Hjem
Anders Lundbergs bilde

Anders Lundberg

Professor
 • E-postAnders.Lundberg@uib.no
 • Telefon+47 55 58 30 76+47 915 87 014
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Faglege hovudfelt: kulturlandskap, historisk geografi, naturforvaltning, miljøplanlegging, miljøkonsekvensanalyse, vegetasjonsøkologi, plantegeografi, biologisk mangfald, kvantitativ metode, kartografi, flybilettolking, geografiske informasjonssystem (GIS).

Oppnevnt som fagekspert i nasjonale utvalg:

1) Pilotprosjektet: utvikling av metoder for å overvåke verneverdiene i vernede områder i Norge.

2) Medlem av utvalg for å utvikle og beskrive tilstandsvariabler for naturtyper i Norge.

 

Lundberg underviser i miljø og vegetasjonsgeografi (Geo112), ressursforvaltning og planlegging (Geo 281), kulturlandskapets geografi (Geo 282), Miljøgeografisk feltkurs (Geo 291). Han veileder studenter på alle nivå, fra bachelor til master og doktorgrad.

Vitenskapelig artikkel
 • 2019. Islandsgrønkurle Coeloglossum viride ssp. islandicum i Noreg – utbreiing, økologi og tilstand. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. 169-178.
 • 2019. Ekornsvingel Vulpia bromoides i Noreg – utbreiing, økologi og tilstand. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. 158-168.
 • 2018. Recent methods, sources and approaches in the study of temporal landscape change at different scales – a review. Hungarian Geographical Bulletin. 309-318.
 • 2018. Characterization of Polyphenolic Content in the Aquatic Plants Ruppia cirrhosa and Ruppia maritima —A Source of Nutritional Natural Products. Molecules. 1-15.
 • 2017. Vassdragsforvaltning i Norge i lys av EUs vanndirektiv. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 56-61.
 • 2017. Status for kystblåstjerne Tractema verna i Norge. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. 8-30.
 • 2017. Reintroduced mowing can counteract biodiversity loss in abandoned meadows. Erdkunde. 127-142.
 • 2017. Jærflangre Epipactis helleborine var. neerlandica i Noreg - utbreiing, taksonomisk status, økologi og tilstand. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. 221-232.
 • 2017. Characterization and seasonal variation of individual flavonoids in Zostera marina and Zostera noltii from Norwegian coastal waters. Biochemical Systematics and Ecology. 42-50.
 • 2016. Purpurmarihand Dactylorhiza purpurella i Noreg - utbreiing, okologi og tilstand. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. 147-159.
 • 2016. Dvergmarikåpe Aphanes australis i Noreg - utbreiing, økologi og tilstand. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. 241-251.
 • 2014. Skredmjelt oxytropis campestris ssp. Scotica i Noreg. Utbreiing, økologi og tilstand. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. 123-135.
 • 2014. Forest expansion as explained by climate change and changes in land use: A study from Bergen, western Norway. Geografiska Annaler. 579-589.
 • 2013. Myrflangre Epipactis palustris gjenfunnet på Karmøy. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. 166-168.
 • 2013. Dvergålegras Zostera noltei i Noreg. Utbreiing, økologi, tilstand og tiltak. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. 97-114.
 • 2012. Land-cover changes during the past 50 years in the semi-arid tropical forest region of northern Peru. Erdkunde. 57-75.
 • 2011. Mountain ecosystem response to global change. Erdkunde. 189-213.
 • 2011. Climate and land-use change as driving forces in lowland semi-natural vegetation dynamics. Erdkunde. 335-353.
 • 2010. Conflicts between perception and reality in the management of alien species in forest ecosystems: a Norwegian case study. Landscape Research. 319-338.
 • 2004. The apline treeline under changing land use and climate change - Approach and preliminary results from continental Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift. 183-193.
 • 2004. Spatio-temporal changes of a nature protection area in the agricultural landscapes of Jæren, South-West Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift. 147-157.
 • 2004. Environmental change, human efforts and nature management. Norsk Geografisk Tidsskrift. 145-146.
 • 2003. Indicators of European environmental change: The recent expansion of beech (Fagus sylvatica) and sycamore (Acer pseudoplatanus) in deciduous forests of Norway and Germany. Norden, Deutschen Gesellschaft für Geographie. 65-66.
 • 2002. The rise and fall of multiple farms and fragmented landholdings in Norway. Lessons for current environmental management. Oldenburger Geoökologische Studien. 55-66.
 • 2002. The interpretation of culture in nature: landscape transformation and vegetation change during two centuries at Hystad, SW Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift. 246-256.
 • 2001. Attitudes and culture in Norwegian nature management. Norsk Geografisk Tidsskrift. 54-55.
 • 2000. Die historische Entwicklung der westnorwegischen Kulturlandschaft im Licht der neuen Paradigmen der Ökologie - Eine Diskussion des Einflusses des Geräteeinsatzes auf die Gestaltung der Kulturlandschaft. Norden, Deutschen Gesellschaft für Geographie. 77-99.
 • 1996. Professor Tore Ouren 1918-1995. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. pp. 1-5..
 • 1996. Farming practices and environmental problems in an arid landscape - a case study from the region of Lambayeque, Peru. Geografiska Annaler. Series B. Human Geography. 147-161.
 • 1996. Environmental change and nature management in Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift. pp. 143-156.
 • 1996. Editorial: Land, sea and human effort. GeoJournal. pp. 105-107.
 • 1996. Changes in the vegetation and management of saltmarsh communities in Southern Norway. Studies in European coastal management.. pp. 197-206..
 • 1996. Changes in the spatial structure and function of coastal cultural landscapes. GeoJournal. pp. 167-178.
 • 1991. Studies in regional geography. The case of Austevoll. Norsk Geografisk Tidsskrift. 61-66.
 • 1991. Plantegeografiske undesøkingar på Vestlandet. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. 129-143.
 • 1991. Hestesportsenter i Hystadmarkjo, Stord? Ei vurdering av miljøkonsekvensar. Geografi i Bergen.
 • 1991. Frå Hjølmodalen til San Ignacio: Møte med menneske og miljø i Peru. Vidsyn. 18-18.
 • 1991. Austevoll - a changing coastal landscape. Norsk Geografisk Tidsskrift. 77-93.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2009. Naturtypar og naturkvalitetar i strandsona.
 • 2009. Markvandring kystlynghei.
 • 2009. Landskapsendringar - drivkrefter og verknader i samspel mellom det lokale, det nasjonale og det globale.
 • 2009. En undersøkelse av kjennskapen til og bruken av Naturbase.
 • 2009. Betydningen av husdyrbeite for landskapskvalitetane på Haugalandet.
 • 2008. Vakkert fjord- og vassdragslandskap - vil det vare?
 • 2008. I fjellvåkens rike. Planter, fuglar og dyr på Fillefjell.
 • 2008. Gjennomstrømming i masterstudiet - noen erfaringer fra Institutt for geografi.
 • 2008. Beitetaksering på Haugalandet.
 • 2007. Region og regionalisering. Eit nytt strategisk satsingsområde ved UiB.
 • 2007. Planter på rømmen - pryd eller problem?
 • 2007. Natur- og landskapskvalitetar i område planlagt for vindmøller på Sør-Karmøy.
 • 2007. Karmøys lyngheier - mangfoldig landskap med lang historie.
 • 2007. Fitjarøyane - erfaringar etter 15 år med lokal forvaltning.
 • 2006. Ville og forvilla planter i Karmøy.
 • 2006. Turisme og kulturlandskap.
 • 2006. To års tverrfagleg forsking om landskap, turisme og merkevarebygging i Hardanger - presentasjon av resultat og tankar om vidare utvikling og samarbeid.
 • 2006. Rasisme i skogen? Paradokser i debatten om introduserte artar og eit framlegg til vegar ut av dei.
 • 2006. Naturhistoria på Avaldsnes - fra oldtid til nåtid.
 • 2006. Landskapet fortel historie. Hystad gjennom 400 år.
 • 2006. Historisk vandring i Hystadmarkjo, Stord.
 • 2006. Dei lange endringane i kulturlandskapet. Døme frå Hardanger.
 • 2005. Utfordringer på utdanningssiden knyttet til kvalitetsreformen.
 • 2004. Ein presentasjon om det tverrfaglege forskingsprosjektet om Hardanger ved Universitetet i Bergen.
 • 2003. Vegetasjon og landskap på Lindøy.
 • 2003. Skjøtsel og forvaltning av friluftsområder – problemer og muligheter.
 • 2003. Natur og planteliv på Sørhaugøy, Haugesund.
 • 2002. Plantelivet på Røvær.
 • 2002. Lindøy. Historia om folket som budde der og landskapet dei forma.
 • 2002. Botanisk vandring på Lindøy.
 • 2001. Villsauens plass i kulturlandskapet – lyng som beiteplante.
 • 2001. Livet i Øygarden før og no. Korleis jordbruket har forma landskapet i Øygarden frå 1800-talet til i dag.
 • 2001. Lindøy- eit småbruk på Haugalandet gjennom 100 år.
 • 2001. Ekskursjon til strandsona i Kvinnherad.
 • 2001. Ekskursjon til Stangalandsmarka (Karmøy).
 • 2001. Botanikarane som utforska plantelivet i og omkring Kopervik fra 1850 til i dag – kven var dei, kvifor kom dei og kva fant dei?
 • 2000. Planter og lokal tradisjon i geografi- og naturfagundervisningen.
 • 1998. Die historische Entwicklung der westnorwegischer Kulturlandschaft im Licht der neuen Paradigmen der Ökologie - Eine Diskussion des Einflusses des Geräteeinsatzes auf die Gestaltung der Kulturlandschaft.
 • 1998. Changes in the land and the regional identity of western Norway.
Vitenskapelig foredrag
 • 2009. Verneområder og bevaringsmål – røynsle frå Jærstrendene.
 • 2009. Ei geografisk tilnærming til lokalsamfunn og landskap.
 • 2008. Stability or change? Understanding forest ecosystems in northern Peru - fragile environments facing disturbance.
 • 2008. Recent developments in agricultural landscapes of western Norway. Farmers' views on past, present and future.
 • 2008. Recent developments in agricultural landscapes of western Norway. Farmers' views on past, present and future.
 • 2008. Pågåande og planlagte aktivitetar i Kina/Aust-Asia, Institutt for geografi.
 • 2008. Naturtypekartlegging og bevaringsmål - røynsle frå Jærstrendene.
 • 2008. Alpine forest and tree limits in western Norway and their response to climate change and land use change.
 • 2007. Kulturlandskap, fruktdyrkarar og turisme - Utfordringar i indre fjordstrøk.
 • 2007. Endringar i kulturlandskapet i indre fjordstrøk.
 • 2006. Regionane sin funksjon og utvikling i dag og forskinga si rolle.
 • 2006. Naturvernets historie i Norge.
 • 2006. National Parks of Norway, Folgefonna National Park in particular.
 • 2006. Landskap i endring.
 • 2006. Globalisation, landscape and tourist response.
 • 2006. Det vestnorske kulturlandskapet - stabilitet og endring.
 • 2004. Vegetation dynamics in Piura, Peru, following the El Nino episode of 1997/98.
 • 2004. Stabilitet og endring i Hardangers kulturlandskap - en tverrfaglig tilnærming.
 • 2004. Quantitative measures on vegetation and land cover change in first generation forest stands succeeding past grazing.
 • 2004. New national parks in Norway - Folgefonna national park in particular.
 • 2003. Vegetation and landscape dynamics in Piura. Methods and preliminary results.
 • 2003. The question of scale, time and past land use for the understanding of recent vegetation patterns and processes.
 • 2003. The question of scale and time in the analysis of ecosystem change. Vegetation and landscape change at Hystad, Stord (W Norway) during four hundred years.
 • 2003. Overvaking i Hystadmarkjo 1988-2003. Målsetting og resultat.
 • 2003. Myr som økosystem og ressurs - myra som resultat av natur og kultur.
 • 2003. Landscape transformation at Lindøy (SW Norway) 1955-2003 - a response to changes in land use and customary law.
 • 2003. Landscape transformation at Lindøy (Karmøy) 1955-2003 - a response to changes in land ownership and customary law.
 • 2003. Kystlynghei - eit resultat av klimaendring eller kulturpåverknad? Om naturtilhøve, bruk og historie, dynamikk og forvaltning.
 • 2003. Hovedlinjer i Arnfinn Skogens faglige virke.
 • 2002. Why physical geography can’t work without human geography and vice versa – the case of landscape geography.
 • 2002. The challenge of management of invasive species in invasible ecosystems. The case of Acer pseudoplatanus L. in a deciduous forest of western Norway (artikel)/Naturnatur og kulturnatur - to strategiar i norsk naturforvaltning (foredrag.
 • 2002. The ambiguous nature of nature – a discussion of the concept of nature.
 • 2002. Teorien om kulturlandskapets morfologi (Sauer 1925) - tilbakeblikk og evaluering av teoriens relevans i dag.
 • 2002. Modes of explanation and the interpretation of culture in nature.
 • 2002. Indicators of European environmental change. The recent expansion of beech (Fagus sylvatica) and sycamore (Acer pseudoplatanus) in decidous forests of Norway and Germany.
 • 2002. Global change, European transformation and landscape response in Norway. The role of climate change and land use alterations.
 • 2002. Global change, European transformation and landscape response in Norway.
 • 2002. Forest history and ecological change. A comparison between the management of Acer pseudoplatanus and Fagus sylvatica in Norway and Germany.
 • 2002. Dilemmas of landscape conservation.
 • 2001. Transformation and reconstruction of landscapes – heathlands.
 • 2001. The history and future of Nordic reclaimed wetlands.
 • 2001. The Nature of Norwegian Landscapes. Concepts and Application in a European Perspective.
 • 2001. Processes of landscape change by the influence of agriculture in the 19th and 20th century.
 • 2001. Excursion Guide to western Norway August 1st-5th 2001.
 • 2001. Ekskursjon til Vestlandet (Karmøy, Røvær og Myrdal).
 • 2001. Comments to Jesper S. Schou & Birr-Pedersen, Katja: Afforestation of agricultural land – opportunity costs of two afforestation strategies.
 • 2001. Changes in Norwegian forestry since the Middel Ages - transformation of forests.
 • 2001. Andean Cultural and Natural Diversity: the Human and Landscape Ecology of post- El Niño Peru.
 • 2000. Revolusjon på norsk: kulturlandskapets utvikling i Vest-Norge 1750-2000.
 • 2000. Om forholdet mellom natur- og samfunnsgeografi i grunnfagsundervisningen.
 • 2000. Norway - geography and landscape ecology.
 • 2000. Nature conservation in Norway - history, status and present challenges.
 • 2000. Nature conservation in Norway.
 • 2000. European heathlands - vegetation and landscape dynamics.
 • 1999. Landscape history, changes in land use and its implications for Norwegian cultural and seminatural landscapes.
 • 1994. Agricultural systems and deforestation. A Trans-Andean perspective.
Anmeldelse
 • 2012. Horgen, Jan Erik, Michael Jones og Venke Åsheim Olsen (red.) 2011. ”Studenten som kom før faget”: Etnolog Rigmor Frimannslund (1911–2006) – et minneskrift. Tidsskrift for kulturforskning. 63-65.
 • 2012. "The student who came for the trade": Ethnologist Rigmor Frimannslund (1911-2006) - a reminder. Norsk Geografisk Tidsskrift. 113-114.
 • 2003. Book review of Ottar Rønneseth (2001): Gard og gjerde. Faser i utviklingen av Jærens kulturlandskap [Farm and fence. Phases in the development of the cultural landscape of Jæren]. Erling Skjalgssonselskapet, Stavanger. 273 pp. Norsk Geografisk Tidsskrift. 62-62.
 • 2000. Geologi på sviktande grunn. Omtale av Torkelsen, A. (1999): Geologien på Karmøy. Torkelsen forlag, Skudeneshavn. Haugesunds avis.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2004. Environmental change, human efforts and nature management. Taylor & Francis.
Kompendium
 • 1996. Oversikt over Karmøys karplanteflora. 2. utg.
 • 1995. Vegetasjonen ved Vikøyevjo i Kvam. Ei vurdering av miljøkonsekvensar av ulike vegalternativ.
 • 1995. Kompendium i økologi og vegetasjonsgeografi.
 • 1994. Økosystem, flora og biologisk mangfald i Karmøy.
 • 1994. Årsmelding 1993.
 • 1994. Oversikt over Karmøys karplanteflora.
 • 1994. Karsporeplanter, nakenfrøingar, dekkfrøingar (einfrøbladingar).
 • 1994. Floradata Karmøy. Karsporeplanter, Nakenfrøingar, Dekkfrøingar (Einfrøbladingar). Bind 1.
 • 1994. Floradata Karmøy. Dekkfrøingar (Tofrøbladingar). Bind 2.
 • 1994. Ei mellombels oversikt over Karmøys kryptogamer.
 • 1994. Dekkfrøingar (tofrøbladingar).
 • 1991. Institutt for geografi mot år 2000. Innledning til en diskusjon.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2017. Otrøtjedne på Filefjell - lite i areal, stort i verdi. Hujon. 59-63.
 • 2013. Fjällmosskursen i Enaforsholm augusti 2013. Rödbläran. 14-18.
 • 2005. Kulturlandskapet i fruktdyrkingsområda på Vestlandet. Grønn forskning. 32-39.
 • 2004. Skjoldblad (Hydrocotyle vulgaris) i Rogaland - utbreiing og økologi. Grobladet. 4-9.
 • 2003. Plantegeografiske studier på Føynå. Grobladet. 4-9.
 • 2002. Plantegeografiske studier på Røvær. Grobladet. 4-8.
 • 2000. Nyttevekstar som indikasjon på kulturell kontakt. Brakje og brennenesle i lokal tradisjon på Karmøy. Frá haug ok heiðni. 29-34.
 • 2000. 91 Naturgrunnlag, jordbruk og tidleg busetting på Avaldsnes. Naturdeterminisme eller alternative forklaringar? Frá haug ok heiðni. 26-28.
 • 1991. Natur og fjellflora i Stølsheimen. Sti og Varde. 8-10.
 • 1991. Frå punktfreding til drivhuseffekt. Naturnvernomgrepet sin innhaldsmessige og samfunnsmessige utvikling. 2. Naturen. 8-18.
 • 1991. Frå punktfreding til drivhuseffekt. Naturnvernomgrepet sin innhaldsmessige og samfunnsmessige utvikling. 1. Naturen. 10-19.
Kronikk
 • 2017. Sjeldsynt og trua naturtype oppdaga i Etne. Grannar.
 • 2009. Se lyset før perlen er ødelagt: fakta kraftlinjer. Bergens Tidende. 23-23.
 • 2007. Vindmøller - et dårlig miljøprosjekt. Haugesunds avis. 1 sider.
 • 1998. Leif Ryvarden: Kysten. Landskap, flora og fauna langs Norges kyst. Teknologisk forlag, 1997. (bokanmeldelse). Naturen. 341-344.
 • 1997. Professor, Dr. philos. Tore Ouren 1918-1995. Norsk Geografisk Tidsskrift. 123-125.
Doktorgradsavhandling
 • 1990. Havstrand i Hordaland : flora og vegetasjon.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2016. Vindkraft og vasskraft i eit klima- og miljøperspektiv. 18 sider.
 • 2008. Kulturlandskap i endring – frå "Det nyttige selskab" til WTO. 7 sider.
 • 2008. Changes in the Land and the Regional Identity of Western Norway: The Case of Sandhåland, Karmøy. 28 sider.
 • 2007. Naturen og landskapet sitt særpreg. 12 sider.
 • 2006. Carl Sauers landskapsteori. Om kulturens forming av landskapet. 16 sider.
 • 2005. Landscape transformation at Lindøy (Karmøy) 1955-2003 - a response to changes in land ownership and customary law. 10 sider.
 • 2004. Øygarden. 2 sider.
 • 2004. Ulvikapollen. 1 sider.
 • 2004. Tysnes, Reksteren, Brakkvassmiljøet på Vernøya. 1 sider.
 • 2004. Toska. 1 sider.
 • 2004. Sund. 2 sider.
 • 2004. Stølsheimen. 2 sider.
 • 2004. Strandvegetasjon på Herdla. 2 sider.
 • 2004. Strandplanter. Hardhausane mellom sjø og land. 4 sider.
 • 2004. Strandkål. 1 sider.
 • 2004. Stord, Hystad. 1 sider.
 • 2004. Skjoldblad. 1 sider.
 • 2004. Radøy - den grøne øya. 2 sider.
 • 2004. Os, Pøylo - ein brakkvasspoll. 1 sider.
 • 2004. Naturens arvesølv. 4 sider.
 • 2004. Møkster - kalkflora. 1 sider.
 • 2004. Munkane i naturhistoria. 1 sider.
 • 2004. Landschaftswandel in Westnorwegen. 10 sider.
 • 2004. Huglo, Dvergålegras. 1 sider.
 • 2004. Guano. 1 sider.
 • 2004. Fusa, Vinnesleira - levande natur på ein rest frå istida. 1 sider.
 • 2004. Austevoll. 2 sider.
 • 2004. Askøy. 2 sider.
 • 2003. Planter frå fjell til fjord. 4 sider.
 • 2003. Berggrunnen bestemmer landformer og planteliv. 8 sider.
 • 1996. Tore Ouren. Minnetale i Det norske videnskaps-akademi. -6 sider.
 • 1995. Agricultural systems and deforestation. A Trans-Andean perspective. 123 sider.
 • 1991. Planter ved sjøen. 4 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Penniston, R. & Lundberg, A. 2014. Forest expansion as explained by climate change and changes in land use: a study from Bergen, western Norway. Geografiska Annaler, Series A Physical Gepgraphy 96: 579-590.

Lundberg, A. 2014. Skredmjelt Oxytropis campestris ssp. scotica i Noreg. Utbreeing, økologi og tilstand. Blyttia 72: 123-135.

Lundberg, A. 2013. Havstrandsnatur. Tilstand, overvåkning. DN-utredning 2013, 6. 71 s.

Lundberg, A. 2013. Dvergålegras Zostera noltei i Noreg. Utbreiing, økologi, tilstand og tiltak. Blyttia 71: 97-114.

Lundberg, A. 2011. Climate and land-use change as driving forces in lowland semi-natural vegetation dynamics. Erdkunde 65: 335-353.

Löffler, J., Anschlag, K., Baker, B., Diekkrüger, B., Finch, O.-D., Wundram, D., Schröder, B. & Lundberg, A. 2011. Mountain response to global change. Erdkunde 65: 189-213.

Lundberg, A. 2010. Conflicts between perception and reality in the management of alien species in forest ecosystems: a Norwegian case study. Landscape Research 35, 3: 319-338.

Lundberg, A. 2010. Naturtypar, biologisk mangfald og bevaringsmål i Jærstrendene landskapsvernområde. Fylkesmannen i Rogaland, Rapport 2010, 4. 212 s.

Lundberg, A. 2010. Kulturlandskap og biologisk mangfald på Haugalandet. Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavd. Rapport 2010, 5. 212 s.

Lundberg, A. 2008. Changes in the land and the regional identity of western Norway. The case of Sandhåland, Karmøy. – pp. 344-371 in: Jones, M. & Olwig, K. (eds.), Nordic landscapes. Landscape, Region and Belonging on the Northern Edge of Europe. Univ. Minnesota Press.

Lundberg, A. 2005. Landscape transformation at Lindøy (Karmøy) 1955-2003 - a response to changes in land ownership and customary law. – pp. 278-287 in: Jones, M. & Peil, N. (eds.) Landscape, Law and Justice. Novus forlag / The Institute for Comparative Research in Human Culture, Oslo.

Lundberg, A. 2005. Landskap, vegetasjon og menneske gjennom 400 år. Naturgrunnlag, arealbruk, slitasje og skog i Hystadmarkjo, Stord. Fagbokforlaget, Bergen. 251 s.

Bär, A., Löffler, J. & Lundberg, A. 2004. Spatio-temporal changes of a nature protection area in the agricultural landscapes of Jæren, South-West Norway. - Norwegian Journal of Geography 58: 147-157.

Löffler, J., Lundberg, A., Rössler, O., Bräuning, A., Jung, G., Pape, R. & Wundram, D. 2004. The alpine treeline under changing land use and climate change – Approach and preliminary results from continental Norway. – Norwegian Journal of Geography 58: 183-193

 

 

 

 

 

 

 

Kartlegging av biologisk mangfald i kulturlandskapet.

Overvaking av raudlista karplanter i Norge.

Analyse av effekten av ulike skjøtselstiltak i kulturlandskap.

Skogsutvikling og forvaltning av edellauvskog.

Jordbrukssystemer og naturforvaltning i Tibet.

Natur og naturforvaltning i Andes, med vekt på Peru.

Alpine tregrensefluktuasjoner - årsaker og virkning.