Hjem
Ann-Kristin Helland Gujords bilde

Ann-Kristin Helland Gujord

Professor, norsk som andrespråk
 • E-postAnn-Kristin.Gujord@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 57
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
  Rom 
  440
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Eg forskar innanfor feltet norsk som andrespråk.

Eg er særleg interessert i morfologiske og syntaktiske aspekt ved andrespråksutvikling og har vanlegvis ei kognitive tilnærming til data. Eg har lenge vore interessert i å finna ut kva som er felles for den grammatiske utviklinga ­- ­­og bruken av språket - hos andrespråksinnlærarar på tvers av førstespråksbakgrunnar, og kva for trekk ved den grammatiske utviklinga/språkbruken som viser spor av transfer/tverrspråkleg påverknad.

I den seinare tida har eg også interessert meg for tidleg andrespråksutvikling og i kva grad og korleis språkutviklinga til barn, som lærer norsk som andrespråk i dei første barneåra, skil seg frå einspråklege og fleirspråklege barn som utviklar norsk som førstespråk.  

Eit anna viktig område i forskinga mi er knytt til kva for faktorar som skapar individuelle skilnader i læringstempo og læringsutfall blant andrespråksinnlærarar.

Eg nyttar ulike metodar i forskinga (korpus, narrativar, intervju) og forskar på ulike typar data (skriftlege og munnlege data).

For tida er eg prosjektleiar i to forskarprosjekt: Adult Acquisition of Norwegian as a second language (ALAN) og Norsk i akademia

Læreboktekstar og pedagogiske tekstar

Gujord, A. K. H. 2017. Språkutvikling hos barn i ulike språklæringssituasjonar. I M. Selås og A. K. H. Gujord (red.). Språkmøte i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget, 9-33.

Cejka, D, Gujord, A. K. H. og Selås, M. 2017. Ein mangfaldig barnehage. I M. Selås og A. K. H. Gujord (red.). Språkmøte i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget, 63-64

Bugge, E., Selås, M. og Gujord, A. K. H. 2017. Språket i bruk. I M. Selås og A. K. H. Gujord (red.). Språkmøte i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget, 63-64.

Helland, A. K. 2009. Når vaksne lærer norsk som andrespråk – gjer undervisning nokon skilnad? Norsklæreren, nr. 4, 52-55.

Helland, A. K. 2007. Norsk som andrespråk? Syn og Segn, nr. 4, 82– 90.

 

Debattinnlegg, bokmeldingar og liknande

«Å flytta ungane mellom klokka ni og to vil ikkje endra noko» Intervju i På Høyden 18. mai 2018

«Maksgrense løyser ikkje språkproblem» Debattinnlegg på i Bergens Tidende 7. mai 2018 saman med Magnhild Selås

«Misbruk av språktester» Debattinnlegg i Bergens Tidende 14. mars 2018 saman med Cecilie Hamnes Carlsen, Edit Bugge og Ingrid Buanes

«Jo, det er ein vesentleg skilnad på å lære første og andrespråk» Debattinnlegg på forsking.no 4. oktober 2017 saman med Magnhild Selås

«Språk for heile livet» Kommentar i Bergens Tidende 25. juli 2016

«Gjev ikkje betre borgarar» Kommentar i Dag og Tid 13. mars 2015

«Språktest med snubletråder» Debattinnlegg  i Klassekampen 18. november 2014 saman med Anne Lene Berge og Ingvild Kleiveland

Introduksjon til "Refleksjoner gjennom andrespråksprismet" forfatta av Jon Erik Hagen, 2005. I Fra grammatikk til språkpolitikk. Utdrag fra Jon Erik Hagens forfatterskap. Oslo: Novus Forlag. 2013.

«Gje dei ein trygg og god start». Kommentar i Bergens Tidende juni 2012 saman med Kari Tenfjord.

«Det er norsk som gjelder». Kronikk i Bergens Tidende 23. februar 2011

"Norsk som andrespråk?" Tekst i Syn og Segn, nr. 4, 82, 2007

«Godt om språkleg mangfald i Noreg.» Bokmelding i Norsk lingvistisk tidsskrift, 2010, årg. 28, nr. 2.

«Ein seigliva myte» Kommentar i Klassekampen 23. desember 2004

Undervisning

Ved LLE kan ein ta årsstudium i norsk som andrespråk, bachelor i norsk som andrespråk og ein kan skriva masteroppgåve i norsk som andrespråk (innanfor mastergraden i Nordisk språk og litteratur eller innanfor NORMAU-programmet). Eg underviser i fleire av emna som inngår i norsk som andrespråk-porteføljen. Våren 2022 underviser eg på emna NORAN106 og NORAN250 

Etter-og vidareutdanning er ein viktig del av fagprofilen til norsk som andrespråksmiljøet ved LLE. Eg er sjølv også somme tider kopla til nettstudet PRISME og andre etter-og vidareutdanningstilbod me utviklar og tilbyr innanfor norsk som andrespråk.

Eg rettleiar breitt innanfor norsk som andrespråk både på master- og doktorgradsnivå.

 

 

Scientific publiations

 

Gujord, A. K. H., Søfteland, Å., & Emilsen, L. E. (2023). Å forske på språkutviklinga hos innlærere med begrensa skolebakgrunn – metodiske valg og problemstillinger [Researching the language development of learners with limited schooling – methodological choices and challenges]. Nordand - nordisk tidsskrift for andrespråksforskning 18(2), 125-139. https://www.idunn.no/doi/10.18261/nordand.18.2.4

Gujord, A.-K. H. (2023). Who succeeds and who fails? Exploring the role of background variables in explaining the outcomes of L2 language tests. Language Testing, 40(2), 227–248. https://doi.org/10.1177/02655322221100115

Gujord, A. K. H. (2023). Å studere utvikling av andrespråk [To study second language acquisition]. Fagbokforlaget. 

Gujord, A. K. H. (2022). Funksjonar ved presensperfektum i norske innlærarspråk på ulike ferdigheitsnivå [Present perfect functions in Norwegian learner language across proficiency levels], In S. Ragnhildstveit, A. Golden & A. K. H. Gujord (eds.). Nye innsikter i norsk som andrespråk (p. 21-58). Inspirert av Kari Tenfjord forskning. Alveheim & Eide akademisk forlag. 

Gujord, A. K. H., Molde, E. B., Olsen, A. M. K. & Wunderlich, I. (2022). Individuelle valg og kollektive forestillinger om norsk språk i akademia: Dybdeintervjuer med internasjonalt ansatte forskere [Individual choices and collective conceptions about Norwegian language in academiaIn-depth interviews with internationally employed researchers]. Nordand: nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, 17(1), 1-15.

Gujord, A. K. H., Molde, E. B., Olsen, A. M. K. & Wunderlich, I. (2022). Vilkår for læring og bruk av andrespråk i akademia: Internasjonalt tilsette sine erfaringar med språk på norske universitet og høgskular i lys av rådande språkpolitikk [Conditions for learning and using the L2 in academia: International employees's language experience in higher educational institutions in Norway in light of current language policy]. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS), 12(1), 295-317

Gujord, A. K. H., Neteland, R. & Selås, M. (2022). Kor e alle k-ar hen? Variasjon mellom k- og v- i spørjeord blant bergenske barnehagebarn [Where are all the k's gone? Socilinguistic variation between k- and v- in question words among children in kindergartens in Bergen]. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS), 12(1), 295-317

Gujord, A. K. H. 2021. Andrespråkslæring kontra framandspråkslæring – framleis eit relevant skilje? Norsk pedagogisk tidsskrift, 2021, 105 (4), 385-396.

Gujord, A. K. H., Neteland, R. & Selås, M. 2021. Successive Language Learning in Early Childhood: The Case of Question Formation. RASK - International journal of language and communication. 2021, 53, 5-36. 

Gujord, A. K. H. 2021 . Syntaktisk kompleksitet på tvers av rammeverksnivå. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 2021, 39 (1), 177-205. 

Gujord, A. K. H. 2021. Crosslinguistic influence. In N. T. Ventura & M. Paquot (red.), The Routledge Handbook of SLA and Corpora. New York: Routledge.

Gujord, A. K. H. og Ragnhildstveit, S. 2018.  Tverrspråkleg påverknad – status og trendar i norsk andrespråksforsking (p. 133-163). In A. K. H. Gujord og G. T. Randen (red.). Norsk som andrespråk – perspektiver på læring og utvikling. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Gujord, A. K. H., Neteland, R. & Selås, M. 2018. Framvekst av morfologi, syntaks og ordforråd i tidleg andrespråksutvikling - ein longitudinell kasusstudie. NOA - Norsk som andrespråk, 2018, 34, (1-2), 93-127.

Gujord, A. K H. 2017. The ‘perfect candidate’ for transfer: A discussion of L1 influence in L2 acquisition of tense-aspect morphology. In A. Golden, S. Jarvis og K. Tenfjord (Eds.). Crosslinguistic influence and distinctive patterns of language learning. Findings and insights from a learner corpus. Bristol: Multilingual Matters, 29-63.

Gujord, A. K H. 2017. Eit empirisk tilskot til utforskinga av finittheit- og tempusdistinksjonar i norsk som andrespråk. NOA – norsk som andrespråk, 2017, nr. 2. http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1425/1410

Gujord, A. K H. 2017.  "Hos en voksen er tanken helt full av masse ting". Personlege narrativar i Norsk andrespråkskorpus (ASK) – ei kjelde til innsikt i læringsprosessen". Acta Didactica Norge, 2017, vol. 11 nr. 1,  1-22 http://dx.doi.org/10.5617/adno.3913

Gujord, A. K H. 2015. L2 acquisition of temporality: Findings from a corpus based study of the grammatical encoding of past time. BeLLS 6, 63-86. https://bells.uib.no/bells/article/view/809

Gujord, A. K H. 2013. Grammatical encoding of past time in L2 Norwegian. The roles of L1 influence and verb semantics. (Doctoral thesis), Universitetet i Bergen. http://bora.uib.no/handle/1956/6867

Gujord, A. K H. 2013. Tempus og rammeverksnivå. In C. Carlsen (Ed.). Norsk Profil. Det felles europeiske rammeverket spesifisert for norsk. Et første steg. Oslo: Novus Forlag, 73-106.

Gujord, A. K H. 2013. Aksjonsart -ein diskusjon av vanskar knytt til klassifisering av verbfrasar i aksjonart i innlærarspråk. Nordand -nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, vol. 8 nr. 2, 35-60.

Gujord, A. K H. 2013. Individuelle skilnadar i andrespråkslæringa: Om status og trendar i forskinga. NOA -Norsk som andrespråk, vol. 29 nr. 2, 5-36.http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/843

Helland, A. K. 2010. Aspekthypotesen i norsk innlærarspråk. In Johansen, H., Golden, A., Hagen, J. E. og Helland, A. K. (Eds.). Systematisk, variert, men ikke tilfeldig. Antologi om norsk som andrespråk i anledning Kari Tenfjords 60-årsdag. Oslo: Novus Forlag, 175-189.

Helland, A. K. 2008. Grammaticalisation of temporality in SLA. In Jenset, G., Heggelund, Ø. I., Cardona, M. D, Wold, S. H. og Didriksen, A. A (Eds.). Linguistics in the making: Selected papers from the second Scandinavian PhD conference in linguistics and philology in Bergen, June 4-6, 2007. Novus Forlag, 141-164

Helland, A. K. 2008. Utvikling av perfektum i individ og språksamfunn. NOA-Norsk som andrespråk, vol. 24 nr. 2, 23-49

Helland, A. K. 2006. I møte med eit tempusprominent språk. NOA-Norsk som andrespråk, vol. 27 nr. 1, 7-23.

Helland, A. K. 2006. I møte med eit tempusprominent språk. Ei undersøking av mellomspråka til vietnamesiske norskinnlærarar. In Sandøy. H. og Tenfjord, K. (Eds.). Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. Oslo: Novus Forlag, 214-230

 

Edited books and journals

Selås, M. og Gujord, A. K. H. (Eds.). 2017. Språkmøte i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Alstad, G. T., Gujord, A. K. H. og Tonne, I. (Eds.) NOA – norsk som andrespråk, 2017, vol. 34 nr. 2. Oslo: Novus Forlag.

Alstad, G. T., Gujord, A. K. H. og Tonne, I. (Eds.) NOA – norsk som andrespråk, 2017, vol. 33 nr. 1. Oslo: Novus Forlag.

Alstad, G. T., Gujord, A. K. H. og Tonne, I. (Eds.) NOA – norsk som andrespråk, 2016, vol. 32 nr. 12. Oslo: Novus Forlag.

Gujord, A. K. H., Nacey, S. og Ragnhildstveit, S. (Eds.) 2015. Learner Corpus Research: LCR2013 Conference Proceedings. Bergen Language and Linguistics Studies, BeLLS, årg. 6. https://bells.uib.no/index.php/bells/issue/view/181

Brunstad, E., Gujord, A. K. H. og Bugge, E. (Eds.) 2015. Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Oslo: Novus Forlag.

Johansen, H., Golden, A., Hagen, J. E. og Helland, A. K. (Eds.) 2010.  Systematisk, variert, men ikke tilfeldig. Antologi om norsk som andrespråk i anledning Kari Tenfjords 60-årsdag. Oslo: Novus Forlag.

 

For tida er eg prosjektleiar i to forskarprosjekt: Adult Acquisition of Norwegian as a second language (ALAN) og Norsk i akademia