Hjem
Ann-Kristin H. Gujords bilde

Ann-Kristin H. Gujord

Professor, norsk som andrespråk
 • E-postAnn-Kristin.Gujord@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 57+47 988 30 611
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
  Rom 
  440
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Eg forskar innanfor feltet norsk som andrespråk.

Eg er særleg interessert i morfologiske og syntaktiske aspekt ved andrespråksutvikling og har vanlegvis ei kognitive tilnærming til data. Eg har lenge vore interessert i å finna ut kva som er felles for den grammatiske utviklinga ­- ­­og bruken av språket - hos andrespråksinnlærarar på tvers av førstespråksbakgrunnar, og kva for trekk ved den grammatiske utviklinga/språkbruken som viser spor av transfer/tverrspråkleg påverknad.

I den seinare tida har eg også interessert meg for tidleg andrespråksutvikling og i kva grad og korleis språkutviklinga til barn, som lærer norsk som andrespråk i dei første barneåra, skil seg frå einspråklege og fleirspråklege barn som utviklar norsk som førstespråk.  

Eit anna viktig område i forskinga mi er knytt til kva for faktorar som skapar individuelle skilnader i læringstempo og læringsutfall blant andrespråksinnlærarar.

Eg nyttar ulike metodar i forskinga (korpus, narrativar, intervju) og forskar på ulike typar data (skriftlege og munnlege data).

For tida er eg prosjektleiar i to forskarprosjekt: Adult Acquisition of Norwegian as a second language (ALAN) og Norsk i akademia

Læreboktekstar og pedagogiske tekstar

Gujord, A. K. H. 2017. Språkutvikling hos barn i ulike språklæringssituasjonar. I M. Selås og A. K. H. Gujord (red.). Språkmøte i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget, 9-33.

Cejka, D, Gujord, A. K. H. og Selås, M. 2017. Ein mangfaldig barnehage. I M. Selås og A. K. H. Gujord (red.). Språkmøte i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget, 63-64

Bugge, E., Selås, M. og Gujord, A. K. H. 2017. Språket i bruk. I M. Selås og A. K. H. Gujord (red.). Språkmøte i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget, 63-64.

Helland, A. K. 2009. Når vaksne lærer norsk som andrespråk – gjer undervisning nokon skilnad? Norsklæreren, nr. 4, 52-55.

Helland, A. K. 2007. Norsk som andrespråk? Syn og Segn, nr. 4, 82– 90.

 

Debattinnlegg, bokmeldingar og liknande

«Å flytta ungane mellom klokka ni og to vil ikkje endra noko» Intervju i På Høyden 18. mai 2018

«Maksgrense løyser ikkje språkproblem» Debattinnlegg på i Bergens Tidende 7. mai 2018 saman med Magnhild Selås

«Misbruk av språktester» Debattinnlegg i Bergens Tidende 14. mars 2018 saman med Cecilie Hamnes Carlsen, Edit Bugge og Ingrid Buanes

«Jo, det er ein vesentleg skilnad på å lære første og andrespråk» Debattinnlegg på forsking.no 4. oktober 2017 saman med Magnhild Selås

«Språk for heile livet» Kommentar i Bergens Tidende 25. juli 2016

«Gjev ikkje betre borgarar» Kommentar i Dag og Tid 13. mars 2015

«Språktest med snubletråder» Debattinnlegg  i Klassekampen 18. november 2014 saman med Anne Lene Berge og Ingvild Kleiveland

Introduksjon til "Refleksjoner gjennom andrespråksprismet" forfatta av Jon Erik Hagen, 2005. I Fra grammatikk til språkpolitikk. Utdrag fra Jon Erik Hagens forfatterskap. Oslo: Novus Forlag. 2013.

«Gje dei ein trygg og god start». Kommentar i Bergens Tidende juni 2012 saman med Kari Tenfjord.

«Det er norsk som gjelder». Kronikk i Bergens Tidende 23. februar 2011

"Norsk som andrespråk?" Tekst i Syn og Segn, nr. 4, 82, 2007

«Godt om språkleg mangfald i Noreg.» Bokmelding i Norsk lingvistisk tidsskrift, 2010, årg. 28, nr. 2.

«Ein seigliva myte» Kommentar i Klassekampen 23. desember 2004

Undervisning

Eg fyller for tida fagkoordinatorfunksjonen i norsk som andrespråk. Ved LLE kan ein ta årsstudium i norsk som andrespråk, bachelor i norsk som andrespråk og ein kan skriva masteroppgåve i norsk som andrespråk (innanfor mastergraden i Nordisk språk og litteratur eller innanfor NORMAU-programmet). Eg underviser i fleire av emna som inngår i norsk som andrespråk-porteføljen. Våren 2019 underviser eg på emna NOSPAN101 og NORAN105.

Etter-og vidareutdanning er ein viktig del av fagprofilen til norsk som andrespråksmiljøet ved LLE. Eg er sjølv også somme tider kopla til nettstudet PRISME og andre etter-og vidareutdanningstilbod me utviklar og tilbyr innanfor norsk som andrespråk.

 

Rettleiing

Eg rettleiar breitt innanfor norsk som andrespråk både på master- og doktorgradsnivå.

Doktorprosjekt eg rettleiar no

Masterprosjekt eg rettleiar no

Fullførte masterprosjekt eg har rettleia

 

Vitskaplege tekstar

Gujord, A. K. H. 2021. Crosslinguistic influence. I N. T. Ventura & M. Paquot (red.), The Routledge Handbook of SLA and Corpora. New York: Routledge.

Gujord, A. K. H. og Ragnhildstveit, S. 2018.  Tverrspråkleg påverknad – status og trendar i norsk andrespråksforsking (s. 133-163). I A. K. H. Gujord og G. T. Randen (red.). Norsk som andrespråk – perspektiver på læring og utvikling. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Gujord, A. K. H., Neteland, R. og Selås, M. 2018. Framvekst av morfologi, syntaks og ordforråd i tidleg andrespråksutvikling - ein longitudinell kasusstudie. NOA. Norsk som andrespråk, 34.(1-2) 93-127

Gujord, A. K H. 2017. The ‘perfect candidate’ for transfer: A discussion of L1 influence in L2 acquisition of tense-aspect morphology. I A. Golden, S. Jarvis og K. Tenfjord (red.). Crosslinguistic influence and distinctive patterns of language learning. Findings and insights from a learner corpus. Bristol: Multilingual Matters, 29-63.

Gujord, A. K H. 2017. Eit empirisk tilskot til utforskinga av finittheit- og tempusdistinksjonar i norsk som andrespråk. NOA – norsk som andrespråk, 2017, nr. 2. http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1425/1410

Gujord, A. K H. 2017.  "Hos en voksen er tanken helt full av masse ting". Personlege narrativar i Norsk andrespråkskorpus (ASK) – ei kjelde til innsikt i læringsprosessen". Acta Didactica Norge, 2017, årg. 11 nr. 1,  1-22 http://dx.doi.org/10.5617/adno.3913

Gujord, A. K H. 2015. L2 acquisition of temporality: Findings from a corpus based study of the grammatical encoding of past time. BeLLS 6, 63-86. https://bells.uib.no/bells/article/view/809

Gujord, A. K H. 2013. Grammatical encoding of past time in L2 Norwegian. The roles of L1 influence and verb semantics. (Doktoravhandling), Universitetet i Bergen. http://bora.uib.no/handle/1956/6867

Gujord, A. K H. 2013. Tempus og rammeverksnivå. I C. Carlsen (red.). Norsk Profil. Det felles europeiske rammeverket spesifisert for norsk. Et første steg. Oslo: Novus Forlag, 73-106.

Gujord, A. K H. 2013. Aksjonsart -ein diskusjon av vanskar knytt til klassifisering av verbfrasar i aksjonart i innlærarspråk. Nordand -nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, årg. 8 nr. 2, 35-60.

Gujord, A. K H. 2013. Individuelle skilnadar i andrespråkslæringa: Om status og trendar i forskinga. NOA -Norsk som andrespråk, årg. 29 nr. 2, 5-36.http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/843

Helland, A. K. 2010. Aspekthypotesen i norsk innlærarspråk. I Johansen, H., Golden, A., Hagen, J. E. og Helland, A. K. (red.). Systematisk, variert, men ikke tilfeldig. Antologi om norsk som andrespråk i anledning Kari Tenfjords 60-årsdag. Oslo: Novus Forlag, 175-189.

Helland, A. K. 2008. Grammaticalisation of temporality in SLA. I Jenset, G., Heggelund, Ø. I., Cardona, M. D, Wold, S. H. og Didriksen, A. A (red.). Linguistics in the making: Selected papers from the second Scandinavian PhD conference in linguistics and philology in Bergen, June 4-6, 2007. Novus Forlag, 141-164

Helland, A. K. 2008. Utvikling av perfektum i individ og språksamfunn. NOA-Norsk som andrespråk, årg. 24 nr. 2, 23-49

Helland, A. K. 2006. I møte med eit tempusprominent språk. NOA-Norsk som andrespråk, årg. 27 nr. 1, 7-23.

Helland, A. K. 2006. I møte med eit tempusprominent språk. Ei undersøking av mellomspråka til vietnamesiske norskinnlærarar. I Sandøy. H. og Tenfjord, K. (red.). Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. Oslo: Novus Forlag, 214-230

 

Redigert bøker og tidsskrift

Selås, M. og Gujord, A. K. H. (red.). 2017. Språkmøte i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Alstad, G. T., Gujord, A. K. H. og Tonne, I. (red.) NOA – norsk som andrespråk, 2017, årg. 34 nr. 2. Oslo: Novus Forlag.

Alstad, G. T., Gujord, A. K. H. og Tonne, I. (red.) NOA – norsk som andrespråk, 2017, årg. 33 nr. 1. Oslo: Novus Forlag.

Alstad, G. T., Gujord, A. K. H. og Tonne, I. (red.) NOA – norsk som andrespråk, 2016, årg. 32 nr. 12. Oslo: Novus Forlag.

Gujord, A. K. H., Nacey, S. og Ragnhildstveit, S. (red.) 2015. Learner Corpus Research: LCR2013 Conference Proceedings. Bergen Language and Linguistics Studies, BeLLS, årg. 6. https://bells.uib.no/index.php/bells/issue/view/181

Brunstad, E., Gujord, A. K. H. og Bugge, E. (red.) 2015. Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Oslo: Novus Forlag.

Johansen, H., Golden, A., Hagen, J. E. og Helland, A. K. (red.) 2010.  Systematisk, variert, men ikke tilfeldig. Antologi om norsk som andrespråk i anledning Kari Tenfjords 60-årsdag. Oslo: Novus Forlag.

 

 

Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2017). Språkmøte i barnehagen. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Syntaktisk kompleksitet på tvers av rammeverksnivå . NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 177-205.
 • Vis forfatter(e) (2021). Successive Language Learning in Early Childhood: The Case of Question Formation. RASK: Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation. 5-36.
 • Vis forfatter(e) (2021). Andrespråkslæring kontra framandspråkslæring – framleis eit relevant skilje? Norsk pedagogisk tidsskrift. 385-396.
 • Vis forfatter(e) (2018). Framvekst av morfologi, syntaks og ordforråd i tidleg andrespråksutvikling - ein longitudinell kasusstudie. NOA - Norsk som andrespråk. 93-127.
 • Vis forfatter(e) (2017). “Hos en voksen er tanken helt full av masse ting”. Personlege narrativar i Norsk andrespråkskorpus (ASK) – ei kjelde til innsikt i læringsprosessen? Acta Didactica Norge. 1-22.
 • Vis forfatter(e) (2017). Eit empirisk tilskot til utforskinga av finttheit- og tempusdistinksjonar i norsk som andrespråk. NOA - Norsk som andrespråk. 88-116.
 • Vis forfatter(e) (2015). L2 acquisition of temporality: Findings from a corpus based study of the grammatical encoding of past time. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). 63-86.
 • Vis forfatter(e) (2013). Individuelle skilnadar i andrespråkslæringa: Om status og trendar i forskinga. NOA - Norsk som andrespråk. 5-36.
 • Vis forfatter(e) (2013). Aksjonsart - ein diskusjon av vanskar knytt til klassifisering av verbfrasar i aksjonart i innlærarspråk. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. 35-60.
 • Vis forfatter(e) (2009). Når vaksne lærer norsk som andrespråk - gjer undervisning nokon skilnad? Norsklæreren. 52-55.
 • Vis forfatter(e) (2008). Utvikling av perfektum i individ og språksamfunn. NOA - Norsk som andrespråk. 23-49.
 • Vis forfatter(e) (2007). Norsk som andrespråk? Syn og Segn. 82-90.
 • Vis forfatter(e) (2006). I møte med eit tempusprominent språk. NOA - Norsk som andrespråk. 7-23.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). “it was really more about research success than language success”. Språklege utfordringar på norske universitet og høgskular.
 • Vis forfatter(e) (2021). Adult Acquisition of Norwegian as a second language (ALAN) - Prosjektpresentasjon for lærarar på Nygård skole.
 • Vis forfatter(e) (2020). Kvifor lærer nokon andrespråket betre enn andre?
 • Vis forfatter(e) (2019). Språklæring hos barn i ulike språklæringssituasjonar.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ikkje lenger framand. Norsk som andrespråk i Bergen, utvikling og eigenart.
 • Vis forfatter(e) (2017). «Hos en voksen er tanken helt full av masse ting». Personlege narrativar om å læra norsk som vaksen innvandrar til Noreg.
 • Vis forfatter(e) (2016). Utfordringar for vaksne innvandrarar i møte med norsk som andrespråk.
 • Vis forfatter(e) (2016). The Linguistic Climate in a Multilingual Kindergarten in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2016). Førstehjelp i norsk som andrespråk.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2008). Tospråklighet – en ressurs for individ og samfunn.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Project presentation ALAN Webinar 22 June - Focus on methods and grammatical development.
 • Vis forfatter(e) (2021). Project presentation ALAN Webinar - Focus on target language variation, pragmatics and learner corpus .
 • Vis forfatter(e) (2021). Impact of L2 learners’ background on high-stakes language test results.
 • Vis forfatter(e) (2021). How do adult learners with limited educational backgrounds develop their communicative abilities in L2 Norwegian? ALAN 2021-2025.
 • Vis forfatter(e) (2021). Adult Acquisition of Norwegian as a second language (ALAN) - Metodewebinar.
 • Vis forfatter(e) (2021). Adult Acquisition of Norwegian as a Second Language (ALAN): Project presentation at the Third LAMUC meeting .
 • Vis forfatter(e) (2020). Tidleg andrespråkslæring (?) Gir ulikt språkleg erfaringsgrunnlag i tidleg barndom ulik utvikling?
 • Vis forfatter(e) (2019). «There is still always a wall…» Internasjonalt tilsette i spennet mellom norsk og engelsk i akademia (NINjA) .
 • Vis forfatter(e) (2019). The things we do in Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Språkleg praksis og behov blant internasjonalt tilsette på norske universitet og høgskular.
 • Vis forfatter(e) (2019). Learning to ask questions in Norwegian L1 and L2.
 • Vis forfatter(e) (2019). I kva grad kan og bruker internasjonalt tilsette i akademia norsk? .
 • Vis forfatter(e) (2019). A Corpus Based Study of the L2 Acquisition of (Norwegian) Perfect Notions: The Effects of Semantic, Frequency, and Intralingual Contrast.
 • Vis forfatter(e) (2018). Tverrspråkleg påverknad – status og trendar i norsk andrespråksforsking.
 • Vis forfatter(e) (2018). NINjA Norsk i akademia/Norwegian in Academia.
 • Vis forfatter(e) (2018). Innlæring av spørsmålstypar i norsk som første- og andrespråk.
 • Vis forfatter(e) (2018). Framvekst av syntaks i tidleg andrespråksutvikling .
 • Vis forfatter(e) (2017). Subjektrealisering i norsk og engelsk i ulike språklege modusar.
 • Vis forfatter(e) (2017). Subjektrealisering hos andrespråkinnlærere og oversettere.
 • Vis forfatter(e) (2016). Multicompetence and corpus data: comparing language production across language modes.
 • Vis forfatter(e) (2016). Language tests and civic rights in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2015). «Hos en voksen er tanken helt full av masse ting». Personlege narrativar i ASK - ei kjelde til innsikt i læringsprosessen?
 • Vis forfatter(e) (2015). Språkleg praksis i ein multikulturell barnehage.
 • Vis forfatter(e) (2015). Faktorar som påverkar leksikalske val i innlærerspråk og omsett språk - rapport frå en pilotstudie.
 • Vis forfatter(e) (2014). Variasjon i læringsutfall blant kandidatar som går opp til Norskprøve 2 og Norskprøve 3: Utkast til analysemodell.
 • Vis forfatter(e) (2014). Tileigninga av tempus i norsk som andrespråk - semantikk og struktur.
 • Vis forfatter(e) (2014). The effect of internal and external variables on language learning and test scores.
 • Vis forfatter(e) (2014). Nynorsk som andrespråk – aktuelle forskingsspørsmål.
 • Vis forfatter(e) (2013). Universelle og språkspesifikke trekk i andrespråkstileigning av fortidsmorfologi i norsk.
 • Vis forfatter(e) (2013). The perfect candidate for transfer.
 • Vis forfatter(e) (2013). Tempus og rammeverksnivå: presentasjon av ei undersøking.
 • Vis forfatter(e) (2013). Rom for språk - eit individperspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2013). L2 acquisition of temporality: Universal or specific? Findings from a corpus based study of the grammatical encoding of past time in L2 Norwegian.
 • Vis forfatter(e) (2011). What is the relationship between universal mechanisms in L2 acquisition and crosslinguistic transfer?
 • Vis forfatter(e) (2011). Rapport frå eit ph.d.-prosjekt: Problemstilingar knytt til prøving av hypotesar på ein type av språkbruksdata.
 • Vis forfatter(e) (2011). Presentasjon av Ph.d.-prosjekt.
 • Vis forfatter(e) (2011). A discussion of methodological and statistical challenges in PhD.-project.
 • Vis forfatter(e) (2009). Tid og tempus i innlærerspråk.
 • Vis forfatter(e) (2009). Grammaticalisation of the Perfect - perspectives from ontogenesis and phylogenesis.
 • Vis forfatter(e) (2008). The study of L1 influence in acquistion of temporality in Norwegian.
 • Vis forfatter(e) (2008). Perfektum i norsk - typologi og innlæring.
 • Vis forfatter(e) (2007). Temporalitet i vietnamesisk, norsk og somali: Ei kontrastiv samanlikning.
 • Vis forfatter(e) (2007). Grammatikalisering av den konseptuell kategorien tid.
 • Vis forfatter(e) (2007). Grammaticalization of temporality in second language learning.
 • Vis forfatter(e) (2006). I møte med eit tempusprominent språk.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2021). Forord og redaksjonelt arbeid med temanummer om forskningsmetoder og -metodologi i andrespråksforskning. NOA - Norsk som andrespråk. 3-5.
 • Vis forfatter(e) (2020). Forord og redaksjonelt arbeid. NOA - Norsk som andrespråk. 3-4.
 • Vis forfatter(e) (2019). Forord og redaksjonelt arbeid. NOA - Norsk som andrespråk. 3-4.
 • Vis forfatter(e) (2019). Forord og redaksjonelt arbeid. NOA - Norsk som andrespråk. 3-4.
 • Vis forfatter(e) (2018). Forord. NOA - Norsk som andrespråk. 3-9.
 • Vis forfatter(e) (2016). Innledning i NOA Norsk som andrespråk, Nr 1-2 (2016). NOA - Norsk som andrespråk. 2 sider.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2015). Gjev ikkje betre borgarar. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2012). Gje dei ein trygg og god start. Bergens Tidende. 29-29.
 • Vis forfatter(e) (2011). Det er norsk som gjelder. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Ein seigliva myte. Klassekampen.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2010). Godt om språkleg mangfald i Noreg. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2018). Å skrive nynorsk og bokmål. Nye tverrfaglege perspektiv. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2018). Norsk som andrespråk - perspektiver på læring og utvikling. Cappelen Damm Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2015). Learner Corpus Research: LCR2013 Conference Proceedings. Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2014). Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2010). Systematisk, variert, men ikke tilfeldig. Antologi om norsk som andrespråk i anledning Kari Tenfjords 60-årsdag. Novus Forlag.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2005). I møte med eit tempusprominent språk - ei undersøking av mellomspråka til vietnamesiske norskinnlærarar.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2020). Norsk når du kan, engelsk når du må. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hvor godt norsk er 'godt nok'? Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Forskare: Språktest ger inte bättre integration. Svenska dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2018). Maksgrense løyser ikkje språkproblem. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2016). Språk for heile livet. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2014). Språktest med snubletråder. Klassekampen.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2013). Grammatical encoding of past time in L2 Norwegian.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2019). Engelsk i akademia: Møter få eller ingen krav om å lære norsk.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ordskifte - Norsk som andrespråk.
 • Vis forfatter(e) (2015). Seier nei til statsborgartest.
 • Vis forfatter(e) (2013). Bør nytte morsmålet i norskopplæringa.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2014). Kritisk til forslag om nye språkkrav til innvandrere.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Crosslinguistic Influence. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Tverrspråkleg påverknad – status og trendar i norsk andrespråksforsking. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). The 'Perfect Candidate' for Transfer: A discussion of L1 Influence in L2 Acquisition of Tense-Aspect Morphology. 35 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Språkutvikling hos barn i ulike språklæringssituasjonar. 49 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Introduksjon. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Tempus og rammeverksnivå. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Aspekthypotesen i norsk innlærarspråk. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Grammaticalisation of temporality in SLA. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). I møte med eit tempusprominent språk. Ei undersøking av mellomspråka til vietnamesiske norskinnlærarar. 17 sider.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2018). Å skriva nynorsk og bokmål: ein introduksjon . 11-19.
 • Vis forfatter(e) (2013). Introduksjon til "Refleksjoner gjennom andrespråksprismet" forfatta av Jon Erik Hagen, 2005. 154-155.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Successive Language Learning in Early Childhood: The Case of Question Formation. RASK: Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation. 5-36.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2017). Språket i bruk. 63-94. I:
  • Vis forfatter(e) (2017). Språkmøte i barnehagen. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2017). Ein mangfaldig barnehage. 9-33. I:
  • Vis forfatter(e) (2017). Språkmøte i barnehagen. Fagbokforlaget.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

For tida er eg prosjektleiar i to forskarprosjekt: Adult Acquisition of Norwegian as a second language (ALAN) og Norsk i akademia

Undervisning- og forskingsadministrative verv

 

Verv i styre og utval