Hjem
Ann-Kristin H. Gujords bilde

Ann-Kristin H. Gujord

Førsteamanuensis, norsk som andrespråk
 • E-postAnn-Kristin.Gujord@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 57
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
  Rom 
  440
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Eg forskar innanfor feltet norsk som andrespråk.

Eg er særleg interessert i morfologiske og syntaktiske aspekt ved andrespråksutvikling og har vanlegvis ei kognitive tilnærming til data. Eg har lenge vore interessert i å finna ut kva som er felles for den grammatiske utviklinga ­- ­­og bruken av språket - hos andrespråksinnlærarar på tvers av førstespråksbakgrunnar, og kva for trekk ved den grammatiske utviklinga/språkbruken som viser spor av transfer/tverrspråkleg påverknad.

I den seinare tida har eg også interessert meg for tidleg andrespråksutvikling og i kva grad og korleis språkutviklinga til barn, som lærer norsk som andrespråk i dei første barneåra, skil seg frå einspråklege og fleirspråklege barn som utviklar norsk som førstespråk.  

Eit anna viktig område i forskinga mi er knytt til kva for faktorar som skapar individuelle skilnader i læringstempo og læringsutfall blant andrespråksinnlærarar.

Eg er også interessert i spørsmål som gjeld opplæring av minoritetsspråklege barn og unge.

Eg nyttar ulike metodar i forskinga (korpus, narrativar, intervju) og forskar på ulike typar data (skriftlege og munnlege data).

Læreboktekstar og pedagogiske tekstar

Gujord, A. K. H. 2017. Språkutvikling hos barn i ulike språklæringssituasjonar. I M. Selås og A. K. H. Gujord (red.). Språkmøte i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget, 9-33.

Cejka, D, Gujord, A. K. H. og Selås, M. 2017. Ein mangfaldig barnehage. I M. Selås og A. K. H. Gujord (red.). Språkmøte i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget, 63-64

Bugge, E., Selås, M. og Gujord, A. K. H. 2017. Språket i bruk. I M. Selås og A. K. H. Gujord (red.). Språkmøte i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget, 63-64.

Helland, A. K. 2009. Når vaksne lærer norsk som andrespråk – gjer undervisning nokon skilnad? Norsklæreren, nr. 4, 52-55.

Helland, A. K. 2007. Norsk som andrespråk? Syn og Segn, nr. 4, 82– 90.

 

Debattinnlegg, bokmeldingar og liknande

«Å flytta ungane mellom klokka ni og to vil ikkje endra noko» Intervju i På Høyden 18. mai 2018

«Maksgrense løyser ikkje språkproblem» Debattinnlegg på i Bergens Tidende 7. mai 2018 saman med Magnhild Selås

«Misbruk av språktester» Debattinnlegg i Bergens Tidende 14. mars 2018 saman med Cecilie Hamnes Carlsen, Edit Bugge og Ingrid Buanes

«Jo, det er ein vesentleg skilnad på å lære første og andrespråk» Debattinnlegg på forsking.no 4. oktober 2017 saman med Magnhild Selås

«Språk for heile livet» Kommentar i Bergens Tidende 25. juli 2016

«Gjev ikkje betre borgarar» Kommentar i Dag og Tid 13. mars 2015

«Språktest med snubletråder» Debattinnlegg  i Klassekampen 18. november 2014 saman med Anne Lene Berge og Ingvild Kleiveland

Introduksjon til "Refleksjoner gjennom andrespråksprismet" forfatta av Jon Erik Hagen, 2005. I Fra grammatikk til språkpolitikk. Utdrag fra Jon Erik Hagens forfatterskap. Oslo: Novus Forlag. 2013.

«Gje dei ein trygg og god start». Kommentar i Bergens Tidende juni 2012 saman med Kari Tenfjord.

«Det er norsk som gjelder». Kronikk i Bergens Tidende 23. februar 2011

"Norsk som andrespråk?" Tekst i Syn og Segn, nr. 4, 82, 2007

«Godt om språkleg mangfald i Noreg.» Bokmelding i Norsk lingvistisk tidsskrift, 2010, årg. 28, nr. 2.

«Ein seigliva myte» Kommentar i Klassekampen 23. desember 2004

Undervisning

Eg fyller for tida fagkoordinatorfunksjonen i norsk som andrespråk. Ved LLE kan ein ta årsstudium i norsk som andrespråk, bachelor i norsk som andrespråk og ein kan skriva masteroppgåve i norsk som andrespråk (innanfor mastergraden i Nordisk språk og litteratur eller innanfor NORMAU-programmet). Eg underviser i fleire av emna som inngår i norsk som andrespråk-porteføljen. Våren 2019 underviser eg på emna NOSPAN101 og NORAN105.

Etter-og vidareutdanning er ein viktig del av fagprofilen til norsk som andrespråksmiljøet ved LLE. Eg er sjølv også somme tider kopla til nettstudet PRISME og andre etter-og vidareutdanningstilbod me utviklar og tilbyr innanfor norsk som andrespråk.

 

Rettleiing

Eg rettleiar breitt innanfor norsk som andrespråk både på master- og doktorgradsnivå.

Doktorprosjekt eg rettleiar no

Masterprosjekt eg rettleiar no

Fullførte masterprosjekt eg har rettleia

 

Vitskaplege tekstar

Gujord, A. K. H. og Ragnhildstveit, S.(2018.  Tverrspråkleg påverknad – status og trendar i norsk andrespråksforsking (s. 133-163). I A. K. H. Gujord og G. T. Randen (red.). Norsk som andrespråk – perspektiver på læring og utvikling. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Gujord, A. K. H., Neteland, R. og Selås, M. 2018. Framvekst av morfologi, syntaks og ordforråd i tidleg andrespråksutvikling - ein longitudinell kasusstudie. NOA. Norsk som andrespråk, 34.(1-2) 93-127

Gujord, A. K H. 2017. The ‘perfect candidate’ for transfer: A discussion of L1 influence in L2 acquisition of tense-aspect morphology. I A. Golden, S. Jarvis og K. Tenfjord (red.). Crosslinguistic influence and distinctive patterns of language learning. Findings and insights from a learner corpus. Bristol: Multilingual Matters, 29-63.

Gujord, A. K H. 2017. Eit empirisk tilskot til utforskinga av finittheit- og tempusdistinksjonar i norsk som andrespråk. NOA – norsk som andrespråk, 2017, nr. 2. http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1425/1410

Gujord, A. K H. 2017.  "Hos en voksen er tanken helt full av masse ting". Personlege narrativar i Norsk andrespråkskorpus (ASK) – ei kjelde til innsikt i læringsprosessen". Acta Didactica Norge, 2017, årg. 11 nr. 1,  1-22 http://dx.doi.org/10.5617/adno.3913

Gujord, A. K H. 2015. L2 acquisition of temporality: Findings from a corpus based study of the grammatical encoding of past time. BeLLS 6, 63-86. https://bells.uib.no/bells/article/view/809

Gujord, A. K H. 2013. Grammatical encoding of past time in L2 Norwegian. The roles of L1 influence and verb semantics. (Doktoravhandling), Universitetet i Bergen. http://bora.uib.no/handle/1956/6867

Gujord, A. K H. 2013. Tempus og rammeverksnivå. I C. Carlsen (red.). Norsk Profil. Det felles europeiske rammeverket spesifisert for norsk. Et første steg. Oslo: Novus Forlag, 73-106.

Gujord, A. K H. 2013. Aksjonsart -ein diskusjon av vanskar knytt til klassifisering av verbfrasar i aksjonart i innlærarspråk. Nordand -nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, årg. 8 nr. 2, 35-60.

Gujord, A. K H. 2013. Individuelle skilnadar i andrespråkslæringa: Om status og trendar i forskinga. NOA -Norsk som andrespråk, årg. 29 nr. 2, 5-36.http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/843

Helland, A. K. 2010. Aspekthypotesen i norsk innlærarspråk. I Johansen, H., Golden, A., Hagen, J. E. og Helland, A. K. (red.). Systematisk, variert, men ikke tilfeldig. Antologi om norsk som andrespråk i anledning Kari Tenfjords 60-årsdag. Oslo: Novus Forlag, 175-189.

Helland, A. K. 2008. Grammaticalisation of temporality in SLA. I Jenset, G., Heggelund, Ø. I., Cardona, M. D, Wold, S. H. og Didriksen, A. A (red.). Linguistics in the making: Selected papers from the second Scandinavian PhD conference in linguistics and philology in Bergen, June 4-6, 2007. Novus Forlag, 141-164

Helland, A. K. 2008. Utvikling av perfektum i individ og språksamfunn. NOA-Norsk som andrespråk, årg. 24 nr. 2, 23-49

Helland, A. K. 2006. I møte med eit tempusprominent språk. NOA-Norsk som andrespråk, årg. 27 nr. 1, 7-23.

Helland, A. K. 2006. I møte med eit tempusprominent språk. Ei undersøking av mellomspråka til vietnamesiske norskinnlærarar. I Sandøy. H. og Tenfjord, K. (red.). Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. Oslo: Novus Forlag, 214-230

 

Redigert bøker og tidsskrift

Selås, M. og Gujord, A. K. H. (red.). 2017. Språkmøte i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Alstad, G. T., Gujord, A. K. H. og Tonne, I. (red.) NOA – norsk som andrespråk, 2017, årg. 34 nr. 2. Oslo: Novus Forlag.

Alstad, G. T., Gujord, A. K. H. og Tonne, I. (red.) NOA – norsk som andrespråk, 2017, årg. 33 nr. 1. Oslo: Novus Forlag.

Alstad, G. T., Gujord, A. K. H. og Tonne, I. (red.) NOA – norsk som andrespråk, 2016, årg. 32 nr. 12. Oslo: Novus Forlag.

Gujord, A. K. H., Nacey, S. og Ragnhildstveit, S. (red.) 2015. Learner Corpus Research: LCR2013 Conference Proceedings. Bergen Language and Linguistics Studies, BeLLS, årg. 6. https://bells.uib.no/index.php/bells/issue/view/181

Brunstad, E., Gujord, A. K. H. og Bugge, E. (red.) 2015. Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Oslo: Novus Forlag.

Johansen, H., Golden, A., Hagen, J. E. og Helland, A. K. (red.) 2010.  Systematisk, variert, men ikke tilfeldig. Antologi om norsk som andrespråk i anledning Kari Tenfjords 60-årsdag. Oslo: Novus Forlag.

 

 

Bøker
 • Bjørhusdal, Eli; Bugge, Edit; Fretland, Jan Olav; Gujord, Ann-Kristin Helland. 2018. Å skrive nynorsk og bokmål. Nye tverrfaglege perspektiv. Det Norske Samlaget. 212 sider. ISBN: 9788252195613.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland; Randen, Gunhild Tveit. 2018. Norsk som andrespråk - perspektiver på læring og utvikling. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202584702.
 • Selås, Magnhild; Gujord, Ann-Kristin Helland. 2017. Språkmøte i barnehagen. Fagbokforlaget. 221 sider. ISBN: 9788245020823.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland; Nacey, Susan Lee; Ragnhildstveit, Silje. 2015. Learner Corpus Research: LCR2013 Conference Proceedings. 167 sider. ISBN: 978-82-998587-7-9.
 • Brunstad, Endre; Gujord, Ann-Kristin Helland; Bugge, Edit. 2014. Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Novus Forlag. 306 sider. ISBN: 978-82-7099-803-6.
 • Johansen, Hilde; Golden, Anne; Hagen, Jon Erik; Helland, Ann-Kristin. 2010. Systematisk, variert, men ikke tilfeldig. Antologi om norsk som andrespråk i anledning Kari Tenfjords 60-årsdag. Novus Forlag. 246 sider. ISBN: 978-82-7099-581-3.
Tidsskriftartikler
 • Alstad, Gunhild Tomter; Opsahl, Toril; Gujord, Ann-Kristin Helland. 2018. Forord. NOA. Norsk som andrespråk. 3-9.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland; Neteland, Randi; Selås, Magnhild. 2018. Framvekst av morfologi, syntaks og ordforråd i tidleg andrespråksutvikling - ein longitudinell kasusstudie. NOA. Norsk som andrespråk. 34: 93-127.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland; Selås, Magnhild. 2018. Maksgrense løyser ikkje språkproblem. Bergens Tidende. Publisert 2018-05-07. doi: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/VRBKVl/Maksgrense-loyser-ikkje-sprakproblem
 • Gujord, Ann-Kristin Helland. 2017. Eit empirisk tilskot til utforskinga av finttheit- og tempusdistinksjonar i norsk som andrespråk. NOA. Norsk som andrespråk. 33: 88-116.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland. 2017. “Hos en voksen er tanken helt full av masse ting”. Personlege narrativar i Norsk andrespråkskorpus (ASK) – ei kjelde til innsikt i læringsprosessen? Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 11: 1-22. doi: 10.5617/adno.3913
 • Alstad, Gunhild Tomter; Gujord, Ann-Kristin Helland; Tonne, Ingebjørg. 2016. Innledning i NOA Norsk som andrespråk, Nr 1-2 (2016). NOA. Norsk som andrespråk. 32. 2 sider.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland. 2016. Språk for heile livet. Bergens Tidende.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland. 2015. Gjev ikkje betre borgarar. Dag og Tid. Publisert 2015-03-13.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland. 2015. L2 acquisition of temporality: Findings from a corpus based study of the grammatical encoding of past time. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). 6: 63-86.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland; Berge, Anne Lene; Vevle, Ingvild Kleiveland. 2014. Språktest med snubletråder. Klassekampen. Publisert 2014-11-18.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland. 2013. Aksjonsart - ein diskusjon av vanskar knytt til klassifisering av verbfrasar i aksjonart i innlærarspråk. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. 8: 35-60.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland. 2013. Individuelle skilnadar i andrespråkslæringa: Om status og trendar i forskinga. NOA. Norsk som andrespråk. 29: 5-36.
 • Tenfjord, Kari; Gujord, Ann-Kristin Helland. 2012. Gje dei ein trygg og god start. Bergens Tidende. 29-29. Publisert 2012-06-07.
 • Helland, Ann-Kristin. 2011. Det er norsk som gjelder. Bergens Tidende. Publisert 2011-02-23.
 • Helland, Ann-Kristin. 2010. Godt om språkleg mangfald i Noreg. Norsk lingvistisk tidsskrift. 28.
 • Helland, Ann-Kristin. 2009. Når vaksne lærer norsk som andrespråk - gjer undervisning nokon skilnad? Norsklæreren. 4. 52-55.
 • Helland, Ann-Kristin. 2008. Utvikling av perfektum i individ og språksamfunn. NOA. Norsk som andrespråk. 24: 23-49.
 • Helland, Ann-Kristin. 2007. Norsk som andrespråk? Syn og Segn. 4. 82-90.
 • Helland, Ann-Kristin Kleppe. 2006. I møte med eit tempusprominent språk. NOA. Norsk som andrespråk. 27: 7-23.
 • Helland, Ann-Kristin. 2004. Ein seigliva myte. Klassekampen. Publisert 2004-12-23.
Rapporter/avhandlinger
 • Gujord, Ann-Kristin Helland. 2013. Grammatical encoding of past time in L2 Norwegian. University of Bergen.
 • Helland, Ann-Kristin. 2005. I møte med eit tempusprominent språk - ei undersøking av mellomspråka til vietnamesiske norskinnlærarar. Det Humanistiske fakultet - Universitetet i Bergen. 145 sider.
Bokkapitler
 • Bjørhusdal, Eli; Bugge, Edit; Fretland, Jan Olav; Gujord, Ann-Kristin Helland. 2018. Å skriva nynorsk og bokmål: ein introduksjon. Introduksjon, sider 11-19. I:
  • Bjørhusdal, Eli; Bugge, Edit; Fretland, Jan Olav; Gujord, Ann-Kristin Helland. 2018. Å skrive nynorsk og bokmål. Nye tverrfaglege perspektiv. Det Norske Samlaget. 212 sider. ISBN: 9788252195613.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland; Ragnhildstveit, Silje. 2018. Tverrspråkleg påverknad – status og trendar i norsk andrespråksforsking. Kapittel 5, sider 133-163. I:
  • Gujord, Ann-Kristin Helland; Randen, Gunhild Tveit. 2018. Norsk som andrespråk - perspektiver på læring og utvikling. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202584702.
 • Bugge, Edit; Selås, Magnhild; Gujord, Ann-Kristin Helland. 2017. Språket i bruk. Kapittel 3, sider 63-94. I:
  • Selås, Magnhild; Gujord, Ann-Kristin Helland. 2017. Språkmøte i barnehagen. Fagbokforlaget. 221 sider. ISBN: 9788245020823.
 • Cejka, Dagmar Andrea; Gujord, Ann-Kristin Helland; Selås, Magnhild. 2017. Ein mangfaldig barnehage. Kapittel 1, sider 9-33. I:
  • Selås, Magnhild; Gujord, Ann-Kristin Helland. 2017. Språkmøte i barnehagen. Fagbokforlaget. 221 sider. ISBN: 9788245020823.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland. 2017. Språkutvikling hos barn i ulike språklæringssituasjonar. Kapittel 4, sider 95-143. I:
  • Selås, Magnhild; Gujord, Ann-Kristin Helland. 2017. Språkmøte i barnehagen. Fagbokforlaget. 221 sider. ISBN: 9788245020823.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland. 2017. The 'Perfect Candidate' for Transfer: A discussion of L1 Influence in L2 Acquisition of Tense-Aspect Morphology. Kapitte 3, sider 29-63. I:
  • Golden, Anne; Jarvis, Scott; Tenfjord, Kari. 2017. Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus. Multilingual Matters. 280 sider. ISBN: 978-1-78309-876-7.
 • Brunstad, Endre; Gujord, Ann-Kristin Helland. 2014. Introduksjon. Introduksjon, sider 9-30. I:
  • Brunstad, Endre; Gujord, Ann-Kristin Helland; Bugge, Edit. 2014. Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Novus Forlag. 306 sider. ISBN: 978-82-7099-803-6.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland. 2013. Introduksjon til "Refleksjoner gjennom andrespråksprismet" forfatta av Jon Erik Hagen, 2005. Introduksjon, sider 154-155. I:
  • Nordanger, Marte; Ragnhildstveit, Silje; Vikøy, Aasne. 2013. Fra grammatikk til språkpolitikk. Utdrag fra Jon Erik Hagens forfatterskap. Novus Forlag. 231 sider. ISBN: 978-82-7099-745-9.
 • Gujord, Ann-Kristin Helland. 2013. Tempus og rammeverksnivå. artikkel, sider 73-106. I:
  • Carlsen, Cecilie. 2013. NORSK PROFIL. Det felles europeiske rammeverket spesifisert for norsk. Et første steg. Novus Forlag. 279 sider. ISBN: 978-82-7099-713-8.
 • Helland, Ann-Kristin. 2010. Aspekthypotesen i norsk innlærarspråk. Artikkel, sider 175-189. I:
  • Johansen, Hilde; Golden, Anne; Hagen, Jon Erik; Helland, Ann-Kristin. 2010. Systematisk, variert, men ikke tilfeldig. Antologi om norsk som andrespråk i anledning Kari Tenfjords 60-årsdag. Novus Forlag. 246 sider. ISBN: 978-82-7099-581-3.
 • Helland, Ann-Kristin. 2008. Grammaticalisation of temporality in SLA. 3:2, sider 141-164. I:
  • Jenset, Gard Buen; Heggelund, Øystein Imerslund; Cardona, Margrete Dyvik; Wold, Stephanie Hazel; Didriksen, Anders Alvsåker. 2008. Linguistics in the making: Selected papers from the second Scandinavian PhD conference in linguistics and philology in Bergen, June 4--6, 2007. Novus Forlag. 465 sider. ISBN: 978-82-7099-504-2.
 • Helland, Ann-Kristin Kleppe. 2006. I møte med eit tempusprominent språk. Ei undersøking av mellomspråka til vietnamesiske norskinnlærarar. Kapittel 9, sider 214-230. I:
  • Sandøy, Helge; Tenfjord, Kari. 2006. Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. Novus Forlag. 315 sider. ISBN: 978-82-7099-449-6.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Undervisning- og forskingsadministrative verv

 

Verv i styre og utval