Hjem
Anna-Marie Kjøde Olsens bilde
Foto:
Martin Olsen

Anna-Marie Kjøde Olsen

Stipendiat, norsk som andrespråk
 • E-postanna-marie.olsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 23 51
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Eg starta som doktorgradsstipendiat i norsk som andrespråk i august 2021. I den planlagde studien min vil eg utforske korleis vokabularet veks fram hos lågt utdanna deltakarar det første året i norskopplæringa. Stipendiatprosjektet mitt er ein del av det større forskingsprosjektet Adult Acquisition of Norwegian as a second language (ALAN). Hovudrettleiar i prosjektet er Ann-Kristin Helland Gujord ved UiB og birettleiar Bård Uri Jensen ved HiNN.

Frå 2021 og ut 2025 er eg derfor i permisjon frå ei undervisningsstilling på Norskkursa

I perioden juli 2022 til juni 2023 var et på utanlandsopphald ved Swansea University, Wales. Der var eg ein del av The Lexical Studies Research Group og under rettleiing av professor Tess Fitzpatrick.

Sidan 2018 har eg òg vore medlem i Norsk i akademia / Norwegian in Academia (NINjA), eit FoU-prosjekt som undersøker kva plass og vilkår det norske språket har mellom internasjonalt tilsette ved norske universitet og høgskular.  

 • Vis forfatter(e) (2023). Vocabulary development in low-educated adult learners of Norwegian L2.
 • Vis forfatter(e) (2023). Norwegian proficiency in academia – from words to action.
 • Vis forfatter(e) (2023). NINjA – Norsk i akademia / Norwegian in Academia.
 • Vis forfatter(e) (2023). Language Choices and Policies in Academia in Norway .
 • Vis forfatter(e) (2022). Vilkår for læring og bruk av andrespråk i akademia: Internasjonalt tilsette sine erfaringar med språk på norske universitet og høgskular i lys av rådande språkpolitikk. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). 113-140.
 • Vis forfatter(e) (2022). Utvikling av vokabular.
 • Vis forfatter(e) (2022). Korleis undersøke djupnelæring av norske ord hos lågt utdanna vaksne?
 • Vis forfatter(e) (2022). Individuelle valg og kollektive forestillinger om norsk språk i akademia: Dybdeintervjuer med internasjonalt ansatte forskere. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. 1-15.
 • Vis forfatter(e) (2022). Hvordan forklare variasjon i ferdigheter og bruk av norsk blant internasjonalt ansatte i norsk akademia?
 • Vis forfatter(e) (2021). The first steps towards a communicative vocabulary – A study of low-educated learners of Norwegian as an L2.
 • Vis forfatter(e) (2021). Andrespråkslæring kontra framandspråkslæring – framleis eit relevant skilje? Norsk pedagogisk tidsskrift. 385-396.
 • Vis forfatter(e) (2021). Adjektivlæring hos vaksne innlærarar av norsk – ein empirisk studie. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 149-176.
 • Vis forfatter(e) (2020). Norsk når du kan, engelsk når du må. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2019). «There is still always a wall…» Internasjonalt tilsette i spennet mellom norsk og engelsk i akademia (NINjA) .
 • Vis forfatter(e) (2019). Språkleg praksis og behov blant internasjonalt tilsette på norske universitet og høgskular.
 • Vis forfatter(e) (2019). I kva grad kan og bruker internasjonalt tilsette i akademia norsk? .
 • Vis forfatter(e) (2019). Engelsk i akademia: Møter få eller ingen krav om å lære norsk.
 • Vis forfatter(e) (2019). Bruksbaserte tilnærminger til andrespråkslæring - teori og praksis.
 • Vis forfatter(e) (2018). NINjA Norsk i akademia/Norwegian in Academia.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.