Hjem

 

 • Demokrati og menneskerettigheter
 • Politisk-administrativ historie i tidlig moderne tid
 • Kjønnshistorie
 • Forskningsetikk
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Barn født utenfor lovlig ekteskap. Et langtidsperspektiv på barnelovene av 1915. Tidsskrift for velferdsforskning. 249-267.
 • Vis forfatter(e) (2008). Rettleiar som medforfattar? Nokre tankekrossar. Forskningsetikk. 26-27.
 • Vis forfatter(e) (2008). Jernverk i strid. Konflikt mellom jernverkene Fritzøe og froland i 1760-årene. Fortuna. Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle jernverkene. 83-103.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kvinners inntog i norsk politikk. Kvinnemakt og likestillingspolitikk 1970 – 1986. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning.
 • Vis forfatter(e) (1994). Norwegian Mining in the Early Modern Period. GeoJournal.
 • Vis forfatter(e) (1994). Der norwegische Bergbau in der fr@yhen Neuzeit. Mitteilungen des Chemnitzer Geschichtsvereins, Jahrbuch 64, Neue Folge III, Georgius-Agricola-Jahr.
 • Vis forfatter(e) (1992). Communialism or cooperativism? : The Postwar Organization of Housing Provision in Bergen, Norway. Scandinavian Housing and Planning Research.
 • Vis forfatter(e) (1987). Opphevelsen av bøndenes pliktarbeid for de norske bergverkene. Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Vis forfatter(e) (1982). The Decision-making Process and the Granting of Privileges to Froland Works. Scandinavian Journal of History.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Læseforening for Kvinder i Bergen 1879-1886.
 • Vis forfatter(e) (2021). Jern og tømmer. .
 • Vis forfatter(e) (2021). Deltakelse og medvirkning i et sosialt boligmiljø på Nordås.
 • Vis forfatter(e) (2020). Hamburg på Kannestøperens tid. Styresett og politikk omkring 1720.
 • Vis forfatter(e) (2017). Om skrivestykket "Lutherske prestefruer".
 • Vis forfatter(e) (2016). Flagget vårt.
 • Vis forfatter(e) (2014). Samtale mellom Anders Johansen, Anne-Hilde Nagel og Frode Ulvund på basis av boka Menn for sitt ord. grunnlovsjubileet sett fra Bergenskanten.
 • Vis forfatter(e) (2014). Jubileumslova. Korleis har forskarar, politikarar og det norske folk tolka og feira hendinigane ui 1814 og grunnlova dei siste to hundre åra?
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Om Fridtjof Nansen og prestefruen i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2008). Dansk-norsk slavehandel på 1600- og 1700-tallet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Dansk-norsk slavehandel på 16- og 1700-tallet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Dansk-norsk slavehandel.
 • Vis forfatter(e) (1999). Voldsforbrytelser og voldsom straff i historisk lys.
 • Vis forfatter(e) (1993). Mary Wollstonecrafts oppgjør og den franske revolusjon.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Prestefruerollen.
 • Vis forfatter(e) (2017). Prestefruen - en ny kvinnerolle etter reformasjonen.
 • Vis forfatter(e) (2017). De vitenskapelige akademiene på 1600- og 1700-tallet.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hvordan fremme vitenskapelig redelighet på institusjonene?
 • Vis forfatter(e) (2015). Hvilket ansvar har institusjonene i dag og hvilket ansvar bør de ha?
 • Vis forfatter(e) (2015). Fra aksept og rettigheter, gjennom synd og skam, til formell likestilling.
 • Vis forfatter(e) (2015). Barn født utenfor ekteskap i gamle dager.
 • Vis forfatter(e) (2014). grunnlovsdebatten om politiske rettigheter til embetsmenn.
 • Vis forfatter(e) (2014). Menneskelige og borgerlige friiheter og rettigheter.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kvinner i 1814-grunnloven.
 • Vis forfatter(e) (2014). Grunnloven 1814 og 17.mai.
 • Vis forfatter(e) (2014). Forskningsetikk: Akademisk folkeskikk.
 • Vis forfatter(e) (2014). Boklansering og debatt "Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet.
 • Vis forfatter(e) (2014). 1814-grunnloven og friheten.
 • Vis forfatter(e) (2013). Da noen fikk stemmerett. Stemmerettsutviklingen i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2013). "Stemmerettsutviklinga i Norge".
 • Vis forfatter(e) (2013). "Men Fruentimmer? Om avgrensing av stemmeretten i 1814".
 • Vis forfatter(e) (2013). "Kvinners deltakelse i politikken før 1814".
 • Vis forfatter(e) (2013). "Hvorfor fikk kvinner ikke stemmerett i 1814?".
 • Vis forfatter(e) (2013). "1814-demokratiet og kvinnene".
 • Vis forfatter(e) (2011). Kvinneforbud i 1814-grunnloven.
 • Vis forfatter(e) (2011). Hvor demokratisk var 1814-grunnloven?
 • Vis forfatter(e) (2011). Holberg som politisk tenker: Om borger- og menneskeretter.
 • Vis forfatter(e) (2011). Borger- og menneskerettigheter i Holbergs Naturrett.
 • Vis forfatter(e) (2010). Velferdsstatens historie.
 • Vis forfatter(e) (2010). Tanker om demokrati under eneveldet.
 • Vis forfatter(e) (2010). Plagiering. Karsten Alnæs-saken.
 • Vis forfatter(e) (2010). Om Ludvig Holbergs politiske tenkning.
 • Vis forfatter(e) (2010). Nasjonal forskningsetisk komite for humaniora og samfunnsvitenskap.
 • Vis forfatter(e) (2010). Ludvig Holbergs politiske tenkning.
 • Vis forfatter(e) (2010). Kulturmøte mellom embetsmenn og bønder: Embetsmenns og bønders orienteringsverd, eigenoppfatning og kulturelle særtrekk.
 • Vis forfatter(e) (2010). Arrangert heldagsseminar om Setraladministrasjonens historie av Tore Grønlie og Yngve Flo.
 • Vis forfatter(e) (2008). Medforfatterskap.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kvalitetssikring av eksamen.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kulturperspektiv på møte mellom bønder og embetsmenn. En kommentar.
 • Vis forfatter(e) (2008). Konflikt mellom Fritzøe og Froland jernverker i 1760-årene.
 • Vis forfatter(e) (2008). Klasseforskjell mellom kvinner. Et historisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2008). I spenningen mellom det internasjonale, nasjonale, lokale og personlige. Den nye kvinnebevegelsen fra omkring 1970.
 • Vis forfatter(e) (2008). Forskningsetikk.
 • Vis forfatter(e) (2008). Etikk og redelighet. Hva bør UiB forvente av sine lærere/veiledere/forskere?
 • Vis forfatter(e) (2008). Akademisk redelighet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Norwegian Approach to Research Misconduct.
 • Vis forfatter(e) (2007). Historiefaglige biografier på norsk - metoder, perspektiver, genre.
 • Vis forfatter(e) (2006). Sentrale tema i forskningsetikken for samfunnsvitenskapen.
 • Vis forfatter(e) (2006). Romerrretten.
 • Vis forfatter(e) (2006). Redelighet og fusk i forskning.
 • Vis forfatter(e) (2006). Redelighet i forskningen.
 • Vis forfatter(e) (2006). Plagiat og annen uredelighet i forskningen.
 • Vis forfatter(e) (2006). Om redelig bruk av litteratur og kilder i faglige framstillinger. Eksempelet Historien om Norge.
 • Vis forfatter(e) (2006). Nyere tids rett.
 • Vis forfatter(e) (2006). Naturretten.
 • Vis forfatter(e) (2006). Middelalderens rett.
 • Vis forfatter(e) (2006). Historien om Norge. Om redelig bruk av litteratur og kilder.
 • Vis forfatter(e) (2006). Fusk i forskningen.
 • Vis forfatter(e) (2006). Forskningsetiske retningslinjer og lov om forskningsetikk.
 • Vis forfatter(e) (2006). Forskningsetiske aspekter ved forskerarkiv.
 • Vis forfatter(e) (2006). Forskningsetikkens institusjoner i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2006). Forskningsetikk i samfunnsvitenskapen.
 • Vis forfatter(e) (2006). Forskningsetikk for samfunnsforskere.
 • Vis forfatter(e) (2006). Fattigstell i Norge i 250 år.
 • Vis forfatter(e) (2006). Fagetiske normer, eksempelet Historien om Norge.
 • Vis forfatter(e) (2006). Fagetiske normer for allmenne, historiske framstillinger.
 • Vis forfatter(e) (2006). Fagetikk og faglitteratur: Juss og etikk. Redelighetskrav. Plagiat og god henvisningsskikk.
 • Vis forfatter(e) (2006). Arbeidet med God skikk, om bruk av litteratur og kilder i allmenne. historiske framstillinger.
 • Vis forfatter(e) (2005). Rettsutviklingen i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2005). Retten i middelalderen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Opponens til doktoravhandlingen Eirinn Larsen: Invisible Strategies. Gender in French and Norwegian Business Education, 1870-1980.
 • Vis forfatter(e) (2005). Om romerretten.
 • Vis forfatter(e) (2005). Om forskningsetikk.
 • Vis forfatter(e) (2005). Fra naturrett til nasjonal rett.
 • Vis forfatter(e) (2005). Forskningsetikk.
 • Vis forfatter(e) (2005). Fattigstell gjennom 250 år.
 • Vis forfatter(e) (2005). Aktuelle forskningetiske tema.
 • Vis forfatter(e) (2004). Utviklingen av velferdsstaten.
 • Vis forfatter(e) (2003). Velferdsstaten i historisk perspektiv (serie, 3 dt).
 • Vis forfatter(e) (2003). Om bruk av ekstern sensor, særlig med hensyn til studentenes rettssikkerhet.
 • Vis forfatter(e) (2003). Europeisk påverknad på dansk-norsk rett på 1600- 1700-talet. Naturretten og Kongeloven.
 • Vis forfatter(e) (2002). "Kongens ojle. Petroleumsrett i historisk perspektiv".
 • Vis forfatter(e) (2001). Kommentar til Nils Gilje: Naturrett og demonologi. Niels Hemmingsen som opphavsmann til trolldomslovgivningen på 1500-tallet.
 • Vis forfatter(e) (2001). Individ og stat.
 • Vis forfatter(e) (2001). Gjensyn med Mary Wollstonecraft.
 • Vis forfatter(e) (2000). Sosialpolitikken fra Gulatingsloven til våre dager.
 • Vis forfatter(e) (2000). Fedrerettigheter.
 • Vis forfatter(e) (2000). Corpus Juris Civilis og utviklingen av romerretten.
 • Vis forfatter(e) (1999). Velferdsstatens framvekst.
 • Vis forfatter(e) (1998). The Development of Citizenship in Norway: Marshall remodelled. Workshop: Social Rights and Gendered Citizenship in Scandinavia: The case of Norway.
 • Vis forfatter(e) (1998). The Development of Citizenship in Norway. Marshall remodelled.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2000). Focus on political history. Comment to Hilde Sandvik: Early Modern Times 1500-1800, Part II in A gender Perspective om Norwegian history for the Vikings to the year 2000. Historisk Tidsskrift (Norge). 249-252.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2012). Hugo Grotius: Mare Liberum - Det frie hav. Historisk Tidsskrift (Norge). 302-306.
 • Vis forfatter(e) (2007). Hjelp til god tilvisingsskikk. Prosa - tidsskrift for skribenter. 42-47.
 • Vis forfatter(e) (2000). Challenge on the Research Agenda. Gender Analysis of a Nation's History. Kommentar til : Ida Blom / Sølvi Sogner (eds.): A gender perspective on Norwegian history from the Vikings to the year 2000. (Focus on Political History: Part II. Hilde Sandvik, Early Modern Times. 1500-1800. Historisk Tidsskrift (Norge). 249-252.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2014). Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet. Bodoni forlag.
 • Vis forfatter(e) (2007). Vi var med... Kvinnekamp i Bergen på 1970-tallet. Bodoni forlag.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2013). God skikk – Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger. 192.
 • Vis forfatter(e) (2006). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2014). "Menneskelige og borgerlige friheter og rettigheter" i Johansen, Anders (red.): Menn for sitt ord. Grunnlovsverket sett fra Bergenskanten. Vigmostad & Bjørke AS.
 • Vis forfatter(e) (1998). Kjønn og velferdsstat. Alma Mater forlag,.
 • Vis forfatter(e) (1998). Kjønn og velferdsstat. [Mangler utgivernavn].
 • Vis forfatter(e) (1998). Kjønn og velferdsstat. Alma Mater.
 • Vis forfatter(e) (1998). Kjønn og velferdsstat. Alma Mater.
 • Vis forfatter(e) (1998). Kjønn og velferdsstat. Alma Mater.
 • Vis forfatter(e) (1998). Kjønn og velferdsstat. ALma Mater.
 • Vis forfatter(e) (1991). Velferdskommunen. Kommunenes rolle i utviklingen av velferdsstaten. Alma Mater.
 • Vis forfatter(e) (1991). Velferdskommunen. Kommunenes rolle i utviklingen av velferdsstaten. Alma Mater.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2009). "Min inspirasjonskilde". På Høyden ( UiBs nettavis).
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2014). En intolerant grunnlov. Klassekampen. 34-35.
 • Vis forfatter(e) (2000). Focus om political history. Comment to Hilde Sandvik: Early Modern Times 1500-1800, Part II in A gender Perspective om Norwegian history for the Vikings to the year 2000. Historisk Tidsskrift (Norge). 249-252.
 • Vis forfatter(e) (1992). Opposisjonsinnlegg ved doktordisputas i 1991 over Torleif Hansens avhandling: Bergen lagting som straffedomstol i apellsaker 1702-1737. (Bergen, 1990). Historisk Tidsskrift (Danmark). 61-93.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2018). Ligesaavel i Vadmel som i Fløiel. Uformelle relasjoner mellom embetsmenn, bønder og husmenn i Vågå ca 1745-1844.
 • Vis forfatter(e) (2016). In Memory of Divine Providence. A Study of Centennial Commemoration in Eighteenth-Century Denmark-Norway (1717-1760).
 • Vis forfatter(e) (1987). Staten og bergverkene : avgjørelsesprosessen omkring berg- verksprivilegier under eneveldet.
 • Vis forfatter(e) (1986). Staten og bergverkene.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2015). De castbergske barnelover.
 • Vis forfatter(e) (2012). Intervju i StudVest 22.februar 2012 om Backlash i likestilling?, i anledning 8.mars-temanummer.
 • Vis forfatter(e) (2012). Intervju i Aftenposten 22.februar 2012 om regjerende dronninger, i anledning ny prinsesse i Sverige.
 • Vis forfatter(e) (2011). 1814 fødte klassekamp og kvinnekamp.
 • Vis forfatter(e) (2008). Veileder bør ikke være medforfatter.
 • Vis forfatter(e) (2008). Sender studentene på etikk-kurs.
 • Vis forfatter(e) (2006). Vil kartlegge etikkundervisningen.
 • Vis forfatter(e) (2006). Hva er det nye Skjelettutvalget?
 • Vis forfatter(e) (2006). Fusk eller bare snusk?
 • Vis forfatter(e) (2005). Fattiglover gjennom 250 år, 2.del.
 • Vis forfatter(e) (2005). Fattiglover gjennom 250 år, 1.del.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Styresett og politikk i Hamburg på Kannestøperens tid. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Lutherske prestefruer. 48 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Om vitenskapelig redelighet og dens fremme. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Staten og vernet om menneskerettane. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Men Fruentimmer?" Om den store avkortinga i røysteretten i 1814. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Borgerlige og menneskelige rettigheter. Politisk tenkning i Ludvig Holbergs Naturens og Folkerettens Kundskab. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). A nemek politizálódása - történeti áttekintés. 77 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). God vitenskapelig praksis. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). "Kjønnsdiskriminering av fedre". 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). The Development of Citizenship in Norway: Marshall Remodelled. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). The Development of Citizenship in Norway.
 • Vis forfatter(e) (1999). Mary Wollstonecraft (1759-1797)- Rettighetsforsvareren. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Kjønnsskiller i sosiale rettigheter. 46 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Innledning. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Desentralisering og deltakelse under eneveldet. En rettssaks avgjørende betydning på 1760-tallet. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Desentralisering og deltakelse under eneveldet En rettssaks avgjørende betydning på 1760-tallet. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Citizen father. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Administrative history in Norway (1536-1814). 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Enhver som frykter Gud skal ære Kongen. Kirkens oppgaver under eneveldet. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). En lang linje bak norsk oljerett. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). En lang linje bak norsk olje-rett. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Historiske linjer i utviklingen av velferdsstaten. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (1995). Kommentar til eksamensbesvarelse teori- høst 1993. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (1993). Embedsmennene i lokalsamfunnet. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (1991). Wii Margrete - 600 års norsk bergverkspolitikk.
 • Vis forfatter(e) (1991). Innledning: kommunene og velferden. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (1991). Den tvetydige utviklingen. Demokratiseringsprosessen og kvinnene i Øst-Europa. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (1986). Ekspropriasjon og tvangsarbeid. Et jernverk blir til.
 • Vis forfatter(e) (1985). Styringsapparatet i Norge.
 • Vis forfatter(e) (1985). Avgjørelsesprosessen omkring bergverksprivilegier i Norge.
 • Vis forfatter(e) (1976). Bergverksnæringen.
 • Vis forfatter(e) (1975). Klassekamp mellom kvinner. Om stiftelsen av Hjemmenes Vel.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2007). 2006 - Skandaleåret da forskningsetikken kom på dagsorden. . I:
  • Vis forfatter(e) (2007). Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Supplement 2006.
 • Vis forfatter(e) (2004). Schjelderup (Schieledrup), Søren, 1698-1736, offiser og koloniadministrator. 86-87. I:
  • Vis forfatter(e) (2004). Norsk biografisk leksikon. 8.
 • Vis forfatter(e) (2003). Neumann, Jakob, 1721-77, jernverkseier. . I:
  • Vis forfatter(e) (2003). Lassen-Nitter. Kunnskapsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2003). Mykland, Knut, 1920 - , historiker. . I:
  • Vis forfatter(e) (2003). Norsk Biografisk Leksikon bd.6 (Lassen-Nitter).
 • Vis forfatter(e) (2003). Marselis, Selius, 1600-1663, storkapitalist, kongelig långiver, generalpostmester for Norge. . I:
  • Vis forfatter(e) (2003). Lassen-Nitter. Kunnskapsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2003). Marselis, Gabriel, 1609-1673, storkapitalist og kongelig långiver. . I:
  • Vis forfatter(e) (2003). Lassen-Nitter. Kunnskapsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2003). Løchen, Herman, 1822-76, brukseier og stortingsmann”. . I:
  • Vis forfatter(e) (2003). Lassen-Nitter. Kunnskapsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2003). Lundegaard, Teis Jakob Torkildsen, 1774-1854, skipsreder, gardbruker, politiker. . I:
  • Vis forfatter(e) (2003). Lassen-Nitter. Kunnskapsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2002). "Knoff, Daniel Danielsen, 1614-87, forretningsmann og tollforvalter! . I:
  • Vis forfatter(e) (2002). Norsk biografisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2001). "Hofnagel, Peter". . I:
  • Vis forfatter(e) (2001). Norsk Biografisk Leksikon Bd.4.
 • Vis forfatter(e) (2001). "Hammond, Fredrik". . I:
  • Vis forfatter(e) (2001). Norsk Biografisk Leksikon Bd.4.
 • Vis forfatter(e) (2001). "Geelmuyden, Jakob". . I:
  • Vis forfatter(e) (2001). Norsk Biografisk Leksikon Bd.3.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2014). Innleiing. 5-7.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2014). Stemmeretten og kravet om uavhengighet. Vox publica. 5 sider.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2013). 1814: Frå einevelde til folkemeakt. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 24-27.
 • Vis forfatter(e) (2010). "Etikk mer enn juss". Forskningsetikk. 8-8.
 • Vis forfatter(e) (2009). Bidrar med etisk bibliotek. På Høyden ( UiBs nettavis).
 • Vis forfatter(e) (2009). Betaling av informanter - et normalt tabu. På Høyden ( UiBs nettavis).
 • Vis forfatter(e) (2008). Betaling av informanter. Forskerforum. 9-9.
 • Vis forfatter(e) (2007). Strenge krav til humanistar (Tema: Ny tid for etikken). Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 9-9.
 • Vis forfatter(e) (2007). I snakkehjørnet; Anne-Hilde Nagel (Om "Sammen om kunnskap II", en ny formidlingskomponent). På Høyden ( UiBs nettavis). 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Vil kartlegge etikkundervisning. Forskning.no.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Laupsa, Hallstein; Nagel, Anne-Hilde; Rognstad, Ole-Andreas; Tønnesson, Johan L.: God skikk. Om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger . Utgitt av Den norske Forleggerforening (DnF), Den norske historiske forening (HIFO) og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF), Oslo 2006. "

Askheim, Ole Petter; Balto, Asta; Cappelen, Alexander; Nagel, Anne-Hilde; Nagell, Hilde Wisløf; Nymoen, Hanne Signe; Rønning, Helge; Salomonsen, Jone; Schreiner, Per; Semb, Anne Julie; Skjelbred, Ann Helene; Vandvik, Bjarte: Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi, Oslo 2006

Nagel, Anne-Hilde (red): Kjønn og velferdsstat. Alma Mater, Bergen 1998. Kapitlene «Innledning», «Citizen father» og «Kjønnskiller i sosiale rettigheter».

Nagel, Anne-Hilde: «Enhver som frykter Gud skal ære Kongen. Kirkens oppgaver under eneveldet» i Ersland, Geir Atle, Edgar Hovland og Ståle Dyrvik (red.): Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt, Universitetet i Bergen, Skrifter 2, 1997.

Nagel, Anne-Hilde: «Politiseringen av kjønn - et historisk perspektiv» i Raaum, Nina C. (red.): Kjønn og politikk. Tano, Oslo 1995.

Nagel, Anne-Hilde "Norwegian Mining in the Early Modern Period", GeoJournal[/i] vol.32 no.2/1994, Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Publishers 1994. "Der norwegische Bergbau in der frühen Zeit", [i]Mittelungen des Chemnitzer Geschichtsvereins, Jahrbuch 64, Neue Folge III, Georgius-Agricola-Jahr 1994

Nagel, Anne-Hilde: "Communalism or Cooperativism? The Postwar Organization of Housing Provision in Bergen, Norway", in Lundqvist, Lennart J. (ed.): Policy, Organization, Tenure. A Comparative History of Housing in Small Welfare States. Scandinavian Housing & Planning Reseach 9(1992), Supplement.

Nagel, Anne-Hilde: "Opphevelsen av bøndenes pliktarbeid for de norske bergverkene (1816)", Historisk Tidsskrift 3-87

Nagel, Anne-Hilde: Staten og bergverkene. Avgjørelsesprosessen omkring bergverksprivilegier under det dansk-norske eneveldet. Doktoravhandling, Universitetet i Bergen 1986

Nagel, Anne-Hilde: «Styringsapparatet i Norge på 1700-tallet" i Yrjö Blomstedt m.fl.: Administrasjon i Norden på 1700-talet. Universitetsforlaget, Oslo-Bergen-Stavanger-Tromsø 1985

 

 • Slavehandel
 • Den nye kvinnebevegelsen
 • Bergverkshistorie