Hjem
 • E-postAnne.Homme@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 46+47 408 54 315
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 13
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Bøker
 • Christophersen, Catharina; Breivik, Jan-Kåre; Homme, Anne D; Rykkja, Lise H. 2015. The Cultural Rucksack: A National Programme for Arts and Culture in Norwegian Schools. 66 sider. ISBN: 9788270811687.
 • Børhaug, Kjetil; Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn; Lotsberg, Dag Øyvind; Ludvigsen, Kari. 2011. Styring, organisering og ledelse i barnehagen. Fagbokforlaget. 237 sider. ISBN: 978-82-450-1007-7.
 • Michelsen, Svein; Dahl, Jorunn; Homme, Anne Dåsvatn. 1999. Lærerutdanningen under Høgskolereformen. 175 sider.
Tidsskriftartikler
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne; Holen, Solveig; Lødding, Berit. 2019. 'One size fits all'? Ensretting av nasjonale tiltak for å hindre frafall i videregående opplæring i Norge. Tilfellet Ny GIV Overgangsprosjektet. Nordiske organisasjonsstudier. 1. 58-80.
 • Homme, Anne; Helgøy, Ingrid. 2019. Styring og organisering for økt gjennomføring i videregående skole. Nordiske organisasjonsstudier. 1. 3-7.
 • Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne; Karlsen, Marry-Anne; Lundberg, Kjetil. 2017. Omsorgssektoren som integreringsarena: En hurtig og enkel vei til varig arbeid for flyktninger og innvandrere? [The social care sector as arena for integration : a fast and easy way to stable employment for refugees and immigrants?]. Tidsskrift for velferdsforskning. 20: 332-348. doi: 10.18261/issn.2464-3076-2017-04-06
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne. 2017. Increasing parental participation at school level: a ‘citizen to serve’ or a ‘customer to steer’? Nordic Journal of Studies in Educational Policy. 1-11. doi: 10.1080/20020317.2017.1343625
 • Homme, Anne; Hope, Kristin Lofthus. 2017. Innovative government initiatives to prevent upper secondary school dropout: organisational learning and institutional change at the local level. International Journal of Innovation in Education. 4: 51-65. doi: 10.1504/IJIIE.2017.10007512
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne. 2016. Educational reforms and marketization in Norway – A challenge to the tradition of the social democratic, inclusive school? Research in Comparative and International Education. 11: 52-68. doi: 10.1177/1745499916631063
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D. 2015. Path-dependent Implementation of the European Qualifications Framework in Education. A Comparison of Norway, Germany and England. Journal of Comparative Policy Analysis. 17: 124-139. doi: 10.1080/13876988.2013.849399
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D. 2011. Individual or collective responses to accountability policies. A comparative study of teacher professionalism in Norway and Sweden. Revue Éducation Comparée. 5: 107-127.
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn; Ludvigsen, Kari. 2010. Økt vekt på læring gir styrket autoritet. Første steg. 2. 44-46.
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn; Ludvigsen, Kari. 2010. Mot nye arbeidsmønstre og autoritetsrelasjoner i barnehagen? Tidsskrift for velferdsforskning. 13: 43-57.
 • Homme, Anne Dåsvatn; Ludvigsen, Kari. 2010. Anders Molander og Lars Inge Terum (red.): Profesjonsstudier. Omtale. Tidsskrift for kjønnsforskning. 1. 67-72.
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn. 2007. Towards a new professionalism in school? A comparative study on teacher autonomy in Norway and Sweden. European Educational Research Journal. 6: 232-249.
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn; Gewirtz, Sharon. 2007. Local Autonomy or state control. Introduction. European Educational Research Journal. 6: 198-202. doi: 10.2304/eerj.2007.6.3.198
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn. 2006. Policy Tools and Institutional Change. Comparing education policies i Norway, Sweden and England. Journal of Public Policy. 26: 141-165. doi: 10.1017/S0143814X0600050X
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn. 2004. Testtyranni i skolen? Dagbladet. 52. Publisert 2004-06-12.
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn. 2003. Nettverksdannelser og styringsfragmentering i den lokale skolen. Nordisk Administrativt Tidsskrift. 1. 34-53.
Rapporter/avhandlinger
 • Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne; Karlsen, Marry-Anne; Lundberg, Kjetil. 2016. Integrering i praksis: Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere. Uni Research Rokkansenteret, Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier, Bergen. 82 sider.
 • Brandser, Gry; Brekke, Ole Andreas; Homme, Anne. 2015. Arena, kunst og sted. Resultater fra undersøkelsen "Kunst Kultur Arena". Kulturrådet i kommisjon hos Fagbokforlaget, Bergen. 82 sider.
 • Brandser, Gry; Brekke, Ole Andreas; Homme, Anne; Nyrnes, Aslaug. 2015. Arena, kunst og sted. Norske kulturarenaer i møte med kunstens nye krav. Norsk Kulturråd i kommisjon hos Fagbokforlaget, Bergen. 116 sider.
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D. 2015. Hjem-skole-samarbeid for et godt læringsmiljø. Evaluering av lokale hjem-skole-prosjekter og gjennomføring av forsterket hjem-skole-samarbeid. Uni Research Rokkansenteret, Bergen. 99 sider.
 • Lillejord, Sølvi; Halvorsrud, Kristoffer; Ruud, Erik; Morgan, Konrad; Freyr, Tor; Fischer-Griffiths, Peder; Eikeland, Ole Johan; Hauge, Trond Eiliv; Homme, Anne; Manger, Terje. 2015. Frafall i videregående opplæring. En systematisk kunnskapsoversikt. Kunnskapssenter for utdanning, Norges forskningsråd, Oslo. 86 sider.
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D. 2014. Økt innsats for læringsmiljøet. Evaluering av den nasjonale satsingen Bedre læringsmiljø. Delrapport 5. Uni Research Rokkansenteret, Bergen. 84 sider.
 • Christensen, Dag Arne; Midtbø, Tor; Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D. 2013. Har satsningen Bedre læringsmiljø hatt betydning for elevenes oppfatning av læringsmiljøet? Evaluering av den nasjonale satsningen Bedre læringsmiljø. Uni Rokkansenteret, Bergen. 24 sider.
 • Helg?y, Ingrid; Homme, Anne D. 2013. Ansvar, innsats og praksis i arbeidet for bedre læringsmiljø. Evaluering av den nasjonale satsningen Bedre læringsmiljø. Delrapport 3. Uni Rokkansenteret, Bergen. 106 sider.
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D. 2013. Ny GIV Overgangsprosjektet - konsekvenser for skolen. Evaluering av Ny GIV Overgangsprosjektet. Uni Rokkansenteret, Bergen. 110 sider.
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D. 2012. Sammen for en bedre skole? Evaluering av lokale prosjekter om hjem–skole-samarbeid.Delrapport. Uni Rokkansenteret, Bergen. 29 sider.
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D. 2012. Ny GIV i skolen: Heftig begeistring - organisatorisk begrensning. Evaluering av Ny GIV Overgangsprosjektet. Uni Rokkansenteret, Bergen. 101 sider.
 • Holmen, Ann Karin Tennås; Opedal, Ståle; Homme, Anne D; Christensen, Dag Arne. 2012. "Hvis kommunen ikke fantes": Konsekvenser ved økt statliggjøring av kommunens velferdstjenester. IRIS, Stavanger. 137 sider.
 • Homme, Anne D; Brekke, Ole Andreas. 2012. Evaluering av ny organisasjonsmodell ved Høgskulen i Volda. Uni Rokkansenteret, Bergen. 49 sider.
 • Fjær, Svanaug; Homme, Anne D.; Holmen, Ann Karin Tennås. 2011. Statliggjøringsprosesser i velferdstjenestene: Reformer å lære av. Erfaringer fra sykehusreformen, rusreformen og NAV-reformen. IRIS, Stavanger. 65 sider.
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn. 2011. Systematisk analyse av skolenes prosjektbeskrivelser: mål, virkemidler og kriterier for måloppnåelse. Evaluering av satsingen "Bedre læringsmiljø". Delrapport A. Uni Rokkansenteret, Bergen. 24 sider.
 • Christensen, Dag Arne; Homme, Anne Dåsvatn; Midtbø, Tor. 2010. Kartlegging av forsøk med arbeidslivsfag 2009-2010. Sluttrapport fra prosjektet Kartlegging av forsøk med praktisk fag på ungdomstrinnet - Arbeidslivsfag. Rapport - Rokkansenteret. 05. UNI Rokkansenteret, Bergen. 50 sider.
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn. 2010. Hvordan bruker skoleeiere og skoleledere satsingensveiledningsmateriale og oppfattes dette som nyttig og relevant? Evaluering av satsingen "Bedre læringsmiljø". Delrapport C. UNI Rokkansenteret, Bergen. 36 sider.
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn. 2010. Skoleeieres og skolelederes oppfatninger om nytte ogrelevans av nasjonalt veiledningsmateriell. Rokkansenteret rapport. 7. Uni Rokkansenteret, Bergen. 35 sider.
 • Homme, Anne Dåsvatn. 2008. Den kommunale skolen. Det lokale skolefeltet i historisk perspektiv. Universitetet Bergen, Bergen. 225 sider.
 • Homme, Anne Dåsvatn; Høst, Håkon. 2008. Hvem pleier de gamle i Oslo? Om hjelpepleiernes og helsefagarbeidernes posisjon i pleie- og omsorgstjenestene i hovedstaden. Rokkansenteret, Bergen. 84 sider.
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn. 2004. Governance in Primary and Lower Secondary Education. Comparing Norway, Sweden and England. Rokkansenteret Working Papers. 16. Rokkansenteret, Bergen. 30 sider.
 • Homme, Anne Dåsvatn. 2003. Skolen som styringsarena. Lokalt handlingsrom og gjennomføringen av Reform 97. Rapport - Rokkansenteret. 6. Rokkansenteret, Bergen. 72 sider.
 • Homme, Anne Dåsvatn. 2003. Synteserapport: Skolen som styringsarena? Betingelser for gjennomføring av Reform 97 i en ny lokalstyrekontekst. Evaluering av Reform 97. Norges forskningsråd - Program for evaluering av Reform 97. MANGLER.
 • Homme, Anne Dåsvatn. 2000. Evaluering av tilskuddsordning til abortforebyggende tiltak. SEFOS Notat. 5-2000. SEFOS- Senter for samfunnsforskning, Bergen. 43 sider.
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn; Ones, Torunn. 1998. Systemorientert eller brukerorientert? En undersøkelse av rehabiliteringens andrelinjetjeneste. SEFOS Notat. 159. SEFOS.
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn; Ones, Torunn. 1998. Systemorientert eller brukerorientert? En undersøkelse av rehabiliteringens andrelinjetjeneste. Notat. 159. Senter for samfunnsforskning, Bergen. 40 sider.
 • Homme, Anne Dåsvatn; Michelsen, Svein. 1998. Høgskolereformen og lærerutdanningen. Evaluering av høgskolereformen - arbeidsnotatserie. 12. Norges forskningsråd, Området for kultur og samfunn.
 • Pedersen, Brit; Homme, Anne Dåsvatn. 1996. Hverdagsliv etter ansvarsreformen. Notat. 127. SEFOS.
 • Borge, Baard H.; Homme, Anne Dåsvatn; Lorentzen, Anne. 1995. Fra terapeut til formidler. Sluttrapport fra prosjektet Kompetanse innenfor attføringsapparatet. Notat. 118. SEFOS - Senter for samfunnsforskning, UiB, Bergen. 129 sider.
 • Borge, Baard; Homme, Anne Dåsvatn; Lorentzen, Anne-Margrethe. 1995. Fra terapeut til formidler. Sluttrapport fra prosjektet "Kompetanse innenfor attføringsapparatet.". SEFOS Notat. 118. SEFOS.
 • Borge, Baard; Homme, Anne Dåsvatn; Lorentzen, Anne. 1994. Kompetanse innenfor attføringsapparatet - om personalia og arbeidsmiljø for rettledere innen attføringsfeltet. SEFOS Notat. 99. Senter for samfunnsforskning, UiB.
 • Borge, Baard; Homme, Anne Dåsvatn; Lorentzen, Anne. 1994. Kompetanse innenfor attføringsapparatet - om personalia og arbeidsmiljø for rettledere innen attføringsfeltet. SEFOS Notat. 99. Senter for samfunnsforskning, UiB. 65 sider.
 • Homme, Anne Dåsvatn. 1994. Yrkesmessig attføring og sosialt arbeid - statlig profesjonsutvikling? SEFOS Notat. 105. UiB: SEFOS - Senter for samfunnsforskning. 16 sider.
 • Homme, Anne Dåsvatn. 1993. "Vi vil løfte skolen og løfte standen" En studie av feminiserings- og profesjonaliseringsprosessen i læreryrket i Norge, 1890-1912. Hovedoppgave. Rapport. 21 (1993). Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, Bergen. 159 sider.
Bokkapitler
 • Homme, Anne D; Rykkja, Lise H. 2013. Skolesekkforvaltning – krysspress og handlingsrom. Kapittel 2, sider 33-60. I:
  • Breivik, Jan-Kåre; Christophersen, Catharina. 2013. Den kulturelle skolesekken. Fagbokforlaget. 207 sider. ISBN: 9788270811571.
 • Rykkja, Lise H.; Homme, Anne D. 2013. Heftig og begeistret: Den kulturelle skolesekkens heiagjeng. Kapittel 4, sider 85-105. I:
  • Breivik, Jan-Kåre; Christophersen, Catharina. 2013. Den kulturelle skolesekken. Fagbokforlaget. 207 sider. ISBN: 9788270811571.
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn. 2008. Statlig og kommunal styringskapasitet i skolen - en sammenligning av England og Norge. Kapittel 2, sider 47-72. I:
  • Helgøy, Ingrid; Aars, Jacob. 2008. Flernivåstyring og demokrati. Fagbokforlaget. 241 sider. ISBN: 978-82-450-0771-8.
 • Homme, Anne Dåsvatn. 2004. Nye styringsformer - nye aktører? Kommunale endringsprosesser og lokal innflytelse i skolen. Kapittel 10, sider 237-261. I:
  • Imsen, Gunn. 2004. Det ustyrlige klasserommet. Om styring, samarbeid og læringsmiljø i grunnskolen. Universitetsforlaget. 264 sider. ISBN: 8215004431.
 • Borge, Baard H.; Homme, Anne Dåsvatn. 2000. Kunde, sak eller klient? 298-313. I:
  • Froestad, Jan; Solvang, Per; Søder, Mårten. 2000. Funksjonshemming, politikk og samfunn. Gyldendal Akademisk. ISBN: 82-00-45196-8.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen (2018-2023)

Prosjektet utforsker sentrale aktørers tilpasninger til rammeplanen for barnehagen som ble innført høsten 2017 gjennom to hovedtilnærminger: 1) på barnehagenivå og 2) utenfor barnehagen: på nasjonalt nivå, regionalt nivå, blant barnehageeiere og i kommunene. Overordnede spørsmål for prosjektet er:

 1. Hvordan fortolker sentrale aktører målsetningene med den reviderte rammeplanen og hvordan erfarer de iverksettingsprosessen?
 2. Hvordan arbeider aktører på ulike nivå for å implementere rammeplanen?
 3. Hvordan ivaretar barnehagene samiske rettigheter som er formulert i rammeplanen?
 4. Hvordan legger barnehagen til rette for at barna kan få en trygg og god overgang til, innad i og fra barnehagen?

Ved å se utformingen av barnehagen som en prosess preget av flernivåstyring, vil dette prosjektet analysere hvordan rammeplanen forstås og tas i bruk av ulike aktører: barnehageassistenter, fagarbeidere, barnehagelærere, styrere/daglige ledere og eiere, samt kommunale, og statlige myndigheter. Den teoretiske tilnærmingen er basert på en forståelse av at barnehagen formes gjennom ulike arenaer, både vertikalt og horisontalt, gjennom hierarkiske styringsstrukturer og gjennom innflytelse fra sentrale aktører/interessenter i samfunnet. Prosjektet benytter ulike kvalitative og kvantitative metoder for datainnsamling. Ambisjonen med de kvantitative dataene og analysene er å kunne bidra med statistiske generaliseringer og sammenlikne enheter, for eksempel langs dimensjonene geografi, barnehagestørrelse, barnehageeier, andel samiske barn, andel barn med norsk som andrespråk, og pedagogtetthet. Formålet med prosjektets kvalitative undersøkelser er i hovedsak å gi helhetlige beskrivelser av implementeringen av rammeplanen i barnehager.

Prosjektet ledes fra NORCE Norwegian Research Centre og er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Agder og NORCE. Utdanningsdirektoratet er oppdragsgiver.

 

«Betingelser for god implementering av 50 % andel barnehagelærere» (2017-2019)

Hvordan virker økt andel barnehagelærere på praksis og kvalitet i barnehager? Prosjektet undersøker hvordan arbeidsdeling, ledelse og organisering endres og tilpasses i barnehager med økt pedagogressurs. Basert på ansattes erfaringer, identifiserer studien betingelser for god implementering av økt formell kompetanse i barnehagen når det gjelder organisatoriske endringer og integrering av barnehagelærer-faglighet i praksis og samvær med barn. I tillegg undersøker prosjektet foreldres erfaringer med at halvparten av de barnehageansatte har barnehagelærerutdanning.

Prosjektet gjennomføres ved Institutt for pedagogikk og NORCE Samfunn med finansiell støtte fra Stiftelsen Kanvas og Bergen kommune.

 

 

Forskergrupper