Hjem
Anne Hommes bilde
Foto:
Rune Rolvsjord, NORCE

Anne Homme

Førsteamanuensis
 • E-postAnne.Homme@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 46
 • Besøksadresse
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2011). Styring, organisering og ledelse i barnehagen. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Implementing a Targeted, Nationwide Intervention to Promote Upper Secondary School Completion: Does it Have the Potential to Strengthen Students’ Achievement? Scandinavian Journal of Educational Research. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Lost in transition – policies to reduce early school leaving and encourage further studying in Europe . Comparative Education. 297-307.
 • Vis forfatter(e) (2019). Combating low completion rates in Nordic welfare states: policy design in Norway and Sweden. Comparative Education. 308-325.
 • Vis forfatter(e) (2019). 'One size fits all'? Ensretting av nasjonale tiltak for å hindre frafall i videregående opplæring i Norge. Tilfellet Ny GIV Overgangsprosjektet. Nordiske organisasjonsstudier. 58-80.
 • Vis forfatter(e) (2017). Omsorgssektoren som integreringsarena: En hurtig og enkel vei til varig arbeid for flyktninger og innvandrere? [The social care sector as arena for integration : a fast and easy way to stable employment for refugees and immigrants?]. Tidsskrift for velferdsforskning. 332-348.
 • Vis forfatter(e) (2017). Innovative government initiatives to prevent upper secondary school dropout: organisational learning and institutional change at the local level. International Journal of Innovation in Education. 51-65.
 • Vis forfatter(e) (2017). Increasing parental participation at school level: a ‘citizen to serve’ or a ‘customer to steer’? Nordic Journal of Studies in Educational Policy. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2016). Educational reforms and marketization in Norway – A challenge to the tradition of the social democratic, inclusive school? Research in Comparative and International Education. 52-68.
 • Vis forfatter(e) (2015). Path-dependent Implementation of the European Qualifications Framework in Education. A Comparison of Norway, Germany and England. Journal of Comparative Policy Analysis. 124-139.
 • Vis forfatter(e) (2011). Individual or collective responses to accountability policies. A comparative study of teacher professionalism in Norway and Sweden. Revue Éducation Comparée. 107-127.
 • Vis forfatter(e) (2010). Mot nye arbeidsmønstre og autoritetsrelasjoner i barnehagen? Tidsskrift for velferdsforskning. 43-57.
 • Vis forfatter(e) (2007). Towards a new professionalism in school? A comparative study on teacher autonomy in Norway and Sweden. European Educational Research Journal. 232-249.
 • Vis forfatter(e) (2007). Local Autonomy or state control. Introduction. European Educational Research Journal. 198-202.
 • Vis forfatter(e) (2006). Policy Tools and Institutional Change. Comparing education policies i Norway, Sweden and England. Journal of Public Policy. 141-165.
 • Vis forfatter(e) (2003). Nettverksdannelser og styringsfragmentering i den lokale skolen. Nordisk Administrativt Tidsskrift. 34-53.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2021). Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. .
 • Vis forfatter(e) (2019). "Jo flere vi er sammen..." En undersøkelse av organisering og arbeidsdeling i åtte barnehager med økt andel pedagoger. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Integrering i praksis: Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere. .
 • Vis forfatter(e) (2015). Hjem-skole-samarbeid for et godt læringsmiljø. Evaluering av lokale hjem-skole-prosjekter og gjennomføring av forsterket hjem-skole-samarbeid. .
 • Vis forfatter(e) (2015). Frafall i videregående opplæring. En systematisk kunnskapsoversikt. .
 • Vis forfatter(e) (2015). Arena, kunst og sted. Resultater fra undersøkelsen "Kunst Kultur Arena". , Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2015). Arena, kunst og sted. Norske kulturarenaer i møte med kunstens nye krav. , Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2014). Økt innsats for læringsmiljøet. Evaluering av den nasjonale satsingen Bedre læringsmiljø. Delrapport 5. .
 • Vis forfatter(e) (2013). Ny GIV Overgangsprosjektet - konsekvenser for skolen. Evaluering av Ny GIV Overgangsprosjektet. .
 • Vis forfatter(e) (2013). Har satsningen Bedre læringsmiljø hatt betydning for elevenes oppfatning av læringsmiljøet? Evaluering av den nasjonale satsningen Bedre læringsmiljø. .
 • Vis forfatter(e) (2013). Ansvar, innsats og praksis i arbeidet for bedre læringsmiljø. Evaluering av den nasjonale satsningen Bedre læringsmiljø. Delrapport 3. .
 • Vis forfatter(e) (2012). Sammen for en bedre skole? Evaluering av lokale prosjekter om hjem–skole-samarbeid.Delrapport. .
 • Vis forfatter(e) (2012). Ny GIV i skolen: Heftig begeistring - organisatorisk begrensning. Evaluering av Ny GIV Overgangsprosjektet. .
 • Vis forfatter(e) (2012). Evaluering av ny organisasjonsmodell ved Høgskulen i Volda. .
 • Vis forfatter(e) (2012). "Hvis kommunen ikke fantes": Konsekvenser ved økt statliggjøring av kommunens velferdstjenester. .
 • Vis forfatter(e) (2011). Systematisk analyse av skolenes prosjektbeskrivelser: mål, virkemidler og kriterier for måloppnåelse. Evaluering av satsingen "Bedre læringsmiljø". Delrapport A. .
 • Vis forfatter(e) (2011). Statliggjøringsprosesser i velferdstjenestene: Reformer å lære av. Erfaringer fra sykehusreformen, rusreformen og NAV-reformen. .
 • Vis forfatter(e) (2010). Skoleeieres og skolelederes oppfatninger om nytte ogrelevans av nasjonalt veiledningsmateriell. 7. 7. .
 • Vis forfatter(e) (2010). Kartlegging av forsøk med arbeidslivsfag 2009-2010. Sluttrapport fra prosjektet Kartlegging av forsøk med praktisk fag på ungdomstrinnet - Arbeidslivsfag. 05. 05. .
 • Vis forfatter(e) (2010). Hvordan bruker skoleeiere og skoleledere satsingensveiledningsmateriale og oppfattes dette som nyttig og relevant? Evaluering av satsingen "Bedre læringsmiljø". Delrapport C. .
 • Vis forfatter(e) (2008). Hvem pleier de gamle i Oslo? Om hjelpepleiernes og helsefagarbeidernes posisjon i pleie- og omsorgstjenestene i hovedstaden. .
 • Vis forfatter(e) (2004). Governance in Primary and Lower Secondary Education. Comparing Norway, Sweden and England. 16. 16. .
 • Vis forfatter(e) (2003). Synteserapport: Skolen som styringsarena? Betingelser for gjennomføring av Reform 97 i en ny lokalstyrekontekst. Evaluering av Reform 97. .
 • Vis forfatter(e) (2003). Skolen som styringsarena. Lokalt handlingsrom og gjennomføringen av Reform 97. 6. 6. .
 • Vis forfatter(e) (2000). Evaluering av tilskuddsordning til abortforebyggende tiltak. 5-2000. 5-2000. .
 • Vis forfatter(e) (1998). Systemorientert eller brukerorientert? En undersøkelse av rehabiliteringens andrelinjetjeneste. 159. 159. .
 • Vis forfatter(e) (1998). Systemorientert eller brukerorientert? En undersøkelse av rehabiliteringens andrelinjetjeneste. 159. 159. .
 • Vis forfatter(e) (1998). Høgskolereformen og lærerutdanningen. 12. 12. .
 • Vis forfatter(e) (1996). Hverdagsliv etter ansvarsreformen. .
 • Vis forfatter(e) (1995). Fra terapeut til formidler. Sluttrapport fra prosjektet Kompetanse innenfor attføringsapparatet. 118. 118. .
 • Vis forfatter(e) (1995). Fra terapeut til formidler. Sluttrapport fra prosjektet "Kompetanse innenfor attføringsapparatet.". 118. 118. .
 • Vis forfatter(e) (1994). Yrkesmessig attføring og sosialt arbeid - statlig profesjonsutvikling? 105. 105. .
 • Vis forfatter(e) (1994). Kompetanse innenfor attføringsapparatet - om personalia og arbeidsmiljø for rettledere innen attføringsfeltet. 99. 99. .
 • Vis forfatter(e) (1994). Kompetanse innenfor attføringsapparatet - om personalia og arbeidsmiljø for rettledere innen attføringsfeltet. 99. 99. .
 • Vis forfatter(e) (1993). "Vi vil løfte skolen og løfte standen" En studie av feminiserings- og profesjonaliseringsprosessen i læreryrket i Norge, 1890-1912. Hovedoppgave. 21 (1993). 21 (1993). .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). EVALUERING AV IMPLEMENTERINGEN AV RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN: Metodisk gjennomføring og hovedfunn så langt.
 • Vis forfatter(e) (2021). Webinar: Evalueringen av implementeringen av rammeplanen for barnehage .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Endring av arbeidsdeling, ledelse og organisering med økt pedagogressurs: "Hvordan virker økt andel barnehagelærere på praksis og kvalitet i barnehager?
 • Vis forfatter(e) (2009). Styringsutfordringer, organisasjon og ledelse i barnehagesektoren. De første funnene fra et pågående prosjekt i barnehager og kommuner.
 • Vis forfatter(e) (2004). Lærerinne - et nytt yrke på slutten av 1800-tallet.
 • Vis forfatter(e) (2004). Lærerinne - et nytt yrke på slutten av 1800-tallet.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Private and non-governmental actors addressing social inclusion in Norwegian secondary education.
 • Vis forfatter(e) (2023). Evaluering av implementeringen av Rammeplan for barnehagen: Fra "bør" til "skal".
 • Vis forfatter(e) (2023). Early Childhood Education and Care Policy Making in Norway: Managerialist Dialogue or Pluralism? .
 • Vis forfatter(e) (2022). The meaning of context in research on educational reforms -Insights from an evaluation of the implementation of the Norwegian national framework plan for early education and care .
 • Vis forfatter(e) (2022). Managerialist Dialogue in ECEC Policymaking: The Role of Play and Learning .
 • Vis forfatter(e) (2022). EVALUERING AV IMPLEMENTERINGEN AV RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN: Hvordan gi et forskningsbasert bidrag til videre politikkutforming?
 • Vis forfatter(e) (2021). Implementeringen av rammeplan for barnehagen.
 • Vis forfatter(e) (2021). Governing School Choice in Norway – Why local educational government capacity matters.
 • Vis forfatter(e) (2021). Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen Funn fra underveisrapport .
 • Vis forfatter(e) (2020). Profesjonalisering i barnehagen? Organisering og arbeidsdeling i åtte bergensbarnehager med økt andel pedagoger.
 • Vis forfatter(e) (2020). Evaluering av implementering av rammeplanen i barnehagen 2018-2023. Prosjektpresentasjon.
 • Vis forfatter(e) (2019). På rett vei? Organisering og arbeidsdeling i åtte bergensbarnehager med økt andel pedagoger.
 • Vis forfatter(e) (2019). Jo flere vi er sammen – Organisering av økt andel pedagoger i barnehagen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hvordan teoretiske perspektiv og empirisk materiale kan knyttes sammen i et forskningsarbeid.
 • Vis forfatter(e) (2019). Erfaringer med implementering av økt andel barnehagelærere. Foreløpige funn fra forskningsprosjekt i bergensbarnehager.
 • Vis forfatter(e) (2019). Diverging leadership strategies in implementation of an increased resource of Early Childhood teachers in Norwegian Early Childhood Centres.
 • Vis forfatter(e) (2019). Diverging leadership strategies in implementation of an increased resource of EC teachers in Norwegian ECEC.
 • Vis forfatter(e) (2018). Hvordan øke gjennomføringen i videregående opplæring?
 • Vis forfatter(e) (2018). Erfaring med implementering av økt pedagogtetthet: Betingelser for god implementering av 50 % andel barnehagelærere.
 • Vis forfatter(e) (2018). "Jo flere vi er sammen": Organiseringens betydning for profesjonalitet og faglighet i barnehager med økt pedagogtetthet.
 • Vis forfatter(e) (2017). Prevention of early school leaving. How local policy enactment plays out in four Norwegian county municipalities.
 • Vis forfatter(e) (2017). Changing professional roles in Norwegian Early Childhood Education and Care.
 • Vis forfatter(e) (2016). Ulike veier til økt gjennomføring av videregående opplæring - Bruk av forskning som legitimering av tiltak.
 • Vis forfatter(e) (2016). Governance capacity for reducing dropout from upper secondary education.
 • Vis forfatter(e) (2016). Dropout prevention policies in the transition between lower and upper secondary school.
 • Vis forfatter(e) (2016). Dropout policies in the transition between lower and upper secondary school in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2015). Politiske tiltak for å øke gjennomføring i videregående opplæring.
 • Vis forfatter(e) (2015). Lost in Transition: Styring, ledelse og organisering av tiltak for å bedre gjennomføringen i videregående opplæring.
 • Vis forfatter(e) (2015). Innovation and government initiatives: Organisational learning at the local level?
 • Vis forfatter(e) (2015). Implementering av nasjonale satsinger: Opplæringsloven § 9A.
 • Vis forfatter(e) (2015). Empowered or Accountable? Policy-making at school-level in order to increase parental participation in school.
 • Vis forfatter(e) (2014). Lost in Transition: Governance, Management and Organization of Policy Programs to Improve Completion of Upper Secondary Education. Prosjektpresentasjon.
 • Vis forfatter(e) (2014). Evaluering av Ny GIV Overgangsprosjektet. Konsekvenser for skolen som organisasjon.
 • Vis forfatter(e) (2013). One size fits all? Street –Level Implementation of the National Program “New Possibilities” in Different School Contexts.
 • Vis forfatter(e) (2013). Forskning på DKS 2010-2013.
 • Vis forfatter(e) (2013). Den kulturelle skolesekken: Begeistring og byråkrati.
 • Vis forfatter(e) (2013). Den kulturelle skolesekken: Begeistring og byråkrati.
 • Vis forfatter(e) (2012). Preventing dropouts from Norwegian secondary education. Teachers’ role in implementing the national programme New Possibilities at school level.
 • Vis forfatter(e) (2012). Evaluering av satsningen Bedre læringsmiljø 2010-2015.
 • Vis forfatter(e) (2011). The implementation of the European Qualifications Framework in education. Comparing Norway, Germany, and England.
 • Vis forfatter(e) (2011). Governing by Dialogue: redefining the central – local government relations?
 • Vis forfatter(e) (2010). ”Vi vil løfte skolen og løfte standen” – om lærerinnenes strategier for definering av skolens innhold og egen profesjonell status rundt forrige århundreskifte.
 • Vis forfatter(e) (2010). Yrkesmessig arbeidsdeling i en barnehagesektor i endring.
 • Vis forfatter(e) (2010). Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet. Kartlegging av forsøkets første år. Foreløpige hovedfunn.
 • Vis forfatter(e) (2010). Erfaringer og funn fra forsøk med arbeidslivsfaget så langt.
 • Vis forfatter(e) (2009). Policy ideas, framing and institutional change i education. Comparing Norway and Scotland.
 • Vis forfatter(e) (2009). Mot nye arbeidsmønstre og autoritetsrelasjoner i barnehagen?
 • Vis forfatter(e) (2009). Kommunenes rolle i omforming av barnehagen til læringsinstitusjon Barnehagepolitikk i et flernivåsystem.
 • Vis forfatter(e) (2008). Statlig styring og lokal handlefrihet i grunnopplæringen.
 • Vis forfatter(e) (2008). Perspektiver på utforming av lokal skolepolitikk.En sammenligning av begrepene sektor og felt.
 • Vis forfatter(e) (2008). Nasjonal styring og lokal autonomi i skolen.
 • Vis forfatter(e) (2006). Transparency and accountability – A threat or an opportunity to professional autonomy?
 • Vis forfatter(e) (2006). Implementation of transparency policies at the school level. An empirical study of Norwegian an Swedish teachers responses to transparency in education.
 • Vis forfatter(e) (2005). Implementing educational reforms at school level: assimilation, transformation or rejection?
 • Vis forfatter(e) (2004). The Relation between Policy Reforms and Governing Tools in Education. Comparing Teacher Professionalization in Norway, Sweden and England.
 • Vis forfatter(e) (2004). Governance in Primary and Lower Secondary Education. Comparing Norway, Sweden and Britain.
 • Vis forfatter(e) (2003). Det lokale skolefeltet og gjennomføringen av Reform 97.
 • Vis forfatter(e) (2002). Styringsfragmentering i skolefeltet: Betydning for lokal innflytelse.
 • Vis forfatter(e) (2002). Lokal skoleutvikling i et nettverksperspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2002). Får kommunene det til?
 • Vis forfatter(e) (2002). Fra lukket institusjon til åpent felt? Endringsprosesser i den norske grunnskolen.
 • Vis forfatter(e) (2002). Det lokale skolefeltet etter Reform 97.
 • Vis forfatter(e) (2002). Betingelser for gjennomføring av Reform 97 i et lokalstyreperspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2001). Aktørperspektiv på gjennomføring av grunnskolereformer i norske kommuner.
 • Vis forfatter(e) (2001). "Skolen som styringsarena? Gjennomføring av Reform 97 i en ny lokalstyrekontekst".
Leder
 • Vis forfatter(e) (2019). Styring og organisering for økt gjennomføring i videregående skole. Nordiske organisasjonsstudier. 3-7.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2010). Anders Molander og Lars Inge Terum (red.): Profesjonsstudier. Omtale. Tidsskrift for kjønnsforskning. 67-72.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2023). Fra «bør» til «skal» Rammeplan for barnehagen i et implementeringsperspektiv. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2015). The Cultural Rucksack: A National Programme for Arts and Culture in Norwegian Schools.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (1999). Lærerutdanningen under Høgskolereformen. Norges Forskningsråd.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2004). Testtyranni i skolen? Dagbladet. 52.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2008). Den kommunale skolen. Det lokale skolefeltet i historisk perspektiv.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2018). I denne barnehagen er det tettpakka med pedagoger.
 • Vis forfatter(e) (2004). Peppermøene som ble skolepionerer.
 • Vis forfatter(e) (2004). Om lærerinneyrket på slutten av 1800-tallet.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Ny styringsstruktur og styrket eierrolle. 36 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Introduksjon. 37 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). En bredt forankret rammeplan. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Governing School Choice in Norway: Why Local Educational Government Capacity Matters. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Skolesekkforvaltning – krysspress og handlingsrom. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Heftig og begeistret: Den kulturelle skolesekkens heiagjeng. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Statlig og kommunal styringskapasitet i skolen - en sammenligning av England og Norge. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Nye styringsformer - nye aktører? Kommunale endringsprosesser og lokal innflytelse i skolen. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Kunde, sak eller klient? 16 sider.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2021). Appendiks til Implementeringen av rammeplan for barnehagen. 109 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2005). Rektorrolle i endring. En undersøkelse av rektorer i norske småkommuner.
 • Vis forfatter(e) (2004). Education Reforms and Implications for Educational Justice. Comparing England, Sweden and Norway.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2021). Innledning.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2010). Økt vekt på læring gir styrket autoritet. Første steg. 44-46.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2022). The road towards a new Norwegian Kindergarten. 128-141. I:
  • Vis forfatter(e) (2022). Quality and Curricula in Early Childhood Education and Care: CIDREE YEARBOOK 2022. Utdanningsdirektoratet.
 • Vis forfatter(e) (2021). Utformingen av rammeplanens mål og virkemidler. . I:
  • Vis forfatter(e) (2021). Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. .
 • Vis forfatter(e) (2021). Diskusjon og avslutning. . I:
  • Vis forfatter(e) (2021). Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. .
 • Vis forfatter(e) (2021). Barnehagestyrernes erfaring og arbeid med implementering av rammeplanen. . I:
  • Vis forfatter(e) (2021). Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. .
 • Vis forfatter(e) (2021). Barnehageeigarane og rammeplanen. 104-140. I:
  • Vis forfatter(e) (2021). Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. .
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2023). Rammeplanen har fått en viktig plass i barnehagen. Vetuva. Forskning og ny kunnskap om barnehage.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen (2018-2023)

Prosjektet utforsker sentrale aktørers tilpasninger til rammeplanen for barnehagen som ble innført høsten 2017 gjennom to hovedtilnærminger: 1) på barnehagenivå og 2) utenfor barnehagen: på nasjonalt nivå, regionalt nivå, blant barnehageeiere og i kommunene. Overordnede spørsmål for prosjektet er:

 1. Hvordan fortolker sentrale aktører målsetningene med den reviderte rammeplanen og hvordan erfarer de iverksettingsprosessen?
 2. Hvordan arbeider aktører på ulike nivå for å implementere rammeplanen?
 3. Hvordan ivaretar barnehagene samiske rettigheter som er formulert i rammeplanen?
 4. Hvordan legger barnehagen til rette for at barna kan få en trygg og god overgang til, innad i og fra barnehagen?

Ved å se utformingen av barnehagen som en prosess preget av flernivåstyring, vil dette prosjektet analysere hvordan rammeplanen forstås og tas i bruk av ulike aktører: barnehageassistenter, fagarbeidere, barnehagelærere, styrere/daglige ledere og eiere, samt kommunale, og statlige myndigheter. Den teoretiske tilnærmingen er basert på en forståelse av at barnehagen formes gjennom ulike arenaer, både vertikalt og horisontalt, gjennom hierarkiske styringsstrukturer og gjennom innflytelse fra sentrale aktører/interessenter i samfunnet. Prosjektet benytter ulike kvalitative og kvantitative metoder for datainnsamling. Ambisjonen med de kvantitative dataene og analysene er å kunne bidra med statistiske generaliseringer og sammenlikne enheter, for eksempel langs dimensjonene geografi, barnehagestørrelse, barnehageeier, andel samiske barn, andel barn med norsk som andrespråk, og pedagogtetthet. Formålet med prosjektets kvalitative undersøkelser er i hovedsak å gi helhetlige beskrivelser av implementeringen av rammeplanen i barnehager.

Prosjektet ledes fra NORCE Norwegian Research Centre og er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Agder og NORCE. Utdanningsdirektoratet er oppdragsgiver.

 

«Betingelser for god implementering av 50 % andel barnehagelærere» (2017-2019)

Hvordan virker økt andel barnehagelærere på praksis og kvalitet i barnehager? Prosjektet undersøker hvordan arbeidsdeling, ledelse og organisering endres og tilpasses i barnehager med økt pedagogressurs. Basert på ansattes erfaringer, identifiserer studien betingelser for god implementering av økt formell kompetanse i barnehagen når det gjelder organisatoriske endringer og integrering av barnehagelærer-faglighet i praksis og samvær med barn. I tillegg undersøker prosjektet foreldres erfaringer med at halvparten av de barnehageansatte har barnehagelærerutdanning.

Prosjektet gjennomføres ved Institutt for pedagogikk og NORCE Samfunn med finansiell støtte fra Stiftelsen Kanvas og Bergen kommune.

 

 

Forskergrupper