Hjem
Anne Lise Fimreites bilde

Anne Lise Fimreite

Professor
 • E-postAnne.Fimreite@uib.no
 • Telefon+47 55 58 32 93+47 900 83 619
 • Besøksadresse
  Christies gate 15
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Anne Lise Fimreite er utdannet statsviter og er professor ved Institutt for sammenliknende politikk. Fimreite har tidligere vært visestyrer ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, medlem av fakultetsstyret ved SV-fakultetet og var i perioden 2009-2013 fakultetets prodekan for forskning. Fra august 2013 til juli 2017 var hun Universitetet i Bergen sin valgte prorektor.

I sin forskning har Fimreite konsentrert seg om offentlig forvaltning og offentlig politikk. Statlig styring og kommunenes handlingsrom, kommunenes økonomiske situasjon og offentlig reformvirksomhet, har særlig opptatt henne sammen forholdet mellom forvaltningsnivåene. Hun har publisert en rekke artikler og flere bøker på disse feltene. Hun har også arbeidet med problemstillinger knyttet til samfunnssikkerhet, og var i 2011 (revidert i 2014) medforfatter til boken Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering.

Vitenskapelig artikkel
 • 2020. "Den store demokratidebatten" - da og nå. Tidsskrift for samfunnsforskning. 30-37.
 • 2017. Kommunar inn i den konstitusjonelle varmen. Om den langtrekte prosessen med å få det kommunale sjølvstyret inn i Grunnlova. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 155-171.
 • 2014. Joined-up government for welfare administration reform in Norway. Public Organization Review. 439-456.
 • 2013. Understanding organizational reforms in the modern state : specialization and integration in Norway and France. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions. 147-175.
 • 2013. Er offentlig partnerskap mullig? Tidsskrift for velferdsforskning. 65-79.
 • 2013. After Oslo and Utøya: A shift in the balance between security and liberty in Norway? Studies in Conflict and Terrorism. 839-856.
 • 2012. Reform strategies matter: explaining the perplexing results of regional reforms in Norway and Denmark. Local Government Studies. 71-90.
 • 2012. 22.juli-kommisjonen. Organisering, styring og ansvar. Nordiske organisasjonsstudier. 49-58.
 • 2011. One-stop shops for social welfare: The adaptation of an organizational form in three countries. Public Administration. 1451-1468.
 • 2011. Crisis management: the perceptions of citizens and civil servants in Norway. Administration & Society. 561-594.
 • 2011. Attitudes towards anti-terror measures: the role of trust, political orientation and civil liberties support. Critical Studies on Terrorism. 219-237.
 • 2010. How to assess administrative reform? Investigating the adoption and preliminary impacts of the anorwegian welfare administration reform. Public Administration. 232-246.
 • 2009. Reorganizing the welfare state administration. Public Management Review. 281-287.
 • 2009. Partnerskapet mellom stat og kommune: Velferdspolitikkens territorielle dimensjon revisited? Tidsskrift for velferdsforskning. 155-167.
 • 2009. Introduksjon: NAV i støpeskjeen: Internsjoner og utfordringer. Tidsskrift for velferdsforskning. 3 sider.
 • 2009. How to carry out joined-up government reforms: Lessons from the 2001-2006 Norwegian welfare reform. International Journal of Public Administration. 1006-1025.
 • 2008. Resultatindikatorer i norske kommuner - strategisk verktøy eller institusjonell standard? Nordiske organisasjonsstudier. 60-88.
 • 2007. Tensions and Cooperation in a Multilevel System: Integrating District Councils in City Government in Bergen. Local Government Studies. 677-698.
 • 2007. Sektorbåndene slites. Utfordringer for den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning. 165-196.
 • 2007. Reform of the employment and welfare administrations - The challenges of co-coordinating diverse public organizations. International Review of Administrative Sciences. 389-408.
 • 2007. Når sektorbåndene slites - Utfordringer for den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning. 165-196.
 • 2007. Folkevalgte regioner - liv laga? Nytt Norsk Tidsskrift. 75-86.
 • 2006. Sammenligning av eksisterende mastergradsveiledning ved Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap og Institutt for fysikk og teknologi. UPED-skrift.
 • 2006. Reform failure: The processes of devolution and centralisation in Norway. Local Government Studies. 89-107.
 • 2006. Kommunene i sentrum – stortingsrepresentantenes oppfatninger av og holdninger til lokalnivået. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 231-255.
 • 2006. En refleksiv modell for mastergradsveiledning. UPED-skrift.
 • 2006. Den egentlige regiondebatten. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.
 • 2005. Norwegian Centre-Periphery Relations in Flux: Abolition or Reconstruction of Regional Governance? Western European Politics. 764-780.
 • 2005. Local Government and Governance in Norway. Stretched Accountability in Network Politics. Scandinavian Political Studies. 239-256.
 • 2005. Konsekvenser av velferdsrettigheter. Tidsskrift for velferdsforskning. 202-214.
 • 2005. Governance - gammel vin på nye flasker, men likevel utfordrende. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 6 sider.
 • 2005. Et folkestyre i framgang? Nytt Norsk Tidsskrift. 7 sider.
 • 2005. Centre-Periphery Relations in FLux: Abolition or Reconstruction of Regional Government? Western European Politics. 15 sider.
 • 2003. Velferdsstat og lokaldemokrati - uforenelige størrelser? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 20 sider.
 • 2003. Makt, avmakt, motmakt. Samspill og konflikt mellom bydeler og sentralt nivå i Bergen kommune. Nordisk Administrativt Tidsskrift. 77-96.
 • 2002. Den besværlige lokalpolitikken. Nytt Norsk Tidsskrift. 310-321.
 • 2000. Kommunalt lederskap i en omstillingsperiode - en kartlegging av objektive trekk ved norske ordførere og rådmenn i perioden 1976-1997. Kommunal ekonomi och politik. 7-26.
 • 1999. Privat tjenesteproduksjon i kommunesektoren. Tidsskrift for velferdsforskning. 161-175.
Rapport
 • 2011. Partnerskapet i Nav - innovasjon eller "same procedure"? .
 • 2010. Reorganizing the modern state in comparative perspecitve.: Specialization and integration in Norway and France. .
Faglig foredrag
 • 2019. Følgjeforskingsprosjekt kommune- og regionreforma. Ein presentasjon for embetsverket i KMD.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2010. Stat og kommune i NAV - colliding worlds eller mission impossible made possible?
 • 2009. Partnerskapet mellom stat og kommune - colloding worlds eller mission impossible made possible?
 • 2009. Nav-reformen - det nasjonale perspektivet.
 • 2009. Nav - ny offentlig styring på gjengrodde stier?
 • 2009. Hvorfor er samhandling så vanskelig?
 • 2009. Forelesninger om governance og nettverksstyring.
 • 2007. Sektorstyring i forvaltningen.
 • 2007. Nav-reformens organisasjons tenkning.
 • 2007. NAV-reformen - evalueringsopplegget.
 • 2007. NAV-reformen.
 • 2007. Evalueringen av NAV-reformen.
 • 2006. Regioner; ”uekte” barn av Europa eller en redningsplanke for et lokaldemokrati i vansker?
 • 2006. Regioner - framtidens styringsstruktur.
 • 2006. Norwegian local government.
 • 2006. Mellom offentlig styring og privat initiativ.
 • 2006. Kommunene og framtiden.
 • 2006. Kommunene - statens forlengede arm eller arena for samfunnsutvikling?
 • 2006. Interkommunalt samarbeid - utfordringer for demokratisk styring.
 • 2006. Governance – privat/offentlig styring.
 • 2006. Governance - eller offentlig - privat samarbeid.
 • 2005. Governance - demokratiske utfordringer.
 • 2003. Velferdsstat og lokaldemokratiet - uforenelige størrelser?
 • 2003. Velferdsstat og lokaldemokrati.
 • 2003. Styringssystem i Storby.
 • 2003. Styringssystem i Storby.
 • 2003. Staten og velferdskommunen.
 • 2003. Staten og kommunene, hvordan skal staten styre kommunene.
 • 2003. Rammebetingelser for lokalpolitikere.
 • 2003. Maktutredningen og lokaldemokratiet.
 • 2003. Kommunenes handlingsbetingelser.
 • 2003. Kommunene og velferdsstaten - uforenelige størrelser.
 • 2003. Kommunene og velferdsstaten.
 • 2003. Kommunene og staten.
 • 2003. Kommunene i framtiden.
 • 2003. Kommunalorganisering i framiden.
 • 2003. Har lokaldemokratiet noen framtid?
 • 2003. Det lokale demokratiet.
 • 2002. Utviklingen i stat-kommuneforholdet; utfordringer for storbyene.
 • 2002. Politikk og styring eller hvis staten styrer alt hva skal da storbyene styre?
 • 2002. Lokaldemokrati og statlig styring - trender og utviklingstrekk.
 • 2002. Hva vil vi med kommunene?
Vitenskapelig foredrag
 • 2012. Joined-Up Government: Reform Challenges, Experiences and Accountability Relaions.
 • 2012. Grunnlovsfesting av det lokale selvstyret.
 • 2012. Antiterrortiltak mellom personvern og samfunnsvern: Befolkningens holdninger til antiterrortiltak 2006 og 2011.
 • 2010. Reorganizing the modenr state in comparative perspecitve: Specialization and integration in Norway and France.
 • 2009. The role of trust, religion, and political affiliation in attitudes to anti-terror measures.
 • 2009. Reform Strategies Matter: Explaining the Perplexing Results of Regional Goverment Reform in Norway and Denmark.
 • 2009. One-stop-shops for Social Welfare: The Addaptation of an Organizational Form in Three Countries.
 • 2009. NAV-kontoret i en internasjonal konteskt.
 • 2009. Draconian measures in the fight against terror – demography, trust and political attitudes.
 • 2008. Reorganization of the Welfare State Administration. Partnerships, networks and accountability.
 • 2008. Implementation of merger: lessons form the Norwegian Welfare Bureeaucracy.
 • 2008. Challenges and effects of administrative reform - the Norwegian reform of labour and welfare administration.
 • 2007. Samordning - fleirnivåstyringens store utfordring.
 • 2007. Den institusjonelle rammes betydning for politisk og administrativ atferd - kommuneinstitusjonen.
 • 2007. Crisis management - the case of internal security in Norway.
 • 2006. The Essential Regional Debate.
 • 2006. KOSTRA - et hinder for eller et verktøy i lokaldemokratiet?
 • 2006. Evaluering av fastlege ordningen - kritiske momenter.
 • 2005. The regulatory state and the executing municipality - Consequences of public sector reform in Norway.
 • 2005. Den egentlige regiondebatten.
 • 2004. Nordens lokaldemokrati under press.
 • 2004. Central-local relations; What happened to the Free Commune Experiment?
 • 2003. Neighbourhood councils in Bergen: Tension and cooperation in a multi-level system.
 • 2003. Kommunal organisering.
 • 2003. Kommentar til den danske strukturkommisjonens arbeid.
 • 2003. Forskningsbehov i framtiden.
 • 2002. Velferdsstat og lokaldemokrati - uforenelige størrelse?
 • 2002. Velferdsstat og lokaldemokrati - to uforenelige størrelser?
 • 2002. Makt, avmakt, motmakt – Samspill og konflikt mellom bydeler og sentralt nivå i Bergen kommune.
 • 2002. Makt, avmakt, motmakt - samspillet mellom bydel og by i Bergen.
 • 2002. Lokalt handlingsrom og nasjonal integrasjon.
 • 2002. Lokaldemokrati og velferdsstat - uforenelige størrelser.
 • 2002. Hvis staten styrer kommunene, hva skal kommunepolitikerne styre?
 • 2002. Framtidens kommune(r) - ulike kommunescenarier som følge av eventuelle endringer i forvaltningsstruktur, oppgavestruktur og oppgavefordeling.
 • 2001. Statlig styring - en utfordring for det lokale lekmannsskjønnet?
 • 2001. Rettighetsfesting og lokalt selvstyre.
 • 2001. Offentlig politikk og administrasjon.
 • 2001. Offentlig forvaltning.
 • 2001. Mellom lokalt handlingsrom og nasjonal integrasjon.
 • 2001. Kommunal parlamentarisme og bydelsstyring.
 • 2001. Individuelle rettigheter og valgfrihet - en utfordring for våre demokratiske institusjoner.
 • 2001. Hvordan påvirkerindividuelle rettigheter, valgfrihet og brukerundersøkelser våre demokratiske institusjoner.
 • 2001. Framtiden for det lokale folkestyret i et rettighetssamfunn.
 • 2001. Den fornyede offentlige sektor - det rettighetsstyrte samfunn.
 • 2000. Foredrag/presentasjon for Lokaldemokratigruppa i KRD.
 • 1999. Det kommunale lederskap - en historisk sammenligning av politiske og administrative lederprofiler.
Leder
 • 2009. Innledning: Nav i støpeskjeen: Intensjoner og utfordringer. Tidsskrift for velferdsforskning. 152-154.
Anmeldelse
 • 2006. Bokanmeldelse - Halvard Vike: Velferd uten grenser. Den norske velferdsstaten ved et veiskille. Oslo:Akribe. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 77-78.
 • 1998. Rektor - virksomhetsleder eller overlærer ? Bergens Tidende. 30-30.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2014. Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. 2. utgave. Universitetsforlaget.
 • 2011. Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Universitetsforlaget.
 • 2005. Governance i norske storbyer. Mellom offentlig styring og privat initiativ. Spartacus.
 • 2004. Medborgare eller målsägare - sociala rättigheter och välfärdspolitiska dilemman. Svenske kommunförbundet/svenske landstingförbundet.
 • 2001. Lekmannsstyre under press. Festskrift til Audun Offerdal. Kommuneforlaget.
Fagbok
 • 2001. Lekmannsstyre under press. Festskrift til Audun Offerdal. Kommuneforlaget, Oslo.
 • 2001. Lekmannsstyre under press. Kommuneforlaget, Oslo.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2018. Kan kommunen reformeres uten reform? Stat og styring. 32-35.
 • 2002. Kommunene og framtiden. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. 26-29.
 • 1998. Rektorrollen mot år 2000: En rolle i krise ? Skolen i Fokus.
Kronikk
 • 2015. Lause kvinnfolk med lausungar. Bergens Tidende. 1 sider.
 • 2014. Risikostaten. Dagens næringsliv.
 • 2012. Uklart frå kommisjonen. Dagens næringsliv.
 • 2012. Grunnlovsfesting garanterer ikke folkestyre. Bergens Tidende. 30-30.
 • 2011. Fem år med NAV - mer samordning, og nye utfordringer. Sosial trygd.
 • 2011. Et universitet å være stolt av. Bergens Tidende.
 • 2011. Antiantiterrortiltak. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 1 sider.
 • 2005. Nettverksdirigenten - den nye politikerrollen? Kommunal rapport.
 • 2005. Individuelle rettigheter og kommunalt selvstyre - en selvmotsigelse. Kommunal rapport.
 • 2005. Hvorfor rik stat og fattige kommuner i et av verdens rikeste land? Kommunal rapport.
 • 2005. Framtidens byråkrater og jeg. Kommunal rapport.
 • 2005. Derfor styrer staten. Kommunal rapport. 1 sider.
 • 2004. PArtiene, kommunene og velferdsstaten. Kommunal rapport.
 • 2004. Den vanskelige tilliten. Kommunal rapport.
 • 2004. Culitiva og lokaldemokratiet. Kommunal rapport. 2 sider.
 • 2004. By og land - ikke lengre hand i hand? Kommunal rapport.
 • 2004. "Akta din granne - men la grinda stande": En lite egnet stratgi for Kommune-Norge. Kommunal rapport.
 • 2003. Framtidens kommuner. Bergens Tidende.
 • 2003. En rik stat trenger fattige kommuner. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • 2015. Ledelse av endring i institusjonaliserte kontekster – betydningen av institusjonelt entreprenørskap.
 • 2011. Styring gjennom nettverk: koordinering, ansvarliggjøring og institusjonalisering av styringsnettverk i norske byregioner.
 • 1996. Desentralisering, toppstyring og lokalt selvstyre. -.
Intervju
 • 2009. Om samhandlingsreformen.
Programdeltagelse
 • 2003. Staten trenger fattige kommuner.
 • 2003. Intervju med NRK - Hordaland i forbindelse med kommunevalget 2003.
 • 2002. Intervju om fylkeskommunens framtid.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2014. Samfunnsvern eller personvern - terror og holdninger til kontraterrortiltak. 17 sider.
 • 2011. Utfordringer og implikasjoner. 10 sider.
 • 2011. Samfunnsvern eller personvern - holdninger til antiterrortiltak. 14 sider.
 • 2011. Organisering for samfunnssikkerhet og krisehåndtering. 27 sider.
 • 2011. Kriseledelse: et spørsmål om tillit - og selvtillit. 16 sider.
 • 2010. Norway. 15 sider.
 • 2009. Norwegian Regions - New Wine and Old Bottles? 19 sider.
 • 2008. Samordning - flernivåstyringens store utfordring. 21 sider.
 • 2007. Norwegian centre-periphery relations in flux: Abolition or reconstruction of regional governance? 17 sider.
 • 2007. Norwegian Centre-Periphery Relations in Flux: Abolition or Reconstruction of Regional Governance? 16 sider.
 • 2007. Kostra - et hinder for eller et verktøy i lokaldemokratiet?
 • 2006. Sammenlignende studie av mastergradsveiledning ved to institutt. 19 sider.
 • 2005. Governance med kommunen som nav - tre nettverk i Kristiansand. 24 sider.
 • 2005. By-governance. 24 sider.
 • 2004. Starkare stat, svagare lokalstyre? Demokratiska konsekvenser av kommunala reformer. 23 sider.
 • 2004. Den nya alliansen - konsekvenser av mer direkt kontakt mellan lagstiftare och medborgare. 18 sider.
 • 2002. Spiller egenskaper ved kommunene noen rolle for valgdeltakelsen ved kommunevalg? 24 sider.
 • 2001. Statlig styring eller kommunal handelfrihet? En analyse av variasjon i ressursinnsats pr. rpodusert enhet i grunnskole- og barnehagesektoren. 22 sider.
 • 2001. Regimeskifte: politikk, ideologi og hestehandel. 13 sider.
 • 2001. Lekmannsstyre under press. 18 sider.
Poster
 • 2006. Urban Activist Networks: Effective and exclusive?
 • 2006. Tension and cooperation in a multilevel system. Interating district councils in city governance.
 • 2006. Svensk kommunalpolitikk - konfliktlinjer og normativ basis.
 • 2006. Reform of the Emplyment and Welfare Administrations - the Challenges of Co-ordination Diverse Public Organisations.
 • 2006. Den egentlige regiondebatten.
 • 2005. Stat og kommune mellom integrasjon og autonomi.
 • 2005. Stat og kommune mellom integrasjon og autonomi.
 • 2005. Den norske regionaliseringsdebatten.
 • 2004. Statlig samordning, spesialisering og kommunalt selvstyre.
 • 2004. Kommunene i den parlamentariske bevissthet.
 • 2003. Fragmentert styring med kommunene som nav - en studie av tre nettverkstyper i Kristiansand kommuner.
 • 2000. Et spørsmål om tillit (bygd på notat N0031).
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • 2011. Introduksjon: NAV – forvaltningsreform for velferd. 3-8.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utvalgte publikasjoner

International peer-reviewed journals (2005-2013):

 1. «Local Government and Governance in Norway: Stretchend Accountability in Network Politics» (with Jacob Aars) in Scandinavian Political Studies, Vol 28,  no 3, 2005.
 2. «Centre-Periphery Relations in Flux: Abolition or Reconstruction of Regional Government?» (with Harald Baldersheim) in West European Politics, vol. 28, no 4, 2005.
 3. «Reform Failure, The Processes of Devolution and Centralisation in Norway» (with Tommy Tranvik), in Local Government Studies, vol 32, no 1, 2006.
 4. «Tensions and Cooperation in a Multilevel System: Integrating District Councils in City Government in Bergen», (with Jacob Aars) in Local Government Studies,  vol 33 (5), 2007.
 5. «Reform of the employment and welfare administrations – the challenges of coordinating diverse public organizations» (with Tom Christensen and Per Lægreid) in International Review of Administrative Sciences vol 73 (3) 2007.
 6. «Performance indicators in Norwegian Municipalities. Strategic Tools or Super Standards?» (with Jacob Aars) in Nordiske Organisasjonsstudier, no 1, 2008.
 7. «Reorganizing the Welfare State Administration. Partnership, networks and accountability» (with Per Lægreid) in Public Management Review vol 11 (3) 2009.
 8. “How to Carry Out Joint-Up Government Reforms: Lessons from the 2001-2006 Norwegian Welfare Reform” (with Jostein Askim, Tom Christensen and Per Lægreid) in International Journal of Public Administration, no 32: 1006-1025 (2009).
 9.  “How to Assess Administrative Reform? Investigating the Adoption and Preliminary Impacts of the Norwegian Welfare Administration Reform” (with Jostein Askim, Tom Christensen and Per Lægreid) in Public Administration Volum 88.(1), 232-246 (2010)
 10. “One-stop shops for social welfare: The adaptation of an organizational form in three countries”. (with Jostein Askim, Alice Moseley and Lene Holm Pedersen. Public Administration 2011;Volum 89.(4) ,1451-1468
 11. “Reform strategies matter: explaining the perplexing results of regional government reforms in Norway and Denmark” (with Jens Blom-Hansen, Peter M. Christiansen, and Per Selle) Local Government Studies 2012 ;Volum 38.(1) ,71-90
 12. “Crisis management: the perceptions of citizens and civil servants in Norway” (with Tom Christensen and Per Lægreid) Administration & Society 2011 ;Volum 43.(5) , 561-594
 13. Attitudes towards anti-terror measures: the role of trust, political orientation and civil liberties support (with Lise Rykkja, Peter Lango and Per Lægreid) Critical Studies on Terrorism 2011;Volum 4.(2) , 219-237
 14. “Reform strategies matter: explaining the perplexing results of regional government reforms in Norway and Denmark” (with Jens Blom-Hansen, Peter M. Christiansen, and Per Selle) Local Government Studies 2012 ;Volum 38.(1),71-90 
 15. “Understanding Organizational Reforms in the Modern State: Specialization and Integration in Norway and France” (with Philippe Bezes, Patrick Le Lidec and Per Lægreid) Governance 2013; Volume 26 (1),147-175
 16. “After Oslo and Utøya: A shift in the balance between security and liberty in Norway?(with Per Lægreid, P. Lango and L.H. Rykkja). Studies in Conflict and Terrorism 2013.
 17. «22. juli kommisjonen. Organisering, styring og ansvar».. Nordiske Organisasjonsstudier, 14 (4), 49-58.

Norwegian peer-reviewed journals (2005-2012):

 1.  «Konsekvenser av velferdsrettigheter» (with Tommy Tranvik) in Tidsskrift for velferdsforskning, nr 4, 2005.
 2. «Kommunene i sentrum – Stortingsrepresentantenes oppfatninger av og holdninger til lokalnivået» (wiht Jacob Aars, Yngve Flo and Tommy Tranvik) in Norsk Statsvitenskaplig Tidsskrift nr 3, 2006.
 3. «Når sektorbåndene slites. Utfordringer for den norske velferdsmodellen» (with Ynge Flo, Tommy Tranvik and Per Selle) i Tidsskrift for Samfunnsforskning no 2, 2007.
 4. ”Partnerskapet mellom stat og kommune: Velferdspolitikkens territorielle dimensjon revisited?” (med Kåre Hagen). Tidsskrift for velferdsforskning 2009, Volum 12.(3) s. 155-167)
 5. Introduksjon: NAV – forvaltningsreform for velferd (with Jacob Aars) in Nordiske organisasjonsstudier 2011 ;Volum 13.(3) s. 3-8
 6. ”Kommunar inn i den konstitusjonelle varmen. Om den langtrekte prosessen med å få det kommunale sjølvstyret inn i Grunnlova (med Yngve Flo)  Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 02 / 2017 (Volum 32)

Books/chapters in books:

 1. Forskerblikk på Norge, en oppsummering fra satsningsområdet Ledelse, organisasjon og styring (ed.) Oslo:Tano-Aschehoug 1997.
 1. Governance i norske storbyer (edited with Tor Medalen), Oslo:Spartacus 2005.
 1. «Samordning – flernivåstyringens store utfordring» (with Per Lægreid) in Ingrid Helgøy and Jacob Aars (eds): Flernivåstyring og demokrati, Bergen:Fagbokforlaget 2008.
 1. «Norwegian Regions – New Wine and Old Bottles? » (with Per Selle) in Paul G. Roness and Harald Sætren (eds): Change and Continuity in Public Sector Organizations – Essays in Honour of Per Lægreid, Bergen:Fagbokforlaget 2009.
 1. “Norway” (with Tommy Tranvik) in: E. Page and M. Goldsmith (eds):Changing Government Relations in Europe. From localism to intergovernmentalism. Routledge 2010 ISBN 0-415-54846-2. s. 163-178
 1. Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering (with Lise Rykkja, Peter Lango og Per Lægreid) Universitetsforlaget 2011, revisited 2014 (ISBN 978-82-15-01816-4) 312 s.  

Fimreite har vært medlem i tre programstyrer i Norges forskningsråd fra 2000 til 2012 og sitter i dag i Forskningsrådets hovedstyre samtidig som hun leder Divisjonsstyret for Vitenskap. Hun ledet fram til 1.8 2013 den forskningsrådsfinansiert evalueringen av NAV-reformen og deltok våren 2013 i Politianalyseutvalg oppnevnt av Justisdepartementet. Utvalgets mandat var å analysere alle sider ved norsk politi etter kritikken fra Gjørvkommisjonen i 2012. Fimreite sitter i dag i Forvaltningslovutvalget som innen februar 2019 skal foreslå en ny Forvaltningslov og hun er med i ekspertutvalget som ble oppnevnt av regjeringen i juni 2017 for å foreslå oppgaver for de nye fylkeskommunene. 

Fimreite leder styret for avisen Khrono ved HIOA og sitter i styret ved Roskilde Universitet i Danmark.

Anne Lise Fimreite ledet for programkomiteen for UiBs Christiekonferanse i 2011, 2012 og 2013. Tidligere har hun vært leder for den lokale programkomiteen for EGOS-konferansen som samlet 1300 organisasjonsforskere i Bergen (2006) og hadde samme rolle da det første World Social Science Forum ble arrangert i byen som et samarbeid mellom bl.a. UiB og Unesco i 2009. Fra høsten 2013 har Fimreite hatt en fast spalte i Dagens Næringslivs ledelsesspalte (hver 6. uke) og fra august 2017 er hun fast gjestekommentator i Bergens Tidende.

Fimreite har vært leder for Norsk Statsvitenskapelig forening og medlem i den internasjonale statsviterforeningens styre i perioden 2000 til 2003.

CV:

Education:

Public administration, master degree 1986

Public administration, PhD 1996

Practice:

Sogn and Fjordane county council:   

Consultant, 1986 - 1988

The Norwegian Centre for Research in Organisation and Management (LOS-centre):

Research Fellow, 1988 - 1995

Researcher, 1995-1997

Norwegian Social Science Data Services:

Senior advicer, 1997 - 2001

Departement of Administration and Organization theory, University of Bergen:

Associate professor, 2001-2006,

Professor, 2006-

Deputy head of department: 2002-2005

Stein Rokkan Centre for Social Science, University of Bergen:

Researcher, 2001-present

Visiting scholar:

Institute for Local Government Studies (INLOGOV), University of Birmingham, UK, spring 1992.

Potsdam University, Potsdam, Germany, spring 2007.

Networks:

Nordic network for local government researchers.

 

Others:

 • Member of programme committee – Welfare, employment and migration – The Norwegian Research Council 2009 -
 • Member of programme committee - Democracy, Governance and Regionalisation – The Norwegian Research Council 2005-2009.
 • Member of programme committee – Urban development – The Norwegian Research Council 2000-2005.
 • Member of planning committee for research programme on Democracy, steering and regionalism – The Norwegian Research Council 2004-2005.
 • Member of Commission for Division of Functions between central and local government – tax area, Ministry of Finance, 2003-2004.
 • Head of local organizing committee for the 22. EGOS Colloquium in Bergen, July 2006.
 • Member of committee for new PHD-regulations at UoB, 2003.
 • Member of the research committee at the Faculty of Social Science, UoB, 2002-2007.
 • Member of the Faculty Board, Faculty of Social Science, UoB, 2005-2007
 • Head of Institute Council, Institute for Administration and Organization Theory, UoB 2005-2007.
 • Elected deputy dean – Social Science Faculty, UoB, 2009-2012
 • Member of the Interim board for the LOS-centre, 1996-1997
 • Member of the Board for Norwegian Social Science Data Services 2003-2007.
 • Member of Council, the Haraldsplass Hospital, 1999-present.
 • President for the Norwegian Association of Political Science 1999-2003.
 • Member of the Executive Committee, IPSA (International Political Science Association) 2000 -2003.
 • Editorial columnist at Kommunal Rapport (weekly newspaper for the Norwegian Association of local government) 2004-2005.
 • Head of local organizing committee for the first World Social Science Forum, Bergen, May 2009.
 • Head of the Evaluation Program for the reform in the Norwegian Welfare and Employment administations.