Hjem
Anne Marie Frøseths bilde

Anne Marie Frøseth

Professor
 • E-postAnne.Froseth@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 49
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Jeg har de siste årene særlig arbeidet med et flerdisiplinært felt innenfor rettsvitenskapen. Det knytter seg til diskriminerende ytringer, og innholdet i og betydningen av rettslige reaksjonene på slike ytringer for å bekjempe fenomenet som et samfunnsproblem - særlig i sosiale medier.

Et gjennomgående rettslig perspektiv i forskningen er diskrimineringsansvaret, og hvordan strafferettslige og erstatningsrettslige reaksjoner utformes og harmonerer med hverandre på bakgrunn av de formål straff og erstatning har på dette feltet, og den plassen denne typen rettsvirkninger har i rettssystemet.

Fra høsten 2021 arbeider jeg med et prosjekt om erstatningsansvar for skader som følge av bruk av kunstig intelligens. Prosjektet skal særlig handle om reglene om ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng. Det er særlig det ulovfestede objektive ansvaret i Norge som har interesse, blant annet fordi ansvarsmodeller basert på objektivt ansvar har vært en sentral del av diskusjonen om skade ved bruk av kunstig intelligens i Europa. Norge har utviklet en ansvarsmodell om alminnelig ulovfestet objektivt ansvar som er mer fleksibel og i prinsippet mer omfattende enn de fleste regler om objektivt ansvar ellers i Europa. Prosjektet vil også handle om hvilke ansvarsmodeller som man ser konturende av i andre europeiske land for å møte de erstatningsrettslige utfordringene som den nye teknologien skaper.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2018. Skadelidtes egenrisiko for avvik fra gjenoppretting av skade i erstatningsretten. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 3-41.
 • Vis forfatter(e) 2015. Erstatningsrettslig vern for pårørendes personskade - særlig på pasientskaderettens område. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 102-144.
 • Vis forfatter(e) 2012. Norwegian Perspective on OGH 4 Ob 8/11x. European Review of Private Law. 597-602.
 • Vis forfatter(e) 2012. En katalysator for rettsutviklingen. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 237-239.
 • Vis forfatter(e) 2002. Grensene for samtykkets virkeområde i strafferetten og erstatningsretten. Jussens venner. 291-313.
 • Vis forfatter(e) 2000. Er utlendingelovens virkemidler for å oppklare identitetstvil i strid med selvinkrimineringsforbudet i EMK art 6? Kritisk juss. 45-62.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2018. Functionality of the Criminal Justice System: A research programme in Bergen 2011 – 2018. 2. 2. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2014. Tredjemanns personskade - illustrert ved pasientskade.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2014. Erstatning til pårørende - Avgrensning av psykisk innvirkning på skadelidtesiden.
 • Vis forfatter(e) 2010. Norwegian Report 2009.
Leder
 • Vis forfatter(e) 2020. Adekvansbegrensning av informasjonsansvar ved pasientskade - HR-2020-1332-A. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 83-86.
 • Vis forfatter(e) 2018. Erstatningsrettslig vern av foreldres personskade ved barns død . Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 215-219.
 • Vis forfatter(e) 2016. Proporsjonalt ansvar i norsk rett? Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 3-6.
 • Vis forfatter(e) 2016. Naturskader og bærekraftig rettsutvikling. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 93-96.
 • Vis forfatter(e) 2014. Kapitaliseringsrenten - et "borgerlig lavmål" for de svakest stilte? Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 257-262.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2021. Sabina Hellborg: Diskrimineringsansvar - En civilrättslig undersökning av förutsättningarna för ansvar og ersättning vid diskriminering. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 77-83.
 • Vis forfatter(e) 2015. James Goudkamp,Tort Law Defences - Hart Studies in Private Law, Book review. Journal of European Tort Law. 102-107.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2016. Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis. Gyldendal Juridisk.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2013. Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten.
 • Vis forfatter(e) 1999. Observasjon av barn etter straffeprosessloven § 239 tredje ledd - særlig om siktedes rettssikkerhet.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2008. Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2019. Høyesteretts "Ullevål-dom" om erstatning for psykisk skade kan bli foregangsdom i Europa.
 • Vis forfatter(e) 2005. Fare og frivillighet.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. The Accountability of Politicians under the Law of Damages in Norway. 36 sider.
 • Vis forfatter(e) 2020. Likestilling av kvinner i form av selvbestemmelse og integritetsvern - noen milepæler og eksempler. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Hybridsanksjoner ved krenkelser av den personlige integritet - særlig om oppreisningskrav ved trakassering. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Erstatningsrettens utviklingslinjer de siste 50 år. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Essential Cases on Misconduct: Norway. 40 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. Voldsoffererstatning som kriminalpolitikk forankret i den alminnelige rettsfølelse. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Materiell koherens i formueretten generelt, og erstatningsretten spesielt. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Norway (Norwegian report). 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Norwegian report 2008. 14 sider.
Annet
 • Vis forfatter(e) 2018. Norway. 255-266.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) 2015. Mellom rett og følelse. Strafferettssystemets håndtering av befolkningens rettsfølelse. Tidsskrift for strafferett. 215-232.
Oversatt bok
 • Vis forfatter(e) 2011. European Tort Law Basic texts.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2013. Norwegian report, European Tort Law 2012. European Tort Law. 501-519.
 • Vis forfatter(e) 2012. Norwegian report, developments in tort law. European Tort Law. 472-489.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Strafferettsystemets funksjonalitet - Bergens Forskningsstiftelse

Internasjonale forskningsprosjekter:

Personal Injury Claims in 3 European Countries - A socio legal analysis, Institute of European Tort Law, Austrian Academy of Sciences

Digest of European Tort Law - Misconduct, Institute of European Tort Law, Austrian Academy of Sciences

Accountability of Politicians, European Center of Tort and Insurance Law, https://www.ectil.org/

Reasonable Conduct, Common Core of European Private Law, http://www.common-core.org/

 

Professor 2015-

Førsteamanuensis febr 2008-2015

Dr. juris febr. 2008

Stipendiat nov 2001-febr 2008 (helt eller delvis perm 2003-2005)

Universitetslektor juli 1998-nov 2001 (helt eller delvis perm 1999-2001)

Cand. jur 1998

Juniorstipendiat 1996-1997

 

Utvalgte verv:

Co-leder forskergruppen for erstatningsrett 2020-

Prodekan for forskning 1. august 2017- 1.august 2021.

Medlem av styret ved Det juridiske fakultet 1. august 2017- 1. august 2021.

Medlem av det sentrale forskningsutvalget 1. august 2017- 1. august 2021.

Medlem av lederforum for innovasjon 1. august 2017-1. august 2021.

Medlem av infrastrukturutvalget 1. august 2017 - 1. august 2021.

Medlem av styringsgruppe og arbeidsgruppe UiB Fram - Rammevilkår for å fremme kvalitet i forskning.

Leder av Forskningsutvalget, Det juridiske fakultet 1. august 2017- 1. august. 2021.

Medlem av styret for Bergen Center of Compitition Law and Economics

Medlem evalueringskomité for granskning av juris doktor programmet ved Juridiske institutionen Uppsala 2018.

Leder av publiseringsutvalget for juridiske fag, UHR, 2018-

Fungerende leder for ph.d. programmet 1- august 2016-1. august 2017.

Administrativ leder forskningsprosjektet Strafferettsystemets funksjonalitet 2011-2017.

Medredaktør Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2012-

Co-leder i forskergruppen for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2011-2012, 2014-2017.

Member European Centre for tort and Insurance Law, Austria 2016 -

Prosjektleder forskerlederutviklingsprogram Det juridiske fakultet 2012-vår 2013.

Leder strategiutvalget Det juridiske fakultet 2011 (strategiplan 2011-2015).

Leder forskningsskoleutvalget, reform doktorgradsprogram 2010.

Forskningsdekan Det juridiske fakultet høst 2009-vår 2011.

Redaktør Jussens Venner 1996-1998.