Hjem
Anne Karen Bjellands bilde

Anne Karen Bjelland

Professor emerita
 • E-postAnne.Bjelland@uib.no
 • Telefon+47 55 58 92 68+47 909 20 725
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Bjelland sin forskningsvirksomhet har lenge vært knyttet til den norske helse- og sosialsektoren generelt og til eldreomsorgen spesielt. Sentrale tematikker er relatert til spørsmål rundt aldring, eldre og institusjonsomsorg, pasienters og pårørendes møter med helse- og omsorgstjenester, og ulike typer erfarings-, praksis- og kunnskapsformer knyttet til helse, sykdom, kropp og kjønn i kulturelt perspektiv. Under feltarbeid i spesifikke lokaliteter som aldershjem, sykehjem, spa - og thalassoanlegg og i by - og bygdemiljø, har hun vært opptatt av ulike sosiale prosesser, kulturell menings- og identitetsdannelse knyttet til romlige omgivelser, også i form av hvordan reelle og forestilte felleskap etableres, representeres og legitimeres. Hun arbeider for tiden med et komparativt forskningsprosjekt om kunnskaper og praksiser knyttet til (sjø)vann og helse, lokalisert til Middelhavsregionen og Norden.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2017. Evidensbevegelse og helseforvaltning under samme tak. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2004-2016. Nordiske organisasjonsstudier. 47-70.
 • Vis forfatter(e) 2016. Evidence-based medicine - an appropriate tool for evidence-based health policy? A case study from Norway. Health Research Policy and Systems. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Fortid og fellesskap. Identitetshåndtering blant eldre i aldersboliger. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 81-93.
 • Vis forfatter(e) 2012. Deltagende observasjon i fare? En vurdering av noen forskningsetiske retningslinjer og godkjenningsprosedyrer. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 143-157.
 • Vis forfatter(e) 2009. User participation when using milieu therapy in a psychiatric hospital in Norway - a mission impossible? Nursing Inquiry. 287-296.
 • Vis forfatter(e) 2009. Treatment regimes in a psychiatric hospital and apparent contradictions: Report from field work in a lock-up ward illustrated with a constructed case. International Journal of Mental Health Nursing. 409-416.
 • Vis forfatter(e) 2009. Raising Adults as Children? A Report on Milieu Therapy in a Psychiatric Ward in Norway. Issues in Mental Health Nursing. 151-158.
 • Vis forfatter(e) 2008. The smoking-room as psychiatric patients' sanctuary: a place for resistance. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 728-736.
 • Vis forfatter(e) 2008. Hav og helse. Markedsføring og konstruksjon av rom og sted. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 54-68.
 • Vis forfatter(e) 2008. Brukerperspektiv i norsk forskning om innlagte psykiatriske pasienter. En litteraturgjennomgang. Vård i Norden. 19-23.
 • Vis forfatter(e) 2007. Doing participant observation in a psychiatric hospital - Research ethics resumed. Social Science and Medicine. 2296-2306.
 • Vis forfatter(e) 2006. Selje Spa Thalasso - en helse- og velværekatedral? Tidsskrift for kulturforskning. 43-59.
 • Vis forfatter(e) 2006. Kosmetisk kirurgi og odontologi i estetikkens tjeneste, Noen kritiske refleksjoner. Tidsskrift for kjønnsforskning. 5-19.
 • Vis forfatter(e) 2005. "Normaliteten paradokser.Kirurgi i estetikkens tjeneste". Rapport - Rokkansenteret. 27-41.
 • Vis forfatter(e) 2002. Moderlige og/eller moderne bryster? Noen refleksjoner rundt kosmetisk-kirurgiske brystforstørrelser. Kvinneforskning. 76-88.
 • Vis forfatter(e) 2002. Moderlige og/eller moderne bryster. Noen refleksjoner rundt kosmetisk-kirurgiske brystforstørrelser. Kvinneforskning. 76-89.
 • Vis forfatter(e) 2002. "Det vellykkete smilet". Den norske tannlegeforenings tidende. 220-223.
 • Vis forfatter(e) 2001. Pasientrollen - i sosialantropologisk perspektiv. Utposten. 30-35.
 • Vis forfatter(e) 2001. Det vellykkede smilet. Tidsskrift for Den norske legeforening. 3610-3612.
 • Vis forfatter(e) 2001. "Tilstedeværelse" - noen refleksjoner. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin.
 • Vis forfatter(e) 1998. Å være pårørende i det smertefulle skjæringspunktet mellom pasient og helsevesen. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. XXXX.
 • Vis forfatter(e) 1995. Sosialantropologien til hjelp i helse- og sosialforskning. Milepælen.
 • Vis forfatter(e) 1993. Kulturelle konstruksjoner av kropp og helse - antropologiske perspektiver. Norsk Antropologisk Tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) 1985. Aging and Identity-Management in a Norwegian Elderly-home. Human Relations. 151-165.
 • Vis forfatter(e) 1984. Fagdidaktikk - bare for studenter? Antropolognytt.
 • Vis forfatter(e) 1984. Antropologi i Norge - et forskningsetisk paradoks? Norsk Antropologisk Tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) 1982. Holdninger til alderdom blant eldre. Sykepleien journalen.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 1997. Psykiatrisk sykdomsdefinering i sosialantropologisk perspektiv (1993). .
 • Vis forfatter(e) 1997. Gamle kranglar vert som nye - konflikthandtering på aldersinstitusjon. .
 • Vis forfatter(e) 1997. Brukaren sin kvardag; Støttekontaktverksemd - ein del av psykiatisk sosialt arbeid. .
 • Vis forfatter(e) 1994. Hvor lenge skal vi vente? Vi må på banen og markere oss! .
 • Vis forfatter(e) 1993. Psykiatrisk sykdomsdefinering - i sosialantropologisk perspektiv. .
 • Vis forfatter(e) 1992. Sykehjemmet som bosted - hva satser vi på? .
 • Vis forfatter(e) 1992. Livsløp, identitet og fellesskapsutvikling. Sosialantropologiske perspektiver på aldershomogene bomiljøers potensialer, i: Livsløp og livshistorier. Fire bidrag til en livsløpsforståelse. .
 • Vis forfatter(e) 1991. Sykehjemmet som bosted - hva satser vi på? .
 • Vis forfatter(e) 1991. Sykehjemmene som bosted - hva satser vi på? i: Overbehandler eller underbehandler vi de gamle? .
 • Vis forfatter(e) 1987. "At forebygge tørst". Ei utgreiing av sentrale problemstillingar kring eit Framnes-prosjekt. .
 • Vis forfatter(e) 1986. Helse- og sosialadministrasjon. En evaluerende oppsummering med hovedvekt på faget helse- og sosialpolitikk. .
 • Vis forfatter(e) 1986. Ei evaluering av utbygginga av Navarsete bustadfelt. .
 • Vis forfatter(e) 1981. Kommentarer til Britt Slagsvold: Kjønnsforskjeller blant sykehjemspasienter. .
 • Vis forfatter(e) 1975. Sogn og Fjordane og oljeverksemdi. Endring i næringar og busetjing. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2015. Discussant på arbeidsgruppen "Forskningsetiske utfordringer i antropologifaget", 9. mai 2015.
 • Vis forfatter(e) 2015. "Finnes fremdeles Bergensantropologi?". Deltakelse i paneldebatt - 50-års Jubileum Institutt for sosialantropologi.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 1997. "Sorgerne glemmer jeg, minnerne gjemmer jeg". Aldring og fellesskapsutvikling.
 • Vis forfatter(e) 1991. Personalkultur i helse- og sosialsektoren.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2017. NAT prisen 2016.
 • Vis forfatter(e) 2016. Resident community in nursing homes: A promising practice in the era of individualism.
 • Vis forfatter(e) 2015. Helse- og sosialpolitikk/medisinsk antropologi, innlegg sammen med Astrid Blystad, Frode Fadnes Jacobsen og Ane Straume.
 • Vis forfatter(e) 2015. Helse- og sosial politikk/medisinsk antropologi.
 • Vis forfatter(e) 2013. Samtale "Om muligheter og begrensninger ved anvendt etnografi i helse- og omsorgssektoren".
 • Vis forfatter(e) 2013. Oppsummerende refleksjoner av etnografiske analyser med vektlegging av interaksjonistiske perspektiver.
 • Vis forfatter(e) 2013. 2.opponent på disputas - ph.d. avhandlingen til Ånund Brottveit: "Åpne samtaler - mer enn ord? Nettverksmøter som kommunikative hendelser, kunnskapsproduksjon og sosial strukturering".
 • Vis forfatter(e) 2012. Ideologier og praksisformer i de nordiske helse- og omsorgssektorer.
 • Vis forfatter(e) 2012. "Prosessen fra feltarbeid til analyse/tolkning/formidling. Erfaringer fra forskning i aldershjem".
 • Vis forfatter(e) 2012. "Deltakende observasjon i helse- og omsorgssektoren. Erfaringer fra eldreomsorgen".
 • Vis forfatter(e) 2011. Fortid, minner og konstruksjon av nåtid - som livsstrategi blant eldre.
 • Vis forfatter(e) 2010. Pilegrimsvandring og Thalassoterapi - kommentar til Gerd Kjellaug Berge sitt innlegg "Pilegrimsvandring i eit helseperspektiv".
 • Vis forfatter(e) 2009. Forskningsetiske retningslinjer og tilgang til feltet.
 • Vis forfatter(e) 2009. Bygdeutvikling og entreprenører - iscenesettelse og forvaltning av lokalt særpreg. Med eksempler fra Selje kommune.
 • Vis forfatter(e) 2009. "Antropologisk metode og forskningsetikk".
 • Vis forfatter(e) 2007. Hav og helse - Konstruksjon av rom og sted.
 • Vis forfatter(e) 2007. Forankring og forflytning innen helse- og omsorgssektoren: Paradoksale idealer/praksiser i rom og tid.
 • Vis forfatter(e) 2007. 2 PhD-studenter og 2 veiledere: Erfaringer fra fellesskriving og fellesveiledning på tvers av fagmiljøer.
 • Vis forfatter(e) 2006. "Alternativ medisin - duett".
 • Vis forfatter(e) 2005. "Eldres levekår og livskvalitet. Livskvalitet på institusjon.".
 • Vis forfatter(e) 2005. "Ekstrem forvandling:Normalitetens paradokser. Kirurgi i estetikkens tjeneste".
 • Vis forfatter(e) 2004. Helse og estetikk (kroppsidealer).
 • Vis forfatter(e) 2004. Forskningsetiske utfordringer ved feltarbeid i helsefeltet (psykisk helsevern).
 • Vis forfatter(e) 2004. Eldres levekår og livskvalitet. Livskvalitet på institusjon.
 • Vis forfatter(e) 2003. The Crossers of Culture - the Survivors of the Mental Health System.
 • Vis forfatter(e) 2003. SV-fakultetets hovedfagsprogram i helse- og sosialpolitikk: Litt historikk.
 • Vis forfatter(e) 2003. Livskvalitet på institusjon. Eldres levekår og livskvalitet.
 • Vis forfatter(e) 2003. Helse- og sosialforskning ved SV-fak. - Introduksjon til programmet.
 • Vis forfatter(e) 2003. Helse- og sosialforskning ved Institutt for sosialantropologi.
 • Vis forfatter(e) 2002. "Krangling mellom pasienter. Er dette bare negativt?
 • Vis forfatter(e) 2002. "Eldres levekår og livskvalitet. Livskvalitet på institusjon".
 • Vis forfatter(e) 2002. "Det vellykkete smilet".
 • Vis forfatter(e) 2001. Noen aspekter ved dagliglivet i aldersinstitusjoner.
 • Vis forfatter(e) 2001. Kampen om (det perfekte) smilet.
 • Vis forfatter(e) 2001. Innsatte, utsatte og ansatte? Ulike ståated og perspektiv innen eldreomsorgen.
 • Vis forfatter(e) 2001. Eldres levekår og livskvalitet. Livskvalitet på institusjon.
 • Vis forfatter(e) 2001. Det vellykkete smilet.
 • Vis forfatter(e) 2001. Den hegemoniske feminitetens svøpe - kosmetisk kirurgi.
 • Vis forfatter(e) 2001. "Tilstedeværelse" - "verdig alderdom" - noen refleksjoner.
 • Vis forfatter(e) 2000. Studier blant beboere og personale i eldreinstitusjon.
 • Vis forfatter(e) 2000. Pårørende i møte med helsevesener.
 • Vis forfatter(e) 2000. Perspektivbevissthet og perspektivvalg ved igangsetting av prosjektarbeid.
 • Vis forfatter(e) 2000. Pasienten: rolleforståelse og pasientidentitet.
 • Vis forfatter(e) 2000. Kroppsbilder i sosialt og kulturelt perspektiv.
 • Vis forfatter(e) 2000. Eldres levekår og livskvalitet- livskvalitet på institusjon.
 • Vis forfatter(e) 1999. Past experiences and present identities: Reminiscence among residents in Norwegian elderly homes.
 • Vis forfatter(e) 1999. Den konstruerte kroppen.
 • Vis forfatter(e) 1999. Aldring og livsløp.
 • Vis forfatter(e) 1998. Residence environment, Life Course, and Identity.
 • Vis forfatter(e) 1997. Søkelys på eldreomsorgen.
 • Vis forfatter(e) 1997. Sosialantropologiske perspektiver i sosial- og helsepolitikken.
 • Vis forfatter(e) 1997. Om å være instituttstyrer.
 • Vis forfatter(e) 1997. Mot en ny norsk underklasse? Introduksjon.
 • Vis forfatter(e) 1997. Kommentarer til Guri Rørtveit og Edvin Schei, Seksjon for allmennmedisin, UiB: Allmennmedisinsk videre- og etterutdanning i dataalderen. En kvalitativ evaluering av SATS.
 • Vis forfatter(e) 1996. Sosialantropologiske perspektiver på omsorgsarbeidets utfordringer.
 • Vis forfatter(e) 1996. Forskningsetikk og kvalitativ forskningsdesign.
 • Vis forfatter(e) 1996. Familie, slektskap og kjønnsrelasjoner.
 • Vis forfatter(e) 1995. Sosialantropologiske perspektiver i helse- og sosialforskning.
 • Vis forfatter(e) 1995. Sosial differensiering.
 • Vis forfatter(e) 1995. Om Kunnskapverksteder i Indre Sogn.
 • Vis forfatter(e) 1995. Forskningsetiske problemer i faget sosialantropologi.
 • Vis forfatter(e) 1995. Eldreomsorg og sosialpolitikk.
 • Vis forfatter(e) 1994. The Role of Social Anthropology in Research on Elderly Housing and Aging in Norway.
 • Vis forfatter(e) 1994. Invitert innlegg/opposisjon til prof. Lynn Petersons forelesning "Normative Use of Narrative".
 • Vis forfatter(e) 1994. Familie, slektskap og kjønnsrelasjoner.
 • Vis forfatter(e) 1994. Eldreomsorg og sosialpolitikk.
 • Vis forfatter(e) 1994. Det antropologiske (hovedfags-)prosjekt i forskningsetisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) 1993. Fysioterapi - tverrfaglig samarbeid i helsesektoren.
 • Vis forfatter(e) 1992. Tverrfaglig samarbeid i helsesektoren.
 • Vis forfatter(e) 1992. The experimental space of old people - constructions of the past and present (in elderly-homes, Norway).
 • Vis forfatter(e) 1992. Sosialantropologiske perspektiver på omsorgsarbeidets utfordringer.
 • Vis forfatter(e) 1992. Sosialantropologiens bidrag til en flerfaglig samfunnsvitenskapelig helse- og sosialforskning.
 • Vis forfatter(e) 1992. Forsøksprosjekt i sykehjem - personalkulturens vedlikehold og endring.
 • Vis forfatter(e) 1992. "Legemet er en viktig del av kroppen..." Sykdom og helse som sosiale og kulturelle konstruksjoner. Sosialantropologiske potensialer og utfordringer i helse- og sosialforskningen.
 • Vis forfatter(e) 1991. Sykdom og helse som sosiale og kulturelle konstruksjoner.
 • Vis forfatter(e) 1991. Livsløp og identitet i aldershomogene bomiljøer.
 • Vis forfatter(e) 1990. Sykehjemmet som bosted - hva satser vi på?
 • Vis forfatter(e) 1990. Constructions of the past and the present in elderly-homes (Norway). Problems of interpretation.
 • Vis forfatter(e) 1988. Piker, vin og sang. Om drikkemønstre og identitetshåndtering blant pensjonerte sjømenn i en aldersinstitusjon.
 • Vis forfatter(e) 1987. Deltakande observasjon - ein antropologisk metode. Frå observasjon til data - døme frå ein aldersheim.
 • Vis forfatter(e) 1986. Kvalitativ metode - forskning og formidling.
 • Vis forfatter(e) 1986. Kvalitativ metode.
 • Vis forfatter(e) 1983. Om bevaring av identitet i eldreinstitusjoner.
 • Vis forfatter(e) 1983. Institutionen som livsmiljø. Identitet och anpassning.
 • Vis forfatter(e) 1983. Identitetshåndtering på et aldershjem. En skisse av en tilnærmingsmåte og forståelsesramme.
 • Vis forfatter(e) 1982. Sosiale grupperinger i aldershjem.
 • Vis forfatter(e) 1982. Intitutionen som livsmiljø. Identitet och anpassning.
 • Vis forfatter(e) 1982. De eldre i sosialantropologisk perspektiv. Aldershjemmet som livsmiljø. Beboernes tilpasningsmønstre og identitetshåndtering.
 • Vis forfatter(e) 1982. Aldring og omsorg - noen betraktninger.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 1994. Når eldre menn forteller... Norsk Antropologisk Tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) 1993. Når eldre menn forteller om sine liv. Aldring og Eldre.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 1991. Vieillir en Norvege, i: Le savoir-etre Norvegien. Regards anthropologues sur la culture norvegienne. Arne Martin Klausen (red.). L`Harmattan.
 • Vis forfatter(e) 1989. "Piker, vin og sang". Om pensjonerte sjømenn på et aldershjem, i: På norsk grunn. Sosialantropologiske studier av Norge, nordmenn og det norske. Ottar Brox og Marianne Gullestad (red.). Ad Notam Forlag.
 • Vis forfatter(e) 1984. Om å bli gammel i Norge, i: Den norske væremåten, Arne Martin Klausen (red.). J.W. Cappelens Forlag AS.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) 2003. SANT 101; Menneske, kultur og samfunn. Innføring i sosialantropologi.
 • Vis forfatter(e) 1998. Alder som kulturbetinget fenomen.
 • Vis forfatter(e) 1998. "Tro, teori, viten - med eller uten 'skap'".
 • Vis forfatter(e) 1997. Sorgerne glemmer jeg, minnerne gjemmer jeg. Aldring og felleskapsutvikling.
 • Vis forfatter(e) 1997. Life course and identity-management. Constructions of the past and the present in agehomogeneous residence enviroment.
 • Vis forfatter(e) 1996. Sosialantropologiske perspektiver på omsorgsarbeidets utfordringer.
 • Vis forfatter(e) 1996. Kroppen i sosialantropologi.
 • Vis forfatter(e) 1995. Kan det bygges broer mellom sosialantropologi og samfunnsmedisin?
 • Vis forfatter(e) 1995. Det medisinsk-antropologiske selskap (etb. 1993), Våren 1995.
 • Vis forfatter(e) 1994. Psykiske lidelser i små lokalsamfunn - brukernes stemmer i Samhandlingsprosjektet.
 • Vis forfatter(e) 1994. Psykiske lidelser i små lokalsamfunn - brukernes stemmer i Samhandlingsprosjektet.
 • Vis forfatter(e) 1994. Prosjektsamling i Lom.
 • Vis forfatter(e) 1994. Life Course, identity and residence environment. Social Anthropological Persectives on Community Development among Elderly in Urban Norway.
 • Vis forfatter(e) 1994. Det antropologiske prosjekt i forskningsetisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) 1991. Institusjonssosiologi II.
 • Vis forfatter(e) 1985. Aldring og institusjonsomsorg. En antropologisk tilnærmingsmåte.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2013. Synshemming og arbeid. En sosialantropologisk studie av synshemmedes muligheter i den norske velferdsstaten.
 • Vis forfatter(e) 2013. Spa Pilgrimage. Recovery and learning to cope with chronic illness at a holistic spa in Thailand.
 • Vis forfatter(e) 2013. Ayurvedic Medical Tourism in Kerala: Frontstage and Backstage.
 • Vis forfatter(e) 2008. Å leve for og av musikken - Frilandsmusikernes strategier for å oveleve.
 • Vis forfatter(e) 2008. The Orange Order -Parades Fraternity and commemoration.
 • Vis forfatter(e) 2005. De usynlige; En studie av en gruppe lesbiske kvinner i Mumbai, India.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2010. Saksprosastafetten. Anbefaling av Leo Oterhals: "Havets døtre - sterke kvinner i kystmiljøet". Bergens Tidende.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2004. Gavekort på kosmetiske operasjoner? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 1995. Det sosialantropologiske skips- og mannskapsunivers. KulaKula.
 • Vis forfatter(e) 1984. Pensjonister - opp på barrikadene! Bergens Tidende.
Brev til redaktøren
 • Vis forfatter(e) 2018. Systematic reviews for policy-making – critical reflections are needed. Health Research Policy and Systems. 1-3.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2013. Omsorg og styring. Kjønn, arbeid og makt i velferdskommunen.
 • Vis forfatter(e) 2009. Dagligliv i en psykiatrisk institusjon. En analyse av miljøterapeutiske praksiser.
 • Vis forfatter(e) 2008. From Blessing to Burden: Coping with the Fertile Body in Times of Aids: Adolescent Girls in Western Tanzania at the Turn of the Millennium.
 • Vis forfatter(e) 1990. Sorgerne glemmer jeg, minnerne gjemmer jeg... av beboernes identitetshåndtering i aldershjem.
 • Vis forfatter(e) 1989. "Sorgerne glemmer jeg - Minnerne gjemmer jeg...". En studie av beboernes identitetshåndtering i aldershjem.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2015. Hvorfor "Den tredje vei"?
 • Vis forfatter(e) 2015. "Løftebrudd fra rektoratet".
 • Vis forfatter(e) 2013. Vi ville reise til Mexico. Kari Siverts intervjuet av Anne Karen Bjelland.
 • Vis forfatter(e) 2013. Med Anka bak roret.
 • Vis forfatter(e) 2013. Intervjuet under tittelen "Omfavnelsene er godt for hjertet", Bergensavisen 24.02. 2013, s.25.
 • Vis forfatter(e) 2013. "Gebissniss. Baktus er fortid. Botox kan være fremtiden. Tannlegekontoret er blitt den nye skjønnhetssalongen".
 • Vis forfatter(e) 2012. En solskinnshistorie.
 • Vis forfatter(e) 2012. "Forskere om første felt", intervjuet i Kula Kula,nr. 2, 2012, s. 8-9.
 • Vis forfatter(e) 2011. Intervjuet av journalist Linn Hanssen under tittelen: Mamma med silikon".
 • Vis forfatter(e) 2010. Intervjuet under tittelen "Koselig klem eller bare beklemmende?",av journalistene Hildegunn Mellesmo Aslaksen og Helene Ebeltoft.
 • Vis forfatter(e) 2010. Intervjuet av journalist Tina Sletbak-Akerø i et program om Tannhelse.
 • Vis forfatter(e) 2010. Intervjuet av journalist Marte Spurkeland under tittelen "Skjønnheten og utstyret".
 • Vis forfatter(e) 2007. Ønsket er å bli "normal" eller "naturlig" - ikke "supersexy".
 • Vis forfatter(e) 2007. Speil, speil på veggen der. Hva er vakkert i verden her?
 • Vis forfatter(e) 2007. "Menn mer fornøyd med kroppen".
 • Vis forfatter(e) 2006. Selje Spa Thalasso - en helse- og velværekatedral? Presentasjon/utdrag av artikkel. Selje Magasin, nr. 22 - januar 2007, s.6-8.
 • Vis forfatter(e) 2006. "Under kniven for å bli normal".
 • Vis forfatter(e) 2006. "Lille speil på veggen der...hva er vakkert i verden her?" Journalist Sæba Bajoghli.
 • Vis forfatter(e) 2006. "Kvinner under kniven".
 • Vis forfatter(e) 2002. Tannlegen pynter deg, Helsereportasje.
 • Vis forfatter(e) 2002. "Nye smil til salgs".
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2016. Kystpilegrimsleden - et ledd i regionaliseringen av Vestlandet? 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Veien mot Nidaros: Revitalisering av kystpilegrimstradisjonen.
 • Vis forfatter(e) 2012. "Helseferie vest ved havet". Bygdeutvikling og markedsføring av lokalt særpreg. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) 2002. "Det perfekte smilet - idealer og trusselbilder". 20 sider.
Annet
 • Vis forfatter(e) 2001. Disiplinerings- og maktrelasjoner i helse- og omsorgstjenestene: Finnes det motstrategier? Kommentar til Kirsten Thorsen: Et kjønnsperspektiv på makt og avmakt hos tjenestemottakere.
Forskerlinjeoppgave
 • Vis forfatter(e) 2000. "I medisinmannens vold - en beretning om egne opplevelser i møte med leger innenfor det norske helsevesenet." Særoppgave ved det medisinske embedsstudium, UiB.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) 2017. Kunnskapsoppsummeringer – ideologi og rutinisert praksis. Tidsskrift for velferdsforskning. 150-163.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) 2013. "Vi ville reise til Mexico..." Intervju med Kari Siverts. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 52-67.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utvalgte publikasjoner

2012. "Helseferie vest ved havet". Bygdeutvikling og markedsføring av lokalt særpreg, i Mary Bente Bringslid (red.) Bygdeutviklingas paradoks. Oslo: Scandinavian Academic Press,  pp. 119-142.

2009. [med Christine Oeye, Aina Skorpen og Norman Anderssen] Treatment regimes in a psychiatric hospital and apparent contradictions: Report from field work in a lock-up ward illustrated with a constructed case. International Journal of Mental Health Nursing, 18(6): 409-416.

2009 [med Christine Øye, Aina Skorpen og Norman Anderssen] User participation when using milieu therapy in a psychiatric hospital in Norway - a mission impossible? Nursing Inquiry, 16(4): 1-10.

2009. [med Christine Øye, Aina Skorpen og Norman Anderssen] Raising Adults as Children? A Report on Milieu Therapy in a Psychiatric Ward in Norway. Issues in Mental Health Nursing, 30 (3): 151-158.

2008. Hav og helse. Markedsføring og konstruksjon av rom og sted. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 19(1): 54-68.

2008. [med Aina Skorpen, Christine Øye og Norman Anderssen] Brukerperspektiv i norsk forskning om innlagte psykiatriske pasienter. En litteraturgjennomgang. Vård i Norden, 28(4): 19-23.

2008. [med Aina Skorpen, Christine Øye og Norman Anderssen] The smoking-room as psychiatric patients' sanctuary: a place for resistance. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 15(9): 728-736.

2007. [med Aina Skorpen og Christine Øye] Doing participant observation in a psychiatric hospital - Research ethics resumed. Social Science and Medicine, 65(11): 2296-2306.

2006. Kosmetisk kirurgi og odontologi i estetikkens tjeneste, Noen kritiske refleksjoner. Tidsskrift for kjønnsforskning, 1/2: 5-19.

2006. Selje Spa Thalasso - en helse- og velværekatedral? Tidsskrift for kulturforskning, 5(2): 43-59.

2005. Normalitetens paradokser. Kirurgi i estetikkens tjeneste, i Kari Tove Elvbakken, Per Solvang og Kirsti Malterud (red.) Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Bidrag fra helsekameratenes avslutningsseminar. Rokkansenteret. Rapport 12: pp. 27-41.

2002. Det vellykkete smilet. Den norske tannlegeforenings tidende, 112 (4):  220-223.

2002. [med Lise Widding Isaksen] Moderlige og/eller moderne bryster. Noen refleksjoner rundt kosmetisk-kirurgiske brystforstørrelser. Kvinneforskning, (3): 76-89.

2002. Det perfekte smilet - idealer og trusselbilder, i Helsebilder. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv, Bergen: Fagbokforlaget, pp. 103-122.

Mediebidrag

2007. Halvorsen, Christina; Bjelland, Anne Karen: "Menn mer fornøyd med kroppen". Din Side Helse/VG-NETT [Internett] 2007-12-23.

2007. Sæveraas, Siv; Bjelland, Anne Karen: Ønsket er å bli "normal" eller "naturlig" - ikke "supersexy".. BT Magasinet, s.24-25 [Avis] 2007-02-24.

2006. Berge, Gerd Kjellaug; Bjelland, Anne Karen: Selje Spa Thalasso - en helse- og velværekatedral? Presentasjon/utdrag av artikkel. Selje Magasin, nr. 22 - januar 2007, s.6-8.. Selje Hotel, Selje [Avis] 2006-12-20.

2006. "Lille speil på veggen der.. hva er vakkert i verden her?" Journalist Sæba Bajoghli. Magasinet, Dagbladets lørdagsmagasin, 2006-12-09.

2006. Intervjuet av journalist Hannah Helseth, Kilden. Informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønnsforskning: "Kvinner under kniven" 31.10.2006 http://kilden.forskningsradet.no/c16880/artikkel/vis.html?tid=41109

2006. Intervjuet av journalist Leni Aurora Brækhus (nettavisen Neste Klikk) under tittelen "Under kniven for å bli normal" 09.11.2006 www.nesteklikk.no/20061106/116235.html

2002. Bjelland, Anne Karen; Dalland, Eline: Tannlegen pynter deg, Helsereportasje. Verdens gang, 2002-01-16.

2002. Bjelland, Anne Karen; Egeland, Åsmund: "Nye smil til salgs". BT, 2002-10-22

Noen utvalgte og senere prosjekter

2009–: Medlem av den tverrfaglige forskergruppen Bruk av tvang i åpen omsorg. (HSH/HiB/UiB). Støtte fra UH-Vest.

2006–: Medlem av forskergruppen Norske Rom, Institutt for sosialantropologi, UiB. Støtte fra NFR-Småforsk.

2004–: Medlem av forskergruppen Miljøterapi, makt og kommunikasjon i psykiatriske institusjoner (HSH/UiB).

2002–2004: Prosjektleder for Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon; - en analyse av miljøterapeutiske praksiser. Aina Skorpen/Christine Øye deltok. Støtte fra Helse Vest, Helse Fonna og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH).

1999-2005: Medlem av Helsekameratene - en tverrfaglig gruppe forskere som arbeider med forhold knyttet til sykdom og helse i et kulturelt perspektiv. Støtte fra NFR i periodene 1999−2001 og 2003−2005.

1992-1996: Prosjektleder for Psychiatric definition of illness – from a social anthropological perspective. Støtte fra Rådet for psykisk helse.

Regional: Norge, Norden, Middelhavsregionen

Tematisk: Sykdom og helse i et kulturelt perspektiv, aldring og eldre, pleie og omsorg


Akademisk bakgrunn

Vitenskapelig assistent ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Bergen, 1982-1983. Utdanningsstipendiat (NAVF) ved Sosialantropologisk institutt 1983 - 1985. Amanuensis i helse- og sosialadministrasjon ved Sogn og Fjordane Distriktshøgskule 1985-1986. Utdanningsstipendiat (NAVF) ved Sosialantropologisk institutt, 1986-1987. Amanuensis og senere førsteamanuensis ved Institutt for helse- og sosialpolitikk, Universitetet i Bergen 1987-1989. Førsteamanuensis ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen fra 1989, professor fra 1995. Instituttstyrer 1996–1998 og 2008–2009.