Hjem
Anne Karen Bjellands bilde

Anne Karen Bjelland

Professor emerita
 • E-postAnne.Bjelland@uib.no
 • Telefon+47 55 58 92 68+47 909 20 725
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Bjelland sin forskningsvirksomhet har lenge vært knyttet til den norske helse- og sosialsektoren generelt og til eldreomsorgen spesielt. Sentrale tematikker er relatert til spørsmål rundt aldring, eldre og institusjonsomsorg, pasienters og pårørendes møter med helse- og omsorgstjenester, og ulike typer erfarings-, praksis- og kunnskapsformer knyttet til helse, sykdom, kropp og kjønn i kulturelt perspektiv. Under feltarbeid i spesifikke lokaliteter som aldershjem, sykehjem, spa - og thalassoanlegg og i by - og bygdemiljø, har hun vært opptatt av ulike sosiale prosesser, kulturell menings- og identitetsdannelse knyttet til romlige omgivelser, også i form av hvordan reelle og forestilte felleskap etableres, representeres og legitimeres. Hun arbeider for tiden med et komparativt forskningsprosjekt om kunnskaper og praksiser knyttet til (sjø)vann og helse, lokalisert til Middelhavsregionen og Norden.

Vitenskapelig artikkel
 • 2017. Evidensbevegelse og helseforvaltning under samme tak. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2004-2016. Nordiske organisasjonsstudier. 47-70.
 • 2016. Evidence-based medicine - an appropriate tool for evidence-based health policy? A case study from Norway. Health Research Policy and Systems. 9 sider.
 • 2014. Fortid og fellesskap. Identitetshåndtering blant eldre i aldersboliger. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 81-93.
 • 2012. Deltagende observasjon i fare? En vurdering av noen forskningsetiske retningslinjer og godkjenningsprosedyrer. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 143-157.
 • 2009. User participation when using milieu therapy in a psychiatric hospital in Norway - a mission impossible? Nursing Inquiry. 287-296.
 • 2009. Treatment regimes in a psychiatric hospital and apparent contradictions: Report from field work in a lock-up ward illustrated with a constructed case. International Journal of Mental Health Nursing. 409-416.
 • 2009. Raising Adults as Children? A Report on Milieu Therapy in a Psychiatric Ward in Norway. Issues in Mental Health Nursing. 151-158.
 • 2008. The smoking-room as psychiatric patients' sanctuary: a place for resistance. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 728-736.
 • 2008. Hav og helse. Markedsføring og konstruksjon av rom og sted. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 54-68.
 • 2008. Brukerperspektiv i norsk forskning om innlagte psykiatriske pasienter. En litteraturgjennomgang. Vård i Norden. 19-23.
 • 2007. Doing participant observation in a psychiatric hospital - Research ethics resumed. Social Science and Medicine. 2296-2306.
 • 2006. Selje Spa Thalasso - en helse- og velværekatedral? Tidsskrift for kulturforskning. 43-59.
 • 2006. Kosmetisk kirurgi og odontologi i estetikkens tjeneste, Noen kritiske refleksjoner. Tidsskrift for kjønnsforskning. 5-19.
 • 2005. "Normaliteten paradokser.Kirurgi i estetikkens tjeneste". Rapport - Rokkansenteret. 27-41.
 • 2002. Moderlige og/eller moderne bryster? Noen refleksjoner rundt kosmetisk-kirurgiske brystforstørrelser. Kvinneforskning. 76-88.
 • 2002. Moderlige og/eller moderne bryster. Noen refleksjoner rundt kosmetisk-kirurgiske brystforstørrelser. Kvinneforskning. 76-89.
 • 2002. "Det vellykkete smilet". Den norske tannlegeforenings tidende. 220-223.
 • 2001. Pasientrollen - i sosialantropologisk perspektiv. Utposten. 30-35.
 • 2001. Det vellykkede smilet. Tidsskrift for Den norske legeforening. 3610-3612.
 • 2001. "Tilstedeværelse" - noen refleksjoner. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin.
 • 1998. Å være pårørende i det smertefulle skjæringspunktet mellom pasient og helsevesen. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. XXXX.
 • 1995. Sosialantropologien til hjelp i helse- og sosialforskning. Milepælen.
 • 1993. Kulturelle konstruksjoner av kropp og helse - antropologiske perspektiver. Norsk Antropologisk Tidsskrift.
 • 1985. Aging and Identity-Management in a Norwegian Elderly-home. Human Relations. 151-165.
 • 1984. Fagdidaktikk - bare for studenter? Antropolognytt.
 • 1984. Antropologi i Norge - et forskningsetisk paradoks? Norsk Antropologisk Tidsskrift.
 • 1982. Holdninger til alderdom blant eldre. Sykepleien journalen.
Rapport
 • 1997. Psykiatrisk sykdomsdefinering i sosialantropologisk perspektiv (1993). .
 • 1997. Gamle kranglar vert som nye - konflikthandtering på aldersinstitusjon. .
 • 1997. Brukaren sin kvardag; Støttekontaktverksemd - ein del av psykiatisk sosialt arbeid. .
 • 1994. Hvor lenge skal vi vente? Vi må på banen og markere oss! .
 • 1993. Psykiatrisk sykdomsdefinering - i sosialantropologisk perspektiv. .
 • 1992. Sykehjemmet som bosted - hva satser vi på? .
 • 1992. Livsløp, identitet og fellesskapsutvikling. Sosialantropologiske perspektiver på aldershomogene bomiljøers potensialer, i: Livsløp og livshistorier. Fire bidrag til en livsløpsforståelse. .
 • 1991. Sykehjemmet som bosted - hva satser vi på? .
 • 1991. Sykehjemmene som bosted - hva satser vi på? i: Overbehandler eller underbehandler vi de gamle? .
 • 1987. "At forebygge tørst". Ei utgreiing av sentrale problemstillingar kring eit Framnes-prosjekt. .
 • 1986. Helse- og sosialadministrasjon. En evaluerende oppsummering med hovedvekt på faget helse- og sosialpolitikk. .
 • 1986. Ei evaluering av utbygginga av Navarsete bustadfelt. .
 • 1981. Kommentarer til Britt Slagsvold: Kjønnsforskjeller blant sykehjemspasienter. .
 • 1975. Sogn og Fjordane og oljeverksemdi. Endring i næringar og busetjing. .
Faglig foredrag
 • 2015. Discussant på arbeidsgruppen "Forskningsetiske utfordringer i antropologifaget", 9. mai 2015.
 • 2015. "Finnes fremdeles Bergensantropologi?". Deltakelse i paneldebatt - 50-års Jubileum Institutt for sosialantropologi.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 1997. "Sorgerne glemmer jeg, minnerne gjemmer jeg". Aldring og fellesskapsutvikling.
 • 1991. Personalkultur i helse- og sosialsektoren.
Vitenskapelig foredrag
 • 2017. NAT prisen 2016.
 • 2016. Resident community in nursing homes: A promising practice in the era of individualism.
 • 2015. Helse- og sosialpolitikk/medisinsk antropologi, innlegg sammen med Astrid Blystad, Frode Fadnes Jacobsen og Ane Straume.
 • 2015. Helse- og sosial politikk/medisinsk antropologi.
 • 2013. Samtale "Om muligheter og begrensninger ved anvendt etnografi i helse- og omsorgssektoren".
 • 2013. Oppsummerende refleksjoner av etnografiske analyser med vektlegging av interaksjonistiske perspektiver.
 • 2013. 2.opponent på disputas - ph.d. avhandlingen til Ånund Brottveit: "Åpne samtaler - mer enn ord? Nettverksmøter som kommunikative hendelser, kunnskapsproduksjon og sosial strukturering".
 • 2012. Ideologier og praksisformer i de nordiske helse- og omsorgssektorer.
 • 2012. "Prosessen fra feltarbeid til analyse/tolkning/formidling. Erfaringer fra forskning i aldershjem".
 • 2012. "Deltakende observasjon i helse- og omsorgssektoren. Erfaringer fra eldreomsorgen".
 • 2011. Fortid, minner og konstruksjon av nåtid - som livsstrategi blant eldre.
 • 2010. Pilegrimsvandring og Thalassoterapi - kommentar til Gerd Kjellaug Berge sitt innlegg "Pilegrimsvandring i eit helseperspektiv".
 • 2009. Forskningsetiske retningslinjer og tilgang til feltet.
 • 2009. Bygdeutvikling og entreprenører - iscenesettelse og forvaltning av lokalt særpreg. Med eksempler fra Selje kommune.
 • 2009. "Antropologisk metode og forskningsetikk".
 • 2007. Hav og helse - Konstruksjon av rom og sted.
 • 2007. Forankring og forflytning innen helse- og omsorgssektoren: Paradoksale idealer/praksiser i rom og tid.
 • 2007. 2 PhD-studenter og 2 veiledere: Erfaringer fra fellesskriving og fellesveiledning på tvers av fagmiljøer.
 • 2006. "Alternativ medisin - duett".
 • 2005. "Eldres levekår og livskvalitet. Livskvalitet på institusjon.".
 • 2005. "Ekstrem forvandling:Normalitetens paradokser. Kirurgi i estetikkens tjeneste".
 • 2004. Helse og estetikk (kroppsidealer).
 • 2004. Forskningsetiske utfordringer ved feltarbeid i helsefeltet (psykisk helsevern).
 • 2004. Eldres levekår og livskvalitet. Livskvalitet på institusjon.
 • 2003. The Crossers of Culture - the Survivors of the Mental Health System.
 • 2003. SV-fakultetets hovedfagsprogram i helse- og sosialpolitikk: Litt historikk.
 • 2003. Livskvalitet på institusjon. Eldres levekår og livskvalitet.
 • 2003. Helse- og sosialforskning ved SV-fak. - Introduksjon til programmet.
 • 2003. Helse- og sosialforskning ved Institutt for sosialantropologi.
 • 2002. "Krangling mellom pasienter. Er dette bare negativt?
 • 2002. "Eldres levekår og livskvalitet. Livskvalitet på institusjon".
 • 2002. "Det vellykkete smilet".
 • 2001. Noen aspekter ved dagliglivet i aldersinstitusjoner.
 • 2001. Kampen om (det perfekte) smilet.
 • 2001. Innsatte, utsatte og ansatte? Ulike ståated og perspektiv innen eldreomsorgen.
 • 2001. Eldres levekår og livskvalitet. Livskvalitet på institusjon.
 • 2001. Det vellykkete smilet.
 • 2001. Den hegemoniske feminitetens svøpe - kosmetisk kirurgi.
 • 2001. "Tilstedeværelse" - "verdig alderdom" - noen refleksjoner.
 • 2000. Studier blant beboere og personale i eldreinstitusjon.
 • 2000. Pårørende i møte med helsevesener.
 • 2000. Perspektivbevissthet og perspektivvalg ved igangsetting av prosjektarbeid.
 • 2000. Pasienten: rolleforståelse og pasientidentitet.
 • 2000. Kroppsbilder i sosialt og kulturelt perspektiv.
 • 2000. Eldres levekår og livskvalitet- livskvalitet på institusjon.
 • 1999. Past experiences and present identities: Reminiscence among residents in Norwegian elderly homes.
 • 1999. Den konstruerte kroppen.
 • 1999. Aldring og livsløp.
 • 1998. Residence environment, Life Course, and Identity.
 • 1997. Søkelys på eldreomsorgen.
 • 1997. Sosialantropologiske perspektiver i sosial- og helsepolitikken.
 • 1997. Om å være instituttstyrer.
 • 1997. Mot en ny norsk underklasse? Introduksjon.
 • 1997. Kommentarer til Guri Rørtveit og Edvin Schei, Seksjon for allmennmedisin, UiB: Allmennmedisinsk videre- og etterutdanning i dataalderen. En kvalitativ evaluering av SATS.
 • 1996. Sosialantropologiske perspektiver på omsorgsarbeidets utfordringer.
 • 1996. Forskningsetikk og kvalitativ forskningsdesign.
 • 1996. Familie, slektskap og kjønnsrelasjoner.
 • 1995. Sosialantropologiske perspektiver i helse- og sosialforskning.
 • 1995. Sosial differensiering.
 • 1995. Om Kunnskapverksteder i Indre Sogn.
 • 1995. Forskningsetiske problemer i faget sosialantropologi.
 • 1995. Eldreomsorg og sosialpolitikk.
 • 1994. The Role of Social Anthropology in Research on Elderly Housing and Aging in Norway.
 • 1994. Invitert innlegg/opposisjon til prof. Lynn Petersons forelesning "Normative Use of Narrative".
 • 1994. Familie, slektskap og kjønnsrelasjoner.
 • 1994. Eldreomsorg og sosialpolitikk.
 • 1994. Det antropologiske (hovedfags-)prosjekt i forskningsetisk perspektiv.
 • 1993. Fysioterapi - tverrfaglig samarbeid i helsesektoren.
 • 1992. Tverrfaglig samarbeid i helsesektoren.
 • 1992. The experimental space of old people - constructions of the past and present (in elderly-homes, Norway).
 • 1992. Sosialantropologiske perspektiver på omsorgsarbeidets utfordringer.
 • 1992. Sosialantropologiens bidrag til en flerfaglig samfunnsvitenskapelig helse- og sosialforskning.
 • 1992. Forsøksprosjekt i sykehjem - personalkulturens vedlikehold og endring.
 • 1992. "Legemet er en viktig del av kroppen..." Sykdom og helse som sosiale og kulturelle konstruksjoner. Sosialantropologiske potensialer og utfordringer i helse- og sosialforskningen.
 • 1991. Sykdom og helse som sosiale og kulturelle konstruksjoner.
 • 1991. Livsløp og identitet i aldershomogene bomiljøer.
 • 1990. Sykehjemmet som bosted - hva satser vi på?
 • 1990. Constructions of the past and the present in elderly-homes (Norway). Problems of interpretation.
 • 1988. Piker, vin og sang. Om drikkemønstre og identitetshåndtering blant pensjonerte sjømenn i en aldersinstitusjon.
 • 1987. Deltakande observasjon - ein antropologisk metode. Frå observasjon til data - døme frå ein aldersheim.
 • 1986. Kvalitativ metode - forskning og formidling.
 • 1986. Kvalitativ metode.
 • 1983. Om bevaring av identitet i eldreinstitusjoner.
 • 1983. Institutionen som livsmiljø. Identitet och anpassning.
 • 1983. Identitetshåndtering på et aldershjem. En skisse av en tilnærmingsmåte og forståelsesramme.
 • 1982. Sosiale grupperinger i aldershjem.
 • 1982. Intitutionen som livsmiljø. Identitet och anpassning.
 • 1982. De eldre i sosialantropologisk perspektiv. Aldershjemmet som livsmiljø. Beboernes tilpasningsmønstre og identitetshåndtering.
 • 1982. Aldring og omsorg - noen betraktninger.
Anmeldelse
 • 1994. Når eldre menn forteller... Norsk Antropologisk Tidsskrift.
 • 1993. Når eldre menn forteller om sine liv. Aldring og Eldre.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 1991. Vieillir en Norvege, i: Le savoir-etre Norvegien. Regards anthropologues sur la culture norvegienne. Arne Martin Klausen (red.). L`Harmattan.
 • 1989. "Piker, vin og sang". Om pensjonerte sjømenn på et aldershjem, i: På norsk grunn. Sosialantropologiske studier av Norge, nordmenn og det norske. Ottar Brox og Marianne Gullestad (red.). Ad Notam Forlag.
 • 1984. Om å bli gammel i Norge, i: Den norske væremåten, Arne Martin Klausen (red.). J.W. Cappelens Forlag AS.
Kompendium
 • 2003. SANT 101; Menneske, kultur og samfunn. Innføring i sosialantropologi.
 • 1998. Alder som kulturbetinget fenomen.
 • 1998. "Tro, teori, viten - med eller uten 'skap'".
 • 1997. Sorgerne glemmer jeg, minnerne gjemmer jeg. Aldring og felleskapsutvikling.
 • 1997. Life course and identity-management. Constructions of the past and the present in agehomogeneous residence enviroment.
 • 1996. Sosialantropologiske perspektiver på omsorgsarbeidets utfordringer.
 • 1996. Kroppen i sosialantropologi.
 • 1995. Kan det bygges broer mellom sosialantropologi og samfunnsmedisin?
 • 1995. Det medisinsk-antropologiske selskap (etb. 1993), Våren 1995.
 • 1994. Psykiske lidelser i små lokalsamfunn - brukernes stemmer i Samhandlingsprosjektet.
 • 1994. Psykiske lidelser i små lokalsamfunn - brukernes stemmer i Samhandlingsprosjektet.
 • 1994. Prosjektsamling i Lom.
 • 1994. Life Course, identity and residence environment. Social Anthropological Persectives on Community Development among Elderly in Urban Norway.
 • 1994. Det antropologiske prosjekt i forskningsetisk perspektiv.
 • 1991. Institusjonssosiologi II.
 • 1985. Aldring og institusjonsomsorg. En antropologisk tilnærmingsmåte.
Mastergradsoppgave
 • 2013. Synshemming og arbeid. En sosialantropologisk studie av synshemmedes muligheter i den norske velferdsstaten.
 • 2013. Ayurvedic Medical Tourism in Kerala: Frontstage and Backstage.
 • 2011. Tatoveringspraksiser og meningsskaping. Tatoveringsmotivenes rolle i identitetshåndtering.
 • 2008. Å leve for og av musikken - Frilandsmusikernes strategier for å oveleve.
 • 2008. The Orange Order -Parades Fraternity and commemoration.
 • 2005. De usynlige; En studie av en gruppe lesbiske kvinner i Mumbai, India.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2010. Saksprosastafetten. Anbefaling av Leo Oterhals: "Havets døtre - sterke kvinner i kystmiljøet". Bergens Tidende.
Kronikk
 • 2004. Gavekort på kosmetiske operasjoner? Bergens Tidende.
 • 1995. Det sosialantropologiske skips- og mannskapsunivers. KulaKula.
 • 1984. Pensjonister - opp på barrikadene! Bergens Tidende.
Brev til redaktøren
 • 2018. Systematic reviews for policy-making – critical reflections are needed. Health Research Policy and Systems. 1-3.
Doktorgradsavhandling
 • 2013. Omsorg og styring. Kjønn, arbeid og makt i velferdskommunen.
 • 2009. Dagligliv i en psykiatrisk institusjon. En analyse av miljøterapeutiske praksiser.
 • 2008. From Blessing to Burden: Coping with the Fertile Body in Times of Aids: Adolescent Girls in Western Tanzania at the Turn of the Millennium.
 • 1990. Sorgerne glemmer jeg, minnerne gjemmer jeg... av beboernes identitetshåndtering i aldershjem.
 • 1989. "Sorgerne glemmer jeg - Minnerne gjemmer jeg...". En studie av beboernes identitetshåndtering i aldershjem.
Intervju
 • 2015. Hvorfor "Den tredje vei"?
 • 2015. "Løftebrudd fra rektoratet".
 • 2013. Vi ville reise til Mexico. Kari Siverts intervjuet av Anne Karen Bjelland.
 • 2013. Med Anka bak roret.
 • 2013. Intervjuet under tittelen "Omfavnelsene er godt for hjertet", Bergensavisen 24.02. 2013, s.25.
 • 2013. "Gebissniss. Baktus er fortid. Botox kan være fremtiden. Tannlegekontoret er blitt den nye skjønnhetssalongen".
 • 2012. En solskinnshistorie.
 • 2012. "Forskere om første felt", intervjuet i Kula Kula,nr. 2, 2012, s. 8-9.
 • 2011. Intervjuet av journalist Linn Hanssen under tittelen: Mamma med silikon".
 • 2010. Intervjuet under tittelen "Koselig klem eller bare beklemmende?",av journalistene Hildegunn Mellesmo Aslaksen og Helene Ebeltoft.
 • 2010. Intervjuet av journalist Tina Sletbak-Akerø i et program om Tannhelse.
 • 2010. Intervjuet av journalist Marte Spurkeland under tittelen "Skjønnheten og utstyret".
 • 2007. Ønsket er å bli "normal" eller "naturlig" - ikke "supersexy".
 • 2007. Speil, speil på veggen der. Hva er vakkert i verden her?
 • 2007. "Menn mer fornøyd med kroppen".
 • 2006. Selje Spa Thalasso - en helse- og velværekatedral? Presentasjon/utdrag av artikkel. Selje Magasin, nr. 22 - januar 2007, s.6-8.
 • 2006. "Under kniven for å bli normal".
 • 2006. "Lille speil på veggen der...hva er vakkert i verden her?" Journalist Sæba Bajoghli.
 • 2006. "Kvinner under kniven".
 • 2002. Tannlegen pynter deg, Helsereportasje.
 • 2002. "Nye smil til salgs".
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2016. Kystpilegrimsleden - et ledd i regionaliseringen av Vestlandet? 22 sider.
 • 2015. Veien mot Nidaros: Revitalisering av kystpilegrimstradisjonen.
 • 2012. "Helseferie vest ved havet". Bygdeutvikling og markedsføring av lokalt særpreg. 24 sider.
 • 2002. "Det perfekte smilet - idealer og trusselbilder". 20 sider.
Annet
 • 2001. Disiplinerings- og maktrelasjoner i helse- og omsorgstjenestene: Finnes det motstrategier? Kommentar til Kirsten Thorsen: Et kjønnsperspektiv på makt og avmakt hos tjenestemottakere.
Forskerlinjeoppgave
 • 2000. "I medisinmannens vold - en beretning om egne opplevelser i møte med leger innenfor det norske helsevesenet." Særoppgave ved det medisinske embedsstudium, UiB.
Fagartikkel
 • 2017. Kunnskapsoppsummeringer – ideologi og rutinisert praksis. Tidsskrift for velferdsforskning. 150-163.
Intervju tidsskrift
 • 2013. "Vi ville reise til Mexico..." Intervju med Kari Siverts. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 52-67.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utvalgte publikasjoner

2012. "Helseferie vest ved havet". Bygdeutvikling og markedsføring av lokalt særpreg, i Mary Bente Bringslid (red.) Bygdeutviklingas paradoks. Oslo: Scandinavian Academic Press,  pp. 119-142.

2009. [med Christine Oeye, Aina Skorpen og Norman Anderssen] Treatment regimes in a psychiatric hospital and apparent contradictions: Report from field work in a lock-up ward illustrated with a constructed case. International Journal of Mental Health Nursing, 18(6): 409-416.

2009 [med Christine Øye, Aina Skorpen og Norman Anderssen] User participation when using milieu therapy in a psychiatric hospital in Norway - a mission impossible? Nursing Inquiry, 16(4): 1-10.

2009. [med Christine Øye, Aina Skorpen og Norman Anderssen] Raising Adults as Children? A Report on Milieu Therapy in a Psychiatric Ward in Norway. Issues in Mental Health Nursing, 30 (3): 151-158.

2008. Hav og helse. Markedsføring og konstruksjon av rom og sted. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 19(1): 54-68.

2008. [med Aina Skorpen, Christine Øye og Norman Anderssen] Brukerperspektiv i norsk forskning om innlagte psykiatriske pasienter. En litteraturgjennomgang. Vård i Norden, 28(4): 19-23.

2008. [med Aina Skorpen, Christine Øye og Norman Anderssen] The smoking-room as psychiatric patients' sanctuary: a place for resistance. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 15(9): 728-736.

2007. [med Aina Skorpen og Christine Øye] Doing participant observation in a psychiatric hospital - Research ethics resumed. Social Science and Medicine, 65(11): 2296-2306.

2006. Kosmetisk kirurgi og odontologi i estetikkens tjeneste, Noen kritiske refleksjoner. Tidsskrift for kjønnsforskning, 1/2: 5-19.

2006. Selje Spa Thalasso - en helse- og velværekatedral? Tidsskrift for kulturforskning, 5(2): 43-59.

2005. Normalitetens paradokser. Kirurgi i estetikkens tjeneste, i Kari Tove Elvbakken, Per Solvang og Kirsti Malterud (red.) Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Bidrag fra helsekameratenes avslutningsseminar. Rokkansenteret. Rapport 12: pp. 27-41.

2002. Det vellykkete smilet. Den norske tannlegeforenings tidende, 112 (4):  220-223.

2002. [med Lise Widding Isaksen] Moderlige og/eller moderne bryster. Noen refleksjoner rundt kosmetisk-kirurgiske brystforstørrelser. Kvinneforskning, (3): 76-89.

2002. Det perfekte smilet - idealer og trusselbilder, i Helsebilder. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv, Bergen: Fagbokforlaget, pp. 103-122.

Mediebidrag

2007. Halvorsen, Christina; Bjelland, Anne Karen: "Menn mer fornøyd med kroppen". Din Side Helse/VG-NETT [Internett] 2007-12-23.

2007. Sæveraas, Siv; Bjelland, Anne Karen: Ønsket er å bli "normal" eller "naturlig" - ikke "supersexy".. BT Magasinet, s.24-25 [Avis] 2007-02-24.

2006. Berge, Gerd Kjellaug; Bjelland, Anne Karen: Selje Spa Thalasso - en helse- og velværekatedral? Presentasjon/utdrag av artikkel. Selje Magasin, nr. 22 - januar 2007, s.6-8.. Selje Hotel, Selje [Avis] 2006-12-20.

2006. "Lille speil på veggen der.. hva er vakkert i verden her?" Journalist Sæba Bajoghli. Magasinet, Dagbladets lørdagsmagasin, 2006-12-09.

2006. Intervjuet av journalist Hannah Helseth, Kilden. Informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønnsforskning: "Kvinner under kniven" 31.10.2006 http://kilden.forskningsradet.no/c16880/artikkel/vis.html?tid=41109

2006. Intervjuet av journalist Leni Aurora Brækhus (nettavisen Neste Klikk) under tittelen "Under kniven for å bli normal" 09.11.2006 www.nesteklikk.no/20061106/116235.html

2002. Bjelland, Anne Karen; Dalland, Eline: Tannlegen pynter deg, Helsereportasje. Verdens gang, 2002-01-16.

2002. Bjelland, Anne Karen; Egeland, Åsmund: "Nye smil til salgs". BT, 2002-10-22

Regional: Norge, Norden, Middelhavsregionen

Tematisk: Sykdom og helse i et kulturelt perspektiv, aldring og eldre, pleie og omsorg


Akademisk bakgrunn

Vitenskapelig assistent ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Bergen, 1982-1983. Utdanningsstipendiat (NAVF) ved Sosialantropologisk institutt 1983 - 1985. Amanuensis i helse- og sosialadministrasjon ved Sogn og Fjordane Distriktshøgskule 1985-1986. Utdanningsstipendiat (NAVF) ved Sosialantropologisk institutt, 1986-1987. Amanuensis og senere førsteamanuensis ved Institutt for helse- og sosialpolitikk, Universitetet i Bergen 1987-1989. Førsteamanuensis ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen fra 1989, professor fra 1995. Instituttstyrer 1996–1998 og 2008–2009.

Noen utvalgte og senere prosjekter

2009–: Medlem av den tverrfaglige forskergruppen Bruk av tvang i åpen omsorg. (HSH/HiB/UiB). Støtte fra UH-Vest.

2006–: Medlem av forskergruppen Norske Rom, Institutt for sosialantropologi, UiB. Støtte fra NFR-Småforsk.

2004–: Medlem av forskergruppen Miljøterapi, makt og kommunikasjon i psykiatriske institusjoner (HSH/UiB).

2002–2004: Prosjektleder for Dagliglivet i en psykiatrisk institusjon; - en analyse av miljøterapeutiske praksiser. Aina Skorpen/Christine Øye deltok. Støtte fra Helse Vest, Helse Fonna og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH).

1999-2005: Medlem av Helsekameratene - en tverrfaglig gruppe forskere som arbeider med forhold knyttet til sykdom og helse i et kulturelt perspektiv. Støtte fra NFR i periodene 1999−2001 og 2003−2005.

1992-1996: Prosjektleder for Psychiatric definition of illness – from a social anthropological perspective. Støtte fra Rådet for psykisk helse.