Hjem
Anne Marie Frøseths bilde

Anne Marie Frøseth

Professor, Prodekan for forskning
 • E-postAnne.Froseth@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 49+47 928 46 139
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Vitenskapelig artikkel
 • 2018. Skadelidtes egenrisiko for avvik fra gjenoppretting av skade i erstatningsretten. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 3-41.
 • 2015. Erstatningsrettslig vern for pårørendes personskade - særlig på pasientskaderettens område. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 102-144.
 • 2012. Norwegian Perspective on OGH 4 Ob 8/11x. European Review of Private Law. 597-602.
 • 2012. En katalysator for rettsutviklingen. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 237-239.
 • 2002. Grensene for samtykkets virkeområde i strafferetten og erstatningsretten. Jussens venner. 291-313.
 • 2000. Er utlendingelovens virkemidler for å oppklare identitetstvil i strid med selvinkrimineringsforbudet i EMK art 6? Kritisk juss. 45-62.
Rapport
 • 2018. Functionality of the Criminal Justice System: A research programme in Bergen 2011 – 2018. 2. 2. .
Faglig foredrag
 • 2014. Tredjemanns personskade - illustrert ved pasientskade.
Vitenskapelig foredrag
 • 2014. Erstatning til pårørende - Avgrensning av psykisk innvirkning på skadelidtesiden.
 • 2010. Norwegian Report 2009.
Leder
 • 2018. Erstatningsrettslig vern av foreldres personskade ved barns død . Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 215-219.
 • 2016. Proporsjonalt ansvar i norsk rett? Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 3-6.
 • 2016. Naturskader og bærekraftig rettsutvikling. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 93-96.
 • 2014. Kapitaliseringsrenten - et "borgerlig lavmål" for de svakest stilte? Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 257-262.
Anmeldelse
 • 2015. James Goudkamp,Tort Law Defences - Hart Studies in Private Law, Book review. Journal of European Tort Law. 102-107.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2016. Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis. Gyldendal Juridisk.
Vitenskapelig monografi
 • 2013. Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten.
 • 1999. Observasjon av barn etter straffeprosessloven § 239 tredje ledd - særlig om siktedes rettssikkerhet.
Doktorgradsavhandling
 • 2008. Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten.
Intervju
 • 2019. Høyesteretts "Ullevål-dom" om erstatning for psykisk skade kan bli foregangsdom i Europa.
 • 2005. Fare og frivillighet.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2020. The Accountability of Politicians under the Law of Damages in Norway. 36 sider.
 • 2020. Likestilling av kvinner i form av selvbestemmelse og integritetsvern - noen milepæler og eksempler. 17 sider.
 • 2019. Hybridsanksjoner ved krenkelser av den personlige integritet - særlig om oppreisningskrav ved trakassering. 25 sider.
 • 2019. Erstatningsrettens utviklingslinjer de siste 50 år. 28 sider.
 • 2018. Norway. 40 sider.
 • 2016. Voldsoffererstatning som kriminalpolitikk forankret i den alminnelige rettsfølelse. 30 sider.
 • 2013. Materiell koherens i formueretten generelt, og erstatningsretten spesielt. 10 sider.
 • 2011. Norway (Norwegian report). 12 sider.
 • 2010. Norwegian report 2008. 14 sider.
Annet
 • 2018. Norway. 255-266.
Sammendrag/abstract
 • 2015. Mellom rett og følelse. Strafferettssystemets håndtering av befolkningens rettsfølelse. Tidsskrift for strafferett. 215-232.
Oversatt bok
 • 2011. European Tort Law Basic texts.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • 2013. Norwegian report, European Tort Law 2012. 501-519.
 • 2012. Norwegian report, developments in tort law. 472-489.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Professor 2015-

Førsteamanuensis febr 2008-2015

Dr. juris febr. 2008

Stipendiat nov 2001-febr 2008 (helt eller delvis perm 2003-2005)

Universitetslektor juli 1998-nov 2001 (helt eller delvis perm 1999-2001)

Cand. jur 1998

Juniorstipendiat 1996-1997

 

Utvalgte verv:

Prodekan for forskning 1. august 2017-

Medlem av styret ved Det juridiske fakultet 1. august 2017-

Leder av Forskningsutvalget, Det juridiske fakultet 1. august 2017-

Medlem av styret for Bergen Center of Compitition Law and Economics

Leder av publiseringsutvalget for juridiske fag, UHR, 2018-

Fungerende leder for ph.d. programmet 1- august 2016-1. august 2017.

Administrativ leder forskningsprosjektet Strafferettsystemets funksjonalitet 2011-2017.

Medredaktør Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2012-

Co-leder i forskergruppen for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett 2011-2012, 2014-2017.

Member European Centre for tort and Insurance Law, Austria 2016 -

Prosjektleder forskerlederutviklingsprogram Det juridiske fakultet 2012-vår 2013.

Leder strategiutvalget Det juridiske fakultet 2011 (strategiplan 2011-2015).

Leder forskningsskoleutvalget, reform doktorgradsprogram 2010.

Forskningsdekan Det juridiske fakultet høst 2009-vår 2011.

Redaktør Jussens Venner 1996-1998.

 

 

Strafferettsystemets funksjonalitet - Bergens Forskningsstiftelse

Personal Injury Claims in 3 European Countries - A socio legal analysis, Institute of European Tort Law, Austrian Academy of Sciences

Digest of European Tort Law - Misconduct, Institute of European Tort Law, Austrian Academy of Sciences

Accountability of Politicians, European Center of Tort and Insurance Law, https://www.ectil.org/

Reasonable Conduct, Common Core of European Private Law, http://www.common-core.org/