Hjem
Bjørn Henning Østenstads bilde

Bjørn Henning Østenstad

Professor
 • E-postBjorn.Ostenstad@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 81
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Lærebok
 • Vis forfatter(e) 2011. Oppgavebok i Forvaltningsrett I. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2016. Individtilpassa verjemål - er vi mål? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 227-231.
 • Vis forfatter(e) 2014. Sårstelldommen (Rt.2010 s. 612) - prejudikat for kva? Lov og Rett. 484-501.
 • Vis forfatter(e) 2006. Grunnverdiar og grunnomgrep i debatten om bruk av tvang mot utviklingshemma og demente. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 343-361.
 • Vis forfatter(e) 1997. Bakgrunnen for lova om tvangs- og maktbruk mot einskilde personar med psykisk utviklingshemming. Kritisk juss. 112-116.
 • Vis forfatter(e) 1996. Likskapsprinsippet og delegasjon til kommunedelsutval. Lov og Rett. 693-714.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2005. Rettssikkerhet for senil demente.
 • Vis forfatter(e) 2004. Menneskerettigheter, rettsikkerhet og tvang.
 • Vis forfatter(e) 2004. "Hvilke verdimessige skiller finnes mellom tvang etter barnevernloven og annen tvangsbruk?" Kommentar til Kirsten Sandberg sitt innlegg med same tittel.
 • Vis forfatter(e) 2003. Tvang overfor og maktbruk overfor aldersdemente. Likhet og ulikhet med tvang overfor psykisk utviklingshemmede.
Leder
 • Vis forfatter(e) 2014. Rettstryggleik ved tvangsinngrep mot barn. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 265-271.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2018. Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2015. Kompetanse og plikt til gjenopptak av trygdesaker til gunst for den private part. Trygderetten sitt gjenopptaksinstitutt i lys av tradisjonell norsk rett og EMK.
 • Vis forfatter(e) 2011. Heimelsspørsmål i behandling og omsorg overfor psykisk utviklingshemma og aldersdemente. Rettslege og etiske problemstillingar ved bruk av tvang og inngrep utan gyldig samtykke.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2009. Heimselsspørsmål i behandling og omsorg overfor psykisk utviklingshemma og aldersdemente Rettslege og etiske problemstillingar ved bruk av tvang og inngrep utan gyldig samtykke.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2019. Utviklingslinjer i tvangsjussen på helse- og omsorgsfeltet - og Bergenfakultetet si rolle. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Det menneskerettslege vernet mot tvang: utviklingstrekk. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning. 48 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. Kontrollkommisjonane - samfunnsoppdrag og rolleforståing. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Vilkårslæra sitt forholdsmessigkrav i lys av misbrukslæra sin kvalifisert-urimeleg-standard – og vice versa. 36 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Prosessuell helseforskingsrett i lys av allmenn forvaltningsrett. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Fråvær av avgjerdskompetanse som mogeleg vilkår for tvunge psykisk helsevern og tvangsbehandling m.m. 64 sider.
 • Vis forfatter(e) 1996. Kommentar til eksamensbesvarelse praktikum høsten 1994. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 1996. Eksamensbesvarelse praktikum våren 1995. 12 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2017. Law students in teams with health professional students. The experiences from students and nursing home staff.
 • Vis forfatter(e) 2004. Kommentar til Kirsten Sandbergs innlegg: Hvilke verdimessige skiller finnes mellom tvang etter barnevernsloven og annen tvangsbruk?

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.