Hjem
Bjørnar Borviks bilde

Bjørnar Borvik

Professor
 • E-postBjornar.Borvik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 98 80+47 402 80 030
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  Bergen
  Rom 
  717
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Eg arbeider særleg med spørsmål knytta til ytringsfridom og personvern.

Det juridiske fakultet, UiB, Bergen:

JUS276-2-B European Civil and Political Human Rights (emneansvarleg og forelesingar, vår)

JUS292-2-A Introduction to Chinese Law (emneansvarleg, haust)

JUS399 Masteroppgåver (emneansvarleg og rettleiing, vår og haust)

 

Renmin University of China Law School, Beijing:

Introduction to European Civil and Political Human Rights (forelesingar, vår)

 

Law School of Shandong University, Qingdao:

Introduction to European Civil and Political Human Rights (forelesingar, haust)

Monografiar og større arbeid:

"Personvern og ytringsfridom: Avveginga mellom kolliderande menneskerettar": Universitetsforlaget 2011, ISBN 978-82-15-01457-9. (407 sider)

"Utredning om det strafferettslige og sivilrettslige vernet mot ærekrenkelser. Forslag til lovbestemmelser i straffeloven 2005 og tvisteloven": Utgreiing utarbeidd på oppdrag frå Justis- og politidepartementet, Bergen 2008. (42 sider)

"Personvern og ytringsfridom: Avveginga mellom kolliderande menneskerettar": Avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) i manuskript, Bergen 2008. (387 sider)

”Honour and criminal law in Norway”: i Silvia Tellenbach (Hrsg.), Die Rolle der Ehre im Strafrecht, Strafrechtliche Forschungsberichte, Herausgegeben von Ulrich Sieber, Band S 111, Duncker & Humblot, Berlin 2007, (ISBN 978-3-86113862-4) s. 459—527. (65 sider)

”The Norwegian Approach to Protection of Personality Rights – With a special emphasis on the protection of honour and reputation": Fagbokforlaget 2004, ISBN 82-450-0212-7. (145 sider)

”Ærevernet etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen – Med hovudvekt på artikkel 8”: Juridisk særavhandling i manuskript, Bergen 2001. (104 sider)

 

Artiklar:

§ 100 i Grunnlova, perioden 1945-2020: Ola Mestad og Dag Michalsen (red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020, Oslo 2021, ISBN 978-82-15-02258-1, s. 1094—1115. (22 sider)

"Kan oppreisningserstatning bidra til et mer effektivt vern av immaterielle rettigheter?": Magnus Matningsdal og Asbjørn Strandbakken (red.) Integritet og ære: Festskrift til Henry John Mæland, Bergen 2019, ISBN 978-82-05-50943-6, s. 574—588. (15 sider)

”Grov aktløyse som vilkår for å straffe ærekrenkande ytringar – ein framand fugl i norsk rett”: Håkonarmål, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen 2005, ISBN 82-8088-524-2, s. 4—12. (9 sider) og Lov og Rett nr. 10 for 2006, s. 600—612. (13 sider)

”Grunnlova § 100 og vernet mot rasistiske ytringar”: Håkonarmål, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen 2004, ISBN 82-7960-030-2, s. 9—21. (13 sider) og Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter nr. 2 for 2005, s. 159—173. (15 sider)

”Anonym adopsjon og retten til opplysningar om sine biologiske foreldre”: Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål nr. 3 og 4 for 2004, s. 261—271. (11 sider)

”Ytringsfridom på norsk – ein kritikk”: Lov og Rett nr. 1 og 2 for 2004, s. 72—98. (27 sider)

”Diskrimineringsforbudet som skranke i adopsjonssaker”: Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål nr. 3 for 2003, s. 197—212. (16 sider)

”EMK artikkel 8 og vernet mot ærekrenkingar": Tidsskrift for Rettsvitenskap nr. 2 for 2003, s. 246—307. (61 sider)

”Statens plikt til å avklare farskap”: Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål nr. 2 for 2003, s. 128—133. (6 sider)

”Mortifikasjon – ein veleigna reaksjon i ærekrenkingssaker”: Lov og Rett nr. 9 og 10 for 2002, s. 632—636. (5 sider)

 

Leiarartiklar, bokmeldingar mv.:

"Privatlivets fred og ærekrenkingsretten": Lov og Rett nr. 8 for 2010, s. 449—450. (2 sider)

”Privatlivets fred i fjøresteinane”: Lov og Rett nr. 8 for 2008, s. 449—450. (2 sider)

”Personvernet, grunnlova og domstolane”: Lov og Rett nr. 5 for 2007, s. 257—258. (2 sider)

”Peer Lorenzen, Lars Adam Rehof, Tyge Trier, Nina Holst-Christensen, Jens Vedsted-Hansen: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer (art 1-10), 2. udgave, København 2003”: Tidsskrift for Rettsvitenskap nr. 3 for 2005, s. 379—393. (15 sider)

”Bindande forarbeid til grunnlova § 100?”: Lov og Rett nr. 9 for 2004, s. 513—514. (2 sider)

 

**************************************** 

 

Registrerte publikasjonar i CRIStin:

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2011). Nasjonal skjønnsmargin etter EMK – replikk til Jens Edvin A. Skoghøy. Lov og Rett. 575-595.
 • Vis forfatter(e) (2006). Grov aktløyse som vilkår for å straffe ærekrenkande ytringar - ein framand fugl i norsk rett. Lov og Rett. 600-612.
 • Vis forfatter(e) (2005). Grunnlova § 100 og vernet mot rasistiske ytringar. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 159-173.
 • Vis forfatter(e) (2004). Ytringsfridom på norsk - ein kritikk. Lov og Rett. 72-98.
 • Vis forfatter(e) (2004). Anonym adopsjon og retten til opplysningar om sine biologiske foreldre (Nytt frå Menneskerettsdomstolen i Strasbourg). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 261-271.
 • Vis forfatter(e) (2003). Transseksuelle si rettslege stilling etter kjønnsskifteoperasjon (Nytt frå Menneskerettsdomstolen i Strasbourg). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 70-78.
 • Vis forfatter(e) (2003). Statens plikt til å avklare farskap (Nytt frå Menneskerettsdomstolen i Strasbourg). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 128-133.
 • Vis forfatter(e) (2003). EMK artikkel 8 og vernet mot ærekrenkingar. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 246-307.
 • Vis forfatter(e) (2003). Diskrimineringsforbudet som skranke i adopsjonssaker (Nytt frå Menneskerettsdomstolen i Strasbourg). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 197-212.
 • Vis forfatter(e) (2002). Mortifikasjon - ein veleigna reaksjon i ærekrenkingssaker. Lov og Rett. 632-636.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2019). NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland. Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen. .
 • Vis forfatter(e) (2012). Høyringsfråsegn til framlegg om utvida straffansvar for førebuing av terrorhandlingar m.m. .
 • Vis forfatter(e) (2008). Utredning om det strafferettslige og sivilrettslige vernet mot ærekrenkelser. Forslag til lovbestemmelser i straffeloven 2005 og tvisteloven. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2009). Personvern og ytringsfridom.
 • Vis forfatter(e) (2007). Ytringsfridom, privatliv og vern mot rasistiske ytringar: Om domstolane si handtering av kolliderande menneskerettar.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). The European system for protection of human rights: The difficult quest for a balance between national sovereignty and international control.
 • Vis forfatter(e) (2016). Freedom of expression and protection against hate speech in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2014). Vil Grunnlova § 102 få betydning for personvernet i norsk rett?
 • Vis forfatter(e) (2014). How the ECHR has affected the Norwegian jurisprudence [in cases concerning freedom of expression].
 • Vis forfatter(e) (2013). The use of non-pecuniary damages as a remedy for protecting intellectual property rights.
 • Vis forfatter(e) (2013). Protection of reputation and privacy, and the conflict with freedom of expression: The European approach to balancing conflicting human rights.
 • Vis forfatter(e) (2012). Vernet av ytringsfridommen og balanseringa mot kryssande interesser.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kva rettslege spørsmål reiser karikaturstriden, både av nasjonal og folkerettsleg karakter?
 • Vis forfatter(e) (2008). Presentasjon av forslaget til ny injurielovgjeving.
 • Vis forfatter(e) (2006). Vern av privatlivet som grense for ytringsfridommen.
 • Vis forfatter(e) (2006). Muhammed-karikaturane og ytringsfridommens grenser.
 • Vis forfatter(e) (2003). Ytringsfridom og personvern - avveging av kolliderande menneskerettar (presentasjon av doktorgradsprosjekt).
 • Vis forfatter(e) (2003). Strafprozessuale Besonderheiten und Strafen bei Ehrendelikten.
 • Vis forfatter(e) (2003). Mediene og ytringsfriheten -bukken og havresekken, eller den nøytrale kommentatoren.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2010). Privatlivets fred og ærekrenkingsretten. Lov og Rett. 449-450.
 • Vis forfatter(e) (2008). Privatlivets fred i fjøresteinane. Lov og Rett. 449-450.
 • Vis forfatter(e) (2007). Personvernet, grunnlova og domstolane. Lov og Rett. 257-258.
 • Vis forfatter(e) (2004). Bindande forarbeid til grunnlova § 100? Lov og Rett. 513-514.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2001). Ytringsfridom og injurievern. Bergens Tidende. 24-24.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2005). Peer Lorenzen, Lars Adam Rehof, Tyge Trier, Nina Holst-Christensen, Jens Vedsted-Hansen: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer (art 1-10), 2. udgave, København 2003. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 379-393.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2004). Håkonarmål 2004. Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2011). Personvern og ytringsfridom: Avveginga mellom kolliderande menneskerettar.
 • Vis forfatter(e) (2004). The Norwegian Approach to Protection of Personality Rights - With a special emphasis on the protection of honour and reputation.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2001). Ærevernet etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen: Med hovudvekt på artikkel 8.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). Svekka europeisk vern for rasistiske og hatefulle ytringar. Vox publica.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2014). Ingen seier for norsk presse [Om EMDs dom i Lillo-Stenberg og Sæther mot Norge]. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2013). Burmeisters blogginnlegg er ikke offentlig. Ytring : NRK.
 • Vis forfatter(e) (2012). Herman Watzingers skjebne. Kan "Kon-Tiki"-filmen forbys? Bergens Tidende. 7-del 2.
 • Vis forfatter(e) (2011). Solid dom, men for høg erstatningssum. Dag og Tid. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). For svake argumenter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2008). Flere kan bli krenket. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2008). Personvern og ytringsfridom: Avveginga mellom kolliderande menneskerettar.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2017). Går jussens bakdør til Kina-samarbeid.
 • Vis forfatter(e) (2016). Norsk universitet lærer kinesiske jurister menneskerettigheter.
 • Vis forfatter(e) (2015). Universitetene håper at praksis i Kina vil friste.
 • Vis forfatter(e) (2015). Svakt tenkt av Røsland [Kommentar til Stian Berger Røslands forslag om å oppheve vernet mot injurier og rasistiske ytringer].
 • Vis forfatter(e) (2013). Intervju i samband med Se og Hørs bruk av bilde frå kongefamiliens private feriar.
 • Vis forfatter(e) (2013). Intervju i samband med Se og Hørs bruk av bilde frå kongefamiliens private feriar.
 • Vis forfatter(e) (2013). Intervju i samband med Salten tingretts behandling av eit ærekrenkingssøksmål reist av kirurgen Ratislav Kunda mot Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2011). Støtter konklusjon i Schjenken-dom: Norsk ytringsfrihetsekspert avviser Lars Helles kritikk av tingretten.
 • Vis forfatter(e) (2010). Ja til forfatter-kodeks.
 • Vis forfatter(e) (2010). Foreldre kan straffes for barns mobbing.
 • Vis forfatter(e) (2009). Ytringsfriheten er ikke urokkelig (om karikaturteikningane).
 • Vis forfatter(e) (2009). Tror Giske må slå full retrett (om politisk tv-reklame).
 • Vis forfatter(e) (2009). Lovleg politisk reklame (om politisk tv-reklame).
 • Vis forfatter(e) (2008). Mener privatlivets fred er styrket.
 • Vis forfatter(e) (2008). Mener dommerne bommet.
 • Vis forfatter(e) (2008). Mener DN stempler Fredly.
 • Vis forfatter(e) (2008). Her er friernes ukjente kontrakt: Det er langt fra sikkert at dette vil holde i retten, mener ekspert.
 • Vis forfatter(e) (2008). Får kjeft for ny injurielov.
 • Vis forfatter(e) (2008). Dagbladet krever frifinnelse.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2014). Bill Cosby beskyldes for seksuelle overgrep; sosiale medier og rettslige skranker.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). § 100. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kan oppreisningserstatning bidra til et mer effektivt vern av immaterielle rettigheter? 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Ytringsfridom, privatliv og avvegingsnorm: Nokre merknader til Menneskerettsutvalets grunnlovsforslag. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Grov aktløyse som vilkår for å straffe ærekrenkande ytringar - ein framand fugl i norsk rett. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Grunnlova § 100 og vernet mot rasistiske ytringar. 13 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utdanning:

Doktorgrad (ph.d.), Universitetet i Bergen (UiB) (2002-2008): "Personvern og ytringsfridom: Avveginga mellom kolliderande menneskerettar".

Juridisk embetseksamen (cand.jur.), UiB (våren 2002)

Grunnfag, administrasjon og organisasjonsvitskap, UiB (1993-1994)

 

Tilsettingsforhold:

Professor i rettsvitenskap, Det juridiske fakultet, UiB (frå 15.09.2017)

Professor II i rettsvitenskap, Handelshøgskolen ved UiS (10% stilling, frå 23.08.2018)

Professor II i rettsvitenskap, Høgskolen i Molde (10% stilling, frå 01.11.2018)

***

Konstituert lagdommar, Gulating lagmannsrett (tre periodar: 01.09.2009-28.02.2010, 10.04.2012-09.10.2012 og 01.09.2020-28.02.2021)

Førsteamanuensis, Det juridiske fakultet, UiB (02.07.2007-23.04.2018)

Postdoktor, Det juridiske fakultet, UiB (01.03.2010-29.02.2012)

Universitetsstipendiat, Det juridiske fakultet, UiB (01.10.2002-27.04.2007)

Universitetslektor, Det juridiske fakultet, UiB (15.07.2002-30.09.2002 og 28.04.2007-01.07.2007)

Vitskapleg assistent og juniorstipendiat, Det juridiske fakultet, UiB (1998-2001)

 

Verv, mv.:

Nøytralt medlem, Rikslønnsnemnda, oppnemnt av Arbeids- og sosialdepartementet (01.11.2020-28.02.2022) og av Kongen i statsråd (01.03.2022-28.02.2025)

Leiar, Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda), oppnemnt av Kulturdepartementet (01.07.2019-30.06.2023)

Leiar, Norwegian China Law Centre, Det juridiske fakultet, UiB (frå 01.08.2017)

Nestleiar, Personvernnemnda, oppnemnt av Stortinget (01.01.2017-31.12.2024)

***

Medlem, Åpenhetsutvalget, nedsett av Helse- og omsorgsdepartementet (06.10.2017-02.05.2019)

Visedekan for undervisning, Det juridiske fakultet, UiB (01.07.2014-31.07.2017)

Leiar, Klagenemnda for film og videogram, Medietilsynet (18.02.2010-01.07.2015)

Gjesteforskar, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg, Tyskland (04.02.2007-31.03.2007)

Fulbright Visiting Researcher, Louis D. Brandeis School of Law, Louisville, Kentucky, USA (16.04.2005-24.10.2005)

Gjesteforskar, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg, Tyskland (15.02.2003-30.03.2003)

Nasjonal rapportør, forskingsprosjektet "Honour and Criminal Law", Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg, Tyskland (2002-2006)

Medredaktør, Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål (FAB), Gyldendal Akademisk (01.01.2003-31.12.2009)