Hjem
Bjørnar Borviks bilde

Bjørnar Borvik

Professor
 • E-postbjornar.borvik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 98 80+47 402 80 030
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  Bergen
  Rom 
  717
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Eg arbeider særleg med spørsmål knytta til ytringsfridom og personvern.

Det juridiske fakultet, UiB, Bergen:

JUS276-2-B European Civil and Political Human Rights (emneansvarleg og forelesingar, vår)

JUS292-2-A Introduction to Chinese Law (emneansvarleg, haust)

JUS396 Masteroppgåve (60 sp) (emneansvarleg og rettleiing, vår og haust)

JUS399 Masteroppgåve (30 sp) (emneansvarleg og rettleiing, vår og haust)

 

Renmin University of China Law School, Beijing:

Introduction to European Civil and Political Human Rights (forelesingar, vår)

Monografiar og større arbeid:

"Personvern og ytringsfridom: Avveginga mellom kolliderande menneskerettar": Universitetsforlaget 2011, ISBN 978-82-15-01457-9. (407 sider)

"Utredning om det strafferettslige og sivilrettslige vernet mot ærekrenkelser. Forslag til lovbestemmelser i straffeloven 2005 og tvisteloven": Utgreiing utarbeidd på oppdrag frå Justis- og politidepartementet, Bergen 2008. (42 sider)

"Personvern og ytringsfridom: Avveginga mellom kolliderande menneskerettar": Avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) i manuskript, Bergen 2008. (387 sider)

”Honour and criminal law in Norway”: i Silvia Tellenbach (Hrsg.), Die Rolle der Ehre im Strafrecht, Strafrechtliche Forschungsberichte, Herausgegeben von Ulrich Sieber, Band S 111, Duncker & Humblot, Berlin 2007, (ISBN 978-3-86113862-4) s. 459—527. (65 sider)

”The Norwegian Approach to Protection of Personality Rights – With a special emphasis on the protection of honour and reputation": Fagbokforlaget 2004, ISBN 82-450-0212-7. (145 sider)

”Ærevernet etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen – Med hovudvekt på artikkel 8”: Juridisk særavhandling i manuskript, Bergen 2001. (104 sider)

 

Artiklar og bokkapittel:

Lovkommentar til bildeprogramloven: Lov 6. februar 2015 nr. 7 om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. (bildeprogramloven), Karnov Lovkommentarer, september 2022.

§ 100 i Grunnlova, perioden 1945-2020: Ola Mestad og Dag Michalsen (red.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020, Oslo 2021, ISBN 978-82-15-02258-1, s. 1094—1115. (22 sider)

"Kan oppreisningserstatning bidra til et mer effektivt vern av immaterielle rettigheter?": Magnus Matningsdal og Asbjørn Strandbakken (red.) Integritet og ære: Festskrift til Henry John Mæland, Bergen 2019, ISBN 978-82-05-50943-6, s. 574—588. (15 sider)

”Grov aktløyse som vilkår for å straffe ærekrenkande ytringar – ein framand fugl i norsk rett”: Håkonarmål, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen 2005, ISBN 82-8088-524-2, s. 4—12. (9 sider) og Lov og Rett nr. 10 for 2006, s. 600—612. (13 sider)

”Grunnlova § 100 og vernet mot rasistiske ytringar”: Håkonarmål, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen 2004, ISBN 82-7960-030-2, s. 9—21. (13 sider) og Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter nr. 2 for 2005, s. 159—173. (15 sider)

”Anonym adopsjon og retten til opplysningar om sine biologiske foreldre”: Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål nr. 3 og 4 for 2004, s. 261—271. (11 sider)

”Ytringsfridom på norsk – ein kritikk”: Lov og Rett nr. 1 og 2 for 2004, s. 72—98. (27 sider)

”Diskrimineringsforbudet som skranke i adopsjonssaker”: Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål nr. 3 for 2003, s. 197—212. (16 sider)

”EMK artikkel 8 og vernet mot ærekrenkingar": Tidsskrift for Rettsvitenskap nr. 2 for 2003, s. 246—307. (61 sider)

”Statens plikt til å avklare farskap”: Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål nr. 2 for 2003, s. 128—133. (6 sider)

”Mortifikasjon – ein veleigna reaksjon i ærekrenkingssaker”: Lov og Rett nr. 9 og 10 for 2002, s. 632—636. (5 sider)

 

Leiarartiklar, bokmeldingar mv.:

"Velskrevet og engasjerende om ytringsfrihet": Norsk medietidsskrift nr. 2 for 2022. (4 sider) 

"Privatlivets fred og ærekrenkingsretten": Lov og Rett nr. 8 for 2010, s. 449—450. (2 sider)

”Privatlivets fred i fjøresteinane”: Lov og Rett nr. 8 for 2008, s. 449—450. (2 sider)

”Personvernet, grunnlova og domstolane”: Lov og Rett nr. 5 for 2007, s. 257—258. (2 sider)

”Peer Lorenzen, Lars Adam Rehof, Tyge Trier, Nina Holst-Christensen, Jens Vedsted-Hansen: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer (art 1-10), 2. udgave, København 2003”: Tidsskrift for Rettsvitenskap nr. 3 for 2005, s. 379—393. (15 sider)

”Bindande forarbeid til grunnlova § 100?”: Lov og Rett nr. 9 for 2004, s. 513—514. (2 sider)

 

**************************************** 

 

Registrerte publikasjonar i CRIStin:

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Kommentarer til lov 6. februar 2015 nr. 7 om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. (bildeprogramloven). Karnov lovkommentarer.
 • Vis forfatter(e) (2011). Nasjonal skjønnsmargin etter EMK – replikk til Jens Edvin A. Skoghøy. Lov og Rett. 575-595.
 • Vis forfatter(e) (2006). Grov aktløyse som vilkår for å straffe ærekrenkande ytringar - ein framand fugl i norsk rett. Lov og Rett. 600-612.
 • Vis forfatter(e) (2005). Grunnlova § 100 og vernet mot rasistiske ytringar. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 159-173.
 • Vis forfatter(e) (2004). Ytringsfridom på norsk - ein kritikk. Lov og Rett. 72-98.
 • Vis forfatter(e) (2004). Anonym adopsjon og retten til opplysningar om sine biologiske foreldre (Nytt frå Menneskerettsdomstolen i Strasbourg). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 261-271.
 • Vis forfatter(e) (2003). Transseksuelle si rettslege stilling etter kjønnsskifteoperasjon (Nytt frå Menneskerettsdomstolen i Strasbourg). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 70-78.
 • Vis forfatter(e) (2003). Statens plikt til å avklare farskap (Nytt frå Menneskerettsdomstolen i Strasbourg). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 128-133.
 • Vis forfatter(e) (2003). EMK artikkel 8 og vernet mot ærekrenkingar. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 246-307.
 • Vis forfatter(e) (2003). Diskrimineringsforbudet som skranke i adopsjonssaker (Nytt frå Menneskerettsdomstolen i Strasbourg). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 197-212.
 • Vis forfatter(e) (2002). Mortifikasjon - ein veleigna reaksjon i ærekrenkingssaker. Lov og Rett. 632-636.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2019). NOU 2019:10 Åpenhet i grenseland. Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen. .
 • Vis forfatter(e) (2012). Høyringsfråsegn til framlegg om utvida straffansvar for førebuing av terrorhandlingar m.m. .
 • Vis forfatter(e) (2008). Utredning om det strafferettslige og sivilrettslige vernet mot ærekrenkelser. Forslag til lovbestemmelser i straffeloven 2005 og tvisteloven. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2009). Personvern og ytringsfridom.
 • Vis forfatter(e) (2007). Ytringsfridom, privatliv og vern mot rasistiske ytringar: Om domstolane si handtering av kolliderande menneskerettar.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). The European system for protection of human rights: The difficult quest for a balance between national sovereignty and international control.
 • Vis forfatter(e) (2016). Freedom of expression and protection against hate speech in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2014). Vil Grunnlova § 102 få betydning for personvernet i norsk rett?
 • Vis forfatter(e) (2014). How the ECHR has affected the Norwegian jurisprudence [in cases concerning freedom of expression].
 • Vis forfatter(e) (2013). The use of non-pecuniary damages as a remedy for protecting intellectual property rights.
 • Vis forfatter(e) (2013). Protection of reputation and privacy, and the conflict with freedom of expression: The European approach to balancing conflicting human rights.
 • Vis forfatter(e) (2012). Vernet av ytringsfridommen og balanseringa mot kryssande interesser.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kva rettslege spørsmål reiser karikaturstriden, både av nasjonal og folkerettsleg karakter?
 • Vis forfatter(e) (2008). Presentasjon av forslaget til ny injurielovgjeving.
 • Vis forfatter(e) (2006). Vern av privatlivet som grense for ytringsfridommen.
 • Vis forfatter(e) (2006). Muhammed-karikaturane og ytringsfridommens grenser.
 • Vis forfatter(e) (2003). Ytringsfridom og personvern - avveging av kolliderande menneskerettar (presentasjon av doktorgradsprosjekt).
 • Vis forfatter(e) (2003). Strafprozessuale Besonderheiten und Strafen bei Ehrendelikten.
 • Vis forfatter(e) (2003). Mediene og ytringsfriheten -bukken og havresekken, eller den nøytrale kommentatoren.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2010). Privatlivets fred og ærekrenkingsretten. Lov og Rett. 449-450.
 • Vis forfatter(e) (2008). Privatlivets fred i fjøresteinane. Lov og Rett. 449-450.
 • Vis forfatter(e) (2007). Personvernet, grunnlova og domstolane. Lov og Rett. 257-258.
 • Vis forfatter(e) (2004). Bindande forarbeid til grunnlova § 100? Lov og Rett. 513-514.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2001). Ytringsfridom og injurievern. Bergens Tidende. 24-24.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2022). Velskrevet og engasjerende om ytringsfrihet. Norsk Medietidsskrift. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Peer Lorenzen, Lars Adam Rehof, Tyge Trier, Nina Holst-Christensen, Jens Vedsted-Hansen: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer (art 1-10), 2. udgave, København 2003. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 379-393.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2004). Håkonarmål 2004. Universitetet i Bergen.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2011). Personvern og ytringsfridom: Avveginga mellom kolliderande menneskerettar.
 • Vis forfatter(e) (2004). The Norwegian Approach to Protection of Personality Rights - With a special emphasis on the protection of honour and reputation.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2001). Ærevernet etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen: Med hovudvekt på artikkel 8.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). Svekka europeisk vern for rasistiske og hatefulle ytringar. Vox publica.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2014). Ingen seier for norsk presse [Om EMDs dom i Lillo-Stenberg og Sæther mot Norge]. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2013). Burmeisters blogginnlegg er ikke offentlig. Ytring : NRK.
 • Vis forfatter(e) (2012). Herman Watzingers skjebne. Kan "Kon-Tiki"-filmen forbys? Bergens Tidende. 7-del 2.
 • Vis forfatter(e) (2011). Solid dom, men for høg erstatningssum. Dag og Tid. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). For svake argumenter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2008). Flere kan bli krenket. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2008). Personvern og ytringsfridom: Avveginga mellom kolliderande menneskerettar.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2017). Går jussens bakdør til Kina-samarbeid.
 • Vis forfatter(e) (2016). Norsk universitet lærer kinesiske jurister menneskerettigheter.
 • Vis forfatter(e) (2015). Universitetene håper at praksis i Kina vil friste.
 • Vis forfatter(e) (2015). Svakt tenkt av Røsland [Kommentar til Stian Berger Røslands forslag om å oppheve vernet mot injurier og rasistiske ytringer].
 • Vis forfatter(e) (2013). Intervju i samband med Se og Hørs bruk av bilde frå kongefamiliens private feriar.
 • Vis forfatter(e) (2013). Intervju i samband med Se og Hørs bruk av bilde frå kongefamiliens private feriar.
 • Vis forfatter(e) (2013). Intervju i samband med Salten tingretts behandling av eit ærekrenkingssøksmål reist av kirurgen Ratislav Kunda mot Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2011). Støtter konklusjon i Schjenken-dom: Norsk ytringsfrihetsekspert avviser Lars Helles kritikk av tingretten.
 • Vis forfatter(e) (2010). Ja til forfatter-kodeks.
 • Vis forfatter(e) (2010). Foreldre kan straffes for barns mobbing.
 • Vis forfatter(e) (2009). Ytringsfriheten er ikke urokkelig (om karikaturteikningane).
 • Vis forfatter(e) (2009). Tror Giske må slå full retrett (om politisk tv-reklame).
 • Vis forfatter(e) (2009). Lovleg politisk reklame (om politisk tv-reklame).
 • Vis forfatter(e) (2008). Mener privatlivets fred er styrket.
 • Vis forfatter(e) (2008). Mener dommerne bommet.
 • Vis forfatter(e) (2008). Mener DN stempler Fredly.
 • Vis forfatter(e) (2008). Her er friernes ukjente kontrakt: Det er langt fra sikkert at dette vil holde i retten, mener ekspert.
 • Vis forfatter(e) (2008). Får kjeft for ny injurielov.
 • Vis forfatter(e) (2008). Dagbladet krever frifinnelse.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2014). Bill Cosby beskyldes for seksuelle overgrep; sosiale medier og rettslige skranker.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). § 100. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kan oppreisningserstatning bidra til et mer effektivt vern av immaterielle rettigheter? 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Ytringsfridom, privatliv og avvegingsnorm: Nokre merknader til Menneskerettsutvalets grunnlovsforslag. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Grov aktløyse som vilkår for å straffe ærekrenkande ytringar - ein framand fugl i norsk rett. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Grunnlova § 100 og vernet mot rasistiske ytringar. 13 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utdanning:

Doktorgrad (ph.d.), Universitetet i Bergen (UiB) (2002-2008): "Personvern og ytringsfridom: Avveginga mellom kolliderande menneskerettar".

Juridisk embetseksamen (cand.jur.), UiB (våren 2002)

Grunnfag, administrasjon og organisasjonsvitskap, UiB (1993-1994)

 

Tilsettingsforhold:

Professor i rettsvitenskap, Det juridiske fakultet, UiB (frå 15.09.2017)

Professor II i rettsvitenskap, Høgskolen i Molde (10% stilling, frå 01.11.2018)

***

Professor II i rettsvitenskap, Handelshøgskolen ved UiS (10% stilling, 23.08.2018-22.08.2022)

Konstituert lagdommar, Gulating lagmannsrett (tre periodar: 01.09.2009-28.02.2010, 10.04.2012-09.10.2012 og 01.09.2020-28.02.2021)

Førsteamanuensis, Det juridiske fakultet, UiB (02.07.2007-23.04.2018)

Postdoktor, Det juridiske fakultet, UiB (01.03.2010-29.02.2012)

Universitetsstipendiat, Det juridiske fakultet, UiB (01.10.2002-27.04.2007)

Universitetslektor, Det juridiske fakultet, UiB (15.07.2002-30.09.2002 og 28.04.2007-01.07.2007)

Vitskapleg assistent og juniorstipendiat, Det juridiske fakultet, UiB (1998-2001)

 

Verv:

Leiar, Diskrimineringsnemnda, oppnemnt av Kulturdepartementet (01.07.2022-31.12.2025)

Nøytralt medlem, Rikslønnsnemnda, oppnemnt av Arbeids- og sosialdepartementet (01.11.2020-28.02.2022) og av Kongen i statsråd (01.03.2022-28.02.2025)

Leiar, Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda), oppnemnt av Kulturdepartementet (01.07.2019-30.06.2027)

Leiar, Norwegian China Law Centre, Det juridiske fakultet, UiB (frå 01.08.2017)

Nestleiar, Personvernnemnda, oppnemnt av Stortinget (01.01.2017-31.12.2020) og av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (01.01.2021-31.12.2024)

***

Medlem, Åpenhetsutvalget, nedsett av Helse- og omsorgsdepartementet (06.10.2017-02.05.2019)

Visedekan for undervisning, Det juridiske fakultet, UiB (01.07.2014-31.07.2017)

Leiar, Klagenemnda for film og videogram, Medietilsynet (18.02.2010-01.07.2015)

Gjesteforskar, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg, Tyskland (04.02.2007-31.03.2007)

Fulbright Visiting Researcher, Louis D. Brandeis School of Law, Louisville, Kentucky, USA (16.04.2005-24.10.2005)

Gjesteforskar, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg, Tyskland (15.02.2003-30.03.2003)

Nasjonal rapportør, forskingsprosjektet "Honour and Criminal Law", Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg, Tyskland (2002-2006)

Medredaktør, Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål (FAB), Gyldendal Akademisk (01.01.2003-31.12.2009)