Hjem
Bjarte Furness bilde
Foto:
Fredrik Solli Wandem, SpedAims

Bjarte Furnes

Førsteamanuensis
 • E-postBjarte.Furnes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 68 74
 • Besøksadresse
  Christies gate 13
  5020 BERGEN
  Rom 
  rom 472, tlf 55586874
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Jeg jobber som førsteamanuensis i spesialpedagogikk og har vært fast ansatt på UiB siden 2010. Til daglig underviser jeg på bachelor- og masterstudiet i spesialpedagogikk ved institutt for pedagogikk. Mine forskningsinteresser er i all hovedsak rettet mot lese- og skrivevansker, risikomarkører for å oppdage slike vansker i tidlig alder, hvordan lese- og skriveferdigheter påvirker hverandre gjennom utviklingsforløpet, samt effektive tiltak for å bedre leseferdighetene til elever i risiko for å utvikle skriftspråklige vansker. I min forskning samarbeider jeg med forskere nasjonalt (UiO og UiT) og internasjonalt (Sverige, USA og Australia). I tillegg er jeg redaktør for en antologi sammen med kollega Elisabeth Hesjedal (UiB) som blant annet tar for seg sentrale deler av den spesialpedagogiske historien, historien relatert til grunnlagsspørsmål, ulike vanskeområder, fagets kunnskapsformer og forholdet mellom profesjon og disiplin. Boken ble publisert høsten 2023. Jeg leder forskningsgruppen Spesialpedagogikk og flere av medlemmene i gruppen er involvert i antologien med enkeltkapitler. Fagmiljøet er i tillegg involvert i det nasjonale senteret for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims). Senteret er et samarbeid mellom fem universiteter (UiA, UiS, UiO, UiB og Nord universitetet) og ledes fra Universitetet i Oslo. Totalt inngår det syv arbeidspakker i senteret og forskningen er rettet mot to hovedtema. Tema 1: Hvem trenger ekstra støtte og når bør den gis? Tema 2: Hvilken støtte er hensiktsmessig og hvordan bør den gis? Jeg er UiB’s representant i senterets styre og nestleder i arbeidspakke 3 (SpedAims Kohort) hvor vi skal følge språkutviklingen, matematikkutviklingen, og lese- og skriveutviklingen til 4 år gamle barn fra barnehagealder og oppover i skolealder. Innenfor denne arbeidspakken er jeg hovedveileder for en stipendiat (Malin Silkstone). Biveiledere er Frøydis Morken (UiB) og Courtenay Norbury (UCL).

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). The stability and developmental interplay of word reading and spelling: a cross-linguistic longitudinal study from kindergarten to grade 4. Reading and writing.
 • Vis forfatter(e) (2023). Predicting Later Spelling from Kindergarten Spelling in U.S., Australian, and Swedish Children. Scientific Studies of Reading. 428-442.
 • Vis forfatter(e) (2019). Investigating the double-deficit hypothesis in more and less transparent orthographies: A longitudinal study from preschool to grade 2. Scientific Studies of Reading. 1-17.
 • Vis forfatter(e) (2019). Does Introducing the Letters Faster Boost the Development of Children’s Letter Knowledge, Word Reading and Spelling in the First Year of School? Scientific Studies of Reading.
 • Vis forfatter(e) (2018). Tidlig leseutvikling på tvers av ulike alfabetiske skriftspråk – betydningen av forskjeller i ortografisk dybde. Psyke & Logos. 10-26.
 • Vis forfatter(e) (2016). The relationship between metacognitive experiences and learning: Is there a difference between digital and non-digital study media? Computers in Human Behavior. 301-309.
 • Vis forfatter(e) (2015). Metacognition and reading: Comparing three forms of metacognition in normally developing readers and readers with dyslexia. Dyslexia. 273-284.
 • Vis forfatter(e) (2015). Creating formative feedback spaces in large lectures. Computers & Education. 48-63.
 • Vis forfatter(e) (2014). The concept of "metaemotion": What is there to learn from research on metacognition? Emotion Review. 187-193.
 • Vis forfatter(e) (2011). Phonological awareness and rapid automatized naming predicting early development in reading and spelling: Results from a cross-linguistic longitudinal study. Learning and Individual Differences. 85-95.
 • Vis forfatter(e) (2010). Predicting reading and spelling difficulties in transparent and opaque orthographies: A comparison between Scandinavian and US/Australian children. Dyslexia. 119-142.
 • Vis forfatter(e) (2009). Preschool cognitive and language skills predicting Kindergarten and Grade 1 reading and spelling: a cross-linguistic comparison. Journal of Research in Reading. 275-292.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Risiko for lese- og skrivevansker – hva viser forskningen og hva bør vi gjøre?
 • Vis forfatter(e) (2023). Barn og unge i risiko for å utvikle lese- og skrivevansker – hva er hensiktsmessige tiltak?
 • Vis forfatter(e) (2022). Nasjonalt forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.
 • Vis forfatter(e) (2021). Nasjonalt forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.
 • Vis forfatter(e) (2019). Tidlig innsats rettet mot barn og unge som er i risikosonen for å utvikle lese- og skrivevansker. Hva virker? .
 • Vis forfatter(e) (2017). Storskala- og effektstudier innenfor utdanningsforskning.
 • Vis forfatter(e) (2015). Digital lesing - hva vet vi?
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2015). Digital lesing - hva vet vi?
 • Vis forfatter(e) (2011). "Jeg må bare printe det ut først!" Følelser for læring når tekst presenteres på skjerm eller papir.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). The stability and developmental interplay of word reading and spelling: A cross-linguistic longitudinal study following U.S. and Swedish children from kindergarten to grade 4.
 • Vis forfatter(e) (2022). Stabilitet og sammenheng mellom lesing og skriving på tvers av ulike alfabetiske skriftspråk: En longitudinell studie fra førskolealder til 4. trinn.
 • Vis forfatter(e) (2019). Investigating the Double-Deficit Hypothesis in More and Less Transparent Orthographies: A Longitudinal Study from Preschool to Grade 2.
 • Vis forfatter(e) (2019). En direkte sammenligning av dobbeltsvikt-hypotesen i regulære og ikke-regulære skriftspråk: En longitudinell studie av svenske, norske, amerikanske og australske barn som er fulgt fra 5-års alder til og med 3. trinn .
 • Vis forfatter(e) (2017). Stasjonsundervisning – bruk, aktiviteter og tilpasning i et utvalg norske klasserom.
 • Vis forfatter(e) (2015). Predicting decoding and reading comprehension in a short- and long-term perspective.
 • Vis forfatter(e) (2014). Preschool cognitive and language skills predicting Grade 2 and Grade 9 reading and spelling.
 • Vis forfatter(e) (2013). Investigating the Double-Deficit Hypothesis across Different Alphabetic Writing Systems: A longitudinal Study from Preschool to Grade 2.
 • Vis forfatter(e) (2012). The relationship between reading skills and three facets of metacognition.
 • Vis forfatter(e) (2012). Learning in the digital age: Comparing metacognitive accuracy for text material presented on paper, computer screens or electronic reading devices.
 • Vis forfatter(e) (2011). Spesifikke lese- og skrivevansker (dysleksi) i ulike alfabetiske skriftspråk.
 • Vis forfatter(e) (2008). Risk-factors for becoming reading and spelling disabled: A cross-linguistic comparison.
 • Vis forfatter(e) (2008). Preschool cognitive and language skills predicting early reading and spelling development: A cross-linguistic comparison.
 • Vis forfatter(e) (2007). Language skills predicting early reading and spelling acquisition when comparing regular and irregular orthographies.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2016). Metakognisjon er et viktig forskningsfelt. språkløyper.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kunnskap om metakognisjon er viktig i skolen. språkløyper.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2023). Spesialpedagogikk mellom profesjon og disiplin. En utviklingslinje i tre deler. Fagbokforlaget.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2005). PREDIKSJON AV TIDLIGE LESE- OG STAVEFERDIGHETER: En kvantitativ studie av hvordan skriftspråkstimulerende faktorer i hjemmemiljøet og barnets språklige ferdigheter ved 5-års alder predikerer barnets lese- og staveferdigheter i 1. og 2. klasse.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2016). Akutt behov for spesialpedagogisk kompetanse. Dag og Tid. 35-35.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2010). Prediction of early development in reading and spelling: A cross-linguistic comparison.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2023). Norske forskere med ny antologi: — For å sikre spesialpedagogikkens fremtid, er det nødvendig å bevare historien.
 • Vis forfatter(e) (2023). Daniel har dysleksi: – Ein lærar kalla meg dum framfor heile klassa.
 • Vis forfatter(e) (2019). Lytte er det nye lese.
 • Vis forfatter(e) (2016). Når elever blir pedagoger.
 • Vis forfatter(e) (2007). Arv betyr mest for lesing og skriving.
Programledelse
 • Vis forfatter(e) (2023). Podkast: Spesialpedagogisk spørretime #1.
 • Vis forfatter(e) (2022). Podkast: Hva betyr det egentlig at noe er forskningsbasert?
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Forskning på dysleksi - historiske utviklingslinjer. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Tiltak for barn og unge med eller i risiko for skrivevansker - en systematisk litteraturgjennomgang. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Risiko for svake skriveferdigheter i tidlig skolealder: En retrospektiv studie. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). "Mer enn bare fine ord?" Pedagogen, psykologen og sosiologen drøfter moteord i skolen. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Svake skriftspråkferdigheter i barnehagealder kan gi økt risiko for lesevansker i skolen. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Spesialpedagogikk og spesialundervisning - noen sentrale momenter. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Læringsstrategier og metakognisjon. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Individuelle opplæringsplaner i skolen. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Barns skriftkunnskap og språkutvikling i barnehagen som grunnlag for tidlig lese- og skriveinnlæring i skolen.
 • Vis forfatter(e) (2016). Digital lesing - hva vet vi? 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Barns språkutvikling som grunnlag for tidlig lese- og skriveinnlæring. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Læringsstrategier og metakognisjon. 27 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2018). Introducing the letters in a faster pace - does it contribute to the development of children's literacy skills in grade 1? .
 • Vis forfatter(e) (2008). Predicting Reading Difficulties in Transparent and Opaque Orthographies: A Comparison Between Scandinavian and U.S./Australian Children.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2023). Spesialpedagogikk - i fortid, nåtid og fremtid. 15-24. I:
  • Vis forfatter(e) (2023). Spesialpedagogikk mellom profesjon og disiplin. En utviklingslinje i tre deler. Fagbokforlaget.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Forskergrupper