Hjem
Camilla  Kjellstadlis bilde

Camilla Kjellstadli

Stipendiat, Ph.d.-kandidat UiB
Tidsskriftartikler
  • Kjellstadli, Camilla; Han, Ling; Allore, Heather G; Flo, Elisabeth; Husebø, Bettina; Hunskaar, Steinar. 2019. Associations between home deaths and end-of-life nursing care trajectories for community-dwelling people: a population-based registry study. BMC Health Services Research. 19: 1-9. doi: 10.1186/s12913-019-4536-9
  • Kjellstadli, Camilla; Husebø, Bettina; Sandvik, Hogne; Flo, Elisabeth; Hunskaar, Steinar. 2018. Comparing unplanned and potentially planned home deaths: a population-based cross-sectional study. BMC Palliative Care. 17: 1-11. doi: 10.1186/s12904-018-0323-3
  • Kjellstadli, Camilla; Tranvåg, Oscar. 2018. Å betre kvardagen til heimebuande personar med demens og deira pårørande. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 4. 51-57.
  • Thoresen, Camilla Kjellstadli; Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar. 2016. Cancer patients’ use of primary care out-of-hours services: a cross-sectional study in Norway. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 34: 232-239. doi: 10.1080/02813432.2016.1207140
  • Thoresen, Camilla Kjellstadli; Flo, Elisabeth; Husebø, Bettina. 2015. Kan jeg få dø hjemme? BT. Publisert 2015-04-11.
  • Thoresen, Camilla Kjellstadli; Husebø, Bettina. 2015. "Eg vil døy heime!" Kvifor er dette så vanskeleg i Noreg? Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 32: 80-83.
  • Thoresen, Camilla Kjellstadli; Flo, Elisabeth; Husebø, Bettina. 2014. Døden flyttet inn på institusjon. Vårt land.
Rapporter/avhandlinger
  • Husebø, Bettina; Erdal, Ane; Kjellstadli, Camilla; Bøe, Janne Bjorheim. 2017. Kunnskapsoppsummering - Helsehjelp til eldre. Helse- og omsorgsdepartementet. 135 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Lege

Cand.med, UiB, 2005-2011

Heimedød i Norge / Epidemiology of home death in Norway

Heimedød, eller å vere trygg heime så lenge som mogleg, har lenge vore framheva som eit ideal for livets siste dagar. Internasjonalt er det godt dokumentert at fleirtalet av befolkninga ønsker å døy heime med familien rundt seg. I Noreg døyr omlag 40000 personar årleg; 49 % på sjukeheim, 32 % på sjukehus og berre 14 % heime. Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten finn manglar i kunnskap om kva faktorar som sikrar god palliativ behandling i kommunehelsetenesta, og korleis pasientane sine behov blir møtt i dag. Det er gjort lite forsking på heimebuande ved livets slutt i Noreg. Me vil derfor undersøke forhold ved livets slutt/dei siste tre månader før død for den norske befolkninga.

Dette blir ei populasjonsbasert retrospektiv registerstudie som inkluderer alle dødsfall i Noreg 1.1.12-31.12.13. Me vil studere kva som skjer med personar dei siste tre månader før død, og samanlikne heimedød, død på sjukeheim, sjukehus og anna stad. Me er spesielt interessert i ny kunnskap om heimedød, helsetenesteforbruk, kva fastlegar og legevakt bidrar med. Dette inkluderer også sosioøkonomiske forhold, kva pleie og omsorg som blei gitt, opphald på sjukeheim eller sjukehus, kontaktar med fastlege og legevakt, samt kva medikament som blei føreskrive.

Prosjektet er eit samarbeid mellom Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS), Forskningsgruppe for allmennmedisin (ALFO) ved Universitetet i Bergen (UiB) og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm).

Prosjektet er finansiert av UiB, GC Rieber fondene og Nklm. Tilsette knytt til prosjektet er Camilla Kjellstadli (ph.d.-kandidat), ALFO/SEFAS/UiB; Steinar Hunskår, Nklm/ALFO/UiB; Bettina Husebø, SEFAS/UiB; Elisabeth Flo, UiB; Hogne Sandvik, Nklm.