Hjem
Camilla Kjellstadlis bilde

Camilla Kjellstadli

Stipendiat, Ph.d.-kandidat UiB
 • E-postCamilla.Kjellstadli@uib.no
 • Telefon+47 55 58 85 18+47 480 51 664
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • 2020. General practitioners' provision of end-of-life care and associations with dying at home: a registry-based longitudinal study. Family Practice. 340-347.
 • 2019. Associations between home deaths and end-of-life nursing care trajectories for community-dwelling people: a population-based registry study. BMC Health Services Research. 1-9.
 • 2018. Å betre kvardagen til heimebuande personar med demens og deira pårørande. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 51-57.
 • 2018. Comparing unplanned and potentially planned home deaths: a population-based cross-sectional study. BMC Palliative Care. 1-11.
 • 2016. Cancer patients’ use of primary care out-of-hours services: a cross-sectional study in Norway. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 232-239.
Rapport
 • 2017. Kunnskapsoppsummering - Helsehjelp til eldre. .
Vitenskapelig foredrag
 • 2018. Few planned home deaths in Norway. A population-based cross-sectional study. (Oral session O6.2.1).
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2015. "Eg vil døy heime!" Kvifor er dette så vanskeleg i Noreg? Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 80-83.
Kronikk
 • 2015. Kan jeg få dø hjemme? BT.
 • 2014. Døden flyttet inn på institusjon. Vårt land.
Doktorgradsavhandling
 • 2020. Dying at home in Norway: Health care service utilization in the final months of life.
Intervju
 • 2020. Vi må snakke mer om hvordan vi vil dø, mener forsker.
 • 2018. Ville dø hjemme.
 • 2015. Vil ha døden tilbake til hjemmet.
 • 2015. Norge på sisteplass i hjemmedød.
Poster
 • 2016. Cancer patients´use of primary care out-of-hours services: a cross-sectional study in Norway.
 • 2015. Epidemiology of Home Death in Norway.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • 2019. Å betre kvardagen til heimebuande personar med demens og deira pårørande.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Lege

Cand.med, UiB, 2005-2011

Heimedød i Norge / Epidemiology of home death in Norway

Heimedød, eller å vere trygg heime så lenge som mogleg, har lenge vore framheva som eit ideal for livets siste dagar. Internasjonalt er det godt dokumentert at fleirtalet av befolkninga ønsker å døy heime med familien rundt seg. I Noreg døyr omlag 40000 personar årleg; 49 % på sjukeheim, 32 % på sjukehus og berre 14 % heime. Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten finn manglar i kunnskap om kva faktorar som sikrar god palliativ behandling i kommunehelsetenesta, og korleis pasientane sine behov blir møtt i dag. Det er gjort lite forsking på heimebuande ved livets slutt i Noreg. Me vil derfor undersøke forhold ved livets slutt/dei siste tre månader før død for den norske befolkninga.

Dette blir ei populasjonsbasert retrospektiv registerstudie som inkluderer alle dødsfall i Noreg 1.1.12-31.12.13. Me vil studere kva som skjer med personar dei siste tre månader før død, og samanlikne heimedød, død på sjukeheim, sjukehus og anna stad. Me er spesielt interessert i ny kunnskap om heimedød, helsetenesteforbruk, kva fastlegar og legevakt bidrar med. Dette inkluderer også sosioøkonomiske forhold, kva pleie og omsorg som blei gitt, opphald på sjukeheim eller sjukehus, kontaktar med fastlege og legevakt, samt kva medikament som blei føreskrive.

Prosjektet er eit samarbeid mellom Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS), Forskningsgruppe for allmennmedisin (ALFO) ved Universitetet i Bergen (UiB) og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm).

Prosjektet er finansiert av UiB, GC Rieber fondene og Nklm. Tilsette knytt til prosjektet er Camilla Kjellstadli (ph.d.-kandidat), ALFO/SEFAS/UiB; Steinar Hunskår, Nklm/ALFO/UiB; Bettina Husebø, SEFAS/UiB; Elisabeth Flo, UiB; Hogne Sandvik, Nklm.