Hjem
Camilla Kjellstadlis bilde

Camilla Kjellstadli

Stipendiat, Ph.d.-kandidat UiB
 • E-postCamilla.Kjellstadli@uib.no
 • Telefon+47 55 58 85 18+47 480 51 664
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Age and emotional distress during covid-19: Findings from two waves of the norwegian citizen panel. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Reform influences location of death: Interrupted time-series analysis on older adults and persons with dementia. PLOS ONE. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2020). General practitioners' provision of end-of-life care and associations with dying at home: a registry-based longitudinal study. Family Practice. 340-347.
 • Vis forfatter(e) (2019). Associations between home deaths and end-of-life nursing care trajectories for community-dwelling people: a population-based registry study. BMC Health Services Research. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2018). Å betre kvardagen til heimebuande personar med demens og deira pårørande. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 51-57.
 • Vis forfatter(e) (2018). Comparing unplanned and potentially planned home deaths: a population-based cross-sectional study. BMC Palliative Care. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2016). Cancer patients’ use of primary care out-of-hours services: a cross-sectional study in Norway. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 232-239.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2017). Kunnskapsoppsummering - Helsehjelp til eldre. .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Few planned home deaths in Norway. A population-based cross-sectional study. (Oral session O6.2.1).
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). "Eg vil døy heime!" Kvifor er dette så vanskeleg i Noreg? Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 80-83.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2015). Kan jeg få dø hjemme? BT.
 • Vis forfatter(e) (2014). Døden flyttet inn på institusjon. Vårt land.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2020). Dying at home in Norway: Health care service utilization in the final months of life.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2020). Vi må snakke mer om hvordan vi vil dø, mener forsker.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ville dø hjemme.
 • Vis forfatter(e) (2015). Vil ha døden tilbake til hjemmet.
 • Vis forfatter(e) (2015). Norge på sisteplass i hjemmedød.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2021). Myocardial infarction after prostate cancer diagnosis in Norway: a population-wide registry-based study. European Heart Journal. 2852-2852.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2016). Cancer patients´use of primary care out-of-hours services: a cross-sectional study in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2015). Epidemiology of Home Death in Norway.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Å betre kvardagen til heimebuande personar med demens og deira pårørande.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Heimedød i Norge / Epidemiology of home death in Norway

Heimedød, eller å vere trygg heime så lenge som mogleg, har lenge vore framheva som eit ideal for livets siste dagar. Internasjonalt er det godt dokumentert at fleirtalet av befolkninga ønsker å døy heime med familien rundt seg. I Noreg døyr omlag 40000 personar årleg; 49 % på sjukeheim, 32 % på sjukehus og berre 14 % heime. Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten finn manglar i kunnskap om kva faktorar som sikrar god palliativ behandling i kommunehelsetenesta, og korleis pasientane sine behov blir møtt i dag. Det er gjort lite forsking på heimebuande ved livets slutt i Noreg. Me vil derfor undersøke forhold ved livets slutt/dei siste tre månader før død for den norske befolkninga.

Dette blir ei populasjonsbasert retrospektiv registerstudie som inkluderer alle dødsfall i Noreg 1.1.12-31.12.13. Me vil studere kva som skjer med personar dei siste tre månader før død, og samanlikne heimedød, død på sjukeheim, sjukehus og anna stad. Me er spesielt interessert i ny kunnskap om heimedød, helsetenesteforbruk, kva fastlegar og legevakt bidrar med. Dette inkluderer også sosioøkonomiske forhold, kva pleie og omsorg som blei gitt, opphald på sjukeheim eller sjukehus, kontaktar med fastlege og legevakt, samt kva medikament som blei føreskrive.

Prosjektet er eit samarbeid mellom Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS), Forskningsgruppe for allmennmedisin (ALFO) ved Universitetet i Bergen (UiB) og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm).

Prosjektet er finansiert av UiB, GC Rieber fondene og Nklm. Tilsette knytt til prosjektet er Camilla Kjellstadli (ph.d.-kandidat), ALFO/SEFAS/UiB; Steinar Hunskår, Nklm/ALFO/UiB; Bettina Husebø, SEFAS/UiB; Elisabeth Flo, UiB; Hogne Sandvik, Nklm. 

Lege

Cand.med, UiB, 2005-2011