Hjem
 • E-postDag.Christensen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 68+47 416 03 079
 • Besøksadresse
  Christies gate 17
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. Support for electoral system reform among voters and politicians: Studying information effects through survey experiments. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy.
 • Vis forfatter(e) 2020. The 2019 local and regional elections in Norway: The periphery strikes again. Regional & Federal Studies. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 2020. Inviting immigrants in: Field experiments in voter mobilization among immigrants in Norway. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy.
 • Vis forfatter(e) 2020. Befolkningens holdninger til økt bruk av ubetalte frivillige i eldreomsorgen: Resultater fra et surveyeksperiment. Tidsskrift for omsorgsforskning. 1-16.
 • Vis forfatter(e) 2019. When is a reminder enough? Text message voter mobilization in a European context. Political Behavior. 1-21.
 • Vis forfatter(e) 2019. Påvirker innvandringsscenarier nordmenns holdninger til innvandrere? Et surveyeksperiment. Tidsskrift for samfunnsforskning. 123-139.
 • Vis forfatter(e) 2019. Påvirker det å bli informert om konsekvenser av endringer i stortingvalgordningen velgernes holdninger til den? En surveyeksperimentell tilnærming. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 62-76.
 • Vis forfatter(e) 2019. Does Democracy Decrease Fear of Terrorism? Terrorism and Political Violence. 615-631.
 • Vis forfatter(e) 2019. Counterterrorism Policies and Attitudes Towards Out-Groups: Evidence from a Survey Experiment on Citizens’ Attitudes Towards Wiretapping. Political Behavior. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Education and political participation: the impact of educational environments. Acta Politica. 1-17.
 • Vis forfatter(e) 2017. The 22 July terrorist attacks in Norway: impact on public attitudes towards counterterrorist authorities. Scandinavian Political Studies. 312-329.
 • Vis forfatter(e) 2017. Nordmenns holdninger til telefonavlytting: Resultater fra et surveyeksperiment. Tidsskrift for samfunnsforskning. 191-209.
 • Vis forfatter(e) 2016. The 2015 Norwegian Local Elections: Support for Governing Radical Right Progress Party Plummets and Great Gains for Greens in ‘Second-Order’ Elections. Regional & Federal Studies. 243-253.
 • Vis forfatter(e) 2016. Personvalg ved stortingsvalg? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 217-242.
 • Vis forfatter(e) 2013. The impact of local associational life on citizens' attitudes towards local government. Policy & Politics. 371-388.
 • Vis forfatter(e) 2012. Cross-Border Coordination Activities in Central Government Administration - Combining Organizational Conditions and Individual Features. Public Organization Review. 367-382.
 • Vis forfatter(e) 2011. Hvis bare flere kunne stille! : kjønn og politisk motivasjon. Tidsskrift for kjønnsforskning. 234-252.
 • Vis forfatter(e) 2011. Har utformingen av lokale NAV-avtaler betydning for brukernes tilfredshet? :. Nordiske organisasjonsstudier. 55-80.
 • Vis forfatter(e) 2010. Electing mayors with the supplementary vote method: evidence from Norway. Local Government Studies. 823-841.
 • Vis forfatter(e) 2009. Idées et politiques en matière de veillissement actif en Norvège et au Royaume-Uni. Revue internationale des sciences sociales. 615-630.
 • Vis forfatter(e) 2008. Ideas and policies on active ageing in Norway and the UK. International Social Science Journal. 571-584.
 • Vis forfatter(e) 1998. Foreign Policy Objectives: Left-Socialist Opposition in Denmark, Norway and Sweden. Scandinavian Political Studies.
 • Vis forfatter(e) 1998. Foreign Policy Objectives: Left Socialist Opposition in Denmark, Norway and Sweden. Scandinavian Political Studies. 51-70.
 • Vis forfatter(e) 1997. Europautvala i Danmark, Sverige og Noreg: Sandpåstrøingsorgan eller politiske muldvarpar? Nordisk Administrativt Tidsskrift. 143-162.
 • Vis forfatter(e) 1997. Europautvala i Danmark, Sverige og Noreg: Sandpåstrøingsorgan eller politiske muldvarpar? Nordisk Administrativt Tidsskrift. 143-162.
 • Vis forfatter(e) 1997. Adaptation of Agrarian Parties in Norway and Sweden. Party Politics. 391-406.
 • Vis forfatter(e) 1997. Adaptation of Agrarian Parties in Norway and Sweden. Party Politics. 391-406.
 • Vis forfatter(e) 1996. The Left-Wing Opposition in Denmark, Norway and Sweden: Cases of Euro-Phobia? Western European Politics. 525-546.
 • Vis forfatter(e) 1996. The Left-Wing Opposition in Denmark, Norway and Sweden: Cases of Euro-Phobia. Western European Politics.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2021. Foreldrevurderingar og ny rammeplan: Brukarundersøkingar før og etter implementeringa av ny rammeplan for barnehagen. .
 • Vis forfatter(e) 2018. Voter Mobilisation in a High-Turnout Context: Get Out the Vote Experiments in the 2017 Norwegian Parliamentary Election. 2018:7. 2018:7. .
 • Vis forfatter(e) 2016. Velgermobilisering. Eksperimenter med tiltak for å øke valgdeltakelsen ved lokalvalget i 2015. 2016:12. 2016:12. .
 • Vis forfatter(e) 2015. Frivillig innsats i Noreg 1998-2014 : Kva kjenneteikner dei frivillige og kva har endra seg? 2015-4. 2015-4. .
 • Vis forfatter(e) 2014. Personvalg ved stortingsvalg : Konsekvenser av en endring av personvalgreglene ved stortingsvalg. 2014:008. 2014:008. .
 • Vis forfatter(e) 2014. Internet voting: voter attitudes and behaviour. 2014:007. 2014:007. .
 • Vis forfatter(e) 2013. Valgdeltagelsen ved kommunestyrevalget 2011. 2013:001. 2013:001. .
 • Vis forfatter(e) 2013. Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. .
 • Vis forfatter(e) 2013. Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. .
 • Vis forfatter(e) 2013. Individuell plan som virkemiddel for ledelse og samordning av tjenester i kommunene. 2. 2. .
 • Vis forfatter(e) 2013. Har satsningen Bedre læringsmiljø hatt betydning for elevenes oppfatning av læringsmiljøet? Evaluering av den nasjonale satsningen Bedre læringsmiljø. .
 • Vis forfatter(e) 2012. Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken. Sluttrapport. 2. 2. .
 • Vis forfatter(e) 2012. "Hvis kommunen ikke fantes": Konsekvenser ved økt statliggjøring av kommunens velferdstjenester. .
 • Vis forfatter(e) 2011. Ung frivillighet i Norge : Endring og kontinuitet i unges frivillige engasjement 1998-2009. 2011-6. 2011-6. .
 • Vis forfatter(e) 2011. Styring og kontroll av partnerskap: De lokale Nav-avtalene. 1. 1. .
 • Vis forfatter(e) 2011. Organisasjonene i Hordaland 1999-2009. 2011-3. 2011-3. .
 • Vis forfatter(e) 2010. Working across boundaries: Collegial administration in central government - scope, variation and effects. 8. 8. .
 • Vis forfatter(e) 2010. Tilfredshet med velferdstjenester. Har egenskaper ved kommunene noe å si? 11. 11. .
 • Vis forfatter(e) 2010. Online Political Activism: The Use of new information and communication technology during phases of political mobilization. 6. 6. .
 • Vis forfatter(e) 2010. Kartlegging av forsøk med arbeidslivsfag 2009-2010. Sluttrapport fra prosjektet Kartlegging av forsøk med praktisk fag på ungdomstrinnet - Arbeidslivsfag. 05. 05. .
 • Vis forfatter(e) 2010. Hvis bare flere kunne stille! Politisk motivasjon blant kvinner og menn. 12. 12. .
 • Vis forfatter(e) 2010. Evaluering av innbyggerinitiativordningen. .
 • Vis forfatter(e) 2010. Does place matter? A study of Norwegian local party support. 2. 2. .
 • Vis forfatter(e) 2010. Diversity, uniformity and urban political participation. 04. 04. .
 • Vis forfatter(e) 2010. Contextualizing candidate popularity: An analysis of the 2007 Norwegian local elections. 3. 3. .
 • Vis forfatter(e) 2009. The Activist Group ‘Byen Vår’ and the use of ICT in the Mobilization against Advertisement-Financed Public Furnishings in Bergen. VI. VI. .
 • Vis forfatter(e) 2009. Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg. 2009:005. 2009:005. .
 • Vis forfatter(e) 2008. Valg av ordfører ved supplerende stemmegivning. 2. 2. .
 • Vis forfatter(e) 2008. To valg med ny personvalgordning - Kontinuitet eller endring? 9. 9. .
 • Vis forfatter(e) 2006. Innbyggerinitiativ og lokaldemokrati. .
 • Vis forfatter(e) 2005. Velferdsstat, rettighetslovgivning og lokalt selvstyre. .
 • Vis forfatter(e) 2005. Modalen. Fra off-road til on-line på 25 år. 2. 2. .
 • Vis forfatter(e) 2004. Velferdsstat, rettighetslovgivning og lokalt selvstyre. 19. 19. .
 • Vis forfatter(e) 2004. På vei til e-demokratiet? Forsøkene med elektronisk stemmegivning ved kommune- og fylkestingsvalget i 2003. 2004:006. 2004:006. .
 • Vis forfatter(e) 2004. Ny personvalgordning og hva så? En analyse av kommune- og fylkestingsvalget i 2003. 8. 8. .
 • Vis forfatter(e) 2003. The Impact of Institutional Legacies On Active Ageing Policies: Norway and the UK as Contrasting Cases. 18. 18. .
 • Vis forfatter(e) 2003. Gjennomføring og frafall ved doktorgradsprogrammet ved HF: En empirisk analyse. .
 • Vis forfatter(e) 2003. Active Ageing: Country Report Norway. 16. 16. .
 • Vis forfatter(e) 2002. Teknologi og demokrati. Med norske kommuner på nett! 29. 29. .
 • Vis forfatter(e) 2002. Hovedtyper av valgordninger. Proporsjonalitet eller politisk styring? 26. 26. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2021. Field experiments in voter mobilization among immigrants in the Norwegian 2017 parliamentary election.
 • Vis forfatter(e) 2014. Kommuner, kommunestørrelse og tilfredshet med velferdsstatens tjenester.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2011. Endringar i det lokale organisasjonssamfunnet. Presentasjon av resultat frå Hordalandsundersøkinga 2009.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. Påvirker begrunnelser for involvering av ubetalte frivillige i lokal eldreomsorg befolkningens holdninger til slik involvering? Et surveyeksperiment.
 • Vis forfatter(e) 2019. Påvirker begrunnelser for involvering av ubetalte frivillige i lokal eldreomsorg befolkningens holdninger til slik involvering? Et surveyeksperiment.
 • Vis forfatter(e) 2017. Counterterrorist legislation and beliefs in democracy: A longitudinal study.
 • Vis forfatter(e) 2016. Ruling out democracy? Counterterrorist legislation and citizens’ support for democratic government.
 • Vis forfatter(e) 2016. Lokale lister i norske kommuner: noe om variasjoner mellom og innenfor kommunene ved kommunevalgene 2011-2015.
 • Vis forfatter(e) 2016. Does democracy decrease fear of terrorism?
 • Vis forfatter(e) 2015. Velferdstjenestenes kvalitet: Tjenestetilfredshet i private vs offentlige tjenester.
 • Vis forfatter(e) 2015. Tjenestetilfredshet i private vs offentlige velferdstjenester: Kvalitet i barnehage og sykehjem.
 • Vis forfatter(e) 2015. Personvalg ved stortingsvalg?
 • Vis forfatter(e) 2015. Output Democracy in local government.
 • Vis forfatter(e) 2015. Innbyggerundersøkelsen 2015 - Gjesteartikkel: Hva påvirker innbyggernes tilfredshet med velferdstjenestene?
 • Vis forfatter(e) 2014. Velferdstjenestenes kvalitet: Tjenestetilfredshet i private vs offentlige tjenester.
 • Vis forfatter(e) 2013. Service use and complaint behaviour in complex organizations: An analysis of the Norwegian Labour and Welfare administration.
 • Vis forfatter(e) 2012. Valgdeltakelsen ved kommunestyrevalget 2011.
 • Vis forfatter(e) 2010. Working across boundaries: Collegial admijistration in central government - scope, variation amnd effects.
 • Vis forfatter(e) 2010. Online Political activism: The use of new information and communication technology during phases of political mobilization.
 • Vis forfatter(e) 2010. Online Political activism: The use of new information and communication technology during phases of political mobilization.
 • Vis forfatter(e) 2010. Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet. Kartlegging av forsøkets første år. Foreløpige hovedfunn.
 • Vis forfatter(e) 2010. Boundary spanning activities. Collegial central government admministration - a multi-level analysis.
 • Vis forfatter(e) 2008. The Activist Group ‘Byen Vår’ and the use of ICT in the Mobilization against Advertisement-Financed Public Furnishings in Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2008. Electing Mayors with the Supplementary Vote Method: Norway and the UK compared.
 • Vis forfatter(e) 2007. Political Activism in an Urban Context: The Activist Group 'Byen Vår' and the use of ICT in the Mobilization against Advertisement-Financed Public Furnishings in Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2007. New Metropolitan Areas – New Contexts for Participation?
 • Vis forfatter(e) 2006. Mera av personval?
 • Vis forfatter(e) 2006. IKT: Politisk kommunikasjon, deltakelse og mobilisering i storbyer.
 • Vis forfatter(e) 2005. The Norwegian and the UK Versions of Active Ageing.
 • Vis forfatter(e) 2003. The Impact of Institutional Legacies on Active Ageing Policies: Norway and UK as Contrasting Cases.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2021. Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg? Cappelen Damm Akademisk.
 • Vis forfatter(e) 2017. Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2017. Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn? Abstrakt forlag.
 • Vis forfatter(e) 2013. Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. Betinget støtte til flere frivillige. Stat og styring. 44-47.
 • Vis forfatter(e) 2017. Tjenestedemokratiet. Stat og styring. 42-46.
 • Vis forfatter(e) 2011. Organisasjonslivet i Hordaland under lupen. Lokalhistorisk magasin. 14-18.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2017. Terror og toleranse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) 2003. Personvalgets farer. Kommunal rapport.
 • Vis forfatter(e) 2001. Myter om valg. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) 1995. Meir folkestyre? Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) 1995. Bondeparti lagra på bås. Bergens Tidende.
Brev til redaktøren
 • Vis forfatter(e) 2005. "Når angrep blir et forsvar. En kritikk av Helleviks "Kritikk". Tidsskrift for samfunnsforskning. 554-564.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 1999. Venstresosialistisk EU-politikk : ei analyse av Sosialistisk Venstreparti i Noreg, Vänsterpartiet i Sverige og Socialistisk Folkeparti i Danmark, 1973-1997.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. Nasjonale partier og lokale lister i kommunestyrevalgene 2015 og 2019. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 2021. Mobiliseringsvalget 2019: Hadde kommunereformen noen betydning? . 28 sider.
 • Vis forfatter(e) 2020. Stortingsvalgordningen: Mellom partiinteresser og geografi. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Sporadiske velgere eller permanente hjemmesittere? 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. The 22 July Terrorist Attacks in Noway and Citizens' Attitudes Toward Counterterrorist Authorities. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Counterterrorist Legislation and Beliefs in Democracy: A Longitudinal Study. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Countering Fear: Democratic States' Ability to Ease Citizens' Fear of Terrorism. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Tjenestedemokratiet. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Lokale lister ved kommunevalgene 2011-2015: variasjoner mellom og innenfor kommunene. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Kommuner, kommunestørrelse og tilfredshet med velferdsstatens tjenester. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Klagegapet, isfjellet og stiene. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Hvem er hjemmesitterne? En analyse av valgdeltakelse ved tre påfølgende valg. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Does the Type of Service Provider Affect User Satisfaction? Public, For-Profit and Nonprofit Kindergartens, Schools and Nursing Homes in Norway. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Det lokale tjenestedemokratiet: skjevheter i deltakelsen. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Brukertilfredshet med private og offentlige barnehager og sykehjem. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Avslutning: velferdsstaten som kanal for deltakelse. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. "Hei! Har du stemt? Hvis ikke, kan du ennå rekke det." : Kan påminnelser øke valgdeltakelsen? 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Do the Media Set the Agenda of Parliament or Is It the Other Way Around? Agenda Interactions between MPs and Mass Media. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Tilfredshet med kommunale tjenester: spiller partipolitikken noen rolle? 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. The people and structure solution? Collegial administration in Norway. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Det norske lokaldemokratiet: En statusrapport. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Deltakelsen ved kommunestyrevalget 2011. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. De mange partisystemene: lokallister og nasjonale partier i kommunestyrevalget 2011. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Sosial forankring og aktivt medlemskap i frivillige organisasjoner. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Har det lokale organisasjonslivet betydning for innbyggernes vurderinger av lokalpolitikere? 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. The Danish Socialist People's Party: Still Waiting After all these Years. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Democracy or Do-ocracy: The Activist Group "Byen Vår" and the Mobilisation against Clear Channel in Bergen. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Valg av ordfører ved supplerende stemmegivning. 36 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. IKT i aktivistnettverk. Aksjonsgruppen Byen Vår og mobiliseringen mot reklamefinansiering av bymøbler i Bergen. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. "Candidate Popularity in the 2003 Norwegian municipal elections: Preference votes counts but parties decide". 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Senterpartiene i Norge og Sverige. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Elektronisk stemmegivning. De første norske erfaringene. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2001. The Norwegian Agrarian Centre Party: Class, Rural or Catchall Party? 28 sider.
 • Vis forfatter(e) 1998. Norvege.
 • Vis forfatter(e) 1997. Utanrikspolitikk og regjeringsambisjonar : Den venstresosialistiske opposisjonen i Danmark, Sverige og Noreg. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) 1994. Fornyinga av bondepartia i Noreg og Sverige. 31 sider.
Annet
 • Vis forfatter(e) 2001. Norsk valgdeltagelse i et makro-perspektiv.
 • Vis forfatter(e) 2001. Kva utset kandidatar til norske kommunestyreval seg for? Ei undersøking av Kristiansand, Østre Toten, Narvik og Trondheim.
Forord
 • Vis forfatter(e) 2017. Forord. 1 sider.
Briefs
 • Vis forfatter(e) 2015. Hovedfunn: Frivillig innsats i Noreg 1998-2014.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) 2021. Lokalvalget 2019: Et fremoverskuende valg? . 9-25. I:
  • Vis forfatter(e) 2021. Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg? Cappelen Damm Akademisk.
 • Vis forfatter(e) 2020. Ulikhet i innvandrernes valgdeltakelse i Norge. 81-95. I:
  • Vis forfatter(e) 2020. Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet. 2020:10. 2020:10. .
 • Vis forfatter(e) 2017. Lokalvalget 2015: tilbake til det normale? 11-20. I:
  • Vis forfatter(e) 2017. Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn? Abstrakt forlag.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.