Hjem
Eivind Kolflaaths bilde

Eivind Kolflaath

Professor, filosofi og rettsvitenskap
 • E-posteivind.kolflaath@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 35
 • Besøksadresse
  Se hjemmeside
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Mitt fagfelt er logikk i vid forstand. Jeg arbeider først og fremst med temaer knyttet til det juridiske feltet, særlig bevisbedømmelse og politietterforskning.

Informasjon om forskning og formidling finnes enn så lenge på http://folk.uib.no/hfiek.

(Med unntak av bøkene er mange av tekstene som det ikke er lenke til nedenfor, tilgjengelige via Lovdata Pro og/eller Juridika. Tekstene i LoR, NNT, TfR og TfS finnes dessuten i Idunn-basen.)

"Replikk til Skar om flertydighet og vaghet" (kommer i Lov og Rett)

Bokkapittel: "Innledning til Etterforskningens logikk" (2023), i Eivind Kolflaath: Etterforskningens logikk, digital bok som publiseres av Karnov Group Norway, tilgjengelig via Lovdata Pro. 

Bokkapittel: "Hypotesebegrepet" (2023), i Eivind Kolflaath: Etterforskningens logikk, digital bok som publiseres av Karnov Group Norway, tilgjengelig via Lovdata Pro.

Artikkel: "Riksadvokatens operasjonalisering av beviskravet", Tidsskrift for Strafferett 2023 s. 128-138 (doi: 10.18261/strafferett.23.2.2)

Bokanmeldelse: Lars Holmgård, Bevisning i brottmål. Anmeldt i Tidsskrift for Rettsvitenskap 2023 s. 164-170 (doi: 10.18261/tfr.136.1.6)

Bok: Ordlyd og resonnement. Språk- og argumentasjonsteori i samspill med juss, Fagbokforlaget 2023 

Artikkel: "Causal models versus reason models in Bayesian networks for legal evidence" (medforfatter: Christian Dahlman), Synthese 2022 200:477 (doi: 10.1007/s11229-022-03953-y)

Artikkel: "Brytninger i ELE-tradisjonen", Norsk Filosofisk Tidsskrift 2022 s. 10-20 (doi: 10.18261/nft.57.1-2.3)

Bokanmeldelse: Tomas Midttun Tobiassen, Når myndighetene griper inn. En studie av legalitetsprinsippet i Høyesteretts praksis. Anmeldt i Tidsskrift for Rettsvitenskap 2022 s. 176-180 (doi: 10.18261/tfr.135.1.4)

Bokkapittel: "The Problem of the Prior in Criminal Trials" (medforfatter: Christian Dahlman), i Christian Dahlman, Alex Stein og Giovanni Tuzet (red.): Philosophical Foundations of Evidence Law, Oxford 2021 s. 287-300

Bok: Formallogikk, Karnov Group Norway, Oslo 2020

Artikkel: "Relative plausibility and a prescriptive theory of evidence assessment"International Journal of Evidence and Proof 2019 nr. 1-2 (temanummer om Allen og Pardos teori om relativ plausibilitet) s. 121–127 (doi: 10.1177/1365712718815013).

Bokkapittel: "Hypoteser i etterforskningsplaner", i Frode Helmich Pedersen, Nina Sunde, Eivind Kolflaath, Patrick Risan, Kent Madsen, Espen Ingebrigtsen og Egil H. Olsvik: Etterforskning under lupen, PHS Forskning, Oslo 2019 s. 61–99 (åpent tilgjengelig)

Bokkapittel: "Litt om vitenskapeliggjøringen av etterforskningsfaget", i Knut Erik Sæther, Runar Torgersen, Ulf Stridbeck og Kjerstin A. Kvande (red.): Straff og frihet. Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch, Oslo 2019 s. 435–444

Bokkapittel: "Når faktum ikke er gitt" (medforfatter: Ragna Aarli), i Johan Giertsen, Erling Johannes Husabø, Øystein L. Iversen og Berte-Elen Konow (red.): Rett i vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen, Fagbokforlaget, Bergen 2019 s. 145–159

Bokkapittel: "Finnes det en bevisbyrde i straffesaker?", i Magnus Matningsdal og Asbjørn Strandbakken (red.): Integritet og ære. Festskrift til Henry John Mæland, Oslo 2019 s. 266–280

Artikkel: "Domskonferansen i straffesaker"Lov og Rett 2018 nr. 6 s. 359–377

Artikkel: "Replikk om lov og litteratur" (åpen), Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2018 nr. 1 s. 107–109. (Se også samleside med oversikt over tekstene i debatten om justismordprosjektet ved UiB.) 

Bokanmeldelse: Markus Jerkø, Bevisvurderingens rettslige rammer. Bevistema, bevisbyrde, beviskrav. Anmeldt i Tidsskrift for Strafferett 2018 s. 238-245

Bokanmeldelse. Erling Eide, Bevisvurdering. Usikkerhet og sannsynlighet. Anmeldt i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskap 2017 s. 232-237

Artikkel: "Fortellinger og plausibilitet. Et svar til Frode Helmich Pedersen"Tidsskrift for Rettsvitenskap 2016 nr. 4 s. 450–461

Artikkel: "Justismord, lov og litteratur. En fortelling om mislykket tverrfaglighet"Nytt Norsk Tidsskrift 2016 nr. 1-2 s. 145–157. Det finnes en utvidet og åpent tilgjengelig versjon av artikkelen, ferdigstilt 29.7.2016. (Se også samleside med oversikt over tekstene i debatten om justismordprosjektet ved UiB.)

Bokkapittel: "En metode for bevisbedømmelsen i straffesaker", i Ragna Aarli, Mary-Ann Hedlund og Sverre Erik Jebens (red.): Bevis i straffesaker. Utvalgte emner, Oslo 2015 s. 507–534

Bokkapittel: "Tre epoker i norsk bevisteori – med særlig vekt på straffeprosessen" (medforfatter: Magne Strandberg), i Ragna Aarli, Mary-Ann Hedlund og Sverre Erik Jebens (red.): Bevis i straffesaker. Utvalgte emner, Oslo 2015 s. 33–47 

Bokkapittel: "Fortellingens overbevisende kraft", i Anne Lise Kjær, Lin Adrian, Jan Engberg, Jonas Gabrielsen, Morten Rosenmeier og Sten Schaumburg-Müller (red.): Retten i sproget. En antologi om samspillet mellem ret og sprog i juridisk praksis, København 2015 s. 129–143

Bokkapittel: "Helheter og deler i bevisbedømmelsen", i Simon Andersson og Katrin Lainpelto (red.): Festskrift till Christian Diesen, Stockholm 2014 s. 405–426

Bok: Bevisbedømmelse i praksis, Fagbokforlaget, Bergen 2013

Bokkapittel: "Bevis for modus operandi, og modus operandi som bevis", i Alf Petter Høgberg, Trond Eirik Schea og Runar Torgersen (red.): Rettssikker radikaler. Festskrift til Ståle Eskeland 70 år, Oslo 2013 s. 149–170

Bokkapittel: "Norsk bevisteori før og etter årtusenskiftet" (medforfatter: Magne Strandberg), i Karl Harald Søvig, Sigrid Eskeland Schütz og Ørnulf Rasmussen (red.): Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt, 70 år, Bergen 2013 s. 319–330

Bokanmeldelse: Alf Petter Høgberg, I språkets bilde. Elementære logiske emner i juridisk kontekst. Anmeldt i Tidsskrift for Rettsvitenskap 2013 s. 391-400

Bokanmeldelse: Moa Bladini, I objektivitetens sken - en kritisk granskning av objektivitetsideal, objektivitetsanspråk och legitimeringsstrategier i diskurser om dömande i brottmål. Anmeldt i Retfærd 2013 nr. 3 s. 90-96

Artikkel: "Bevist utover enhver rimelig tvil", Tidsskrift for Rettsvitenskap 2011 s. 135-196

Bokkapittel: "Bevisteoretiske perspektiver", i Ragna Aarli: DNA-bevis. Rettssikkerhet ved bruk av DNA-sakkyndighet i kampen mot kriminalitet, Oslo 2011 s. 132-160

Artikkel: "Tolkningsbegreper i Næss-tradisjonen", i Trygve Lavik og Helle Nyvold (red.): Dannelse i kontekst? ELE-tradisjonen i endring, Bergen 2010 s. 11-36

Artikkel: "Holdbarhet og relevans", i Trygve Lavik og Helle Nyvold (red.): Dannelse i kontekst? ELE-tradisjonen i endring, Bergen 2010 s. 94-111

Artikkel: "The Times They Are A-Changin'. Replikk til Rokstad",  i Trygve Lavik og Helle Nyvold (red.): Dannelse i kontekst? ELE-tradisjonen i endring, Bergen 2010 s. 169-173

Bokanmeldelse. Audun Kjus, Sakens fakta. Fortellingsstrategier i straffesaker. Anmeldt i Lov og Rett 2009 s. 508-211

Artikkel: "Sannsynlighetsovervekt og kumulering av tvil", Lov og Rett 2008 s. 149-165

Bokanmeldelse: Lena Schelin, Bevisvärdering av utsagor i brottmål. Anmeldt i Tidsskrift for Rettsvitenskap 2008 s. 248-253

Artikkel: "Bevisbedømmelse som slutning til beste forklaring", Tidsskrift for Rettsvitenskap 2007 s. 171-219

Artikkel: "Bevisteori på dagsorden" (medforfatter: Lisbeth Fullu Skyberg), Kritisk Juss 2006 s. 259-261

Bok: Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss, Fagbokforlaget, Bergen 2004

Artikkel: "Bevisbedømmelse - sannsynlighet eller fortellinger?", Jussens Venner 2004 s. 279-304

Artikkel: "Flertydige lovtekster", Lov og Rett 2004 s. 464-473

Bokkapittel: "Semantikk og filosofi", i Randi Brodersen og Torodd B. Kinn (red.): Språkvitskap og vitskapsteori, Ariadne Forlag, Larvik 2000

 • Filosofi hovedfag (1994) og doktorgrad (2003)
 • Filosofi mellomfag (1986), logikk grunnfag (1988), administrasjon og organisasjonsvitenskap grunnfag (1989) og medier og kommunikasjon grunnfag (1991)
 • Fast ansatt ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier siden 1999 og ved Det juridiske fakultet siden 2004
 • Fra 2023 også professor II ved Politihøgskolen (Seksjon for etterforskning, EVU)
 • Fast foreleser og gruppeleder ved de nasjonale introduksjonsprogrammene for dommere og dommerfullmektiger