Hjem
Eldar Bråtens bilde

Eldar Bråten

Professor, Delvis permisjon
 • E-postEldar.Braten@uib.no
 • Telefon+47 55 58 92 58+47 994 92 599
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauriz Meltzers hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Jeg har to etnografiske forskningsinteresser – Indonesia, særlig Sentral-Java, og Norden. Min hovedoppgave (1988) handlet om islam og rituell endring i en rural kontekst utenfor Semarang på Java, min doktorgrad (1995) om utforminger av selv og person blant fattigfolk i byen Yogyakarta, og etter dette har jeg arbeidet med en rekke ulike tema knyttet til javaneseres hverdagsliv, blant annet politikk, lokalsamfunn og vold, entreprenørskap i mikroskalabedrifter, og kulturarv i kontekst av statstransformasjoner.

Fra ca. 2010 har jeg primært vært opptatt av Norden, ikke minst debatten om en særegen form for nordisk «egalitet». Her fokuserer jeg på klasseformasjoner og mobilitet i historisk perspektiv, og spesielt forholdet mellom forflytninger i geografisk og sosialt rom. Det er et mål å identifisere mikromekanismer i mobilitet og særlig forstå betydningen av sosiale nettverk (basert i slektskap, ekteskap, naboskap, arbeidsplass, politisk og religiøs tilhørighet osv.) i utformingen av sosiale fellesskap og livsløp over tid. Denne vinklingen er et inntak til å problematisere vante oppfatninger om kontinuitet i nordiske lokalsamfunn (knyttet til odelstenkning, slektskapssolidaritet, stedstilhørighet osv.). Mine casestudier er fra Agder og norsk-svensk Finnskog.

Parallelt har jeg blitt stadig mer opptatt av vitenskapsteoretiske spørsmål, ikke minst om antropologifagets særegne bidrag til innsikt i menneskelig liv i kontrast til den kunnskap som andre samfunns- og kulturfag frambringer. Faget har utviklet seg i en produktiv spenning mellom ambisjonen om å være det overgripende faget om menneskelig liv versus et spesialisert nisjefag for innsikt i sosiokulturelt mangfold (eller «alternative virkeligheter») som ignoreres i andre fag. Denne motsetningen reflekterer ikke bare en kontrast mellom generalisme og partikularisme; den reiser helt grunnleggende spørsmål om ontologi og epistemologi. Dette er et begrepspar som har fått fornyet aktualitet med den såkalte «ontologiske vendingen» i faget på 2000-tallet – en «vending» som etter min mening forsterker heller enn overkommer de teoretiske grunnproblemene. Som alternativ foreslår jeg en realismeantropologi basert i realisme som filosofisk posisjon. 

SANT 215 – Komparativ regional etnografi – Norden (2014)

SANT 100 – Invitasjon til sosialantropologi (2010, 2011, 2013, 2014)

SANT 215 – Komparativ regional etnografi – Sørøst-Asia (2013)

SANT 260 – Bacheloroppgave (2010, 2011, 2013)

SANT 203 – Religion, ritual og politiske realiteter (2007)

SANT 601 – Menneske, kultur og samfunn: Innføring i sosialantropologi (fjernundervisning) (2005)

SANT 101 – Menneske, kultur og samfunn: Innføring i sosialantropologi (2003, 2004, 2007)

Mellomfag: Anvendelse og kritikk av antropologi (2000)

Grunnfag: Erkjennelsesformer og rituelt liv (1995, 1996, 1997, 1998 2000, 2001, 2002)

Grunnfag: Makt, ideologi og ulikhet (1999)

Grunnfag: Introduksjonskurs (1997)

Grunnfag: Teori-utvikling og forskningsprosess (1996)

Grunnfag: Sosialantropologiens sentrale kunnskapsområder (1995)

Nettforelesninger

Grunntrekk i en mulig realismeantropologi. https://www.youtube.com/channel/UCnJM-oHXgwrLm1aJNrOg3sw/

Bokkapitler

2018. 'Yogya Inc.': Transformed kingship in decentralizing Indonesia. I: State, Resistance, Transformation: Anthropological Perspectives on the Dynamics of Power in Contemporary Global Realities. Sean Kingston Publishing, s. 119-151.

2016. Reading Holbraad - Truth and doubt in the context of ontological inquiry. In: Bjørn E. Bertelsen and Synnøve Bendixsen (eds.): Critical Anthropological Engagements in Human Alterity and Difference. New York: Palgrave Macmillan.

2015. Sultanen av Yogyakarta: Entifisering, identitetspolitikk og kongemakt på Java, Indonesia. I: Harald Aspen, Malin Noem Ravn og Emil André Røyrvik (red.): Det skapende mennesket: Antropologiske dialoger om tegn, ting og tolkning. Oslo: Scandinavian Academic Press, p.45-63.

2013. Introduction: Cultural Embedding, i: Eldar Bråten (red.): Embedded Entrepreneurship: Market, Culture, and Micro-Business in Insular Southeast Asia. Leiden and Boston: Brill. Pp. 1-28.

2013. Embedded Micro-Businesses: Trust, incorporation and scaling in Javanese 'family firms', i: Eldar Bråten (red.): Embedded Entrepreneurship: Market, Culture, and Micro-Business in Insular Southeast Asia. Leiden and Boston: Brill. Pp.253-274.

2007. [med Margit Ystanes] "Kritisk selvstendighet" gjennom fjernundervisning, medforfatter Margit Ystanes, i Gunnar Myklebost og Olav Skare (red.) Om Re-mediering av Undervisning - og Læring Gjennom Samarbeid. Refleksjoner over Prosjekterfaringer 2006. Tromsø: Norgesuniversitetet, pp. 35-46.

2005. Resurrecting "Java": A call for a "Java"nese anthropology, i Jörgen Hellman og Hans Antlöv (red.) The Java that Never Was: Academic Theories and Political Practices. Münster: LIT Verlag, pp. 21-42.

2002. ‘Kampung' Revenge: Crime, state, and neighborhood retaliation in Java, i Tor H. Aase (red.) Tournaments of Power: Honour and Revenge in the Contemporary World. Aldershot UK: Ashgate Publishing Ltd, pp. 115-142.

2002. Against community, beyond humanity: Grasping "violence" in Java, i Frans Hüsken og Huub de Jonge (red.) Violence and Vengeance: Discontent and Conflict in New Order Indonesia. Saarbrücken: Verlag für Entwicklungspolitik, pp. 11-30.

1999. Hvordan forholde seg til "det nye"? Møte mellom gamle normer og ny virkelighet på Java, Indonesia, i Else Mundal and Ingvild Øye (red.) Norm og praksis i Middelaldersamfunnet. Bergen: Senter for Europeiske Kulturstudier, pp. 206-230.

1999. To colour, not oppose: Spreading Islam in rural Java, i Leif Manger (red.) Muslim Diversity: Local Islam in Global Contexts. Richmond, Surrey: Curzon Press, pp. 150-172.

1989. Safe is ambiguous. Identity management and conditions of islamization in a Central-Javanese village, i Mikael Gravers (red.) Southeast Asia between autocracy and democracy. Århus : Aarhus University Press, pp. 57-59.


Tidsskriftartikler

2020. Viruses beyond epistemic fallacy. Social Anthropologyhttps://doi.org/10.1111/1469-8676.12839

2019. «Min haplogruppe» - Biologi, slektskap og kulturell identitet i lys av genetisk genealogi. Norsk Antropologisk Tidsskrift Volum 30.(1) s. 59-77. https://www.idunn.no/nat/2019/01/min_haplogruppe

2018. Critical realist anthropology - exemplification of a non-conflationary perspective. Déjà lu Volum 6. https://www.waunet.org/downloads/wcaa/dejalu/feb_2018/norsk.pdf

2016. Kritisk realistisk antropologi - eksemplifisering av et ikke-konflatorisk perspektiv. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 27(2):121-137. [Pris for beste artikkel i 2016-årgangen av tidsskriftet] https://www.idunn.no/nat/2016/02/kritisk_realistisk_antropologi_-_eksemplifisering_av_et_ikk

2015. Spørsmål om «ontologi»: Momenter til en realistisk antropologi. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 26(2):162-176.

2013. Introduksjon - Den gang da: Synkrone og diakrone perspektiver på "fortid". Norsk Antropologisk Tidsskrift. 24(3-4):157-168.

2013. Slekt, jord og odel i Vest-Agder: Bondegods som "hus"? Norsk Antropologisk Tidsskrift. 24(3-4):221-234.

2002. Introduction: Research on Southeast Asia in the Nordic countries. Asian Journal of Social Science, 30: 471-475.

2002. Studentfeltarbeidet i fare? En pragmatisk tilnærming. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 13(4): 187-196.

2002. Research on Southeast Asia in the Nordic Countries. Asian Journal of Social Science, 30(3): 471-475.

2001. Stat, marked og det antropologiske rom. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 12(1-2): 9-15.

2000. Konstruksjon, destruksjon - og livsmening: Noen tanker fra en konferanse. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 11(3): 157-160.

1997. "Person, time and conduct". Et skråblikk på symbolantropologien. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 8(2): 85-95.

1993. Mennesket i den etnografiske beskrivelse: Noen grunnlagsproblemer. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 4(1): 28-42.


Bokomtaler og andre tekster

2017. Ottar Brox: På vei mot et postindustrielt klassesamfunn? Om vi vil unngå for store forskjeller i våre barns Norge, er det mye å lære av våre forfedre. Norsk Antropologisk Tidsskrift Volum 27.(1) s. 63-66. https://www.idunn.no/nat/2017/01/brox

2013 Cecilie B. Neumann og Iver B. Neumann Forskeren i forskningsprosessen: Metodebok om situering (bokomtale). Norsk antropologisk tidsskrift, 24(2): 142-144.

2001. "Varieties of Javanese Religion: An Anthropological Account" (bokomtale). American Ethnologist, 28(4): 937-938.


Redigerte bøker og temautgaver av tidsskrift

2013. Eldar Bråten (red.): Norsk fortid. Temanummer av Norsk Antropologisk Tidsskrift, 24(3-4).

2013. Eldar Bråten (red.): Embedded Entrepreneurship: Market, Culture, and Micro-Business in Insular Southeast Asia. Leiden and Boston: Brill.

2002. Eldar Bråten (red.): Research on Southeast Asia in the Nordic Countries. Asian Journal of Social Science, 30 (3).

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). The ‘onto-logics’ of perspectival multi-naturalism: A realist critique. Anthropological Theory. 201-221.
 • Vis forfatter(e) (2020). Viruses beyond epistemic fallacy. Social Anthropology. 227-228.
 • Vis forfatter(e) (2019). «Min haplogruppe» - Biologi, slektskap og kulturell identitet i lys av genetisk genealogi. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 59-77.
 • Vis forfatter(e) (2018). Critical realist anthropology - exemplification of a non-conflationary perspective. Déjà lu.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kritisk realistisk antropologi - Eksemplifisering av et ikke-konflatorisk perspektiv. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 121-137.
 • Vis forfatter(e) (2015). Spørsmål om «ontologi»: Momenter til en realistisk antropologi. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 162-176.
 • Vis forfatter(e) (2013). Slekt, jord og odel i Vest-Agder: Bondegods som "hus"? Norsk Antropologisk Tidsskrift. 221-234.
 • Vis forfatter(e) (2013). Introduksjon - Den gang da: Synkrone og diakrone perspektiver på "fortid". Norsk Antropologisk Tidsskrift. 157-168.
 • Vis forfatter(e) (2002). Research on Southeast Asia in the Nordic Countries. Asian Journal of Social Science. 471-475.
 • Vis forfatter(e) (2002). Railways, sugar mills - and the politics of "culture". Tesa Arsitektur.
 • Vis forfatter(e) (2002). Feltarbeidet i fare? En pragmatisk tilnærming. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 187-196.
 • Vis forfatter(e) (2001). Marked, stat og det antropologiske rom. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 9-15.
 • Vis forfatter(e) (1999). Hvordan forholde seg til "det nye?" Møte mellom gamle normer og ny virkelighet på Java, Indonesia. Kulturtekster. 206-230.
 • Vis forfatter(e) (1997). "Person, time and conduct":et skråblikk på symbolantropologien. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 85-95.
 • Vis forfatter(e) (1993). Mennesket i den etnografiske beskrivelse: Noen grunnlagsproblemer,. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 28-42.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (1996). Pre-Study on P4K. Credit to small farmers and landless in Indonesia. .
 • Vis forfatter(e) (1992). Norwegian Development Aid Evaluations 1980-1989. A Bibliography. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (1996). Recapturing "Java": A call for a Javanese anthropology;.
 • Vis forfatter(e) (1995). Teaching anthropology: Perspectives for the 21th century.
 • Vis forfatter(e) (1995). Black holes in white pursuit: Conceptualizing mystical self transformation.
 • Vis forfatter(e) (1991). Mediated Learning Experience (MLE) and psycho-social development: Western concepts and Sundanese reality.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2012). Egalitet i Norden - Innledning.
 • Vis forfatter(e) (2012). "Egalitet i Norden" - Konvergerende og motstridende perspektiver.
 • Vis forfatter(e) (2011). Synkrone og diakrone perspektiver på "fortid".
 • Vis forfatter(e) (2011). Slekt, jord og odel i Vest-Agder: Bondegods som "hus"?
 • Vis forfatter(e) (2010). Slekt og rom: Klassebaserte sjangere i slektsforskningen.
 • Vis forfatter(e) (2010). Kultur og entreprenørskap: Noen teoretiske betraktninger.
 • Vis forfatter(e) (2009). ”Yogya Inc.”: Transformed kingship in decentralising Indonesia.
 • Vis forfatter(e) (2009). Slekt og rom: Klassebaserte genre i slektsforskningen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Innledning: Statens utfordringer - Makt, suverenitet og dagligliv.
 • Vis forfatter(e) (2009). Desentralisering, revitalisering og motstand i Yogyakartaprovinsen, Indonesia.
 • Vis forfatter(e) (2008). Embedded Entrepreneurship: Cases from Southeast Asia.
 • Vis forfatter(e) (2007). Norske Rom - Mot konkretiseringer av noen forskningstematikker.
 • Vis forfatter(e) (2007). Eidskog, Oslo Øst og Minneapolis: Geografisk og sosial mobilitet i en husmannsslekt.
 • Vis forfatter(e) (2007). Eidskog, Oslo Øst og Minneapolis: Geografisk og sosial mobilitet i en husmannsslekt.
 • Vis forfatter(e) (2005). On scaling and incorporation in Javanese micro enterprises, with examples from Semarang, Indonesia.
 • Vis forfatter(e) (2005). General issues: The notion of economic "embedding".
 • Vis forfatter(e) (2004). Concluding Remarks.
 • Vis forfatter(e) (2003). 11. september i Indonesia: Det globale og det lokale.
 • Vis forfatter(e) (2002). Migration, entrepreneurship and community formation in contemporary Southeast Asia.
 • Vis forfatter(e) (2002). Feltarbeidet i fare? En pragmatisk tilnærming.
 • Vis forfatter(e) (2002). Democratisation: The role of socio-cultural patterns.
 • Vis forfatter(e) (2001). Railways, sugar mills - and the politics of culture.
 • Vis forfatter(e) (2001). On the concept of culture.
 • Vis forfatter(e) (2001). Market cultures and small-scale enterprises in Java.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2000). Konstruksjon, destruksjon- og livsmening: Noen tanker fra en konferanse. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 157-160.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2021). HEUSER, ERIC ANTON. Friendship in Java: narratives of relatedness and culture politics in postcolonial Indonesia. 221 pp., bibliogr. Berlin: regiospectra Verlag, 2018. €28.90 (paper). Journal of the Royal Anthropological Institute. 441-442.
 • Vis forfatter(e) (2017). Ottar Brox: På vei mot et postindustrielt klassesamfunn? Om vi vil unngå for store forskjeller i våre barns Norge, er det mye å lære av våre forfedre. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 63-66.
 • Vis forfatter(e) (2013). Anmeldelse av Cecilie B. Neumann og Iver B. Beumann: Forskeren i forskningsprosessen: Metodebok om situering. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 142-144.
 • Vis forfatter(e) (2001). Varieties of Javanese Religion: An Anthropological Account. Andrew Beatty. American Ethnologist. 937-938.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2013). Embedded entrepreneurship: Market, culture, and micro-business in insular Southeast Asia. Brill Academic Publishers.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (1991). Bibliography on Norwegian development research 1980-1989: A compilation of Norwegian research on Africa, Asia, Latin-America, Oceania and North-South relations. Ad Notam, Oslo.
 • Vis forfatter(e) (1991). A bibliography of Norwegian Development Research 1980-89. A compilaton of Norwegian research on Africa, Asia, Latin America and Oceania and on North-South relations. Ad Notam, Oslo..
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (2003). SANT 101; Menneske, kultur og samfunn. Innføring i sosialantropologi.
 • Vis forfatter(e) (1997). Helbredelsens epistemologi:en tilnærming til subjektive transformasjoner.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2007). ”Guanxi” in a changing Shanghai - a study of the production, reproduction and conversion of social capital within a Scandinavian company in Shanghai, China.
 • Vis forfatter(e) (2007). It’s hard to be the same when you are treated differently.Kvinnelige entreprenører og identitetsforståelse i Penang, Malaysia.
 • Vis forfatter(e) (2007). I feel like an animal.Opplevelser og erfaringer i den Ecuadorianske regnskogen.
 • Vis forfatter(e) (2006). Being Naked is one way we Pray here.Boundaries of Sexuality and Naturalness in a New Age community in California.
 • Vis forfatter(e) (2006). ''No Chatter!'' En studie av Zen-Buddhistisk praksis i England.
 • Vis forfatter(e) (2006). ''Fly now...Pay later...'' Kvinnelige filipinske sykepleieres motivasjoner for arbeidsmigrasjon og ytre strukturelle påvirkninger.
 • Vis forfatter(e) (2005). Discourses on Malay entrepreneurship: Indigenous malayness, neoliberalism and ambivalence in urban Malaysia.
 • Vis forfatter(e) (2004). Som i en boble:Velstående colombianere vold, usikkerhet og kamp om rom.
 • Vis forfatter(e) (1988). Respect for power? Islamization and impression management in a Javanese village.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2021). Ensomhetens kultur. En studie av ensomhet i Norge i lys av kulturelle forståelser av sosiabilitet og hverdagspraksiser.
 • Vis forfatter(e) (2020). Langturseilere i marina. En studie om kommunikasjon, nettverk og makt i seilbåtmiljø i Panama og Guatemala.
 • Vis forfatter(e) (2018). "I hope your mom gets cancer and dies!" An anthropological study of sociality within virtual worlds.
 • Vis forfatter(e) (2017). "Ingen hendelser er like". En studie av brannkonstablers forståelse av, og skapelse av, sikkerhet.
 • Vis forfatter(e) (2014). Verdiuttrykk i den tredje alder; selvstendighet, likhet, ansvarlighet og anerkjennelse i de sosiale fellesskapene.
 • Vis forfatter(e) (2013). Common Dreams and Individual Goals. Negotiating Identity Across the Thai-Burma Border.
 • Vis forfatter(e) (2013). Bløming: Stedstilhørighet og tradisjoner i en bygd i Hardanger.
 • Vis forfatter(e) (2013). Bandits of Mandiri. Analysis of a land occupation in Lore Lindu National Park, Indonesia.
 • Vis forfatter(e) (2011). Barns ulike møter med kunst og kultur. 
Hvordan barn fra en bydelsskole i Bergen møter Den kulturelle skolesekken.
 • Vis forfatter(e) (2010). You Can Eat Rice, but You Can`t Eat Money. Commercial Agriculture and the Value of Rice in an Upland Karen Village.
 • Vis forfatter(e) (2009). To Be in the World but Not of it: American Evangelicals and the Dilemmas of beinig Christian in a Secular World.
 • Vis forfatter(e) (2009). Christian Charity Work in the Contemporary United States. - Volunteering os a practice in Huston, Texas.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Maria Clara eksisterer jo ikke lenger" En Studie av diskurs og holdninger til prevensjonsmidler og familieetablering blant unge filippinske kvinner i høyere klasser.
 • Vis forfatter(e) (2008). Tihørighet og utestengelser.
 • Vis forfatter(e) (2008). Socio A Mi Me Falta...- Kammerat, eg manglar...
 • Vis forfatter(e) (2008). Revolusjon på la plaza, i hjemme og i senga -Utfordring og reproduksjon av kjønnspraksis i Buenos Aires.
 • Vis forfatter(e) (2008). Chinese Indonesians Post Conflict and Violence Experiences. Coping with Insecurities and Reconstructing Identity.
 • Vis forfatter(e) (2007). Min musikk og alle andre.
 • Vis forfatter(e) (2006). I og UtenforUnge pinsevenners identitetshåndtering i en urban kontekst.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2010). Buddhism in Popular Culture: The case of Sri Lankan ‘Tovil dance'.
 • Vis forfatter(e) (1995). Riddles of inverted being: A case of self and fellowship formation in Yogyakarta, Java.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). 'Yogya Inc.': Transformed kingship in decentralizing Indonesia. -118 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Reading Holbraad: Truth and doubt in the context of ontological inquiry. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Sultanen av Yogyakarta: Entifisering, identitetspolitikk og kongemakt på Java, Indonesia. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Introduction: Cultural embedding. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Embedded micro-businesses: Trust, incorporation and scaling in Javanese 'family firms'. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). "Kritisk selvstendighet" gjennom fjernundervisning. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Ressurecting "Java": A call for a "Java"nese anthropology. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Against community, beyond humanity: Grasping "violence" in Java. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). 'Kampung' revenge: Crime, state, and neighborhood retaliation in Java. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). To Colour, Not Oppose: Spreading Islam in Rural Java. -22 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Against community, beyond humanity: Grasping "violence" in Java.
 • Vis forfatter(e) (1989). Safe is ambiguous. Identity management and conditions of islamization in a Central-Javanese village. 3 sider.
Multimediaprodukt
 • Vis forfatter(e) (2005). Modul for nettbasert formidling av forelesninger og etnografisk film.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Avsluttet 2008: Migrants and Entrepreneurs in Insular Southeast Asia (21 forskere og studenter fra Norge og Sørøst-Asia; prosjektleder: Eldar Bråten).

Avsluttes 2010: Magico-political transformations of "Jogja"; delprosjekt under forskningsgruppen Challenging the State (prosjektleder: Bruce Kapferer).

Pågående: Klasse, migrasjon og mobilitet i norske bygdesamfunn; delprosjekt under forskningsgruppen Norske Rom (forskergruppeleder: Mary Bente Bringslid).

Tidligere forskningsfelt knyttet til javanesisk etnografi (Indonesia):
Islam, ritualer, selv og person, vold, entreprenørskap, lokal stat og politisk lederskap.

Nytt forskningsfelt:
Klasse, migrasjon og mobilitet i nordiske bygdesamfunn