Hjem
Eldar Bråtens bilde

Eldar Bråten

Professor, Delvis permisjon
 • E-postEldar.Braten@uib.no
 • Telefon+47 55 58 92 58+47 994 92 599
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Jeg har to etnografiske forskningsinteresser – Indonesia, særlig Sentral-Java, og Norden. Min hovedoppgave (1988) handlet om islam og rituell endring i en rural kontekst utenfor Semarang på Java, min doktorgrad (1995) om utforminger av selv og person blant fattigfolk i byen Yogyakarta, og etter dette har jeg arbeidet med en rekke ulike tema knyttet til javaneseres hverdagsliv, blant annet politikk, lokalsamfunn og vold, entreprenørskap i mikroskalabedrifter, og kulturarv i kontekst av statstransformasjoner.

Fra ca. 2010 har jeg primært vært opptatt av Norden, ikke minst debatten om en særegen form for nordisk «egalitet». Her fokuserer jeg på klasseformasjoner og mobilitet i historisk perspektiv, og spesielt forholdet mellom forflytninger i geografisk og sosialt rom. Det er et mål å identifisere mikromekanismer i mobilitet og særlig forstå betydningen av sosiale nettverk (basert i slektskap, ekteskap, naboskap, arbeidsplass, politisk og religiøs tilhørighet osv.) i utformingen av sosiale fellesskap og livsløp over tid. Denne vinklingen er et inntak til å problematisere vante oppfatninger om kontinuitet i nordiske lokalsamfunn (knyttet til odelstenkning, slektskapssolidaritet, stedstilhørighet osv.). Mine casestudier er fra Agder og norsk-svensk Finnskog.

Parallelt har jeg blitt stadig mer opptatt av vitenskapsteoretiske spørsmål, ikke minst om antropologifagets særegne bidrag til innsikt i menneskelig liv i kontrast til den kunnskap som andre samfunns- og kulturfag frambringer. Faget har utviklet seg i en produktiv spenning mellom ambisjonen om å være det overgripende faget om menneskelig liv versus et spesialisert nisjefag for innsikt i sosiokulturelt mangfold (eller «alternative virkeligheter») som ignoreres i andre fag. Denne motsetningen reflekterer ikke bare en kontrast mellom generalisme og partikularisme; den reiser helt grunnleggende spørsmål om ontologi og epistemologi. Dette er et begrepspar som har fått fornyet aktualitet med den såkalte «ontologiske vendingen» i faget på 2000-tallet – en «vending» som etter min mening forsterker heller enn overkommer de teoretiske grunnproblemene.

SANT 215 – Komparativ regional etnografi – Norden (2014)

SANT 100 – Invitasjon til sosialantropologi (2010, 2011, 2013, 2014)

SANT 215 – Komparativ regional etnografi – Sørøst-Asia (2013)

SANT 260 – Bacheloroppgave (2010, 2011, 2013)

SANT 203 – Religion, ritual og politiske realiteter (2007)

SANT 601 – Menneske, kultur og samfunn: Innføring i sosialantropologi (fjernundervisning) (2005)

SANT 101 – Menneske, kultur og samfunn: Innføring i sosialantropologi (2003, 2004, 2007)

Mellomfag: Anvendelse og kritikk av antropologi (2000)

Grunnfag: Erkjennelsesformer og rituelt liv (1995, 1996, 1997, 1998 2000, 2001, 2002)

Grunnfag: Makt, ideologi og ulikhet (1999)

Grunnfag: Introduksjonskurs (1997)

Grunnfag: Teori-utvikling og forskningsprosess (1996)

Grunnfag: Sosialantropologiens sentrale kunnskapsområder (1995)

Bokkapitler

In press. "Yogya Inc.": Transformed kingship in decentralizing Indonesia. In: Bruce Kapferer (ed.): The Nation-State and its Translations into Practice. Sean Kingston Publishing.

2016 Reading Holbraad - Truth and doubt in the context of ontological inquiry. In: Bjørn E. Bertelsen and Synnøve Bendixsen (eds.): Critical Anthropological Engagements in Human Alterity and Difference. New York: Palgrave Macmillan.

2015. Sultanen av Yogyakarta: Entifisering, identitetspolitikk og kongemakt på Java, Indonesia. I: Harald Aspen, Malin Noem Ravn og Emil André Røyrvik (red.): Det skapende mennesket: Antropologiske dialoger om tegn, ting og tolkning. Oslo: Scandinavian Academic Press, p.45-63.

2013. Introduction: Cultural Embedding, i: Eldar Bråten (red.): Embedded Entrepreneurship: Market, Culture, and Micro-Business in Insular Southeast Asia. Leiden and Boston: Brill. Pp. 1-28.

2013. Embedded Micro-Businesses: Trust, incorporation and scaling in Javanese 'family firms', i: Eldar Bråten (red.): Embedded Entrepreneurship: Market, Culture, and Micro-Business in Insular Southeast Asia. Leiden and Boston: Brill. Pp.253-274.

2007. [med Margit Ystanes] "Kritisk selvstendighet" gjennom fjernundervisning, medforfatter Margit Ystanes, i Gunnar Myklebost og Olav Skare (red.) Om Re-mediering av Undervisning - og Læring Gjennom Samarbeid. Refleksjoner over Prosjekterfaringer 2006. Tromsø: Norgesuniversitetet, pp. 35-46.

2005. Resurrecting "Java": A call for a "Java"nese anthropology, i Jörgen Hellman og Hans Antlöv (red.) The Java that Never Was: Academic Theories and Political Practices. Münster: LIT Verlag, pp. 21-42.

2002. ‘Kampung' Revenge: Crime, state, and neighborhood retaliation in Java, i Tor H. Aase (red.) Tournaments of Power: Honour and Revenge in the Contemporary World. Aldershot UK: Ashgate Publishing Ltd, pp. 115-142.

2002. Against community, beyond humanity: Grasping "violence" in Java, i Frans Hüsken og Huub de Jonge (red.) Violence and Vengeance: Discontent and Conflict in New Order Indonesia. Saarbrücken: Verlag für Entwicklungspolitik, pp. 11-30.

1999. Hvordan forholde seg til "det nye"? Møte mellom gamle normer og ny virkelighet på Java, Indonesia, i Else Mundal and Ingvild Øye (red.) Norm og praksis i Middelaldersamfunnet. Bergen: Senter for Europeiske Kulturstudier, pp. 206-230.

1999. To colour, not oppose: Spreading Islam in rural Java, i Leif Manger (red.) Muslim Diversity: Local Islam in Global Contexts. Richmond, Surrey: Curzon Press, pp. 150-172.

1989. Safe is ambiguous. Identity management and conditions of islamization in a Central-Javanese village, i Mikael Gravers (red.) Southeast Asia between autocracy and democracy. Århus : Aarhus University Press, pp. 57-59.


Tidsskriftartikler

2016. Kritisk realistisk antropologi - eksemplifisering av et ikke-konflatorisk perspektiv. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 27(2):121-137. [Pris for beste artikkel i 2016-årgangen av tidsskriftet]

2015. Spørsmål om «ontologi»: Momenter til en realistisk antropologi. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 26(2):162-176.

2013. Introduksjon - Den gang da: Synkrone og diakrone perspektiver på "fortid". Norsk Antropologisk Tidsskrift. 24(3-4):157-168.

2013. Slekt, jord og odel i Vest-Agder: Bondegods som "hus"? Norsk Antropologisk Tidsskrift. 24(3-4):221-234.

2002. Introduction: Research on Southeast Asia in the Nordic countries. Asian Journal of Social Science, 30: 471-475.

2002. Studentfeltarbeidet i fare? En pragmatisk tilnærming. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 13(4): 187-196.

2002. Research on Southeast Asia in the Nordic Countries. Asian Journal of Social Science, 30(3): 471-475.

2001. Stat, marked og det antropologiske rom. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 12(1-2): 9-15.

2000. Konstruksjon, destruksjon - og livsmening: Noen tanker fra en konferanse. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 11(3): 157-160.

1997. "Person, time and conduct". Et skråblikk på symbolantropologien. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 8(2): 85-95.

1993. Mennesket i den etnografiske beskrivelse: Noen grunnlagsproblemer. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 4(1): 28-42.


Bokomtaler og andre tekster

2013 Cecilie B. Neumann og Iver B. Neumann Forskeren i forskningsprosessen: Metodebok om situering (bokomtale). Norsk antropologisk tidsskrift, 24(2): 142-144.

2001. "Varieties of Javanese Religion: An Anthropological Account" (bokomtale). American Ethnologist, 28(4): 937-938.


Redigerte bøker og temautgaver av tidsskrift

2013. Eldar Bråten (red.): Norsk fortid. Temanummer av Norsk Antropologisk Tidsskrift, 24(3-4).

2013. Eldar Bråten (red.): Embedded Entrepreneurship: Market, Culture, and Micro-Business in Insular Southeast Asia. Leiden and Boston: Brill.

2002. Eldar Bråten (red.): Research on Southeast Asia in the Nordic Countries. Asian Journal of Social Science, 30 (3).

Bøker
 • Bråten, Eldar. 2013. Embedded entrepreneurship: Market, culture, and micro-business in insular Southeast Asia. Brill Academic Publishers. 328 sider. ISBN: 978-90-04-25028-4.
 • Bråten, Eldar; Tvedt, Terje; Brekke, Hilde. 1991. Bibliography on Norwegian development research 1980-1989: A compilation of Norwegian research on Africa, Asia, Latin-America, Oceania and North-South relations. 534 sider. ISBN: 82-417-0038-5.
 • Tvedt, Terje; Brekke, H.; Bråten, Eldar. 1991. A bibliography of Norwegian Development Research 1980-89. A compilaton of Norwegian research on Africa, Asia, Latin America and Oceania and on North-South relations. 520 sider. ISBN: 82-417-0038-5.
Tidsskriftartikler
 • Bråten, Eldar. 2019. «Min haplogruppe» - Biologi, slektskap og kulturell identitet i lys av genetisk genealogi. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 30: 59-77. doi: 10.18261/issn.1504-2898-2019-01-05
 • Bråten, Eldar. 2018. Critical realist anthropology - exemplification of a non-conflationary perspective. Déjà lu. 6.
 • Bråten, Eldar. 2017. Ottar Brox: På vei mot et postindustrielt klassesamfunn? Om vi vil unngå for store forskjeller i våre barns Norge, er det mye å lære av våre forfedre. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 27: 63-66.
 • Bråten, Eldar. 2016. Kritisk realistisk antropologi - Eksemplifisering av et ikke-konflatorisk perspektiv. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 27: 121-137. doi: 10.18261/issn.1504-2898-2016-02-04
 • Bråten, Eldar. 2015. Spørsmål om «ontologi»: Momenter til en realistisk antropologi. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 26: 162-176.
 • Bråten, Eldar. 2013. Slekt, jord og odel i Vest-Agder: Bondegods som "hus"? Norsk Antropologisk Tidsskrift. 24: 221-234.
 • Bråten, Eldar. 2013. Introduksjon - Den gang da: Synkrone og diakrone perspektiver på "fortid". Norsk Antropologisk Tidsskrift. 24: 157-168.
 • Bråten, Eldar. 2013. Anmeldelse av Cecilie B. Neumann og Iver B. Beumann: Forskeren i forskningsprosessen: Metodebok om situering. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 24: 142-144.
 • Bråten, Eldar. 2002. Railways, sugar mills - and the politics of "culture". Tesa Arsitektur. 6.
 • Bråten, Eldar. 2002. Feltarbeidet i fare? En pragmatisk tilnærming. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 13: 187-196.
 • Bråten, Eldar. 2002. Research on Southeast Asia in the Nordic Countries. Asian Journal of Social Science. 30: 471-475.
 • Bråten, Eldar. 2001. Marked, stat og det antropologiske rom. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 12: 9-15.
 • Bråten, Eldar. 2001. Varieties of Javanese Religion: An Anthropological Account. Andrew Beatty. American Ethnologist. 28: 937-938.
 • Bråten, Eldar. 2000. Konstruksjon, destruksjon- og livsmening: Noen tanker fra en konferanse. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 11: 157-160.
 • Bråten, Eldar. 1999. Hvordan forholde seg til "det nye?" Møte mellom gamle normer og ny virkelighet på Java, Indonesia. Kulturtekster. 14. 206-230.
 • Bråten, Eldar. 1997. "Person, time and conduct":et skråblikk på symbolantropologien. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 2. 85-95.
 • Bråten, Eldar. 1993. Mennesket i den etnografiske beskrivelse: Noen grunnlagsproblemer,. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 4: 28-42.
Rapporter/avhandlinger
 • Bjelland, Anne Karen; Bråten, Eldar; Grønhaug, Reidar. 2003. SANT 101; Menneske, kultur og samfunn. Innføring i sosialantropologi. Institutt for sosialantropologi, Institutt for sosialantropologi.
 • Bråten, Eldar. 1997. Helbredelsens epistemologi:en tilnærming til subjektive transformasjoner. xxxx. xxxx.
 • Bråten, Eldar; Knudsen, Ståle. 1996. Pre-Study on P4K. Credit to small farmers and landless in Indonesia. [Mangler utgivernavn]. 47 sider.
 • Bråten, Eldar. 1995. Riddles of inverted being: A case of self and fellowship formation in Yogyakarta, Java. [Mangler utgivernavn].
 • Tvedt, Terje; Brekke, Hilde; Bråten, Eldar. 1992. Norwegian Development Aid Evaluations 1980-1989. A Bibliography. Report. 4. CMI, Department of Social Science and Development, Bergen.. 71 sider.
 • Bråten, Eldar. 1988. Respect for power? Islamization and impression management in a Javanese village. Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Bergen. 135 sider.
Bokkapitler
 • Bråten, Eldar. 2018. 'Yogya Inc.': Transformed kingship in decentralizing Indonesia. Chapter 4, sider 119-151. I:
  • Kapferer, Bruce. 2018. State, Resistance, Transformation: Anthropological Perspectives on the Dynamics of Power in Contemporary Global Realities. Sean Kingston Publishing. 372 sider. ISBN: 978-1-907774-50-8.
 • Bråten, Eldar. 2016. Reading Holbraad: Truth and doubt in the context of ontological inquiry. Chapter 12, sider 273-294. I:
  • Bertelsen, Bjørn Enge; Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad. 2016. Critical Anthropological Engagements in Human Alterity and Difference. Palgrave Macmillan. 320 sider. ISBN: 978-3-319-40474-5.
 • Bråten, Eldar. 2015. Sultanen av Yogyakarta: Entifisering, identitetspolitikk og kongemakt på Java, Indonesia. kap. 3, sider 45-63. I:
  • Aspen, Harald; Ravn, Malin Noem; Røyrvik, Emil André. 2015. Det skapende mennesket : Antropologiske dialoger om tegn, ting og tolkning. Scandinavian Academic Press. 360 sider. ISBN: 9788230401736.
 • Bråten, Eldar. 2013. Introduction: Cultural embedding. Chapter 1, sider 1-28. I:
  • Bråten, Eldar. 2013. Embedded entrepreneurship: Market, culture, and micro-business in insular Southeast Asia. Brill Academic Publishers. 328 sider. ISBN: 978-90-04-25028-4.
 • Bråten, Eldar. 2013. Embedded micro-businesses: Trust, incorporation and scaling in Javanese 'family firms'. Chapter 11, sider 253-274. I:
  • Bråten, Eldar. 2013. Embedded entrepreneurship: Market, culture, and micro-business in insular Southeast Asia. Brill Academic Publishers. 328 sider. ISBN: 978-90-04-25028-4.
 • Bråten, Eldar; Ystanes, Margit. 2007. "Kritisk selvstendighet" gjennom fjernundervisning. Kapittel 3, sider 35-46. I:
  • Myklebost, Gunnar; Skare, Olav. 2007. Om re-mediering av undervisning - og læring gjennom samarbeid. Refleksjoner over prosjekterfaringer 2006. 227 sider. ISBN: 978-82-91308-45-6.
 • Bråten, Eldar. 2005. Ressurecting "Java": A call for a "Java"nese anthropology. Kapittel 2, sider 21-42. I:
  • Antlöv, Hans; Hellman, Jörgen. 2005. The Java that Never Was: Academic Theories and Political Practices. LIT Verlag. 194 sider. ISBN: 3825865797.
 • Bråten, Eldar. 2002. 'Kampung' revenge: Crime, state, and neighborhood retaliation in Java. 115-142. I:
  • Aase, Tor Halfdan. 2002. Tournaments of power: Honor and revenge in the contemporary world. Ashgate. 193 sider. ISBN: 0-7546-3181-8.
 • Bråten, Eldar. 2002. Against community, beyond humanity: Grasping "violence" in Java. 11-30. I:
  • Hüsken, Frans; de Jonge, Huub. 2002. Violence and vengeance: Discontent and conflict in New Order Indonesia.
 • Bråten, Eldar. 1999. To Colour, Not Oppose: Spreading Islam in Rural Java. 23. I:
  • Manger, Leif Ole. 1999. Muslim diversity: local Islam in global contexts. RoutledgeCurzon. ISBN: 0-7007-1104-X.
 • Bråten, Eldar. 1999. Against community, beyond humanity: Grasping "violence" in Java. I:
  • Hüsken, Frans; deJonge, Huub. 1999. The politics of violence in Java.
 • Bråten, Eldar. 1989. Safe is ambiguous. Identity management and conditions of islamization in a Central-Javanese village. 57-59. I:
  • Gravers, [Mangler fornavn]; Wad, [Mangler fornavn]; Brun, Atle; Kalland, Karl-Henning. 1989. Southeast Asia between Autocracy and Democracy. Aarhus Universitetsforlag.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Tidligere forskningsfelt knyttet til javanesisk etnografi (Indonesia):
Islam, ritualer, selv og person, vold, entreprenørskap, lokal stat og politisk lederskap.

Nytt forskningsfelt:
Klasse, migrasjon og mobilitet i nordiske bygdesamfunn

 

Avsluttet 2008: Migrants and Entrepreneurs in Insular Southeast Asia (21 forskere og studenter fra Norge og Sørøst-Asia; prosjektleder: Eldar Bråten).

Avsluttes 2010: Magico-political transformations of "Jogja"; delprosjekt under forskningsgruppen Challenging the State (prosjektleder: Bruce Kapferer).

Pågående: Klasse, migrasjon og mobilitet i norske bygdesamfunn; delprosjekt under forskningsgruppen Norske Rom (forskergruppeleder: Mary Bente Bringslid).