Hjem
Endre Otto Brunstads bilde

Endre Otto Brunstad

Professor, nordisk fagdidaktikk/språk
 • E-postEndre.Brunstad@uib.no
 • Telefon+47 55 58 83 99+47 926 60 175
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Norsk/nordisk fagdidaktikk
Sosiolingvistikk
Språkhistorie
Språknormering
Nynorsk språk

- Fagdidaktisk kurs i integrert lektorutdanning
- Fagdidaktiske kurs i eittårig praktisk-pedagogisk utdanning (1. og 2. semester)
- Kurs i erfaringsbasert master i undervisning (fagdidaktikk og fellesemne)

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2003. Svar frå doktoranden. Maal og Minne. 71-80.
 • Vis forfatter(e) 2003. Standard language and linguistic purism. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 52-70.
 • Vis forfatter(e) 2002. Islandsk purisme etter 1945. Nordica Bergensia. 69-93.
 • Vis forfatter(e) 2002. Engelsk ovanfrå og nedanfrå. Refleksjonar kring Bent Preislers bok "Danskerne og det engelske sprog". Nordica Bergensia. 95-108.
 • Vis forfatter(e) 2002. Den nye nasjonalkulturen. Refleksjonar kring "Norsk nasjonalkultur" av Bjarne Hodne. Norsklæreren. 59-63.
 • Vis forfatter(e) 2000. Ord og uttrykk i Sykkylven. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 103-106.
 • Vis forfatter(e) 2000. Ord og uttrykk i Sykkylven. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 103-106.
 • Vis forfatter(e) 2000. Dansk purisme mot engelsk? Nordica Bergensia. 69-93.
 • Vis forfatter(e) 2000. Dansk purisme mot engelsk? Nordica Bergensia. 69-93.
 • Vis forfatter(e) 2000. Alltid fleire normer. Refleksjonar kring språknormomgrepet og talemålsgranskinga. Målbryting. 115-128.
 • Vis forfatter(e) 2000. Alltid fleire normer. Refleksjonar kring språknormomgrepet og talemålsgranskinga. Målbryting. 115-128.
 • Vis forfatter(e) 1999. Språk er strid. Vagant. 74-79.
 • Vis forfatter(e) 1996. Færøysk og frisisk målreising. Språknytt. 35-37.
 • Vis forfatter(e) 1995. Eitt sindur um starseting av nynorskum, fr#/isiskum og føroyskum skriftm#/ali #/i 19. øld. Málting. 12.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2021. Fagfornyinga i norskfaget. Bidrag til demokrati og medborgarskap. .
 • Vis forfatter(e) 2020. Korleis utnytte språk- og tekstkompetansen til elevane? Om arbeid med kjerneelementa i norskfaget. .
 • Vis forfatter(e) 2019. Kva er det som særpregar nynorskelevane? .
 • Vis forfatter(e) 2018. Resultat frå spørjegransking på ungdomsskulane i Fjell kommune,.
 • Vis forfatter(e) 2017. Fjell-prosjektet "Stolt av eige språk".
 • Vis forfatter(e) 2013. Norskfaget i endring.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2021. Språkleg mangfald i norskfaget.
 • Vis forfatter(e) 2021. Perspektiv på språkhistorie-opplæringa i Vg2: Demokrati og medborgarskap. .
 • Vis forfatter(e) 2019. Språkstyrking i Fjell kommune.
 • Vis forfatter(e) 2019. Språkbruk og språkoppfatningar blant ungdomsskuleelevar i Fjell kommune.
 • Vis forfatter(e) 2013. Troll med ord? Støtende eller sensitiv språkbruk.
 • Vis forfatter(e) 2013. Rom for språk. Presentasjon av aktuelt prosjekt.
 • Vis forfatter(e) 2013. Ivar Aasen og Bergen. Innleiing til opning av utstilling om "Ivar Aasen og Bergen" ved Universitetsbiblioteket i Bergen 2014.
 • Vis forfatter(e) 2012. Norsklærarutdanning ved Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2012. Norskfaget og læreplanen.
 • Vis forfatter(e) 2012. Kva slags norskfag treng nynorsken?
 • Vis forfatter(e) 2012. Den nye nynorsken.
 • Vis forfatter(e) 2010. Målbyte blant skuleungdom.
 • Vis forfatter(e) 2010. Distriktshøgskulane og nynorsken.
 • Vis forfatter(e) 2009. Kva skjer med norsken? Norsk språk i globaliseringsperspektiv.
 • Vis forfatter(e) 2008. Norsk språk og globalisering.
 • Vis forfatter(e) 2008. Kva skjer med norsk språk?
 • Vis forfatter(e) 2008. Kva skjer med norsk språk under globaliseringa?
 • Vis forfatter(e) 2007. Kva skjer med norsken under globaliseringa?
 • Vis forfatter(e) 2007. Globalisering som lokal praksis. Om forsking på hipphopparar i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2007. Globalisering som lokal praksis. Om forsking på hipphopparar.
 • Vis forfatter(e) 2006. Hipphopp – best på nynorsk?
 • Vis forfatter(e) 2005. Islandsk og færøysk språkrøkt i dag.
 • Vis forfatter(e) 2004. Nynorsk i barne- og ungdomsprogram.
 • Vis forfatter(e) 2004. A presentation of Noregs Mållag and its work for Nynorsk.
 • Vis forfatter(e) 2003. Nordisk språk-purisme.
 • Vis forfatter(e) 2002. Nye importord i norsk.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Språkvekslingsstrategiar blant ungdomsskuleelevar. Nokre kjønnsperspektiv.
 • Vis forfatter(e) 2019. Språkveksling, tekstnormer og mottakarforventingar mellom ungdom i det nynorske kjerneområdet.
 • Vis forfatter(e) 2019. Språkveksling som normaltilstand.
 • Vis forfatter(e) 2019. Review of Vuk Vukotić´ dissertation, "Language serves the people, not the other way around!".
 • Vis forfatter(e) 2019. Nynorskopplæring i språkblanda elevgrupper.
 • Vis forfatter(e) 2018. Local language policy for language maintenance .
 • Vis forfatter(e) 2018. Framtida for nynorsk skriftkulturforsking.
 • Vis forfatter(e) 2018. Fagdidaktikk som del av nordistikken.
 • Vis forfatter(e) 2017. Språkveksling blant nynorskelevar.
 • Vis forfatter(e) 2017. Er sidemålet til hinder for djupnelæring?
 • Vis forfatter(e) 2013. Rom for språk: Introduksjon.
 • Vis forfatter(e) 2012. Language conflict as a local practice. Understanding the dynamics between Nynorsk and Bokmål in suburban areas of Western Norway.
 • Vis forfatter(e) 2012. Den nye nynorskrettskrivinga.
 • Vis forfatter(e) 2011. Språknormeringspolitikk i eit vestnordisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) 2011. Plurilingualism and mother tongue education. .
 • Vis forfatter(e) 2011. Importord i norsk – aktuelle utfordringar.
 • Vis forfatter(e) 2010. 1. Norwegian and Frisian language planning in comparison 2. Rural Hip-hop and the role of dialects in Norway.
 • Vis forfatter(e) 2009. Plurilingvalisme og rolla til nynorsk i skulen.
 • Vis forfatter(e) 2009. Arkaismar i nynorsk.
 • Vis forfatter(e) 2008. Oslo-forsøket og effekten på eksamenskarakteren i norsk skriftleg hovudmål.
 • Vis forfatter(e) 2008. Kva er god nynorsk?
 • Vis forfatter(e) 2008. Hip-hop. ethnicity and linguistic practice in rural and urban Norway.
 • Vis forfatter(e) 2007. Nynorske tekstnormer?
 • Vis forfatter(e) 2007. Hipphopparar - ein ny språkminoritet?
 • Vis forfatter(e) 2006. Four notions of language globalisation.
 • Vis forfatter(e) 2006. Ein politikk for språkleg mangfald. Kommentarar til Nicholas Ostler.
 • Vis forfatter(e) 2005. Dynamikken i forskingsprosessen. Om å skrive doktoravhandling.
 • Vis forfatter(e) 2004. Sidemålet og den norske tospråksituasjonen.
 • Vis forfatter(e) 2004. Når globaliseringa vert lokalisert. Frå eit prosjekt om hipphopp-kulturen.
 • Vis forfatter(e) 2004. Hipphopp, dialektar og nynorsk.
 • Vis forfatter(e) 2003. The Notion of Value.
 • Vis forfatter(e) 2003. Språkdelen av nordiskfaget.
 • Vis forfatter(e) 2003. Purisme og identitet. Døme frå hip-hop og språknormering.
 • Vis forfatter(e) 2003. Pingle – eit nyord i norsk.
 • Vis forfatter(e) 2003. Metodiske sider ved A-prosjektet.
 • Vis forfatter(e) 2003. Linguistic and cultural purism. A Nordic comparison.
 • Vis forfatter(e) 2003. Hip-hop og glokale språkverdiar.
 • Vis forfatter(e) 2003. Glokalisering og målsak.
 • Vis forfatter(e) 2003. Dialekt-politikk.
 • Vis forfatter(e) 2002. Omfanget av moderne importord i språka i Norden.
 • Vis forfatter(e) 2002. Omfanget av importord i språka i Norden.
 • Vis forfatter(e) 2002. Normeringspolitikken til Noregs Mållag.
 • Vis forfatter(e) 2002. Måling av ordomfang i aviser.
 • Vis forfatter(e) 2002. Kodeveksling.
 • Vis forfatter(e) 2002. Global linguistic values. The role of English in Norwegian New Age discourse.
 • Vis forfatter(e) 2002. Finn-Erik Vinje - ei kraft i norsk språknormering?
 • Vis forfatter(e) 2002. Domenet for nynorsk skriftkultur. Kommentarar.
 • Vis forfatter(e) 2001. Normer som prosess.
 • Vis forfatter(e) 2001. Moderne importord i nordisk avisspråk.
Leder
 • Vis forfatter(e) 2005. Språkleg mangfald. Norsk Tidend. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Nynorsk i Dagbladet og VG. Norsk Tidend. 2-2.
 • Vis forfatter(e) 2004. Stå på. Norsk Tidend. 1-1.
 • Vis forfatter(e) 2004. Nynorsken i Oslo. Dagsavisen. 26.
 • Vis forfatter(e) 2004. Nye vegval. Norsk Tidend. 1-1.
 • Vis forfatter(e) 2004. Målstrid og synleggjering av nynorsken. Norsk Tidend. 1-1.
 • Vis forfatter(e) 2004. Kampen mot sidemålet. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 2004. Fleirtal for å ta bort nynorsken i Oslo-skulen? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 13.
 • Vis forfatter(e) 2004. Fienden. Norsk Tidend. 1-1.
 • Vis forfatter(e) 2004. Alt heng saman med alt. Norsk Tidend. 1-1.
 • Vis forfatter(e) 2003. Sidemålet. Norsk Tidend. 2-2.
 • Vis forfatter(e) 2003. Lyst og vilje. Norsk Tidend. 2-2.
 • Vis forfatter(e) 2003. Ei folkerørsle. Norsk Tidend. 2-2.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) 2012. Misvisande om norskfaget. Nordlys.
 • Vis forfatter(e) 2012. Kvifor er mangfald eit problem? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 2012. Forskingsetikk og språkpolitikk. Avisa Nordland.
 • Vis forfatter(e) 2012. Det heilskaplege norskfaget. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 2010. Kunnskapskrav som diskriminering. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) 2007. Ein fåfengd strid. Bergens Tidende. 11-11.
 • Vis forfatter(e) 2005. Provinsiell målstrid? Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) 2004. Sidemålet i Oslo. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) 2004. Nynorsken i Oslo. Dagsavisen. 26-26.
 • Vis forfatter(e) 2004. Fleirtal for å ta bort nynorsken i Oslo-skulen? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 13-13.
 • Vis forfatter(e) 2004. Carl I. Hagen – sidemålsvenn og dialektvenn. Dagbladet. 43-43.
 • Vis forfatter(e) 2003. Oslo og kampanjen mot nynorsk. Bergens Tidende. 20-20.
 • Vis forfatter(e) 2003. Oslo er faktisk hovudstaden i Noreg, Oslo Byes Vel. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 30-30.
 • Vis forfatter(e) 2003. Nynorsken i Åsane. Bergens Tidende. 21-21.
 • Vis forfatter(e) 2003. Kvifor hatar Oslo nynorsken? Dag og Tid. 22-23.
 • Vis forfatter(e) 2003. FrP, sidemålet og det norske. Bergens Tidende. 16-16.
 • Vis forfatter(e) 2003. Den synlege nynorsken. Dagsavisen. 3-3.
 • Vis forfatter(e) 2000. Det europeiske ved Bergen. Bergens Tidende.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2007. Norsk Ordbok bd. VI. Norsk Tidend. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Catharina Nyström Höög: Teamwork? NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 124-131.
 • Vis forfatter(e) 2005. Ei ekkel bok. "Ut med språket" av Finn-Erik Vinje. Norsk Tidend. 22-23.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2020. Vilkår for nynorsk mellom barn og unge. Cappelen Damm Akademisk.
 • Vis forfatter(e) 2019. Skriftkulturstudiar i ei brytingstid. Cappelen Damm Akademisk.
 • Vis forfatter(e) 2014. Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Novus Forlag.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 2004. Den fleirspråklege utfordringa. Nova Science Publishers, Inc..
 • Vis forfatter(e) 2003. Purt og reint. Om purisme i dei nordiske språka. Høgskulen i Volda.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2014. Pene piker sier ikke døvetolk. Språknytt.
 • Vis forfatter(e) 2009. Lærerutdanning ved universitetene. Lektorbladet. 13-15.
 • Vis forfatter(e) 2007. Utfordringar for nynorsken. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 26-27.
 • Vis forfatter(e) 2006. Frå Bronx til Hovdebygda. Hipphopp – global kultur med lokalt nedslagsfelt. Syn og Segn. 4-11.
 • Vis forfatter(e) 2005. Det internasjonale ved nynorsken. LNK-avisa. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) 2002. Nordisk purisme. Språknytt. 10-14.
 • Vis forfatter(e) 2000. Språkstrid og språkleg mangfald i Europa. Språknytt. 5-8.
 • Vis forfatter(e) 2000. Språkstrid og språkleg mangfald i Europa. Språknytt. 5-8.
 • Vis forfatter(e) 1998. Svart engelsk. Syn og Segn. 314-321.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2005. Kjærleiken til målet. Klassekampen. 3-3.
 • Vis forfatter(e) 2004. Carl I. Hagen � sidemålsvenn og dialektvenn. Dagbladet. 43.
 • Vis forfatter(e) 2000. Det europeiske ved Bergen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 1997. Nordens språk (bokmelding). Syn og Segn. 373-376.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2017. Språkfag og fagspråk. Om møtet mellom skrivekulturar i norsk og samfunnsfag på Vg2 yrkesfag.
 • Vis forfatter(e) 2001. Det reine språket. Om purisme i dansk, svensk, færøysk og norsk.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2020. Nynorsken er på tilbaketog i storkommunen.
 • Vis forfatter(e) 2020. Kan framleis bryta språklova utan å få straff.
 • Vis forfatter(e) 2020. Hvordan bruker vi språket?
 • Vis forfatter(e) 2013. Mediebidrag knytte til Språkdagen 2013.
 • Vis forfatter(e) 2007. Å rappe om seg sjølv.
 • Vis forfatter(e) 2007. Stigmatiserande ord.
 • Vis forfatter(e) 2007. Om ord ein bør vere varsame med å bruke.
 • Vis forfatter(e) 2007. Norskspråklig rapp gjør ungdom stolte av bygdene og småstedene sine.
 • Vis forfatter(e) 2007. Hiphop er typisk norsk.
 • Vis forfatter(e) 2006. Nynorsk-rapp med «stål i ondebrellå».
 • Vis forfatter(e) 2003. alvorlig talt: ord om annet.
 • Vis forfatter(e) 2003. Siste ord er ikkje sagt.
 • Vis forfatter(e) 2002. Endeleg farvel til samnorsken.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) 2012. Nynorsken i nye læreplanar i norsk.
 • Vis forfatter(e) 2012. Fredagspenalet - sidemålet som tema.
 • Vis forfatter(e) 2008. Stressless (intervju om språklege aspekt ved produktnamnet).
 • Vis forfatter(e) 2008. Språket i hipphopp.
 • Vis forfatter(e) 2008. Om språkprosjektet ”Double Bubble”.
 • Vis forfatter(e) 2008. Intervju om språkprosjektet ”Double Bubble”.
 • Vis forfatter(e) 2007. Om norskopplæring etter "Kunnskapsløftet".
 • Vis forfatter(e) 2007. Kva er norsk språk verdt?
 • Vis forfatter(e) 2007. Er rettskrivingskunnskapen blitt dårlegare?
 • Vis forfatter(e) 2007. Engelsk og hipphopp.
 • Vis forfatter(e) 2003. Kommentar til sidemålsutspel frå Erling Lae, Oslo.
 • Vis forfatter(e) 2002. Ordet "pingle".
 • Vis forfatter(e) 2002. Om ordet "pingle".
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Språkveksling på grunnlag av tekstnormer og mottakarforventingar mellom ungdomar i det nynorske kjerneområdet. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) 2020. Det saumlause språkskiftet – om overgangar frå nynorsk til bokmål i Fjell . 32 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Utfordringar og moglegheiter for skriftkulturforskinga. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Kan sidemålet fremje djupnelæring? Prinsipielle og teoretiske perspektiv på toskriftsopplæringa. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Nynorsk under press. Folkerøystingar om opplæringsspråk i bergensområdet på 2000-talet. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Introduksjon. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Kva om Ivar Aasen tok med islandsk og færøysk? Faktisk og kontrafaktisk språkhistorie. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Archaisms in Nynorsk. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Hip Hop, Ethnicity and Linguistic Practice in Rural and Urban Norway. 33 sider.
 • Vis forfatter(e) 2009. Kva er god nynorsk språkføring? 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Språkverdiar. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Globalisering og språkleg mangfald. 33 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Identitet og purisme i ein hipphopp-diskusjon. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2003. Purismeomgrepet gjennom to tusen år. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) 2003. Mellom rasjonalitet og patriotisme. Om svensk purisme. 33 sider.
 • Vis forfatter(e) 2003. Det reine språket. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) 2000. Språknormer som forskingsobjekt. Refleksjonar kring språknormomgrepet og språknormforskinga. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) 1999. Namnet �Stressless�. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) 1998. Stressless. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 1998. Purism towards English: A comparative analysis of language planning in the Nordic language communities. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 1996. Autonomi som normeringsproblem. Eksempel frå færøysk og frisisk språknormering. 10 sider.
Annet
 • Vis forfatter(e) 2008. Nordiske språk og språk i Norden. 325-343.
Oversatt kapittel
 • Vis forfatter(e) 2014. Ellen Bialystok: Language experience changes language and cognitive ability. 131-146.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) 2012. Vil løfte Nordisk. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 48-51.
 • Vis forfatter(e) 2012. Forsking til politisk bruk. Forskerforum.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

• Stolt av eige språk (Fjell kommune)

• Grip teksten (lærebokprosjekt for VG1, VG2 og VG3, Aschehoug)

• Vilkår for nynorsk blant ungdom (UH-nett vest)

Stilling

Professor i nordisk fagdidaktikk/språk  

Bistilling

Professor II ved Institutt for språk og litteratur, Høgskulen i Volda, frå 01.03.2017 

 

Tidlegare stillingar

• Førsteamanuensis i norsk fagdidaktikk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, UiB, frå 01.01.2006. Professoropprykk i 2013.
• Førsteamanuensis II ved Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa, Høgskulen i Volda, 01.3.2006–30.06.2012.
• Postdoktorstipendiat (NFR) ved Nordisk institutt, UiB, 15.10.2001–31.12.2005. 
• Leiar i Noregs Mållag, april 2003–april 2005 (to periodar)
• Forskar i prosjektet “Moderne importord i språka i Norden”, 01.10.2001–01.10.2002.
• NFR-stipendiat ved Nordisk institutt, UiB, 01.08.1996 – 31.07. 2000.
• Høgskulelektor i norsk, førskulelærar- og allmennlærarutdanninga, Høgskolen Stord/Haugesund, 01.01.1996– 31.07.1996.
• Universitetslektor (vikar) i nordisk språkvitskap, Nordisk institutt, UiB, 01.08.1995–31.12. 1995.
• Amanuensisvikar i nordisk språkvitskap, Nordisk institutt, UiB, 01.01.1995-31.07.1995.

Utdanning

• Dr. art. 2001 med doktoravhandling i nordisk språkvitskap.
• Cand.philol. hausten 1994 med hovudfag i nordisk språkvitskap.
• Praktisk-pedagogisk eksamen våren 1994.

Faglege verv ved UiB

• Leiar for programstyret for lektor- og adjunktutdanning ved Universitetet i Bergen, frå 01.08.2012–31.07.2016
• Nordkurs-koordinator ved UiB frå 2005–2013
• Medlem av Utval for utdanning og internasjonalisering ved LLE, UiB, 2008–2009 og 2011–2012.
• Leiar for Programutval for lærarutdanning ved HF-fakultetet frå 1.8.2009–31.12.2009.
• Leiar for Lærarutdanningsutvalet ved HF-fakultetet, UiB, frå 1.2. 2007–1.8.2009.
• Medlem av programstyret for lærarutdanning ved UiB, frå 1.2. 2007–31.12.2009.

Faglege verv nasjonalt

• Medlem av styret ved Høgskulen i Volda, frå 01.08.2015–01.03.2017

• Medlem av styringsgruppa frå "Ny i Hordaland" frå 01.01.2015–31.07.2017

• Medlem i Nasjonalt råd for lærarutdanning (NRLU) frå 1.8.2012–31.07.2017.

• Medlem av Fagrådet for normering og språkobservasjon i Språkrådet frå 01.01.2008–01.08.2014

• Medlem i målpolitisk råd for Det Norske Teatret, frå 1.4. 2006–31.12.2009.

• Medlem i fagrådet for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa, frå 1.1. 2005–31.12.2010.

• Medlem i NOLES (Nettverk for norsk med vekt på lese- og skriveopplæring) frå 1.11.2010.

• Medlem i Rådet for Nynorsk kultursentrum, frå 1.1.2011–31.12.2014, varamedlem frå 01.01.2015.

• Varamedlem i styret for Norsk Ordbok 2014 frå 1.1.2011–31.12.2014.

 

Rettleiing av innleverte masteroppgåver

• Abelsnes, Gunhild (2017). I breidda og i djupna. Fordjupingsoppgåva i norskfaget. Masteroppgåve, NORMAU. V-2017.

• Vikum, Ingunn Viken (2016). Medelevrespons. «Men vi er ikkje gode nok til å gje skikkeleg respons». Masteroppgåve, NORMAU. H-2016. 

• Årbog, Bjørn Atle (2015). Addere, subtrahere, revidere eller maltraktere. Elevenes revisjonskompetanse brukt i egen tekst. Masteroppgåve, NORMAU. V-2015.

• Bakken, Magny (2015). Fordypningsoppgaven i norsk. Hvordan forstår lærerne kompetansemålet og hvordan forvalter de metodefriheten som Kunnskapsløftet inviterer til? Masteroppgåve, NORMAU. V-2015.

• Høines, John Martin (2014). På jakt eter formativ vurderingspraksis. En studie av læreres bruk og omtale av formativ vurdering i det skriftlige vurderingsarbeidet i norskfaget på Vg3. Masteroppgåve, NORMAU, V-2014.

• Bakken, Rita-Karin (2014). Danning for alle – ein utopi? Yrkesfagnorsk i eit danningsperspektiv. Masteroppgåve, NORMAU. V-2014.

• Asperanden, Edit Marie (2014). Leseopplæring på yrkesfag – det toget har vel gått? Masteroppgåve, NORMAU. V-2014.

• Nyrnes, Hæge (2011). «Nynorsken er så nære, men samtidig så langt ifrå». Ein studie av rammevilkåra for lesing på nynorsk i ungdomsskulen i Bergen. Masteroppgåve i nordisk. V-2011.

• Fauskanger, Solveig (2010). Brorskap frå Bronx til Bergen. Ein studie av stil og kjønn i bergensk hipphopp. Masteroppgåve i nordisk. V-2010.

• Nordvik, Bernt Eirik (2010). Lokalavisa – nynorskbastion under press. Eit språkkulturelt blikk på avisene Vestnytt og Os- og Fusaposten. Masteroppgåve i nordisk. V-2010.

• Hammerseth, Jan Arve Kittang (2009). Et feminisert norskfag? Lesing, tekstkultur og kjønn. Masteroppgåve i nordisk. V-2009.

 

Rettleiing av pågåande masteroppgåveprosjekt

• Saure, Jorid. Korleis fremje eit språk for språket? Norskdidaktikk i ei språkleg randsone. (Master i undervisning med fordjuping i norsk.) Forventinga innlevering: V-2019.

• Åsan, Eirik Stenrud. Dataspill i skolen. (Lektorutdanning i nordisk.) Forventa innlevering: V-2019

• Vatsaas, Helga Ramstad. Elevoppfatningar av nynorsk norm og valfridom. (Master i allmenn lingvistikk.) Forventa innlevering: V-2019

• Eide, Berit Brekkenes. Sidemålsopplæring i ungdomsskulen; nynorsk i ein bergensskule. (Master i undervisning med fordjuping i norsk.) Forventa innlevering: V-2019.

 

Rettleiing av doktorgradsprosjekt

Fiskerstrand, Pernille (2017). Språkfag og fagspråk. Om møtet mellom skrivekulturar i norsk og samfunnsfag på Vg2 yrkesfag. Avhandling for ph.d.-graden ved UiB. Leverte V-2017 og disputerte H-2017.

Eiksund, Hjalmar. Literacy med nynorsk eller bokmål som hovudmål. Gransking av skrivekompetanse i eit norsk tospråkperspektiv. Pågåande ph.d.-prosjekt med forventa innlevering V-2019.