Hjem
Endre Brunstads bilde

Endre Brunstad

Professor, nordisk fagdidaktikk/språk, konstituert leiar av lektorsenteret ved UiB
 • E-postEndre.Brunstad@uib.no
 • Telefon+47 55 58 83 99+47 926 60 175
 • Besøksadresse
  Langes gate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Eg er for tida fagleg leiar for lektorsenteret ved UiB. Fram til sommaren 2023 har eg ansvar for etableringa av senteret og for arbeidet med redesign av lektorprogramma ved UiB.  

Forskinga har dei siste åra vore fokusert på spørsmål knytte til vilkår for det nynorske skriftspråket, med særleg fokus på ungdom og skuleelevar.  Tilnærminga er her primært sosiolingvistisk og fagdidaktisk, og med perspektiv frå språkkontaktforsking og tospråklegheitsforsking. I det arbeidet har eg kombinert ulike data (intervju, spørjegransking, statistikk, historiske kjelder).  

Tidlegare forsking har dreidd seg særleg om språknormering og språkpolitikk, med studiar av nordisk språkpurisme og tilhøvet mellom språk og nasjon. Eg har dessutan delteke i prosjekt om språk og globalisering, med publikasjonar om språkbruk i hipphopp-miljø og om omfang av importord i nordiske aviser. 

Dei siste åra har eg vore involvert i eit større lærebokprosjekt i norsk for vidaregåande skule, «Grip teksten», med utgivingar i 2020 (Vg1), 2021 (Vg2) og 2022 (Vg3). 

Eg er medlem av Forskargruppe i nordisk språk og Forskargruppe i nynorsk skriftkultur. I tillegg er eg medredaktør av skriftserien Skriftkultur, som blir publisert på NOASP.

 

 

- Fagdidaktisk kurs i integrert lektorutdanning
- Fagdidaktiske kurs i eittårig praktisk-pedagogisk utdanning (1. og 2. semester)
- Kurs i erfaringsbasert master i undervisning (fagdidaktikk og fellesemne)

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Språk og stril. Om språkleg og lokal identitet i Fjell. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). 141-166.
 • Vis forfatter(e) (2003). Svar frå doktoranden. Maal og Minne. 71-80.
 • Vis forfatter(e) (2003). Standard language and linguistic purism. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 52-70.
 • Vis forfatter(e) (2002). Islandsk purisme etter 1945. Nordica Bergensia. 69-93.
 • Vis forfatter(e) (2002). Engelsk ovanfrå og nedanfrå. Refleksjonar kring Bent Preislers bok "Danskerne og det engelske sprog". Nordica Bergensia. 95-108.
 • Vis forfatter(e) (2002). Den nye nasjonalkulturen. Refleksjonar kring "Norsk nasjonalkultur" av Bjarne Hodne. Norsklæreren. 59-63.
 • Vis forfatter(e) (2000). Ord og uttrykk i Sykkylven. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 103-106.
 • Vis forfatter(e) (2000). Ord og uttrykk i Sykkylven. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 103-106.
 • Vis forfatter(e) (2000). Dansk purisme mot engelsk? Nordica Bergensia. 69-93.
 • Vis forfatter(e) (2000). Dansk purisme mot engelsk? Nordica Bergensia. 69-93.
 • Vis forfatter(e) (2000). Alltid fleire normer. Refleksjonar kring språknormomgrepet og talemålsgranskinga. Målbryting. 115-128.
 • Vis forfatter(e) (2000). Alltid fleire normer. Refleksjonar kring språknormomgrepet og talemålsgranskinga. Målbryting. 115-128.
 • Vis forfatter(e) (1999). Språk er strid. Vagant. 74-79.
 • Vis forfatter(e) (1996). Færøysk og frisisk målreising. Språknytt. 35-37.
 • Vis forfatter(e) (1995). Eitt sindur um starseting av nynorskum, fr#/isiskum og føroyskum skriftm#/ali #/i 19. øld. Málting. 12.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Talemål i endring.
 • Vis forfatter(e) (2022). Språkpolitisk arbeid ved UiB.
 • Vis forfatter(e) (2021). Fagfornyinga i norskfaget. Bidrag til demokrati og medborgarskap. .
 • Vis forfatter(e) (2020). Korleis utnytte språk- og tekstkompetansen til elevane? Om arbeid med kjerneelementa i norskfaget. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Kva er det som særpregar nynorskelevane? .
 • Vis forfatter(e) (2018). Resultat frå spørjegransking på ungdomsskulane i Fjell kommune,.
 • Vis forfatter(e) (2017). Fjell-prosjektet "Stolt av eige språk".
 • Vis forfatter(e) (2013). Norskfaget i endring.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Språkleg mangfald i norskfaget.
 • Vis forfatter(e) (2021). Perspektiv på språkhistorie-opplæringa i Vg2: Demokrati og medborgarskap. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Språkstyrking i Fjell kommune.
 • Vis forfatter(e) (2019). Språkbruk og språkoppfatningar blant ungdomsskuleelevar i Fjell kommune.
 • Vis forfatter(e) (2013). Troll med ord? Støtende eller sensitiv språkbruk.
 • Vis forfatter(e) (2013). Rom for språk. Presentasjon av aktuelt prosjekt.
 • Vis forfatter(e) (2013). Ivar Aasen og Bergen. Innleiing til opning av utstilling om "Ivar Aasen og Bergen" ved Universitetsbiblioteket i Bergen 2014.
 • Vis forfatter(e) (2012). Norsklærarutdanning ved Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2012). Norskfaget og læreplanen.
 • Vis forfatter(e) (2012). Kva slags norskfag treng nynorsken?
 • Vis forfatter(e) (2012). Den nye nynorsken.
 • Vis forfatter(e) (2010). Målbyte blant skuleungdom.
 • Vis forfatter(e) (2010). Distriktshøgskulane og nynorsken.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kva skjer med norsken? Norsk språk i globaliseringsperspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2008). Norsk språk og globalisering.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kva skjer med norsk språk?
 • Vis forfatter(e) (2008). Kva skjer med norsk språk under globaliseringa?
 • Vis forfatter(e) (2007). Kva skjer med norsken under globaliseringa?
 • Vis forfatter(e) (2007). Globalisering som lokal praksis. Om forsking på hipphopparar i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2007). Globalisering som lokal praksis. Om forsking på hipphopparar.
 • Vis forfatter(e) (2006). Hipphopp – best på nynorsk?
 • Vis forfatter(e) (2005). Islandsk og færøysk språkrøkt i dag.
 • Vis forfatter(e) (2004). Nynorsk i barne- og ungdomsprogram.
 • Vis forfatter(e) (2004). A presentation of Noregs Mållag and its work for Nynorsk.
 • Vis forfatter(e) (2003). Nordisk språk-purisme.
 • Vis forfatter(e) (2002). Nye importord i norsk.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). From Intentions to Action: Language Policy at the University of Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Språkvekslingsstrategiar blant ungdomsskuleelevar. Nokre kjønnsperspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2019). Språkveksling, tekstnormer og mottakarforventingar mellom ungdom i det nynorske kjerneområdet.
 • Vis forfatter(e) (2019). Språkveksling som normaltilstand.
 • Vis forfatter(e) (2019). Review of Vuk Vukotić´ dissertation, "Language serves the people, not the other way around!".
 • Vis forfatter(e) (2019). Nynorskopplæring i språkblanda elevgrupper.
 • Vis forfatter(e) (2018). Local language policy for language maintenance .
 • Vis forfatter(e) (2018). Framtida for nynorsk skriftkulturforsking.
 • Vis forfatter(e) (2018). Fagdidaktikk som del av nordistikken.
 • Vis forfatter(e) (2017). Språkveksling blant nynorskelevar.
 • Vis forfatter(e) (2017). Er sidemålet til hinder for djupnelæring?
 • Vis forfatter(e) (2013). Rom for språk: Introduksjon.
 • Vis forfatter(e) (2012). Language conflict as a local practice. Understanding the dynamics between Nynorsk and Bokmål in suburban areas of Western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2012). Den nye nynorskrettskrivinga.
 • Vis forfatter(e) (2011). Språknormeringspolitikk i eit vestnordisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2011). Plurilingualism and mother tongue education. .
 • Vis forfatter(e) (2011). Importord i norsk – aktuelle utfordringar.
 • Vis forfatter(e) (2010). 1. Norwegian and Frisian language planning in comparison 2. Rural Hip-hop and the role of dialects in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2009). Plurilingvalisme og rolla til nynorsk i skulen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Arkaismar i nynorsk.
 • Vis forfatter(e) (2008). Oslo-forsøket og effekten på eksamenskarakteren i norsk skriftleg hovudmål.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kva er god nynorsk?
 • Vis forfatter(e) (2008). Hip-hop. ethnicity and linguistic practice in rural and urban Norway.
 • Vis forfatter(e) (2007). Nynorske tekstnormer?
 • Vis forfatter(e) (2007). Hipphopparar - ein ny språkminoritet?
 • Vis forfatter(e) (2006). Four notions of language globalisation.
 • Vis forfatter(e) (2006). Ein politikk for språkleg mangfald. Kommentarar til Nicholas Ostler.
 • Vis forfatter(e) (2005). Dynamikken i forskingsprosessen. Om å skrive doktoravhandling.
 • Vis forfatter(e) (2004). Sidemålet og den norske tospråksituasjonen.
 • Vis forfatter(e) (2004). Når globaliseringa vert lokalisert. Frå eit prosjekt om hipphopp-kulturen.
 • Vis forfatter(e) (2004). Hipphopp, dialektar og nynorsk.
 • Vis forfatter(e) (2003). The Notion of Value.
 • Vis forfatter(e) (2003). Språkdelen av nordiskfaget.
 • Vis forfatter(e) (2003). Purisme og identitet. Døme frå hip-hop og språknormering.
 • Vis forfatter(e) (2003). Pingle – eit nyord i norsk.
 • Vis forfatter(e) (2003). Metodiske sider ved A-prosjektet.
 • Vis forfatter(e) (2003). Linguistic and cultural purism. A Nordic comparison.
 • Vis forfatter(e) (2003). Hip-hop og glokale språkverdiar.
 • Vis forfatter(e) (2003). Glokalisering og målsak.
 • Vis forfatter(e) (2003). Dialekt-politikk.
 • Vis forfatter(e) (2002). Omfanget av moderne importord i språka i Norden.
 • Vis forfatter(e) (2002). Omfanget av importord i språka i Norden.
 • Vis forfatter(e) (2002). Normeringspolitikken til Noregs Mållag.
 • Vis forfatter(e) (2002). Måling av ordomfang i aviser.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kodeveksling.
 • Vis forfatter(e) (2002). Global linguistic values. The role of English in Norwegian New Age discourse.
 • Vis forfatter(e) (2002). Finn-Erik Vinje - ei kraft i norsk språknormering?
 • Vis forfatter(e) (2002). Domenet for nynorsk skriftkultur. Kommentarar.
 • Vis forfatter(e) (2001). Normer som prosess.
 • Vis forfatter(e) (2001). Moderne importord i nordisk avisspråk.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2005). Språkleg mangfald. Norsk Tidend. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Nynorsk i Dagbladet og VG. Norsk Tidend. 2-2.
 • Vis forfatter(e) (2004). Stå på. Norsk Tidend. 1-1.
 • Vis forfatter(e) (2004). Nynorsken i Oslo. Dagsavisen. 26.
 • Vis forfatter(e) (2004). Nye vegval. Norsk Tidend. 1-1.
 • Vis forfatter(e) (2004). Målstrid og synleggjering av nynorsken. Norsk Tidend. 1-1.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kampen mot sidemålet. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Fleirtal for å ta bort nynorsken i Oslo-skulen? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 13.
 • Vis forfatter(e) (2004). Fienden. Norsk Tidend. 1-1.
 • Vis forfatter(e) (2004). Alt heng saman med alt. Norsk Tidend. 1-1.
 • Vis forfatter(e) (2003). Sidemålet. Norsk Tidend. 2-2.
 • Vis forfatter(e) (2003). Lyst og vilje. Norsk Tidend. 2-2.
 • Vis forfatter(e) (2003). Ei folkerørsle. Norsk Tidend. 2-2.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2003). Oslo og kampanjen mot nynorsk. Bergens Tidende. 20-20.
 • Vis forfatter(e) (2003). Oslo er faktisk hovudstaden i Noreg, Oslo Byes Vel. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 30-30.
 • Vis forfatter(e) (2003). Oslo Byes Vel og sidemålet. Dagbladet. 37-37.
 • Vis forfatter(e) (2003). Oslo - byen med den store navlen. Bergens Tidende. 23-23.
 • Vis forfatter(e) (2003). Nynorsken i Åsane. Bergens Tidende. 21-21.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kan nynorskfolk lite på Høgre? Bergens Tidende. 30-30.
 • Vis forfatter(e) (2003). Høgre og sidemålet. Bergens Tidende. 26-26.
 • Vis forfatter(e) (2003). Det språklege mangfaldet. Dagsavisen. 25-25.
 • Vis forfatter(e) (2002). Stille gravferd for samnorsken. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2002). Då ein privatiserte normeringa. Dag og Tid. 3.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2007). Norsk Ordbok bd. VI. Norsk Tidend. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Catharina Nyström Höög: Teamwork? NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 124-131.
 • Vis forfatter(e) (2005). Ei ekkel bok. "Ut med språket" av Finn-Erik Vinje. Norsk Tidend. 22-23.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2022). Form og formidling knytt til nynorsken. Cappelen Damm Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2021). Språk, tekst og medvit. Cappelen Damm Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2020). Vilkår for nynorsk mellom barn og unge. Cappelen Damm Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2019). Skriftkulturstudiar i ei brytingstid. Cappelen Damm Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2014). Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Novus Forlag.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2020). Grip teksten. Norsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram. Aschehoug & Co.
 • Vis forfatter(e) (2004). Den fleirspråklege utfordringa. Nova Science Publishers.
 • Vis forfatter(e) (2003). Purt og reint. Om purisme i dei nordiske språka. Høgskulen i Volda.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2014). Pene piker sier ikke døvetolk. Språknytt.
 • Vis forfatter(e) (2009). Lærerutdanning ved universitetene. Lektorbladet. 13-15.
 • Vis forfatter(e) (2007). Utfordringar for nynorsken. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 26-27.
 • Vis forfatter(e) (2006). Frå Bronx til Hovdebygda. Hipphopp – global kultur med lokalt nedslagsfelt. Syn og Segn. 4-11.
 • Vis forfatter(e) (2005). Det internasjonale ved nynorsken. LNK-avisa. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Nordisk purisme. Språknytt. 10-14.
 • Vis forfatter(e) (2000). Språkstrid og språkleg mangfald i Europa. Språknytt. 5-8.
 • Vis forfatter(e) (2000). Språkstrid og språkleg mangfald i Europa. Språknytt. 5-8.
 • Vis forfatter(e) (1998). Svart engelsk. Syn og Segn. 314-321.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2005). Kjærleiken til målet. Klassekampen. 3-3.
 • Vis forfatter(e) (2004). Carl I. Hagen � sidemålsvenn og dialektvenn. Dagbladet. 43.
 • Vis forfatter(e) (2000). Det europeiske ved Bergen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1997). Nordens språk (bokmelding). Syn og Segn. 373-376.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2017). Språkfag og fagspråk. Om møtet mellom skrivekulturar i norsk og samfunnsfag på Vg2 yrkesfag.
 • Vis forfatter(e) (2001). Det reine språket. Om purisme i dansk, svensk, færøysk og norsk.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2020). Nynorsken er på tilbaketog i storkommunen.
 • Vis forfatter(e) (2020). Kan framleis bryta språklova utan å få straff.
 • Vis forfatter(e) (2020). Hvordan bruker vi språket?
 • Vis forfatter(e) (2013). Mediebidrag knytte til Språkdagen 2013.
 • Vis forfatter(e) (2007). Å rappe om seg sjølv.
 • Vis forfatter(e) (2007). Stigmatiserande ord.
 • Vis forfatter(e) (2007). Om ord ein bør vere varsame med å bruke.
 • Vis forfatter(e) (2007). Norskspråklig rapp gjør ungdom stolte av bygdene og småstedene sine.
 • Vis forfatter(e) (2007). Hiphop er typisk norsk.
 • Vis forfatter(e) (2006). Nynorsk-rapp med «stål i ondebrellå».
 • Vis forfatter(e) (2003). alvorlig talt: ord om annet.
 • Vis forfatter(e) (2003). Siste ord er ikkje sagt.
 • Vis forfatter(e) (2002). Endeleg farvel til samnorsken.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2012). Nynorsken i nye læreplanar i norsk.
 • Vis forfatter(e) (2012). Fredagspenalet - sidemålet som tema.
 • Vis forfatter(e) (2008). Stressless (intervju om språklege aspekt ved produktnamnet).
 • Vis forfatter(e) (2008). Språket i hipphopp.
 • Vis forfatter(e) (2008). Om språkprosjektet ”Double Bubble”.
 • Vis forfatter(e) (2008). Intervju om språkprosjektet ”Double Bubble”.
 • Vis forfatter(e) (2007). Om norskopplæring etter "Kunnskapsløftet".
 • Vis forfatter(e) (2007). Kva er norsk språk verdt?
 • Vis forfatter(e) (2007). Er rettskrivingskunnskapen blitt dårlegare?
 • Vis forfatter(e) (2007). Engelsk og hipphopp.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kommentar til sidemålsutspel frå Erling Lae, Oslo.
 • Vis forfatter(e) (2002). Ordet "pingle".
 • Vis forfatter(e) (2002). Om ordet "pingle".
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Språkveksling på grunnlag av tekstnormer og mottakarforventingar mellom ungdomar i det nynorske kjerneområdet. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Det saumlause språkskiftet – om overgangar frå nynorsk til bokmål i Fjell . 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Utfordringar og moglegheiter for skriftkulturforskinga. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kan sidemålet fremje djupnelæring? Prinsipielle og teoretiske perspektiv på toskriftsopplæringa. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Nynorsk under press. Folkerøystingar om opplæringsspråk i bergensområdet på 2000-talet. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Introduksjon. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Kva om Ivar Aasen tok med islandsk og færøysk? Faktisk og kontrafaktisk språkhistorie. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Archaisms in Nynorsk. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Hip Hop, Ethnicity and Linguistic Practice in Rural and Urban Norway. 33 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kva er god nynorsk språkføring? 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Språkverdiar. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Globalisering og språkleg mangfald. 33 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Identitet og purisme i ein hipphopp-diskusjon. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Purismeomgrepet gjennom to tusen år. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Mellom rasjonalitet og patriotisme. Om svensk purisme. 33 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Det reine språket. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Språknormer som forskingsobjekt. Refleksjonar kring språknormomgrepet og språknormforskinga. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Namnet �Stressless�. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Stressless. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Purism towards English: A comparative analysis of language planning in the Nordic language communities. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Autonomi som normeringsproblem. Eksempel frå færøysk og frisisk språknormering. 10 sider.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2008). Nordiske språk og språk i Norden. 325-343.
Oversatt kapittel
 • Vis forfatter(e) (2014). Ellen Bialystok: Language experience changes language and cognitive ability. 131-146.
Forord
 • Vis forfatter(e) (2022). Føreord. 7-10.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2012). Vil løfte Nordisk. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 48-51.
 • Vis forfatter(e) (2012). Forsking til politisk bruk. Forskerforum.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

• Stolt av eige språk (Fjell kommune)

• Grip teksten (lærebokprosjekt for VG1, VG2 og VG3, Aschehoug)

• Vilkår for nynorsk blant ungdom (UH-nett vest)

Stilling

Professor i nordisk fagdidaktikk/språk  

Bistilling

Professor II ved Institutt for språk og litteratur, Høgskulen i Volda, frå 01.03.2017 

 

Tidlegare stillingar

• Førsteamanuensis i norsk fagdidaktikk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, UiB, frå 01.01.2006. Professoropprykk i 2013.
• Førsteamanuensis II ved Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa, Høgskulen i Volda, 01.3.2006–30.06.2012.
• Postdoktorstipendiat (NFR) ved Nordisk institutt, UiB, 15.10.2001–31.12.2005. 
• Leiar i Noregs Mållag, april 2003–april 2005 (to periodar)
• Forskar i prosjektet “Moderne importord i språka i Norden”, 01.10.2001–01.10.2002.
• NFR-stipendiat ved Nordisk institutt, UiB, 01.08.1996 – 31.07. 2000.
• Høgskulelektor i norsk, førskulelærar- og allmennlærarutdanninga, Høgskolen Stord/Haugesund, 01.01.1996– 31.07.1996.
• Universitetslektor (vikar) i nordisk språkvitskap, Nordisk institutt, UiB, 01.08.1995–31.12. 1995.
• Amanuensisvikar i nordisk språkvitskap, Nordisk institutt, UiB, 01.01.1995-31.07.1995.

Utdanning

• Dr. art. 2001 med doktoravhandling i nordisk språkvitskap.
• Cand.philol. hausten 1994 med hovudfag i nordisk språkvitskap.
• Praktisk-pedagogisk eksamen våren 1994.

Faglege verv ved UiB

• Leiar for programstyret for lektor- og adjunktutdanning ved Universitetet i Bergen, frå 01.08.2012–31.07.2016
• Nordkurs-koordinator ved UiB frå 2005–2013
• Medlem av Utval for utdanning og internasjonalisering ved LLE, UiB, 2008–2009 og 2011–2012.
• Leiar for Programutval for lærarutdanning ved HF-fakultetet frå 1.8.2009–31.12.2009.
• Leiar for Lærarutdanningsutvalet ved HF-fakultetet, UiB, frå 1.2. 2007–1.8.2009.
• Medlem av programstyret for lærarutdanning ved UiB, frå 1.2. 2007–31.12.2009.

Faglege verv nasjonalt

• Medlem av styret ved Høgskulen i Volda, frå 01.08.2015–01.03.2017

• Medlem av styringsgruppa frå "Ny i Hordaland" frå 01.01.2015–31.07.2017

• Medlem i Nasjonalt råd for lærarutdanning (NRLU) frå 1.8.2012–31.07.2017.

• Medlem av Fagrådet for normering og språkobservasjon i Språkrådet frå 01.01.2008–01.08.2014

• Medlem i målpolitisk råd for Det Norske Teatret, frå 1.4. 2006–31.12.2009.

• Medlem i fagrådet for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa, frå 1.1. 2005–31.12.2010.

• Medlem i NOLES (Nettverk for norsk med vekt på lese- og skriveopplæring) frå 1.11.2010.

• Medlem i Rådet for Nynorsk kultursentrum, frå 1.1.2011–31.12.2014, varamedlem frå 01.01.2015.

• Varamedlem i styret for Norsk Ordbok 2014 frå 1.1.2011–31.12.2014.

 

Rettleiing av innleverte masteroppgåver

• Abelsnes, Gunhild (2017). I breidda og i djupna. Fordjupingsoppgåva i norskfaget. Masteroppgåve, NORMAU. V-2017.

• Vikum, Ingunn Viken (2016). Medelevrespons. «Men vi er ikkje gode nok til å gje skikkeleg respons». Masteroppgåve, NORMAU. H-2016. 

• Årbog, Bjørn Atle (2015). Addere, subtrahere, revidere eller maltraktere. Elevenes revisjonskompetanse brukt i egen tekst. Masteroppgåve, NORMAU. V-2015.

• Bakken, Magny (2015). Fordypningsoppgaven i norsk. Hvordan forstår lærerne kompetansemålet og hvordan forvalter de metodefriheten som Kunnskapsløftet inviterer til? Masteroppgåve, NORMAU. V-2015.

• Høines, John Martin (2014). På jakt eter formativ vurderingspraksis. En studie av læreres bruk og omtale av formativ vurdering i det skriftlige vurderingsarbeidet i norskfaget på Vg3. Masteroppgåve, NORMAU, V-2014.

• Bakken, Rita-Karin (2014). Danning for alle – ein utopi? Yrkesfagnorsk i eit danningsperspektiv. Masteroppgåve, NORMAU. V-2014.

• Asperanden, Edit Marie (2014). Leseopplæring på yrkesfag – det toget har vel gått? Masteroppgåve, NORMAU. V-2014.

• Nyrnes, Hæge (2011). «Nynorsken er så nære, men samtidig så langt ifrå». Ein studie av rammevilkåra for lesing på nynorsk i ungdomsskulen i Bergen. Masteroppgåve i nordisk. V-2011.

• Fauskanger, Solveig (2010). Brorskap frå Bronx til Bergen. Ein studie av stil og kjønn i bergensk hipphopp. Masteroppgåve i nordisk. V-2010.

• Nordvik, Bernt Eirik (2010). Lokalavisa – nynorskbastion under press. Eit språkkulturelt blikk på avisene Vestnytt og Os- og Fusaposten. Masteroppgåve i nordisk. V-2010.

• Hammerseth, Jan Arve Kittang (2009). Et feminisert norskfag? Lesing, tekstkultur og kjønn. Masteroppgåve i nordisk. V-2009.

 

Rettleiing av pågåande masteroppgåveprosjekt

• Saure, Jorid. Korleis fremje eit språk for språket? Norskdidaktikk i ei språkleg randsone. (Master i undervisning med fordjuping i norsk.) Forventinga innlevering: V-2019.

• Åsan, Eirik Stenrud. Dataspill i skolen. (Lektorutdanning i nordisk.) Forventa innlevering: V-2019

• Vatsaas, Helga Ramstad. Elevoppfatningar av nynorsk norm og valfridom. (Master i allmenn lingvistikk.) Forventa innlevering: V-2019

• Eide, Berit Brekkenes. Sidemålsopplæring i ungdomsskulen; nynorsk i ein bergensskule. (Master i undervisning med fordjuping i norsk.) Forventa innlevering: V-2019.

 

Rettleiing av doktorgradsprosjekt

Fiskerstrand, Pernille (2017). Språkfag og fagspråk. Om møtet mellom skrivekulturar i norsk og samfunnsfag på Vg2 yrkesfag. Avhandling for ph.d.-graden ved UiB. Leverte V-2017 og disputerte H-2017.

Eiksund, Hjalmar. Literacy med nynorsk eller bokmål som hovudmål. Gransking av skrivekompetanse i eit norsk tospråkperspektiv. Pågåande ph.d.-prosjekt med forventa innlevering V-2019.