Hjem
Erik Monsens bilde

Erik Monsen

Professor
 • E-postErik.Monsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 49
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Juridisk metode og formuerett, med særlig vekt på kontraktsrett, erstatningsrett og pengekravsrett, samt spørsmål om kravsstiftelse i randsonen av disse rettsdisiplinene

Undervisning på Mastergradsstudiet ved Det juridiske fakultet, UiB:

 • Foreleser i JUS114 Juridisk metode og JUS131 Kontraktsrett II
 • Storgruppeleder i JUS114 Juridisk metode, JUS131 Kontraktsrett II og JUS132 Pengekravsrett

 

Lærebok
 • Monsen, Erik. 2012. Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk. Cappelen Damm Akademisk.
Vitenskapelig artikkel
 • Monsen, Erik; Strand, Magnus. 2019. Passing-on unlawful charges: Still no small matter. European Public Law. 249-273.
 • Monsen, Erik. 2018. Hensynet til sammenheng i regelverket på kontraktslovgivningens område. Jussens venner. 227-249.
 • Monsen, Erik. 2018. Betalingskrav på berikelsesrettslig grunnlag i kjølvannet av havarerte kontraktsforhandlinger og som supplement til regler om pristillegg for tilleggs- og endringsarbeid. Tidsskrift for forretningsjus. 159-190.
 • Monsen, Erik. 2017. Erstatning for utbedringskostnader – kritikk av HR-2017-515 og løsning inspirert av deliktsreglene. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 241-267.
 • Monsen, Erik. 2017. Erstatning for utbedringskostnader – kritikk av HR-2017-515 og løsning inspirert av deliktsreglene. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.
 • Monsen, Erik. 2013. Om krav til innholdet i en fristavbrytende nøytral reklamasjon. En kommentar til Rt. 2012 s. 1779 (Victocor-dommen). Tidsskrift for forretningsjus. 97-115.
 • Monsen, Erik. 2012. Primært rettsgrunnlag i kontraktsretten. Jussens venner. 319-345.
 • Monsen, Erik. 2011. Forbud og utbedring ved overtredelse av unnlatelsesplikt. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 479-522.
 • Monsen, Erik. 2011. Disgorgement damages for breach of pre-contractual obligation and contract. European Review of Private Law. 799-815.
 • Monsen, Erik. 2010. Om utfylling av kontrakt i lys av Rt. 2010 s. 24 (Hanekleivdommen). Jussens venner. 384-408.
 • Monsen, Erik. 2010. Om reklamasjonsregler, passivitetsprinsipper og realitetsdrøftelser. Jussens venner. 147-203.
 • Monsen, Erik. 2010. Om rekkevidden av erstatningsrettslig vern for tap og ulempe som følge av formuesskade. Jussens venner. 1-66.
 • Monsen, Erik. 2010. Draft Common Frame of Reference (DCFR) and Restitution for Wrongs. European Review of Private Law. 813-822.
 • Monsen, Erik. 2007. Om miljøhensyn på formuerettens område - særlig om bruken av miljøhensyn i Støvlettdommen i Rt. 2006 s. 179. Lov og Rett. 613-630.
 • Monsen, Erik. 2007. Om eiendomsmeglerens rett til provisjon - utvalgte problemstillinger. Tidsskrift for eiendomsrett. 23-44.
 • Monsen, Erik. 2007. Nyere, norske dommer om berikelseskrav på immaterialrettens område. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 323-347.
 • Monsen, Erik. 2007. Fradrag for overvelting ved erstatnings- og tilbakesøkingskrav? Om fordeling av tap mellom skadevolder (betalingsmottaker), skadelidt (betaler) og tredjemann. Tidsskrift for erstatningsrett. 195-233.
 • Monsen, Erik. 2007. Bevistilgang til elektronisk lagret material. Tidsskrift for forretningsjus. 194-235.
 • Monsen, Erik. 2006. Vinningsavståelseskrav et alternativ til erstatningskrav ved overtredelse av konkurransebegrensningsavtale? Tidsskrift for forretningsjus. 157-176.
 • Monsen, Erik. 2006. Kommentarer til direktiv 2004/48/EF om harominsering av regner og håndheving av immateriealrettigheter. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.
 • Monsen, Erik. 2005. Om restitusjonskrav på ulovfestet grunnlag. Jussens venner. 157-197.
Rapport
 • Monsen, Erik. 2015. Disgorgement damages in Norwegian law. .
 • Monsen, Erik. 2011. Høringsuttalelse til Justisdepartementets høringsnotat av april 2011 om styrking av lovgivningen om håndheving av industrielle rettigheter m.m. .
 • Monsen, Erik. 2009. NOU 2009: 11 Kredittavtaler (sekretær). .
Faglig foredrag
 • Monsen, Erik. 2017. Avtaleinngåelse og avtaletolkning.
 • Monsen, Erik. 2015. Compensatory, Restitutionary and Disgorgement Damages in cases of Infringement of Intellectual Properties. EU Law and Norwegian Legislation as compared to US Law on Restitution for Wrongs.
 • Monsen, Erik. 2015. Berikelseskrav.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Monsen, Erik. 2013. Sårstelldommen - ulovfestet rett på legalitetsprinsippets område?
 • Monsen, Erik. 2012. Nøytral reklamasjon.
 • Monsen, Erik. 2012. Nøytral reklamasjon.
Vitenskapelig foredrag
 • Monsen, Erik. 2015. Regeldanning i erstatningsretten.
 • Monsen, Erik. 2012. Reklamasjon og passivitet i kontraktsretten.
 • Monsen, Erik. 2012. Reklamasjon og passivitet i kontraktsretten.
 • Monsen, Erik. 2011. Metodespørsmål i kontraktsretten.
 • Monsen, Erik. 2011. Lovfestete og ulovfestete regler om avtaleinngåelse.
 • Monsen, Erik. 2010. Blanda drops: Litt om (i) prisavslag (ii) angrerett ved internettinitiert kjøpeavtale og (iii) metodespørsmål i kontraktsretten.
 • Monsen, Erik. 2009. Om rettsdannelse i kontraktsretten - særlig om alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og analogisk anvendelse av lovregel.
 • Monsen, Erik. 2008. Uberettiget berikelse som grunnlag for betalingskrav.
 • Monsen, Erik. 2007. Om godtroende besitters fruktrett og rettsvirkninger av urettmessig utnyttelse av annen manns ting.
 • Monsen, Erik. 2007. Berikelseskrav ved brudd på immaterialrettslovgivningen og markedsføringslovgivningen.
Anmeldelse
 • Monsen, Erik. 2010. Principles of European Law. Study Group on a European Civil Code. Unjustified Enrichment (PEL Unj. Enr.). Prepared by Christian von Bar and Stephen Swann. Sellier European Law Publishers, Bruylant, Stämpfli Publishers Ltd. Berne, München 2009. 739 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 875-883.
Vitenskapelig monografi
 • Monsen, Erik. 2007. Berikelseskrav. Vederlagskrav og vinningsavståelseskrav ved urettmessig utnyttelse av ting og rettighet.
Doktorgradsavhandling
 • Skjefstad, Arnt. 2015. Fradrag for fordel ved erstatningsutmåling: Særlig om fordelsfradag ved tingsskade og mislighold.
 • Monsen, Erik. 2006. Berikelseskrav ved inngrep i det markedsføringsrettslige etterlikningsvernet etter mfl. § 8a jf. § 1. Et bidrag til analysen av privatrettslige monetære sanksjoner i norsk rett.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Askeland, Bjarte; Frøseth, Anne Marie; Færstad, Jan-Ove; Monsen, Erik. 2019. Erstatningsrettens utviklingslinjer de siste 50 år. 28 sider.
 • Monsen, Erik. 2013. Legalitetsprinsippet og tvangsmessig gjennomføring av vask og stell i institusjon i medhold av et snevert, ulovfestet hjemmelsgrunnlag. En kommentar til Sårstelldommen i Rt. 2010 s. 612. 12 sider.
 • Monsen, Erik. 2007. Om forholdet mellom erstatningskrav og vederlagskrav. 10 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Monsen, Erik. 2010. Erstatningskrav, vederlagskrav og vinningsavståelseskrav - noen utviklingstrekk. 1-4.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.


Utdanning

2006: Dr.juris på avhandlingen "Berikelseskrav ved inngrep i det markedsføringsrettslige etterlikningsvernet etter mfl. § 8a jf. § 1. Et bidrag til analysen av privatrettslige monetære sanksjoner i norsk rett"

2003: Opptatt på doktorgradsprogrammet ved Det juridiske fakultet, UiB

1999: Cand. jur. ved Universitetet i Bergen.1997 Spesialfag ved Middlesex University, England, med fordypning i engelsk kontraktsrett, EU-rett og IKT-rett

Praksis

2011-2016: Hovedredaktør i Tidsskrift for Forretningsjus (Gyldendal)

2009-dd: Professor ved Det juridiske fakultet, UiB

2013-2015: Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig (20%-stilling)

2011-2013: Professor II, Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen

2008-2009: Postdoktor ved Det juridiske fakultet, UiB

2008-2009: Sekretær for lovutvalg (NOU 2009: 11 Kredittavtaler)

2006-2009: Førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, UiB

2003-2006: Doktorgradsstipendiat ved Det juridiske fakultet, UiB

2001-2003: Universitetslektor ved Det juridiske fakultet, UiB

2001-2002: To måneders vikariat som dommerfullmektig ved Midhordland sorenskriverembete

2000-2001: Advokatfullmektig i BA-HR (Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma)

1999-2000: Vernepliktig jurist ved Sjøforsvarets Forsyningskommando - Kontraheringsavdeling, Haakonsvern