Hjem
Erik Titlestad Monsens bilde

Erik Titlestad Monsen

Professor
 • E-postErik.Monsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 49
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Juridisk metode og formuerett, med særlig vekt på kontraktsrett, erstatningsrett og pengekravsrett, samt spørsmål om kravsstiftelse i randsonen av disse rettsdisiplinene

Undervisning på Mastergradsstudiet ved Det juridiske fakultet, UiB:

 • Foreleser i JUS114 Juridisk metode og JUS131 Kontraktsrett II
 • Storgruppeleder i JUS114 Juridisk metode, JUS131 Kontraktsrett II og JUS132 Pengekravsrett

 

Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2012). Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk. Cappelen Damm Akademisk.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Passing-on unlawful charges: Still no small matter. European Public Law. 249-273.
 • Vis forfatter(e) (2018). Hensynet til sammenheng i regelverket på kontraktslovgivningens område. Jussens venner. 227-249.
 • Vis forfatter(e) (2018). Betalingskrav på berikelsesrettslig grunnlag i kjølvannet av havarerte kontraktsforhandlinger og som supplement til regler om pristillegg for tilleggs- og endringsarbeid. Tidsskrift for forretningsjus. 159-190.
 • Vis forfatter(e) (2017). Erstatning for utbedringskostnader – kritikk av HR-2017-515 og løsning inspirert av deliktsreglene. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 241-267.
 • Vis forfatter(e) (2017). Erstatning for utbedringskostnader – kritikk av HR-2017-515 og løsning inspirert av deliktsreglene. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.
 • Vis forfatter(e) (2013). Om krav til innholdet i en fristavbrytende nøytral reklamasjon. En kommentar til Rt. 2012 s. 1779 (Victocor-dommen). Tidsskrift for forretningsjus. 97-115.
 • Vis forfatter(e) (2012). Primært rettsgrunnlag i kontraktsretten. Jussens venner. 319-345.
 • Vis forfatter(e) (2011). Forbud og utbedring ved overtredelse av unnlatelsesplikt. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 479-522.
 • Vis forfatter(e) (2011). Disgorgement damages for breach of pre-contractual obligation and contract. European Review of Private Law. 799-815.
 • Vis forfatter(e) (2010). Om utfylling av kontrakt i lys av Rt. 2010 s. 24 (Hanekleivdommen). Jussens venner. 384-408.
 • Vis forfatter(e) (2010). Om reklamasjonsregler, passivitetsprinsipper og realitetsdrøftelser. Jussens venner. 147-203.
 • Vis forfatter(e) (2010). Om rekkevidden av erstatningsrettslig vern for tap og ulempe som følge av formuesskade. Jussens venner. 1-66.
 • Vis forfatter(e) (2010). Draft Common Frame of Reference (DCFR) and Restitution for Wrongs. European Review of Private Law. 813-822.
 • Vis forfatter(e) (2007). Om miljøhensyn på formuerettens område - særlig om bruken av miljøhensyn i Støvlettdommen i Rt. 2006 s. 179. Lov og Rett. 613-630.
 • Vis forfatter(e) (2007). Om eiendomsmeglerens rett til provisjon - utvalgte problemstillinger. Tidsskrift for eiendomsrett. 23-44.
 • Vis forfatter(e) (2007). Nyere, norske dommer om berikelseskrav på immaterialrettens område. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 323-347.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fradrag for overvelting ved erstatnings- og tilbakesøkingskrav? Om fordeling av tap mellom skadevolder (betalingsmottaker), skadelidt (betaler) og tredjemann. Tidsskrift for erstatningsrett. 195-233.
 • Vis forfatter(e) (2007). Bevistilgang til elektronisk lagret material. Tidsskrift for forretningsjus. 194-235.
 • Vis forfatter(e) (2006). Vinningsavståelseskrav et alternativ til erstatningskrav ved overtredelse av konkurransebegrensningsavtale? Tidsskrift for forretningsjus. 157-176.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kommentarer til direktiv 2004/48/EF om harominsering av regner og håndheving av immateriealrettigheter. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.
 • Vis forfatter(e) (2005). Om restitusjonskrav på ulovfestet grunnlag. Jussens venner. 157-197.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2015). Disgorgement damages in Norwegian law. .
 • Vis forfatter(e) (2011). Høringsuttalelse til Justisdepartementets høringsnotat av april 2011 om styrking av lovgivningen om håndheving av industrielle rettigheter m.m. .
 • Vis forfatter(e) (2009). NOU 2009: 11 Kredittavtaler (sekretær). .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Avtaleinngåelse og avtaletolkning.
 • Vis forfatter(e) (2015). Compensatory, Restitutionary and Disgorgement Damages in cases of Infringement of Intellectual Properties. EU Law and Norwegian Legislation as compared to US Law on Restitution for Wrongs.
 • Vis forfatter(e) (2015). Berikelseskrav.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2013). Sårstelldommen - ulovfestet rett på legalitetsprinsippets område?
 • Vis forfatter(e) (2012). Nøytral reklamasjon.
 • Vis forfatter(e) (2012). Nøytral reklamasjon.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2015). Regeldanning i erstatningsretten.
 • Vis forfatter(e) (2012). Reklamasjon og passivitet i kontraktsretten.
 • Vis forfatter(e) (2012). Reklamasjon og passivitet i kontraktsretten.
 • Vis forfatter(e) (2011). Metodespørsmål i kontraktsretten.
 • Vis forfatter(e) (2011). Lovfestete og ulovfestete regler om avtaleinngåelse.
 • Vis forfatter(e) (2010). Blanda drops: Litt om (i) prisavslag (ii) angrerett ved internettinitiert kjøpeavtale og (iii) metodespørsmål i kontraktsretten.
 • Vis forfatter(e) (2009). Om rettsdannelse i kontraktsretten - særlig om alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og analogisk anvendelse av lovregel.
 • Vis forfatter(e) (2008). Uberettiget berikelse som grunnlag for betalingskrav.
 • Vis forfatter(e) (2007). Om godtroende besitters fruktrett og rettsvirkninger av urettmessig utnyttelse av annen manns ting.
 • Vis forfatter(e) (2007). Berikelseskrav ved brudd på immaterialrettslovgivningen og markedsføringslovgivningen.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2010). Principles of European Law. Study Group on a European Civil Code. Unjustified Enrichment (PEL Unj. Enr.). Prepared by Christian von Bar and Stephen Swann. Sellier European Law Publishers, Bruylant, Stämpfli Publishers Ltd. Berne, München 2009. 739 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 875-883.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2007). Berikelseskrav. Vederlagskrav og vinningsavståelseskrav ved urettmessig utnyttelse av ting og rettighet.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2015). Fradrag for fordel ved erstatningsutmåling: Særlig om fordelsfradag ved tingsskade og mislighold.
 • Vis forfatter(e) (2006). Berikelseskrav ved inngrep i det markedsføringsrettslige etterlikningsvernet etter mfl. § 8a jf. § 1. Et bidrag til analysen av privatrettslige monetære sanksjoner i norsk rett.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Erstatningsrettens utviklingslinjer de siste 50 år. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Legalitetsprinsippet og tvangsmessig gjennomføring av vask og stell i institusjon i medhold av et snevert, ulovfestet hjemmelsgrunnlag. En kommentar til Sårstelldommen i Rt. 2010 s. 612. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Om forholdet mellom erstatningskrav og vederlagskrav. 10 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2010). Erstatningskrav, vederlagskrav og vinningsavståelseskrav - noen utviklingstrekk. Tidsskrift for erstatningsrett. 1-4.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.


Utdanning

2006: Dr.juris på avhandlingen "Berikelseskrav ved inngrep i det markedsføringsrettslige etterlikningsvernet etter mfl. § 8a jf. § 1. Et bidrag til analysen av privatrettslige monetære sanksjoner i norsk rett"

2003: Opptatt på doktorgradsprogrammet ved Det juridiske fakultet, UiB

1999: Cand. jur. ved Universitetet i Bergen.1997 Spesialfag ved Middlesex University, England, med fordypning i engelsk kontraktsrett, EU-rett og IKT-rett

Praksis

2011-2016: Hovedredaktør i Tidsskrift for Forretningsjus (Gyldendal)

2009-dd: Professor ved Det juridiske fakultet, UiB

2013-2015: Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig (20%-stilling)

2011-2013: Professor II, Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen

2008-2009: Postdoktor ved Det juridiske fakultet, UiB

2008-2009: Sekretær for lovutvalg (NOU 2009: 11 Kredittavtaler)

2006-2009: Førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, UiB

2003-2006: Doktorgradsstipendiat ved Det juridiske fakultet, UiB

2001-2003: Universitetslektor ved Det juridiske fakultet, UiB

2001-2002: To måneders vikariat som dommerfullmektig ved Midhordland sorenskriverembete

2000-2001: Advokatfullmektig i BA-HR (Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma)

1999-2000: Vernepliktig jurist ved Sjøforsvarets Forsyningskommando - Kontraheringsavdeling, Haakonsvern