Hjem
Geir Høstmark Nielsens bilde

Geir Høstmark Nielsen

Professor emeritus
 • E-postGeir.Nielsen@uib.no
 • Telefon+47 911 48 183
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 12
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 BERGEN
 • Dynamisk psykoterapi, spesielt korttids
 • Psykoterapi med eldre.
 • Psykoterapiveiledning, veiledningsmetodikk.
 • Projektiv undersøkelsesmetodikk, spesielt Rorschach
 • Klinisk bruk av hypnose.
 • Fag- og forskningsetikk.
Vitenskapelig artikkel
 • 2010. What is a “good outcome” in psychotherapy? A qualitative exploration of former patients' point of view. Psychotherapy Research. 285-294.
 • 2010. Training graduate students as raters in psychotherapy process research. Nordic Psychology. 4-20.
 • 2009. Why did I change when I went to therapy? A qualitative analysis of former patients' conceptions of successful psychotherapy. Counselling and Psychotherapy Research. 250-256.
 • 2009. Nondisclosure in group supervision: The supervisor perspective. Nordic Psychology. 28-48.
 • 2009. Nondisclosure in group supervision: The supervisee perspective. Nordic Psychology. 5-27.
 • 2009. Mutual assumptions and facts about nondisclosure among clinical supervisors and students: A comparative analysis. Nordic Psychology. 49-59.
 • 2009. Klinisk intuisjon: Forenlig med evidensbasert praksis? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 940-947.
 • 2006. Unge overgripere fenomen, psykoterapi og utfall. Skolepsykologi. 17-30.
 • 2006. Psykologisk arbeid med selvaktelse i lys av interpersonlig teori. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 932-939.
 • 2006. Hva er relasjonell psykoanalyse? Nye psykoanalytiske perspektiver på samhandling, det ubevisste og selvet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 899-908.
 • 2006. Cognitive behavioral therapy vs zopiclone for treatment of chronic primary insomnia in older adults - A randomized controlled trial. Journal of the American Medical Association (JAMA).
 • 2006. Affect consciousness or mentalization? A comparison of two concepts with regard to affect development and affect regulation. Scandinavian Journal of Psychology. 237-244.
 • 2006. A comparison of actigraphy and polysomnography in older adults treated for chronic primary insomnia. Sleep. 1353-1358.
 • 2005. Unge overgripere. En kartleggingsundersøkelse fra Hordaland. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 987-993.
 • 2005. Psykiske lidelser i eldre år. Sentrale tilstandsbilder, utbredelse og nytteverdien av psykologisk behandling. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis. 86-103.
 • 2005. Balancing losses and growth. A relational perspective on identity formation in the second half of life. Journal of the American Academy of Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry. 431-451.
 • 2004. Relasjon, dialog og meningsskaping er psykoterapiens kjerne. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 396-399.
 • 2004. Om å bevare psykoterapiens rom for fri intersubjektiv utforskning. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 482-486.
 • 2004. Individualterapi med barn og unge: en velfundert, nyttig og regningssvarende behandlingsform? Matrix. 22-40.
 • 2003. Psykodynamisk forståing av Gud som objektrepresentasjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 945-953.
 • 2003. Behavioral treatment of insomnia in older adults: An open trial comparing two interventions. Behaviour Research and Therapy. 31-48.
 • 2002. Psychological characteristics of elderly insomniacs. Scandinavian Journal of Psychology. 425-432.
 • 2001. Relasjonsorientert psykodynamisk praksis er støttet av evidens. En granskning av visse forutsetninger i diskusjonen om terapeutisk effekt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 528-539.
 • 2001. Psykodynamisk forståing av Gud som objektrepresentasjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • 2001. Prevalence of insomnia in the adult Norwegian population. Sleep. 771-779.
 • 2001. Clinical assessment and treatment of insomnia. Professional Psychology:Research and Practice. 115-124.
 • 1999. Utdanning av kliniske veiledere. Erfaringer fra et utdanningsprogram ved Universitetet i Tromsø. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1151-1156.
 • 1999. Treatments that work. Journal of the Norwegian Psychological Association. 617-619.
 • 1999. Psykoterapi som kunnskapsbasert praksis. Utfordringer og dilemmaer ved årtusenskiftet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 436-446.
 • 1999. Hinsides tilpasningsprinsippet. Omriss av en fortolkende relasjonell psykoanalyse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 636-646.
 • 1999. Brief dynamic psychotherapy with older adults. Journal of Clinical Psychology. 935-947.
 • 1999. Brief dynamic psychotherapy with older adults. Journal of Clinical Psychology. 935-947.
 • 1998. Tema: Aldring og eldre. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 717-720.
 • 1998. Psykologisk behandling i eldre år. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 731-738.
 • 1998. Psykologisk behandling av søvnløshet: En oversikt med vekt på atferdsorienterte metoder. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 337-344.
 • 1998. Psykologisk behandling av søvnløshet. En oversikt med vekt på atferdsorienterte metoder. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 337-344.
 • 1998. Psykoanalytisk psykologi mot tusenårsskiftet. Fremveksten av de relasjonelle perspektivene. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • 1998. Personality characteristics of women with alcohol addiction: A Rorschach study of women in an early treatment programme. Scandinavian Journal of Psychology. 47-54.
 • 1998. Personality characteristics of women with alcohol addiction. A Rorschach study of 60 women in an early treatment programme. Scandinavian Journal of Psychology. 47-54.
 • 1998. Perception of sleep in the elderly. Norsk Epidemiologi. 183-189.
 • 1998. Perception of sleep in the elderly. Norsk Epidemiologi. 183-189.
 • 1998. Klinisk praksis og supervisjon i grunnutdanningen: Erfaringer fra Universitetet i Bergen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • 1998. Historical background and current trends in short-term dynamic psychotherapy. (Abstract). Nordic Journal of Psychiatry. 154-154.
 • 1997. Validation of the Dental Fear Scale and the Dental Belief Survey on a Norwegian sample. Community Dentistry and Oral Epidemiology. 160-164.
 • 1997. Kunnskapsbasert praksis. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 858-859.
 • 1996. Prinsipper for behandling av odontofobe pasienter ved Senter for odontofobi. Den norske tannlegeforenings tidende. 544-548.
 • 1996. Kronisk søvnløshet hos eldre. En oversikt med særlig henblikk på grunnlaget for ikke-farmakologisk behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 623-633.
 • 1996. Klinisk veiledning. Noen betraktninger på dagens situasjon og aktuelle utfordringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 32-42.
 • 1996. Frykt for tannbehandling: Utbredelse, etiologi og behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 785-793.
 • 1996. Evaluering av klinisk praksis og veiledning. Noen erfaringer fra psykologutdanningen i Tromsø. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 120-126.
 • 1996. Behandling av odontofobe pasienter. Resultater etter tre år ved Senter for odontofobi. Den norske tannlegeforenings tidende. 550-554.
 • 1995. Pasientrettigheter, kvalitetssikring og etikk i arbeid med aldersdemente. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 8-14.
 • 1995. En sunn sjel i en sunn kropp? Forandring i kroppsforhold etter korttids dynamisk psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 220-231.
 • 1994. Etikkopplæring i psykologstudiet : en omtale av undervisningsopplegget i Bergen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 630-633.
 • 1993. Om å skrive faglige artikler. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 546-553.
 • 1992. Individuell korttids dynamisk psykoterapi med barn: En for lite påaktet arbeidsmåte? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 438-447.
 • 1992. En verdensborger er gått bort. Professor Julius Marek (1922-1991) in memoriam. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 145-146.
 • 1992. En kraft i pedagogisk psykologi er borte. Professor Hans-Jørgen Gjessing (1920-1992) in memoriam. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 234-234.
 • 1991. Sammenheng mellom kroppsforhold og psykopatologi. Noen funn fra Bergens-prosjektet om korttids dynamisk psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 467-476.
 • 1991. Fra klinisk tolkning til avvik fra et gjennomsnitt - en utprøving av Killingsmos Rorschach-system. En psykometrisk utprøving av en skåringsmanual f egoprofilen i Killingmos Rorschach-system. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 895-905.
 • 1991. "Uegnede" pasienter, eller egnet terapi? Erfaringer med korttids dynamisk psykoterapi for pasienter som ikke oppfyller ordinære inklusjonskriterier. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 91-98.
Vitenskapelig foredrag
 • 2014. Hvordan bli en god terapeut?
 • 2013. Henimot en mer kortvarig dynamisk psykoterapi?
 • 2012. Utfordringer i klinisk veiledning.
 • 2012. Samtaler som forandrer.
 • 2012. Korttids dynamisk psykoterapi: Muligheter og begrensninger.
 • 2012. Korttids dynamisk psykoterapi: Gunnleggende prinsipper.
 • 2012. Korttids dynamisk psykoterapi på relasjonell grunn.
 • 2012. Korttids dynamisk psykoterapi i lys av nyere teoriutvikling.
 • 2011. Prinsipper og metodiske tilnærminger i korttids dynamisk psykoterapi.
 • 2011. Korttids dynamisk psykoterapi: Innflytelsen fra interpersonlige og relasjonsorienterte modeller.
 • 2011. Korttids dynamisk psykoterapi: Grunnleggende prinsipper og metoder.
 • 2011. Korttids dynamisk psykoterapi.
 • 2011. Kortids dynamisk psykoterapi i lys av interpersonlige og relasjonsorientert tenkning.
 • 2011. Klinisk intuisjon: Forenlig med evidensbasert praksis?
 • 2011. Har klinisk intuisjon noen plass i evidensbasert praksis?
 • 2011. Bruk av SCL-90-R i klinisk arbeid.
 • 2011. Betydningen av klinisk intuisjon i evidensbasert praksis.
 • 2010. Å skrive fagtekst: Fra kompleks klinisk situasjon til klart formulerte problemstillinger.
 • 2010. Systematisering av eget klinisk arbeid med henblikk på spesialistoppgave, forskning og publisering.
 • 2010. Psykoterapi i lys av interpersonlig psykoanalyse.
 • 2010. Prinsipper og arbeidsmåter i korttids dynamisk psykoterapi.
 • 2010. Mindfulness-basert behandling av angstlidelser.
 • 2010. Mindfulness training for patients with anxiety disorders - results from a randomized controlled trial.
 • 2010. Korttids dynamisk psykoterapi: Teorigrunnlag og arbeidsmetodikk.
 • 2010. Det skriftlige arbeidet til spesialiteten i klinisk psykologi.
 • 2009. ”Å skrive fagtekst: Fra kompleks klinisk situasjon, til klart formulerte problemstillinger.”.
 • 2009. What is a “good outcome” in psychotherapy? An exploration of former patients’ point of view.
 • 2009. What is a “good outcome” in psychotherapy? An exploration of former patients’ point of view.
 • 2009. Nye veier i psykoterapien: Korttids dynamisk psykoterapi.
 • 2009. Kan man oppnå gode resultater på kort tid? Ulike innfallsvinkler til korttids dynamisk psykoterapi.
 • 2009. Hva er evidensbasert praksis i psykologi?
 • 2009. Affect exposure as a mechanism of change in affect phobia treatment.
 • 2008. Særlige utfordringer og vanskeligheter i klinisk veiledningsarbeid.
 • 2008. Self-esteem changes in group therapy patients.
 • 2008. Relasjonell psykoanalyse: Kjennetegn, historikk og aktuelle utviklingstrekk.
 • 2008. Psykoanalytisk terapi og kognitv terapi: En sammenligning md henblikk på potensielle møtepunkter og integrasjon.
 • 2008. Prinsipper for korttids dynamisk psykoterapi.
 • 2008. Opplæring i psykoterapi: Noen betraktninger med særlig henblikk på noviseterapeuten.
 • 2008. Noen betraktninger på klinisk veiledningsmetodikk.
 • 2008. Korttids dynamisk psykoterapi: Muligheter og begrensninger.
 • 2008. Korttids dynamisk psykoterapi: Kjennetegn, historikk og prototypiske arbeidsmodeller.
 • 2008. Korttids dynamisk psykoterapi: Aktuelle utviklingstrekk og integrasjonsbestrebelser.
 • 2008. Klinisk veiledningsmetodikk på relasjonell grunn.
 • 2008. Hva er virksom praksis i Bup-feltet? Betraktninger på dagens situasjon og noen tanker om veien videre.
 • 2008. Hva er psykodynamisk psykoterapi?
 • 2008. Forskning og publisering med utgangspunkt i egen praksis.
 • 2007. Å skrive faglige og vitenskapelige artikler.
 • 2007. Å drive forskning i egen praksis.
 • 2007. Supervisjon og narsissistisk sårbarhet.
 • 2007. Om å formidle faglige erfaringer i skriftlig tekst.
 • 2007. Klinisk supervisjon med utgangspunkt i relasjonell psykodynamisk teori.
 • 2007. Grunnbegreper i klinisk veiledningsmetodikk.
 • 2006. Psykoterapisupervisjon på relasjonell psykoanalytisk grunn.
 • 2006. Psykoterapisupervisjon på relasjonell psykoanalytisk grunn.
 • 2006. Perfeksjonisme, angst og narsissistisk sårbarhet hos utdannelseskandidater og supervisorer.
 • 2006. Om å skrive faglige artikler.
 • 2006. Korttids dynamisk psykoterapi: Grunnprinsipper og aktuelle utviklingstrekk.
 • 2006. Klinisk supervisjon på grunnlag av relasjonell psykoanalytisk teori.
 • 2006. Hva vet vi om virkninger av korttids dynamisk psykoterapi?
 • 2006. Hva er god opplæring i psykoterapi?
 • 2006. Erfaringer med korttids dynamisk psykoterapi.
 • 2006. Aktuelle utviklingstrekk i korttids dynamisk psykoterapi.
 • 2005. "Veier til forandring: En sammenligning av dynamisk psykoterapi og kognitiv terapi".
 • 2005. "Terapisupervisjon på relasjonell psykoanalytisk grunn".
 • 2005. "Psykoanalytisk psykoterapi og kognitiv terapi: Er integrasjon mulig - og ønskelig".
 • 2005. "Korttids dynamisk psykoterpi: Henimot teoretisk integrasjonisme?".
 • 2005. "Korttids dynamisk psykoterapi: Historisk bakgrunn og prinsipper".
 • 2005. "Korttids dynamisk psykoterapi: Aktuelle utviklingslinjer".
 • 2005. "Klinisk supervisjon med basis i relasjonell psykoanalyse".
 • 2005. "Hjelper det å snakke om det? Om nytteverdien av psykoterapi".
 • 2005. "Fokusvalg og arbeidsmetodikk i korttids dynamisk psykoterapi".
 • 2005. "Evidensbasert praksis i BUP: Idealer og realiteter".
 • 2005. "Behandlingsforskning og kunnskapsbasert praksis".
 • 2004. The historical development of short-term dynamic psychotherapy.
 • 2004. Psykoterapi: Forskning over prosess og utfall.
 • 2004. Perferksjonisme, angst og narsisstisk sårbarhet hos supervisander og supervisorer.
 • 2004. Noen vitenskapsteoretiske betraktninger på forståelsen av psykiske lidelser.
 • 2004. Motstand og motstandsbearbeidelse i korttids dynamisk psykoterapi.
 • 2004. Main Characteristics of Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy.
 • 2004. Korttids dynamisk psykoterapi: Hovedprinsipper og aktuelle utviklingslinjer.
 • 2004. Korttids dynamisk psykoterapi: Historikk og hovedkjennetegn.
 • 2004. Korttids dynamisk psykoterapi: Aktuelle utviklingslinjer og forskning.
 • 2004. Bruk av motoverføring i korttids dynamisk psykoterapi.
 • 2004. Bruk av SCL-90 som evalueringsinstrument i løpende pasientbehandling og forskning.
 • 2003. Supervisjon og konsultasjon.
 • 2003. Supervisjon i lys av nyere relasjonsorientert psykoanalytisk teori.
 • 2003. Korttids dynamisk psykoterapi: Hva kan hypnose bidra med?
 • 2003. Korttids dynamisk psykoterapi: Hovedkjennetegn og aktuelle utviklingslinjer.
 • 2003. Korttids dynamisk psykoterapi ved tilstander der angst inngår.
 • 2003. Klinisk veiledningsmetodikk med forankring i relasjonsorientert psykoanalytisk teori.
 • 2003. Klinisk bruk av hypnose: Indikasjoner og kontraindikasjoner.
 • 2003. Hypnose som hjelpemiddel i psykoterapi.
 • 2003. Hypnose innenfor korttids dynamisk psykoterapi.
 • 2003. Fag, psykologidentitet og fag-etikk.
 • 2003. Affect Phobias and Short-Term Dynamic Psychotherapy: Some comments on its relatiosnship to traditional forms of short-term dynamic psychotherapy.
 • 2002. Utviklingslinjer i korttids dynamisk psykoterapi.
 • 2002. Motstand og motstandsbearbeidelse i korttids dynamisk psykoterapi.
 • 2002. Kunnskapstradisjoner og forståelsesmodeller i psykiatrien.
 • 2002. Korttids dynamisk psykoterapi: Prinsipper og arbeidsmåte.
 • 2002. Korttids dynamisk psykoterapi: Aktuelle utviklingslinjer.
 • 2002. Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy: Comments on Della Selva's Modified Approach.
 • 2002. Individualterapi med barn og unge: En nyttig og regningssvarende behandlingsform?
 • 2002. Hypnose for underholdning - ja? For tannbehandling - nei?
 • 2002. Er motstand fortsatt et fruktbart begrep i dynamisk psykoterapi?
 • 2002. Davanloo's Short-Term Dynamic Psychotherapy: Some Critical Reflections.
 • 2001. psykoterapiveiledning: Teoretiske og kliniske innfallsvinkler.
 • 2001. Veier til forandring - betraktninger med basis i interpersonlig psykoanalytisk teori.
 • 2001. Teori og teknikk i korttids dynamisk psykoterapi.
 • 2001. Psykopatologiforståelse i lys av interpersonlig og relasjonell psykoanalyse.
 • 2001. Noen betraktninger på klinisk veiledning og veiledningsmetodikk.
 • 2001. Korttids psykoterapi for pasienter med kroniske somatiske lidelser.
 • 2001. Korttids dynamisk psykoterapi: Tradisjonelle modeller.
 • 2001. Korttids dynamisk psykoterapi: Status og utviklingslinjer.
 • 2001. Korttids dynamisk psykoterapi: Nyere modeller og utviklingslinjer.
 • 2001. Korttids dynamisk psykoterapi: Fremvekst, teoetisk forankring og klinisk arbeidsmetodikk.
 • 2001. Klinisk supervisjon: Noen grunnleggende betraktninger og praktiske innfallsvinkler.
 • 2001. Klinisk supervisjon: Noen erfaringer fra en universitetsklinikk.
 • 2001. Aktuelle utviklingslinjer i korttids dynamisk psykoterapi.
 • 2000. Supervisor som bedømmer av utdanningskandidaters egnethet for terapeutisk arbeid.
 • 2000. Psykologiske universitetsklinikker: Muligheter og begrensninger.
 • 2000. Preventive interventions for older adults: Early treatment in an outpatient university clinic.
 • 2000. Korttids dynamisk psykoterapi ved ulike kliniske tilstandsbilder.
 • 2000. Korttids dynamisk psykoterapi i klinisk arbeid med barn og ungdom.
 • 2000. Korttids dynamisk psykoterapi i arbeid med ungdomsklientell.
 • 2000. Kliniske utfordringer i korttids dynamisk psykoterapi.
 • 2000. Hva har psykoterapiforskningen lært oss - hvilke utfordringenr står vi overfor?
 • 2000. Forskning fra en klinisk basis.
 • 2000. Evidensbasert klinisk praksis: Fornuft og ufornuft.
 • 2000. Dynamisk psykoterapi med eldre.
 • 2000. Det skriftlige spesialistarbeidet: Hvordan overvinner man skrivesperrer?
 • 2000. Barne- og ungdomspsykiatrien i det nye årtusen.
 • 2000. Alvorlige personlighetsforstyrrelser, med særlig vekt på borderline problematikk.
 • 2000. Aktuelle utviklingslinjer innenfor korttids dynamisk psykoterapi.
 • 1999. Psykoterapi og effekt.
 • 1995. Fear of dental treatment: When exposure therapy is not enough.
Sammendrag/abstract
 • 2008. CBT versus pharmacological treatment of insomnia in older adults. International Journal of Psychology (IJP). 16-16.
 • 2006. Cognitive-behavioural therapy is more effective than hypnotic treatment. a randomized controlled trial of elderly chronic primary insomniacs. Journal of Sleep Research. 158-158.
 • 2006. Cognitive-behavioral and hypnotic treatment of chronic primary insomnia among the elderly. A randomized controlled trial. Sleep. A253-A254.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • 2015. The Impact of Group-Based Mindfulness Training on Self-Reported Mindfulness: a Systematic Review and Meta-analysis. 501-522.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • En analyse av det teoretiske og empiriske grunnlaget for korttids dynamisk psykoterapi
 • Effekt av ikke-farmakologisk behandling av søvnforstyrrelser hos eldre (Fellesprosjekt)
 • Utdanningskandidaters opplevelse av gode vs. dårlige veiledningstimer