Hjem
Gert Johan Kjelbys bilde

Gert Johan Kjelby

Professor, Prosjektet "Politi- og påtalerett"
 • E-postGert.Kjelby@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 34
 • Besøksadresse
  Det juridiske fakultet
  Magnus Lagabøtes plass
  Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
 • Kjelby, Gert Johan. 2017. Doms- og foreleggskompetansen i politisakene. Særlig om politimestrenes «dømmende Myndighed i ringe Bødemaalsager» og foreleggsinstituttets fremvekst. Artikkel, sider 243-283. I:
  • Heivoll, Geir; Flaatten, Sverre. 2017. Rettslige overgangsformer: Politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling. Akademisk Publisering. 329 sider. ISBN: 978-82-8152-049-3.
 • Kjelby, Gert Johan. 2017. Påtalerett. Cappelen Damm Akademisk. 410 sider. ISBN: 9788202516062.
 • Kjelby, Gert Johan; Skyberg, Lisbet Fullu. 2016. "En vurdering av enkelte premisser for en ny straffeprosesslov" Rapport av 8. februar 2016 til Straffeprosessutvalget. NOU - Norges offentlige utredninger. 2016: 24: vedlegg 2. Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo. 48 sider.
 • Kjelby, Gert Johan; Sæther, Knut Erik. 2016. Påtalemyndigheten og rettsfølelsen. Kapittel 7, sider 166-186. I:
  • Frøseth, Anne Marie; Grøning, Linda; Wandall, Rasmus. 2016. Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis. Gyldendal Juridisk. 320 sider. ISBN: 978-82-0548-952-3.
 • Kjelby, Gert Johan. 2015. Some Aspects of and Perspectives on the Public Prosecutor’s Objectivity according to ECtHR Case-Law. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice. 3: 61-83.
 • Kjelby, Gert Johan. 2015. Bevisrettens grunnprinsipper og hovedregler i straffesaker. Kapittel 3 i Del II Bevisrettens rammer, sider 79-152. I:
  • Aarli, Ragna; Hedlund, Mary-Ann; Jebens, Sverre Erik. 2015. Bevis i straffesaker: Utvalgte emner. Gyldendal Akademisk. 712 sider. ISBN: 9788205460096.
 • Kjelby, Gert Johan. 2014. En rettspolitisk vurdering av straffansvaret for alvorlig sinnslidende i norsk rett. Tidsskrift for strafferett. 3. 262-282.
 • Kjelby, Gert Johan. 2014. Straffeloven 1902 og den offentlige påtaleretten. Bokkapittel, sider 271-292. I:
  • Flaatten, Sverre; Heivoll, Geir. 2014. Straff, lov, historie: historiske perspektiver på straffeloven av 1902. Akademisk Forlag. 345 sider. ISBN: 978-82-8152-043-1.
 • Kjelby, Gert Johan. 2013. Mellom rett og plikt til straffeforfølgning. Den relative etterforskings- og påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess. Cappelen Damm Akademisk. 770 sider. ISBN: 978-82-02-41505-1.
 • Kjelby, Gert Johan; Øyen, Ørnulf. 2013. Every reasonable effort? – om domstolenes og påtalemyndighetens plikt til å sikre tiltaltes rett til krysseksaminasjon. Festskriftartikkel, sider 293-307. I:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 sider. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Kjelby, Gert Johan. 2012. Mellom rett og plikt til straffeforfølging. Den relative etterforskings- og påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess. Universitetet i Bergen.
 • Kjelby, Gert Johan; Øyen, Ørnulf. 2008. Saken Gäfgen mot Tyskland – noen synspunkt på absolutte og relative sider ved EMK art. 3. Tidsskrift for strafferett. 3. 290-298.
 • Kjelby, Gert Johan. 2007. Preventiv og pre-aktiv etterforsknings- og påtalestrategi "The Al Capone approach" og hjemlig nulltoleranse. 3. artikkel, del IV, sider 610-627. I:
  • Frantzen, Torstein; Giertsen, Johan; Moss, Giuditta Cordero. 2007. Rett og toleranse Festskrift til Helge Johan Thue. Gyldendal Akademisk. 806 sider. ISBN: 978-82-05-37592-5.
 • Kjelby, Gert Johan. 2007. Betydningen av Kaste og Mathisen mot Norge – en replikk. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. 46: 190-192.
 • Kjelby, Gert Johan. 2006. Saken K og M mot Norge - Det er en menneskerett å få stille spørsmål, men ikke å få svar. Bergens Tidende. Publisert 2006-12-02.
 • Kjelby, Gert Johan. 2005. Bevisførsel og bevissikring i familievoldsaker – særlig om adgangen til opplesning av tidligere avgitte forklaringer. Tidsskrift for strafferett. 1. 7-43.
 • Kjelby, Gert Johan. 2002. Opplesning av tidligere avgitte forklaringer fra en medskyldig. Del 5 Andre rettsområder, sider 547-562. I:
  • Holgersen, Gudrun; Kaasen, Kai; Lilleholt, Kåre. 2002. Nybrott og odling Festskrift til Nils Nygaard på 70-årsdagen. Fagbokforlaget.
 • Kjelby, Gert Johan. 1998. Rettergangsbot for utilbørlig forhold i anledning etterforsking - noen synspunkt på domstolloven § 200, jf § 213 femte ledd. Del 5. Strafferett og prosessrett, sider 653-669. I:
  • Doublet, David R.; Krüger, Kai; Strandbakken, Asbjørn. 1998. Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 867 sider. ISBN: 82-419-0234-4.
 • Kjelby, Gert Johan. 1996. Forhandlinger og avtaler mellom påtalemyndigheten og siktede - straffeprosessuelle forlik? Kritisk juss. 4. 227-256.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Lovgivningstiltak for en mer effektiv behandling av straffesaker. Arbeidstittel:”CONSENSUAL CRIMINAL PROCEDURE” I NORSK STRAFFERETTS­PLEIE?

Prosjektleder "Politi og Påtalerett"