Hjem
Gert Johan Kjelbys bilde

Gert Johan Kjelby

Professor, Prosjektet "Politi- og påtalerett"
 • E-postGert.Kjelby@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 34
 • Besøksadresse
  Det juridiske fakultet
  Magnus Lagabøtes plass
  Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Professor PhD Gert Johan Kjelby er tidligere statsadvokat (1999-2015). Han leder det 5-årige forskingsprosjektet “Politi og påtalerett” på Det juridiske fakultet i Bergen. Prosjektet startet i 2017 og består p.t. av én PhD stipendiat og 4 professorer/førsteamanuenser, som alle forsker innenfor fagfeltene politi og påtalerett. Prosjektet er en samfinansiering mellom Bergens forskningsstiftelse, Politidirektoratet og UiB. Du kan lese mer om prosjektet her.

Siden 1996 har Kjelby publisert bøker og artikler innen strafferett, straffeprosess, menneskerettigheter i straffeprosessen, prosesshistorie, politirett og påtalerett. Han fullførte sin PhD i 2013 med avhandlingen «Mellom rett og plikt til straffeforfølgning. Den relative etterforskings- og påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess.» I 2017 publiserte han boken «Påtalerett»

Arrangør, konferanseleder og foredragsholder på konferansen «I politi og påtalerettens grenseland» 15.-16. november 2018 i regi av prosjektet «Politi og påtalerett». (Foredrag om «Sanksjonsvalg og -samordning mellom politiet, påtalemyndigheten og forvaltningen»). Les mer om konferansen.

Foredrag "Prosecutors functional independence in Norway" i anledning OSCE - Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) studiebesøk til Norge 14-15 Mai 2018 (Strengthening the functional independence of prosecutors in Eastern Partnership countries). Delegasjonen hadde deltakere fra påtalemyndigheten i Ukraina, Georgia, Armenia, Hvite-Russland og Moldova.

Kjelby er tilknyttet The Georgian-Norwegian Rule of Law Association, og har deltatt på foreningens årlige konferanser 2014-2017, med foredrag om bl.a. “Crime and conduct of criminal cases in Norway” (2017), "Prosecutors accountability" (2015) and "Public Prosecutor’s Objectivity according to ECtHR Case-Law" (2014), (publisert i Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, Volume 3, Issue 1, 2015, pp. 61-83).

Kjelby har over tid veiledet masterstudenter.

Det juridiske fakultet: Kursansvar og underviser i Påtalerett (JUSS255-2-A) Underviser også i Politirett (JUSS254-2-A), Rettergang (JUSS 242) og på Etikkurset (JUSSETIKK)

Annet: Gjesteforeleser ved Politihøgskolen (2018-2019) på kurs for nye og erfarne politijurister og for etterforskere og jurister som tar master i «Erfaringsbasert etterforsking»

Professor Gert Johan Kjelby har publisert flere artikler og bøker, og vært gjesteredaktør for tidsskrift.

 • Kjelby, Gert Johan. 2019. Påtalerett.
 • Kjelby, Gert Johan. 2019. Politi- og påtalerett som akademiske fag ved Det juridiske fakultet i Bergen. 16 sider.
 • Kjelby, Gert Johan. 2019. Beviskravet for påtalemyndighetens beslutning om tiltale. Relativisering av beviskravet i lys av EMK og Armani Da Silva mot Storbritannia fra 2016? . 22 sider.
 • Kjelby, Gert Johan. 2018. Politiets advarsler – OPS, don‘t do it again! Tidsskrift for strafferett. 285-300.
 • Kjelby, Gert Johan; Strandbakken, Asbjørn. 2018. En politiembetsmann og politirettsforsker takker av – Ragnar Auglend 70 år. Tidsskrift for strafferett. 262-264.
 • Kjelby, Gert Johan. 2017. Påtalerett.
 • Kjelby, Gert Johan. 2017. Doms- og foreleggskompetansen i politisakene. Særlig om politimestrenes «dømmende Myndighed i ringe Bødemaalsager» og foreleggsinstituttets fremvekst. 41 sider.
 • Kjelby, Gert Johan; Sæther, Knut Erik. 2016. Påtalemyndigheten og rettsfølelsen. 20 sider.
 • Kjelby, Gert Johan; Skyberg, Lisbet Fullu. 2016. "En vurdering av enkelte premisser for en ny straffeprosesslov" Rapport av 8. februar 2016 til Straffeprosessutvalget. vedlegg 2. vedlegg 2. .
 • Kjelby, Gert Johan. 2015. Some Aspects of and Perspectives on the Public Prosecutor’s Objectivity according to ECtHR Case-Law. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 61-83.
 • Kjelby, Gert Johan. 2015. Prosecutors accountability. Accountability to whom – a need for disciplinary bodies?
 • Kjelby, Gert Johan. 2015. Håndhevingsplikt og skjønnsutøvelse. Legalitet og opportunitet i politi- og påtaleretten.
 • Kjelby, Gert Johan. 2015. Bevisrettens grunnprinsipper og hovedregler i straffesaker. 79-152. I:
  • Aarli, Ragna; Hedlund, Mary-Ann; Jebens, Sverre Erik. 2015. Bevis i straffesaker: Utvalgte emner. Gyldendal Akademisk.
 • Kjelby, Gert Johan. 2014. Straffeloven 1902 og den offentlige påtaleretten. 22 sider.
 • Kjelby, Gert Johan. 2014. Some aspects and perspectives on the public prosecutors objectivity according to the ECtHR case-law.
 • Kjelby, Gert Johan. 2014. En rettspolitisk vurdering av straffansvaret for alvorlig sinnslidende i norsk rett. Tidsskrift for strafferett. 262-282.
 • Kjelby, Gert Johan. 2013. Mellom rett og plikt til straffeforfølgning. Den relative etterforskings- og påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess.
 • Kjelby, Gert Johan; Øyen, Ørnulf. 2013. Every reasonable effort? – om domstolenes og påtalemyndighetens plikt til å sikre tiltaltes rett til krysseksaminasjon. 15 sider.
 • Kjelby, Gert Johan. 2012. Mellom rett og plikt til straffeforfølging. Den relative etterforskings- og påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess.
 • Kjelby, Gert Johan; Øyen, Ørnulf. 2008. Saken Gäfgen mot Tyskland – noen synspunkt på absolutte og relative sider ved EMK art. 3. Tidsskrift for strafferett. 290-298.
 • Kjelby, Gert Johan. 2007. Rettslige rammer for bevisførselen.
 • Kjelby, Gert Johan. 2007. Preventiv og pre-aktiv etterforsknings- og påtalestrategi "The Al Capone approach" og hjemlig nulltoleranse. 18 sider.
 • Kjelby, Gert Johan. 2007. Betydningen av Kaste og Mathisen mot Norge – en replikk. Lov og Rett. 190-192.
 • Kjelby, Gert Johan. 2006. Saken K og M mot Norge - Det er en menneskerett å få stille spørsmål, men ikke å få svar. Bergens Tidende.
 • Kjelby, Gert Johan. 2006. Rettslige rammer for bevisførselen.
 • Kjelby, Gert Johan. 2005. Bevisførsel og bevissikring i familievoldsaker – særlig om adgangen til opplesning av tidligere avgitte forklaringer. Tidsskrift for strafferett. 7-43.
 • Kjelby, Gert Johan. 2002. Opplesning av tidligere avgitte forklaringer fra en medskyldig. 16 sider.
 • Kjelby, Gert Johan. 1998. Rettergangsbot for utilbørlig forhold i anledning etterforsking - noen synspunkt på domstolloven § 200, jf § 213 femte ledd. 17 sider.
 • Kjelby, Gert Johan. 1996. Forhandlinger og avtaler mellom påtalemyndigheten og siktede - straffeprosessuelle forlik? Kritisk juss. 227-256.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Leder det 5-årige forskingsprosjektet “Politi og påtalerett” ved Det juridiske fakultet i Bergen. 

Medlem av redaksjonen i prosjektet “Politirettshistorie”, finansiert av Politidirektoratet (oppstart 1. januar 2019).