Hjem
Gert Johan Kjelbys bilde

Gert Johan Kjelby

Professor, Professor ved UiS fra 1. august 2023. Professor II ved UiB.
 • E-postgert.kjelby@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 34
 • Besøksadresse
  Det juridiske fakultet
  Magnus Lagabøtes plass
  Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Professor PhD Gert Johan Kjelby er fra 1. august 2023 professor ved Univeristet i Stavanger. Professor II ved UiB fra samme tidspunkt.

Kjelby er tidligere politijurist (1997-1999) og statsadvokat (1999-2015). Han ledet det 5-årige forskingsprosjektet «Politi og påtalerett» ved Det juridiske fakultet i Bergen (2017-2022), finansiert av Trond Mohn stiftelse, Politidirektoratet og UiB. Du kan lese mer om prosjektet her.

Kjelby har siden 1996 publisert flere bøker og artikler innen strafferett, straffeprosess, menneskerettigheter i straffeprosessen, prosessrettshistorie, og politi- og påtalerett. Han fullførte sin PhD i 2013 med avhandlingen «Mellom rett og plikt til straffeforfølgning. Den relative etterforskings- og påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess.» I 2017 publiserte han boken «Påtalerett» (2. utgave 2019, 3. utgave 2023)

Arrangør, konferanseleder og foredragsholder på konferansen «I politi og påtalerettens grenseland», 15.-16. november 2018 og Politi- og påtarettskonferansen 24.-25- mars 2022, begge i regi av prosjektet «Politi og påtalerett» . Les mer om konferansene.

Foredrag "Prosecutors functional independence in Norway" i anledning OSCE - Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) studiebesøk til Norge 14-15 Mai 2018 (Strengthening the functional independence of prosecutors in Eastern Partnership countries). Delegasjonen hadde deltakere fra påtalemyndigheten i Ukraina, Georgia, Armenia, Hvite-Russland og Moldova.

Kjelby er tilknyttet The Georgian-Norwegian Rule of Law Association, og har deltatt på foreningens årlige konferanser 2014-2017, med foredrag om bl.a. “Crime and conduct of criminal cases in Norway” (2017), "Prosecutors accountability" (2015) and "Public Prosecutor’s Objectivity according to ECtHR Case-Law" (2014), (publisert i Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, Volume 3, Issue 1, 2015, pp. 61-83).

Kjelby har veiledet masterstudenter, stormasterstundenter (70 sp) og Phd stipendiater.

Ved Universitetet i Stavanger, HH avdelig for rettsvitenskap, har han fagansvaret for masteremnet "Strafferett og prosess."

Det juridiske fakultet i Bergen: Emneansvarlig og underviser i Påtalerett (JUSS255-2-A). Underviser også på Politirett (JUSS254-2-A), Rettergang (JUSS 242) og på Etikkurset (JUSSETIKK)

Annet: Gjesteforeleser ved Politihøgskolen i Oslo (fra 2018-2022) på kurs for politijurister og for etterforskere og jurister som tar master i «Erfaringsbasert etterforsking». Professor II samme sted fra 2022 (Seksjon for påtale og forvaltning). Underviser på grunnutdanningen for påtalejurister i politiet.

Professor Gert Johan Kjelby har publisert flere artikler og bøker, og vært gjesteredaktør for tidsskrift.

 • Vis forfatter(e) (2023). Påtalerett.
 • Vis forfatter(e) (2023). Politirettslige tekster: En utvikling fra fag til vitenskap. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2023). Lovkommentar til straffeprosessloven §§ 203-261. Karnov lovkommentarer.
 • Vis forfatter(e) (2023). Lovkommentar til straffeprosessloven §§ 192 – 202c. Karnov lovkommentarer.
 • Vis forfatter(e) (2023). Beviskravet ved prejudisiell prøving av et sivilrettslig rettsforhold i en straffesak - hva innebærer avgjørelsen HR-2019-2400-A? 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Barnekonvensjonen og norsk straffeprosess. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Research on Police and Prosecution Law in Bergen. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 51-59.
 • Vis forfatter(e) (2022). Politiets visitasjoner – når, hvor, av hvem og på hvilket grunnlag? Lov og Rett. 129-138.
 • Vis forfatter(e) (2022). Lovkommentar til straffeprosessloven §§ 170a- 190. Karnov lovkommentarer.
 • Vis forfatter(e) (2022). Lovkommentar til straffeprosessloven §§ 108-170 (lovens del 3). Karnov lovkommentar. Karnov lovkommentarer.
 • Vis forfatter(e) (2022). I politi- og påtalerettens grenseland. Lovregulering av enkelte gråsoner mellom politioppgaver og påtaleoppgaver? Tidsskrift for strafferett. 355-373.
 • Vis forfatter(e) (2021). «Bevisførsel om innholdet i uttalelser fra vitner og mistenkte avgitt «på stedet»». 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Lovkommentar til straffeprosessloven §§ 1-107i (lovens del 1-3). Karnov lovkommentarer.
 • Vis forfatter(e) (2020). Straffansvar for medvirkning ved utilstrekkelig motvirkning – hva er rettstilstanden ved brudd på omsorgsplikter overfor barn? Tidsskrift for strafferett. 384-401.
 • Vis forfatter(e) (2020). Høring: Midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av COVID-19. .
 • Vis forfatter(e) (2020). Høring – forslag til midlertidig lov om endringer i rettens sammensetning mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19. .
 • Vis forfatter(e) (2020). Barnerett og strafferett: omsorgsansvar og straffansvar. Noen tanker om passiv medvirkning og avgjørelsen i HR-2019-561-A. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Påtalerett.
 • Vis forfatter(e) (2019). Påtalemyndighetens skrivebord er strafferettspleiens sentrum. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Politi- og påtalerett som akademiske fag ved Det juridiske fakultet i Bergen. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Beviskravet for påtalemyndighetens beslutning om tiltale. Relativisering av beviskravet i lys av EMK og Armani Da Silva mot Storbritannia fra 2016? . 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Politiets advarsler – OPS, don‘t do it again! Tidsskrift for strafferett. 285-300.
 • Vis forfatter(e) (2018). En politiembetsmann og politirettsforsker takker av – Ragnar Auglend 70 år. Tidsskrift for strafferett. 262-264.
 • Vis forfatter(e) (2017). Påtalerett.
 • Vis forfatter(e) (2017). Doms- og foreleggskompetansen i politisakene. Særlig om politimestrenes «dømmende Myndighed i ringe Bødemaalsager» og foreleggsinstituttets fremvekst. 41 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Påtalemyndigheten og rettsfølelsen. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). "En vurdering av enkelte premisser for en ny straffeprosesslov" Rapport av 8. februar 2016 til Straffeprosessutvalget. vedlegg 2. vedlegg 2. .
 • Vis forfatter(e) (2015). Some Aspects of and Perspectives on the Public Prosecutor’s Objectivity according to ECtHR Case-Law. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 61-83.
 • Vis forfatter(e) (2015). Prosecutors accountability. Accountability to whom – a need for disciplinary bodies?
 • Vis forfatter(e) (2015). Håndhevingsplikt og skjønnsutøvelse. Legalitet og opportunitet i politi- og påtaleretten.
 • Vis forfatter(e) (2015). Bevisrettens grunnprinsipper og hovedregler i straffesaker. 79-152. I:
  • Vis forfatter(e) (2015). Bevis i straffesaker: Utvalgte emner. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2014). Straffeloven 1902 og den offentlige påtaleretten. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Some aspects and perspectives on the public prosecutors objectivity according to the ECtHR case-law.
 • Vis forfatter(e) (2014). En rettspolitisk vurdering av straffansvaret for alvorlig sinnslidende i norsk rett. Tidsskrift for strafferett. 262-282.
 • Vis forfatter(e) (2013). Mellom rett og plikt til straffeforfølgning. Den relative etterforskings- og påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess.
 • Vis forfatter(e) (2013). Every reasonable effort? – om domstolenes og påtalemyndighetens plikt til å sikre tiltaltes rett til krysseksaminasjon. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Mellom rett og plikt til straffeforfølging. Den relative etterforskings- og påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess.
 • Vis forfatter(e) (2008). Saken Gäfgen mot Tyskland – noen synspunkt på absolutte og relative sider ved EMK art. 3. Tidsskrift for strafferett. 290-298.
 • Vis forfatter(e) (2007). Rettslige rammer for bevisførselen.
 • Vis forfatter(e) (2007). Preventiv og pre-aktiv etterforsknings- og påtalestrategi "The Al Capone approach" og hjemlig nulltoleranse. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Betydningen av Kaste og Mathisen mot Norge – en replikk. Lov og Rett. 190-192.
 • Vis forfatter(e) (2006). Saken K og M mot Norge - Det er en menneskerett å få stille spørsmål, men ikke å få svar. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2006). Rettslige rammer for bevisførselen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Bevisførsel og bevissikring i familievoldsaker – særlig om adgangen til opplesning av tidligere avgitte forklaringer. Tidsskrift for strafferett. 7-43.
 • Vis forfatter(e) (2002). Opplesning av tidligere avgitte forklaringer fra en medskyldig. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Rettergangsbot for utilbørlig forhold i anledning etterforsking - noen synspunkt på domstolloven § 200, jf § 213 femte ledd. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Forhandlinger og avtaler mellom påtalemyndigheten og siktede - straffeprosessuelle forlik? Kritisk juss. 227-256.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Har ledet det 5-årige forskingsprosjektet “Politi og påtalerett” ved Det juridiske fakultet i Bergen (2017-2022). 

Medlem av redaksjonen i prosjektet “Norsk politirettshistorie 1686 - 2016”, finansiert av Politidirektoratet (oppstart 1. januar 2019).