Hjem
Gert Johan Kjelbys bilde

Gert Johan Kjelby

Professor, Prosjektet "Politi- og påtalerett"
 • E-postGert.Kjelby@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 34
 • Besøksadresse
  Det juridiske fakultet
  Magnus Lagabøtes plass
  Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Professor PhD Gert Johan Kjelby er tidligere statsadvokat (1999-2015). Han leder det 5-årige forskingsprosjektet “Politi og påtalerett” på Det juridiske fakultet i Bergen. Prosjektet startet i 2017 og består p.t. av én PhD stipendiat og 4 professorer/førsteamanuenser, som alle forsker innenfor fagfeltene politi og påtalerett. Prosjektet er en samfinansiering mellom Bergens forskningsstiftelse, Politidirektoratet og UiB. Du kan lese mer om prosjektet her.

Siden 1996 har Kjelby publisert bøker og artikler innen strafferett, straffeprosess, menneskerettigheter i straffeprosessen, prosesshistorie, politirett og påtalerett. Han fullførte sin PhD i 2013 med avhandlingen «Mellom rett og plikt til straffeforfølgning. Den relative etterforskings- og påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess.» I 2017 publiserte han boken «Påtalerett»

Arrangør, konferanseleder og foredragsholder på konferansen «I politi og påtalerettens grenseland» 15.-16. november 2018 i regi av prosjektet «Politi og påtalerett». (Foredrag om «Sanksjonsvalg og -samordning mellom politiet, påtalemyndigheten og forvaltningen»). Les mer om konferansen.

Foredrag "Prosecutors functional independence in Norway" i anledning OSCE - Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) studiebesøk til Norge 14-15 Mai 2018 (Strengthening the functional independence of prosecutors in Eastern Partnership countries). Delegasjonen hadde deltakere fra påtalemyndigheten i Ukraina, Georgia, Armenia, Hvite-Russland og Moldova.

Kjelby er tilknyttet The Georgian-Norwegian Rule of Law Association, og har deltatt på foreningens årlige konferanser 2014-2017, med foredrag om bl.a. “Crime and conduct of criminal cases in Norway” (2017), "Prosecutors accountability" (2015) and "Public Prosecutor’s Objectivity according to ECtHR Case-Law" (2014), (publisert i Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, Volume 3, Issue 1, 2015, pp. 61-83).

Kjelby har over tid veiledet masterstudenter.

Det juridiske fakultet: Kursansvar og underviser i Påtalerett (JUSS255-2-A) Underviser også i Politirett (JUSS254-2-A), Rettergang (JUSS 242) og på Etikkurset (JUSSETIKK)

Annet: Gjesteforeleser ved Politihøgskolen (2018-2019) på kurs for nye og erfarne politijurister og for etterforskere og jurister som tar master i «Erfaringsbasert etterforsking»

Professor Gert Johan Kjelby har publisert flere artikler og bøker, og vært gjesteredaktør for tidsskrift.

 • 2020. Straffansvar for medvirkning ved utilstrekkelig motvirkning – hva er rettstilstanden ved brudd på omsorgsplikter overfor barn? Tidsskrift for strafferett. 384-401.
 • 2020. Høring: Midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av COVID-19. .
 • 2020. Høring – forslag til midlertidig lov om endringer i rettens sammensetning mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19. .
 • 2020. Barnerett og strafferett: omsorgsansvar og straffansvar. Noen tanker om passiv medvirkning og avgjørelsen i HR-2019-561-A. 20 sider.
 • 2019. Påtalerett.
 • 2019. Påtalemyndighetens skrivebord er strafferettspleiens sentrum. 12 sider.
 • 2019. Politi- og påtalerett som akademiske fag ved Det juridiske fakultet i Bergen. 16 sider.
 • 2019. Beviskravet for påtalemyndighetens beslutning om tiltale. Relativisering av beviskravet i lys av EMK og Armani Da Silva mot Storbritannia fra 2016? . 22 sider.
 • 2018. Politiets advarsler – OPS, don‘t do it again! Tidsskrift for strafferett. 285-300.
 • 2018. En politiembetsmann og politirettsforsker takker av – Ragnar Auglend 70 år. Tidsskrift for strafferett. 262-264.
 • 2017. Påtalerett.
 • 2017. Doms- og foreleggskompetansen i politisakene. Særlig om politimestrenes «dømmende Myndighed i ringe Bødemaalsager» og foreleggsinstituttets fremvekst. 41 sider.
 • 2016. Påtalemyndigheten og rettsfølelsen. 20 sider.
 • 2016. "En vurdering av enkelte premisser for en ny straffeprosesslov" Rapport av 8. februar 2016 til Straffeprosessutvalget. vedlegg 2. vedlegg 2. .
 • 2015. Some Aspects of and Perspectives on the Public Prosecutor’s Objectivity according to ECtHR Case-Law. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 61-83.
 • 2015. Prosecutors accountability. Accountability to whom – a need for disciplinary bodies?
 • 2015. Håndhevingsplikt og skjønnsutøvelse. Legalitet og opportunitet i politi- og påtaleretten.
 • 2015. Bevisrettens grunnprinsipper og hovedregler i straffesaker. 79-152. I:
  • 2015. Bevis i straffesaker: Utvalgte emner. Gyldendal Akademisk.
 • 2014. Straffeloven 1902 og den offentlige påtaleretten. 22 sider.
 • 2014. Some aspects and perspectives on the public prosecutors objectivity according to the ECtHR case-law.
 • 2014. En rettspolitisk vurdering av straffansvaret for alvorlig sinnslidende i norsk rett. Tidsskrift for strafferett. 262-282.
 • 2013. Mellom rett og plikt til straffeforfølgning. Den relative etterforskings- og påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess.
 • 2013. Every reasonable effort? – om domstolenes og påtalemyndighetens plikt til å sikre tiltaltes rett til krysseksaminasjon. 15 sider.
 • 2012. Mellom rett og plikt til straffeforfølging. Den relative etterforskings- og påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess.
 • 2008. Saken Gäfgen mot Tyskland – noen synspunkt på absolutte og relative sider ved EMK art. 3. Tidsskrift for strafferett. 290-298.
 • 2007. Rettslige rammer for bevisførselen.
 • 2007. Preventiv og pre-aktiv etterforsknings- og påtalestrategi "The Al Capone approach" og hjemlig nulltoleranse. 18 sider.
 • 2007. Betydningen av Kaste og Mathisen mot Norge – en replikk. Lov og Rett. 190-192.
 • 2006. Saken K og M mot Norge - Det er en menneskerett å få stille spørsmål, men ikke å få svar. Bergens Tidende.
 • 2006. Rettslige rammer for bevisførselen.
 • 2005. Bevisførsel og bevissikring i familievoldsaker – særlig om adgangen til opplesning av tidligere avgitte forklaringer. Tidsskrift for strafferett. 7-43.
 • 2002. Opplesning av tidligere avgitte forklaringer fra en medskyldig. 16 sider.
 • 1998. Rettergangsbot for utilbørlig forhold i anledning etterforsking - noen synspunkt på domstolloven § 200, jf § 213 femte ledd. 17 sider.
 • 1996. Forhandlinger og avtaler mellom påtalemyndigheten og siktede - straffeprosessuelle forlik? Kritisk juss. 227-256.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Leder det 5-årige forskingsprosjektet “Politi og påtalerett” ved Det juridiske fakultet i Bergen. 

Medlem av redaksjonen i prosjektet “Politirettshistorie”, finansiert av Politidirektoratet (oppstart 1. januar 2019).