Hjem
Gjert Kristoffersens bilde

Gjert Kristoffersen

Professor, nordisk språkvitenskap
 • E-postGjert.Kristoffersen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 33 02+47 901 97 709
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Nordisk språkvitenskap
 

 • Fonologi, særlig nordisk prosodi
 • Språklig variasjon
 • Kristoffersen, Gjert. 2018. Tonelagsspredning på Strilelandet. Maal og Minne. 2018: 29-81.
 • Kristoffersen, Gjert. 2018. Hørselen er et upålitelig instrument. Språkprat. Publisert 2018-02-22.
 • Kristiansen, Marita; Kristoffersen, Gjert; Gregersen, Frans; Josephson, Olle; Huss, Leena; Holmen, Anne; Östman, Jan-Ola; londen, monica; Hansen, Zakaris; Petersen, Hjalmar P.; Grove, Arnaq; Thomassen, Eva; Bernharðsson, Haraldur. 2017. More parallel, please! Sprogbrug i internationaliseringsprocesser Nordisk Gruppe for Parallelsprogligheds afsluttende rapport med 11 anbefalinger til universiteterne om mønsterpraksis for brug af internationale og lokale sprog. Nordisk Gruppe for Parallelsproglighed (2014-2017), København. 39 sider.
 • Kristoffersen, Gjert. 2017. Tonelagsnøytralisering i våmhusmålet i Ovansiljan. Kapittel, sider 219-228. I:
  • Östmann, Jan-Ola; Sandström, Caroline; Gustavsson, Pamela; Södergård, Lisa. 2017. Ideologi, identitet, intervention. Nordisk dialektologi 10. 451 sider. ISBN: 9789515129963.
 • Kristoffersen, Gjert. 2016. Fravær av tonelag på Strilelandet: en forskningshistorie. Maal og Minne. 2016: 111-157.
 • Kristoffersen, Gjert. 2016. Apikal istedenfor palatal /n/ og /l/ i nordnorsk: en kompromissform? Kapittel, sider 81-95. I:
  • Enger, Hans-Olav; Knoph, Monica I. Norvik; Kristoffersen, Kristian Emil; Lind, Marianne. 2016. Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen. Novus Forlag. 331 sider. ISBN: 978-82-7099-859-3.
 • Kristoffersen, Gjert. 2016. Er norsk fagspråk i fare? Språkprat. Publisert 2016-10-20.
 • Kristoffersen, Gjert; Torp, Arne. 2016. Fonologi. Kapittel 2, sider 101-212. I:
  • Sandøy, Helge. 2016. Mønster. Norsk språkhistorie I. Novus Forlag. ISBN: 978-82-7099-847-0.
 • Durand, Jacques; Gut, Ulrike; Kristoffersen, Gjert. 2014. The Oxford Handbook of Corpus Phonology. Oxford University Press. 688 sider. ISBN: 978-0-19-957193-2.
 • Kristoffersen, Gjert; Durand, Jacques; Laks, Bernard. 2014. La phonologie du français: normes, périphéries, modélisation. 430 sider. ISBN: 978-2-84016-203-2.
 • Kristoffersen, Gjert; Kristiansen, Marita; Røyneland, Unn. 2014. Landrapport Norge: Internasjonalisering og parallellspråklighet ved norske universitet og høyskoler. 5, sider 197-257. I:
  • Gregersen, Frans. 2014. Hvor parallelt : om parallellspråkighet på Nordens universitet. Nordisk ministerråd. 487 sider. ISBN: 978-92-893-2787-9.
 • Kristoffersen, Gjert; Simonsen, Hanne Gram. 2014. A corpus-based study of apicalization of /s/ before /l/ in Oslo Norwegian. Chapter 11, sider 214-239. I:
  • Durand, Jacques; Gut, Ulrike; Kristoffersen, Gjert. 2014. The Oxford Handbook of Corpus Phonology. Oxford University Press. 688 sider. ISBN: 978-0-19-957193-2.
 • Kristoffersen, Gjert. 2011. Cirkumflekstonelaget i Oppdal. Norsk lingvistisk tidsskrift. 29: 221-262.
 • Kristoffersen, Gjert. 2011. Quantity in Old Norse and modern peninsular North Germanic. Journal of Comparative Germanic Linguistics. 14: 47-80. doi: 10.1007/s10828-010-9041-9
 • Kristoffersen, Gjert. 2010. Fra jamvekt til etterleddstrykk og tonelag 3: Kvantitetsomleggingen i Ovansiljan. Maal og Minne. 2. 1-57.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

CV

Født 13. august 1949 i Arendal

Utdannelse/akademiske grader

 • Cand.philol., Universitetet i Bergen, 1978
 • Dr.philos., Universitetet i Tromsø, 1991. Avhandling: Aspects of Norwegian Syllable Structure

Akademisk karriere

 • Amanuensis i allmenn språkvitenskap, Universitetet i Tromsø, 1979-1980
 • Amanuensis i nordisk språkvitenskap, Universitetet i Tromsø, 1980-1984
 • Førsteamanuensis, Universitetet i Tromsø, 1988-1991
 • Professor i nordisk språkvitenskap, Universitetet i Bergen, 1991-
 • Professor II, Høgskolen i Agder, 2000-2002

Andre verv og stillinger

 • Instituttleder (dekan), Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Tromsø 1983-1984
 • Forlagsredaktør, Universitetsforlaget, 1984-1988)
 • Prodekan, Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Bergen, 1993-1995
 • Instituttstyrer, Nordisk institutt, Universitetet i Bergen 1993-1994
 • Styreleder ved Universitetsbiblioteket, Universitetet i Bergen 2001-2004
 • Forskningsdirektør (100 %) Aksis, Unifob AS 2003-2006
 • Medlem av fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen, 2007-2009
 • Dekan ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen 2009-2013
 • Leder av et utvalg oppnevnt av Språkrådet som skulle legge grunnlaget for en språkpolitikk med hovedmål å sikre norsk som fullverdig nasjonalspråk , 2004-2005
 • Leader of Forskergruppe i samfunn og språkendring ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen
 • Medlem av redaksjonsrådet for Studia Linguistica, 1992-
 • Medlem av redaksjonsrådet for Norsk lingvistisk tidsskrift, 1997-

Forsknings- og undervisningsopphold i utlandet

 • Skandinavistikkinstituttetene ved universitetene i Gent (1994) and Wien (1999 and 2001) (2 uker hver gang, for det meste undervisning)
 • Vrije Universiteit, Amsterdam, 10 måneder 1996
 • University of California, Berkeley, det akademiske året 2000-2001
 • Universität Konstanz, 2 uker i 2007
 • University of Wisconsin, Madison, det akademiske året 2013-2014