Hjem
Gudrun Holgersens bilde

Gudrun Holgersen

Emerita, emerita
 • E-postholgersen@uib.no
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Lærebok
 • Vis forfatter(e) (1999). Barnet og loven. Lovtekster med kommentarer for deg som arbeider med barn [2. utg.]. Kommuneforlaget AS.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Arbeidsavklaringspenger: om varighet, forlengelse og forholdet til uføretrygden. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 204-240.
 • Vis forfatter(e) (2012). "Arbeidsavklaring" og uførepensjon i den norske folketrygden. Nordisk socialrättslig tidskrift. 35-65.
 • Vis forfatter(e) (2011). Arbeidsevne, inntektsevne og arbeidsavklaring. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 259-275.
 • Vis forfatter(e) (2010). Kravet om attføring som vilkår for rett til uførepensjon - en analyse med utgangspunkt i Rt. 2010 s. 113. Tidsskrift for erstatningsrett. 222-249.
 • Vis forfatter(e) (2005). Noen hovedpunkter i EU-rettens regulering av vern mot diskriminering i arbeidslivet, med hovedvekt på trakassering. Arbeidsrett og arbeidsliv. 55-71.
 • Vis forfatter(e) (1996). Trygderetten i søkelyset. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 22-26.
 • Vis forfatter(e) (1992). Sykdom som trygderettslig vilkår. Jussens venner. 225-252.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2007). Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre NOU - Norges offentlige utredninger 2007:4. .
 • Vis forfatter(e) (2006). Barnet og loven i utdrag. .
 • Vis forfatter(e) (2002). Rettslig vern mot etnisk diskriminering (NOU 2002:12). 12. 12. .
 • Vis forfatter(e) (1999). Tilhøvet mellom kommunelova og hamnelova. 79. 79. .
 • Vis forfatter(e) (1999). Katastrofejuss - særbehandling eller tilpasning av tradisjonell erstatningsrett? 78. 78. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). Rettslige mekanismer for å sikre en effektiv gjennomføring av arbeidsavklaringsprosessen.
 • Vis forfatter(e) (2016). Forholdet mellom arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.
 • Vis forfatter(e) (2013). Likestillingsloven - betydning for kvinner i dag?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2015). Arbeidsavklaring og Trygderettens prøvingsadgang.
 • Vis forfatter(e) (2013). Arbeidsavklaring som rettighet.
 • Vis forfatter(e) (2012). Årsaksbegrepet i trygderetten.
 • Vis forfatter(e) (2012). "Arbeidsevne, inntektsevne og arbeidsavklaring".
 • Vis forfatter(e) (2011). Proving discrimination.
 • Vis forfatter(e) (2011). European Commission against Rasism and Intolerance.
 • Vis forfatter(e) (2010). "Report's main conclusion".
 • Vis forfatter(e) (2009). Oversikt over likestillings- og diskrimineringsnemmmndas saker.
 • Vis forfatter(e) (2009). ECRI's rapport 2009 om diskriminering og intoleranse i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2008). Ny uførepensjon i folketrygden.
 • Vis forfatter(e) (2007). Conclusions to be drawn from ECRI's Report on Ireland.
 • Vis forfatter(e) (2007). "Barns rettigheter i Norge. Særlig om barnets beste og barnets rett til å bli hørt.".
 • Vis forfatter(e) (2006). Uførepensjonsordningen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Noen hovedpunkter i EU-rettens regulering av vern mot diskriminering i arbeidslivet, med hovedvekt på trakassering.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kommentarer til pkt. 2.5.: Samvær og økonomi. Samværets betydning for bidragets størrelse samt betaling av reiseutgifter i forbindelse med samvær.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kommentarer i debatten om Bevisfrågor i den nye "diskrimineringsrätten".
 • Vis forfatter(e) (2005). Foredrag i forbindelse med Bevisfrågor i den nya "diskrimineringsrätten".
 • Vis forfatter(e) (2002). Proposed anti-discrimination legislation in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2002). "Forslag til lov om rettslig vern mot etnisk diskriminering. Presentasjon av NOU 2002:12".
 • Vis forfatter(e) (2001). Sandman-utvalgets innstilling.
 • Vis forfatter(e) (2001). Lovgivning mot etnisk diskriminering - hovedproblemstillinger.
 • Vis forfatter(e) (2001). Juridiske virkemidler i arbeidet mot rasisme og diskriminering.
 • Vis forfatter(e) (2001). Enklere trygderettslig regelverk?
 • Vis forfatter(e) (2000). Kjønnsdiskriminering og etnisk diskriminering kan dette hindres gjennom lovgivning?
 • Vis forfatter(e) (2000). "Sykefravær og uførepensjonering. Sandman-utvalgetsinnstilling.".
 • Vis forfatter(e) (1999). Juridisk skjønnsutøvelse.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2003). Tryggest å gifte seg. BA. 4-4.
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2009). Siv bidrar til rasisme. Bergensavisen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kjønnslemlestelse skal bekjempes. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2010). Anmeldelse av Pedre Lødrup, Eldbjørg Kluften, Trine Eli Linge og Vibeke Gjøslien: Vergemålsloven med kommentarer. Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo 2008. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 182-193.
 • Vis forfatter(e) (2005). Anmeldelse av Lucy Smith og Peter Lødrup's bok Barn og foreldre, 6. utg. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 46-53.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2002). Nybrott og odling Festskrift til Nils Nygaard på 70-årsdagen. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2002). Nybrott og odling : Festskrift til Nils Nygaard på 70 års dagen. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2016). Arbeidsavklaring og trygdeytelser.
 • Vis forfatter(e) (2008). Barnerett.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2002). Barnet og loven ny oppdatert elektronisk utgave. Kommuneforlagets oppvekstmodul.
 • Vis forfatter(e) (1998). Trygderettslige emner. Alma Mater.
 • Vis forfatter(e) (1998). Trygderettslige emner. Alma Mater.
 • Vis forfatter(e) (1996). Trygderett Lovforståelse-analysemetode og begrep. 2. utg. Alma Mater.
 • Vis forfatter(e) (1995). Barnet og loven : lovtekster med kommentarer for deg som arbeider med barn. Kommuneforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1994). Trygderett. Lovforståelse - analysemetode og begrep. Alma Mater, Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1992). Tilbake til arbeid? Folketrygdens regler om ytelser under attføring med hovedvekt på de sentrale vilkår. Alma Mater forlag, Bergen.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (2000). Rettigheter og rettslige forpliktelser i barnevernet.
Database
 • Vis forfatter(e) (2010). Kommentarer til nytt kapittel 11 i folketrygdloven "Arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader" i elektronisk Norsk Lovkommentar, Gyldendal Rettsdata.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (1999). Anmeldelse av Asbjørn Kjønstad:Innføring i Trygderett, 3.utg. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 478-487.
 • Vis forfatter(e) (1998). Anmeldelse over Hege Brækhus' bok Mor kan ikke bli syk. Kritisk juss. 270-275.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (1992). Tilbake til arbeid? Folketrygdens regler om ytelser under attføring med hovedvekt på de sentrale vilkår.
 • Vis forfatter(e) (1991). Tilbake til arbeid? : folketrygdens regler om ytelser under attføring med hovedvekt på de sentrale vilkår.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2011). Pensjonsreformen - Kommentar til: Har Jens Stoltenberg lykkes?
 • Vis forfatter(e) (2011). Blir trolig diskriminert.
 • Vis forfatter(e) (2011). Blir trolig diskriminert.
 • Vis forfatter(e) (2011). Ble behandlet som vanlig folk.
 • Vis forfatter(e) (2010). Ønsker omsorg for barnebarnet.
 • Vis forfatter(e) (2010). Intervju i forbindelse med barnevern.
 • Vis forfatter(e) (2010). Ingen frister er bindende Tema: Nav-brukernes rettigheter.
 • Vis forfatter(e) (2010). Bratt oppoverbakke ( i forb. barnefordelingssak).
 • Vis forfatter(e) (2009). Vanskelig å få erstatning intervju i forbindelse skriverier ang vansker med Nav-reformen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Om ECRI's 4. rapport og rasisme i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2008). intervju i forbindelse med nyhet om Gro i trygdetrøbbel "Tvinges til å oppgi Pepsi-penger".
 • Vis forfatter(e) (2008). Vanskelig sak for barnevernet.
 • Vis forfatter(e) (2008). Trolig i strid med loven.
 • Vis forfatter(e) (2008). Staten betaler millioner i Spania.
 • Vis forfatter(e) (2008). Pensjon fra Norge og inntekter i utlandet.
 • Vis forfatter(e) (2008). Ikke diskriminert.
 • Vis forfatter(e) (2007). Jussprofessor støtter familien.
 • Vis forfatter(e) (2007). Har trolig ikke arbeidsplikt (Tema: Arbeidsliv).
 • Vis forfatter(e) (2005). Styrket vern for incestutsatte.
 • Vis forfatter(e) (2005). Gode sjanser ved klage.
 • Vis forfatter(e) (2004). Intervju om rasismeparagrafen og rasistiske ytringer.
 • Vis forfatter(e) (2004). Intervju om ECRI's (European Commission against Racisism and Intolerance) 3. rapport om Norge.
 • Vis forfatter(e) (2004). Intervju "om foreldreansvar".
 • Vis forfatter(e) (2004). Interjvu om "trygderegler/rettigheter for nordmenn i utlandet.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2009). Rasisme i den politiske debatten Politikerne må ta sin del av skylden for at det fortsatt finnes rasisme i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2009). Politikerne må ta sin del av skylden for at det fremdeles finnes rasisme i landet.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Uføretrygd. 69 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak . 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Stønad for å kompensere for utgifter til bedring av arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Grunnstønad og hjelpestønad . 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Arbeidsavklaringspenger . 84 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Skjæringspunktet mellom sykepenger og arbeidsavklaringspenger. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Sykdom, symptomer og diagnoser : Folketrygdens sykdomsvilkår i lys av nyere rettspraksis. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Aldersdiskriminering. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Er det ikke lov å spørre om graviditet". 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). debattinnlegg i forbindelse med "Bevisfrågor i den nya "diskrimineringsrätten"". 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Publisert foredrag i forbindelse med "Bevisfrågor i den nya "diskrimineringsrätten"". 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Etnisk diskriminering. 35 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Ytelser under yrkesrettet attføring. 42 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Ytelser under medisinsk rehabilitering. 48 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon. 62 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Hennes barn - og hans. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Grunnstønad og hjelpestønad. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Nordiske og internasjonale forhold. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Familiemessige, personlige og økonomiske forhold. 66 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Erstatning og straff. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Forord "Nils Nygaard 70 år". 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Folketrygdloven på gullvekt. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Barnebidrag og inntekstevne. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Likestilling mellom kjønnene (Kronikk). 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Trygdeytelser og andre stønader til barn og foreldre, Kap.3. 101 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Nordiske og internasjonale forhold Kap. 2. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Familiemessige, personlige og økonomiske forhold, kap. 1. 127 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Erstatning og straff. 33 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). kap. 6 Grunnstønad og hjelpestønad. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Likestillingsloven og tariffavtaler. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Kap. 12, Uførepensjon. 36 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Kap. 11, Ytelser under yrkesrettet attføring. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Kap. 10, Ytelser under medisinsk rehabilitering. 37 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Likestilling mellom kjønnene. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Kommentarer til Kap.11 Ytelser under yrkesrettet attføring. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Kommentarer til Kap.10 Ytelser under medisinsk rehabilitering. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Kommentarer til Kap. 6 Grunnstønad og hjelpestønad. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Kommentarer til Kap. 12 Uførepensjon. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Kommentarer til Folketrygdloven kap. 8 Uførepensjon m.v. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Kommentarer til Folketrygdloven kap. 5a Ytelser under medisinsk rehabilitering m.v. og kap. 5b Ytelser under yrkesrettet attføring. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (1995). Hvor fritt står politikerne til å endre trygderettigheter? 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (1994). Folketrygdlovens kap. 5a, 5b og 8.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2008). Kommentarer til Folketrygdloven kap. 6 av 28. feb. 1997 nr. 19. 2551-2553. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kommentarer til Folketrygdloven kap. 10, 11 og 12 av 28. feb. 1997 nr. 19. 2565-2587. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kommentar til Folketrygdslovens kap. 6. 2590-2592. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kommentar til Folketrygdlovens kap 10, 11 og 12. 2603-2620. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kommentarer til Folketrygdloven kap 11 "Arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader". . I:
  • Vis forfatter(e) (2002). Norsk lovkommentar. Gyldendal, Oslo.
 • Vis forfatter(e) (1999). Skolegang og arbeid, kap. 6. 430-474. I:
  • Vis forfatter(e) (1999). Barnet og loven. Lovtekster med kommentarer for deg som arbeider med barn [2. utg.]. Kommuneforlaget AS.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2011). ECRI's syn på kjønnslemlestelse (ECRI- Europarådets kommisjon mot rasisme og intoleranse). Dagbladet.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2009). Politikerne må ta sin del av skylden for at det fremdeles finnes rasisme i landet. Dagsavisen.
 • Vis forfatter(e) (2007). Hjelper ikke at saken blir henlagt. Bergens Tidende. 6.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

 

Publikasjonsliste for Gudrun Holgersen (ikke fullstendig)

Likestillings- og diskrimineringsrett:

- Etnisk diskriminering, i Anne Hellum og Kirsten Ketscher (red.), Diskriminerings- og likestillingsrett, Oslo 2008

- Likestillingsloven og tariffavtaler, i David R. Doublet, Kai Krüger og Asbjørn Strandbakken (red.), Stat, politikk og folkestyre, Festskrift til Per Stavang, Bergen 1998

- Noen hovedpunkter i EU-rettens regulering av diskriminering i arbeidslivet, med hovedvekt på trakassering, i tidsskriftet Arbeidsrett og arbeidsliv 2005 Bind 1 Hefte 2

- Likestilling mellom kjønnene, i Tore Bråthen (red.), Husadvokaten bind I, 3. utg. Oslo 1997 (tidligere utgaver 1986 og 1990)

- Viktig verk om kvinnerett, i Lov og Rett 1986 s. 618 flg. (anmeldelse av Tove Stang Dahl (red.), Kvinnerett I og II)
- Likestillingsloven. Særlig om lovens anvendelse i utdanning og arbeidsliv, Bergen 1984 (licensiatgradsavhandling)
- Likestillingsloven, - konsekvenser for kvinner i utdanning og arbeidsliv, i Kjønnsroller og likestilling, Bergen 1983
- Den norske likestillingsloven, i Årbog for Kvinderet 1980, København 1980


Trygderett:


- Folketrygdlovens kapitler 6, 10, 11 og 12, i Norsk Lovkommentar (tidligere Karnov norsk kommentert lovsamling), Oslo 2008 (tidligere utgaver 1994, 1996, 1999, 2002 og 2005)

- Folketrygdlovens kapitler 6, 10, 11 og 12 i Asbjørn Kjønstad (red.), Folketrygdloven med kommentarer, 2. utg. Oslo 2007 (1. utg. 1998)
- Folketrygdloven på gullvekt, i Gudrun Holgersen, Kai Krüger og Kåre Lilleholt (red.), Nybrott og odling, Festskrift til Nils Nygaard, Bergen 2002
- Bokanmeldelse: Asbjørn Kjønstad, Innføring i trygderett, 3. utg. Oslo 1998, i Tidsskrift for Rettsvitenskap nr. 3 for 1999, s. 479 flg.
- Bokanmeldelse: Hege Brækhus, Mor kan ikke bli syk, i Kritisk juss 1998 nr. 3, s. 270 flg. 
- Trygderettslige emner, Bergen 1998, sammen med Nils Nygaard
- Trygderett. Lovforståelse - analysemetode og begrep, 2. utg. Bergen 1996 (1. utg. 1994) (bearbeidet versjon av Kompendium i trygderett, 1987), sammen med Nils Nygaard
- Hvor fritt står politikerne til å endre trygderettigheter? i Asbjørn Kjønstad, Aksel Hatland og Bjørn Halvorsen (red.), Det norske trygdesystemet, - fortid, nåtid og framtid, Oslo 1995
- Sykdom som trygderettslig vilkår, i Jussens Venner hefte 4 -1992 s. 225 flg.

- Tilbake til arbeid? Folketrygdens regler om ytelser under attføring med hovedvekt på de sentrale vilkår, Bergen 1992 (doktoravhandling)
- Kvinner, folketrygd og tilleggspensjon, i Gunnar Bergby, Karin Bruzelius, Gerda Vislie og Brita Westergaard (red.), Underveis, Festskrift til Eva Kolstad, Oslo 1988
- Kompendium i trygderett II, Bergen 1987, sammen med Nils Nygaard
- Forvirrende rettssituasjon for husmødre, i Juristkontakt 1986 s. 294 flg.


Barnerett og barnevern:

 

 

- Barnerett. Kristiansand: Høyskoleforlaget 2008, 374 sider

- Hennes barn - eller hans, i Johan Giertsen, Giuditta Cordera Moss og Torstein Frantzen (red.), Rett og toleranse, Festskrift til Helge Johan Thue, Oslo 2007

- Barnet og loven i utdrag. Oslo: Kommuneforlaget AS 2006. Sammen med Marianne Tellefsen.

- Bokanmeldelse: Lucy Smith og Peter Lødrup, Barn og foreldre, 6. utg. Oslo 2004, i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2005 nr. 1, s. 46-53

- Et rettferdig barnebidrag? i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2004 nr. 1, s. 6 flg.
- Barnet og loven. Lovtekster med kommentarer for deg som arbeider med barn, 3. utg. Oslo 2003, sammen med Marianne Tellefsen (tidligere utgaver 1995 og 1999)
- Barnebidrag og inntektsevne, i Kirsti Strøm Bull, Viggo Hagstrøm og Steinar Tjomsland (red.), Bonus Pater Familias, Festskrift til Peter Lødrup, Oslo 2002
- Rettigheter og rettslige forpliktelser i barnevernet, Det juridiske fakultets skriftserie
nr. 81,Universitetet i Bergen 2000


Annet:

- Standardisert erstatning ved personskade - lik erstatning for ulikt tap? i Lov og Rett 1991 s. 515 flg.
- Skjønnhetshensyn etter bygningsloven og granneloven, i Lov og Rett 1987 s. 451 flg.
- Den rettskildemessige vekt av praksis ved spesielle håndhevings- og kontrollorganer innen forvaltningen, i Tidsskrift for Rettsvitenskap 1987 s. 404 flg.

 

 

 

 

 

 

 

Trygderett 2009 

Spesialemne

v/professor Gudrun Holgersen

 

 

10 dobbelttimer, 15. april – 15. mai:

 

Onsdag 15. april kl. 10.15-12, seminarrom 2

Fredag 17. april kl. 10.15-12, seminarrom 2

 

Onsdag 22. april kl. 12.15-14, seminarrom 2

Fredag 24. april kl. 12.15-14, seminarrom 2

 

Onsdag 29. april kl. 10.15-12, seminarrom 2

Torsdag 30. april kl. 10.15-12, auditorium 3

 

Onsdag 6. mai kl. 10.15-12, seminarrom 2

 

Mandag 11. mai kl. 10.15-12, seminarrom 2

Onsdag 13. mai kl. 10.15-12, auditorium 3

Fredag 15. mai kl. 10.15-12, auditorium 3

 

 

 

 

 

Kursinnhold

 

Faget trygderett omhandler folketrygden og den rettslige reguleringen av denne gjennom folketrygdloven. Det blir gitt en oversikt over lovens oppbygging og system, med en generell gjennomgang av stønadssituasjoner og stønadsformer. Også folketrygdens plass og funksjon i samfunnet vil bli kort behandlet. Hovedvekten vil videre legges på pensjonssystemet, midlertidige ytelser ved sykdom og uførhet, og uførepensjon. I tillegg vil stønader til enslig mor eller far og til etterlatte bli kort behandlet.

 

Under pensjonssystemet vil både nå gjeldende alderspensjon og den fremtidige pensjonen som planlegges gjennom pensjonsreformen, bli behandlet. Midlertidige ytelser ved sykdom og uførhet omfatter sykepenger, ytelser under rehabilitering, ytelser under attføring og tidsbegrenset uførestønad. Det pågår for tiden en prosess med sikte på å slå sammen de tre sistnevnte ytelsene til en ny, midlertidig inntektssikring. Ved siden av en alminnelig gjennomgang av vilkårene for de ulike eksisterende stønadene og den planlagte nye stønaden, vil et hovedsiktemål være å belyse hvordan folketrygdens to formål, om sikring av inntekt og om hjelp til selvhjelp, ivaretas i de aktuelle stønadssituasjonene. Også den varige uførepensjonen vil bli behandlet med samme siktemål. Videre vil spørsmålet om hvordan uførepensjonen skal tilpasses til pensjonsreformen, bli tatt opp.

 

 

 

 

 

 

Læringsutbytte

 

Etter gjennomført kurs skal studenten kunne

-         redegjøre for folketrygdens funksjon i samfunnet, folketrygdens oppbygging og de prosesser som er i gang for å reformere deler av folketrygden

-         forklare hovedtrekkene i pensjonsreformen og andre sentrale endringsprosesser som pågår

-         forklare strukturen i folketrygdens stønadssystem og vise hvordan ulike stønader henger sammen og eventuelt avløser hverandre

-         analysere regelverket og foreta en kritisk vurdering av hvordan formålene om sikring av inntekt og om hjelp til selvhjelp avveies mot hverandre og ivaretas i ulike stønadssituasjoner

-         anvende kunnskapene til å identifisere trygderettslige problemstillinger, finne de relevante kildene og løse konkrete trygderettslige spørsmål på en forsvarlig måte

 

 

 

 

Oversikt over forelesningene

 

1. - 2. dobbelttime:

 

Innledning, oversikt. Om faget og om opplegget.

Folketrygdens bakgrunn og utvikling. Folketrygdens særpreg, plass i samfunnet.

Oversikt over folketrygdloven og stønadssystemet.

Endringsprosesser som pågår.

 

Personkretsen – medlemskap i folketrygden. Internasjonale aspekter.

 

Om rettskildene i trygderetten.

 

 

3.- 6. dobbelttime:

 

Ytelser ved sykdom og uførhet.

 

Ulike faser – midlertidige ytelser:

 

Sykepenger

Rehabiliteringspenger

Attføringspenger

Ny ytelse: Arbeidsavklaringspenger

Tidsbegrenset uførestønad

 

Hovedregler, vilkår, ytelser,

Særlig om forholdet mellom formålene: sikring av inntekt, og hjelp til selvhjelp.

Hvordan stønadene er utformet med sikte på tilbakeføring til arbeidslivet – unngå uførepensjon.

 

Varig uførhet:

Uførepensjon

Generelt om vilkårene

 

Særlig om sykdomsvilkåret

 

 

7. - 9. dobbelttime:

 

Pensjonssystemet.

Pensjonsreformen

Alderspensjonen, nå og i fremtiden.

Ny uførestønad – tilpassing til ny alderspensjon

Etterlattepensjon

 

10. dobbelttime:

 

Ytelser til enslige forsørgere

----------------

 

Det kan bli tidsmessige forskyvninger av temaer

 

 

 

 

 

CV for Gudrun Holgersen
Født 1950 i Stavanger

Utdanning:

Dr. juris, Universitetet i Bergen 1991, med avhandlingen Tilbake til arbeid? Folketrygdens regler om ytelser under attføring med hovedvekt på de sentrale vilkår
Lic. jur., Universitetet i Bergen 1985, med avhandlingen Likestillingsloven. Særlig om lovens anvendelse i utdanning og arbeidsliv
Cand. jur., Universitetet i Oslo 1975

Praksis:

Professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet (tidligere ved Institutt for privatrett, samme fakultet), Universitetet i Bergen, fra 1991
Forsker ved SEFOS, 20 %-stilling, 1996-1998
Universitetslektor/amanuensis/stipendiat/førsteamanuensis ved Institutt for privatrett, Universitetet i Bergen, 1978-1991
Dommerfullmektig Midhordland herredsrett 1983-1984
Høgskolelektor ved Nordland distriktshøgskole, Bodø, 1976-1978
Advokatfullmektig 1975-1976, adv. fa. Ole Helliesen & co., Stavanger

Verv mv.:

Ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen:
Prodekanus I og leder for Forskningsadministrativt utvalg, Det juridiske fakultet, 1999-2001
Medlem av fakultetsrådet, nå fakultetsstyret, Det juridiske fakultet, diverse perioder på 1980- og 1990-tallet, og 1999-2001, 2005-2009
Leder for Undervisnings- og eksamensutvalget, Det juridiske fakultet, 1991-1995
Medlem av diverse interne utredningskomiteer, bl.a:
Omorganiseringskomiteen 2000-2001 (leder)
Ressurskomiteen 1999-2001
Normeringskomiteen 2006 (leder)

Ved Universitetet i Bergen:
Medlem av Unifobs bedriftsforsamling 2004 - 2008
Medlem av Rådet for Barnevernets Utviklingssenter på Vestlandet fra 2001 (Universitetets representant)
Medlem av Seksjonsrådet/styret for SEFOS, 1999-2001
Medlem av styret for IMER Bergen, 1996-2001
Medlem av Kollegiets forskningsutvalg 1996-1998
Medlem av Det akademiske kollegium 1993-1995
Varamedlem til Det akademiske kollegium 1990-1992
Medlem av Likestillingskomitéen ved Universitetet i Bergen 1984-1985,
leder i 1985
Medlem av Rådet for opplysningsarbeid ved Universitetet i Bergen, flere perioder på 1980-tallet, nestleder én periode

Nasjonalt:

Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 2009

Nestleder i Likestillings- og diskrimineringsnemnda fra 2008

Medlem av Uførepensjonsutvalget, med mandat å utrede tilpassing av uførepensjonen til pensjonsreformen, 2005 - 2007, innstilling publisert som NOU 2007: 4 Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre
Medlem av styret for Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) 2003 - 2008
Forsikringsombud i SpareBank1 Forsikring (tidligere VÅR), 1999-2004
Medlem av redaksjonsrådet for Tidsskrift for Velferdsforskning 1998 - 2007
Medlem av Trygdefaglig Forum, rådgivende organ for Trygdedirektøren, 1997-2003
Varamedlem til styret for NOVA, 1996-2002
Leder for utvalg for å utrede forslag til et styrket rettslig vern mot etnisk diskriminering 2000-2002, innstilling publisert som NOU 2002: 12 Rettslig vern mot etnisk diskriminering
Medlem av utvalg for å utrede årsaker til økning av sykefraværet og tilgangen til uførepensjon ("Sandman-utvalget") 1999-2000, innstilling publisert som NOU 2000: 27 Sykefravær og uførepensjonering
Medlem av Fagkomitéen for rettsvitenskap, Norges Forskningsråd, 1988-1997
Medlem av referansegruppe for endringer i likestillingsloven, BFD, 1994-1995
Medlem av referansegruppe for endringer i barneloven, barnebidragsordningen, BFD, 1994-1995
Ordfører for Klagenemnda for likestilling 1987-1995
Medlem av Den nasjonale juristkomiteen (Fenstad-utvalget) 1992-1993

Internasjonalt:
Norges medlem i Europarådets kommisjon mot rasisme og intoleranse (ECRI) fra 2003
Medlem av European Institute for Social Security (EISS) fra 1997