Hjem
 • E-postHanne.Riese@uib.no
 • Telefon+47 55 58 88 66+47 926 32 863
 • Besøksadresse
  Christies gate 13
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Hanne Riese arbeider innen for et kritisk teoretisk paradigme, og er opptatt av hvordan tema som kompetanse, danning, og rase og rasialisering utspiller seg i utdanningspolitikk og utdanningspraksiser. Metodiske tilnærminger omfatter intervju, deltakende observasjon og dokumentstudier og kvalitative forskningssynteser.

Medlem av forskergruppen Forskjeller og Makt i Utdanning -FOMU

Underviser på Bachelor- og Masterprogram i pedagogikk

Sammen med Marit Ulvik og Dag Roness mottatt Psykologisk fakultets utdanningskvalitetspris 2017

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). “We don’t throw stones, we throw flowers”: race discourse and race evasiveness in the Norwegian university classroom. Ethnic and Racial Studies.
 • Vis forfatter(e) (2021). Utdanning, rasialisering og tilhørighetens grenser . Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.
 • Vis forfatter(e) (2021). Race talk and white normativity: classroom discourse and narratives in Norwegian higher education. Teaching in Higher Education.
 • Vis forfatter(e) (2021). Hybrid forms of education in Norway: a systems theoretical approach to understanding curriculum change. Journal of Curriculum Studies.
 • Vis forfatter(e) (2020). Selvregulering som pedagogisk formål: Diskursive fornyelser i "Fremtidens skole". Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.
 • Vis forfatter(e) (2020). Never Mind the Gap: Formative Assessment Confronted with Dewey’s and Gadamer’s Concept of Experience . European Journal of Education.
 • Vis forfatter(e) (2018). Narrow identity resources for future students: the 21st century skills movement encounters the Norwegian education policy context. Journal of Curriculum Studies. 384-402.
 • Vis forfatter(e) (2018). Biology students at work: using blogs to investigate personal epistemologies. Cogent Education. 1-16.
 • Vis forfatter(e) (2017). Action research – connecting practice and theory. Educational Action Research. 273-287.
 • Vis forfatter(e) (2016). High stakes : an interview study of researchers' motivations for and experiences of being interviewed by journalists. Nordicom Review. 85-99.
 • Vis forfatter(e) (2016). Aksjonsforskning – et bidrag til en praksisnær og teoriorientert lærerutdanning. Norsk pedagogisk tidsskrift. 222-239.
 • Vis forfatter(e) (2016). Action research in pre-service teacher education – a never-ending story promoting professional development. Professional Development in Education. 441-457.
 • Vis forfatter(e) (2015). Openness, curiosity and respect: Underlying conditions for developing innovative knowledge and ideas between disciplines. Learning, Culture and Social Interaction. 29-39.
 • Vis forfatter(e) (2014). Qualitative research synthesis: How the whole can be greater than the sum of its parts. Anthropology in Action. 23-30.
 • Vis forfatter(e) (2014). Forskning i media: Forskere om motivasjon og erfaringer fra medieintervjuer. Norsk Medietidsskrift. 188-208.
 • Vis forfatter(e) (2012). Mini-enterprise projects: friendship, business and learning. Journal of Education and Work. 453-471.
 • Vis forfatter(e) (2011). Peer relations in peer learning. International Journal of Qualitative Studies in Education. 601-624.
 • Vis forfatter(e) (2011). Enacting entrepreneurship education: The interaction of personal and professional interests in mini-enterprises. Cambridge Journal of Education. 445-460.
 • Vis forfatter(e) (2007). Observation and interview as interconnected and mutually dependent parts of qualitative research. Tidsskrift for kvalitativ metodeudvikling. 3-17.
 • Vis forfatter(e) (2002). The Production of Meaning in Outdoor Recreation: A Study of Norwegian Practice. Norsk Geografisk Tidsskrift. 199-206.
 • Vis forfatter(e) (2001). Environmental concern in a local context. The significance of place attachment. Environment and Behavior. 249-263.
 • Vis forfatter(e) (1999). National park planning and local participation: Some reflections from a mountain region in Southern Norway. Mountain Research and Development Journal. 15-26.
 • Vis forfatter(e) (1998). Nasjonalparker og bygdesamfunn -er lokal medvirkning en realistisk intensjon? ProSus rapport.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2000). Kulturpolitikken og de unge. .
 • Vis forfatter(e) (1998). Barnevernet - lokal tilpasning eller nasjonal standard? : en undersøkelse av variasjoner i barneverntiltak med utgangspunkt i Hedmark og Oppland. 16. 16. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). God, glad og lojal. Generasjon prestasjon,et politisk ideal?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Reproducing race as the zone of nonbeing: Discourse and dehumanization in higher education .
 • Vis forfatter(e) (2019). Arranged and chaired symposium in two parts: "The encounter between homogenization and heterogeneity: Increased standardization in a diverse world?" Contributed with the following paper "Paradoxes of Curriculum Change: Global educational forms in the Norwegian 2020 Reform".
 • Vis forfatter(e) (2019). 21st century skills, neo-liberal subjectivites and the role of education.
 • Vis forfatter(e) (2018). On Belonging: Discourse and narratives on race and racialization in higher education in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2018). Inclusion and exclusion in educational reforms that aim for inclusion: The case of Norway.
 • Vis forfatter(e) (2017). Race talk in the university classroom: Lessons from Norway for educational developers on race discourse.
 • Vis forfatter(e) (2017). On Belonging: Discourse and narratives on race and racialization in higher education.
 • Vis forfatter(e) (2017). Action research – connecting practice and theory in teacher education.
 • Vis forfatter(e) (2016). Constituting race, whiteness and nationality in higher education.
 • Vis forfatter(e) (2013). Forskere om formidling gjennom media.
 • Vis forfatter(e) (2013). Democracy and diversity in education: internationalisation as a tool for understanding and integration.
 • Vis forfatter(e) (2013). Defining students' competence in a changing educational policy.
 • Vis forfatter(e) (2013). Action research from student teachers' perspective.
 • Vis forfatter(e) (2012). A due context. Transferring entrepreneurship into Norwegian education.
 • Vis forfatter(e) (2008). Entreprenørskapsundervisning. En kritisk diskusjon av begrepsbruk.
 • Vis forfatter(e) (2008). Agency in Entrepreneurship Education: A Norwegian Case.
 • Vis forfatter(e) (2007). Learning outcomes in peer learning practices. A meta-synthesis of qualitative studies.
 • Vis forfatter(e) (1998). National parks and local communities: Conditions for Increasing local participation in planning and establishing protected areas.
 • Vis forfatter(e) (1998). Attitudes towards natrural resource management among local residents: The significance of attachment to the physical and social environment.
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2009). Teori fjernt fra praksis. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2016). Å forske på egen praksis. Aksjonsforskning og andre tilnærminger til profesjonell utvikling i utdanningsfeltet. Fagbokforlaget.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Aksjonsforskning som verktøy for lærere. Bedre Skole. 56-60.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2018). Fremtidens idealelev er et overmenneske. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2011). Vi må gå bak de forenklede fremstillingene. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2010). Det sosiale teller. Dagsavisen.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2019). Learning through practice in biology education.
 • Vis forfatter(e) (2010). Friendship and learning. Entrepreneurship education through mini-enterprises.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). The Purpose of Education and the Future of Bildung.
 • Vis forfatter(e) (2016). Å være lærer og forsker innenfor et kvalitativt design: Aksjonsforskning som en autoetnografisk praksis. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Hva skjer når vi ser farge innen utdanning? Mulighetene ved å teoretisere rase i skolen i et <fargeblind> Norge. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Pedagogic entrepreneurship -an educational ideal for the school of the future? 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Pedagogisk entreprenørskap -et danningsideal for framtidens skole? 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Hvilken betydning har sosial identitet og stedstilhørighet for lokalt engasjement i miljøsaker?
 • Vis forfatter(e) (1996). Kunstformidling til barn og unge med skolen som arena.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (1999). Verdsetting av vassdrag: Hvilke verdier bør inkluderes? Vann.
 • Vis forfatter(e) (1999). Friluftsliv og konfliktdimensjoner i Femundsmarka nasjonalpark. Landbruksøkonomisk forum. 15-26.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

“Reforming Education in Norway", RENO, med Gunn Søreide og Line Hilt. Prosjektet skal undersøke samspillet mellom noen samtidige tendenser i utdanningssystemet, nemlig økt globalisering og standardisering av utdanning, lokal forståelse, implementering og heterogenisering av slike utdanningsformer, og konsekvensene disse standardene får for en stadig mer divers studentpopulasjon. Prosjektet er i oppstartfasen, vi har publisert en artikkel i et velrennomert tidsskrift:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220272.2018.1502356

‘Race, Identity, Belonging and Exclusion in Higher Education Personal narratives and Classroom Discourse’ -(RIEBHE), med Yael Harlap: Prosjektet er EU finansiert og undersøker hvordan begrepene rase og rasialisering gjøres relevant og tematiseres i to norske universitetskontekster. Ved å sammenstille analyser av klasseromsdiskusjoner og analyser av intervjuer med studenter og ansatte, undersøker prosjektet og hvilke implikasjoner diskurser omkring rase og rasialisering har for opplevelse av inkludering, ekskludering og tilhørighet i en universitetskontekst.

Foreløpig har prosjektet resultert i ett bokkapittel, og til sammen 5 paperpresentasjoner på konferanser fra 2016-2018 og 8 inviterte innlegg fra 2015-2018. I løpet av høsten 2018 vil to tidsskriftartikler sendes inn, og ytterligere én er under utarbeidelse med sikte på ferdigstilling våren 2019. Våren 2017 arrangerte prosjektet et internasjonalt seminar med forskere fra Sverige, USA og flere norske institusjoner, om forskning på rase og rasialisering i Norden.