Hjem
Hanne Rieses bilde

Hanne Riese

Førsteamanuensis, Førsteamanuensis
 • E-postHanne.Riese@uib.no
 • Telefon+47 55 58 88 66
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 13
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Hanne Riese arbeider innen for et kritisk teoretisk paradigme, og er opptatt av hvordan tema som kompetanse, danning, og rase og rasialisering utspiller seg i utdanningspolitikk og utdanningspraksiser. Metodiske tilnærminger omfatter intervju, deltakende observasjon og dokumentstudier og kvalitative forskningssynteser.

Underviser på Bachelor- og Masterprogram i pedagogikk

Sammen med Marit Ulvik og Dag Roness mottatt Psykologisk fakultets utdanningskvalitetspris 2017

 

Vitenskapelig artikkel
 • Egelandsdal, Kjetil; Riese, Hanne. 2020. Never Mind the Gap: Formative Assessment Confronted with Dewey’s and Gadamer’s Concept of Experience . European Journal of Education.
 • Hilt, Line; Riese, Hanne; Søreide, Gunn Elisabeth. 2018. Narrow identity resources for future students: the 21st century skills movement encounters the Norwegian education policy context. Journal of Curriculum Studies. 384-402.
 • Hole, Torstein Nielsen; Velle, Gaute; Riese, Hanne; Raaheim, Arild; Simonelli, Anne-Laure. 2018. Biology students at work: using blogs to investigate personal epistemologies. Cogent Education. 1-16.
 • Ulvik, Marit; Riese, Hanne; Roness, Dag. 2017. Action research – connecting practice and theory. Educational Action Research. 273-287.
 • Carlsen, Benedicte; Riese, Hanne. 2016. High stakes : an interview study of researchers' motivations for and experiences of being interviewed by journalists. Nordicom Review. 85-99.
 • Ulvik, Marit; Riese, Hanne; Roness, Dag. 2016. Aksjonsforskning – et bidrag til en praksisnær og teoriorientert lærerutdanning. Norsk pedagogisk tidsskrift. 222-239.
 • Ulvik, Marit; Riese, Hanne. 2016. Action research in pre-service teacher education – a never-ending story promoting professional development. Professional Development in Education. 441-457.
 • Ness, Ingunn Johanne; Riese, Hanne. 2015. Openness, curiosity and respect: Underlying conditions for developing innovative knowledge and ideas between disciplines. Learning, Culture and Social Interaction. 29-39.
 • Riese, Hanne; Carlsen, Benedicte; Glenton, Claire. 2014. Qualitative research synthesis: How the whole can be greater than the sum of its parts. Anthropology in Action. 23-30.
 • Carlsen, Benedicte; Muftuoglu, Ingrid; Riese, Hanne. 2014. Forskning i media: Forskere om motivasjon og erfaringer fra medieintervjuer. Norsk Medietidsskrift. 188-208.
 • Riese, Hanne. 2012. Mini-enterprise projects: friendship, business and learning. Journal of Education and Work. 453-471.
 • Riese, Hanne; Samara, Akylina; Lillejord, Sølvi. 2011. Peer relations in peer learning. International Journal of Qualitative Studies in Education. 601-624.
 • Riese, Hanne. 2011. Enacting entrepreneurship education: The interaction of personal and professional interests in mini-enterprises. Cambridge Journal of Education. 445-460.
 • Riese, Hanne. 2007. Observation and interview as interconnected and mutually dependent parts of qualitative research. Tidsskrift for kvalitativ metodeudvikling. 3-17.
 • Riese, Hanne; Vorkinn, Marit. 2002. The Production of Meaning in Outdoor Recreation: A Study of Norwegian Practice. Norsk Geografisk Tidsskrift. 199-206.
 • Vorkinn, Marit; Riese, Hanne. 2001. Environmental concern in a local context. The significance of place attachment. Environment and Behavior. 249-263.
 • Kaltenborn, Bjørn Petter; Riese, Hanne; Hundeide, Michael Tomas. 1999. National park planning and local participation: Some reflections from a mountain region in Southern Norway. Mountain Research and Development Journal. 15-26.
 • Kaltenborn, Bjørn Petter; Hundeide, Michael Tomas; Riese, Hanne. 1998. Nasjonalparker og bygdesamfunn -er lokal medvirkning en realistisk intensjon? ProSus rapport.
Rapport
 • Vaagland, Jorid; Fauske, Halvor; Lidén, Hilde; Puijk, Roel; Riese, Hanne. 2000. Kulturpolitikken og de unge. .
 • Fauske, Halvor; Riese, Hanne; Ruset, Stig. 1998. Barnevernet - lokal tilpasning eller nasjonal standard? : en undersøkelse av variasjoner i barneverntiltak med utgangspunkt i Hedmark og Oppland. 16. 16. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Søreide, Gunn Elisabeth; Riese, Hanne. 2017. God, glad og lojal. Generasjon prestasjon,et politisk ideal?
Vitenskapelig foredrag
 • Riese, Hanne; Hilt, Line. 2019. 21st century skills, neo-liberal subjectivites and the role of education.
 • Harlap, Yael; Riese, Hanne. 2018. On Belonging: Discourse and narratives on race and racialization in higher education in Norway.
 • Søreide, Gunn Elisabeth; Hilt, Line; Riese, Hanne. 2018. Inclusion and exclusion in educational reforms that aim for inclusion: The case of Norway.
 • Harlap, Yael; Riese, Hanne. 2017. Race talk in the university classroom: Lessons from Norway for educational developers on race discourse.
 • Harlap, Yael; Riese, Hanne; Ahenkorah, Olympia. 2017. On Belonging: Discourse and narratives on race and racialization in higher education.
 • Ulvik, Marit; Riese, Hanne; Roness, Dag. 2017. Action research – connecting practice and theory in teacher education.
 • Harlap, Yael; Riese, Hanne. 2016. Constituting race, whiteness and nationality in higher education.
 • Carlsen, Benedicte; Riese, Hanne. 2013. Forskere om formidling gjennom media.
 • Riese, Hanne; Harlap, Yael. 2013. Democracy and diversity in education: internationalisation as a tool for understanding and integration.
 • Riese, Hanne; Tolo, Astrid. 2013. Defining students' competence in a changing educational policy.
 • Ulvik, Marit; Riese, Hanne. 2013. Action research from student teachers' perspective.
 • Riese, Hanne. 2012. A due context. Transferring entrepreneurship into Norwegian education.
 • Riese, Hanne. 2008. Entreprenørskapsundervisning. En kritisk diskusjon av begrepsbruk.
 • Riese, Hanne. 2008. Agency in Entrepreneurship Education: A Norwegian Case.
 • Riese, Hanne. 2007. Learning outcomes in peer learning practices. A meta-synthesis of qualitative studies.
 • Riese, Hanne; Kaltenborn, Bjørn Petter. 1998. National parks and local communities: Conditions for Increasing local participation in planning and establishing protected areas.
 • Vorkinn, Marit; Riese, Hanne. 1998. Attitudes towards natrural resource management among local residents: The significance of attachment to the physical and social environment.
Short communication
 • Riese, Hanne; Tolo, Astrid. 2009. Teori fjernt fra praksis. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Ulvik, Marit; Riese, Hanne; Roness, Dag. 2016. Å forske på egen praksis. Aksjonsforskning og andre tilnærminger til profesjonell utvikling i utdanningsfeltet. Fagbokforlaget.
Kronikk
 • Riese, Hanne; Hilt, Line; Søreide, Gunn Elisabeth. 2018. Fremtidens idealelev er et overmenneske. Bergens Tidende.
 • Tolo, Astrid; Riese, Hanne. 2011. Vi må gå bak de forenklede fremstillingene. Bergens Tidende.
 • Riese, Hanne. 2010. Det sosiale teller. Dagsavisen.
Doktorgradsavhandling
 • Hole, Torstein Nielsen. 2019. Learning through practice in biology education.
 • Riese, Hanne. 2010. Friendship and learning. Entrepreneurship education through mini-enterprises.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Riese, Hanne. 2016. Å være lærer og forsker innenfor et kvalitativt design: Aksjonsforskning som en autoetnografisk praksis. 23 sider.
 • Harlap, Yael; Riese, Hanne. 2014. Hva skjer når vi ser farge innen utdanning? Mulighetene ved å teoretisere rase i skolen i et <fargeblind> Norge. 27 sider.
 • Riese, Hanne. 2010. Pedagogic entrepreneurship -an educational ideal for the school of the future? 11 sider.
 • Riese, Hanne. 2009. Pedagogisk entreprenørskap -et danningsideal for framtidens skole? 11 sider.
 • Riese, Hanne; Vorkinn, Marit. 1998. Hvilken betydning har sosial identitet og stedstilhørighet for lokalt engasjement i miljøsaker?
 • Riese, Hanne. 1996. Kunstformidling til barn og unge med skolen som arena.
Fagartikkel
 • Vorkinn, Marit; Riese, Hanne; Kaltenborn, Bjørn Petter. 1999. Verdsetting av vassdrag: Hvilke verdier bør inkluderes? Vann.
 • Kaltenborn, Bjørn Petter; Riese, Hanne. 1999. Friluftsliv og konfliktdimensjoner i Femundsmarka nasjonalpark. Landbruksøkonomisk forum. 15-26.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

“Increased educational standardisation in a diverse world” (EDSTAND), med Line Hilt og Gunn Søreide: Prosjektet skal undersøke samspillet mellom noen samtidige tendenser i utdanningssystemet, nemlig økt globalisering og standardisering av utdanning, lokal forståelse, implementering og heterogenisering av slike utdanningsformer, og konsekvensene disse standardene får for en stadig mer divers studentpopulasjon. Prosjektet er i oppstartfasen, vi har publisert en artikkel i et velrennomert tidsskrift:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220272.2018.1502356

‘Race, Identity, Belonging and Exclusion in Higher Education. Personal narratives and Classroom Discourse’, med Yael Harlap: Prosjektet er EU finansiert og undersøker hvordan begrepene rase og rasialisering gjøres relevant og tematiseres i to norske universitetskontekster. Ved å sammenstille analyser av klasseromsdiskusjoner og analyser av intervjuer med studenter og ansatte, undersøker prosjektet og hvilke implikasjoner diskurser omkring rase og rasialisering har for opplevelse av inkludering, ekskludering og tilhørighet i en universitetskontekst.

Foreløpig har prosjektet resultert i ett bokkapittel, og til sammen 5 paperpresentasjoner på konferanser fra 2016-2018 og 8 inviterte innlegg fra 2015-2018. I løpet av høsten 2018 vil to tidsskriftartikler sendes inn, og ytterligere én er under utarbeidelse med sikte på ferdigstilling våren 2019. Våren 2017 arrangerte prosjektet et internasjonalt seminar med forskere fra Sverige, USA og flere norske institusjoner, om forskning på rase og rasialisering i Norden.