Hjem
Hege Høivik Byes bilde

Hege Høivik Bye

Førsteamanuensis
 • E-postHege.Bye@uib.no
 • Telefon+47 55 58 32 17
 • Besøksadresse
  Christies gate 12
  5015 Bergen
  Rom 
  543
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Mine forskingsinteresser ligger i skjæringsfeltet mellom sosialpsykologi, organisasjonspsykologi og kryss-kulturell psykologi. Jeg er utdannet sosialpsykolog (MSc i psykologi med spesialisering i sosial- og samfunnspsykologi). Doktorgraden min omhandlet kulturelle forskjeller i hvordan søkere ønsker å presentere seg selv i jobbintervjuer, og hvordan norske ledere reagerer på søkere som presenterer seg på en måte som ikke er i tråd med forventingene. PhD-graden var en del av prosjektet «Rekruttering i flerkulturelle samfunn» finansiert av Norges forskningsråd. Nå jobber jeg hovedsakelig med tre prosjekter:

Norske stereotypier

Med utgangspunkt i modeller for stereotypiinnhold og sammenhengen mellom stereotypier, fordommer og diskriminering, jobber jeg med å utforske stereotyper av ulike sosiale grupper i det norske samfunnet og å se på hvilken rolle spesifikke følelser spiller i forholdet mellom stereotyper og diskriminering. Jeg er også interessert i aldersstereotyper og hvordan eldres egen oppfatning av hva det vil si å være «gammel» kan virke inn på fungering på ulike områder.

Mangfold i utdanning og etat

I samarbeid med forskere ved Politihøgskolen forsker jeg på mangfold blant ansatte i Politi- og lensmannsetaten.  Økt mangfold blant de ansatte, et inkluderende arbeidsmiljø og like karrieremuligheter er blant målene i Politi- og lensmannsetatens mangfoldsarbeid. Vi ønsker å undersøke hvordan ansatte i politiet opplever sitt arbeidsmiljø og sine karrieremuligheter. Vi er også interessert i å undersøke om det finnes systematiske forskjeller mellom ulike grupper av ansatte i hvordan arbeidsmiljø og karriereveier erfares. I dette prosjektet har vi en bred tilnærming til mangfold, og fokuserer både på kjønn, seksuell orientering, betydningen av innvandringsbakgrunn m.m. Høsten 2016/våren 2017 svarte om lag 3000 politiansatte på spørsmål om mangfold, arbeidsmiljø og karriereveier i et omfattende spørreskjema. Nå skal vi i gang med å analysere svarene deres.

Asylmottak i nabolaget

Som en del av prosjektet «Flyktningkrisa - forestillinger og erfaringer» samarbeider jeg med Susanne Bygnes (Sosiologisk institutt) og Elisabeth Ivarsflaten (Institutt for sammenlignende politikk) om et prosjekt hvor vi ser på hvordan nordmenn har opplevd å få etablert asylmottak i nabolaget. Vi er interessert i å finne ut hvilken kontakt som har oppstått mellom folk i mottakenes nærmiljø og asylsøkerne, og hvilke konsekvenser denne kontakten kan ha. Prosjektet baserer seg på data fra Norsk medborgerpanel

Utvalgte publikasjoner
 • Bye, Hege Høivik; Herrebrøden, Henrik. 2018. Emotions as mediators of the stereotype–discrimination relationship: A BIAS map replication. Group Processes & Intergroup Relations. 21: 1078-1091. doi: 10.1177/1368430217694370
 • Durante, Federica; Fiske, Susan T.; Gelfand, Michele J.; Crippa, Franca; Suttora, Chiara; Stillwell, Amelia; Asbrock, Frank; Aycan, Zeynep; Bye, Hege Høivik; Carlsson, Rickard; Björklund, Fredrik; Dagher, Munqith; Geller, Armando; Larsen, Christian Albrekt; Latif, Abdel-Hamid Abdel; Mähönen, Tuuli Anna; Jasinskaja-Lahti, Inga; Teymoori, Ali. 2017. Ambivalent stereotypes link to peace, conflict, and inequality across 38 nations. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 114: 669-674. doi: 10.1073/pnas.1611874114
 • Bye, Hege Høivik. 2017. Aldersstereotyper: Implikasjoner for eldre menneskers helse, velvære og prestasjoner. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 54: 20-29.
 • Bye, Hege Høivik; Sandal, Gro Mjeldheim. 2015. Applicant personality and procedural justice perceptions of group selection interviews. Journal of business and psychology. Published ahead of print. doi: 10.1007/s10869-015-9430-9
 • Bye, Hege Høivik. 2015. Norske stereotypier. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 52: 952-954.
 • Bjørkelo, Brita; Egge, Marit; Bye, Hege Høivik; Ganapathy, Jaishankar. 2015. Barriers to achieving ethnic diversity in the Norwegian police service. Policing: A journal og Policy and Practice. 9: 36-45. doi: 10.1093/police/pau056
 • Sandal, Gro Mjeldheim; van de Vijver, Fons J.R.; Bye, Hege Høivik; Sam, David Lackland; Amponsah, Benjamin; Cakar, Nigar; Franke, Gabriele H.; Ismail, Rosnah; Kjellsen, Kristine; Kosic, Ankica; Leontieva, Anna; Mortazavi, Shahrnaz; Sun, Catherine Tien-Lun. 2014. Intended Self-Presentation Tactics in Job Interviews: A 10-Country Study. Journal of Cross-Cultural Psychology. 45: 939-958. doi: 10.1177/0022022114532353
 • Bye, Hege Høivik; Herrebrøden, Henrik; Hjetland, Gunnhild J.; Røyset, Guro Ø.; Westby, Linda L. 2014. Stereotypes of Norwegian social groups. Scandinavian Journal of Psychology. 55: 469-476. doi: 10.1111/sjop.12141
 • Bye, Hege Høivik; Horverak, Jøri Gytre; Sandal, Gro Mjeldheim; Sam, David Lackland; van de Vijver, Fons J.R. 2014. Cultural fit and ethnic background in the job interview. International Journal of Cross Cultural Management. 14: 7-26. doi: 10.1177/1470595813491237
 • PROPSY 309 - Sosialpsykologi
 • MAPSYK 313 - Psykologiske perspektiv på kulturelt mangfald i samfunns- og arbeidsliv
 • Veiledning av hovedoppgaver og masteroppgaver i psykologi
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Stereotypes of Women and Men Across Gender Subgroups. Frontiers in Psychology.
 • Vis forfatter(e) (2021). The Local-National Gap in Intergroup Attitudes and Far-Right Underperformance in Local Elections. Frontiers in Political Science. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2021). Integration Is Correlated With Mental Health Help-Seeking From the General Practitioner: Syrian Refugees' Preferences and Perceived Barriers. Frontiers in Public Health. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2021). Explanatory models and help-seeking for symptoms of PTSD and depression among Syrian refugees. Social Science and Medicine. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Intergroup Relations During the Refugee Crisis: Individual and Cultural Stereotypes and Prejudices and Their Relationship With Behavior Toward Asylum Seekers. Frontiers in Psychology. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2020). Diversity in Education and Organization:From Political Aims to Practice in the Norwegian Police Service. Police Quarterly (PQ).
 • Vis forfatter(e) (2019). Menns opplevelse av å bli utsatt for seksuelt overgrep i voksen alder - En kvalitativ metasyntese. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 247-258.
 • Vis forfatter(e) (2018). Emotions as mediators of the stereotype–discrimination relationship: A BIAS map replication. Group Processes & Intergroup Relations. 1078-1091.
 • Vis forfatter(e) (2018). "Vi som har vært her lenge" Motivasjon i arbeidslivets nest siste fase. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 917-924.
 • Vis forfatter(e) (2017). Ambivalent stereotypes link to peace, conflict, and inequality across 38 nations. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 669-674.
 • Vis forfatter(e) (2017). Aldersstereotyper: Implikasjoner for eldre menneskers helse, velvære og prestasjoner. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 20-29.
 • Vis forfatter(e) (2016). The use of multidisciplinary teams to support child welfare clients [Bruken av ansvarsgrupper for å støtte barnevernsbarn]. European Journal of Social Work. 841-855.
 • Vis forfatter(e) (2015). Value diversity and crew relationships during a simulated space flight to Mars. Acta Astronautica. 164-173.
 • Vis forfatter(e) (2015). Barriers to achieving ethnic diversity in the Norwegian police service. Policing: A journal og Policy and Practice. 36-45.
 • Vis forfatter(e) (2015). Applicant personality and procedural justice perceptions of group selection interviews. Journal of business and psychology.
 • Vis forfatter(e) (2014). Sterotypes of Norwegian Social Groups. Scandinavian Journal of Psychology. 469-476.
 • Vis forfatter(e) (2014). Stereotypes of Norwegian social groups. Scandinavian Journal of Psychology. 469-476.
 • Vis forfatter(e) (2014). Intended Self-Presentation Tactics in Job Interviews: A 10-Country Study. Journal of Cross-Cultural Psychology. 939-958.
 • Vis forfatter(e) (2014). Cultural fit and ethnic background in the job interview. International Journal of Cross Cultural Management. 7-26.
 • Vis forfatter(e) (2014). Are virtues national, supranational, or universal? SpringerPlus. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2013). Safety behaviours at sea: The role of personal values and personality hardiness. Safety Science. 19-26.
 • Vis forfatter(e) (2013). Managers' selection preferences: the role of prejudice and multicultural personality traits in the assessment of native and immigrant job candidates. Revue européenne de psychologue appliquée. 267-275.
 • Vis forfatter(e) (2013). Managers' evaluations of immigrant job applicants: the influence of acculturation strategy on perceived person-organization fit (P-O Fit) and hiring outcome. Journal of Cross-Cultural Psychology. 46-60.
 • Vis forfatter(e) (2013). Kulturforskjeller i selvpresentasjon under jobbintervju: Russiske arbeidstakere i Norge. Søkelys på arbeidslivet. 202-221.
 • Vis forfatter(e) (2012). Trender i sosial ulikhet i helseatferd. Tidsskrift for ungdomsforskning. 21-41.
 • Vis forfatter(e) (2012). Personality trait inferences of Turkish immigrant and neutral targets: an experimental study. Scandinavian Journal of Psychology. 528-533.
 • Vis forfatter(e) (2012). Dispositional pessimism but not optimism is related to sickness absence caused by musculoskeletal symptoms. Personality and Individual Differences. 207-212.
 • Vis forfatter(e) (2011). Personal values and intended self-presentation during job interviews: A cross-cultural comparison. Applied Psychology. 160-182.
 • Vis forfatter(e) (2011). Personal values and crew compatibility: Results from a 105 days simulated space mission Acta Astronautica. Acta Astronautica. 141-149.
 • Vis forfatter(e) (2008). Tilhørighet og sosial identitet: Fortellinger og opplevelser fra en organisasjon i endring. Psykologisk tidsskrift. 70-74.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2013). Mangfoldsrekruttering i Skatteetaten.Resultater fra evalueringen av kurs i mangfoldsrekruttering. .
 • Vis forfatter(e) (2013). "Mangfoldsledelse" og innvandreres tilknytning til arbeidsplassen. .
 • Vis forfatter(e) (2012). Sosial ulikhet i helse og læring blant barn og unge: Resultater fra den landsrepresentative spørreskjemaundersøkelsen ”Helsevaner blant skoleleelver. En WHO-undersøkelse i flere land”. .
 • Vis forfatter(e) (2011). Med døren på gløtt. Jobbintervjuet som arena for kompetansevurdering i flerkulturelle samfunn. .
 • Vis forfatter(e) (2009). Rekrutting i flerkulturelle samfunn: Innvandreres selvpresentasjon, verdier og deltakelse i arbeidslivet. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Seksuell trakassering i politiorganisasjonen.
 • Vis forfatter(e) (2021). Seksuell trakassering.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kulturkollisjon i jobbintervjuet? Om forskning på norske lederes og innvandreres erfaringer.
 • Vis forfatter(e) (2018). Culture and applicant self-presentation in job interviews.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). «System i stereotypiene». Om Susan Fiskes modell for stereotypers innhold og stereotyper av grupper i det norske samfunnet.
 • Vis forfatter(e) (2012). Tillegges innvandrere andre personlighetstrekk enn nordmenn?
 • Vis forfatter(e) (2012). Kulturkollisjon i jobbintervjuet? Om forskning på norske lederes og innvandreres erfaringer.
 • Vis forfatter(e) (2011). Når jobbsøkere og intervjuere fra ulike kulturer møtes i jobbintervjuet – hva skjer da?
 • Vis forfatter(e) (2011). Hva skjer når jobbsøkere og intervjuere fra ulike land møtes i jobbintervjuet?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Emotional researchers: Showing anger and sadness when communicating about climate change.
 • Vis forfatter(e) (2021). Mangfold i utdanning og etat.
 • Vis forfatter(e) (2021). Diversity in education and organisation: From political aims to practice in the Norwegian Police Service.
 • Vis forfatter(e) (2019). Uhøflighet på jobb: Er ansatte som tilhører ulike minoritetsgrupper mer utsatt?
 • Vis forfatter(e) (2019). Perceived career support: The interaction of subordinate and supervisor gender in the Norwegian Police Service.
 • Vis forfatter(e) (2019). Mangfold – sett fra politiorganisasjonen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Diversity in education and organisation: From political aims to practice in the Norwegian Police Service.
 • Vis forfatter(e) (2019). 'The Refugee Crisis’ and Its Aftermath: Understanding Local-National Dynamics .
 • Vis forfatter(e) (2019). "Coping with the aftermath": Diversity and the experience of whistleblowers in the Norwegian Police.
 • Vis forfatter(e) (2018). Does it matter who blows the whistle? Diversity and Whistleblowing in the Norwegian Police.
 • Vis forfatter(e) (2017). Contact between asylum seekers and Norwegians. Welcome to the neighborhood?
 • Vis forfatter(e) (2015). The role of diversity perspectives, self-efficacy and diversity training for managers' active diversity management.
 • Vis forfatter(e) (2015). Diversity management and the commitment and well-being of foreign-born employees.
 • Vis forfatter(e) (2015). Attitudes to Majority Integration Efforts: Differences across Target Immigrant Groups in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2015). A psychosocial understanding of old age- Current models and empirical underpinnings.
 • Vis forfatter(e) (2014). Stereotypes of Norwegian Social Groups.
 • Vis forfatter(e) (2013). The leadership in diverse organization (LIDO) model: Four approaches to diversity in the workplace.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Stereotype Content Model in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2013). Managing cultural diversity at work. Associations between leadership approaches and diversity perspectives.
 • Vis forfatter(e) (2013). Do managers who have attended diversity training report higher levels of active diversity management in their units?
 • Vis forfatter(e) (2013). Applicant personality traits and fairness perceptions in group selection interviews.
 • Vis forfatter(e) (2012). Jobbsøkeres personlighet og vurderinger av hvor rettferdig det er å bli intervjuet i grupper.
 • Vis forfatter(e) (2011). Understanding the role of culture in employment interviews. Results and experiences from a PhD-project.
 • Vis forfatter(e) (2011). Kulturell match i jobbintervjuet - Jobbsøkeres selvpresentasjon og norske lederes evalueringer.
 • Vis forfatter(e) (2010). Personal values and crew compatibility during a simulated space mission.
 • Vis forfatter(e) (2010). Making a favourable impression during job interviews: Immigrants and ‘mainstreamers’ self-presentation tactics.
 • Vis forfatter(e) (2010). Group Job Interviews as a Tool in the Selection of Teachers -Preliminary Results.
 • Vis forfatter(e) (2010). Ethnicity and cultural fit in the job interview - preliminary experimental results.
 • Vis forfatter(e) (2009). Self-presentation during job interviews: Similarities and differences between Norwegian mainstreamers and immigrants in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2009). Personal values and coping strategies among personnel wintering over in Antarctica.
 • Vis forfatter(e) (2009). Intended self-presentation in job interviews: A 10-country study.
 • Vis forfatter(e) (2008). The relationship between social axioms and self-monitoring among Ghanaian university students.
 • Vis forfatter(e) (2007). Cross-cultural differences in behaviour during job interviews: Comparisons between Norway, USA, Iran and Ghana.
 • Vis forfatter(e) (2006). Preliminary Results from the Cross-National Analysis on Desirable Behavior in Job Interviews.
 • Vis forfatter(e) (2006). During Interview Behavior - Preliminary Analyses.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2015). Misvisende om kjønn og publikasjonspoeng. På Høyden ( UiBs nettavis).
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Norske stereotypier. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 952-954.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2019). Barokke stereotypier finnes også i dag. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • Vis forfatter(e) (2013). Ledelse av mangfold i politiet. Lensmannsbladet - Politilederen. 4-5.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2011). Self-presentation in job interviews. Individual and cultural differences in applicant self-presentation during job interviews and hiering managers' evaluations.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2018). Eivind har søkt over 200 jobber.
 • Vis forfatter(e) (2011). Vad du inte ska säga underjobbintervjun.
 • Vis forfatter(e) (2011). Typisk norsk å være helt OK.
 • Vis forfatter(e) (2011). Kulturkollisjon på jobbintervjuet.
 • Vis forfatter(e) (2011). Kulturkollisjon i jobbintervjuet.
 • Vis forfatter(e) (2011). Jobbintervju kan gi kulturkræsj.
 • Vis forfatter(e) (2011). Ikke si du er best og flinkest i jobbintervju!
 • Vis forfatter(e) (2011). Fortell om dine svake sider, og du vil få jobb i Norge.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2021). Møt dine fordommer.
 • Vis forfatter(e) (2018). 1 av 5 studenter diskrimineres.
 • Vis forfatter(e) (2014). Fellesarealer blir ofte uryddige.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2014). On the Appropriateness of Research Design: Intended and Actual Whistleblowing. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Risk for Groupthink During Long-Duration Space Missions: Results from a 105-Day Confinement Study. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Rekruttering i flerkulturelle arbeidsmarkeder. 18 sider.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2008). Measurement equivalence of the interviewing self-efficacy scale across samples from Ghana, Russia, Turkey and Italy. International Journal of Psychology (IJP). 306-306.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2014). Personality and Personal Values Saturation in Ratings from Group Interviews.
 • Vis forfatter(e) (2008). Measurement equivalence of the interviewing self-efficacy scale across samples from Ghana, Italy, Russia and Turkey.
Digitale læremidler
 • Vis forfatter(e) (2011). Treningsprogram for ledere på flerkulturelle arbeidsplasser.
Briefs
 • Vis forfatter(e) (2021). Mangfoldskompetanse – betyr det noe?

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.