Hjem
Helene Marie Kjærgård Eides bilde

Helene Marie Kjærgård Eide

Førsteamanuensis
 • E-postHelene.Eide@uib.no
 • Telefon+47 55 58 47 04
 • Besøksadresse
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
 •         Styring og profesjonell autonomi i utdanningssektoren
 •         Profesjonsutvikling og læring

Underviser i pedagogikk ved lærerutdanningene PPU og 5LU,

BA og MA i pedagogikk

Ansvarsområder:

- Programansvarlig PPU

- Programråd for lektorutdanningen ved UiB

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Performing nationalism – Sámi culture and diversity in early education in Norway. European Educational Research Journal. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Being an Educator: Norwegian Prison Officers’ Conception of their Role Regarding Incarcerated Persons’ Education. Journal of Prison Education and Reentry (JPER). 250-265.
 • Vis forfatter(e) (2020). Teacher educators reflecting on case-based teaching - a collective self-study. Professional Development in Education. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Norwegian prison officers´ perspectives on professionalism and professional development opportunities in their occupation . Journal of Prison Education and Reentry (JPER). 316-332.
 • Vis forfatter(e) (2017). Omsorgssektoren som integreringsarena: En hurtig og enkel vei til varig arbeid for flyktninger og innvandrere? [The social care sector as arena for integration : a fast and easy way to stable employment for refugees and immigrants?]. Tidsskrift for velferdsforskning. 332-348.
 • Vis forfatter(e) (2016). Akademisk skriving og utvikling av skolelederkompetanse. Acta Didactica Norge. 124-144.
 • Vis forfatter(e) (2014). A Norwegian policy perspective on the relation between school leadership and pupils’ learning outcomes. Policy Studies. 576-591.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2019). "Jo flere vi er sammen..." En undersøkelse av organisering og arbeidsdeling i åtte barnehager med økt andel pedagoger. .
 • Vis forfatter(e) (2017). "Vi er ganske gode i hverdagen"... Fengselsbetjenters fortellinger om rolle og posisjon i møte med innsatte og deres utdanningssituasjon i norske fengsler. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Integrering i praksis: Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Hvordan ta vare på kvalitet og utvikling i en situasjon med knappe ressurser?
 • Vis forfatter(e) (2023). Fengselsbetjenten som aktør i innsattes utdanning og læring.
 • Vis forfatter(e) (2023). Being an educator - Norwegian Prison Officers' role in prison education. .
 • Vis forfatter(e) (2022). Hva skjer i møtet mellom rammeplanen og barnehagefaglig kompetanse – og hvorfor er det møtet viktig?
 • Vis forfatter(e) (2021). Webinar: Evalueringen av implementeringen av rammeplanen for barnehage .
 • Vis forfatter(e) (2016). The prison offiser as a learning actor in inmates education.
 • Vis forfatter(e) (2014). Ulike perspektiver på ledelse.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Endring av arbeidsdeling, ledelse og organisering med økt pedagogressurs: "Hvordan virker økt andel barnehagelærere på praksis og kvalitet i barnehager?
 • Vis forfatter(e) (2016). Hvordan forstår fengselsbetjenter i norske fengsler sin rolle i oppfølging og tilrettelegging av utdannings- og opplæringstilbud for innsatte?
 • Vis forfatter(e) (2014). Ledelse og læringsutbytte.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). The use of communicative tools in interdisciplinary professional learning networks promoting student active learning.
 • Vis forfatter(e) (2022). Research informed technology development for student active learning in teacher education.
 • Vis forfatter(e) (2022). Instrumental knowledge? Didactical tools and knowledge regimes in early childhood education.
 • Vis forfatter(e) (2021). Utenlandske innsatte og det flerkulturelle klasserommet.
 • Vis forfatter(e) (2021). Mind the gap - Using barriers to student active learning to inform technology-enhanced active learning in teacher education .
 • Vis forfatter(e) (2021). Governing School Choice in Norway – Why local educational government capacity matters.
 • Vis forfatter(e) (2020). Profesjonalisering i barnehagen? Organisering og arbeidsdeling i åtte bergensbarnehager med økt andel pedagoger.
 • Vis forfatter(e) (2020). Evaluering av implementering av rammeplanen i barnehagen 2018-2023. Prosjektpresentasjon.
 • Vis forfatter(e) (2019). What is the ideal school according to school leaders?
 • Vis forfatter(e) (2019). På rett vei? Organisering og arbeidsdeling i åtte bergensbarnehager med økt andel pedagoger.
 • Vis forfatter(e) (2019). Jo flere vi er sammen – Organisering av økt andel pedagoger i barnehagen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Erfaringer med implementering av økt andel barnehagelærere. Foreløpige funn fra forskningsprosjekt i bergensbarnehager.
 • Vis forfatter(e) (2019). Diverging leadership strategies in implementation of an increased resource of Early Childhood teachers in Norwegian Early Childhood Centres.
 • Vis forfatter(e) (2019). Diverging leadership strategies in implementation of an increased resource of EC teachers in Norwegian ECEC.
 • Vis forfatter(e) (2018). Erfaring med implementering av økt pedagogtetthet: Betingelser for god implementering av 50 % andel barnehagelærere.
 • Vis forfatter(e) (2018). "Jo flere vi er sammen": Organiseringens betydning for profesjonalitet og faglighet i barnehager med økt pedagogtetthet.
 • Vis forfatter(e) (2016). Fengselsbetjenters fortellinger om rolle og posisjon i møte med innsatte og deres utdanningssituasjon i norske fengsler.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2018). Vårt samfunnsoppdrag er også å formidle på norsk. På Høyden ( UiBs nettavis).
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2019). Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2015). Narrating the relationship between leadership and learning outcomes.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2023). Transforming Corrections.
 • Vis forfatter(e) (2015). Fortellinger om skoleledelse og læringsutbytte.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2023). Har vi rammeplanen under huden?
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Progresjon – mellom barnesentrering og utvikling? 41 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Barnehagens arbeid med fagområdene. 43 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Barnehagenes arbeid med overganger. 38 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Governing School Choice in Norway: Why Local Educational Government Capacity Matters. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Å være elev i dagens skole. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Veier til ledernes drømmeskole. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kunnskapsgrunnlaget i fengselsbetjentenes profesjonalitet. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kunnskapsbasert straffegjennomføring i Norge. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Fengselsbetjentens rolle i oppfølging av utdannings- og opplæringstilbud til innsatte. 20 sider.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2021). Appendiks til Implementeringen av rammeplan for barnehagen. 109 sider.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). En rammeplan i bevegelse. Barnehagefolk.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2021). Diskusjon og avslutning. . I:
  • Vis forfatter(e) (2021). Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. .
 • Vis forfatter(e) (2021). Barnehagestudien. . I:
  • Vis forfatter(e) (2021). Implementeringen av rammeplan for barnehagen. Underveisrapport fra prosjektet Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen. .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen (2018-2023)

Prosjektet utforsker sentrale aktørers tilpasninger til rammeplanen for barnehagen som ble innført høsten 2017 gjennom to hovedtilnærminger: 1) på barnehagenivå og 2) utenfor barnehagen: på nasjonalt nivå, regionalt nivå, blant barnehageeiere og i kommunene. Overordnede spørsmål for prosjektet er:

 1. Hvordan fortolker sentrale aktører målsetningene med den reviderte rammeplanen og hvordan erfarer de iverksettingsprosessen?
 2. Hvordan arbeider aktører på ulike nivå for å implementere rammeplanen?
 3. Hvordan ivaretar barnehagene samiske rettigheter som er formulert i rammeplanen?
 4. Hvordan legger barnehagen til rette for at barna kan få en trygg og god overgang til, innad i og fra barnehagen?

Ved å se utformingen av barnehagen som en prosess preget av flernivåstyring, vil dette prosjektet analysere hvordan rammeplanen forstås og tas i bruk av ulike aktører: barnehageassistenter, fagarbeidere, barnehagelærere, styrere/daglige ledere og eiere, samt kommunale, og statlige myndigheter. Den teoretiske tilnærmingen er basert på en forståelse av at barnehagen formes gjennom ulike arenaer, både vertikalt og horisontalt, gjennom hierarkiske styringsstrukturer og gjennom innflytelse fra sentrale aktører/interessenter i samfunnet. Prosjektet benytter ulike kvalitative og kvantitative metoder for datainnsamling. Ambisjonen med de kvantitative dataene og analysene er å kunne bidra med statistiske generaliseringer og sammenlikne enheter, for eksempel langs dimensjonene geografi, barnehagestørrelse, barnehageeier, andel samiske barn, andel barn med norsk som andrespråk, og pedagogtetthet. Formålet med prosjektets kvalitative undersøkelser er i hovedsak å gi helhetlige beskrivelser av implementeringen av rammeplanen i barnehager.

Prosjektet ledes fra NORCE Norwegian Research Centre og er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Agder og NORCE. Utdanningsdirektoratet er oppdragsgiver.

 

«Betingelser for god implementering av 50 % andel barnehagelærere» (2017-2019)

Hvordan virker økt andel barnehagelærere på praksis og kvalitet i barnehager? Prosjektet undersøker hvordan arbeidsdeling, ledelse og organisering endres og tilpasses i barnehager med økt pedagogressurs. Basert på ansattes erfaringer, identifiserer studien betingelser for god implementering av økt formell kompetanse i barnehagen når det gjelder organisatoriske endringer og integrering av barnehagelærer-faglighet i praksis og samvær med barn. I tillegg undersøker prosjektet foreldres erfaringer med at halvparten av de barnehageansatte har barnehagelærerutdanning.

Prosjektet gjennomføres ved Institutt for pedagogikk og NORCE Samfunn med finansiell støtte fra Stiftelsen Kanvas og Bergen kommune.

 

 

 

Forskergrupper