Hjem
Helene Marie Kjærgård Eides bilde

Helene Marie Kjærgård Eide

Førsteamanuensis
 • E-postHelene.Eide@uib.no
 • Telefon+47 55 58 47 04
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 13
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
 •         Styring og profesjonell autonomi i utdanningssektoren
 •         Profesjonsutvikling og læring

Underviser i pedagogikk ved lærerutdanningene PPU og 5LU,

BA og MA i pedagogikk

Ansvarsområder:

- Programansvarlig PPU

- Programråd for lektorutdanningen ved UiB

Vitenskapelig artikkel
 • 2020. Teacher educators reflecting on case-based teaching - a collective self-study. Professional Development in Education.
 • 2017. Omsorgssektoren som integreringsarena: En hurtig og enkel vei til varig arbeid for flyktninger og innvandrere? [The social care sector as arena for integration : a fast and easy way to stable employment for refugees and immigrants?]. Tidsskrift for velferdsforskning. 332-348.
 • 2016. Akademisk skriving og utvikling av skolelederkompetanse. Acta Didactica Norge. 124-144.
 • 2014. A Norwegian policy perspective on the relation between school leadership and pupils’ learning outcomes. Policy Studies. 576-591.
Rapport
 • 2019. "Jo flere vi er sammen..." En undersøkelse av organisering og arbeidsdeling i åtte barnehager med økt andel pedagoger. .
 • 2017. "Vi er ganske gode i hverdagen"... Fengselsbetjenters fortellinger om rolle og posisjon i møte med innsatte og deres utdanningssituasjon i norske fengsler. .
 • 2016. Integrering i praksis: Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere. .
Faglig foredrag
 • 2016. The prison offiser as a learning actor in inmates education.
 • 2014. Ulike perspektiver på ledelse.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2018. Endring av arbeidsdeling, ledelse og organisering med økt pedagogressurs: "Hvordan virker økt andel barnehagelærere på praksis og kvalitet i barnehager?
 • 2016. Hvordan forstår fengselsbetjenter i norske fengsler sin rolle i oppfølging og tilrettelegging av utdannings- og opplæringstilbud for innsatte?
 • 2014. Ledelse og læringsutbytte.
Vitenskapelig foredrag
 • 2020. Profesjonalisering i barnehagen? Organisering og arbeidsdeling i åtte bergensbarnehager med økt andel pedagoger.
 • 2020. Evaluering av implementering av rammeplanen i barnehagen 2018-2023. Prosjektpresentasjon.
 • 2019. What is the ideal school according to school leaders?
 • 2019. På rett vei? Organisering og arbeidsdeling i åtte bergensbarnehager med økt andel pedagoger.
 • 2019. Jo flere vi er sammen – Organisering av økt andel pedagoger i barnehagen.
 • 2019. Erfaringer med implementering av økt andel barnehagelærere. Foreløpige funn fra forskningsprosjekt i bergensbarnehager.
 • 2019. Diverging leadership strategies in implementation of an increased resource of Early Childhood teachers in Norwegian Early Childhood Centres.
 • 2019. Diverging leadership strategies in implementation of an increased resource of EC teachers in Norwegian ECEC.
 • 2018. Erfaring med implementering av økt pedagogtetthet: Betingelser for god implementering av 50 % andel barnehagelærere.
 • 2018. "Jo flere vi er sammen": Organiseringens betydning for profesjonalitet og faglighet i barnehager med økt pedagogtetthet.
 • 2016. Fengselsbetjenters fortellinger om rolle og posisjon i møte med innsatte og deres utdanningssituasjon i norske fengsler.
Leserinnlegg
 • 2018. Vårt samfunnsoppdrag er også å formidle på norsk. På Høyden ( UiBs nettavis).
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2019. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget.
Doktorgradsavhandling
 • 2015. Narrating the relationship between leadership and learning outcomes.
Intervju
 • 2015. Fortellinger om skoleledelse og læringsutbytte.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2019. Kunnskapsgrunnlaget i fengselsbetjentenes profesjonalitet. 16 sider.
 • 2019. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i Norge. 13 sider.
 • 2019. Fengselsbetjentens rolle i oppfølging av utdannings- og opplæringstilbud til innsatte. 20 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen (2018-2023)

Prosjektet utforsker sentrale aktørers tilpasninger til rammeplanen for barnehagen som ble innført høsten 2017 gjennom to hovedtilnærminger: 1) på barnehagenivå og 2) utenfor barnehagen: på nasjonalt nivå, regionalt nivå, blant barnehageeiere og i kommunene. Overordnede spørsmål for prosjektet er:

 1. Hvordan fortolker sentrale aktører målsetningene med den reviderte rammeplanen og hvordan erfarer de iverksettingsprosessen?
 2. Hvordan arbeider aktører på ulike nivå for å implementere rammeplanen?
 3. Hvordan ivaretar barnehagene samiske rettigheter som er formulert i rammeplanen?
 4. Hvordan legger barnehagen til rette for at barna kan få en trygg og god overgang til, innad i og fra barnehagen?

Ved å se utformingen av barnehagen som en prosess preget av flernivåstyring, vil dette prosjektet analysere hvordan rammeplanen forstås og tas i bruk av ulike aktører: barnehageassistenter, fagarbeidere, barnehagelærere, styrere/daglige ledere og eiere, samt kommunale, og statlige myndigheter. Den teoretiske tilnærmingen er basert på en forståelse av at barnehagen formes gjennom ulike arenaer, både vertikalt og horisontalt, gjennom hierarkiske styringsstrukturer og gjennom innflytelse fra sentrale aktører/interessenter i samfunnet. Prosjektet benytter ulike kvalitative og kvantitative metoder for datainnsamling. Ambisjonen med de kvantitative dataene og analysene er å kunne bidra med statistiske generaliseringer og sammenlikne enheter, for eksempel langs dimensjonene geografi, barnehagestørrelse, barnehageeier, andel samiske barn, andel barn med norsk som andrespråk, og pedagogtetthet. Formålet med prosjektets kvalitative undersøkelser er i hovedsak å gi helhetlige beskrivelser av implementeringen av rammeplanen i barnehager.

Prosjektet ledes fra NORCE Norwegian Research Centre og er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Agder og NORCE. Utdanningsdirektoratet er oppdragsgiver.

 

«Betingelser for god implementering av 50 % andel barnehagelærere» (2017-2019)

Hvordan virker økt andel barnehagelærere på praksis og kvalitet i barnehager? Prosjektet undersøker hvordan arbeidsdeling, ledelse og organisering endres og tilpasses i barnehager med økt pedagogressurs. Basert på ansattes erfaringer, identifiserer studien betingelser for god implementering av økt formell kompetanse i barnehagen når det gjelder organisatoriske endringer og integrering av barnehagelærer-faglighet i praksis og samvær med barn. I tillegg undersøker prosjektet foreldres erfaringer med at halvparten av de barnehageansatte har barnehagelærerutdanning.

Prosjektet gjennomføres ved Institutt for pedagogikk og NORCE Samfunn med finansiell støtte fra Stiftelsen Kanvas og Bergen kommune.

 

 

 

Forskergrupper