Hjem
Helene Marie Kjærgård Eides bilde

Helene Marie Kjærgård Eide

Førsteamanuensis
 • E-postHelene.Eide@uib.no
 • Telefon+47 55 58 47 04
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 13
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
 •         Styring og profesjonell autonomi i utdanningssektoren
 •         Profesjonsutvikling og læring

Underviser i pedagogikk ved lærerutdanningene PPU og 5LU,

BA og MA i pedagogikk

Ansvarsområder:

- Programansvarlig PPU

- Programråd for lektorutdanningen ved UiB

Bøker
 • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2019. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget. 355 sider. ISBN: 978-82-450-2410-4.
Tidsskriftartikler
 • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2018. Vårt samfunnsoppdrag er også å formidle på norsk. På Høyden ( UiBs nettavis). Publisert 2018-11-16.
 • Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne; Karlsen, Marry-Anne; Lundberg, Kjetil. 2017. Omsorgssektoren som integreringsarena: En hurtig og enkel vei til varig arbeid for flyktninger og innvandrere? [The social care sector as arena for integration : a fast and easy way to stable employment for refugees and immigrants?]. Tidsskrift for velferdsforskning. 20: 332-348. doi: 10.18261/issn.2464-3076-2017-04-06
 • Eide, Helene Marie Kjærgård; Tolo, Astrid. 2016. Akademisk skriving og utvikling av skolelederkompetanse. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 10: 124-144.
 • Eide, Helene Marie Kjærgård; Søreide, Gunn Elisabeth. 2014. A Norwegian policy perspective on the relation between school leadership and pupils’ learning outcomes. Policy Studies. 35: 576-591. doi: 10.1080/01442872.2014.971729
Rapporter/avhandlinger
 • Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne. 2019. "Jo flere vi er sammen..." En undersøkelse av organisering og arbeidsdeling i åtte barnehager med økt andel pedagoger. NORCE Norwegian Research Centre, Bergen. 100 sider.
 • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård; Jones, Lise Øen. 2017. "Vi er ganske gode i hverdagen": Fengselsbetjenters fortellinger om rolle og posisjon i møte med innsatte og deres utdanningssituasjon. Fylkesmannen i Hordaland. 1/2017. Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. 70 sider.
 • Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne; Karlsen, Marry-Anne; Lundberg, Kjetil. 2016. Integrering i praksis: Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere. Uni Research Rokkansenteret, Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier, Bergen. 82 sider.
 • Eide, Helene Marie Kjærgård. 2015. Narrating the relationship between leadership and learning outcomes. Universitetet i Bergen.
Bokkapitler
 • Eide, Helene Marie Kjærgård; Kronstad, Morten. 2019. Kunnskapsgrunnlaget i fengselsbetjentenes profesjonalitet. Kapittel 5, sider 107-122. I:
  • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2019. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget. 355 sider. ISBN: 978-82-450-2410-4.
 • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2019. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i Norge. Innledning, sider 14-26. I:
  • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2019. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget. 355 sider. ISBN: 978-82-450-2410-4.
 • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2019. Fengselsbetjentens rolle i oppfølging av utdannings- og opplæringstilbud til innsatte. kapittel 7, sider 144-163. I:
  • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2019. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget. 355 sider. ISBN: 978-82-450-2410-4.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen (2018-2023)

Prosjektet utforsker sentrale aktørers tilpasninger til rammeplanen for barnehagen som ble innført høsten 2017 gjennom to hovedtilnærminger: 1) på barnehagenivå og 2) utenfor barnehagen: på nasjonalt nivå, regionalt nivå, blant barnehageeiere og i kommunene. Overordnede spørsmål for prosjektet er:

 1. Hvordan fortolker sentrale aktører målsetningene med den reviderte rammeplanen og hvordan erfarer de iverksettingsprosessen?
 2. Hvordan arbeider aktører på ulike nivå for å implementere rammeplanen?
 3. Hvordan ivaretar barnehagene samiske rettigheter som er formulert i rammeplanen?
 4. Hvordan legger barnehagen til rette for at barna kan få en trygg og god overgang til, innad i og fra barnehagen?

Ved å se utformingen av barnehagen som en prosess preget av flernivåstyring, vil dette prosjektet analysere hvordan rammeplanen forstås og tas i bruk av ulike aktører: barnehageassistenter, fagarbeidere, barnehagelærere, styrere/daglige ledere og eiere, samt kommunale, og statlige myndigheter. Den teoretiske tilnærmingen er basert på en forståelse av at barnehagen formes gjennom ulike arenaer, både vertikalt og horisontalt, gjennom hierarkiske styringsstrukturer og gjennom innflytelse fra sentrale aktører/interessenter i samfunnet. Prosjektet benytter ulike kvalitative og kvantitative metoder for datainnsamling. Ambisjonen med de kvantitative dataene og analysene er å kunne bidra med statistiske generaliseringer og sammenlikne enheter, for eksempel langs dimensjonene geografi, barnehagestørrelse, barnehageeier, andel samiske barn, andel barn med norsk som andrespråk, og pedagogtetthet. Formålet med prosjektets kvalitative undersøkelser er i hovedsak å gi helhetlige beskrivelser av implementeringen av rammeplanen i barnehager.

Prosjektet ledes fra NORCE Norwegian Research Centre og er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Agder og NORCE. Utdanningsdirektoratet er oppdragsgiver.

 

«Betingelser for god implementering av 50 % andel barnehagelærere» (2017-2019)

Hvordan virker økt andel barnehagelærere på praksis og kvalitet i barnehager? Prosjektet undersøker hvordan arbeidsdeling, ledelse og organisering endres og tilpasses i barnehager med økt pedagogressurs. Basert på ansattes erfaringer, identifiserer studien betingelser for god implementering av økt formell kompetanse i barnehagen når det gjelder organisatoriske endringer og integrering av barnehagelærer-faglighet i praksis og samvær med barn. I tillegg undersøker prosjektet foreldres erfaringer med at halvparten av de barnehageansatte har barnehagelærerutdanning.

Prosjektet gjennomføres ved Institutt for pedagogikk og NORCE Samfunn med finansiell støtte fra Stiftelsen Kanvas og Bergen kommune.

 

 

 

Forskergrupper