Hjem
Helge Sandøys bilde

Helge Sandøy

Professor emeritus, nordisk språkvitskap
 • E-postHelge.Sandoy@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 05
 • Besøksadresse
  www.folk.uib.no/hnohs
  Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Merknadar til bokmeldinga av Mønster (NSH I). NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 93-131.
 • Vis forfatter(e) 2017. Norsk Ordbok – nasjonalverket i mål. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 35-66.
 • Vis forfatter(e) 2010. Introduction. The linguistic consequences of globalization: the Nordic laboratory. International Journal of the Sociology of Language. 1-8.
 • Vis forfatter(e) 2010. English influence on the spoken language – with a special focus on its social. semantic and functional conditioning. International Journal of the Sociology of Language. 43-58.
 • Vis forfatter(e) 2010. Conclusion. Globalization and language in the Nordic countries: conditions and consequences. International Journal of the Sociology of Language. 151-160.
 • Vis forfatter(e) 2010. Andmæli við doktorsvörn Ara Páls Kristinssonar. Íslenskt mál og almenn málfræði.
 • Vis forfatter(e) 2009. Standardtalemål? Ja, men...! Ein definisjon og ei drøfting av begrepet. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 27-48.
 • Vis forfatter(e) 2007. Experiences from Nordic research collaboration in linguistics. Nordlyd. 25-33.
 • Vis forfatter(e) 2005. Presset mot språka i Norden. Språk i Norden. 177-196.
 • Vis forfatter(e) 2005. Normering som kamp om symbol- og premissmakt. Frå norsk normeringshistorie. Språk i Norden. 61-80.
 • Vis forfatter(e) 2004. [Review of] Michael Barnes, Faroese Language Studies. NOWELE. North-Western European Language Evolution. 121-131.
 • Vis forfatter(e) 2003. Sociolinguistic Bibliography 2001. Norway. MANGLER.
 • Vis forfatter(e) 2003. Dialektvariasjonen i Österbotten. Ei drøfting av Barbro Wiiks doktoravhandling. Svenska landsmål och svenskt folkliv. 75-88.
 • Vis forfatter(e) 2002. Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2000. Fareoe Islands, Norway. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 206,239-243.
 • Vis forfatter(e) 2002. Nordiske språkoppfatningar. Nordica Bergensia. 53-67.
 • Vis forfatter(e) 2001. Bibliographie 1999. Norwegen. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 201-206.
 • Vis forfatter(e) 2000. Vitnemål frå ein dativbrukar. Lennart Elmevik (red.): Dialekter och folkminnen. Hyllningsskrift till Maj Reinhammar den 17 maj 2000.. 231-239.
 • Vis forfatter(e) 2000. Utviklingslinjer i moderne norske dialektar. Folkmålsstudier. 345-384.
 • Vis forfatter(e) 1996. Språkleg norm og språkleg fridom i norske etermedia. Årsberetning 1994-1995 Selskabet for Nordisk Filologi. 33-39.
 • Vis forfatter(e) 1995. The nature of. Phonologica 1992. 10.
 • Vis forfatter(e) 1995. Sociolinguistic patterns in Bergen. International Journal of the Sociology of Language. 15.
 • Vis forfatter(e) 1995. Rettskrivingsarkitekturen. Norsk språkråds skrifter. 8.
 • Vis forfatter(e) 1995. Norsk ordforråd - ressurs eller hindring. Korleis bør nynorsken sjå ut?. 4.
 • Vis forfatter(e) 1995. Norrike var namnet. Bergens Tidende. 20-20.
 • Vis forfatter(e) 1995. Neset på Åndal? Årbok / Romsdalsmuseet. 9.
 • Vis forfatter(e) 1995. Kva er opphavet åt landsnamnet? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 1995. Faget 'nordisk' både i og utafor Norden. Erfaringar frå eit Erasmus-nettverk. Nordiskt språksamarbete inom de högre utbildingarna.. 4.
 • Vis forfatter(e) 1994. Tradisjon og brot i nynorsk ordtilfang. Språklig Samling. 10-16.
 • Vis forfatter(e) 1994. Stavilsisberandi n #/i føroyskum. Málting. 12-19.
 • Vis forfatter(e) 1994. Namnet Bjørnsund. Nordvesten. 3.
 • Vis forfatter(e) 1994. Kognitiv fonologi. Nordica Bergensia. 3-25.
 • Vis forfatter(e) 1993. Nynorsk ordforråd - ressurs eller hindring? Språklig Samling. 18-21.
 • Vis forfatter(e) 1993. Kjønnet på ord - eit problem? Språklig Samling. 20-21.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. Frå genitiv til eigedomsuttrykk.
 • Vis forfatter(e) 2018. Strategiar i normeringa av importord – kort historikk.
 • Vis forfatter(e) 2018. Prosjektet Moderne importord i språka i Norden.
 • Vis forfatter(e) 2018. Kommunaldepartemang mot dialektkart. Eigentleg: Tankar om språkkontakt.
 • Vis forfatter(e) 2018. Det norske talesamfunnet gjennom 200 år.
 • Vis forfatter(e) 2017. Societal variation – correlating with type of society?
 • Vis forfatter(e) 2016. Språkendringar kan vi ikkje forstå på intuisjonen.
 • Vis forfatter(e) 2016. Korfor ei ny norsk språkhistorie? Ny kunnskap og nye perspektiv.
 • Vis forfatter(e) 2016. Endringar i talemålet Nye granskingsmetodar – og nokre norske resultat.
 • Vis forfatter(e) 2015. What's the opposite of Denmark?
 • Vis forfatter(e) 2015. Når folket uttalar seg.
 • Vis forfatter(e) 2014. Ytre og indre forklaringsfaktorar.
 • Vis forfatter(e) 2014. Verbal guise tests: The Norwegian experiences and ideas.
 • Vis forfatter(e) 2014. Språkholdningar på Vestlandet og i Norge. Refleksjonar over resultata frå ein masketest.
 • Vis forfatter(e) 2014. Oppfatningar av dialekt på 1700-talet i Norge.
 • Vis forfatter(e) 2014. Krav til systematiske tolkingar til språkendring. Historisk sosiolingvistikk.
 • Vis forfatter(e) 2013. Types of communities and dialect change in Norway.
 • Vis forfatter(e) 2013. Sources of dialect change. A comparison of changes in eight Norwegian communities.
 • Vis forfatter(e) 2013. Som, einkvan og nokon i nordiske talemål Kva hjelper NDK oss med?
 • Vis forfatter(e) 2013. Norsk talemål etter Aasen.
 • Vis forfatter(e) 2013. Ad hoc. Er det godt nok?
 • Vis forfatter(e) 2012. Forestillingar om dialektar og språkendring.
 • Vis forfatter(e) 2010. The interaction of linguistic structure and speech community.
 • Vis forfatter(e) 2010. Norsk språkideologi gjennom 500 år (og litt lenger!) Eller: Når og korleis oppstår 'norsk'?
 • Vis forfatter(e) 2010. Nordvestlandsk etter reformasjonen.
 • Vis forfatter(e) 2010. Language attitudes in Norway. Subconscious attitudes - a driving force?
 • Vis forfatter(e) 2010. Language attitudes in Norway. Subconscious attitudes - a driving force?
 • Vis forfatter(e) 2010. Frå tre dialektar til tre språk. Språkleg og ideologisk.
 • Vis forfatter(e) 2010. Engelsk påverknad på språkbruken i Norden.
 • Vis forfatter(e) 2010. Dialektendringprosessar i moderne norsk.
 • Vis forfatter(e) 2010. Dativen i vekst og fall. - Og meir enn relikt.
 • Vis forfatter(e) 2010. Dativ frå gammalnorsk til romsdalsk.
 • Vis forfatter(e) 2009. To språkhistoriske spørs.
 • Vis forfatter(e) 2009. Norsk språkhistorie. Nyskriving.
 • Vis forfatter(e) 2009. Ei sosiolingvistisk drøfting av begrepet standardtalemål.
 • Vis forfatter(e) 2009. Attitudes to standarlanguage and dialects in Norway.
 • Vis forfatter(e) 2009. Andmælaræða við vörn Ara Páls Kristinssonar [Opposisjon ved disputas].
 • Vis forfatter(e) 2008. Sørvis og snøbrett, eller service og snowboard? Korleis kan innrette oss språkleg under globaliseringa?
 • Vis forfatter(e) 2008. Standardtalemål?
 • Vis forfatter(e) 2008. Sociolinguistic insights from the Nordic language communities.
 • Vis forfatter(e) 2008. Sju nordiske språkkulturar. Korleis? Og korfor?
 • Vis forfatter(e) 2008. Linguistic relationships between Icelandic, Faroese and Norwegian after the Viking age.
 • Vis forfatter(e) 2008. Foreign influence on Faroese language after World War II.
 • Vis forfatter(e) 2008. Faroese in a sociolinguistic typology: Bilingualism and other issues.
 • Vis forfatter(e) 2008. Endeleg vår vi vete det.
 • Vis forfatter(e) 2008. Dialect Change Processes.
 • Vis forfatter(e) 2008. A comparative overview of Faroese morphology and historical phonology.
 • Vis forfatter(e) 2007. Vi vil ha både i pose og sekk! Språkpolitikk ved universiteta.
 • Vis forfatter(e) 2007. Språkinnstillingane frå Universitetet i Bergen og frå utvalet under UHR.
 • Vis forfatter(e) 2007. Quantifying linguistic changes. Experiments from Norwegian language history.
 • Vis forfatter(e) 2006. Ytre og indre krefter i endringane i norske dialektar.
 • Vis forfatter(e) 2006. Språknormering i Norge.
 • Vis forfatter(e) 2006. Possible relationship between variables at different linguistic levels, phonetics, morphology, syntax. A Norwegian perspective.
 • Vis forfatter(e) 2006. Norden som forskingslaboratorium. Resultat frå prosjektet Moderne importord i språka i Norden.
 • Vis forfatter(e) 2006. Kvantifisering og typologisering av språkendring og samfunn.
 • Vis forfatter(e) 2004. Normering som kamp om symbol- og premissmakt. Frå norsk normeringshistorie.
 • Vis forfatter(e) 2003. Types of society and language change in the Nordic countries.
 • Vis forfatter(e) 2003. Types of Society and Language Change. The Nordic Laboratory.
 • Vis forfatter(e) 2002. The adaptation of loan words in spoken Norwegian.
 • Vis forfatter(e) 2002. Ordforrådet i nynorsk.
 • Vis forfatter(e) 2002. Den norske normeringssirkelen.
 • Vis forfatter(e) 2001. Nordiske språkholdningar.
 • Vis forfatter(e) 2001. Korleis kan vi sannsynleggjere språkkontakt i vestnordisk språkhistorie?
 • Vis forfatter(e) 2001. Gamle og nye kasus.
 • Vis forfatter(e) 2000. · "Språkutviklinga - forflating?".
 • Vis forfatter(e) 2000. Moderne importord i dei nordiske språk. Språkbruk og språkrøkt.
 • Vis forfatter(e) 2000. "Synsmåtar på forholdet mellom skrift og tale.".
 • Vis forfatter(e) 2000. "Romsdalsdialekten. Kva veg tek han?".
 • Vis forfatter(e) 2000. "Færøysk i vestnordisk språkhistorie.".
 • Vis forfatter(e) 1994. Utan kontakt og endring?
 • Vis forfatter(e) 1991. Kva skjer med norsk talemål i dag. (Side 224-242 i konferanserapport: Proceedings of the Ninth Biennial Conference of the Brittish Association of Scandinavian Studies held at the University of East Anglia, 8-11 April 1991, utgitt av University of East Anglia.
 • Vis forfatter(e) 1990. Opning av konferansen. I konferanserapporten: Språkideologi og språkplanlegging i Noreg, redigert av Sandøy, Helge et al. ISBN 82-90500 -12-2, utgitt i 1991 ved Nordisk institutt, Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 1990. Faroese - a Minority Language or a National Language? (I konferanserapporten: Minority Languages - The Scandinavian Experience, utgitt på Novus, Oslo.).
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2017. [Melding av] Anne-Marie Ivars, Dialekter och småstadsspråk. Svenska landsmål och svenskt folkliv. 240-248.
 • Vis forfatter(e) 2016. Svahn, Margareta/Nilsson, Jenny (2014): Dialektutjämning i Västsverige [Dialect levelling in Western Sweden]. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 237-242.
 • Vis forfatter(e) 2012. Språken i Sverige. Temaredaktörer: Östen Dahl & Lars-Erik Edlund. Stockholm 2010. 176 s. Inb., ill., stort format, + cd. (Sveriges nationalatlas.). Svenska landsmål och svenskt folkliv. 234-239.
 • Vis forfatter(e) 2012. Solheim, Randi (2010): Sosial smeltedigel – språklege legeringar. Om talemålsutviklinga i industrisamfunnet Høyanger. Trondheim: Tapir akademisk forlag. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 189-192.
 • Vis forfatter(e) 2006. Stabeisen bak bokmålet. Dag og Tid. 20-20.
 • Vis forfatter(e) 2003. [Melding av] Martin Skjekkeland: Tysk-danske lånord i nynorsk og i bygdemåla. Om ein frisk debatt - og om ei gransking av ordtilfanget i to bygdemål. MANGLER.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2016. Mønster. Norsk språkhistorie I. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) 2015. Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) 2012. Ole-Jørgen Johannessen: Norrøne og navnefaglige studier. Festskrift til 70-årsdagen. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) 2011. Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525-1814) : minneskrift for Kjartan Ottosson. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) 2008. Nasjonal eller internasjonal skrivemåte? Om importord i seks nordiske språksamfunn. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) 2007. Stuntman og andre importord i Norden. Om udtale og bøjning. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) 2007. Fire dagar i nordiske aviser. Ei jamføring av påverknaden i ordforrådet i sju språksamfunn. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) 2006. Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) 2004. "Det främmande" i nordisk språkpolitik. Om normering av utländska ord. Nova Science Publishers, Inc..
 • Vis forfatter(e) 2003. Nordisk dialektologi. MANGLER.
 • Vis forfatter(e) 2003. Med 'bil' i Norden i 100 år. Ordlaging og tilpassing av utalandske ord. MANGLER.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2019. Da Aasen skulle gjere landsmålet forståeleg. Språkprat. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Importerte ord i 1905. Språknytt. 26-29.
 • Vis forfatter(e) 2004. Norsk skrivemåte av importord. (2. utg.). Norsk språkråds skrifter.
 • Vis forfatter(e) 2004. Holmar og skjer på og kring Bjørnsund. Nordvesten. 3-11.
 • Vis forfatter(e) 2003. Nynorsken står støtt. MANGLER.
 • Vis forfatter(e) 2003. Morsmål. Språknytt. 2-2.
 • Vis forfatter(e) 2002. Norsk tale i to generasjonar. Språknytt. 10-13.
 • Vis forfatter(e) 2002. Lovfest at "undervisningsspråket er til vanleg norsk"! Språknytt. leiar,omsl.
 • Vis forfatter(e) 2002. Førestellingar om språket. Språknytt. leiar,omsl.
 • Vis forfatter(e) 2001. Skal me reise utpå Onen, Vardå eller Riksfjorda? Romsdals Budstikke..
 • Vis forfatter(e) 2001. Skal du te Sekk?». Romsdals Budstikke..
 • Vis forfatter(e) 2001. Norsk til engelsk først som sist. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) 2001. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Språknytt. 2.
 • Vis forfatter(e) 2001. Galderskjera. Romsdals Budstikke..
 • Vis forfatter(e) 2001. Fotspor i romsdalsdialekten. Romsdals Budstikke..
 • Vis forfatter(e) 2001. Den nye teljemåten – ein sosiolingvistisk sensasjon!». Språknytt. 19-21.
 • Vis forfatter(e) 2000. Norske avløysarord. Språknytt. 1-5.
 • Vis forfatter(e) 1996. Å skrive lånorda på norsk. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 1992. Nynorsk med sideformer. Erna Osland: Daniella D: Søte drops og skarpe knivar. (Vedlegg). 4.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2016. Romsdalsk – like gjerne eit eige språk eller ein svensk dialekt? Romsdals Budstikke.. 36-36.
 • Vis forfatter(e) 2012. Bryt bokmålsdominansen - Kristin Halvorsen tek feil - nynorsken kan ikkje styrkast gjennom pedagogiske tiltak. Klassekampen. 16-16.
 • Vis forfatter(e) 2009. Utan samnorsk: språklig avpolitisering. Dag og Tid. 25-25.
 • Vis forfatter(e) 2004. Å røre ved bokstavane. Dagbladet. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) 1997. Valfridomen i nynorsk. Dag og Tid. 29-29.
 • Vis forfatter(e) 1992. Puslespelet norsk. Språknytt. 10-12.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2014. «Somme har nok høyrt eitkvart om kvantoren nokon før.». 29 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. The Bergen dialect splits in two. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Stramt språk? Mytar om nynorsk. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Linguistic globalization: Experiences from the Nordic laboratory. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Driving forces in language change – in the Norwegian perspective. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Syntaktisk og semantisk styrt dativ. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Språk i endring - i struktur og tanke. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2009. Sju nordiske språkkulturar. Korleis? Og korfor? 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2009. Nynorsk ordforråd – resurs eller hindring? 5 sider.
 • Vis forfatter(e) 2009. Namn og dialekt på Bjørnsund. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2009. Moderne importord i språka i Norden (MIN). Ei orientering. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 2009. Language cultures in the Nordic countries. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 2009. Forskjellar i likskapane? Om importord i skandinavisk. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2009. Bibliography 2007. Faroe Islands. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Språk og region i historisk perspektiv. 40 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. The typological development of the Nordic langugages. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. The development of the Nordic languages from the mid-16th century to the end of the 18th century: Sociolinguistic aspects. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. The dative case in Old Norse, Modern Faroese and Modern Norwegian. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Standardspråk og dialektendring. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Sociolinguistic structures chronologically. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Frå "en levende organisme" til språklig "usus". 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Bjarne Ulvestad. Minneord. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) 2003. Språkomgrepet, språkholdningar og purismen. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2003. Purisme i færøysk. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) 1997. Ei maskine og andre analoge svake femininum i jostedalsmålet. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 1996. Somme - eit semantisk skilje i norske dialektar.
 • Vis forfatter(e) 1996. Lars Vassenden.
 • Vis forfatter(e) 1994. Talesyntaks og dialektsyntaks. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 1994. Eit fonemsamanfall i jostedalsmålet. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 1993. Hordamåla. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) 1992. Vikingtid og høgmellomalder (omlag 800-1350). (Kap. 5).
 • Vis forfatter(e) 1992. Seinmellomalderen (1350-1536). (Kap.6).
 • Vis forfatter(e) 1992. Indefinite pronouns in Faroese. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) 1992. Dei nordiske grandemåla. (Kap.13).
 • Vis forfatter(e) 1991. Dialekten i Romsdal. 6 sider.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) 2010. Bibliography 2008. Faroe Islands. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 287-287.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2019. Höskuldur Thráinsson, Caroline Heycock, Hjalmar P. Petersen & Zakaris Svabo Hansen, (eds.), Syntactic Variation in Insular Scandinavian. Amsterdam: John Benjamins, 2017. v + 343 pp. NOWELE. North-Western European Language Evolution. 99-115.
 • Vis forfatter(e) 2014. Bibliography 2012 Faroe Islands. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 267-267.
 • Vis forfatter(e) 2013. [Melding av] Lehecka, Tomas: Interrelaterade lexikala egenskaper. Engelska adjektivimporter i en svensk tidningskorpus (2012). Språk och stil: Tidskrift för svensk språkforskning. 243-249.
 • Vis forfatter(e) 2013. Bibliography 2011. Faroe Islands. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 259-260.
 • Vis forfatter(e) 2012. Bibliography 2010. Faroe Islands. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 247-247.
 • Vis forfatter(e) 2004. Bibliography 2002 The Faroe Islands. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 217.
 • Vis forfatter(e) 2004. Bibliography 2002 Norway. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. 238-242.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) 2016. Reiser du ‘te’ Elnesvågen? Romsdals Budstikke.. 42-42.
 • Vis forfatter(e) 2016. Maleremma, Malefeta osv. Romsdals Budstikke.. 40-40.
 • Vis forfatter(e) 2016. Landskapet i språket. Romsdals Budstikke.. 44-44.
 • Vis forfatter(e) 2016. Kor fort forandrar dialekten seg? Romsdals Budstikke.. 40-40.
 • Vis forfatter(e) 2016. Kommunereformer – og dialektforandring. Romsdals Budstikke.. 42-42.
 • Vis forfatter(e) 2016. I. Romsdals Budstikke.. 34-34.
 • Vis forfatter(e) 2016. Gjert, men ikkje Karl. Romsdals Budstikke.. 46-46.
 • Vis forfatter(e) 2016. Definisjonsmakt. Romsdals Budstikke.. 40-40.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) 2013. Perspektiv på norsk talemålsforsking siste 100 åra. 79-108. I:
  • Vis forfatter(e) 2013. Talemålsforsking i Norden dei siste 100 åra: Eit symposium i Åseral i 2011 i høve 100-årsjubileet for Didrik Arup Seips hovudfagsavhandling om åsdølmålet. Swedish Science Press.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Moderne importord i språka i Norden (www.folk.uib.no/hnohs/MIN/)

Dialektendringsprosessar (www.folk.uib.no/hnohs/DEP/)

Ny norsk språkhistorie (www.folk.uib.no/hnohs/NNS/)

 • Mag.art. Universitetet i Oslo 1976
 • Professor i nordisk språkvitskap, UiB, 1993