Hjem
Henriette Sinding Aasens bilde

Henriette Sinding Aasen

Professor
 • E-postHenriette.Aasen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 85
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Professor Henriette Sinding Aasen, Det juridiske fakultet, UiB er en etablert forsker innen området helse og menneskerettigheter. Området dekker eksempelvis tilgang til helsetjenester for sårbare grupper, pasienters rettigheter og forholdet mellom velferdsstatens reguleringer og sosial tilhørlighet. Henriette har en bred erfaring i å lede og samarbeide i interdisiplinære forskningsprosjekt som eksempelvis VAM, constitution program og NoRGLOBAL.

Aasen er for tiden leder for et interdisiplinært pilotprosjekt i Pretoria i Sør Afrika. Prosjektet tar for seg erfaringer hos både unge kvinner og helsepersonale når det gjelder tjenester som omhandler sexualitet og reproduksjon. Kunnskap så langt er at det å ikke imøtekomme kvinners rettigheter og grunnleggende pasientrettigheter (konfidenssiell og respektfull behandling) har negative konsekvenser for effektive tjenester og helsegevinst. Til tross for variert sosial kontekst har immigrantkvinner i norge også opplevd brudd på rettigheter og møtt barrierer innen helsetjenester som har hatt negativ impact på deres rettigheter og hvordan de har forholdt seg til helsetjenester.

Jus 276-2-A Economic, social and cultural Rights

Jus 250-2-A Velferdsrett

Jus 250-2-C Health and human rights in the welfare state

 

Bøker
 • Aasen, Henriette Sinding; Bringedal, Berit; Bærøe, Kristine; Magnussen, Anne-Mette. 2018. Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste. Cappelen Damm Akademisk. 292 sider. ISBN: 978-82-02-56935-8.
 • Østenstad, Bjørn Henning; Adolphsen, Caroline; Naur, Eva; Aasen, Henriette Sinding. 2018. Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten. Fagbokforlaget. 302 sider. ISBN: 9788245019827.
 • Aasen, Henriette Sinding; Gloppen, Siri; Magnussen, Anne-Mette; Nilssen, Even. 2014. Juridification and social citizenship in the welfare state. Edward Elgar Publishing. 317 sider. ISBN: 978-1-78347-022-8.
 • Aasen, Henriette Sinding; Kildal, Nanna. 2014. Grunnloven og velferdsstaten. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1570-6.
 • Hellum, Anne; Aasen, Henriette Sinding. 2013. Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law. Cambridge University Press. 675 sider. ISBN: 9781107034624.
 • Aasen, Henriette Sinding; da Silva, Antonio Barbosa; Halvorsen, Rune. 2009. Human Rights, Dignity and Autonomy in Health Care and Social Services: Nordic Perspektives. Intersentia. 221 sider. ISBN: 978-90-5095-877-6.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2008. Menneskerettslige aspekter knyttet til kjønnslemlestelse og helseundersøkelser. Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 5/2008, UiO. Universitetet i Oslo. 92 sider. ISBN: 978-82-8063-077-3.
 • Aasen, Henriette Sinding; Helgesen, Geir; Kim, Uichol. 2001. Democracy, Human Rights and Peace in Korea: Psycological, Political and Cultural Perspectives. 312 sider. ISBN: 89-8287-559-X.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2000. Pasientens rett til selvbestemmelse ved medisinsk behandling. Fagbokforlaget. 687 sider. ISBN: 82-7674-531-8.
Tidsskriftartikler
 • Jacobsen, Jørn; Aasen, Henriette Sinding. 2018. Valdtektsdebatten må opp av skyttergravene. Agenda Magasin.
 • Aasen, Henriette Sinding; Magnussen, Anne-Mette. 2016. Prioriteringsveiledere som styringsveiledere i skjæringspunktet mellom rett og medisin. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 39: 19-31.
 • Aasen, Henriette Sinding; Nilssen, Even Georg. 2016. Introduksjon. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 39: 1-5.
 • Aasen, Henriette Sinding; Hartlev, Mette; Magnussen, Anne-Mette. 2015. Right to Hospital Care and Prioritisation from a Law and Politics Perspective - The Experiences of Norway and Denmark. European Journal of Social Security. 17: 409-435.
 • Simonsen, Sigmund; Aasen, Henriette Sinding. 2015. Menneskelig biologisk materiale. Forskningsetisk Bibliotek. 2 sider.
 • Holmøyvik, Eirik; Aarli, Ragna; Aasen, Henriette Sinding. 2013. Din stemme teller. Bergens Tidende. Publisert 2013-02-19.
 • Aasen, Henriette Sinding; Kjellevold, Alice. 2012. Velferd og menneskerettigheter: "Ulovlig opphold" som grunnlag for å avskjære helse- og sosialhjelp? Tidsskrift for velferdsforskning. 15: 93-108.
 • Holmøyvik, Eirik; Aarli, Ragna; Aasen, Henriette Sinding. 2012. Grunnlova og menneskerettane. Bergens Tidende. 30-30. Publisert 2012-02-16.
 • Kjellevold, Alice; Aasen, Henriette Sinding. 2011. Huleboer-dommen og bruk av tvang i sykehjem: Rt. 2010 s. 612 :. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 8: 50-68.
 • Loga, Jill; Aasen, Henriette Sinding. 2010. Etter New Page. Bergens Tidende. Publisert 2010-12-06.
 • Rynning, Elisabeth; Arnardottir, Oddný Mjöll; Hartlev, Mette; Aasen, Henriette Sinding; Soini, Sirpa. 2010. Recent developments in Nordic health law. European Journal of Health Law. 17: 279-294. doi: 10.1163/157180910X504090
 • Aasen, Henriette Sinding. 2009. Frivillighet, tvang og menneskeverd ved innleggelse i det psykiske helsevernet etiske og juridiske utfordringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 46: 1175-1181.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2008. Barns rett til selvbestemmelse og medbestemmelse i beslutninger om helsehjelp. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 1. 4-27.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2007. Bokomtale av Vigdis Vevstad: "Utvikling av et felles europeisk asylsystem. Jus og politikk", Universitetsforlaget, Oslo 2006. Tidsskrift for rettsvitenskap. 5. 858-869.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2007. Kjønnslemlesting: Bruk lovverket. Bergens Tidende. Publisert 2007-07-12.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2006. Innledning: Helse og menneskerettigheter: internasjonale og nasjonale utfordringer. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 24: 271-273.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2006. Ytringsfrihet i islam. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 24: 131-147.
 • Kvåle, Gunnar; Aasen, Henriette Sinding. 2006. Svangerskapsomsorg - en menneskerett også for fattige kvinner. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 24: 291-300.
 • Nordhus, Inger Hilde; Skjerve, Arvid; Aasen, Henriette Sinding. 2006. Demens, samtykkekompetanse og rett til selvbestemmelse: Utfordringer ved behandling og forskning. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 24: 362-371.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2004. The Sami People and the Right of Self-Determination: Developments in International and Norwegian Law. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 4.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2004. Pasienten i fokus. Bergens Tidende. 29-29. Publisert 2004-02-12.
 • Aasen, Henriette Sinding; Simonsen, Sigmund; Nylenna, Magna. 2004. Samtykke og medisinsk forskning - behov for mer nyanserte regler? Tidsskrift for Den norske legeforening. 16. 2144-2146.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2003. Fortidens krenkelser fortsetter. Bergens Tidende. Publisert 2003-02-27.
 • Aasen, Henriette Sinding. 1999. Menneskerettighetene mellom idealer og realiteter: Om universalisme, kulturrealisme og pluralisme i menneskerettighetstenkningen. Kritisk juss. 1. 5-20.
 • Aasen, Henriette Sinding. 1999. Dødsdommen mot Öcalan og det kurdiske folks skjebne. Kritisk juss. 103-106.
Rapporter/avhandlinger
 • Roland, Magne; Hjort, Peter; Husebekk, Anne; Lærum, Ole Didrik; Valen-Sendstad, Fartein; skard, Ida; Skisland, Anne; Smukkestad, Øyvind; Stoltenberg, Camilla; Våge, Dag Inge; Aasen, Henriette Sinding; Jonsbu, Kjetil. 2001. Biobanker : Innhenting, oppbevaring, bruk og destruksjon av humant biologisk materiale. NOU - Norges offentlige utredninger. 19/2001. Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning, Oslo. 222 sider.
 • Aasen, Henriette Sinding. 1998. Pasientens rett til selvbestemmelse ved medisinsk behandling. Dr.juris. -. UiB, Bergen. 686 sider.
Bokkapitler
 • Aasen, Henriette Sinding. 2018. Forsvarlig eldreomsorg? Et kritisk blikk på dom avsagt av Oslo tingrett. 5, sider 105-134. I:
  • Østenstad, Bjørn Henning; Adolphsen, Caroline; Naur, Eva; Aasen, Henriette Sinding. 2018. Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten. Fagbokforlaget. 302 sider. ISBN: 9788245019827.
 • Aasen, Henriette Sinding; Bringedal, Berit; Bærøe, Kristine; Magnussen, Anne-Mette. 2018. Styring, prioritering og likebehandling – om bokens innhold. Introduksjon, sider 12-29. I:
  • Aasen, Henriette Sinding; Bringedal, Berit; Bærøe, Kristine; Magnussen, Anne-Mette. 2018. Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste. Cappelen Damm Akademisk. 292 sider. ISBN: 978-82-02-56935-8.
 • Riska, Solveig Hodne; Aasen, Henriette Sinding. 2018. De juridiske rammene. Kapittel 3, sider 82-107. I:
  • Aasen, Henriette Sinding; Bringedal, Berit; Bærøe, Kristine; Magnussen, Anne-Mette. 2018. Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste. Cappelen Damm Akademisk. 292 sider. ISBN: 978-82-02-56935-8.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2016. Menneskerettigheter og grunnlovsbestemmelser. Kapittel, sider 60-79. I:
  • Syse, Aslak; Befring, Anne Kjersti; Kjelland, Morten. 2016. Sentrale helserettslige emner. Gyldendal Juridisk. 343 sider. ISBN: 9788205457232.
 • Aasen, Henriette Sinding; Halvorsen, Marit. 2016. Barns rett til den høyest oppnåelige helsestandard. Kapittel, sider 195-215. I:
  • Høstmælingen, Njål; Sandberg, Kirsten; Kjørholt, Elin Saga. 2016. Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. 3. utgave. Universitetsforlaget. 464 sider. ISBN: 9788215025186.
 • Aasen, Henriette Sinding; Hartlev, Mette; Magnussen, Anne-Mette. 2016. Retten til sykehustjenester i Norge og Danmark: Komparative betraktninger om rett, politikk og faglig skjønn. Kapittel, sider 565-584. I:
  • Førde, Reidun; Kjelland, Morten; Stridbeck, Ulf. 2016. Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk. 626 sider. ISBN: 978-82-05-49372-8.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2014. Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver. Kapittel 2, sider 17-27. I:
  • Aasen, Henriette Sinding; Kildal, Nanna. 2014. Grunnloven og velferdsstaten. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1570-6.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2014. Grunnloven og retten til utdanning. Kapittel 9, sider 129-143. I:
  • Aasen, Henriette Sinding; Kildal, Nanna. 2014. Grunnloven og velferdsstaten. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1570-6.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2014. Grunnloven og de sosiale rettighetene. Kapittel 10, sider 145-160. I:
  • Aasen, Henriette Sinding; Kildal, Nanna. 2014. Grunnloven og velferdsstaten. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1570-6.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2014. Fra rettsstat til velferdsstat: Grunnloven og den moderne samfunnskontrakten. Kapittel 12, sider 183-197. I:
  • Aasen, Henriette Sinding; Kildal, Nanna. 2014. Grunnloven og velferdsstaten. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1570-6.
 • Aasen, Henriette Sinding; Gloppen, Siri; Magnussen, Anne-Mette; Nilssen, Even. 2014. Introduction. 1. Introduction, sider 1-20. I:
  • Aasen, Henriette Sinding; Gloppen, Siri; Magnussen, Anne-Mette; Nilssen, Even. 2014. Juridification and social citizenship in the welfare state. Edward Elgar Publishing. 317 sider. ISBN: 978-1-78347-022-8.
 • Aasen, Henriette Sinding; Gloppen, Siri; Magnussen, Anne-Mette; Nilssen, Even. 2014. Juridification and social citizenship: international law, democracy and professional discretion. 15, sider 277-299. I:
  • Aasen, Henriette Sinding; Gloppen, Siri; Magnussen, Anne-Mette; Nilssen, Even. 2014. Juridification and social citizenship in the welfare state. Edward Elgar Publishing. 317 sider. ISBN: 978-1-78347-022-8.
 • Aasen, Henriette Sinding; Kjellevold, Alice; Stephens, Paul. 2014. Undocumented migrants`access to health care services in Europe : tensions between international human rights, national law and professional ethics. Kapittel 9, sider 162-182. I:
  • Aasen, Henriette Sinding; Gloppen, Siri; Magnussen, Anne-Mette; Nilssen, Even. 2014. Juridification and social citizenship in the welfare state. Edward Elgar Publishing. 317 sider. ISBN: 978-1-78347-022-8.
 • Kildal, Nanna; Aasen, Henriette Sinding. 2014. Fra rettsstat til velferdsstat: Oversikt over bokens tematikk. Kapittel 1, sider 13-15. I:
  • Aasen, Henriette Sinding; Kildal, Nanna. 2014. Grunnloven og velferdsstaten. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1570-6.
 • Kildal, Nanna; Aasen, Henriette Sinding. 2014. Grunnloven og retten til arbeid. Kapittel 7, sider 109-118. I:
  • Aasen, Henriette Sinding; Kildal, Nanna. 2014. Grunnloven og velferdsstaten. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1570-6.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2013. Maternal mortality and women's right to health. Chapter 10, sider 292-320. I:
  • Hellum, Anne; Aasen, Henriette Sinding. 2013. Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law. Cambridge University Press. 675 sider. ISBN: 9781107034624.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2013. Fra liberal rettsstat til sosial velferdsstat: Om grunnlovsbeskyttelse av velferdsgoder. kapittel, sider 805-815. I:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 sider. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Hellum, Anne; Aasen, Henriette Sinding. 2013. Conclusions. Kapittel, sider 625-655. I:
  • Hellum, Anne; Aasen, Henriette Sinding. 2013. Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law. Cambridge University Press. 675 sider. ISBN: 9781107034624.
 • Hellum, Anne; Aasen, Henriette Sinding. 2013. Introduction. Kapittel, sider 1-25. I:
  • Hellum, Anne; Aasen, Henriette Sinding. 2013. Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law. Cambridge University Press. 675 sider. ISBN: 9781107034624.
 • Magnussen, Anne-Mette; Aasen, Henriette Sinding. 2013. Prioritering av helsetjenester og retten til nødvendig helsehjelp: noen tanker om rett og politikk. artikkel 26, sider 375-388. I:
  • Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind; Syse, Aslak. 2013. Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk. 703 sider. ISBN: 978-82-05-42443-2.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2012. The Right to Health Protection for the Elderly: Key Elemenths and State Obligations. Chapter 10, sider 273-299. I:
  • Toebes, Brigit; Hartlev, Mette; Hendriks, Aart; Herrmann, Janne Rothmar. 2012. Health and Human Rights in Europe. 310 sider. ISBN: 978 94 000 0151-0.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2012. Children and the Right to Health Protection. Chapter 8, sider 227-247. I:
  • Toebes, Brigit; Hartlev, Mette; Hendriks, Aart; Herrmann, Janne Rothmar. 2012. Health and Human Rights in Europe. 310 sider. ISBN: 978 94 000 0151-0.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2012. Health and Human Rights in the European Context. Part 1, sider 15-17. I:
  • Rynning, Elisabeth; Hartlev, Mette. 2012. Nordic Health law in a European Context. Brill Nijhoff. 310 sider. ISBN: 978-9004-22380-6.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2012. Female genital mutilation: a brief description and its prevalence in Norway. Part 2 Patients' Rights, sider 201-215. I:
  • Rynning, Elisabeth; Hartlev, Mette. 2012. Nordic Health law in a European Context. Brill Nijhoff. 310 sider. ISBN: 978-9004-22380-6.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2012. Female Genitial Mutilation and the Rights to Privacy: a Double-edged Sword. Part 2, sider 201-215. I:
  • Rynning, Elisabeth; Hartlev, Mette. 2012. Nordic Health law in a European Context. Brill Nijhoff. 310 sider. ISBN: 978-9004-22380-6.
 • Halvorsen, Marit; Aasen, Henriette Sinding. 2012. Barns rett til helsetjenester. Kap 9, sider 187-203. I:
  • Høstmælingen, Njål; Kjørholt, Elin Saga; Sandberg, Kirsten. 2012. Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Universitetsforlaget. 449 sider. ISBN: 9788215018584.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2010. Kjønnslemlestelse : Norges menneskerettslige forpliktelser. 6 kap, sider 113-131. I:
  • Foss, Nina. 2010. Omskjæring : stopp. Cappelen Damm Akademisk. 211 sider. ISBN: 978-82-02-31646-4.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2009. Autonomy, human dignity and treatment of individuals with cognitive impairment. Chapter 5, sider 105-127. I:
  • Aasen, Henriette Sinding; da Silva, Antonio Barbosa; Halvorsen, Rune. 2009. Human Rights, Dignity and Autonomy in Health Care and Social Services: Nordic Perspektives. Intersentia. 221 sider. ISBN: 978-90-5095-877-6.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2009. Dignity and human rights in the modern welfare state. Chapter 2, sider 53-68. I:
  • Aasen, Henriette Sinding; da Silva, Antonio Barbosa; Halvorsen, Rune. 2009. Human Rights, Dignity and Autonomy in Health Care and Social Services: Nordic Perspektives. Intersentia. 221 sider. ISBN: 978-90-5095-877-6.
 • Aasen, Henriette Sinding; Halvorsen, Rune; da Silva, Antonio Barbosa. 2009. Conclusions and challenges. Part III, sider 207-210. I:
  • Aasen, Henriette Sinding; da Silva, Antonio Barbosa; Halvorsen, Rune. 2009. Human Rights, Dignity and Autonomy in Health Care and Social Services: Nordic Perspektives. Intersentia. 221 sider. ISBN: 978-90-5095-877-6.
 • Aasen, Henriette Sinding; Halvorsen, Rune; da Silva, Antonio Barbosa. 2009. Introduction. Introduction, sider 1-9. I:
  • Aasen, Henriette Sinding; da Silva, Antonio Barbosa; Halvorsen, Rune. 2009. Human Rights, Dignity and Autonomy in Health Care and Social Services: Nordic Perspektives. Intersentia. 221 sider. ISBN: 978-90-5095-877-6.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2003. Chapter 7: Universal and Islamic Conception of Human Rights and Justice. 259-322. I:
  • Kim, Uichol; Aasen, Henriette Sinding; Ebadi, Shirin. 2003. Democracy, Human Rights, and Islam in Modern Iran: Psychological, Social, and Cultural Perspectives. ISBN: 82-7674-922-4.
 • Aasen, Henriette Sinding; Ebadi, Shirin. 2003. Chapter 5: Islamic Conception of Justice, Law, and Human Rights. 185-220. I:
  • Kim, Uichol; Aasen, Henriette Sinding; Ebadi, Shirin. 2003. Democracy, Human Rights, and Islam in Modern Iran: Psychological, Social, and Cultural Perspectives. ISBN: 82-7674-922-4.
 • Aasen, Henriette Sinding; Ebadi, Shirin. 2003. Chapter 10: Democracy, Human Rights, and the Iranian Government. 369-410. I:
  • Kim, Uichol; Aasen, Henriette Sinding; Ebadi, Shirin. 2003. Democracy, Human Rights, and Islam in Modern Iran: Psychological, Social, and Cultural Perspectives. ISBN: 82-7674-922-4.
 • Aasen, Henriette Sinding; Ebadi, Shirin. 2003. Chapter 6: Rights of Woman and Childres in Iran. 221-259. I:
  • Kim, Uichol; Aasen, Henriette Sinding; Ebadi, Shirin. 2003. Democracy, Human Rights, and Islam in Modern Iran: Psychological, Social, and Cultural Perspectives. ISBN: 82-7674-922-4.
 • Aasen, Henriette Sinding; Kim, Uichol. 2003. Preface. 7-11. I:
  • Kim, Uichol; Aasen, Henriette Sinding; Ebadi, Shirin. 2003. Democracy, Human Rights, and Islam in Modern Iran: Psychological, Social, and Cultural Perspectives. ISBN: 82-7674-922-4.
 • Aasen, Henriette Sinding; Kim, Uichol; Ebadi, Shirin. 2003. Chapter 1: Identity, Struggle, and Aspirations of the Iranian People. 17-42. I:
  • Kim, Uichol; Aasen, Henriette Sinding; Ebadi, Shirin. 2003. Democracy, Human Rights, and Islam in Modern Iran: Psychological, Social, and Cultural Perspectives. ISBN: 82-7674-922-4.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2002. Kravet om årsakssammenheng ved pasientskadeerstatning for informasjonssvikt. 225-238. I:
  • Holgersen, Gudrun; Krüger, Kai; Lilleholt, Kåre. 2002. Nybrott og odling : Festskrift til Nils Nygaard på 70 års dagen. Fagbokforlaget. 664 sider. ISBN: 82-7674-827-9.
 • Aasen, Henriette Sinding. 2001. The Process of Peace and Human Rights in the Korean Peninsula. 25-51. I:
  • Aasen, Henriette Sinding; Kim, Uichol; Helgesen, Geir. 2001. Democracy, Human rights and Peace in Korea.
 • Aasen, Henriette Sinding. 1998. Da mor var mor og far var far: Noen betraktninger om forplantningsteknologi, verdivalg og juss. 219-246. I:
  • Doublet, David R.; Krüger, Kai; Strandbakken, Asbjørn. 1998. Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 867 sider. ISBN: 82-419-0234-4.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Education

Graduated from University of Oslo, Faculty of law (Cand jur), 1989
Doctor of law (Dr. juris), University of Bergen, Faculty of law, 1998

Employment history

Professor, University of Bergen, Faculty of law, 2006-
Postdoc, University of Bergen, Faculty of law, 2003-2005
Associate professor, University of Bergen, Faculty of law, 1998-2006
Research fellow, University of Bergen, Faculty of law, 1991-1998
Research fellow, University of Oslo, Institute of Women´s Law, 1989-90

Main areas of ongoing research and related activities

Research interests include a broad range of issues related to the welfare state, citizenship, human rights and democracy.

Coordinator of the University of Bergen interdisciplinary research program on Democracy and Rule of Law (2008-2012).

Leader of three interdisciplinary research projects, all funded by the Norwegian Research Council: The NORGLOBAL project (Norway-Tanzania) “Health promotion, dignity and human rights: improvement of maternal health” (2010-2013), examining human rights obligations related to maternal health in Tanzania; “Juridification and social citizenship in the Norwegian welfare state: towards a multidimensional analysis (2011-2014), which includes empirical and normative analysis of juridification processes as they play out in the Norwegian welfare state, and their implications for inclusion of vulnerable groups and their social citizenship; and “Constitution, welfare state and citizenship” (2011-2014), exploring the influence of the Norwegian Constitution on the notion of citizenship and the legal and political interplay between the Constitution and the development of the Norwegian welfare state. All projects have international partners.

Member of the interdisciplinary research project 'Should States Ratify Human Rights Conventions?' (2009-2010), headed by prof. Andreas Føllesdal and prof. Geir Ulfstein (Centre for Advanced Study, Oslo), resulting in the upcoming volume Women’s Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law (Hellum and Aasen eds., Cambridge University Press, 2013).
 

Rettsliggjøring og sosialt medborgerskap

Prioritering av helsetjenester og rettslig regulering

Grunnloven og velferdsstaten

Seksuell og reproduktiv helse - fokus på kvinners rettigheter i Sør-Afrika