Hjem
 • E-posthenriette.linge@uib.no
 • Telefon+47 55 58 35 28
 • Besøksadresse
  Allégaten 41
  Realfagbygget
  5007 Bergen
  Rom 
  3G13e - 3147B
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Forskningsinteresser

Min overordnede forskningsinteresse er å forstå hvordan, når og hvorfor endringer skjer på jordens overflate.

 

Etter å ha tatt en doktorgrad i geologi, med dryppstein, grotter og paleoklima som tema, førte interessen for landformer og landskap til post-doktorprosjekt med anvendelse av terrestriske kosmogene nuklider (nuklider dannet in situ, dvs. i bergarter utsatt for kosmisk stråling) til datering av landformer. I dag benytter jeg kosmogene nuklider til å arbeide med problemstillinger innen:

 • geomorfologi og geokronologi
 • glasiasjonshistorie (inkl. identifisering av flyttblokkers kildeområder)
 • forvitrings-, erosjons- og denudasjonsrater
 • grotteutvikling
 • effekten av klima på landskapsutvikling over lange tidsrom

 

De siste femten årene har jeg gjort feltarbeid på fastlandet hvert år, deltatt i feltarbeid i Danmark, Sverige, Russland og Svalbard, og deltatt på to ekspedisjoner til nordligste Grønland, en til sørvestlige Grønland og en til Kerguelen. I 2008-2012 etablerte jeg et prepareringslaboratorium for in situ kosmogene nuklider på GEO. Laboratoriet er utstyrt til å produsere Be- og Al-prøver til AMS-analyse for både NEC og HVEE akseleratormassespektrometre.

Undervisning og veiledning

Undervisning inngår i alle faste vitenskapelige stillinger ved GEO. Jeg er heldig som får undervise emner innen mine favorittfagområder: geokronologi, geomorfologi og jordens og geosystemets historie. Undervisningen min, både i store grupper og individuell veiledning, har klart blitt påvirket av emner jeg selv har tatt i universitetspedagogikk. UPED-emnene gir anledning til å eksperimentere, revidere og utvikle de emner man selv er ansvarlige for.

Min målsetning er å alltid forsøke å inspirere studentene: ved å dele min entusiasme for geovitenskap, ved å ha tro på deres evner og verdsette deres deltagelse, ved å gi klare instruksjoner og tilbakemeldinger, samt ved å være tilgjengelig. Jeg har respekt for studentene jeg underviser og for tiden deres. Når de har valgt å studere ved vårt institutt skal vi vise dem at vi verdsetter det og at de har gjort et godt valg.

Å undervise på introduksjonsnivået innbefatter å hjelpe studenter til å mestre fagområdets grunnleggende teoretiske og praktiske ferdigheter, og å sørge for at de tilegner seg de ferdighetene de trenger for videre studier. Jeg tror at det å lære få ting grundig kan være mer verdifullt enn å ha overfladisk kunnskap om mange ting, nettopp fordi jeg ser studenter anvende generiske eller overførbare ferdigheter hver eneste dag.

 

Emner

GEOV102 Ekskursjoner og øvelser i geologi (observatør 2023)

GEOV228 Kvartær geokronologi (emneansvarlig)

GEOV229 Geomorfologi (emneansvarlig) Siste gang våren 2023

 

Nåværende masterstudenter, arbeidstittel på masterprosjekt:

Lisbeth Vedå (2022-2024): Modeling cosmogenic nuclide inventories for different landslide geometrics.

Marcus Hovde (2022-2024): Bestemmelse av alder og akkumulasjonsrater for FeMn-skorper fra Norske-Grønlandshavet ved analyse av kosmogene nuklider.

Laura Gatica (2021-2023): Skredtyper og -kronologi på Otrøya, Møre og Romsdal.

Medveileder for nåværende masterstudenter, arbeidstittel på masterprosjekt:

Sverre Soldal (2021-2023): Utgreiing av den geomorfologiske og kvartærgeologiske historia i Austrepollenområdet, samt vurdere skredfare og eventuelle sikringstiltak ved to planlagde tunnelpåhogg i Austrepollen, Kvinnherad kommune

Tidligere masterstudenter, tittel på masteroppgave:

Judith Margrete Vestre (2020-2022): Blokkhav på fjelltopper på ytre Sunnmøre og langs indre Romsdalsfjorden. 

Sebastian Aasheim (2019-2021): Marine terrasser langs indre del av Storfjorden på indre Sunnmøre, Møre og Romsdal fylke. 

Anne-Sofie Ertesvåg (2019-2021): Rekonstruksjon av deglasiasjonsforløpet og havnivåendringar i Valldal, Fjord kommune, Møre og Romsdal, ved bruk av 10Be-eksponeringsdatering og GIS-analysar. 

Susanne Fjellheim (2019-2020): Botnutvikling på Alsta: hvor lang tid tok det å lage Sju søstre? 

Mari Johnsen (2019-2020): Erosjonsrater og landskapsutvikling på Andøya, Vesterålen. 

Audun Hitland (2017-2019): Estimering av landskapshistorie ved bruk av in situ kosmogene nuklidepar – Anvendt til kvantifisering av erosjonsrater ved Rendalssølen, indre Østlandet.

Hanna Brække (2017-2019): Postglasial forvitring, glasial erosjon og tektonikk som landskapsutviklende agenser i Lyse, Rogaland.

Mari Sæbø (2017-2018): Kallskarskredet og påfølgjande tapping av Onilsavatnet – Tafjord, Møre og Romsdal. 

Kjersti Mortensbakke (2015-2018): Deglasiasjon og holocene havnivåendringer i Lofthus, Ullensvang kommune, basert på kvartærgeologisk kartlegging og eksponeringsdatering.

Trond Horten (2017-2018): Rekonstruksjon av innlandsisen i Geiranger i yngre dryas og kvartærgeologisk kartlegging av Grinddalen. 

Line Nygård (2016-2017): Kvartærgeologiske og geomorfologisk kartlegging av Gråsteindal-området, indre Sunnmøre.

Cecilie Merkesvik (2015-2017): Dannelseshistorien til Sølenholet og nordre Søleholet. En glasialgeomorfologisk studie på indre Østlandet. 

Håvard Grønnevik (2015-2017): Skreddersying av prepareringsteknikker for ulike bergarter til eksponeringsdatering.

Emilie Randeberg (2016): Bruk av borekaksmateriale fra letebrønner til studier av erosjon i kvartær.

Oliver Grant (2016): The deglaciation of Kongsfjorden, Svalbard, based on surface exposure dating of glacial erratics and Quaternary geological mapping of Blomstrandhalvøya.

Mathias Gjøstein Sundal (2015): Vertikal utbredelse av glasialt transportert materiale på Gaustatoppen.

Lina Gislefoss (2015): Deglaciation and late Holocene glacier re-advances in Hornsund, Svalbard, based on 10Be surface exposure ages from erratic boulders.

Lukas Becker (2013): Reconstruction of regional ice-flow directions in central southern Norway based on analysis of provenance of erratic boulders.

Martin Tvedt (2013): Rekonstruksjon av isbevegelsesretninger basert på blyttblokker, Heidalsmuen (1745 m o.h.), Sel i Oppland.

Håvard Mordal Dretvik (2013): Erosjon, avsetninger og mekanismer i forbindelse med dannelsen av Hellmogjelet, Tysfjord, Nord-Norge.

Jenny S Eidsvåg (2013): Glasiasjonshistorie og provenancestudier av flyttblokker frå Storsølkletten, Alvdal, Hedmark.

Oliver Queck (2012): Chemical weathering on Eldsfjellet, Meland municipality, western Norway.

Åshild Danielsen Kvamme (2012): Paleoisrørsleretningar og glasiasjonshistorie, Rendalssølen, Søraust-Noreg.

Caroline Halleraker (2011): Kjemisk analyse av forvitringsmateriale fra et autoktont blokkhav og torformer, samt geomorfologisk kartlegging as Tron, Nord-Østerdalen i Hedmark, Sør-Norge.

Linn Hult (2011): Rekonstruksjon av paleoisbevegelse over Tron (1666 m o.h.), Nord-Østerdalen, Hedmark, ved provenancestudie avflyttblokker.

 

Medveileder for tidligere masterstudenter, tittel på masteroppgave:

Mari Ingeborg Hope Nesse (2020-2022): Skredkartlegging og 10Be-eksponeringsdatering av fjellskred i Bondhusdalen, Kvinnherad kommune.

Sindre Befring Hage (2020-2022): Vurdering og tentativ kvantifisering av stislitasje i Geirangerfjorden verdsarvområde.

Johanne Ekre (2020-2022): Geofaglig vurdering av konsekvenser ved klimaframskrivinger for verdensarvområdet Vestnorsk fjordlandskap, delområde Geirangerfjorden.

Nil Eryilmaz (2019-2021): Process-based morphological and hydrological modelling of a glacially sculptured tidal inlet system, Vestvågøy, Lofoten.

Laura Då (2019-2020): Skredkartlegging og -kronologi mellom Indreeide og Korsmyra, Eidsdal, indre Sunnmøre. 

Anna Elisabeth Mæland (2018-2019): Rekonstruksjon av isavsmeltingsforløpet til Skorebreen, indre Sunnmøre. 

Terje Lunde (2018-2019): Rekonstruksjon av holocen breaktivitet i øvre Opplendskedalen, indre Sunnmøre.

Kenneth Mangersnes (2018-2019): Kartlegging av komplekse skredvifter ved Snøva og Ottem, Sunndal kommune, Møre og Romsdal.

Eli Anne Støfring (2018-2019): Isavsmeltingshistoria ved munningen av Sognefjorden. 

Sunniva Myking Grønås (2017-2019): Kartlegging av Langfonne på Kvitingskjølen i Øst- Jotunheimen etter ‘den lille istids’ maksimum. 

Talin Tuestad (2017-2019): Ice-flow patterns in Boknafjorden and the deglaciation history of the Espedalen- Høgsfjorden region in Forsand, Rogaland. 

Ane Hua Senneseth (2018): Skredfarekartlegging i Uskedalen, Kvinnherad kommune - basert på feltobservasjoner, schmidthammermålinger og empiriske modeller. 

Marit Skretting (2018): Undersøkelser av alder, volum og utbredelse av Bloppedalsura, Bjerkreim og Gjesdal kommuner, i Rogaland.

Johannes Hardeng (2018): Skredkartlegging i Uskedalen, Kvinnherad kommune, Sunnhordaland.

Erlend Vikestrand (2016, geografi): Rekonstruksjon av deglasiasjonshistoria i Vermedalen og Langfjelldalen, indre Møre og Romsdal.

Heidi Rosendal Lindebotten (2015, geografi): Rekonstruksjon av deglasiasjonsforløpet på den nordvestlige delen av Hardangervidda.

Kathrine Tellebon (2015, geografi): Rekonstruksjon av isavsmeltingsforløpet under senglasial og tidlig holocen i den sørlige delen av Jostedalen.

Helen Gjerde (2015, geografi): Siste istids glasiasjons- og deglasiasjonshistorie i øvre Sølndalen, Alvdal vestfjell.

Andreas Vagnildhaug (2013): Paleostrøm og kronologi i nedre Glomdal-karst, Rana, Nord-Norge.

Torgeir Fiskum Hansvik (2013, geografi): Verkildalsskredet, et fjellskred i Rondane nasjonalpark. En naturgeografisk studie med fokus på utløsningsmekanismer og geomorfologisk kartlegging.

Matilde Skår (2012, geografi): Kvartærgeologisk kartlegging og rekonstruksjon av is-marginale avsetninger på Bjorøy, Tyssøy og Håkonshella, sørvest for Bergen.

Elisabeth Maquart (2012, geografi): Mapping and reconstruction of glacier margins during the deglaciation in Kanadaskogen, Bergen, western Norway.

Sunniva Trones (2011, geografi): Kvartærgeologiske kartlegging av vestlige deler av Folldal, med hovedvekt på smeltevannsdrenering og avsetningsformer.

Louise Josefsen (2010, geografi): En paleoklimatisk analyse av relikte talusderiverte steinbreer på Andøya (Lofoten – Vesterålen).

Heidi Saua (2010, geografi): Rekonstruksjon av glasiasjons- og deglasiasjonshistoria gjennom weichsel til Kakelldalen, Folldal.

Karl Ravnaas (2010, geografi): Rekonstruksjon av glasiasjons- og deglasiasjonshistorien gjennom weichsel fra Knutshøene til Fundin, østlige Dovrefjell.

Ben Worsley (2010, geografi): Rekonstruksjon av glasiasjons- og deglasiasjonshistorien gjennom weichsel i søndre Dovrefjell, Sør-Norge.

Anne Berit Hauge (2009, geografi): Rekonstruksjon av glasiasjons- og deglasiasjonshistoria gjennom weichsel i nordvestlege Folldal, Hedmark.

Tore Borvik (2009, geografi): Rekonstruksjon av glasiasjons- og deglasiasjonsforløpet gjennom weichsel i sentrale Dovrefjell.

Torunn Bøe (2008, geografi): Rekonstruksjon av glasiasjons- og deglasiasjonshistoria gjennom weichsel i Stroplsjødalen, Dovrefjell.

Hilde Hansen (2007, geografi): Rekonstruksjon av glasiasjons- og deglasiasjonshistorien gjennom weichsel i Kvitdalen, østlige Dovrefjell.

Lena Svalastog Garnes (2007, geografi): Rekonstruksjon av isutbreiing gjennom weichsel i vestlege delar av Rondane.

Jostein Klette (2006, geografi): Rekonstruksjon av isutbreiing gjennom weichsel i Grimsdalen, nordlige Rondane.

Publikasjoner

2020

Wilson P, Matthews JA, Mourne R, Linge H, Olsen J. In press. Interpretation, age and significance of a paraglacial and periglacial boulder-dominated landform assemblage in Alnesdalen, Romsdalsalpane, southern Norway. Geomorphology

Linge H, Nesje A, Matthews JA, Fabel D, Xu S. In press. Evidence for rapid paraglacial formation of rock glaciers in southern Norway from 10Be surface exposure dating. Quaternary Research

 

2019

Wilson P, Linge H, Matthews JA, Mourne RW, Olsen J. 2019. Comparative numerical surface exposure-age dating (10Be and Schmidt hammer) of an early-Holocene rock avalanche at Alstadfjellet, Valldalen, southern Norway. Geografiska Annaler A, doi: 10.1080/04353676.2019.1644815. 

Andersen JL, Egholm DL, Knudsen MF, Linge H, Jansen JD, Goodfellow B, Pedersen VK, Tikhomirov D. 2019. Pleistocene evolution of a Scandinavian plateau landscape. Journal of Geophysical Research, Earth Surface 123, 3370-3387. DOI:10.1029/2018JF004670. 

 

2018

Young NE, Lamp J, Koffman T, Briner JP, Schaefer J, Gjermundsen EF, Linge H, Zimmerman S, Guilderson T, Fabel D, Hormes A 2018. Deglaciation of coastal south-western Spitsbergen dated with in situ cosmogenic 10Be and 14C measurements. Journal of Quaternary Science 33, 763-776.

Andersen JL, Egholm DL, Knudsen MF, Linge H, Jansen JD, Pedersen VK, Nielsen SB, Tikhomirov D, Olsen J, Fabel D, Xu S 2018. Widespread erosion on high plateaus during recent glaciations in Scandinavia. Nature Communications 9:830, doi: 10.1038/s41467-018-03280-2.

 

2017

Phillips W, Briner JP, Gislefoss L, Linge H, Koffman T, Fabel D, Xu S, Hormes A 2017. Late Holocene glacier activity at inner Hornsund and Scottbreen, southern Svalbard. Journal of Quaternary Science 32, 501-515. 

Mazzini A, Svendsen H, Forsberg CF, Linge H, Lauritzen SE, Haflidason H, Hammer Ø, Planke S, Tjelta TI 2017. A climatic trigger for the giant Troll pockmark field in the northern North Sea. Earth and Planetary Science Letters 464, 24-34. 

 

2016

Larsen NK, Funder S, Linge H, Möller P, Schomacker A, Fabel D, Xu S, Kjær KH 2016. A Younger Dryas re-advance of local glaciers in North Greenland. Quaternary Science Reviews 147, 47-58. 

 

2015

Knudsen MF, Egholm DL, Jacobsen BH, Larsen NK, Jansen JD, Andersen JL, Linge H 2015. A multi-nuclide approach to constrain landscape evolution and past erosion rates in previously glaciated terrains. Quaternary Geochronology 30, 100-113.

Paus A, Boessenkool S, Brochmann C, Epp L, Fabel D, Haflidason H, Linge H 2015. Lake Store Finnsjøen – a key for understanding Lateglacial/early Holocene vegetation and ice sheet dynamics in the central Scandes Mountains. Quaternary Science Reviews 121, 36-51.

 

2014

Larsen NK, Funder S, Kjær KH, Kjeldsen KK, Knudsen MF, Linge H 2014. Rapid early Holocene ice retreat in West Greenland. Quaternary Science Reviews 92, 310-323. 

Henriksen M, Alexanderson H, Landvik JY, Linge H, Peterson G 2014. Dynamics and retreat of the Late Weichselian Kongsfjorden ice stream, NW Svalbard. Quaternary Science Reviews 92, 235-245.

Anjar J, Larsen NK, Håkansson L, Möller P, Linge H, Fabel D, Xu S 2014. A 10Be-based reconstruction of the last deglaciation in southern Sweden. Boreas 43, 132-148.

 

2013

Matthews JA, Nesje A, Linge H 2013. Relict talus-foot rock glaciers at Øyberget, upper Ottadalen, southern Norway: Schmidt-hammer exposure ages and palaeoenvironmental implications. Permafrost and Periglacial Processes 24, 336-346.

Landvik JY, Brook EJ, Gualtieri L, Linge H, Raisbeck G, Salvigsen O, Yiou F 2013. 10Be exposure age constraints on the Late Weichselian ice-sheet geometry and dynamics in inter ice-stream areas, western Svalbard. Boreas 42, 43-56.

 

2012

Houmark-Nielsen M, Linge H, Fabel D, Schnabel C, Xu S, Wilken KM, Binnie S 2012. Cosmogenic surface exposure dating the last deglaciation in Denmark: Discrepancies with independent age constraints suggest delayed periglacial landform stabilisation. Quaternary Geochronology 13, 1-17.

Larsen NK, Linge H, Håkansson L, Fabel D 2012. Investigating the last deglaciation of the Scandinavian Ice Sheet in southwest Sweden with 10Be exposure dating. Journal of Quaternary Science 27, 211-220.

 

2010

Möller P, Larsen NK, Kjær KH, Funder S, Schomacker A, Linge H, Fabel D 2010. Early to middle Holocene valley glaciations on northernmost Greenland. Quaternary Science Reviews 29, 3379-3398.

Larsen NK, Kjær KH, Funder S, Möller P, van der Meer JJM, Schomacker A, Linge H, Darby D 2010. Late Quaternary glaciation history of northernmost Greenland – Evidence of shelf-based ice. Quaternary Science Reviews 29, 3399-3414.

 

2009

Linge H, Lauritzen S-E, Andersson C, Hansen JK, Skoglund RØ, Sundqvist HS 2009. Stable isotope records for the last 10 000 years from Okshola cave (Fauske, northern Norway) and regional comparisons. Climate of the Past 5, 667-682.

Linge H, Baker A, Andersson C, Lauritzen S-E 2009. Variability in luminescent lamination and initial 230Th/232Th activity ratios in a late Holocene stalagmite from northern Norway. Quaternary Geochronology 4, 181-192.

 

2008

Goehring BM, Brook EJ, Linge H, Raisbeck GM, Yiou F 2008. Beryllium-10 exposure ages of erratic boulders in southern Norway and implications for the history of the Fennoscandian Ice Sheet. Quaternary Science Reviews 27, 320-336.

Linge H, Lauritzen S-E, Mangerud J, Kamenos NA, Gherardi JM 2008. Assessing the use of U-Th methods to determine the age of cold-water calcareous algae. Quaternary Geochronology 3, 76-88.

 

2007

Nesje A, Dahl SO, Linge H, Ballantyne C, McCarroll D, Raisbeck GM, Yiou F, Brook EJ 2007. The surface geometry of the Last Glacial Maximum ice sheet in the Andøya-Skånland region, northern Norway, constrained by surface exposure dating and clay mineralogy. Boreas 36, 227-239.

Linge H, Olsen L, Brook EJ, Darter JR, Mickelson DM, Raisbeck GM, Yiou F 2007. Cosmogenic nuclide exposure ages from Nordland, northern Norway: implications for deglaciation in a coast to inland transect. Norwegian Journal of Geology 87, 199-210.

 

2006

Dahl SO, Linge H 2006. Kald is, varm is og klima (transl. Cold ice, warm ice and climate). Cicerone 4, 28-30.

Linge H, Brook EJ, Nesje A, Raisbeck GM, Yiou F, Clark H 2006a. In situ 10Be exposure ages from southeastern Norway: implications for the geometry of the Weichselian Scandiavian ice sheet. Quaternary Science Reviews 25, 1097-1109.

Linge H, Larsen E, Kjær KH, Demidov IN, Brook EJ, Raisbeck GM, Yiou F 2006b. Cosmogenic 10Be exposure age dating across Early to Late Weichselian ice-marginal zones in northwestern Russia. Boreas 35, 576-586.

Larsen E, Kjær KH, Demidov IN, Funder S, Grøsfjeld K, Houmark-Nielsen M, Jensen M, Linge H, Lyså A 2006. Late Pleistocene glacial and lake history of northwestern Russia. Boreas 35, 394-424.

Paasche Ø, Strømsøe JR, Dahl SO, Linge H 2006. Weathering characteristics of arctic islands in northern Norway. Geomorphology 82, 430-452.

Fjellanger J, Sørbel L, Linge H, Brook EJ, Raisbeck GM, Yiou F 2006. Glacial survival of blockfields on the Varanger Peninsula, northern Norway. Geomorphology 82, 255-272.

 

2005

Jansen E, Dokken T, Nesje A, Dahl SO, Linge H, Ninnemann US, Otterå OH 2005. Bjerknes Centre for Climate Research – combining past, present and future climate change. Norwegian Journal of Geology 1, 33-44.

 

2002

Berstad IM, Lundberg J, Lauritzen S-E, Linge H 2002. Comparison of the climate during Marine Isotope Stage 9 and 11 inferred from a speleothem isotope record from northern Norway. Quaternary Research 58, 361-371.

 

2001

Linge H, Lauritzen S-E, Lundberg J, Berstad IM 2001a. Stable isotope stratigraphy of Holocene speleothems: examples from a cave system in Rana, northern Norway. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 167, 209-224.

Linge H, Lauritzen S-E, Lundberg J 2001b. Stabile isotope stratigraphy of a late last interglacial speleothem from Rana, northern Norway. Quaternary Research 56, 155-164.

Lee-Thorp JA, Holmgren K, Lauritzen S-E, Linge H, Moberg A, Partridge TC, Stevenson C, Tyson PD 2001. Rapid climate shifts in the southern African interior throughout the mid to late Holocene. Geophysical Research Letters 28, 4507-4510.

 • Vis forfatter(e) (2024). Mapping of morainic complexes and reconstruction of glacier dynamics north-east of Cook Ice Cap, Kerguelen Archipelago (49°S). Antarctic Science. 1-26.
 • Vis forfatter(e) (2023). Reconstructing faunal diversity from the last Glacial period in northern Norway using zooarchaeology and bulk-bone metabarcoding.
 • Vis forfatter(e) (2023). Reconstructing faunal diversity from the last Glacial period in northern Norway using zoo-archaeology and bulk-bone metabarcoding.
 • Vis forfatter(e) (2023). Palaeoclimatic and regional implications of Older Dryas and Younger Dryas local glacier activity in the low-Arctic valley Finnkongdalen, Andøya, northern Norway. Boreas. 168-193.
 • Vis forfatter(e) (2023). Modelling Cosmogenic Nuclide Inventories for Different Landslide Geometries: A Study of the Hølen Rock Avalanche.
 • Vis forfatter(e) (2023). Innovative and interdisciplinary karst cave excavation of rare pre-LGM sediments in northern Norway.
 • Vis forfatter(e) (2023). Glacial lake outburst floods and formation of upstream canyons; a case study from Jutulhogget, southern Norway.
 • Vis forfatter(e) (2023). Deglaciation of the highest mountains in Scandinavia at the Younger Dryas–Holocene transition: evidence from surface exposure-age dating of ice-marginal moraines. Boreas.
 • Vis forfatter(e) (2023). Constraining the tectonic evolution of rifted continental margins by U–Pb calcite dating. Scientific Reports. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Configuration of the Scandinavian Ice Sheet in southwestern Norway during the Younger Dryas. Norwegian Journal of Geology.
 • Vis forfatter(e) (2021). Rapid post-glacial bedrock weathering in coastal Norway. Geomorphology. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). New evidence for active talus-foot rock glaciers at Øyberget, southern Norway, and their development during the Holocene. The Holocene.
 • Vis forfatter(e) (2020). Late glacial and Holocene glacier fluctuations at the Sub-Antarctic Island Kerguelen in the Southern Indian Ocean .
 • Vis forfatter(e) (2020). Late glacial and Holocene glacier fluctuations at the Sub-Antarctic Island Kerguelen in the Southern Indian Ocean.
 • Vis forfatter(e) (2020). Interpretation, age and significance of a relict paraglacial and periglacial boulder-dominated landform assemblage in Alnesdalen, Romsdalsalpane, southern Norway. Geomorphology.
 • Vis forfatter(e) (2020). Field work report from Kerguelen.
 • Vis forfatter(e) (2020). Field work report from Kerguelen.
 • Vis forfatter(e) (2020). Evidence for rapid paraglacial formation of rock glaciers in southern Norway from 10Be surface-exposure dating. Quaternary Research. 55-70.
 • Vis forfatter(e) (2019). Skred. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Vis forfatter(e) (2019). Kallskarskredet og påfølgjande tapping av Onilsavatnet – Tafjord, Møre og Romsdal.
 • Vis forfatter(e) (2019). Comparative numerical surface exposure-age dating (10Be and Schmidt hammer) of an early-Holocene rock avalanche at Alstadfjellet, Valldalen, southern Norway. Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography.
 • Vis forfatter(e) (2018). Widespread erosion on high plateaus during recent glaciations in Scandinavia. Nature Communications. 1-7.
 • Vis forfatter(e) (2018). Pleistocene evolution of a Scandinavian Plateau Landscape. Journal of Geophysical Research (JGR): Earth Surface. 3370-3387.
 • Vis forfatter(e) (2018). Pleistocene and Holocene evolution and weathering of coastal landscapes in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2018). Mapping of avalanche deposits in Uskedalen, Kvinnherad municipality, Sunnhordland.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kvartærgeologisk kartlegging av Kallskarskredet, Tafjord, Møre og Romsdal.
 • Vis forfatter(e) (2018). Deglaciation of coastal South-Western Spitsbergen dated with in situ cosmogenic 10Be and 14C measurements. Journal of Quaternary Science. 763-776.
 • Vis forfatter(e) (2018). Computational practices in student learning of Earth systems.
 • Vis forfatter(e) (2017). Late Holocene glacier activity at inner Hornsund and Scottbreen, southern Svalbard. Journal of Quaternary Science. 501-515.
 • Vis forfatter(e) (2017). Late Glacial and Holocene glacier fluctuations and climatic implications in sub-arctic northern Norway.
 • Vis forfatter(e) (2017). Exams as learning arena: A criterion-based system for justified marking, student feedback, and enhanced constructive alignment.
 • Vis forfatter(e) (2017). A climatic trigger for the giant Troll pockmark field in the northern North Sea. Earth and Planetary Science Letters. 24-34.
 • Vis forfatter(e) (2017). A Climatic Trigger for the Giant Troll Pockmark Field in the Northern North Sea.
 • Vis forfatter(e) (2016). Sequential development of Jutulhogget canyon, southern Norway.
 • Vis forfatter(e) (2016). Holocene storminess and climate change in Lofoten and Vesterålen, northern Norway.
 • Vis forfatter(e) (2016). A Younger Dryas re-advance of local glaciers in north Greenland. Quaternary Science Reviews. 47-58.
 • Vis forfatter(e) (2015). Lake Store Finnsjøen – a key for understanding Lateglacial/early Holocene vegetation and ice sheet dynamics in the central Scandes Mountains. Quaternary Science Reviews. 36-51.
 • Vis forfatter(e) (2015). A multi-nuclide approach to constrain landscape evolution and past erosion rates in previously glaciated terrains. Quaternary Geochronology. 100-113.
 • Vis forfatter(e) (2014). Timing, vertical extent and the following deglaciation of the late Weichselian Scandinavian Ice-sheet Maximum in the "Rondane dry valleys" of east-central southern Norway.
 • Vis forfatter(e) (2014). Rapid early Holocene ice retreat in West Greenland. Quaternary Science Reviews. 310-323.
 • Vis forfatter(e) (2014). Dynamics and retreat of the Late Weichselian Kongsfjorden ice stream, NW Svalbard. Quaternary Science Reviews. 235-245.
 • Vis forfatter(e) (2014). A new conceptual model for the develoment of Jutulhogget, South-Norway.
 • Vis forfatter(e) (2014). A Be-10-based reconstruction of the last deglaciation in southern Sweden. Boreas. 132-148.
 • Vis forfatter(e) (2014). A 1200-year record of glacier fluctuations and climate at Langstrandtindan, Lofoten, northern Norway.
 • Vis forfatter(e) (2013). Verkilsdalsskredet, et fjellskred i Rondane nasjonalpark. En naturgeografisk studie med fokus på utløsningsmekanismer og geomorfologisk kartlegging.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Late Weichselian Kongsfjorden ice stream, NW Svalbard: surface exposure age constraints on ice dynamics and retreat.
 • Vis forfatter(e) (2013). Relict Talus-Foot Rock Glaciers at Øyberget, Upper Ottadalen, Southern Norway: Schmidt Hammer Exposure Ages and Palaeoenvironmental Implications. Permafrost and Periglacial Processes. 336-346.
 • Vis forfatter(e) (2013). Late holocene glacier fluctuations and climate at Langstrandtindan, Lofoten, northern Norway.
 • Vis forfatter(e) (2013). Gas migration and carbon capture in one of the World’s largest pockmark fields, the Norwegian Sea.
 • Vis forfatter(e) (2013). 10Be exposure age constraints on the Late Weichselian ice sheet geometry and dynamics in inter ice-stream areas, western Svalbard. Boreas. 43-56.
 • Vis forfatter(e) (2012). Timing and sequential evolution of one of northern Europe`s largest canyons: Jutulhogget, southern Norway.
 • Vis forfatter(e) (2012). Synchronous inter-hemispheric alpine glacier advances during the Antarctic Cold Reversal.
 • Vis forfatter(e) (2012). Storminess record and deglaciation history from lake Trehyrnvatnet on Langøya, Vesterålen, northern Norway – preliminary results.
 • Vis forfatter(e) (2012). Once upon a time under the ice divide: provenance, transport and exposure history of glacial erratics at Rendalssølen (1755 m a.s.l.), southeastern Norway.
 • Vis forfatter(e) (2012). Magnitude and chronology of Late Glacial local glaciation in Finnkongdalen valley on Andøya, northern Norway – Implications for Late Glacial climate fluctuations and reconstructed climate system variables.
 • Vis forfatter(e) (2012). Late Holocene reservoir age corrections for the Norwegian Sea.
 • Vis forfatter(e) (2012). Investigating the last deglaciation of the Scandinavian Ice Sheet in southwest Sweden with 10Be exposure dating. Journal of Quaternary Science. 211-220.
 • Vis forfatter(e) (2012). Formation of the Hellemobotn (Vuodnabahta) Canyon in Tysfjord, northern Norway.
 • Vis forfatter(e) (2012). Cosmogenic surface exposure dating the last deglaciation in Denmark: Discrepancies with independent age constraints suggest delayed periglacial landform stabilisation. Quaternary Geochronology. 1-17.
 • Vis forfatter(e) (2012). Cold-based palaeoglaciers and 10Be surface exposure dating.
 • Vis forfatter(e) (2012). Climate dynamics during the deglaciation of the North-Atlantic region.
 • Vis forfatter(e) (2012). Climate and environment changes in Øvre Æeråsvatnet at Andøya in arctic Norway during the last deglaciation and early Holocene (18-7 ka BP).
 • Vis forfatter(e) (2011). Comparison of 36Cl exposure ages with 10Be ages or exposure ages expected based in other evidence - implications for 36Cl exposure dating.
 • Vis forfatter(e) (2011). An overview of dated isotope records from Norwegian speleothems.
 • Vis forfatter(e) (2010). Rapid disintegration of the marine-based parts of the Scandinavian Ice Sheet during the last deglaciation. NGF abstracts and proceedings.
 • Vis forfatter(e) (2010). Middle to late Weichselian glacier fluctuations and Rock-glacier activity relate to the sea-level history of Northern Andøya, Arctic Norway.
 • Vis forfatter(e) (2010). LateWeichselian cirque-glacier fluctuations on Andøya, northern Norway. Geophysical Research Abstracts.
 • Vis forfatter(e) (2010). Late Quaternary glaciation history of northernmost Greenland - Evidence of shelf-based ice. Quaternary Science Reviews. 3399-3414.
 • Vis forfatter(e) (2010). Late Glacial cirque-glacier fluctuations on Andøya, northern Norway.
 • Vis forfatter(e) (2010). Holocene reservoir age corrections for the Norwegian Sea based on cold-water corals.
 • Vis forfatter(e) (2010). Extent and timing of the Scandinavian Ice Sheet during the Late Weichselian (MIS 3/2) glacier maximum in central southern Norway – link to the Norwegian Channel Ice Stream? NGF abstracts and proceedings. 37-38.
 • Vis forfatter(e) (2010). Exploring the deglaciation and thinning of the west Greenland Ice Sheet using cosmogenic exposure dating. EOS.
 • Vis forfatter(e) (2010). Early to middle Holocene valley glaciations on northernmost Greenland. Quaternary Science Reviews. 3379-3398.
 • Vis forfatter(e) (2010). Cosmogenic exposure dating of boulders and bedrock in Denmark: wide range in ages reflect strong dependence of post-depositional stability related to specific glacial landforms. Geophysical Research Abstracts.
 • Vis forfatter(e) (2009). Variability in luminescent lamination and initial 230Th/232Th activity ratios in a late Holocene stalagmite from northern Norway. Quaternary Geochronology. 181-192.
 • Vis forfatter(e) (2009). Timing, extent and climate of the Scandinavian Ice Sheet during the Late Weichselian (MIS 2) glacier maximum in central southern Norway – examples from Rondane and Dovrefjell.
 • Vis forfatter(e) (2009). Tafoni, gargoyles, alveoli and weathering pits on Vågsøy, western Norway; surface weathering phenomena in a coastal environment.
 • Vis forfatter(e) (2009). Stable isotope records for the last 10 000 years from Okshola cave (Fauske, northern Norway) and regional comparisons. Climate of the Past. 1763-1802.
 • Vis forfatter(e) (2009). Dating of landforms at Andøya: palaeoclimate history base don cosmogenic 10Be.
 • Vis forfatter(e) (2008). Beryllium-10 exposure ages of erratic boulders in southern Norway and implications for the history of the Fennoscandian Ice Sheet. Quaternary Science Reviews. 320-336.
 • Vis forfatter(e) (2008). Assessing the use of U-Th methods to determine the age of cold-water calcareous algae. Quaternary Geochronology. 76-88.
 • Vis forfatter(e) (2007). Weathering characteristics of arctic islands in northern Norway.
 • Vis forfatter(e) (2007). The surface geometry of the Last Glacial Maximum ice sheet in the Andoya-Skanland region, northern Norway, constrained by surface exposure dating and clay mineralogy. Boreas. 227-239.
 • Vis forfatter(e) (2007). Slow vertical downwasting of cold-based ice sheets in the Rondane area, central Scandinavia.
 • Vis forfatter(e) (2007). In situ 10Be ages constraining the glacial, periglacial and sea-level history of Andøya, northern Norway.
 • Vis forfatter(e) (2007). Cosmogenic nuclide surface exposure ages from Nordland, northern Norway: implications for deglaciation in a coast to inland transect. Norsk Geologisk Tidsskrift. 269-280.
 • Vis forfatter(e) (2007). At the fringe of the last Scandinavian Ice sheet - large-scale paleoclimate fluctuations at Andøya (northern Norway) the past 50,000 years.
 • Vis forfatter(e) (2006). Weathering characteristics of arctic islands in northern Norway. Geomorphology. 430-452.
 • Vis forfatter(e) (2006). Mot en ny, gyllen tidsalder for geomorfologi?
 • Vis forfatter(e) (2006). Late Pleistocene glacial and lake history of northwestern Russia. Boreas. 394-424.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kald is, varm is og klima. Cicerone. 28-30.
 • Vis forfatter(e) (2006). In situ Be-10 exposure ages from southeastern Norway: implications for the geometry of the Weichselian Scandinavian ice sheet. Quaternary Science Reviews. 1097-1109.
 • Vis forfatter(e) (2006). Glacial survival of blockfields on the Varanger Peninsula, northern Norway. Geomorphology. 255-272.
 • Vis forfatter(e) (2006). Estimating ages of landforms using cosmogenic 10Be concentrations in rock surfaces.
 • Vis forfatter(e) (2006). Cosmogenic 10Be exposure dating across Early to Late Weichselian ice-marginal zones in northern Russia. Boreas. 576-586.
 • Vis forfatter(e) (2005). Weichselian glaciation history in the Rondane 'Dry Valleys' of central Scandinavia.
 • Vis forfatter(e) (2005). Weichselian glaciation history in east-central Norway.
 • Vis forfatter(e) (2005). Variations in annual growth rate in a speleothem from northern Norway.
 • Vis forfatter(e) (2005). Surface exposure dating of geomorphic features in the Andøya-Skånland region, nothern Norway.
 • Vis forfatter(e) (2005). Marine 14C reservoir ages based on the coral Lophelia pertusa.
 • Vis forfatter(e) (2005). In situ 10Be ages and clay mineral assemblages constraining the ice thickness during the LGM in the Andøya-Skånland region, northern Norway.
 • Vis forfatter(e) (2005). Dynamics of Holocene climate variability.
 • Vis forfatter(e) (2005). Compilation of in situ 10Be exposure ages from Norway: age-altitude diagrams, trends and implications for ice sheet reconstruction.
 • Vis forfatter(e) (2005). Bjerknes Centre for Climate Research - combining past, present and future climate change. Norsk Geologisk Tidsskrift. 33-44.
 • Vis forfatter(e) (2005). Annually resolved archives: Annual laminae records from speleothems.
 • Vis forfatter(e) (2004). Weichselian Glaciation History in the 'dry valleys' of East-Central Southern Norway.
 • Vis forfatter(e) (2004). In Situ 10BE exposure ages from Norway: Age-altitude diagrams.
 • Vis forfatter(e) (2004). Exposure Dating Sampling Strategies in Regions Previously Covered by Cold-Based, low-erosive Glaciers.
 • Vis forfatter(e) (2002). Comparison of the Climate during Marine Isotope Stage 9 and 11 Inferred from a Speleothem Isotope Record from Northern Norway. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Stable isotope stratigraphy of a late last interglacial speleothem from Rana, northern Norway. Quaternary Research. 155-164.
 • Vis forfatter(e) (2001). Stable isotope stratigraphy of Holocene speleothems: examples from a cave system in Rana,northern Norway. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 209-224.
 • Vis forfatter(e) (1999). Isotopic studies of some northern Norwegian speleothems and calcareous algae from Svalbard.
 • Vis forfatter(e) (1998). Uranium series dating of sub-till peat and ice advances in North Russia.
 • Vis forfatter(e) (1997). Potential use of uranium series dating of calcareous algae as a tool for dating paleo-watertables in maritme karst settings.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Formell utdannelse

1999    Dr.scient., Geologisk institutt, UiB

1996    Cand.scient., Geologisk institutt, UiB

1991    Examen artium, Hallingdal gymnas

 

Annen utdannelse

2016-2017           bioCEEDs lærerkurs: Collegial teaching and learning in STEM education

2009-2017           Det psykologisk fakultet, UiB, Program for universitetspedagogikk, 50 ECTS i universitetspedagogikk 

 • UPED501 Basismodul (10 ECTS) 
 • UPED502 Læring og vurdering (vurdering og vurderingsformer) (5 ECTS) 
 • UPED505 Læreplanutvikling (5 ECTS)
 • UPED509 Informasjonskompetanse – integrering i undervisning (5 ECTS)
 • UPED510 Utvikling og forbedring av undervisningsopplegg (5 ECTS)
 • UPED622 Forskningsveiledning (5 ECTS)
 • UPED623 Muntlig formidling (5 ECTS)
 • UPED630 Teaching large classes – optimizing frontal instruction and using alternatives (5 ECTS) 
 • UPED632 Enhancing courses with online materials and tools (5 ECTS)
 • UPED631 og UPED637 våren 2017

2004                    Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB, Institutt for geografi, 10 ECTS i naturgeografi

2002-2003           Det humanistiske fakultet, UiB, Institutt for kunsthistorie, 45 ECTS i kunsthistorie

 

Arbeidserfaring

2008 -             Førsteamanuensis i kvartærgeologi, Institutt for geovitenskap, UiB

2006-2007      Forsker, Bjerknessenteret for klimaforskning

2003-2006      Postdoktor, Institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret

2002-2003      Forsker, Bjerknessenteret

2000-2002       Postdoktor, Geologisk institutt, UiB, og Department of Geology, Washington State University, Vancouver, WA.

 

Akademiske og faglige verv

2016 - 2018     Organiserer: 4th Nordic Cosmogenic Nuclide Workshop, holdes i juni 2018.

2016                Medlem av Ph.d.-komite, Stockholms universitet, Robin Blomdin: Paleoglaciology of the Tian Shan and Altai Mountains, Central Asia

2016                Medlem av Ph.d.-komite, Stockholms universitet, Natacha Gribenski: Comparison of dating methods for paleoglacial reconstruction in Central Asia

2016                Medlem av komite for Toffenprisen

2016                Leder av vurderingskomite for Marthe Gjerde (ph.d., GEO)

2015-2016       Medlem av vitenskapelig programkomite, 3rd Nordic Cosmogenic Nuclide Workshop (holdt i Stockholm 8.-11. juni 2016)

2015                Medlem av Ph.d.-komite, Stockholms universitet. Meighan Boyd: Speleothems from Warm Climates: Holocene Records from the Caribbean and Mediterranean Regions

2015 -             Fagreferent (glasial geologi og geomorfologi), Store norske leksikon

2014 -             Medlem av Programstyret ved GEO

2013                Medlem av Ph.d.-komite, Stockholms universitet. Ping Fu: Paleoglaciology of Shaluli Shan, southeastern Tibetan Plateau

2013 -             Medlem av Instituttrådet ved GEO

2012                Medlem av Ph.d.-komite, Stockholms universitet. Martin Margold: Retreat pattern and dynamics of glaciers and ice sheets: reconstructions based on meltwater features

2012                Medlem av organisasjonskomiteen, 1st Nordic Cosmogenic Nuclide Workshop (Trondheim)

2011                Organisator av heldagsseminar for nye masterstudenter

2011                Leder av vurderingskomite for Eivind Støren (ph.d., GEO)

2010                Medlem av Ph.d.-komite, Stockholms universitet. Jakob Heyman: Palaeoglaciology of the northeastern Tibetan Plateau

2010                Organisator av halvdagsseminar for veiledere

2010                Organisator av heldagsseminar for nye masterstudenter

2009-2010       Medlem av vitenskapelig programkomite, 29th Nordic Geological Winter Meeting (holdt i Oslo, januar 2010).

2009                Leder av vurderingskomite for Rannveig Øvrevik Skoglund (ph.d., GEO)

2009-2013      Medlem av Instituttrådet ved GEO

2006                Medlem av Ph.d.-komite, Stockholms universitet. Katarina Lundblad: Studies on Tropical Palaeo-variation in Climate and Cosmic Ray Influx: Geochemical data from stalagmites collected in Tanzania and northern South Africa

2006                Medlem av Licentiat-komite, Stockholms universitet. Bradley Goodfellow:

 

Fagfellevurderer for vitenskapelige tidsskrift: Quaternary Science Reviews, GSA Bulletin, Earth Surface Dynamics, The Holocene, Boreas, Geomorphology, Quaternary Geochronology