Hjem
Henriette Sinding Aasens bilde

Henriette Sinding Aasen

Professor
 • E-postHenriette.Aasen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 85
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Professor Henriette Sinding Aasen, Det juridiske fakultet, UiB er en etablert forsker innen området helse og menneskerettigheter. Området dekker eksempelvis tilgang til helsetjenester for sårbare grupper, pasienters rettigheter og forholdet mellom velferdsstatens reguleringer og sosial tilhørlighet. Henriette har en bred erfaring i å lede og samarbeide i interdisiplinære forskningsprosjekt som eksempelvis VAM, constitution program og NoRGLOBAL.

 Aasen is the head of the Research group on welfare state law at the faculty, a member of the University of Bergen´s strategic group for global challenges (health, migration, social inequality), and a member of the strategic working group of University of Bergen´s interdisciplinary Pandemic Centre. Her research interests are the multiple connections between health- and welfare regulations and human rights, including autonomy, privacy and non-discrimination. Recent publications cover constitutional protection of welfare rights; the right to adequate healthcare for undocumented migrants and the elderly; balancing of rights in conflict; reproductive rights; protection against harmful practices; rape and consent; rights of the elderly during the COVID pandemic. She has led and participated in several interdisciplinary research projects in the areas of health, juridification and social equality, and has served in a number of national law commissions, latest on drug policy reform in Norway

Jus 276-2-A Economic, social and cultural Rights

Jus 250-2-A Velferdsrett

Jus 250-2-C Health and human rights in the welfare state

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Older Persons and the Right to Health in the Nordics during Covid-19. European Journal of Health Law. 1-28.
 • Vis forfatter(e) (2021). Learning from the COVID-19 pandemic among migrants: An innovative, system-level, interdisciplinary approach is needed to improve public health . Scandinavian Journal of Public Health. 804-808.
 • Vis forfatter(e) (2020). Juridification of maternal deaths in Ethiopia: A study of the Maternal and Perinatal Death Surveillance and Response (MPDSR) system. Health Policy and Planning. 900-905.
 • Vis forfatter(e) (2019). Realizing women's right to maternal health: A study of awareness of rights and utilization of maternal health services among reproductive age women in two rural districts in Tanzania. PLOS ONE.
 • Vis forfatter(e) (2016). Prioriteringsveiledere som styringsveiledere i skjæringspunktet mellom rett og medisin. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 19-31.
 • Vis forfatter(e) (2015). Right to Hospital Care and Prioritisation from a Law and Politics Perspective - The Experiences of Norway and Denmark. European Journal of Social Security (EJSS). 409-435.
 • Vis forfatter(e) (2012). Velferd og menneskerettigheter: "Ulovlig opphold" som grunnlag for å avskjære helse- og sosialhjelp? Tidsskrift for velferdsforskning. 93-108.
 • Vis forfatter(e) (2011). Huleboer-dommen og bruk av tvang i sykehjem: Rt. 2010 s. 612 :. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 50-68.
 • Vis forfatter(e) (2010). Recent developments in Nordic health law. European Journal of Health Law. 279-294.
 • Vis forfatter(e) (2009). Frivillighet, tvang og menneskeverd ved innleggelse i det psykiske helsevernet etiske og juridiske utfordringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1175-1181.
 • Vis forfatter(e) (2008). Barns rett til selvbestemmelse og medbestemmelse i beslutninger om helsehjelp. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 4-27.
 • Vis forfatter(e) (2006). Ytringsfrihet i islam. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 131-147.
 • Vis forfatter(e) (2006). Innledning: Helse og menneskerettigheter: internasjonale og nasjonale utfordringer. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 271-273.
 • Vis forfatter(e) (2006). Demens, samtykkekompetanse og rett til selvbestemmelse: Utfordringer ved behandling og forskning. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 362-371.
 • Vis forfatter(e) (2004). The Sami People and the Right of Self-Determination: Developments in International and Norwegian Law. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter.
 • Vis forfatter(e) (2004). Samtykke og medisinsk forskning - behov for mer nyanserte regler? Tidsskrift for Den norske legeforening. 2144-2146.
 • Vis forfatter(e) (1999). Menneskerettighetene mellom idealer og realiteter: Om universalisme, kulturrealisme og pluralisme i menneskerettighetstenkningen. Kritisk juss. 5-20.
 • Vis forfatter(e) (1999). Dødsdommen mot Öcalan og det kurdiske folks skjebne. Kritisk juss. 103-106.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2001). Biobanker : Innhenting, oppbevaring, bruk og destruksjon av humant biologisk materiale. 19/2001. 19/2001. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Klimasøksmålet og dommen i Høyesterett.
 • Vis forfatter(e) (2013). Human Rights and Gender Equality: the UN System/CEDAW.
 • Vis forfatter(e) (2013). HIV/AIDS, Human Rights and the Role of AFSA.
 • Vis forfatter(e) (2013). "Introduction", Juridification and Social Citizenship in the Welfare State.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Litigating health rights – what happened with the mega-judgments?
 • Vis forfatter(e) (2013). Kvinners rett til liv og helse.
 • Vis forfatter(e) (2004). "Persia, Iran og Den islamske republikk".
 • Vis forfatter(e) (2002). Jakten på det normale: Hvordan kan jussen sikre menneskeverdet?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Right to hospital care and prioritisation from a law and politics perspective – experiences from Norway and Denmark.
 • Vis forfatter(e) (2015). Right to hospital Care and Prioritization from a Law and Politics Perspective - Experiences from Norway and Denmark.
 • Vis forfatter(e) (2015). Rett til helsehjelp og prioritering: Perspektiver på rettslig regulering.
 • Vis forfatter(e) (2015). Prioriteringsveiledere som styringsverktøy i skjæringspunktet mellom rett og medisin.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Protocol to the African Charter on Human and People's Rights of Women in Africa as a tool to address reproductive health and HIV.
 • Vis forfatter(e) (2013). Constitution, Democracy and Social Rights: A Current Debate in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2013). An International Perspective on the Right to Health.
 • Vis forfatter(e) (2012). Barns rett til medbestemmelse.
 • Vis forfatter(e) (2012). "The Norwegien Constitution and Social Rights".
 • Vis forfatter(e) (2012). "Maternal mortality and women's right to health: Added value of CEDAW?".
 • Vis forfatter(e) (2012). "Helse som velferdsgode og menneskerettighet: om rettsligjøring og statlig ansvar".
 • Vis forfatter(e) (2012). "Grunnloven og de økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene".
 • Vis forfatter(e) (2012). "Grunnlov, velferdsstat og medborgerskap".
 • Vis forfatter(e) (2012). "Fra rettsstat til velferdsstat:Om grunnlovsbeskyttelse av velferdsgoder".
 • Vis forfatter(e) (2012). "De lange linjer: Grunnloven og utviklingen mot velferdsstaten".
 • Vis forfatter(e) (2009). Ytringsfriheten og dens nære slektninger - Om ytringsfrihet og gjensidig avhengighet mellom "negative" og "positive" menneskerettigheter.
 • Vis forfatter(e) (2009). Ytringsfriheten og dens nære slektninger.
 • Vis forfatter(e) (2009). Vulnerable patients and patient rights.
 • Vis forfatter(e) (2009). Legal pluralism and human rights of women: Some challenges.
 • Vis forfatter(e) (2009). Health in a human rights perspective.
 • Vis forfatter(e) (2008). Biobank Law i Norway - Critical Reflections.
 • Vis forfatter(e) (2008). "Kjønnslemlestelse i et rettighetsperspektiv".
 • Vis forfatter(e) (2007). The Norwegian Welfare State: Basic Principles and Right.
 • Vis forfatter(e) (2007). Shirin Ebadi: Om Islam, demokrati og menneskerettigheter.
 • Vis forfatter(e) (2007). Rights of women in Islamic law - challenges in teory and interpretation.
 • Vis forfatter(e) (2007). Ny formålsparagraf i et menneskerettslig perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2007). Menneskerettigheter i helse- og sosialtjenesten.
 • Vis forfatter(e) (2007). Incest og taushetsplikt.
 • Vis forfatter(e) (2007). Human rights, dignity and autonomy in health care and social services: Nordic perspectives.
 • Vis forfatter(e) (2007). Formål for framtida - et menneskerettslig perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2007). Biobank Law in Norway - Critical Reflections.
 • Vis forfatter(e) (2007). Barnet som pasient og beslutningstaker.
 • Vis forfatter(e) (2006). Rights of Muslim women and the relationship between international human rights and Islamic law.
 • Vis forfatter(e) (2006). Retten til helsehjelp fra et samisk perspektiv: Med fokus på det psykiske helsevern.
 • Vis forfatter(e) (2006). Overview over medical law activities in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2006). Hvordan bør en ny formålsparagraf for grunnskolen formuleres?
 • Vis forfatter(e) (2006). Autonomi- og verdighet i helse- og sosialtjenesten.
 • Vis forfatter(e) (2004). Ytringsfrihet og demokrati i Iran.
 • Vis forfatter(e) (2004). Women, equality and rationality in Islam: Islamic law from the perspective of Iranian women.
 • Vis forfatter(e) (2004). Universal and Islamic Conception of Human Rights: Human Equality as the Common Ground.
 • Vis forfatter(e) (2004). Krav til deltakernes autonomi og gyldige samtykke.
 • Vis forfatter(e) (2004). Helse som menneskerettighet - internasjonale og nasjonale perspektiver.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kort presentasjon: Hensyn og krav ved regulering av medisinsk forskning.
 • Vis forfatter(e) (2003). "The Sami People and Self-determination".
 • Vis forfatter(e) (2003). "Self-determination for indigenous peoples: With a special focus om the Saami people".
 • Vis forfatter(e) (2003). "Kvinners rettsstilling i de moderne rettsstater".
 • Vis forfatter(e) (2003). "Den samiske brukeren i fokus": "Den samiske pasienten og retten til selvbestemmelse".
 • Vis forfatter(e) (2002). Utviklingen av de moderne rettsstater, med blikk på rettsstillingen for kvinner og urfolk.
 • Vis forfatter(e) (2002). Symposium: Native values, self-determination, and collective rights: First nations perspectives. The Sami people in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2002). Symposium: Human dignity in the Muslim world: Human rights and dignity in Iran.
 • Vis forfatter(e) (2002). Retten til å dø og plikten til å hjelpe: Behandlingsnekting, hjelpeplikt og bruk av tvang ved øyeblikkelig hjelp.
 • Vis forfatter(e) (2002). Pasientens selvbestemmelsesrett - teori og praktiske implikasjoner.
 • Vis forfatter(e) (2002). "Islam, Human Rights and the Islamic Republic of Iran" basert på bidrag i bok "Democracy, Human Rights and Islam in modern Iran".
 • Vis forfatter(e) (2001). Kim Dae-jung, koreansk gjenforening og menneskerettigheter.
 • Vis forfatter(e) (2001). Den norske velferdsstat, pasientrettigheter og selvbestemmelse.
Annet produkt
 • Vis forfatter(e) (2005). Om selvbestemmelse og integritetsvern ved medisinsk og helsefaglig forskning: Behov for nye regler?
 • Vis forfatter(e) (2005). Om selvbestemmelse og integritetsvern med medisinsk og helsefaglig forskning: Behov for nye regler?
Leder
 • Vis forfatter(e) (2016). Introduksjon. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 1-5.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2007). Bokomtale av Vigdis Vevstad: "Utvikling av et felles europeisk asylsystem. Jus og politikk", Universitetsforlaget, Oslo 2006. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 858-869.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2022). Menneskerettigheter i helse- og omsorgstjenesten. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2022). Health and Human Rights - Global and European Perspectives. Intersentia.
 • Vis forfatter(e) (2020). Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Gyldendal Juridisk.
 • Vis forfatter(e) (2018). Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2018). Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste. Cappelen Damm Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2014). Juridification and social citizenship in the welfare state. Edward Elgar Publishing.
 • Vis forfatter(e) (2014). Grunnloven og velferdsstaten. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2013). Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law. Cambridge University Press.
 • Vis forfatter(e) (2009). Human Rights, Dignity and Autonomy in Health Care and Social Services: Nordic Perspektives. Intersentia.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2008). Menneskerettslige aspekter knyttet til kjønnslemlestelse og helseundersøkelser. Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 5/2008, UiO.
 • Vis forfatter(e) (2000). Pasientens rett til selvbestemmelse ved medisinsk behandling.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2001). Democracy, Human Rights and Peace in Korea: Psycological, Political and Cultural Perspectives. Kyoyook-kwahak-sa Publishing Company.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Menneskelig biologisk materiale. Forskningsetisk Bibliotek. 2 sider.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2018). Valdtektsdebatten må opp av skyttergravene. Agenda Magasin.
 • Vis forfatter(e) (2013). Din stemme teller. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2012). Grunnlova og menneskerettane. Bergens Tidende. 30-30.
 • Vis forfatter(e) (2010). Etter New Page. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kjønnslemlesting: Bruk lovverket. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Pasienten i fokus. Bergens Tidende. 29-29.
 • Vis forfatter(e) (2003). Fortidens krenkelser fortsetter. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (1998). Pasientens rett til selvbestemmelse ved medisinsk behandling. -.
Programledelse
 • Vis forfatter(e) (2023). Klimasøksmålet til Menneskerettighetsdomstolen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Retten til arbeid og de "papirløse". 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Vulnerability and Autonomy: Competing Ideas in Human Rights. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Human Rights Principles and Patient Rights. 35 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Forsvarlighet og menneskerettigheter. 56 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Avslutning: Menneskerettighetenes betydning for rett og rettsutvikling i helse- og omsorgstjenesten. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). § 110. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Fra lov til rett - om realisering av retten til abort i Norge og Sør-Afrika. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Om retten til å motsette seg øyeblikkelig helsehjelp i livets sluttfase. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Når mangler et „samtykke“ - Utfordringer knyttet til et samtykkebasert voldtektsstraffebud. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Forsvarlig eldreomsorg? Et kritisk blikk på dom avsagt av Oslo tingrett. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). De juridiske rammene. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Retten til sykehustjenester i Norge og Danmark: Komparative betraktninger om rett, politikk og faglig skjønn. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Menneskerettigheter og grunnlovsbestemmelser. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Barns rett til den høyest oppnåelige helsestandard. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Undocumented migrants`access to health care services in Europe : tensions between international human rights, national law and professional ethics. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Juridification and social citizenship: international law, democracy and professional discretion. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Introduction. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Grunnloven og retten til utdanning. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Grunnloven og retten til arbeid. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Grunnloven og de sosiale rettighetene. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Fra rettsstat til velferdsstat: Grunnloven og den moderne samfunnskontrakten. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Prioritering av helsetjenester og retten til nødvendig helsehjelp: noen tanker om rett og politikk. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Maternal mortality and women's right to health. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Fra liberal rettsstat til sosial velferdsstat: Om grunnlovsbeskyttelse av velferdsgoder. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). The Right to Health Protection for the Elderly: Key Elemenths and State Obligations. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Health and Human Rights in the European Context. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Female genital mutilation: a brief description and its prevalence in Norway. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Female Genitial Mutilation and the Rights to Privacy: a Double-edged Sword. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Children and the Right to Health Protection. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Barns rett til helsetjenester. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Kjønnslemlestelse : Norges menneskerettslige forpliktelser. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Introduction. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Dignity and human rights in the modern welfare state. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Conclusions and challenges. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Autonomy, human dignity and treatment of individuals with cognitive impairment. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Preface. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Chapter 7: Universal and Islamic Conception of Human Rights and Justice. 64 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Chapter 6: Rights of Woman and Childres in Iran. 39 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Chapter 5: Islamic Conception of Justice, Law, and Human Rights. 36 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Chapter 1: Identity, Struggle, and Aspirations of the Iranian People. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Chapter 10: Democracy, Human Rights, and the Iranian Government. 42 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kravet om årsakssammenheng ved pasientskadeerstatning for informasjonssvikt. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). The Process of Peace and Human Rights in the Korean Peninsula. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Da mor var mor og far var far: Noen betraktninger om forplantningsteknologi, verdivalg og juss. 28 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2006). Svangerskapsomsorg - en menneskerett også for fattige kvinner. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 291-300.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2018). Styring, prioritering og likebehandling – om bokens innhold. 12-29.
 • Vis forfatter(e) (2014). Fra rettsstat til velferdsstat: Oversikt over bokens tematikk. 13-15.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2013). Introduction. 1-25. I:
  • Vis forfatter(e) (2013). Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law. Cambridge University Press.
 • Vis forfatter(e) (2013). Conclusions. 625-655. I:
  • Vis forfatter(e) (2013). Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law. Cambridge University Press.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2015). Strides om helsehjelp til papirløse. Tidsskriftet sykepleien. 38-40.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Rettsliggjøring og sosialt medborgerskap

Prioritering av helsetjenester og rettslig regulering

Grunnloven og velferdsstaten

Seksuell og reproduktiv helse - fokus på kvinners rettigheter i Sør-Afrika

Education

Graduated from University of Oslo, Faculty of law (Cand jur), 1989
Doctor of law (Dr. juris), University of Bergen, Faculty of law, 1998

Employment history

Professor, University of Bergen, Faculty of law, 2006-
Postdoc, University of Bergen, Faculty of law, 2003-2005
Associate professor, University of Bergen, Faculty of law, 1998-2006
Research fellow, University of Bergen, Faculty of law, 1991-1998
Research fellow, University of Oslo, Institute of Women´s Law, 1989-90

Main areas of ongoing research and related activities

Research interests include a broad range of issues related to the welfare state, citizenship, human rights and democracy.

Coordinator of the University of Bergen interdisciplinary research program on Democracy and Rule of Law (2008-2012).

Leader of three interdisciplinary research projects, all funded by the Norwegian Research Council: The NORGLOBAL project (Norway-Tanzania) “Health promotion, dignity and human rights: improvement of maternal health” (2010-2013), examining human rights obligations related to maternal health in Tanzania; “Juridification and social citizenship in the Norwegian welfare state: towards a multidimensional analysis (2011-2014), which includes empirical and normative analysis of juridification processes as they play out in the Norwegian welfare state, and their implications for inclusion of vulnerable groups and their social citizenship; and “Constitution, welfare state and citizenship” (2011-2014), exploring the influence of the Norwegian Constitution on the notion of citizenship and the legal and political interplay between the Constitution and the development of the Norwegian welfare state. All projects have international partners.

Member of the interdisciplinary research project 'Should States Ratify Human Rights Conventions?' (2009-2010), headed by prof. Andreas Føllesdal and prof. Geir Ulfstein (Centre for Advanced Study, Oslo), resulting in the upcoming volume Women’s Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law (Hellum and Aasen eds., Cambridge University Press, 2013).