Hjem
Henry John Mælands bilde

Henry John Mæland

Professor, Emeritus
 • E-postHenry.Maland@uib.no
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Lærebok
 • Mæland, Henry John. 2013. Kort prosess - En innføring i den sivile rettergang etter tvisteloven. Justian AS.
 • Mæland, Henry John. 2012. Norsk alminnelig strafferett. Justian AS.
 • Mæland, Henry John. 1999. Innføring i alminnelig strafferett 2.utg. Justian AS.
 • Mæland, Henry John; Gussgard, Karenanne; Myhrer, Tor-Geir; Melhus, Kjell; Sæbø, Rune. 1999. Forbrytelser i gjeldsforhold NOU 1999: 23. Statens forvaltningstjeneste.
Vitenskapelig artikkel
 • Mæland, Henry John. 2018. Menneskerettighetsdomstolens sensur av politiets håndtering av demonstrasjoner. Tidsskrift for strafferett. 301-315.
 • Mæland, Henry John. 2002. Fra Kriminalloven til straffeloven. Tidsskrift for strafferett. 326-337.
 • Mæland, Henry John. 2000. Om den kriminalpolitiske utviklingen de siste tiår. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 193-202.
 • Mæland, Henry John. 1996. Om mortifikasjon og krav om rettsstrid. Lov og Rett. 22-37.
 • Mæland, Henry John. 1996. Hva skjer med injurievernet? Lov og Rett. 1-2.
 • Mæland, Henry John. 1991. Straffesaken mot Sveinung Rødseth og begjæringene om gjenopptagelse. Lov og Rett. 561-574.
 • Mæland, Henry John. 1990. Fremleggelse av dokumentbevis i tvistemål. Jussens venner. 06-22.
 • Mæland, Henry John. 1990. Fremleggelse av dokumentbevis i tvistemål. Jussens venner. 6-22.
 • Mæland, Henry John. 1986. Om injurielovgivningen og Fleischers kritikk av Andenæs og Bratholm. Lov og Rett. 3-26.
Rapport
 • Husabø, Erling Johannes; Borvik, Bjørnar; Jacobsen, Jørn RT; Mæland, Henry John; Gröning, Linda; Aall, Jørgen; Aarli, Ragna; Øyen, Ørnulf. 2012. Høyringsfråsegn til framlegg om utvida straffansvar for førebuing av terrorhandlingar m.m. .
 • Mæland, Henry John; Ellingsen, Ingrid Lycke; Jensen, Inger Marie Dons. 2007. Fritz Moen og norsk strafferettspleie Norges offentlige utredninger NOU 2007:7. .
 • Mæland, Henry John. 1997. STRAFF OG MORTIFIKASJONER VED ÆREKRENKELSER. .
Vitenskapelig foredrag
 • Mæland, Henry John. 2007. Granskingen av straffesakene mot Fritz Moen.
 • Mæland, Henry John. 2007. Granskingen av straffesakene mot Fritz Moen.
 • Mæland, Henry John. 2004. Libel and the respect for privacy in mass media news reporting. Courses of action and sanctions available to plaintiffs - a commentary om conditions in Norway and Denmark.
 • Mæland, Henry John. 2001. Ytringsfrihet og personvern.
 • Mæland, Henry John. 2000. Straffelovrådets utkast til nye bestemmelser om forbrytelser i gjeldsforhold (NOU 1999:23).
 • Mæland, Henry John. 2000. Personvern og ytringsfrihet i lys av Strasbourg.
 • Mæland, Henry John. 2000. De norske klagesakene for Strasbourg om injurier.
 • Mæland, Henry John. 2000. "En gjennomgåelse og vurdering av politivoldsaken og Boomerang-sakene fra Bergen".
Anmeldelse
 • Mæland, Henry John. 1988. Anmeldelse av Nils Jareborg's bok: Brotten, tredje häftet. Brotten mot allmänheten och staten. 2. uppl. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 225-226.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Mæland, Henry John; Auglend, Ragnar L.; Røsandhaug, Knut. 2004. Politirett 2. utg. Gyldendal Akademisk.
Vitenskapelig monografi
 • Mæland, Henry John. 2009. Kort prosess En innføring i den sivile rettergang etter tvisteloven 2.utg.
 • Mæland, Henry John. 2006. Kort prosess En innføring i den sivile rettergang etter tvisteloven.
 • Mæland, Henry John. 2006. Kort prosess En innføring i den sivilie rettergang etter tvisteloven.
 • Mæland, Henry John. 2004. Innføring i alminnelig strafferett, 3.utg.
 • Mæland, Henry John. 1988. Voldgift.
Fagbok
 • Mæland, Henry John; Auglend, Ragnar L. 2016. Politirett - 3. utgave. Gyldendal Juridisk.
 • Mæland, Henry John; Auglend, Ragnar L.; Røsandhaug, Knut. 2001. Regelsamling for politiet. Gyldendal Norsk Forlag AS.
 • Røsandhaug, Knut; Mæland, Henry John; Auglend, Ragnar L. 1998. Politirett. ad notam Gyldendal.
 • Mæland, Henry John; Auglend, Ragnar L.; Røsandhaug, Knut. 1998. Politirett. ad notam Gyldendal.
 • Mæland, Henry John; Strandbakken, Asbjørn; Gussgard, Karenanne; Myhrer, Tor-Geir; Ysen, Heidi. 1996. Erstatning i anledning strafforfølgning NOU 1996:18. STATENS FORVALTNINGSTJENESTE.
 • Mæland, Henry John; Strandbakken, Asbjørn. 1995. Reformer innen injurielovgivningen NOU 1995:10. Statens Forvaltningstjeneste.
 • Mæland, Henry John. 1995. Innføring i alminnelig strafferett. Justian A.S.
 • Mæland, Henry John. 1986. Ærekrenkelser. Universitetsforlaget.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Mæland, Henry John; Sefland, Alfa-Merethe. 1998. Hele mennesket. Innsyn. 22-23.
Kronikk
 • Irgens, Lorentz; Mæland, Henry John. 1997. Register for friskere barn. [Kronikk]. Bergens Tidende. 20.
 • Irgens, Lorentz; Mæland, Henry John. 1997. Register for friskere barn. [Kronikk]. Bergens Tidende. 20.
Doktorgradsavhandling
 • Mæland, Henry John. 1984. Ærekrenkelser : en rettsdogmatisk undersøkelse av norsk lovgivning til beskyttelse av ære og omdømme.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Mæland, Henry John. 2013. Grunnlaget for tiltale - et synspunkt om saksbehandling. 9 sider.
 • Mæland, Henry John. 2011. Recent Developments in the Relationships between Judge and Parties in Norwegian Courts. 15 sider.
 • Mæland, Henry John. 2005. Libel and the Respect for Privacy in Mass Media. Courses of Action and Sanctions Available to Plaintiffs - a Commentary on Conditions in Norway. 13 sider.
 • Mæland, Henry John. 2003. Kommentarer til §§ 56 - 63. 68 sider.
 • Mæland, Henry John. 2002. Om heftelse. 15 sider.
 • Mæland, Henry John. 1998. Demonstrasjoner og politiet. 18 sider.
 • Mæland, Henry John. 1995. Ærekrenkelser. 33 sider.
Poster
 • Mæland, Henry John. 2001. Evaluering av doktorgradsavhandlinger.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Books:

1986 Ærekrenkelser, Universitetsforlaget AS (On Defamation 554 pages)

1988 Voldgift, Universitetsforlaget AS (Arbitration 338 pages).

1995, and 2004 3rd ed, Innføring i strafferett, Justian AS (An introduction into Criminal Law 282 pages).

1998, and 2016 3rd ed Politirett, AdNotam Gyldendal AS (Police Law – 1520 pages – co-editor).

2006, and 2013 3rd ed, Kort prosess, Justian AS (Short procedure. An introduction into the Dispute Act  306 pages)

2012 Norsk alminnelig strafferett, Justian AS (Norwegian Criminal Law, 411 pages)

 

Other publications:

Working papers on new legislation by the Committee on Criminal Law: in the period as chairman:

NOU 1993:21  Fast promillegrense til sjøen

NOU 1995:10  Reformer innen injurielovgivningen

NOU 1996:18  Erstatning i anledning straffeforfølgning

NOU 1999:23  Forbrytelser i gjeldsforhold

NOU 2002:22  En alminnelig straffebestemmelse mot korrupsjon 

The report of the Committee of investigation of the Police and Prosecuting authorities in the case of Fritz Moen is published as NOU 2007:7  Fritz Moen og norsk strafferettspleie

In addition several academic articles on Criminal Law and on Criminal and Civil Procedure Law.

Education:

1979 Law Degree, University of Bergen (juridisk embetseksamen)

1984 Doctor Juris, University of Bergen (dissertation: Defamation)

Professional Positions:

1980 Lecturer/assistant professor at the Faculty of Law, University of Bergen, (universitetslektor/stipendiat ved Det juridiske fakultet).

1984 Associated professor at the Faculty of Law, University of Bergen, (førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet).

1988 Professor at the Faculty of Law.

1984-1986 Served several times in this period as a judge of the Bergen City Court, Bergen

1986-1994 Served several times in the period as a judge of the Gulating Court of Appeal (the district of Rogaland, Hordaland and Sogn og Fjordane to the west of Norway).

2001-2002 Served three months as a judge of The Supreme Court of Norway,

1990-2004 Chairman of the Norwegian Committee on Criminal Law, which is an advisory Body for the Ministry of Justice.

1988-1991, 1994-1995 Director of the Department of Public and International Law, the Faculty of Law, University of Bergen.

1992-1995 Head of Department (next to Dean) of the Faculty of Law, University of Bergen (Prodekanus).

1995-1998 Dean of the Faculty of Law, University of Bergen (Dekanus).

1999-2017 Appointed several times by the Norwegian Government as General Prosecuting Attorney (setteriksadvokat).

1991-2000 Member of the Committee of editors of the legal periodical: “Lov og Rett” Universitetsforlaget, (Medlem av redaksjonsutvalget til Lov og Rett, Universitetsforlaget, 1993-2000).

1998-2008 Proceeded several trials at the Bar as Attorney at Law, civil cases as well as criminal cases, representing the company of lawyers named “Advokatfirma Turid Mæland”, Strandgaten 9, 5013 Bergen.

2006-2007 Chairman of the Committee of the investigation of the Police and Prosecuting authorities in the case of Fritz Moen, a committee appointed by the Norwegian Government.