Hjem
Hilde Birgitte Hjertager Lunds bilde

Hilde Birgitte Hjertager Lund

Førsteamanuensis
 • E-posthilde.b.lund@uib.no
 • Telefon+47 55 58 39 43
 • Besøksadresse
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Jeg forsker på emner knyttet til ledelse, kulturelt mangfold og politikk i utdanningssektoren. Jeg er særlig interessert i ledelsesutfordringer og vilkår i en kulturelt mangfoldig utdanningssektor, sosial ulikhet og maktrelasjoner i utdanning.

Doktorgradsprosjektet mitt (2022) har tittelen: Ulikhet, likhet og mangfold. Pedagogisk ledelse og foreldreskap i kulturelt mangfoldige barnehager. Doktorgradsprosjektet er tilknyttet Barnkunne - senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestlandet og arbeidspakke 10: Ledelse og mangfold i barnehager

Studien undersøker betydningen pedagogisk ledelse har for det pedagogiske innholdet og kvaliteten knyttet til inkludering og forståelser av mangfold. Studien er kvalitativ og bruker semistrukturerte intervju, feltarbeid og deltakende observasjon som metode. Pedagogiske ledere og styrere er intervjuet og barnehagens praksiser knyttet til den pedagogiske lederrollen og mangfoldsforståelser er innhentet gjennom etnografiske observasjonsstudier. Foreldreperspektivet i studien er innhentet gjennom semistrukturerte intervjuer med flyktningforeldre. 

Roller og verv 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). “We try to give a good life to the children”-refugee parents and ECE professionals experiences of the early childhood education partnership in Norway. Frontiers in Education. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). «Vi må gjøre som nordmenn, gå på tur og sånn, integrere oss»: Flyktningforeldres erfaringer med barnehagen. Nordisk barnehageforskning. 192-214.
 • Vis forfatter(e) (2021). "We are equal, but I am the leader". Leadership enactment in early childhood in Norway. International Journal of Leadership in Education.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). Mangfold under lupen. Teori og praksis.
 • Vis forfatter(e) (2024). Mangfold i barnehagen.
 • Vis forfatter(e) (2024). Kultursensitiv tilnærming i barnehagen. Utfordringer og muligheter .
 • Vis forfatter(e) (2024). Kulturelt mangfold i barnehagen.
 • Vis forfatter(e) (2024). Flerkulturell forståelse. Kultur, perspektiver og kulturell kompetanse.
 • Vis forfatter(e) (2024). Exploratory workshop: Discussion around contributions to the Handbook on Communities, Families and Schooling in Education Research .
 • Vis forfatter(e) (2024). Det flerkulturelle klasserommet- Kultur, perspektiver og kulturell kompetanse .
 • Vis forfatter(e) (2024). "I Norge går alle på tur". Barnehagen som språklærings- og inkluderingsarena. Utfordringer og muligheter.
 • Vis forfatter(e) (2023). Pedagogisk ledelse, profesjonsutvikling og kulturelt mangfold i barnehagen.
 • Vis forfatter(e) (2023). Mangfoldskonstruksjoner, institusjonaliserte barnehagepraksiser og kultursensitivitet. Utfordringer og muligheter.
 • Vis forfatter(e) (2023). Ledelse og profesjonsutvikling barnehagen. Endring og kunnskapsutvikling.
 • Vis forfatter(e) (2023). Ledelse i spenn. Nyere forskning om lederroller i utdanningssektoren.
 • Vis forfatter(e) (2023). Ledelse i spenn –Å balansere mellom kontroll og autonomi i en kompleks utdanningskontekst.
 • Vis forfatter(e) (2019). Pedagogiske ledere mellom marked og profesjon .
 • Vis forfatter(e) (2012). Det flerkulturelle klasserommet Foredrag - Faglig pedagogisk dag UIB .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). “Good parents know what is best for the child”. Refugee Parents and ECE Professionals Experiences of their partnership in the Early Childhood Education institution in Norway .
 • Vis forfatter(e) (2024). Hvordan vi ser for oss at forskningsprosjekter ved BARNkunne, kan bidra til policy utvikling og styrking av barnehagesektoren? Om BARNkunnes portefølje og hva de bidrar til .
 • Vis forfatter(e) (2024). Diversity constructions in two separate Norwegian educational context .
 • Vis forfatter(e) (2023). Towards a more inclusive Education? Pedagogical Leadership in Early childhood education in Norway .
 • Vis forfatter(e) (2023). Metodologiske utfordringer med forskning på «mangfold» i utdanningskontekster.
 • Vis forfatter(e) (2023). Kontroll eller autonomi? Å navigere spenninger - pedagogiske ledere som bakkebyråkrater.
 • Vis forfatter(e) (2023). Enfoldig, flerfoldig og mangfoldig. Forskning på kulturelt mangfold i barnehagen – en litteraturstudie.
 • Vis forfatter(e) (2022). Pedagogisk ledelse i kulturelt mangfoldige barnehager- Profesjonsutvikling, makt og institusjonaliserte barnehagepraksiser .
 • Vis forfatter(e) (2022). Difference, equality and diversity. Pedagogical Leaders’ Leadership Practice and Diversity Constructs, and Refugee Parents Experience encountering the kindergarten" .
 • Vis forfatter(e) (2022). "Gjennom forskerens blikk"-Metodiske utfordringer og muligheter med deltakende observasjon i studier av barnehageledelse.
 • Vis forfatter(e) (2021). “We must do like the Norwegians, go hiking, outdoor activities and things like that."Refugee parents’ experiences with parental cooperation and encountering kindergarten. .
 • Vis forfatter(e) (2021). “Through the researcher’s gaze” Preconceptions, understandings, and reflexivity in qualitative research in a kindergarten setting .
 • Vis forfatter(e) (2021). «Vi er vel egentlig alle like». Pedagogisk ledelse, mangfoldskonstruksjoner og foreldresamarbeid i barnehagen. .
 • Vis forfatter(e) (2021). «Jeg liker at barnet mitt trives i barnehagen, men noen ganger er jeg litt redd». Møter mellom etniske minoritetsforeldre og barnehagen .
 • Vis forfatter(e) (2021). Etniske minoritetsforeldres erfaringer med foreldresamarbeidet i barnehagen.
 • Vis forfatter(e) (2020). "Vi er alle like og drar lasset sammen". Pedagogisk ledelse i barnehagen.
 • Vis forfatter(e) (2019). “Betwixt and between”- educational managers between the market and profession".
 • Vis forfatter(e) (2019). Pedagogisk ledelse i møte med kulturelt mangfold i barnehagen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Metodiske utfordringer og refleksjoner på feltarbeid i egen kultur.
 • Vis forfatter(e) (2019). Ledelse i møte med kulturelt mangfold .
 • Vis forfatter(e) (2019). "Cultural diversity as equality, inequality or awareness? Educational leaders perceptions and practices on cultural diversity" .
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2002). Søte, frie og moderne. En studie av unge japanske middelklassekvinners livsprosjekter i Shizuoka,Japan.
Lydmateriale
 • Vis forfatter(e) (2024). Når begynner og slutter ledelse?
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). Mangfoldsforståelser under lupen. Barnehagefolk. 14-21.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2022). Ulikhet, likhet og mangfold. Pedagogisk ledelse og foreldreskap i kulturelt mangfoldige barnehager.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2024). – Vi tar ikke for gitt at alle barn kjenner Bukkene Bruse .
 • Vis forfatter(e) (2024). Dette fikk tre familier fra andre land til å stusse da de kom til Bergen. .
 • Vis forfatter(e) (2022). Det er mange ting man tar for gitt i den norske barnehagen.
Programledelse
 • Vis forfatter(e) (2023). Foreldresamarbeid og mangfold.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). “Through the researcher’s gaze”. Field roles, positioning and epistemological reflexivity doing qualitative research in a kindergarten setting. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). «De er jo alle barn»–Mangfoldskonstruksjoner i barnehagen-. 28 sider.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2023). Tre ulike måter å forstå mangfold på. Første steg. 18-22.
 • Vis forfatter(e) (2023). Stor variasjon i hvordan pedagogiske ledere møter kulturelt mangfold. Første steg. 57-57.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.