Hjem
Gudrun Holgersens bilde

Gudrun Holgersen

Professor, emerita
 • E-postHolgersen@uib.no
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Bøker
 • Holgersen, Gudrun. 2016. Arbeidsavklaring og trygdeytelser. Fagbokforlaget. 324 sider. ISBN: 978-82-450-1504-1.
 • Holgersen, Gudrun. 2008. Barnerett. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 374 sider. ISBN: 978-82-7634-332-8.
 • Holgersen, Gudrun; Kaasen, Kai; Lilleholt, Kåre. 2002. Nybrott og odling Festskrift til Nils Nygaard på 70-årsdagen. Fagbokforlaget.
 • Holgersen, Gudrun; Krüger, Kai; Lilleholt, Kåre. 2002. Nybrott og odling : Festskrift til Nils Nygaard på 70 års dagen. Fagbokforlaget. 664 sider. ISBN: 82-7674-827-9.
 • Holgersen, Gudrun; Tellefsen, Marianne. 2002. Barnet og loven ny oppdatert elektronisk utgave.
 • Holgersen, Gudrun; Tellefsen, Marianne. 1999. Barnet og loven. Lovtekster med kommentarer for deg som arbeider med barn [2. utg.]. Kommuneforlaget. ISBN: 82-446-0625-8.
 • Holgersen, Gudrun; Nygaard, Nils. 1998. Trygderettslige emner. 11 sider. ISBN: 82-419-0238-7.
 • Nygaard, Nils; Holgersen, Gudrun. 1998. Trygderettslige emner. 11 sider. ISBN: 82-419-0238-7.
 • Nygaard, Nils; Holgersen, Gudrun. 1996. Trygderett Lovforståelse-analysemetode og begrep. 2. utg. 283 sider. ISBN: 82-419-0196-8.
 • Holgersen, Gudrun; Tellefsen, Marianne. 1995. Barnet og loven : lovtekster med kommentarer for deg som arbeider med barn. 565 sider. ISBN: 82-446-0197-3.
 • Nygård, Nils; Holgersen, Gudrun. 1994. Trygderett. Lovforståelse - analysemetode og begrep. 276 sider. ISBN: 82-419-0155-0.
 • Holgersen, Gudrun. 1992. Tilbake til arbeid? Folketrygdens regler om ytelser under attføring med hovedvekt på de sentrale vilkår. 548 sider.
Tidsskriftartikler
 • Holgersen, Gudrun. 2017. Arbeidsavklaringspenger: om varighet, forlengelse og forholdet til uføretrygden. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 14: 204-240. doi: 10.18261/issn.2464-3378-2017-03-04-03
 • Holgersen, Gudrun. 2012. "Arbeidsavklaring" og uførepensjon i den norske folketrygden. Nordisk socialrättslig tidskrift. 5-6 2012. 35-65.
 • Holgersen, Gudrun. 2011. Arbeidsevne, inntektsevne og arbeidsavklaring. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 8: 259-275.
 • Holgersen, Gudrun. 2011. ECRI's syn på kjønnslemlestelse (ECRI- Europarådets kommisjon mot rasisme og intoleranse). Dagbladet. Publisert 2011-09-09.
 • Holgersen, Gudrun. 2010. Anmeldelse av Pedre Lødrup, Eldbjørg Kluften, Trine Eli Linge og Vibeke Gjøslien: Vergemålsloven med kommentarer. Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo 2008. Tidsskrift for rettsvitenskap. 1. 182-193.
 • Holgersen, Gudrun. 2010. Kravet om attføring som vilkår for rett til uførepensjon - en analyse med utgangspunkt i Rt. 2010 s. 113. Tidsskrift for erstatningsrett. 7: 222-249.
 • Holgersen, Gudrun. 2009. Politikerne må ta sin del av skylden for at det fremdeles finnes rasisme i landet. Dagsavisen. Publisert 2009-02-26.
 • Holgersen, Gudrun. 2009. Siv bidrar til rasisme. Bergensavisen. Publisert 2009-02-28.
 • Holgersen, Gudrun. 2009. Kjønnslemlestelse skal bekjempes. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2009-03-08.
 • Holgersen, Gudrun. 2007. Hjelper ikke at saken blir henlagt. Bergens Tidende. 6. Publisert 2007-11-28.
 • Holgersen, Gudrun. 2005. Anmeldelse av Lucy Smith og Peter Lødrup's bok Barn og foreldre, 6. utg. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 1. 46-53.
 • Holgersen, Gudrun. 2005. Noen hovedpunkter i EU-rettens regulering av vern mot diskriminering i arbeidslivet, med hovedvekt på trakassering. Arbeidsrett og arbeidsliv. Bind 1: 55-71.
 • Holgersen, Gudrun. 2003. Tryggest å gifte seg. BA. 4-4. Publisert 2003-08-31.
 • Holgersen, Gudrun. 1999. Anmeldelse av Asbjørn Kjønstad:Innføring i Trygderett, 3.utg. Tidsskrift for rettsvitenskap. 3/99. 478-487.
 • Holgersen, Gudrun. 1998. Anmeldelse over Hege Brækhus' bok Mor kan ikke bli syk. Kritisk juss. 3. 270-275.
 • Holgersen, Gudrun. 1996. Trygderetten i søkelyset. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 3/96. 22-26.
 • Holgersen, Gudrun. 1992. Sykdom som trygderettslig vilkår. Jussens venner. 4. 225-252.
Rapporter/avhandlinger
 • Holgersen, Gudrun; Berg, Erling; Heiberg, Astrid Nøkleby; Magnussen, Olav; Risa, Alf Erling; Viljugrein, Ann; Bjørgen, Dagfinn; Fosse, Anette; Holte, Arnt; Overaae, Liv; Reegård, Stein; Røed, Knut; Storødegård, Merethe. 2007. Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre NOU - Norges offentlige utredninger 2007:4. Avdeling for offentlige publikasjoner, Norges offentlige utredninger 2007, Oslo. 297 sider.
 • Holgersen, Gudrun; Tellefsen, Marianne. 2006. Barnet og loven i utdrag. Kommuneforlaget AS, Oslo. 235 sider.
 • Holgersen, Gudrun; Craig, Ronald; Helgesen, Jan E.; Ilyas, Selma; Nystuen, Gro; Stensrud, Ellen; Øydegard, Johan Kr.; Henriksen, John B. 2002. Rettslig vern mot etnisk diskriminering (NOU 2002:12). NOU - Norges offentlige utredninger. 12. Statens Forvaltningstjeneste, Oslo. 419 sider.
 • Holgersen, Gudrun. 2000. Rettigheter og rettslige forpliktelser i barnevernet. Det juridiske fakultets skriftserie. Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, Bergen. 1 sider.
 • Krüger, Kai; Klausen, Roar; Holgersen, Gudrun. 1999. Katastrofejuss - særbehandling eller tilpasning av tradisjonell erstatningsrett? Det juridiske fakultets skriftserie. 78. Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, Bergen. 49 sider.
 • Myklebust, Ingunn Elise; Holgersen, Gudrun. 1999. Tilhøvet mellom kommunelova og hamnelova. Det juridiske fakultets skriftserie. 79. Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, Bergen. 71 sider.
 • Holgersen, Gudrun. 1992. Tilbake til arbeid? Folketrygdens regler om ytelser under attføring med hovedvekt på de sentrale vilkår. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet.
 • Holgersen, Gudrun. 1991. Tilbake til arbeid? : folketrygdens regler om ytelser under attføring med hovedvekt på de sentrale vilkår. 1 sider.
Bokkapitler
 • Holgersen, Gudrun. 2016. Skjæringspunktet mellom sykepenger og arbeidsavklaringspenger. Kapittel, sider 241-252. I:
  • Førde, Reidun; Kjelland, Morten; Stridbeck, Ulf. 2016. Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk. 626 sider. ISBN: 978-82-05-49372-8.
 • Holgersen, Gudrun. 2013. Sykdom, symptomer og diagnoser : Folketrygdens sykdomsvilkår i lys av nyere rettspraksis. artikkel 21, sider 301-314. I:
  • Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind; Syse, Aslak. 2013. Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk. 703 sider. ISBN: 978-82-05-42443-2.
 • Holgersen, Gudrun. 2013. Aldersdiskriminering. Alderdiskriminering, sider 207-219. I:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 sider. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Holgersen, Gudrun. 2011. "Er det ikke lov å spørre om graviditet". 7. artikkel, sider 115-140. I:
  • Erhag, Thomas; Mattsson, Titti; Bäckman, Therese. 2011. Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll. Santérus Academic Press Sweden. 511 sider. ISBN: 978-91-7359-046-4.
 • Holgersen, Gudrun. 2008. debattinnlegg i forbindelse med "Bevisfrågor i den nya "diskrimineringsrätten"". 4. del, sider 114-115. I:
  • Arnason, Ragnar Tomas. 2008. Forhandlingerne ved Det 37. nordiske Juristmøde, Bind II. Den islandske Styrelse, Reykjavik. 550 sider.
 • Holgersen, Gudrun. 2008. Etnisk diskriminering. Kapittel 5, sider 150-184. I:
  • Hellum, Anne; Ketscher, Kirsten. 2008. Diskriminerings- og likestillingsrett. Universitetsforlaget. 432 sider. ISBN: 978-82-15-01262-9.
 • Holgersen, Gudrun. 2008. Publisert foredrag i forbindelse med "Bevisfrågor i den nya "diskrimineringsrätten"". 4. del, sider 101-114. I:
  • Arnason, Ragnar Tomas. 2008. Forhandlingerne ved Det 37. nordiske Juristmøde, Bind II. Den islandske Styrelse, Reykjavik. 550 sider.
 • Holgersen, Gudrun. 2008. Kommentarer til Folketrygdloven kap. 10, 11 og 12 av 28. feb. 1997 nr. 19. Bind 2, sider 2565-2587. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 sider. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Holgersen, Gudrun. 2008. Kommentarer til Folketrygdloven kap. 6 av 28. feb. 1997 nr. 19. Bind 2, sider 2551-2553. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 sider. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Holgersen, Gudrun. 2007. Hennes barn - og hans. 6. artikkel, del V, sider 743-758. I:
  • Frantzen, Torstein; Giertsen, Johan; Moss, Giuditta Cordero. 2007. Rett og toleranse Festskrift til Helge Johan Thue. Gyldendal Akademisk. 806 sider. ISBN: 978-82-05-37592-5.
 • Holgersen, Gudrun. 2007. Tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon. Kapittel 12, sider 521-582. I:
  • Kjønstad, Asbjørn. 2007. Folketrygdloven med kommentarer, 2. utgave. Gyldendal Akademisk. 1062 sider. ISBN: 978-82-05-35608-5.
 • Holgersen, Gudrun. 2007. Ytelser under yrkesrettet attføring. Kapittel 11, sider 479-520. I:
  • Kjønstad, Asbjørn. 2007. Folketrygdloven med kommentarer, 2. utgave. Gyldendal Akademisk. 1062 sider. ISBN: 978-82-05-35608-5.
 • Holgersen, Gudrun. 2007. Ytelser under medisinsk rehabilitering. Kapittel 10, sider 431-478. I:
  • Kjønstad, Asbjørn. 2007. Folketrygdloven med kommentarer, 2. utgave. Gyldendal Akademisk. 1062 sider. ISBN: 978-82-05-35608-5.
 • Holgersen, Gudrun. 2007. Grunnstønad og hjelpestønad. Kapittel 6, sider 307-324. I:
  • Kjønstad, Asbjørn. 2007. Folketrygdloven med kommentarer, 2. utgave. Gyldendal Akademisk. 1062 sider. ISBN: 978-82-05-35608-5.
 • Holgersen, Gudrun. 2006. Erstatning og straff. Kapittel 5, sider 207-222. I:
  • Holgersen, Gudrun; Tellefsen, Marianne. 2006. Barnet og loven i utdrag. Kommuneforlaget AS, Oslo. 235 sider.
 • Holgersen, Gudrun. 2006. Nordiske og internasjonale forhold. Kapittel 2, sider 75-88. I:
  • Holgersen, Gudrun; Tellefsen, Marianne. 2006. Barnet og loven i utdrag. Kommuneforlaget AS, Oslo. 235 sider.
 • Holgersen, Gudrun. 2006. Familiemessige, personlige og økonomiske forhold. Kapittel 1, sider 7-72. I:
  • Holgersen, Gudrun; Tellefsen, Marianne. 2006. Barnet og loven i utdrag. Kommuneforlaget AS, Oslo. 235 sider.
 • Holgersen, Gudrun. 2005. Kommentar til Folketrygdslovens kap. 6. Bind 3, sider 2590-2592. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 sider. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Holgersen, Gudrun. 2005. Kommentar til Folketrygdlovens kap 10, 11 og 12. Bind 3, sider 2603-2620. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 sider. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Holgersen, Gudrun. 2002. Folketrygdloven på gullvekt. 421-431. I:
  • Holgersen, Gudrun; Krüger, Kai; Lilleholt, Kåre. 2002. Nybrott og odling : Festskrift til Nils Nygaard på 70 års dagen. Fagbokforlaget. 664 sider. ISBN: 82-7674-827-9.
 • Holgersen, Gudrun. 2002. Kommentarer til Folketrygdloven kap 11 "Arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader". Folketrygdloven kap. 11. I:
  • 2002. Norsk lovkommentar. -1 sider.
 • Holgersen, Gudrun. 2002. Barnebidrag og inntekstevne. 339-350. I:
  • Bull, Kirsti Strøm; Hagstrøm, Viggo; Tjomsland, Steinar. 2002. Bonus Pater Familias Festskrift til Peter Lødrup 70 år. Gyldendal Akademisk. 829 sider. ISBN: 82-05-30060-7.
 • Holgersen, Gudrun; Krüger, Kai; Lilleholt, Kåre. 2002. Forord "Nils Nygaard 70 år". 1-3. I:
  • Holgersen, Gudrun; Krüger, Kai; Lilleholt, Kåre. 2002. Nybrott og odling : Festskrift til Nils Nygaard på 70 års dagen. Fagbokforlaget. 664 sider. ISBN: 82-7674-827-9.
 • Holgersen, Gudrun. 2000. Likestilling mellom kjønnene (Kronikk). 34-35. I:
  • Bråthen, Tore. 2000. Husadvokaten Supplement 2000. ISBN: 82-03-22528-4.
 • Holgersen, Gudrun; Tellefsen, Marianne. 1999. Nordiske og internasjonale forhold Kap. 2. 142-161. I:
  • Holgersen, Gudrun; Tellefsen, Marianne. 1999. Barnet og loven. Lovtekster med kommentarer for deg som arbeider med barn [2. utg.]. Kommuneforlaget AS. ISBN: 82-446-0625-8.
 • Holgersen, Gudrun; Tellefsen, Marianne. 1999. Trygdeytelser og andre stønader til barn og foreldre, Kap.3. 162-262. I:
  • Holgersen, Gudrun; Tellefsen, Marianne. 1999. Barnet og loven. Lovtekster med kommentarer for deg som arbeider med barn [2. utg.]. Kommuneforlaget AS. ISBN: 82-446-0625-8.
 • Holgersen, Gudrun; Tellefsen, Marianne. 1999. Erstatning og straff. 499-531. I:
  • Holgersen, Gudrun; Tellefsen, Marianne. 1999. Barnet og loven. Lovtekster med kommentarer for deg som arbeider med barn [2. utg.]. Kommuneforlaget AS. ISBN: 82-446-0625-8.
 • Holgersen, Gudrun; Tellefsen, Marianne. 1999. Skolegang og arbeid, kap. 6. 430-474. I:
  • Holgersen, Gudrun; Tellefsen, Marianne. 1999. Barnet og loven. Lovtekster med kommentarer for deg som arbeider med barn [2. utg.]. Kommuneforlaget. ISBN: 82-446-0625-8.
 • Holgersen, Gudrun; Tellefsen, Marianne. 1999. Familiemessige, personlige og økonomiske forhold, kap. 1. 15-141. I:
  • Holgersen, Gudrun; Tellefsen, Marianne. 1999. Barnet og loven. Lovtekster med kommentarer for deg som arbeider med barn [2. utg.]. Kommuneforlaget AS. ISBN: 82-446-0625-8.
 • Holgersen, Gudrun. 1998. Kap. 10, Ytelser under medisinsk rehabilitering. 367-403. I:
  • Kjønstad, Asbjørn. 1998. Folketrygdloven med kommentarer. ISBN: 82-417-0912-9.
 • Holgersen, Gudrun. 1998. Kap. 12, Uførepensjon. 435-470. I:
  • Kjønstad, Asbjørn. 1998. Folketrygdloven med kommentarer. ISBN: 82-417-0912-9.
 • Holgersen, Gudrun. 1998. Kap. 11, Ytelser under yrkesrettet attføring. 405-434. I:
  • Kjønstad, Asbjørn. 1998. Folketrygdloven med kommentarer. ISBN: 82-417-0912-9.
 • Holgersen, Gudrun. 1998. Likestillingsloven og tariffavtaler. 531-544. I:
  • Doublet, David R.; Krüger, Kai; Strandbakken, Asbjørn. 1998. Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 867 sider. ISBN: 82-419-0234-4.
 • Holgersen, Gudrun. 1998. kap. 6 Grunnstønad og hjelpestønad. 269-285. I:
  • Kjønstad, Asbjørn. 1998. Folketrygdloven med kommentarer. ISBN: 82-417-0912-9.
 • Holgersen, Gudrun. 1997. Kommentarer til Kap. 6 Grunnstønad og hjelpestønad. 119-126. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1997. KARNOV kommenterte lover Folketrygdloven. ISBN: 82-91511-77-2.
 • Holgersen, Gudrun. 1997. Likestilling mellom kjønnene. ca.22 sider. I:
  • Bråthen, Tore. 1997. Husadvokaten (bind 2) 3. utg. ISBN: 82-03-22156-4.
 • Holgersen, Gudrun. 1997. Kommentarer til Kap.10 Ytelser under medisinsk rehabilitering. 165-183. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1997. KARNOV kommenterte lover Folketrygdloven. ISBN: 82-91511-77-2.
 • Holgersen, Gudrun. 1997. Kommentarer til Kap. 12 Uførepensjon. 202-222. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1997. KARNOV kommenterte lover Folketrygdloven. ISBN: 82-91511-77-2.
 • Holgersen, Gudrun. 1997. Kommentarer til Kap.11 Ytelser under yrkesrettet attføring. 184-201. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1997. KARNOV kommenterte lover Folketrygdloven. ISBN: 82-91511-77-2.
 • Holgersen, Gudrun. 1996. Kommentarer til Folketrygdloven kap. 8 Uførepensjon m.v. 1178-1184. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Holgersen, Gudrun. 1996. Kommentarer til Folketrygdloven kap. 5a Ytelser under medisinsk rehabilitering m.v. og kap. 5b Ytelser under yrkesrettet attføring. 1162-1170. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Holgersen, Gudrun. 1995. Hvor fritt står politikerne til å endre trygderettigheter? 343-358. I:
  • Kjønstad Hatland Halvorsen, Asbjørn Aksel Bjørn. 1995. Det norske trygdesystemet - fortid, nåtid og framtid. ISBN: 82-417-0538-7.
 • Holgersen, Gudrun. 1994. Folketrygdlovens kap. 5a, 5b og 8. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

 

Publikasjonsliste for Gudrun Holgersen (ikke fullstendig)

Likestillings- og diskrimineringsrett:

- Etnisk diskriminering, i Anne Hellum og Kirsten Ketscher (red.), Diskriminerings- og likestillingsrett, Oslo 2008

- Likestillingsloven og tariffavtaler, i David R. Doublet, Kai Krüger og Asbjørn Strandbakken (red.), Stat, politikk og folkestyre, Festskrift til Per Stavang, Bergen 1998

- Noen hovedpunkter i EU-rettens regulering av diskriminering i arbeidslivet, med hovedvekt på trakassering, i tidsskriftet Arbeidsrett og arbeidsliv 2005 Bind 1 Hefte 2

- Likestilling mellom kjønnene, i Tore Bråthen (red.), Husadvokaten bind I, 3. utg. Oslo 1997 (tidligere utgaver 1986 og 1990)

- Viktig verk om kvinnerett, i Lov og Rett 1986 s. 618 flg. (anmeldelse av Tove Stang Dahl (red.), Kvinnerett I og II)
- Likestillingsloven. Særlig om lovens anvendelse i utdanning og arbeidsliv, Bergen 1984 (licensiatgradsavhandling)
- Likestillingsloven, - konsekvenser for kvinner i utdanning og arbeidsliv, i Kjønnsroller og likestilling, Bergen 1983
- Den norske likestillingsloven, i Årbog for Kvinderet 1980, København 1980


Trygderett:


- Folketrygdlovens kapitler 6, 10, 11 og 12, i Norsk Lovkommentar (tidligere Karnov norsk kommentert lovsamling), Oslo 2008 (tidligere utgaver 1994, 1996, 1999, 2002 og 2005)

- Folketrygdlovens kapitler 6, 10, 11 og 12 i Asbjørn Kjønstad (red.), Folketrygdloven med kommentarer, 2. utg. Oslo 2007 (1. utg. 1998)
- Folketrygdloven på gullvekt, i Gudrun Holgersen, Kai Krüger og Kåre Lilleholt (red.), Nybrott og odling, Festskrift til Nils Nygaard, Bergen 2002
- Bokanmeldelse: Asbjørn Kjønstad, Innføring i trygderett, 3. utg. Oslo 1998, i Tidsskrift for Rettsvitenskap nr. 3 for 1999, s. 479 flg.
- Bokanmeldelse: Hege Brækhus, Mor kan ikke bli syk, i Kritisk juss 1998 nr. 3, s. 270 flg. 
- Trygderettslige emner, Bergen 1998, sammen med Nils Nygaard
- Trygderett. Lovforståelse - analysemetode og begrep, 2. utg. Bergen 1996 (1. utg. 1994) (bearbeidet versjon av Kompendium i trygderett, 1987), sammen med Nils Nygaard
- Hvor fritt står politikerne til å endre trygderettigheter? i Asbjørn Kjønstad, Aksel Hatland og Bjørn Halvorsen (red.), Det norske trygdesystemet, - fortid, nåtid og framtid, Oslo 1995
- Sykdom som trygderettslig vilkår, i Jussens Venner hefte 4 -1992 s. 225 flg.

- Tilbake til arbeid? Folketrygdens regler om ytelser under attføring med hovedvekt på de sentrale vilkår, Bergen 1992 (doktoravhandling)
- Kvinner, folketrygd og tilleggspensjon, i Gunnar Bergby, Karin Bruzelius, Gerda Vislie og Brita Westergaard (red.), Underveis, Festskrift til Eva Kolstad, Oslo 1988
- Kompendium i trygderett II, Bergen 1987, sammen med Nils Nygaard
- Forvirrende rettssituasjon for husmødre, i Juristkontakt 1986 s. 294 flg.


Barnerett og barnevern:

 

 

- Barnerett. Kristiansand: Høyskoleforlaget 2008, 374 sider

- Hennes barn - eller hans, i Johan Giertsen, Giuditta Cordera Moss og Torstein Frantzen (red.), Rett og toleranse, Festskrift til Helge Johan Thue, Oslo 2007

- Barnet og loven i utdrag. Oslo: Kommuneforlaget AS 2006. Sammen med Marianne Tellefsen.

- Bokanmeldelse: Lucy Smith og Peter Lødrup, Barn og foreldre, 6. utg. Oslo 2004, i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2005 nr. 1, s. 46-53

- Et rettferdig barnebidrag? i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2004 nr. 1, s. 6 flg.
- Barnet og loven. Lovtekster med kommentarer for deg som arbeider med barn, 3. utg. Oslo 2003, sammen med Marianne Tellefsen (tidligere utgaver 1995 og 1999)
- Barnebidrag og inntektsevne, i Kirsti Strøm Bull, Viggo Hagstrøm og Steinar Tjomsland (red.), Bonus Pater Familias, Festskrift til Peter Lødrup, Oslo 2002
- Rettigheter og rettslige forpliktelser i barnevernet, Det juridiske fakultets skriftserie
nr. 81,Universitetet i Bergen 2000


Annet:

- Standardisert erstatning ved personskade - lik erstatning for ulikt tap? i Lov og Rett 1991 s. 515 flg.
- Skjønnhetshensyn etter bygningsloven og granneloven, i Lov og Rett 1987 s. 451 flg.
- Den rettskildemessige vekt av praksis ved spesielle håndhevings- og kontrollorganer innen forvaltningen, i Tidsskrift for Rettsvitenskap 1987 s. 404 flg.

 

 

 

 

 

 

 

CV for Gudrun Holgersen
Født 1950 i Stavanger

Utdanning:

Dr. juris, Universitetet i Bergen 1991, med avhandlingen Tilbake til arbeid? Folketrygdens regler om ytelser under attføring med hovedvekt på de sentrale vilkår
Lic. jur., Universitetet i Bergen 1985, med avhandlingen Likestillingsloven. Særlig om lovens anvendelse i utdanning og arbeidsliv
Cand. jur., Universitetet i Oslo 1975

Praksis:

Professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet (tidligere ved Institutt for privatrett, samme fakultet), Universitetet i Bergen, fra 1991
Forsker ved SEFOS, 20 %-stilling, 1996-1998
Universitetslektor/amanuensis/stipendiat/førsteamanuensis ved Institutt for privatrett, Universitetet i Bergen, 1978-1991
Dommerfullmektig Midhordland herredsrett 1983-1984
Høgskolelektor ved Nordland distriktshøgskole, Bodø, 1976-1978
Advokatfullmektig 1975-1976, adv. fa. Ole Helliesen & co., Stavanger

Verv mv.:

Ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen:
Prodekanus I og leder for Forskningsadministrativt utvalg, Det juridiske fakultet, 1999-2001
Medlem av fakultetsrådet, nå fakultetsstyret, Det juridiske fakultet, diverse perioder på 1980- og 1990-tallet, og 1999-2001, 2005-2009
Leder for Undervisnings- og eksamensutvalget, Det juridiske fakultet, 1991-1995
Medlem av diverse interne utredningskomiteer, bl.a:
Omorganiseringskomiteen 2000-2001 (leder)
Ressurskomiteen 1999-2001
Normeringskomiteen 2006 (leder)

Ved Universitetet i Bergen:
Medlem av Unifobs bedriftsforsamling 2004 - 2008
Medlem av Rådet for Barnevernets Utviklingssenter på Vestlandet fra 2001 (Universitetets representant)
Medlem av Seksjonsrådet/styret for SEFOS, 1999-2001
Medlem av styret for IMER Bergen, 1996-2001
Medlem av Kollegiets forskningsutvalg 1996-1998
Medlem av Det akademiske kollegium 1993-1995
Varamedlem til Det akademiske kollegium 1990-1992
Medlem av Likestillingskomitéen ved Universitetet i Bergen 1984-1985,
leder i 1985
Medlem av Rådet for opplysningsarbeid ved Universitetet i Bergen, flere perioder på 1980-tallet, nestleder én periode

Nasjonalt:

Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 2009

Nestleder i Likestillings- og diskrimineringsnemnda fra 2008

Medlem av Uførepensjonsutvalget, med mandat å utrede tilpassing av uførepensjonen til pensjonsreformen, 2005 - 2007, innstilling publisert som NOU 2007: 4 Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre
Medlem av styret for Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) 2003 - 2008
Forsikringsombud i SpareBank1 Forsikring (tidligere VÅR), 1999-2004
Medlem av redaksjonsrådet for Tidsskrift for Velferdsforskning 1998 - 2007
Medlem av Trygdefaglig Forum, rådgivende organ for Trygdedirektøren, 1997-2003
Varamedlem til styret for NOVA, 1996-2002
Leder for utvalg for å utrede forslag til et styrket rettslig vern mot etnisk diskriminering 2000-2002, innstilling publisert som NOU 2002: 12 Rettslig vern mot etnisk diskriminering
Medlem av utvalg for å utrede årsaker til økning av sykefraværet og tilgangen til uførepensjon ("Sandman-utvalget") 1999-2000, innstilling publisert som NOU 2000: 27 Sykefravær og uførepensjonering
Medlem av Fagkomitéen for rettsvitenskap, Norges Forskningsråd, 1988-1997
Medlem av referansegruppe for endringer i likestillingsloven, BFD, 1994-1995
Medlem av referansegruppe for endringer i barneloven, barnebidragsordningen, BFD, 1994-1995
Ordfører for Klagenemnda for likestilling 1987-1995
Medlem av Den nasjonale juristkomiteen (Fenstad-utvalget) 1992-1993

Internasjonalt:
Norges medlem i Europarådets kommisjon mot rasisme og intoleranse (ECRI) fra 2003
Medlem av European Institute for Social Security (EISS) fra 1997

 

 

 

 

 

 

 

Trygderett 2009 

Spesialemne

v/professor Gudrun Holgersen

 

 

10 dobbelttimer, 15. april – 15. mai:

 

Onsdag 15. april kl. 10.15-12, seminarrom 2

Fredag 17. april kl. 10.15-12, seminarrom 2

 

Onsdag 22. april kl. 12.15-14, seminarrom 2

Fredag 24. april kl. 12.15-14, seminarrom 2

 

Onsdag 29. april kl. 10.15-12, seminarrom 2

Torsdag 30. april kl. 10.15-12, auditorium 3

 

Onsdag 6. mai kl. 10.15-12, seminarrom 2

 

Mandag 11. mai kl. 10.15-12, seminarrom 2

Onsdag 13. mai kl. 10.15-12, auditorium 3

Fredag 15. mai kl. 10.15-12, auditorium 3

 

 

 

 

 

Kursinnhold

 

Faget trygderett omhandler folketrygden og den rettslige reguleringen av denne gjennom folketrygdloven. Det blir gitt en oversikt over lovens oppbygging og system, med en generell gjennomgang av stønadssituasjoner og stønadsformer. Også folketrygdens plass og funksjon i samfunnet vil bli kort behandlet. Hovedvekten vil videre legges på pensjonssystemet, midlertidige ytelser ved sykdom og uførhet, og uførepensjon. I tillegg vil stønader til enslig mor eller far og til etterlatte bli kort behandlet.

 

Under pensjonssystemet vil både nå gjeldende alderspensjon og den fremtidige pensjonen som planlegges gjennom pensjonsreformen, bli behandlet. Midlertidige ytelser ved sykdom og uførhet omfatter sykepenger, ytelser under rehabilitering, ytelser under attføring og tidsbegrenset uførestønad. Det pågår for tiden en prosess med sikte på å slå sammen de tre sistnevnte ytelsene til en ny, midlertidig inntektssikring. Ved siden av en alminnelig gjennomgang av vilkårene for de ulike eksisterende stønadene og den planlagte nye stønaden, vil et hovedsiktemål være å belyse hvordan folketrygdens to formål, om sikring av inntekt og om hjelp til selvhjelp, ivaretas i de aktuelle stønadssituasjonene. Også den varige uførepensjonen vil bli behandlet med samme siktemål. Videre vil spørsmålet om hvordan uførepensjonen skal tilpasses til pensjonsreformen, bli tatt opp.

 

 

 

 

 

 

Læringsutbytte

 

Etter gjennomført kurs skal studenten kunne

-         redegjøre for folketrygdens funksjon i samfunnet, folketrygdens oppbygging og de prosesser som er i gang for å reformere deler av folketrygden

-         forklare hovedtrekkene i pensjonsreformen og andre sentrale endringsprosesser som pågår

-         forklare strukturen i folketrygdens stønadssystem og vise hvordan ulike stønader henger sammen og eventuelt avløser hverandre

-         analysere regelverket og foreta en kritisk vurdering av hvordan formålene om sikring av inntekt og om hjelp til selvhjelp avveies mot hverandre og ivaretas i ulike stønadssituasjoner

-         anvende kunnskapene til å identifisere trygderettslige problemstillinger, finne de relevante kildene og løse konkrete trygderettslige spørsmål på en forsvarlig måte

 

 

 

 

Oversikt over forelesningene

 

1. - 2. dobbelttime:

 

Innledning, oversikt. Om faget og om opplegget.

Folketrygdens bakgrunn og utvikling. Folketrygdens særpreg, plass i samfunnet.

Oversikt over folketrygdloven og stønadssystemet.

Endringsprosesser som pågår.

 

Personkretsen – medlemskap i folketrygden. Internasjonale aspekter.

 

Om rettskildene i trygderetten.

 

 

3.- 6. dobbelttime:

 

Ytelser ved sykdom og uførhet.

 

Ulike faser – midlertidige ytelser:

 

Sykepenger

Rehabiliteringspenger

Attføringspenger

Ny ytelse: Arbeidsavklaringspenger

Tidsbegrenset uførestønad

 

Hovedregler, vilkår, ytelser,

Særlig om forholdet mellom formålene: sikring av inntekt, og hjelp til selvhjelp.

Hvordan stønadene er utformet med sikte på tilbakeføring til arbeidslivet – unngå uførepensjon.

 

Varig uførhet:

Uførepensjon

Generelt om vilkårene

 

Særlig om sykdomsvilkåret

 

 

7. - 9. dobbelttime:

 

Pensjonssystemet.

Pensjonsreformen

Alderspensjonen, nå og i fremtiden.

Ny uførestønad – tilpassing til ny alderspensjon

Etterlattepensjon

 

10. dobbelttime:

 

Ytelser til enslige forsørgere

----------------

 

Det kan bli tidsmessige forskyvninger av temaer