Hjem
Inger Lise Teigs bilde

Inger Lise Teig

Førsteamanuensis
 • E-postInger.Teig@uib.no
 • Telefon+47 55 58 85 14+47 922 28 106
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Health management

Organizational anthropology

Leadership and culture

Health care services and technology

 

 • Vis forfatter(e) 2020. Tryggere når det trengs.Hvordan påvirker leders bevissthet om opplæringsansvaret de ansatte sin opplevelse av trygghet innenfor CBRNE-beredskap ved norske sykehus?
 • Vis forfatter(e) 2020. Trust building in a Norwegian municipal acute ward. Journal of Health Organisation and Management. 673-685.
 • Vis forfatter(e) 2020. Storytelling og paradokser i en toppleders hverdag.
 • Vis forfatter(e) 2020. Promoting leadership and quality improvement through external inspections of management of sepsis in Norwegian hospitals: a focus group study. BMJ Open. 1-9.
 • Vis forfatter(e) 2020. Profession based hierarchies as barriers for genuine learning processes. New Directions for Teaching and Learning. 167-176.
 • Vis forfatter(e) 2020. Inspecting teams' and organisations' expectations regarding external inspections in health care: a qualitative study. BMC Health Services Research.
 • Vis forfatter(e) 2020. Hvilke erfaringer har helsepersonell i spesialisthelsetjenesten med oppgavedeling til ikke-helsepersonell i sykehusets sterilforsyningskjede?
 • Vis forfatter(e) 2019. Oppgavedeling og kompetanse. Hva er utløsende årsak til oppgavedeling ved Revmatologisk poliklinikker? Hvordan kan ledere kvalitetssikre kompetansen til sykepleierne ved oppgavedeling? .
 • Vis forfatter(e) 2019. Kvalitet i kommunal helse- og omsorgstjeneste. En studie av kvalitetsbegrepets definisjon og operasjonaliseringen av kvalitetsarbeid på ulike nivå i en kommunal helse- og omsorgstjeneste.
 • Vis forfatter(e) 2019. Einskapleg leiing i sjukehus - konsekvensar for sjukepleiefagleg leiing? Ein studie av to klinikkar ved eit sjukehus med ulik leiarorganisering.
 • Vis forfatter(e) 2018. Styringsdilemmaer i praksis. Helsepersonells beslutninger om helsehjelp i daglig arbeid. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Sengepost som varig arbeidsplass for sykepleiere - en lederutfordring? Hvorfor slutter sykepleiere i jobben sin på sengepost på sykehus?
 • Vis forfatter(e) 2018. Hvordan utøves enhetlig ledelse blant sykepleieledere i et fagsøyleorganisert helseforetak? En studie av ansvar, handlingsrom og samarbeid i spesialisthelsetjenesten.
 • Vis forfatter(e) 2018. Hvordan forstå «Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse-og omsorgstjenesten», i et ledelsesperspektiv? En diskursanalyse.
 • Vis forfatter(e) 2018. Hvordan blir behandlere ivaretatt etter selvmord hos en pasient? En studie av hva en organisasjon gjør og ikke gjør for å ivareta behandlere etter selvmord hos pasienter .
 • Vis forfatter(e) 2018. Health care professionals' experience with priority dilemmas in daily practice.
 • Vis forfatter(e) 2018. Frihetens dilemmaer En studie av handlingsrom hos profesjonsutøvere i rushelsetjenesten .
 • Vis forfatter(e) 2017. Ledelse av akutte, kritiske hendelser. En studie av hva som kjennetegner ledelse av akutte, kritiske hendelser i en akuttpsykiatrisk sykehusenhet gjennom intervjuer med erfarne ansatte.
 • Vis forfatter(e) 2017. Equitable healthcare. On potential impacts of governing instruments on inequality.
 • Vis forfatter(e) 2017. Effects of external inspection on sepsis detection and treatment: a study protocol for a quasiexperimental study with a stepped-wedge design. BMJ Open. 1-16.
 • Vis forfatter(e) 2016. Veier inn i lederstillingen; tilfeldighetenes spill?
 • Vis forfatter(e) 2016. Seniorer i eldreomsorgen - aldersriktig ledelse?
 • Vis forfatter(e) 2016. Samfunnsvitenskap for sykepleieutdanningen ved HiB.
 • Vis forfatter(e) 2016. Samfunnsvitenskap for sykepleiere. Profesjoner, velferdsstat og reformer.
 • Vis forfatter(e) 2016. Organizing Norwegian Psychiatry: Security as a Colonizing Regime. 117-143. I:
  • Vis forfatter(e) 2016. Violent Reverberations: Global Modalities of Trauma . Palgrave Macmillan.
 • Vis forfatter(e) 2016. Ledelse i helsesektoren; reformer og utfordringer.
 • Vis forfatter(e) 2016. Hvilke erfaringer har helsepersonell med oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten, relatert til behandling av pasienter med aldersrelatert makuladegenerasjon?
 • Vis forfatter(e) 2016. Equitable healthcare: On the potential impact of politicization, bureaucratization and medical standardization of healthcare distribution on social health inequality.
 • Vis forfatter(e) 2015. The formation of “managementhood” in a psychiatric hospital. Dialectical Anthropology. 1-25.
 • Vis forfatter(e) 2015. On the potential impact of politicization, bureaucratization and medical standardization of healthcare distribution and social health inequality.
 • Vis forfatter(e) 2015. Frihet under ansvar eller bare ansvar? En studie av ansvar og handlingsrom hos førstelinjeledere i spesialisthelsetjenesten.
 • Vis forfatter(e) 2014. Patient flow as a governing lean technology.
 • Vis forfatter(e) 2014. Liten men god! Lederrollen og inkluderingsarbeid i praksis i gode små og mellomstore IA-bedrifter. .
 • Vis forfatter(e) 2014. Leadership - a discussion about the importance of leadership in general and especially related to research.
 • Vis forfatter(e) 2014. Exploring the anthropology of bureaucracy.
 • Vis forfatter(e) 2013. Tilsynsstrategi og HMS regelverk i Norsk Petroleumsvirksomhet. .
 • Vis forfatter(e) 2013. Interorganisatorisk kompleksitet og tidlig innsats overfor barn og unge i kommunal sektor: En beskrivelse av utfordringer og forslag til tiltaksområder med utgangspunkt i Gjesdal kommune. .
 • Vis forfatter(e) 2012. ‘State power and bureaucracy: Anthropological and organizational perspectives’.
 • Vis forfatter(e) 2012. Revisiting the bureaucratic phenomenon. Anthropological and organizational perspectives.
 • Vis forfatter(e) 2012. Pasientflyt, styring og kritiske hendelser – en etnografisk utforskning av organisatoriske endringer i et psykiatrisk sykehus.
 • Vis forfatter(e) 2012. Pasientflyt, styring og kritiske hendelser – en etnografisk utforskning av organisatoriske endringer i et psykiatrisk sykehus.
 • Vis forfatter(e) 2012. Med utgangspunkt i sykehusreformer og endringer – konsekvenser for tilnærming til ledelse sett gjennom psykiatrien og helsevesenet for øvrig.
 • Vis forfatter(e) 2012. Managing patient movement: Exploring practices of management, responsibility and trust in a Norwegian psychiatric hospital.
 • Vis forfatter(e) 2012. Managing patient Movement.
 • Vis forfatter(e) 2012. "Pasienter i bevegelse: Ledelsesutfordringer i en psykiatrisk institusjon", Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, 30.01.2012.
 • Vis forfatter(e) 2008. The legal restoration of trust.
 • Vis forfatter(e) 2008. Det skjulte kjønn i en kjønnet konflikt. Nordiske organisasjonsstudier. 40-61.
 • Vis forfatter(e) 2006. The rise of audit culture - managing in a reformed Norwegian hospital.
 • Vis forfatter(e) 2006. Managing in a reformed Norwegian hospital:- the rise of audit culture.
 • Vis forfatter(e) 2006. Ledelse og styring i et reformet norsk sykehus - om 'audit culture'.
 • Vis forfatter(e) 2006. Doing fieldwork in urban settings - two different anthropological projects.
 • Vis forfatter(e) 2006. Autonomi, transparens og ledelse i et reformert norsk sykehus.
 • Vis forfatter(e) 2006. Antropologien og staten. En innledning. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 186-200.
 • Vis forfatter(e) 2005. ‘Narrating the organisation’; how far do we get?- epistemological implications of a narrative approach.
 • Vis forfatter(e) 2005. The spread of 'New Public Management' and its ideological embedding - a Norwegian case.
 • Vis forfatter(e) 2005. The hidden gender in a gendered conflict.
 • Vis forfatter(e) 2004. The gendered discourses of a conflict - managing in a reformed hospital.
 • Vis forfatter(e) 2002. Livsfaseorientert personalpolitikk (LOP): Hvordan gi et allment begrep individuelt innhold gjennom dialog. Medvirkningsbasert utviklingsarbeid i Hordaland fylkeskommune. 9. 9. .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.