Hjem
Ingunn Elise Myklebusts bilde

Ingunn Elise Myklebust

Professor
 • E-postIngunn.Myklebust@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 62
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
  Rom 
  447
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Vitenskapelig artikkel
 • 2018. Miljøkrav i saker som gjeld akvakultur : kan kommunen setje detaljerte vilkår for drift av akvakultur etter plan- og bygningslova, eller gjeld det avgrensingar med omsyn til trong om handlerom ved vurdering av lokalitet etter akvakulturlova? . Kart og plan. 174-187.
 • 2018. Kan kommunen setje detaljerte vilkår for drift av akvakultur etter plan- og bygningslova, eller gjeld det avgrensingar med omsyn til trong om handlerom ved vurdering av lokalitet etter akvakulturlova? Kart og plan. 14 sider.
 • 2018. Akvakultur og det kommunale sjølvstyret. Kommunal arealplanlegging i sjø og motsegn som verkemiddel for å følgje opp nasjonal og regional politikk. Kart og plan. 1-11.
 • 2016. Dispensasjon frå byggjeforbodet i 100-metersbeltet. Kart og plan. 159-169.
 • 2016. Coastal zone management – between politics and law: new guidelines for differentiated management of the shore zone in Norway. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability. 189-201.
 • 2015. Private rettsforhold i byggesaksbehandlingen. Lov og Rett. 287-304.
 • 2014. Utfordringar ved kommunal arealplanlegging i kystnære sjøområde. Kart og plan. 223-232.
 • 2014. The protection of private ownership rights in the ECHR and Norwegian planning and building law :. Nordic Journal of Human Rights. 220-237.
 • 2014. Challenges of municipal land use management in coastal waters. Kart og plan. 223-232.
 • 2013. Vilkår ved vedtak om lokalitetsklarering FOR AKVAKULTUR. Tidsskrift for eiendomsrett. 100-125.
 • 2012. Statlege planretningslinjer for forvaltning av strandsona. Tidsskrift for eiendomsrett. 87-119.
 • 1999. Tilrettelegging av miljøkvalitet i bustadområde. Kart og plan. 195-203.
Rapport
 • 1999. Tilhøvet mellom kommunelova og hamnelova. 79. 79. .
 • 1997. Ytringsfridom og lojalitetsplikt for kommunalt tilsette. nr. 69. nr. 69. .
 • 1997. YTRINGSFRIDOM OG LOJALITETSPLIKT FOR KOMMUNALT TILSETTE. .
 • 1997. Om ytringsfridom og lojalitetsplikt for tilsette i kommunar og fylkeskommunar. .
Faglig foredrag
 • 2019. Kan kommunen styre miljøpåverknader frå akvakulturnæringa?
 • 2018. Kort presentasjon av forskningsprosjekta, GOVLAND, Legal governance in land use planning og PLANCOAST, Integrated Coastal Zone Management and Planning: Legal and structural Challenges.
 • 2018. Kommunen sin rolle og ansvar for miljøet ved arealplanlegging.
 • 2016. Dispensasjon frå byggjeforbodet i 100-metersbeltet. - Er kommunane for slepphente?
 • 2015. Master i Areal og eiendom - forventninger til masterprogrammet, ved Børge Aadland, Frode Alexander Borge, Ingunn Myklebust.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2006. "Utviklingstrekk i tilhøvet mellom privat eigedomsrett og offentleg styring.".
Vitenskapelig foredrag
 • 2020. Sterke aktørar og retten - kva for side skal ein stille seg på?
 • 2020. Omkamp om dispenasjon.
 • 2019. Tema: Kan kommunen styre miljøpåverknader frå akvakulturnæringa?
 • 2019. Rammer for ein god oppvekst. - Korleis kan plan- og bygningslova sikre "barnets beste"?
 • 2019. Presentation of the GOVLAND project (Legal governance in land use planning).
 • 2019. Presentasjon av forsking og aktuelle problemstillingar i plan- og bygningsrett, GOVLAND og PLANCOAST. Om arealbrukskategorier, føresegner og byggjeforbodet i 100-metersbeltet. .
 • 2019. Nasjonal og kommunal styring. GOVLAND. (Legal governance in land use planning.) Særleg om klageinstansen sin kompetanse ved overprøving av forvaltningsskjønnet i saker etter plan- og bygningslova. .
 • 2019. Co-managing two arenas for aquaculture consents in Norway .
 • 2018. Status Govland.
 • 2018. Planjuss og havbruk.
 • 2018. Maktforholdet mellom stat og kommune i plan- og bygningsretten. Særleg om motsegnsaker og nye reglar om staten si overprøving av kommunale vedtak.
 • 2018. Korleis utforme lovlege planføresegner?
 • 2018. Kompleksiteten i byutvikling - trenger vi forskning og utdanning i byutviklingen? Hvilke muligheter representerer universitetet for byutviklingen? Nytt fra Govland-prosjektet.
 • 2018. Kommunens virkemidler for tilrettelegging for akvakultur gjennom arealbruksformål og forskrifter etter akvakulturloven.
 • 2018. I kva grad kan forvaltninga sjølv bestemme kva for planprosess som er naudsynt før handsaming av byggjesøknad?
 • 2018. Historiske private rettar i sjø.
 • 2018. Det kommunale sjølvstyret ved planlegging i sjø - akvakultur og miljøkrav.
 • 2017. Vurderingar frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved motsegn i saker som gjeld akvakultur.
 • 2017. The Role of Courts by review of Land-use Plans and Individual decisions.
 • 2017. Strandsoneforvaltning - fiasko eller suksess?
 • 2017. Presentasjon av forskningsprosjekt: Legal governance in land use planning,GOVLAND.
 • 2017. Presentasjon av forskingsprosjektet: Legal governance in land use planinng (GOVLAND).
 • 2017. Medfører lokalitetsavklaring etter akvakulturloven en rimelig avveiing av de relevante hensynene?
 • 2017. Kystsoneplanlegging - det offentlege sine verkemiddel.
 • 2017. Korleis kan planar og løyve fremje berekraftig akvakultur?
 • 2017. Kommunen sine verkemiddel for tilrettelegging for akvakultur gjennom arealbruksføremål og føresegner etter plan- og bygningslova.
 • 2017. Infrastrukturtiltak, veg og sykkelsti. Oversikt over vilkåra for oreigning.
 • 2017. GOVLAND-prosjektet, rapport fra et nystartet forskningsprosjekt om juridiske utfordringer knyttet til planlegging i teori og praksis.
 • 2017. Akvakultur - ei oppgåve for kommune, fylkeskommune eller stat?
 • 2016. The Norwegian administrative system in aquaculture - Challenges due to fragmented management.
 • 2016. Role of local authorities in aquaculture development. Municipal land use planning and governmental control.
 • 2016. Eldre planar og byggjeforventning. - Særleg om reguleringsplanar og kravet om byggjegrense mot sjø.
 • 2016. Dispensasjon frå byggjeforbodet i 100-metersbeltet. Kven har ansvaret for å finne balansen mellom eigedomsrett og allemannsrett?
 • 2015. The Norwegian Administrative System in Aquaculture The authorities responsible for facilitating and regulating the Norwegian aquaculture industry. Challenges due to fragmented management. .
 • 2015. Dispensasjon frå strandvernet i plan- og bygningslova.
 • 2014. Utvalde tema frå forvaltningsretten. Kontradiksjon og saksutgreiing. Avslag/avvising. Grunngjeving.
 • 2014. Utfordringar ved auka kommunalt ansvar og auka statleg styring med kommunane ved marin arealforvaltning.
 • 2014. Private rettar: Materielt og prosessuelt rettsvern. - Nokre tankar etter arbeid med planretten.
 • 2013. Vilkår ved løyve til akvakultur.
 • 2013. Juridisk perspektiv på eigedomsrettar og samfunnsplanlegging.
 • 2013. Bruk av vilkår ved tildeling av løyve til akvakultur.
 • 2012. Vilkår ved vedtak som gjev løyve til bruk av kyst og sjøområde.
 • 2012. Vilkår til løyve.
 • 2012. Utfordringar ved auka kommunalt ansvar og auka statleg styring med kommunane for marin arealforvaltning. Har kommunane fått for stor makt?
 • 2012. Fylkesmannen som kontrollinstans med lovlighet og kommunalt forvaltningsskjønn og særlig innen plan- og bygningssektoren.
 • 2011. Vern av strand og sjøgrunn og tilhøvet til eigedomsretten.
 • 2011. Fylkesmannens rolle i saker etter plan- og bygningsloven.
 • 2007. Innleiing til leseseminar: Analyse av artikkel: Jarkko Tontti, Law, tradition and interpretation, International Journal for the Semiotics of Law Vol.XI no31(1998).
 • 2006. Retten til arealbruk i sjø. Tradisjonelle og nye utnyttingsmåtar i møte med offentleg regulering.
 • 2006. Nye utfordringar for eigedomsrett i sjøområdet - Nye interessekonflikter og auka offentleg regulering.
 • 2005. Prosjektskildring: Eigedomsrett i sjø. Presentasjon av plan- og bygningslova sine heimlar for arealplanlegging i sjøområde.
 • 2005. Om ytringsfridom og lojalitetsplikt i kommunar og fylkeskommunar.
 • 2005. Eigedomsrett i sjø og offentleg regulering.
 • 2003. Samordning og koordinering av kommunal og statlig reguleringsmyndighet i kystsonen.
Leserinnlegg
 • 2006. Stipendiater og omsorgsbelastninger. På Høyden ( UiBs nettavis).
Short communication
 • 2009. Retten til kystnært sjøområde Pressemelding i forbindelse med doktorgradsdisputas 15.12.2009. Sunnmørsposten.
 • 2009. Retten til bruk av kystnært sjøområde pressemelding i forbindelse med doktorgradsdisputas 15.12.2009. Bergens Tidende.
Anmeldelse
 • 2018. Bokomtale, Plan- og bygningsrett. "Fredrik Holth og Nikolai K. Winge, Plan- og bygningsrett. Kort forklart. Universitetsforlaget 2017". Kart og plan. 93-95.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2020. Rammer for ein god oppvekst - korleis skal plan- og bygningslova sikre "barnets beste"? Gyldendal Juridisk.
Vitenskapelig monografi
 • 2010. Strandrett og offentleg styring av arealbruk i sjø.
Kompendium
 • 2003. Kommunen sin rolle ved kystsoneforvaltning. Tilhøvet mellom plan og bygningsloven og andre sektorlover.
 • 1999. Tilhøvet mellom kommunelova og hamnelova - om inntekter som er øyremerka for hamneformål og om statlege oppretta hamnestyrer sin autonome kompetanse.
 • 1997. Om ytringsfridom og lojalitetsplikt for kommunalt tilsette.
Kronikk
 • 2020. Omkamp om dipensasjon. Kommunal rapport.
 • 2016. Hastverksarbeid Det er eit stort og uklart rom for skjønn i forslaget til ny bygningslov, så kvifor hastar det slik med å endre reglane? . Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • 2009. Strandrett og offentleg styring. Strandeigaren sin rett til tradisjonelle og nye utnyttingsmåtar i sjøen i møte med offentleg arealplanlegging og konsesjonsreglar.
Intervju
 • 2020. Ekspropriasjon på Møllendal.
 • 2019. 10 000 byggesaker kan være feilbehandlet.
 • 2017. NMK og familien enige i går. -Ikke unaturlig at kommunen vil delta.
 • 2012. "Hytteidyll må vike for friområde".
 • 2011. Ulovleg bygging.
 • 2011. Bunnforholdene avgjør grensene.
 • 2007. Ulovlig byggearbeid.
 • 2005. Volda som skrekkens eksempel.
 • 2005. Om utarbeiding av retningslinjer om ytringsfridom og lojalitetsplikt.
 • 2005. Full støtte! Ein kommuneingeniør bryt ikkje lojalitetsplikta når han uttalar seg om saker som omhandler ein barnehage.
Dokumentar
 • 2012. Kystbelta i Europa er under press. Hyttebygging, næringsaktivitet og fornybar energiproduksjon, naturvern og allemannsrett - alle vil ha sin bit av strandsona. Er det stat eller kommune som sit i førarsetet? Friområde eller rorbu?
 • 1996. Kommunalt tilsette - ytringsfridom og lojalitet.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2019. Nedbygging av strandsona og Grunnlova § 112. 33 sider.
 • 2019. Metodiske utfordringar i tingsretten. 16 sider.
 • 2019. Handlerommet for skjønn i plan- og byggjesaker. 36 sider.
 • 2016. The Norwegian admininstrative system in aquaculture – challenges due to fragmented management. 25 sider.
 • 2015. Vurderingar av proporsjonalitet i saker om oppseiing og omplassering av kommunalt tilsette. 31 sider.
 • 2013. Kva plikter har staten etter menneskerettane til å ta omsyn til privat eigedomsrett i samband med offentleg arealplanlegging? 12 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • 1999. Tilrettelegging av miljøkvalitet i bustadområde. 195-203.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.