Hjem
 • E-postIrene.Baug@uib.no
 • Telefon+47 55 58 80 20+47 476 66 798
 • Besøksadresse
  Harald Hårfagresgate 1
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Eg har særleg arbeidd med landskap og ressursutnytting i rurale områder i vikingtid og mellomalder, men med kopling til handel og bysamfunn. Forskingsfokuset har i hovudsak vore på steinbrot og storskala vareproduksjon retta mot fjernhandel, og transaksjonsformer. Marknadar og ulike typar nettverk står sentralt – og då både i og utafor urbane miljø. Dette er tema som vidare blir trekt inn i eit breiare perspektiv, der eg m.a. studerer vikingtidas første fase – og årsakene til plyndringstoktene. Arbeidet mitt er også kopla til handelsknutepunkt og tidleg urbanisering. Det arkeologiske materialet blir studert i relasjon til sosiale, økonomiske og maktpolitiske forhold i eit langtidsperspektiv, samtidig som eg også fokuserer på ulike aktørar sine val og handlingar. Arbeidet mitt er i stor grad basert på eige feltarbeid, på metodeutvikling og omfattande tverrfagleg samarbeid med ulike geologiske miljø.

Eg har undervist på ulike trinn innan bachelor- og mastergrad og innafor eit breitt emnefelt i perioden vikingtid-mellomalder i Norden og Nord-Europa. Eg har også god og interessant erfaring i tverrfagleg undervisning.

 

Bøker
 • Baug, Irene. 2015. Quarrying in Western Norway. An archaeological study of production and distribution in the Viking period and Middle Ages. Archaeopress. 176 sider. ISBN: 9781784911027.
 • Baug, Irene; Mygland, Sigrid Samset; Larsen, Janicke. 2015. Nordic Middle Ages - Artefacts, Landscapes and Society. Essays in Honour of Ingvild Øye on her 70th Birthday. 341 sider. ISBN: 978-82-90273-89-2.
 • Hansen, Gitte; Ashby, Steven P.; Baug, Irene. 2015. Everyday Products in the Middle Ages: Crafts, Consumption and the Individual in Northern Europe c. AD 800-1600. Oxbow Books. ISBN: 978-1782978053.
 • Baug, Irene. 2002. Kvernsteinsbrota i Hyllestad. Arkeologiske punktundersøkingar i steinbrotsområdet i Hyllestad i sogn og Fjordane. 113 sider. ISBN: 82-91337-26-8.
Tidsskriftartikler
 • Baug, Irene; Skre, Dagfinn; Heldal, Tom; Jansen, Øystein James. 2018. The beginning of the Viking Age in the West. Journal of Maritime Archaeology. 38 sider. Publisert 2018-12-07. doi: 10.1007/s11457-018-9221-3
 • Baug, Irene. 2017. Bakstehellene - masseproduksjon, hushaldsprodukt og handelsvarer frå mellomalderen. Hardanger historielag årbok. 109: 145-163.
 • Baug, Irene. 2016. Lokalsamfunn, regionar og nettverk i mellomalderen - ulike arkeologiske tilnærmingar. Viking. 79: 155-174. doi: 10.5617/viking.3909
 • Baug, Irene. 2015. Bokanmelding: Live Johannesen og Jan-Erik G. Eriksson (Red.) Faglig program for middelalderarkeologi. Byer, sakrale steder, befestninger og borger. Riksantikvaren. Primitive tider. 17: 55-58.
 • Baug, Irene; Jansen, Øystein James. 2012. I Vesterled - på jakt etter norsk kvernstein. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 38-51.
 • Baug, Irene. 2008. Steinkrossbrotet i Hyllestad. Sogeskrift frå Hyllestad 2008. 14: 8-13.
Rapporter/avhandlinger
 • Baug, Irene. 2014. Hyllestad quernstone quarries. Management plan 2012-2015. UNESCO World Heritage List. Viking Age Sites in Northern Europe. Prepared by the working group for World Heritage status for Hyllestad quernstone quarries. Riksantikvaren, Oslo. 87 sider.
 • Baug, Irene. 2013. Quarrying in Western Norway – An archaeological study of production and distribution in the Viking period and the Middle Ages. University of Bergen.
Bokkapitler
 • Baug, Irene. 2018. Foodways, traditions and identity: Bakestones in the North Atlantic. 4, sider 61-77. I:
  • Mahler, Ditlev L. 2018. Gruel, Bread, Ale and Fish. Changes in the Material Culture related to Food Production in the North Atlantic 800-1300 AD. Syddansk Universitetsforlag. 149 sider. ISBN: 978-87-7602-364-5.
 • Baug, Irene. 2017. Soapstone vessels and quernstones as commodities in the Viking Age and Middle Ages. Part II, 8, sider 139-159. I:
  • Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas; Loftsgarden, Kjetil. 2017. Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge. 290 sider. ISBN: 978-1-47-247077-5.
 • Baug, Irene. 2017. Bakestones - Production and Trade in the Middle Ages. 10, sider 165-183. I:
  • Hansen, Gitte; Storemyr, Per. 2017. Soapstone in the North. Quarries, Products and People. 7000 BC - AD 1700. 408 sider. ISBN: 978-82-90273-90-8.
 • Baug, Irene. 2015. Actors in quarrying. Production and distribution of quernstones and bakestones during the Viking Age and the Middle Ages. 14. I:
  • Hansen, Gitte; Ashby, Steven P.; Baug, Irene. 2015. Everyday Products in the Middle Ages: Crafts, Consumption and the Individual in Northern Europe c. AD 800-1600. Oxbow Books. ISBN: 978-1782978053.
 • Baug, Irene. 2015. Stones for Bread. Regional Differences and Changes in Scandinavian Food Traditions Related to the Use of Quernstones, Bakestones and Soapstone Vessels c. 850-1500. 3, sider 33-47. I:
  • Baug, Irene; Mygland, Sigrid Samset; Larsen, Janicke. 2015. Nordic Middle Ages - Artefacts, Landscapes and Society. Essays in Honour of Ingvild Øye on her 70th Birthday. 341 sider. ISBN: 978-82-90273-89-2.
 • Baug, Irene. 2015. Lavik som kyrkjestad i mellomalderen. 1, sider 8-17. I:
  • Ester, Andreas; Hellebø, Olav; Løland, Marie; Sørebø, Geir. 2015. Lavik kyrkje 150 år, med folket gjennom tidene. 244 sider. ISBN: 978-82-999101-2-5.
 • Hansen, Gitte; Baug, Irene; Ashby, Steven P. 2015. Everyday products in the Middle Ages: Crafts, Consumption and the Individual in Northern Europe c. AD 800-1600: An Introduction. Chapter 1. I:
  • Hansen, Gitte; Ashby, Steven P.; Baug, Irene. 2015. Everyday Products in the Middle Ages: Crafts, Consumption and the Individual in Northern Europe c. AD 800-1600. Oxbow Books. ISBN: 978-1782978053.
 • Baug, Irene. 2014. The Hyllestad quernstone quarries. The Hyllestad quernstone quarries. I:
  • Stafansdottir, Agnes; Malück, Mathias. 2014. Viking Age Sites in Northern Europe. A transnational serial nomination to UNESCO's Worls Heritage List. Kulturstyrelsen. 438 sider.
 • Baug, Irene; Jansen, Øystein James. 2014. Did the North Atlantic region constitute a market for quernstones from Norway during the Viking Age and the Middle Ages? 4, sider 245-255. I:
  • Selsing, Lotte. 2014. Seen through a millstone. 255 sider. ISBN: 978-82-7760-158-8.
 • Baug, Irene. 2013. Steinbrota i Ølve - ei klosterdriven verksemd? kapittel 8, sider 174-183. I:
  • Øye, Ingvild; Økland, Bård Gram; Jünger, Jane. 2013. Halsnøy kloster. Til kongen og Augustins ære. Spartacus. 263 sider. ISBN: 978-82-430-0528-0.
 • Baug, Irene. 2011. Soapstone Finds. 12, sider 311-337. I:
  • Skre, Dagfinn. 2011. Things from the Town. Artefacts and Inhabitants in Viking-age Kaupang. Aarhus Universitetsforlag. 483 sider. ISBN: 978-87-7934-309-2.
 • Baug, Irene; Løland, Torbjørn. 2011. The millstone quarries in Hyllestad: an arena of research and education. Artikkel, sider 349-356. I:
  • Peacock, David; Williams, David. 2011. Bread for the people: The archaeology of mills and milling. Proceedings of a conference held in the British School at Rome, 4th -7th November 2009. Southampton University Monograph, no 3. BAR International Series 2274. Archaeopress. 359 sider. ISBN: 978 1 4073 0848 7.
 • Baug, Irene. 2007. Prehistoric Quarrying on the west coast of Norway - the production of quernstones, millstones and crosses in Hyllestd, Sogn og Fjordane. Prehistoric Quarrying, sider 219-225. I:
  • Klapste, Jan; Sommer, Petr. 2007. Arts and Crafts in Medieval Rural Environment. Ruralia VI. 411 sider. ISBN: 978-2-503-51994-4.
 • Baug, Irene. 2006. Stein som handelsvare. Artikkel, sider 6-15. I:
  • Førsund, Finn B. 2006. Hyllestadseminaret. Stein som handelsvare. Rapport fra et fagseminar. 63 sider. ISBN: 82-992198-4-1.
 • Baug, Irene. 2006. The Quarries in Hyllestad - Production of Quernstones and Millstones in Western Norway. Antique and Medieval Millstone Quarries, sider 55-59. I:
  • Belmont, Alain; Mangartz, Fritz. 2006. Millstone Quarries. Research, Protection and Valorization of an European Technical Heritage. 239 sider. ISBN: 978-3-88467-105-4.
 • Baug, Irene. 2005. Who owned the products? Production and exchange of quernstones, Hyllestad in Sogn, Western Norway. artikkel, sider 99-108. I:
  • Holm, Ingunn; Øye, Ingvild; Innselset, Sonja Marie. 2005. "Utmark" - The Outfield as Ideology and Industry in the Iron Age and the Middle Ages. 256 sider. ISBN: 82-90273-79-7.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

WHEPP the Whetstone Provenancing Project. Målet er å studere handelsruter og nettverk som involverer den skandinaviske halvøy i eldre og yngre jernalder, frå år 0 til 800. Det empiriske grunnlaget er proveniensbestemming av bryner frå godt daterte arkeologiske kontekstar i Skandinavia, Baltikum og langs det sørlege Nordsjø-området og den Engelske kanal. Dette er eit tverrfagleg og tverrinstitusjonelt samarbeid mellom UiB, UiO og NGU - samt enkelte utanlandske forskarar som er knytt til delar av prosjektet. 

The Borgund Kaupang Project. Life and death of a small town in the periphery of Europe. Mitt bidrag i dette prosjektet er Borgunds rolle i nasjonale distribusjonsnettverk knytt til handel og bruk av bryner. Var Borgund eit senter i eit handelsnettverk for brynesteinar? Og kva bryner var det som vart brukt på Borgund? Ca. 400 brynesteinar frå Borgund vil bli studert ved bruk av arkeologiske klassifiseringsmetodar og ulike geologiske analyser, som tynnslip og geokjemi. Dette er eit samarbeidsprosjekt med geolog Øystein J. Jansen ved Universitetsmuseet og NGU i Trondheim. https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=647273.