Hjem
 • E-postIrene.Baug@uib.no
 • Telefon+47 55 58 80 20+47 476 66 798
 • Besøksadresse
  Harald Hårfagresgate 1
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Eg har særleg arbeidd med landskap og ressursutnytting i rurale områder i vikingtid og mellomalder, men med kopling til handel og bysamfunn. Forskingsfokuset har i hovudsak vore på steinbrot og storskala vareproduksjon retta mot fjernhandel, og transaksjonsformer. Marknadar og ulike typar nettverk står sentralt – og då både i og utafor urbane miljø. Dette er tema som vidare blir trekt inn i eit breiare perspektiv, der eg m.a. studerer vikingtidas første fase – og årsakene til plyndringstoktene. Arbeidet mitt er også kopla til handelsknutepunkt og tidleg urbanisering. Det arkeologiske materialet blir studert i relasjon til sosiale, økonomiske og maktpolitiske forhold i eit langtidsperspektiv, samtidig som eg også fokuserer på ulike aktørar sine val og handlingar. Arbeidet mitt er i stor grad basert på eige feltarbeid, på metodeutvikling og omfattande tverrfagleg samarbeid med ulike geologiske miljø.

Eg har undervist på ulike trinn innan bachelor- og mastergrad og innafor eit breitt emnefelt i perioden vikingtid-mellomalder i Norden og Nord-Europa. Eg har også god og interessant erfaring i tverrfagleg undervisning.

 

Vitenskapelig artikkel
 • 2018. The beginning of the Viking Age in the West. Journal of Maritime Archaeology. 38 sider.
 • 2016. Lokalsamfunn, regionar og nettverk i mellomalderen - ulike arkeologiske tilnærmingar. Viking. 155-174.
Rapport
 • 2014. Hyllestad quernstone quarries. Management plan 2012-2015. UNESCO World Heritage List. Viking Age Sites in Northern Europe. Prepared by the working group for World Heritage status for Hyllestad quernstone quarries. .
Faglig foredrag
 • 2019. Mellomalderklynga - samt litt om Alrekstad og vikingtid.
 • 2015. Archaeology and Geology - Cooperation with exciting results.
 • 2014. Historical overview of the quernstone quarry landscape.
 • 2014. Delimitation of the nominated properties and the buffer zone.
 • 2013. Arkeologi+Geologi=Sant. Erfaringer fra et tverrfaglig forskningsprosjekt.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2019. Trønderske bryner gir ny kunnskap om handel og plyndringar i vikingtid.
 • 2018. Det grå gullet – stein som handelsvare i middelalderens Bergen.
 • 2017. Bakstehellene - produksjon og handel.
 • 2014. Vegen vidare – nye prosjekt og formidling av kvernsteinshistoria.
 • 2009. Steinbrot og steinkrossar.
 • 2009. Produksjon av steinkrossar i Hyllestad.
 • 2009. Produksjon av steinkrossar i Hyllestad.
 • 2006. Med arkeolog og geolog i steinhoggarane sine fotefar tusen år etter.
 • 2005. Stein som handelsvare.
Vitenskapelig foredrag
 • 2019. Gulatinget sett i eit arkeologisk lys.
 • 2019. Borgund’s role in national distribution networks for the trade in-, and consumption of Norwegian whetstones.
 • 2019. A world of stone – distribution and trade of whetstones in the Viking Age and the Middle Ages .
 • 2018. Vikings in Ireland and their influence on Scandinavian society.
 • 2017. Whetstones in Ribe - commodities from Norway?
 • 2017. Steinkrossane på Vestlandet - markering av makt og kristendom?
 • 2016. Brynesteinshandel i vikingtid og mellomalder – Distribusjon, transaksjonsformer og nettverk i eit langtidsperspektiv.
 • 2009. The geologist, the archaeologist and the craftsman – an interdisciplinary research in quernstone quarries in Hyllestad in Western Norway.
 • 2006. Bergverksdrift i yngre jernalder og middelalder. Presentasjon av et forskningsprosjekt.
 • 2005. Soapstone artefacts from Kaupang.
Annen presentasjon
 • 2018. Treasures from the Grave: exploring Irish Norse connections through artefacts in the University Museum of Bergen.
Anmeldelse
 • 2015. Bokanmelding: Live Johannesen og Jan-Erik G. Eriksson (Red.) Faglig program for middelalderarkeologi. Byer, sakrale steder, befestninger og borger. Riksantikvaren. Primitive tider. 55-58.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2015. Nordic Middle Ages - Artefacts, Landscapes and Society. Essays in Honour of Ingvild Øye on her 70th Birthday. Universitetet i Bergen.
 • 2015. Everyday Products in the Middle Ages: Crafts, Consumption and the Individual in Northern Europe c. AD 800-1600. Oxbow Books.
Vitenskapelig monografi
 • 2015. Quarrying in Western Norway. An archaeological study of production and distribution in the Viking period and Middle Ages.
 • 2002. Kvernsteinsbrota i Hyllestad. Arkeologiske punktundersøkingar i steinbrotsområdet i Hyllestad i sogn og Fjordane.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2017. Bakstehellene - masseproduksjon, hushaldsprodukt og handelsvarer frå mellomalderen. Hardanger historielag årbok. 145-163.
 • 2012. I Vesterled - på jakt etter norsk kvernstein. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 38-51.
 • 2008. Steinkrossbrotet i Hyllestad. Sogeskrift frå Hyllestad 2008. 8-13.
Doktorgradsavhandling
 • 2013. Quarrying in Western Norway – An archaeological study of production and distribution in the Viking period and the Middle Ages.
Intervju
 • 2019. UiB-forskarar har funne ut kvifor vikingane reiste vestover.
 • 2009. Unike steinkrossfunn presenterte i Hyllestad.
 • 2009. God start på kulturminneåret.
 • 2009. Fekk sjå steinkrossane.
 • 2008. Unike funn frå vikingtida.
 • 2008. Industrieventyret i Vikingtida.
 • 2008. Funn av steinkrossar i Hyllestad.
 • 2008. Fann vikingkrossar i Hyllestad.
 • 2008. Fann steinkrossar frå mellomalderen.
 • 2008. Fann steinkrossar frå mellomalderen.
 • 2008. Den kristne kunstindustrien vaknar.
 • 2006. Leitar etter tidsspor.
 • 2006. Intervju i NRK Sogn og Fjordane.
Dokumentar
 • 2018. Steinkrossane på Vestlandet.
 • 2006. Feltarbeid i steinbrota.
Programdeltagelse
 • 2019. God ettermiddag Sogn og Fjordane. Distriktsprogram - NRK Sogn og Fjordane. .
 • 2019. Det umulige landet.
 • 2015. Museum. Vanlige folk i middelalderen.
 • 2015. God ettermiddag Sogn og Fjordane.
 • 2014. Die Frauen der Wikinger.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2018. Foodways, traditions and identity: Bakestones in the North Atlantic. 17 sider.
 • 2017. Soapstone vessels and quernstones as commodities in the Viking Age and Middle Ages. 21 sider.
 • 2017. Bakestones - Production and Trade in the Middle Ages. 19 sider.
 • 2015. Stones for Bread. Regional Differences and Changes in Scandinavian Food Traditions Related to the Use of Quernstones, Bakestones and Soapstone Vessels c. 850-1500. 15 sider.
 • 2015. Everyday products in the Middle Ages: Crafts, Consumption and the Individual in Northern Europe c. AD 800-1600: An Introduction.
 • 2015. Actors in quarrying. Production and distribution of quernstones and bakestones during the Viking Age and the Middle Ages.
 • 2014. Did the North Atlantic region constitute a market for quernstones from Norway during the Viking Age and the Middle Ages? 11 sider.
 • 2011. The millstone quarries in Hyllestad: an arena of research and education. 8 sider.
 • 2011. Soapstone Finds. 27 sider.
 • 2007. Prehistoric Quarrying on the west coast of Norway - the production of quernstones, millstones and crosses in Hyllestd, Sogn og Fjordane. 7 sider.
 • 2006. The Quarries in Hyllestad - Production of Quernstones and Millstones in Western Norway. 5 sider.
 • 2006. Stein som handelsvare. 10 sider.
Annet
 • 2014. The Hyllestad quernstone quarries.
 • 2005. Who owned the products? Production and exchange of quernstones, Hyllestad in Sogn, Western Norway. 99-108.
Museumsutstilling
 • 2014. Den historiske Vestlandskysten.
Poster
 • 2018. Stone crosses in Norway – manifestation of power and Christianity?
 • 2018. Reformation before 1537? Transition of ecclesiastical property in Norway into the hands of the nobility. .
 • 2015. Stone for Bread and Church.
Faglig kapittel
 • 2015. Lavik som kyrkjestad i mellomalderen. 8-17. I:
  • 2015. Lavik kyrkje 150 år, med folket gjennom tidene. Finurlig Forlag.
 • 2013. Steinbrota i Ølve - ei klosterdriven verksemd? 174-183. I:
  • 2013. Halsnøy kloster. Til kongen og Augustins ære. Spartacus.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

WHEPP the Whetstone Provenancing Project. Målet er å studere handelsruter og nettverk som involverer den skandinaviske halvøy i eldre og yngre jernalder, frå år 0 til 800. Det empiriske grunnlaget er proveniensbestemming av bryner frå godt daterte arkeologiske kontekstar i Skandinavia, Baltikum og langs det sørlege Nordsjø-området og den Engelske kanal. Dette er eit tverrfagleg og tverrinstitusjonelt samarbeid mellom UiB, UiO og NGU - samt enkelte utanlandske forskarar som er knytt til delar av prosjektet. 

The Borgund Kaupang Project. Life and death of a small town in the periphery of Europe. Mitt bidrag i dette prosjektet er Borgunds rolle i nasjonale distribusjonsnettverk knytt til handel og bruk av bryner. Var Borgund eit senter i eit handelsnettverk for brynesteinar? Og kva bryner var det som vart brukt på Borgund? Ca. 400 brynesteinar frå Borgund vil bli studert ved bruk av arkeologiske klassifiseringsmetodar og ulike geologiske analyser, som tynnslip og geokjemi. Dette er eit samarbeidsprosjekt med geolog Øystein J. Jansen ved Universitetsmuseet og NGU i Trondheim. https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=647273.