Hjem
Jørgen Aalls bilde

Jørgen Aall

Professor
 • E-postAall@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 69
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Bøker
 • Aall, Jørgen. 2018. Rettsstat og menneskerettigheter. En innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter etter den norske forfatning og etter den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Fagbokforlaget. 601 sider. ISBN: 978-82-450-2418-0.
 • Aall, Jørgen. 2015. Rettsstat og menneskerettigheter. Fagbokforlaget. 581 sider. ISBN: 978-82-450-1858-5.
 • Aall, Jørgen. 2011. Rettsstat og menneskerettigheter. Fagbokforlaget. 522 sider. ISBN: 978-82-450-1258-3.
 • Aall, Jørgen. 2004. Rettsstat og menneskerettigheter: en innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter etter den norske forfatning og etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Fagbokforlaget. 442 sider. ISBN: 82-450-0209-7.
Tidsskriftartikler
 • Aall, Jørgen. 2017. EMKs betydning etter grunnlovsrevisjonen. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 130: 407-432. doi: 10.18261/issn.1504-3096-2017-05-01
 • Aall, Jørgen; Askeland, Bjarte. 2017. Statens oppreisningsansvar ved menneskerettighetsbrudd. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 2: 3-6. doi: 10.18261/issn.2464-3378-2017-01-01
 • Askeland, Bjarte; Aall, Jørgen. 2017. Statens oppreisningsansvar ved menneskerettighetsbrudd. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 14: 3-6.
 • Aall, Jørgen. 2014. Grunnloven og EMK. Lov og Rett. 507-509.
 • Holmøyvik, Eirik; Aall, Jørgen. 2014. Stortinget må ta ansvaret selv. Klassekampen. Publisert 2014-11-27.
 • Holmøyvik, Eirik; Aall, Jørgen. 2014. Halvgjort er ikke velgjort: Uten de to paragrafene Stortinget har utsatt å behandle, er vårens grunnlovsreform ufullstendig. Klassekampen. Publisert 2014-11-21.
 • Aall, Jørgen. 2013. Prosessuelle garantier og forholdsmessighet i straffeprosessen. Jussens venner. 48: 227-258.
 • Aall, Jørgen. 2011. Waiver of Human Rights Setting the Scene (Part I/III). Nordic Journal of Human Rights. 28: 300-370.
 • Aall, Jørgen. 2011. Waiver of human rights : Waiver of procedural rights according to ECHR article 6. Nordic Journal of Human Rights. 29: 206-278.
 • Aall, Jørgen. 2011. Waiver of human rights : Waiver of substantive rights. Nordic Journal of Human Rights. 29: 56-153.
 • Aall, Jørgen. 2011. Waiver of human rights : conclusions. Nordic Journal of Human Rights. 29: 279-290.
 • Aall, Jørgen. 2010. Noen betraktninger rundt avkall på retten til domstolsbehandling. Kritisk juss. 3. 202-217.
 • Holmøyvik, Eirik; Aall, Jørgen. 2010. Grunnlovsfesting av menneskerettane. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 123: 327-374.
 • Nordeide, Ragnar; Møse, Erik; Aall, Jørgen. 2010. Oppdatering 2010 - Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller (Vedlegg 2 til menneskerettsloven). Norsk lovkommentar, Ajourføringshefte.
 • Nordeide, Ragnar; Møse, Erik; Aall, Jørgen. 2010. Oppdatering 2010 - L21.05.1999 nr. 30 Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven). Norsk lovkommentar, Ajourføringshefte.
 • Husabø, Erling Johannes; Aall, Jørgen. 2005. Bekjempelse av terrorisme og forsvar for rettsstaten - et britisk eksempel. Lov og Rett. 9. 515-530.
 • Aall, Jørgen. 2003. Uskyldspresumsjonen etter frifinnende dom. Lov og Rett. 4-5. 249-256.
 • Aall, Jørgen. 2003. Solo-løp fra USA er en lovløs handling. Bergens Tidende. Publisert 2003-02-13.
 • Aall, Jørgen. 2003. Uhjemlet maktbruk er folkerettsstridig. Bergens Tidende. Publisert 2003-04-02.
 • Aall, Jørgen. 2002. Dobbeltstraff. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 1-2. 76-92.
 • Aall, Jørgen. 2001. EMK- og EØS-plenumsdommenes bidrag til avklaring av folkerettens stilling i norsk rett. Jussens venner. 2/2001. 73-88.
 • Aall, Jørgen. 2001. EMK- og EØS-plenumsdommenes bidrag til avklaring av folkerettens stilling i norsk rett. Jussens venner. 2. 73-88.
 • Aall, Jørgen. 2001. Metodiske utfordringer for menneskerettsforskeren. Mennesker og Rettigheter. 19: 50-58.
 • Aall, Jørgen; Einarsen, Terje. 1988. Legitimasjonsplikten etter fremmedloven og forholdet til forskjellige diskrimineringsforbud. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 14 sider.
 • Einarsen, Terje; Aall, Jørgen. 1988. Legitimasjonsplikten etter utlendingsloven - en kommentar. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 2 sider.
Rapporter/avhandlinger
 • Husabø, Erling Johannes; Borvik, Bjørnar; Jacobsen, Jørn RT; Mæland, Henry John; Gröning, Linda; Aall, Jørgen; Aarli, Ragna; Øyen, Ørnulf. 2012. Høyringsfråsegn til framlegg om utvida straffansvar for førebuing av terrorhandlingar m.m. Justisdepartementet. 8 sider.
 • Lomell, Heidi Mork; Aall, Jørgen; Hvinden, Bjørn; Grøholt, Berit. 1999. Forskning om menneskerettigheter i Norge. 151 sider.
 • Aall, Jørgen. 1994. Rettergang og menneskerettigheter : den europeiske menneske- rettighetskonvensjons artikkel 6 og norsk straffeprosess. 1 sider.
Bokkapitler
 • Aall, Jørgen. 2015. Forholdsmessighet som vilkår for inngrep i EMK-rettigheter. Kap. 4, sider 77-110. I:
  • Søvig, Karl Harald. 2015. Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten. Fagbokforlaget. 374 sider. ISBN: 978-82-450-1273-6.
 • Aall, Jørgen. 2015. Uskyldspresumsjonen og beviskravet i straffesaker. 12, sider 459-481. I:
  • Aarli, Ragna; Hedlund, Mary-Ann; Jebens, Sverre Erik. 2015. Bevis i straffesaker: Utvalgte emner. Gyldendal Akademisk. 712 sider. ISBN: 9788205460096.
 • Aall, Jørgen. 2014. Requirements concerning the independence of the judiciary according to the Norwegian Constitution and international law. kapittel 3, sider 27-45. I:
  • Engstad, Nils A.; Frøseth, Astrid Lærdal; Tønder, Bård. 2014. The independence of judges. Eleven International Publishing. 344 sider. ISBN: 978-94-6236-116-4.
 • Aall, Jørgen. 2014. Folkeretten. Folkeretten, sider 637-653. I:
  • Lilleholt, Kåre. 2014. Knophs oversikt over Norges rett. 737 sider. ISBN: 978-82-15-01992-5.
 • Aall, Jørgen. 2013. Domstolskontroll med forvaltningen - noen uviklingslinjer på området for menneskerettighetene. Kap. 57, sider 779-791. I:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 sider. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Aall, Jørgen. 2012. Norske og internasjonale krav til domstolenes uavhengighet. Kapittel 3, sider 51-78. I:
  • Engstad, Nils Asbjørn; Frøseth, Astrid Lærdal; Tønder, Bård. 2012. Dommernes uavhengighet. Fagbokforlaget. 655 sider. ISBN: 978-82-450-1110-4.
 • Opsahl, Torkel; Aall, Jørgen. 2009. Folkeretten §§ 123-126 v/Jørgen Aall. XXVII, sider 794-824. I:
  • Lilleholt, Kåre. 2009. KNOPHS OVERSIKT OVER NORGES RETT 13.utg. Universitetsforlaget. 907 sider. ISBN: 978-82-15-01406-7.
 • Aall, Jørgen; Møse, Erik; Nordeide, Ragnar. 2008. Kommentaret til lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettighetsloven) av 21. mai 199 nr. 30 Vedlegg 2. Den europeiske menneskerettskonvensjonen med protokoller (norsk oversettelse). Bind 3, sider 3115-3139. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 sider. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Aall, Jørgen; Møse, Erik; Nordeide, Ragnar. 2008. Kommentarer til lov om atyrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) av 21. mai 1999 nr. 30. Bind 3, sider 3108-3114. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 sider. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Nordeide, Ragnar; Møse, Erik; Aall, Jørgen. 2008. Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller (Vedlegg 2 til menneskerettsloven). Bok - Vitenskapelig antologi. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 4470 sider. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Nordeide, Ragnar; Møse, Erik; Aall, Jørgen. 2008. L21.05.1999 nr. 30 Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven). Bok - Vitenskapelig antologi. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 4470 sider. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Aall, Jørgen; Møse, Erik. 2005. Kommentar til lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) av 21. mai 1999 nr. 30. Bind 3, sider 3119-3148. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 sider. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Aall, Jørgen. 2002. Høyesterett som prosessrettsskaper - særlig på området for utilbørlige bevis. 957-966. I:
  • Lødrup, Peter; Tjomsland, Steinar; Aarbakke, Magnus; Aasland, Gunnar. 2002. Rettsteori og rettsliv Festskrift til Carsten Smith på 70-årsdagen. Universitetsforlaget. ISBN: 82-15-00232-3.
 • Aall, Jørgen. 2002. Avgjørelse av lovbundne rettigheter ved domstolene - særlig om uførepensjon i lys av Rt. 2001 s. 995. 651-658. I:
  • Holgersen, Gudrun; Kaasen, Kai; Lilleholt, Kåre. 2002. Nybrott og odling Festskrift til Nils Nygaard på 70-årsdagen. Fagbokforlaget.
 • Aall, Jørgen. 2002. Internasjonale menneskerettigheter endrer norsk rett. 107-112. I:
  • Ådland, Einar. 2002. Forskningsformidling gjennom 75 år Selskapet til Vitenskapens Fremme 1927-2002. Bergen Museums skrifter. Bergen Museum, Universitetet i Bergen, Bergen.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.