Hjem
 • E-postjan.heiret@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 62
 • Besøksadresse
  Øysteinsgt. 3. Mobiltlf. 48296984
  Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

 

 • Arbeidslivshistorie
 • Arbeidsmiljø, medbestemmelse og forhandlingssystemer
 • Historiografi og begrepshistorie

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). What can we know about the Norwegian Holocaust? An analysis of the «Michelet-debate» . Historisk Tidsskrift (Norge). 7-26.
 • Vis forfatter(e) (2019). The shipbuilding industri in Norway and the rise of the Aker Group. Anuario Centro Estudios Económicos de la Empresa y el Desarollo. 315-350.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hovedtendenser i norsk historievitenskap 1969–2015 belyst gjennom doktoravhandlinger. Historisk Tidsskrift (Norge). 130-166.
 • Vis forfatter(e) (2012). Three Norwegian Varieties of a Nordic Model - A Historical Perspective on Working Life Relations. Nordic Journal of Working Life Studies. 45-66.
 • Vis forfatter(e) (2010). Konsernbedriften som transnasjonal møteplass. Arbeid og inkludering ved Laksevåg verft. Arbeiderhistorie. 53-73.
 • Vis forfatter(e) (2008). Meningen med (arbeids)livet. Sosiologi i dag. 5-28.
 • Vis forfatter(e) (2004). The concepts of the professions in Norwegian historical research. Historisk Tidsskrift (Norge). 201-228.
 • Vis forfatter(e) (2003). Profesjoner og profesjonsbegreper i norsk historieforskning. Historisk Tidsskrift (Norge). 201-228.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (1999). "I Rådalen." En historie om stein, boss og politikk. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2015). Mellom vern og fleksibilitet: Varige spenninger i vernelovgivningens historie. Om muligheter og dilemma i styringen av helsevesenet.
 • Vis forfatter(e) (2015). Medbestemmelse og styringsrett i helsevesenet. Et historisk perspektiv.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2011). Mot et nytt arbeidsliv? Arbeidslivsrelasjoner i historisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2011). Medvirkning og medbestemmelse.
 • Vis forfatter(e) (2011). Historikere om norsk næringsliv før og etter oljen.
 • Vis forfatter(e) (2011). Den norske arbeidslivsmodellen - liv laga? Framvekst og utfordringer.
 • Vis forfatter(e) (2010). Historien bak velferdsstaten.
 • Vis forfatter(e) (2009). Strategene bak den norske (sosialdemokratiske) modellen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Statens avtaler og lover. Historiske forutsetninger for medbestemmelse ved Universitetet.
 • Vis forfatter(e) (2009). Industri - forvitring eller forvandling?
 • Vis forfatter(e) (2009). Fallgruver og muligheter ved en fusjon.
 • Vis forfatter(e) (2009). Den historiske romanen. Fiksjonell fakta eller faktuell fiksjon?
 • Vis forfatter(e) (2008). Utviklingen av og grunnlaget for medbestemmelse i avtaler og lover.
 • Vis forfatter(e) (2008). Utfordringer og dilemmaer ved fusjoner i fagbevegelsen.
 • Vis forfatter(e) (2008). Finnes det en norsk samarbeidsmodell og kan den eksporteres?
 • Vis forfatter(e) (2008). Fagbevegelsen i historisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2008). "Oktober" av Sergej Eisenstein. Introduksjon til filmen.
 • Vis forfatter(e) (2007). Tradisjon og fornying i arbeidsliv og inntektspolitikk.
 • Vis forfatter(e) (2007). Organisasjon, fag og politikk - Tradisjoner, utfordringer, strategier.
 • Vis forfatter(e) (2007). Ingeniørorganisering inn i framtida -(sær)interessekamp og/eller samfunnspolitisk fellesskap?
 • Vis forfatter(e) (2007). Fagorganisering inn i framtida -(sær)interessekamp og/eller velferdspolitisk fellesskap?
 • Vis forfatter(e) (2007). Arbeidslivet og tillitsvalgtrollen – kan vi lære noe av historien?
 • Vis forfatter(e) (2007). Anti-intellektuelle tradisjoner?
 • Vis forfatter(e) (2006). Fagbevegelsens framtid.
 • Vis forfatter(e) (2005). Lønnskamp, profesjonelle idealer og solidaritet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Lønnskamp og solidaritet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Interessekamp, profesjonsbevissthet og solidaritet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Fra livslang læring til arbeid, arbeid og atter arbeid.
 • Vis forfatter(e) (2005). Fra kunnskapsmakt til organisasjons(av)makt.
 • Vis forfatter(e) (2005). Den norske samarbeidsmodellen - historikk, innhold, trusler og utfordringer.
 • Vis forfatter(e) (2005). Begrunnelser for lønn.
 • Vis forfatter(e) (2004). Et (samtids)historisk blikk på tariffoppgjøret 2004.
 • Vis forfatter(e) (2004). En samtidshistorisk kommentar til Arbeidslivslovutvalgets innstilling.
 • Vis forfatter(e) (1999). Oppdragsforsking: tiltaksarbeid eller fagleg karriere?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Skandinavisk historieskriving (etter 1976): fragmentert eller enhetlig?
 • Vis forfatter(e) (2014). Politisk historie: Fortellinger om fortid i utformingen av norsk politikk på 1900-tallet.
 • Vis forfatter(e) (2013). Workplace organising, welfare policies and transformative politics: the Scandinavian experiences.
 • Vis forfatter(e) (2013). Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970.
 • Vis forfatter(e) (2012). The production unit as a transnational meeting place.
 • Vis forfatter(e) (2012). På tvers av nasjonale grenser? Norske historikeres tekster og historiografiske tradisjoner. Foredrag på hovedsesjonen.
 • Vis forfatter(e) (2012). Profesjoner i helsevesenet - mellom historieløse profesjonsstudier og profesjonsløse helsehistorier? Innlegg på sesjon om profesjonshistorie.
 • Vis forfatter(e) (2012). Likhet på norsk. Det mest egalitære samfunnet i verden? Innlegg på sesjonen "Kulturelle forskjeller og sosial ulikhet".
 • Vis forfatter(e) (2011). Nasjonalhistorie som historiografisk sjanger. Forteljingar om mellomalder og samtid i noregs- og danmarkshistorier på 1900-talet.
 • Vis forfatter(e) (2011). Forteljingar om kollektiv og klasse. Norsk arbeidslivshistorie 1970-2010.
 • Vis forfatter(e) (2010). Hva kan historisk-sosiologiske perspektiver på profesjonsforskning bidra med?
 • Vis forfatter(e) (2009). Norsk fagbevegelse – tradisjoner møter framtid.
 • Vis forfatter(e) (2008). Foretaket som møteplass for transnasjonale arbeidslivsrelasjoner.
 • Vis forfatter(e) (2007). Meningen med (arbeids)livet – om arbeid som kilde til integrasjon,identitet og livsinnhold.
 • Vis forfatter(e) (2007). Historiefaglige biografier på norsk - metoder, perspektiver, genre.
 • Vis forfatter(e) (2007). De siste sosialdemokrater?
 • Vis forfatter(e) (2007). Betydningen av profesjonelle relasjoner i forståelsen av norsk helsetjeneste.
 • Vis forfatter(e) (2006). Breaking the chains? On the sources of (re)vitalization within Norwegian Union Movement.
 • Vis forfatter(e) (2005). Arbeid, liv og (oppløste) sosiale fellesskap.
 • Vis forfatter(e) (2004). Samfunnsvitenskapelige metoder i moderne historie.
 • Vis forfatter(e) (2003). Trender i tillitsvalgtrollen.
 • Vis forfatter(e) (2003). Trender i det statlige arbeidslivssystemet.
 • Vis forfatter(e) (2003). Privatisering i historiens lys. Elforsyning, sporvei og renovasjon mellom politisk styring og forretningsmessig frihehet.
 • Vis forfatter(e) (2003). Deltakelse, arbeidsmiljø og bedriftskultur - veier til et inkluderende arbeidsliv?
 • Vis forfatter(e) (2003). Ansatte og tillitsvalgte: mer medbestemmelse, mindre makt?
 • Vis forfatter(e) (1999). Kommunal renovasjon: offentlig ansvar - forretningsdrift.
 • Vis forfatter(e) (1999). Den nordiske modellen for regulering av arbeidslivsrelasjoner.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2011). Anne Lise Ellingsæter: Vår tids moderne tider: Det norske arbeidstidsregimet. Oslo: Universitetsforlaget 2009. 229 sider. Tidsskrift for samfunnsforskning. 135-139.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Medlemsmakt og samfunnsansvar": Hvor langt rakk solidariteten? Bokanmeldelse av Inger Bjørnhaug og Terje Halvorsen: Medlemsmakt og samfunnsansvar. LOs historie. Bind II. Pax 2009. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2007). Bokomtale av Jessica Lindvert: Ihålig arbetsmarknadspolitik? Organisering och legitimitet i går och i dag. Boréa Bokförlag 2006. Tidsskrift for velferdsforskning. 269-272.
 • Vis forfatter(e) (2006). "Forsøk på å beskrive det moderne." Anmeldelse av Francis Sejersted: Sosialdemokratiets tidsalder. Pax 2005. HIFO-nytt. 48-58.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2013). Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2003). Arbeidsliv, Historie, Samfunn. Norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosiologisk og arbeidsrettslig perspektiv. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1998). Til debatt. Innlegg ved norske historiedagar 1996. [Mangler utgivernavn].
 • Vis forfatter(e) (1998). Til debatt. Innlegg ved norske historiedagar 1996. [Mangler utgivernavn].
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2011). Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere.
 • Vis forfatter(e) (2010). Medbestemmelse og medinnflytelse etter lov og avtale for ansatte ved Universitetet i Bergen - en historisk gjennomgang.
 • Vis forfatter(e) (2010). Hva slags endringer har sykepleierutdanningen gjennomgått på det nasjonale plan fra 1970-årene og frem til rundt år 2000?
 • Vis forfatter(e) (2010). "Vi skal være den beste fagorganisasjonen i Norge." Om organisasjonsendring i fagbevegelsen og fire forbund i YS som forsøkte seg på fusjon.
 • Vis forfatter(e) (2009). Tvang til tro er dårers tale. Kristendom og politikk i norsk etterkrigshistorie.
 • Vis forfatter(e) (2009). Nedbygging og nedlegging i tekstilindustrien på Vestlandet. Arne fabrikker og Salhus Tricotagefabrik.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Tida er inne for en total krig mot ledigheten." Om solidaritetsalternativet og korleis aktørane i det inntektspolitiske samarbeidet forsøkte å få ned den rekordhøge arbeidsløysa.
 • Vis forfatter(e) (2008). Stavanger Staal AS 1975-85 : "et industripolitisk eventyr?".
 • Vis forfatter(e) (2008). Permitteringsordningen - en historisk betraktning.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kværnerkonsernets vekst og fall. Ansatterepresentantenes historie 1985 – 2001. Roller, strategier og kampen for makt.
 • Vis forfatter(e) (2008). Framstegsrørsla: for fagorganiserte flest? Framstegspartiet sitt syn på LO og arbeidslivspolitikk 1973-2007.
 • Vis forfatter(e) (2008). En felles helsepersonellov. Nye utfordringer for helseprofesjonene.
 • Vis forfatter(e) (2008). "Hvem snakker i NRK?" Kampen om likestilling i norsk radio og fjernsyn perioden 1973 til 1994.
 • Vis forfatter(e) (2008). "Arbeid adler mannen". Inkluderende arbeidsliv som begrep og tiltak.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kampen om tiden - Arbeidstidens utvikling fra 1977 til 2006.
 • Vis forfatter(e) (2007). Et skoleeksempel på inntektspolitisk samarbeid? Forhandlingsspillet om lærerlønna 1997-2001.
 • Vis forfatter(e) (2007). Dømt til å vinne? Labour og valet i 1997.
 • Vis forfatter(e) (2007). Den nordiske modellen som politisk reiskap. Ein studie av Arbeidarrørslas Nordiske Samarbeidskomité i perioden 1981-2006.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2015). Francis Sejersted.Ein mann for historiebøkene. [Minneord]. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2011). Politisert velferdshistorie fra Civita. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1994). Konsern og LO. Dagens næringsliv.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2019). The Meaning of Israel. Anti-Zionism and Philo-Zionism in the Norwegian Left, 1933—1968.
 • Vis forfatter(e) (2016). Sosialt arbeid. En begrepshistorisk undersøkelse.
 • Vis forfatter(e) (2002). Arbeidslivsrelasjoner mellom bedrift, konsern og stat. Artikler om medbestemmelse, styringsrett og myndighetsutøvelse i norsk arbeidsliv 1945-2001.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2012). Nøler med å gripe inn. Kommentar til oljestreiken.
 • Vis forfatter(e) (2012). Når var den første mandagen?
 • Vis forfatter(e) (2012). Nå snakker de endelig sammen. Kommentar til streiken i offentlig sektor.
 • Vis forfatter(e) (2011). Medbestemmelse: Parat de nye rebellene?
 • Vis forfatter(e) (2011). Den store kampen krymper. Markeringen av 1. mai er ikke som den en gang var.
 • Vis forfatter(e) (2010). Velferdsstaten består.
 • Vis forfatter(e) (2010). Ofres lønnskamp for gode relasjoner?
 • Vis forfatter(e) (2010). Hvor mye makt har fagbevegelsen?
 • Vis forfatter(e) (2009). Et historisk blikk på politisk reklame.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Skapte debatt i Salhus." Intervju om industrihistorie.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Ekspert kritisk til kommunesaksbehandling." Intervju om BKK og Bergen kommune.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kommentar til naboaksjon mot anleggsarbeidere på Mongstad.
 • Vis forfatter(e) (2008). Intervju om ungdom og klassebevissthet.
 • Vis forfatter(e) (2008). Intervju om etableringen av Kristelig Fagforening i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2007). Tror på fagbevegelsen.
 • Vis forfatter(e) (2007). Nedleggelse av bachelorprogrammet i arbeidslivsstudier.
 • Vis forfatter(e) (2007). NHO frykter svak LO-ledelse.
 • Vis forfatter(e) (2006). Utkastelse av etniske bygningsarbeidere.
 • Vis forfatter(e) (2006). Må inkludere nye grupper.
 • Vis forfatter(e) (2006). Lønn eller solidaritet?
 • Vis forfatter(e) (2006). Liv laga for fagbevegselsen.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kommentar til tariffoppgjøret.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kommentar til Arbeidslivslovutvalgets innstilling.
 • Vis forfatter(e) (2002). Umoralsk av klubbleiar å bli sjef?
 • Vis forfatter(e) (2000). Taper lavtlønnede på samordnede oppgjør?
 • Vis forfatter(e) (1996). Odda taper jobbkampen.
 • Vis forfatter(e) (1994). De sterke blir sterkere.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2004). Intervju om midlertidig ansettelse.
 • Vis forfatter(e) (2004). 1.mai-feiringen i historisk perspektiv.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Universitetet i forskningsbyen Bergen. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Å arbeida med munnlege kjelder. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Norwegian shipbuilding industry after 1945. Production systems, rationalization, and labour relations, with special reference to Bergens Mekaniske Verksteder and Aker Stord. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Samtidsfortellinger som nasjonalhistorie. 36 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Konklusjon. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Innledning. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Fortid og form. Forteljingar om norsk arbeidslivshistorie. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Arbeidslivsrelasjonsforskning på norsk - mellom sosial ingeniørkunst og kritisk forståelse. 36 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Samarbeid og statlig styring 1945-1977. 68 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Introduksjon. Det norske systemet av arbeidslivsrelasjoner. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). International Management Strategies and Models of Industrial Relations - A Norwegian Experience. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Et nasjonalt system i en internasjonal verden 1978-2003. 69 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Konsernfaglig samarbeid mellom demokratisering og ledelse. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Ein utkant i sentrum: industriutbygging og arbeidarar på Stord og i Aker 1945-1990.
 • Vis forfatter(e) (1998). Det perifere sentrum. Verftsindustri og arbeidarklasse i Aker og på Stord 1945-1986.
Museumsutstilling
 • Vis forfatter(e) (2008). Maktrelasjoner i arbeidslivet.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kapitalisten og arbeideren.
Digitale læremidler
 • Vis forfatter(e) (2005). Tillitsvalgtroller.
 • Vis forfatter(e) (2005). Det norske forhandlingssystemet.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2012). På sporet av en historisk-sosiologisk profesjonsforskning. Tidsskrift for samfunnsforskning. 455-473.
 • Vis forfatter(e) (2012). LO-historier som eksemplariske fortellinger. Tidsskrift for samfunnsforskning. 353-364.
 • Vis forfatter(e) (2010). Revitalisering av fagbevegelsen - internasjonale impulser og norsk arbeidslivsforskning. Arbeiderhistorie. 33-51.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Om vitenskapelig redelighet – et svar til Hallvard Tjelmeland. Historisk Tidsskrift (Norge). 323-328.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Heiret. Jan, Teemu Ryymin og Svein Atle Skålevåg (red.): Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Oslo: Pax forlag 2013.

Heiret, Jan: "Three Norwegian Varieties of a Nordic Model - A Historical Perspective on Working Life Relations" in Nordic journal of working life studies 2 (4) 2012, p, 45-66.

Heiret, Jan og Kari Ludvigsen: "På sporet av en historisk-sosiologisk helseprofesjonsforskning" i Tidsskrift for samfunnsforskning 53 (4) 2012, s. 455-473.

Heiret, Jan: "LO-historier som eksemplariske fortellinger" i Tidsskrift for samfunnsforskning 53 (3) 2012, s. 353-364.

Grove, Knut, Jan Heiret og Hans-Jakob Ågotnes: "Konsernbedriften som transnasjonal møteplass. Arbeid og inkludering ved Laksevåg verft" i Arbeiderhistorie 2010.

Heiret, Jan og Ole Johnny Olsen: "Revitalisering av fagbevegelsen - internasjonale impulser og norsk arbeidslivsforskning" i Arbeiderhistorie 2010.

Heiret, Jan og Harald Stokkedal Bokn: "Meningen med (arbeids)livet" i Sosiololgi i dag nr 4 2008.

Heiret, Jan: “Arbeidslivsrelasjonsforskning på norsk – mellom sosial ingeniørkunst og kritisk forståelse” i Johs. Hjelbrekke, Ole Johnny Olsen og Rune Sakslind (red.): Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet. Oslo: Unipub  2007.

Heiret, Jan, Olav Korsnes, Knut Venneslan og Øyvind Bjørnson: Arbeidsliv, historie, samfunn. Norske arbeidslivsrelasjoner i historisk, sosiologisk og arbeidsrettslig perspektiv. Bergen: Fagbokforlaget 2003.

Heiret, Jan: “Profesjoner og profesjonsbegreper i norsk historieforskning” i Historisk tidsskrift nr. 3 2003.

Heiret, Jan: “International Management Strategies and Models of Industrial Relations – A Norwegian Experience” in Daniel Fleming and Christer Thörnquist (eds.): Nordic Management-Labour Relations and Internationalization – Converging and Diverging Tendencies. København: Nord2003:015 2003.

Heiret, Jan: ”Historisk sosiologi eller historie vs sosiologi – et blikk på norsk velferdsforskning” i Tidsskrift for velferdsforskning nr.3 2002.

Heiret, Jan ”Konsernfaglig samarbeid mellom demokratisering og ledelse” i Inger Bjørnhaug, Øyvind Bjørnson, Terje Halvorsen og Hans-Jacob Ågotnes (red.): I rettferdighetens navn : LO 100 år - historiske blikk på fagbevegelsens meningsbrytninger og veivalg. Oslo: Akribe 2000.

Grove, Knut og Jan Heiret: “I Rådalen”: en historie om stein, boss og politikk. Bergen: Fana Stein&Gjenvinning 1999.

Grove, Knut og Jan Heiret: I stål og olje. Historia om jern- og metallarbeidarane på Stord. Stord: Stord Metall- og Bygningsarbeideres fagforening 1996.

 

 

 • Mangfold, fragmentering, enhet: Historieskriving i Norge etter 1970. NFR-prosjekt. AHKR i samarbeid med Rokkansenteret.
 • Et egalitært samfunn? Likhetsbegrepet i norsk historie. Sammen med Hans-Jakob Ågotnes.
 • "In the same boat. Shipbuilding and ship repear workers arouand the world (1950-2010)". Globalhistorisk prosjekt, ledet av Marcel van der Linden, International Institute of Social History, University of Amsterdam.
 • "Agendas for Transformative Politics. Indian and Scandivaian Perspectives on Democracy, Economic Development and Well-Being." Skandinavisk-indisk samarbeid, ledet av Olle Thörnquist (UiO), Neera Chandhoke (Univ.of Delhi) og John Harriss (Simon Fraser Univ., Vancouver.