Hjem
 • E-postjan.hovden@uib.no
 • Telefon+47 55 58 41 35
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
  Rom 
  518
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Jan Fredrik Hovden er sosiolog, oppvaksen i Hovdebygda på Sunnmøre.

Hans akademiske arbeid handlar for det meste om korleis sosial ulikskap - og då spesielt sosiale klasseskilje - pregar norske samfunnstilhøve - og omvendt. Han har studert indre skilnadar i sosiale eliter (inkl. norske kunsteliter, politiske og administrative eliter og journalistar), sosial ulikskap i rekruttering til viktige samfunnsområde gjennom vidaregåande skule og det høgare utdanningsvesenet, og same ulikskap i befolkninga sitt tilhøve til, bruk og deltaking i samfunnet gjennom medier, kultur, og politikk. Han har også studert endringar i studentars kulturelle livsstilar gjennom over tjue år, skandinavisk innvandringsdebatt sidan 1970, gjort komparative studier av journalistar verda over gjennom deltaking i Worlds of Journalism-prosjektet, studier av nordiske journaliststudentar sine aspirasjonar og rolleforståing, drøfta kvalitetsbegrepet i kunstfeltet, studert kulturjournalistar og laga prosopografiar av utenriksjournalistar, kartlagd draumanes sosiale struktur, med meir.

Metodisk er hans arbeid vanlegvis basert på survey- og registerdata, og ulike variantar av multivariat kategorisk dataanalyse. Teoretisk er hans arbeid vanlegvis inspirert av klassisk europeisk sosiologi og fransk sosiologi, samt moderne sosiologiske arbeid om klasser og ulikskap.

Han leiar saman med Leif Ove Larsen Forskingsgruppa for journalistikk, og med Torgeir Nærland Nettverket for studier av kultur, ulikskap og demokrati, er medlem i European Center for the Study of Culture & Inequality. Han er medlem i det norske Kulturrådet og leiar for Forskingsutvalet under dette. Han har tidlegare vore styremedlem i IMER.

 

Metode- og forskingsdesign, publikumsstudier, sosial ulikskap.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). The same everywhere? Exploring structural homologies of national social fields using the case of journalism. British Journal of Sociology.
 • Vis forfatter(e) (2022). Worlds apart. On class structuration of citizens’ political and public attention and engagement in an egalitarian society. European Journal of Cultural and Political Sociology.
 • Vis forfatter(e) (2022). The Immigration Issue and the vox Populi: Letters to the Editor in six Scandinavian Newspapers 1970–2016. Journalism Studies. 2097-2118.
 • Vis forfatter(e) (2021). Offentlighetens livsstiler. Om deltagere og tilskuere i norske medieoffentligheten. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.
 • Vis forfatter(e) (2021). Nordic journalists’ conceptual roles and perceived influences. A European and inter-Nordic comparison. Nordicom Review. 141-161.
 • Vis forfatter(e) (2021). Class and everyday media use: A case study from Norway. Nordicom Review. 129-149.
 • Vis forfatter(e) (2020). Research director, colleague, schoolmaster? Preferred and experienced supervising styles of PhD-Students at four faculties. UNIPED. 187-204.
 • Vis forfatter(e) (2020). Operationalizing exposure diversity. European Journal of Communication.
 • Vis forfatter(e) (2020). From Wanderers to Strangers. The shifting space of Scandinavian immigration debate 1970–2016. Communications.
 • Vis forfatter(e) (2020). Enabling Cultural Policies? Culture, Capabilities and Citizenship. International Journal of Communication. 4055-4074.
 • Vis forfatter(e) (2019). Populism in Scandinavian Immigration Discourse 1970–2016. International Journal of Communication. 5483-5504.
 • Vis forfatter(e) (2019). Increasingly Controversial, Cultural, and Political: The Immigration Debate in Scandinavian Newspapers 1970–2016. Javnost - The Public. 138-157.
 • Vis forfatter(e) (2019). Identity, Empathy and Argument: Immigrants in Culture and Entertainment Journalism in the Scandinavian Press. Javnost - The Public. 158-176.
 • Vis forfatter(e) (2018). The cultural journalist around the globe: A comparative study of characteristics, role perceptions, and perceived influences. Journalism - Theory, Practice & Criticism. 1-20.
 • Vis forfatter(e) (2018). The Syrian refugee crisis in Scandinavian newspapers. Communications. 325-356.
 • Vis forfatter(e) (2018). Automatiserte versus selvrapporterte publikumspraksiser? Metodiske utfordringer med tv-metere og spørreundersøkelser. Norsk Medietidsskrift. 1-30.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Structure of Videogame Preference. Game Studies.
 • Vis forfatter(e) (2017). Distinctions in the Media Welfare State: Audience Fragmentation in Post-Egalitarian Sweden. Media, Culture and Society. 639-655.
 • Vis forfatter(e) (2017). A sociocultural approach to study public connection across and beyond media: The example of Norway. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies. 391-408.
 • Vis forfatter(e) (2016). A welfare state of mind? Nordic journalists’ conception of their role and autonomy in international context. Journalism Studies. 595-613.
 • Vis forfatter(e) (2015). Doubly dominated cultural journalists in the fields of journalism and culture. Journalism Practice. 791-810.
 • Vis forfatter(e) (2014). To Intervene or be Neutral, to Investigate or Entertain? National and intranational factors in the formation of Nordic journalism students’ role perceptions. Journalism Practice.
 • Vis forfatter(e) (2014). Tastekeepers. Taste structures, power and aesthetic-political positions in the elites of the Norwegian cultural field. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. 54-75.
 • Vis forfatter(e) (2014). Høgt og lågt i Stortinget og departementa. Kulturbruk og kulturorientering hjå dei norske politisk-administrative elitane. Sosiologisk Tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2012). A Journalistic Cosmology. A Sketch of Some Social and Mental Structures of the Norwegian Journalistic Field. Nordicom Review. 57-76.
 • Vis forfatter(e) (2011). Verdsleg og heilag: Ei skisse av den norske journalistikkens felt og kosmologi. Sosiologisk Årbok. 81-108.
 • Vis forfatter(e) (2011). Changing relations: Class, Education and Cultural Capital. Poetics. 507-529.
 • Vis forfatter(e) (2010). The Norwegian journalism education landscape. Žurnalistikos tyrimai. 123-138.
 • Vis forfatter(e) (2010). Nei´ets filosofi. Gaston Bachelards historiske epistemologi og arven til fransk etterkrigssosiologi. Sosiologisk Årbok. 88-112.
 • Vis forfatter(e) (2010). Det norske journalistiske feltet. Nokre sosiale og mentale strukturar. Praktiske grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab. 7-26.
 • Vis forfatter(e) (2009). The Nordic journalists of tomorrow : an exploration of first year journalism students in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Nordicom Review. 137-153.
 • Vis forfatter(e) (2009). The Nordic Journalists of Tomorrow. An Exploration of First Year Journalism Students in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Nordicom Review. 137-155.
 • Vis forfatter(e) (2007). Journalists in the Making: Findings from a longitudal study of Norwegian journalism students. Journalism Practice. 383-404.
 • Vis forfatter(e) (2007). Journalists in the Making : Findings from a longitudinal study of Norwegian journalism students. Journalism Practice. 383-403.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fra valp til vaktbikkje. En longitudinell studie av norske journaliststudenter. Nordicom Information. 57-70.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2023). The immigration debate in the Scandinavian press 1970-2016. .
 • Vis forfatter(e) (2023). A change of heart? Scandinavian citizens´ dispositions towards immigration as measured by voting and political polls. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Brukerperspektiv på NRKs bidrag til mediemangfoldet og innvirkning på andre aktører: En analyse av surveydata for Medietilsynet. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Norwegian press at a crossroad: Free market or press subsidy? ?. ?. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Mediebruk og offentlig tilknytning:. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Bruksmønstre for digitale nyheter. Reuters Institute Digital News Report, Norge 2017. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Worlds of Journalism Country Report: Norway. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Worlds of Journalism, Norway 2013. Methodology, questionnaire and selected tables. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Journalism Students Across the Globe, Norway 2013. Methodology, questionnaire and selected tables. .
 • Vis forfatter(e) (2010). Det norske journalistiske feltet : nokre sosiale og mentale strukturar. 5. 5. .
 • Vis forfatter(e) (2004). Nei’ets filosof : ein introduksjon til Gaston Bachelards historiske epistemologi. 7. 7. .
 • Vis forfatter(e) (2004). Draumen om surveykratiet : ein kritikk av brukarundersøkingar i kommunal forvaltning. 2. 2. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). #Metoo - berre for spesielt interesserte? Nokre tal om folks merksemd mot #metoo frå ein surveystudie (MeCIn, UiB) av den norske befolkninga 22. november - 13. desember 2017.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kven vert studentar i dag?
 • Vis forfatter(e) (2003). Kven vert journalistar?
 • Vis forfatter(e) (2001). "Smak og behag kan ikke diskuteres".
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Well-bred and well-spoken: On the role of class origins for childrens experiences with rhetorical speech in schools public speech competitions.
 • Vis forfatter(e) (2019). Political publics, political participation and social class: A multiple factor analysis.
 • Vis forfatter(e) (2019). Political publics, political participation and social class: A multiple factor analysis.
 • Vis forfatter(e) (2019). Manifest, Everyday and Deep Orientation: Public Connection across and beyond Journalistic Media.
 • Vis forfatter(e) (2018). The uses of media in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2018). The uses of media.
 • Vis forfatter(e) (2018). Social stratification of media and news use in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2018). Social space and the space of everyday media practices in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2018). På sporet av eit kulturelt hamskifte?
 • Vis forfatter(e) (2018). Increasingly controversial, cultural and political? The Scandinavian Immigration debate in the Press 1970-2016.
 • Vis forfatter(e) (2018). Endelaus valfridom, tradisjonelle mønster? Mediebruk, offentleg deltaking og sosial klasse.
 • Vis forfatter(e) (2018). Enabling Cultural Policies? Culture, Capabilities and Citizenship.
 • Vis forfatter(e) (2018). Enabling Cultural Policies? Culture, Capabilities and Citizenship.
 • Vis forfatter(e) (2016). Media, Culture and Public Connection: Freedom of Information in the ’Age of Big Data’ – a presentation of the project.
 • Vis forfatter(e) (2015). Methodological Challenges with Measuring the Exercise of Freedom of Information: People meters versus surveys.
 • Vis forfatter(e) (2014). Samfunnsoppdragets arvinger.
 • Vis forfatter(e) (2013). To intervene or be neutral, to investigate or entertain; persistence, basis and changes in the professional ideals of Nordic journalism students 2005-2013.
 • Vis forfatter(e) (2013). Rebels without a cause? Changes in the aspirations and professional ideals of Nordic journalism students 2005-2013.
 • Vis forfatter(e) (2013). Participators, entertainers, neutrals and investigators: Role perceptions of future journalists in five Democratic Corporatist countries.
 • Vis forfatter(e) (2012). Høgt og lågt i Stortinget og depertementa. Kulturorientering og kulturbruk i den norske politisk-byråkratiske eliten.
 • Vis forfatter(e) (2012). Game Space and Social Space.
 • Vis forfatter(e) (2011). Politikkens kultur.
 • Vis forfatter(e) (2011). Legislative Taste. Musical tastes and practives of members of the Norwegian Parliament, Ministers and Secretaries of State and Permanent Secretataries.
 • Vis forfatter(e) (2010). “Without, the somber Real, 
Within, our hearts of hearts, the beautiful Ideal?". A note on some variations in journalistic ideals among Nordic journalism students.
 • Vis forfatter(e) (2010). The social morpohology of television use among Norwegian Students 1998-2008.
 • Vis forfatter(e) (2010). Oppdragarar, granskarar, speglarar og agnostikarar.
 • Vis forfatter(e) (2010). Den nordiske journaliststudent.
 • Vis forfatter(e) (2009). The Genesis and Anatomy of Journalistic Taste.
 • Vis forfatter(e) (2009). The Genesis and Anatomy of Journalistic Taste.
 • Vis forfatter(e) (2009). The Genesis and Anatomy of Journalistic Taste.
 • Vis forfatter(e) (2009). The Genesis and Anatomy of Journalistic Taste.
 • Vis forfatter(e) (2009). Professional  cosmologies Social and mental structures in the Norwegian Journalistic Field.
 • Vis forfatter(e) (2009). Professional cosmologies.
 • Vis forfatter(e) (2009). Future journalists at a crossroads. Some differences in Norwegian journalism students’ recruitment, ideals and aspirations 2000-8.
 • Vis forfatter(e) (2009). Future journalists at a crossroads : some differences in Norwegian journalism students?
 • Vis forfatter(e) (2009). Future Journalists at a Crossroad. Some differences in Norwegian journalism student's recruitment, ideals and aspirations.
 • Vis forfatter(e) (2009). Class, Education and Cultural Practices: What is going on?
 • Vis forfatter(e) (2009). Class, Education and Cultural Practices: What is going on?
 • Vis forfatter(e) (2007). The Norwegian Journalistic Field.
 • Vis forfatter(e) (2007). The Nordic journalism student.
 • Vis forfatter(e) (2007). The Nordic Journalism Student.
 • Vis forfatter(e) (2007). Norske journaliststudentar - frå Bodø til Bourdieu.
 • Vis forfatter(e) (2007). Bergensstudentane sin mediebruk og livsstil.
 • Vis forfatter(e) (2006). Norwegian Journalism Students: Sensation seekers or idealists?
 • Vis forfatter(e) (2006). Norwegian Journalism Students-Sensation Seekers or Idealists?
 • Vis forfatter(e) (2006). Nordiske journaliststudenter 2005- en kvantitativ dugnadsundersøkelse.
 • Vis forfatter(e) (2006). Mapping the journalistic microcosm. A sketch of the Norwegian Journalistic Field.
 • Vis forfatter(e) (2006). Mapping the journalistic microcosm. A model of the Norwegian Journalistic Field.
 • Vis forfatter(e) (2004). Norske journaliststudentar: eit gruppeporterett.
 • Vis forfatter(e) (2004). Nei'ets filosof : ein introduksjon til Gaston Bachelard og den historiske epistemologien.
 • Vis forfatter(e) (2004). Mass Media in Pierre Bourdieus Theory of Social Fields.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kommunale brukarundersøkingar.
 • Vis forfatter(e) (2004). Journalists do not exist : a note on some epistemological obstacles when studying the journalistic profession.
 • Vis forfatter(e) (2004). Journalists do not exist : a note on some epistemological obstacles when studying professions.
 • Vis forfatter(e) (2003). "Det norske journalistiske feltet. Hindringar og muligheiter for å drive kritisk forsking på makteliter i Norge.".
 • Vis forfatter(e) (2001). The Norwegian Journalistic Field. Issues and problems in an ongoing research project.
 • Vis forfatter(e) (2001). Journalistar og kreditering.
 • Vis forfatter(e) (2000). (Student-)kulturens demografi. Kunstnarar, amatørar og publikum blant studentane i Bergen.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2014). Håkon Larsen: Den nye kultursosiologien. Kultur som perspektiv og forskningsobjekt. Nordicom Information.
 • Vis forfatter(e) (2010). Bokmelding: Brigitte Le Roux & Henry Rouanet: Multiple Correspondence Analysis (2010). Praktiske grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab. 37-42.
 • Vis forfatter(e) (2010). Bokmelding av "Multiple Correspondence Analysis" av Brigitte Le Roux & Henry Rouanet. Praktiske grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab. 37-42.
 • Vis forfatter(e) (2004). Ubrukelege brukarundersøkingar. Om den store vekkinga somhar heimsøkt vårt land. Kommunal økonomi.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2018). Kvalitetsforhandlinger. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2018). Contested qualities: negotiating value in arts and culture. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2016). Becoming a Journalist: Journalism Education in the Nordic Countries. Nordicom.
 • Vis forfatter(e) (2012). Hunting High and Low. Skriftfest til Jostein Gripsrud. Scandinavian Academic Press.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2019). Informerte borgere? Offentlig tilknytning, mediebruk og demokrati.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (1997). Elektroniske oppslagstavler (BBS) i Noreg : eit forsøk på å konstruere eit felt for personleg datakommunikasjon ved hjelp av Pierre Bourdieu sin praksisteori.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). Samfunnsoppdragets læregutar. Vox publica.
 • Vis forfatter(e) (2013). Klassejournalistikk. Manifest tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2005). Meistrane av tankelaus tenking - om Bourdieu og journalistikken. Norsk Medietidsskrift. 8-11.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2020). Fortsatt hurra for metodedebatt! Et siste svar til Rolland. Norsk Medietidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hurra! Metodedebatt! Et svar til Rolland. Norsk Medietidsskrift. 1-3.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kven følgjer med på #metoo? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2018). Innvandringsdebatten: Interessante forskjeller mellom Norge og andre europeiske land. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2018). Derfor finner vi ingen sammenheng mellom bruk av NRK på nett og betalingsvilje for nyheter. Medier24.
 • Vis forfatter(e) (2017). Nyhetsbruk i rask endring. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2005). Slik er fremtidens journalister. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (1999). Reklamen og vitskapen. Klassekampen. 3.
 • Vis forfatter(e) (1999). Reklamebransjens bruk av Bourdieu. Klassekampen. 21.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2016). Journalistikkens fremstillingsmakt. Nyhetsrammer, meningsdanning og medialisering.
 • Vis forfatter(e) (2008). Profane and Sacred. A Study of the Norwegian Journalistic Field.
 • Vis forfatter(e) (2008). Profane and Sacred : a Study of the Norwegian Journalistic Field.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2020). - Må ikke være godt informert for å være en god borger.
 • Vis forfatter(e) (2009). Svikt i studentenes allmennkunnskap.
 • Vis forfatter(e) (2009). Middelklassen om middelklassen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Svikt i studentenes allmennkunnskap.
 • Vis forfatter(e) (2005). "Middelklassen om middelklassen".
 • Vis forfatter(e) (2004). Prisene er maktpolitikk.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kva er eit SKUP godt for?
 • Vis forfatter(e) (2004). Journalistikkens indre logikk.
 • Vis forfatter(e) (2003). Mediedynastiet Rommetveit.
 • Vis forfatter(e) (1999). Big Business Bourdieu.
 • Vis forfatter(e) (1997). Journalistene mindre venstrevridde enn før.
 • Vis forfatter(e) (1997). Hvem rapper stoff fra hvem . . . og når krediteres andre mediekilder?
Dokumentar
 • Vis forfatter(e) (2016). Kunstkritikarar i Noreg i dag.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2018). Klasse- og kulturforskjeller i 2018.
 • Vis forfatter(e) (2005). Hvem blir journalister?
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Profesjonalisering. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Stability, transformation, and escalation: Norwegian classes and class boundaries 2008–2020. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Dårlige borgere? Arbeiderklassen i den moderne offentligheten.
 • Vis forfatter(e) (2019). Role Orienteations: Journalists´Views on Their Place in Society. 38 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Perceived Influences: Journalists´Awareness of Pressures on Their Work. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Journalistic Culture in a Global Context: A Conceptual Roadmap. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Ethical Considerations: Journalists´Perceptions of Professional Practice. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). The Cold War Reporters: The Norwegian Foreign-News Journalists and Foreign-News Correspondents, 1945–1995. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Innledning: Kvalitetsforhandlinger. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). "Quality Matters". 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Cultural rebels, popular journalism and niche journalism in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2016). New Times, New Journalists? Nordic Journalism Students Entering an Age of Uncertainity. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Doubly Dominated: Cultural journalists in the fields of journalism and culture.
 • Vis forfatter(e) (2016). Changing journalistic professionalism? 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). A Nordic model of journalism education. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Samfunnsopdragets arvinger – om neste generasjon journalister. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Klassejournalistikk. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Return of the repressed: The social structure of dreams. 46 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Oppdragarar, granskarar, speglarar og agnostikarar : skisse til ein norsk journalisttypologi. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). The Norwegian journalism education landscape. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kulturjournalistikken i det norske journalistiske feltet. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kulturjournalistikken i det journalistiske feltet.
 • Vis forfatter(e) (2002). Arvingane: Studentar og kulturinstitusjonane. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Etter alle journalistikkens reglar... Skisse til ein studie av det norske journalistiske feltet.
 • Vis forfatter(e) (2001). Dokumentarmakt i endring. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). (Re)Producing a Cultural Elite? A Report on the Social Backgrounds and Cultural Tastes of University Students in Bergen, Norway. 36 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Norway. . I:
  • Vis forfatter(e) (2019). The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society . Sage Publications.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2012). Selected bibliography. 844-860.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2017). A sociocultural approach to study public connection across and beyond media: The example of Norway.
 • Vis forfatter(e) (2007). Samfunnsoppdraget: Journalistikkens heilage baldakin.
 • Vis forfatter(e) (2006). Etikk i journalistikk - eit spørsmål om makt.
 • Vis forfatter(e) (2003). "Epistemologiske problem i studiet av eit norsk journalistisk felt".
 • Vis forfatter(e) (2001). Norske journalistar i lys av Pierre Bourdieus teoriar om sosiale felt.
 • Vis forfatter(e) (2001). Kven vert journaliststudentar i dag - og kva står dei for?
Forord
 • Vis forfatter(e) (2012). Føreord. 11-15.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Fullstendig liste over publikasjoner

SCANPUB: The Immigration Issue in the Scandinavian Public Sphere

MECIN: Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning

Worlds of Journalism

Journalist Students Across the Globe

SCUD, Rising Inequalities

 

 

Pierre Bourdieu (spes. kultur- og feltsosiologi) og relaterte tradisjonar

Samfunnsvitskapleg metode (i fyrste rekke kvantitativ)

Journalistikkforsking