Hjem
Jan Petter Bloms bilde

Jan Petter Blom

Professor emeritus
 • E-postJan.Blom@uib.no
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Mine forskningsinteresser og prosjekter er i dag begrenset til det musikkantropologiske (etnomusikologiske) feltet under overskriften: expressive behaviour, aesthetic structures and the problem of feeling and motivation in social life.

Studiet av atferdsmåter og erfaringsformer ”beyond culture” (E. T. Hall) har vært en vedvarende interesse. Til en viss grad har jeg nærmet meg dette feltet gjennom komparative studier av elementer og struktur i folkelig dans og sammenheng med ulike musikalske uttrykksformer. Det empiriske utgangspunktet har hele tiden vært dans/musikk-hendelser, men disse har blitt abstrahert til analyser av hendelsenes kode eller grammatikk. En naturlig utvidelse av perspektivet er å studere selve hendelsen som sosial og estetisk erfaring. Det er blitt vanlig å hevde at studiet av ikke-verbale tegn og uttrykksmåter er et viktig inntak til forståelsen av rudimentære prosesser. I litteraturen om seremonielt liv foreligger det både generelle teoretiske betraktninger og empiriske analyser av ikke-verbale uttrykkselementer. Imidlertid er det en mangel på mikrososiologiske studier av formaliserte handlings- og samhandlings-forløp med vekt på innlevelsen, engasjementet og involveringen i selve utførelsesmåten (den ”estetiske” dimensjonen).

1963-97: Undervisning i generelle sosialantropologiske emner på alle nivåer. Fortsatte med noe veiledning på hovedfags- og doktorgradsnivå frem til 2002.

Tidsskriftartikler
 • Blom, Jan Petter. 2005. Spelemennene og 1905. Spelemannsbladet. 4. 8-10.
 • Blom, Jan Petter; Kvifte, Tellef. 1986. On the problem of inferential ambivalence in musical meter. Ethnomusicology. 30: 491-517.
Bokkapitler
 • Blom, Jan Petter. 2006. Making the Music Dance: Dance connotations in Norwegian Fiddling. 10, sider 75-87. I:
  • Russell, Ian; Alburger, Mary Anne. 2006. Play It Like It Is - Fiddle and Dance Studies from around the North Atlantic. 144 sider. ISBN: 0-9545682-3-0.
 • Blom, Jan Petter. 2003. "Springar, Pols and Polska Dances of the Scandinavian Peninsula:Regional variation, continuities and boundaries within a folk dance family. -, sider 117-145. I:
  • Ramsten, Märta. 2003. The Polish Dance in Scandinavia and Poland, Ethnomusicological Studies. 217 sider. ISBN: 91-85374-36-9.
 • Blom, Jan-Petter. 2001. Folkemusikken - konsolidering og vekst. 84-91. I:
  • Vollsnes, Arvid O.; Aksnes, Hallgjerd; Nesheim, Elef; Pedersen, Morten Eide. 2001. Norges musikkhistorie. Bd.5: 1950-2000: modernisme og mangfold. ISBN: 8203223834.
 • Blom, Jan-Petter. 2001. Folkemusikken - reorientering og mangfold. 167-172. I:
  • Vollsnes, Arvid O.; Aksnes, Hallgjerd; Nesheim, Elef; Pedersen, Morten Eide. 2001. Norges musikkhistorie. Bd.5: 1950-2000:modernisme og mangfold. ISBN: 8203223834.
 • Blom, Jan-Petter. 2001. Folkemusikkens nye arenaer. 282-287. I:
  • Vollsnes, Arvid O.; Aksnes, Hallgjerd; Nesheim, Elef; Pedersen, Morten Eide. 2001. Norges musikkhistorie. Bd.5: 1950-2000:modernisme og mangfold.
 • Blom, Jan-Petter. 2000. Folkemusikken - modernisering, organisering og bevaring. 296-327. I:
  • Vollsnes, Arvid O.; Holen, Arne; Kleiberg, Ståle. 2000. Norges musikkhistorie. Bd.4: 1914-50: inn i mediealderen. ISBN: 8203223826.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Tidsskriftartikler

1986. [Med Tellef Kvifte] On the problem of inferential ambivalence in musical meter. Ethnomusicology, 30(3): 491-517.

1978. Principles of rhythmic structures in Balkan folk music. Antropologiska Studier (Ethnomusicology Issue), 25-26: 2-11.

1972. Kildegrupper og kildeanvendelse i norsk folkelivsforskning. Tradisjon, 2: 1-14.

1970. Notasjonsproblemer i folkedansforskningen. Norveg, 15: 91-114.

1970. Problemer i studiet av vestindisk familieliv og husholdsorganisasjon. Antropolognytt, 9: 1.

1968 [med John J. Gumperz] Fattori sociali determinanti del comportamento verbale. Rassegna italiana di sociologia, 9(2): 301-328.

1968. Samhandlingsdeterminanter i språkbruk og dialekt. Tidsskrift for samfunnsforskning, 9(2).

 

 
Bokkapitler

2006. Making the Music Dance: Dance Connotations in Norwegian Fiddling, i I. Rusell and M. A. Alburger (red.) Play It Like It Is. Fiddle and dance studies from around the North Atlantic. The Elphinstone Institute, Occasional Publications 5, pp. 75-87.

2003. Springar, Pols and Polska Dances of the Scandinavian Peninsula: regional variation, continuities and boundaries within a folk dance family, i Märta Ramsten (red.) The Polish Dance in Scandinavia and Poland. Ethnomusicological Studies. Svenskt visarkiv 17, pp. 117-144.

2001. Folkemusikken - konsolidering og vekst, i Arvid. O. Vollsnes et al. (red.) Norges Musikkhistorie 1-5. vol. 5. Oslo: Aschehoug og Co., pp. 84-91.

2001. Folkemusikken - reorientering og mangfold, i Arvid. O. Vollsnes et al. (red.) Norges Musikkhistorie 1-5. vol. 5. Oslo: Aschehoug og Co., pp. 167-172.

2001. Folkemusikkens nye arenaer, i Arvid. O. Vollsnes et al. (red.) Norges Musikkhistorie 1-5. vol. 5. Oslo: Aschehoug og Co., pp. 282-287.

2000. Folkemusikken - modernisering, organisering og bevaring, i Arvid O. Vollsnes et al. (red.) Norges musikkhistorie 1-5. vol. 4. Oslo: Aschehoug og Co, pp. 297-327.

1993 Hva er folkemusikk, i Bjørn Aksdal og S. Nyhus (red.) Fanitullen: Lærebok i Norsk folkemusikk. Oslo: Universitetsforlaget, pp. 7-15.

1993. Rytme og frasering, i Bjørn Aksdal og S. Nyhus (red.) Fanitullen: Lærebok i Norsk folkemusikk. Oslo: Universitetsforlaget, pp. 161-185.

1991. Structure and Meaning in a Norwegian Couple Dance, i SMASH 33. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 418-427.

1989. Språk og grenser, i Ottar Brox og M. Gullestad (red.) På norsk grunn. Sosialantropologiske studier av Norge, nordmenn og det norske. Oslo: ad Notam, pp 147-161.

1985. Hvor gammel er fela?, i Arne Bjørndals hundreårs-minne. Bergen: Forlaget Folkekultur, pp. 191-208.

1981. The Dancing Fiddle: On the Expression of Rhythm in Hardingfeleslåtter, i Jan P. Blom, S. Nyhus og R. Sevåg (red.) Norwegian Folk Music. Series I: Hardingfeleslåttar.  Vol. VII. Oslo: Universitetsforlaget, pp. 305-312.

1972. Social Meaning in Linguistic Structure: Code Switching in Norway, i John J. Gumperz and Dell Hymes (red.) Directions in Sociolinguistics. The Ethnography of Communication. New York: Holt, Rinehart and Winston, pp. 407-435.

1969. Ethnic and Culturral Differentiation, i Fredrik Barth (red.) Ethnic Groups and Boundaries:The Social Organization of Culture Difference. Oslo og Boston: Universitetsforlaget & Little, Brown and Company, pp. 74-86.

1960. Diffusjonsproblematikken og studiet av danseformer, i Arne Martin Klausen (red.) Kultur og diffusjon. Oslo: Universitetsforlaget, pp. 101-114

Rapporter, småskrifter etc.

1989. Rytme og metrikk i svensk folkemusikk – en drøfting av Sven Ahlbäcks typeskrivelser. Norsk folkemusikklags skrifter nr. 4. Oslo.

1986. Bistandsvirksomhet er kulturpolitikk, Norkontakt 22 (1) Departementet for utviklingshjelp.

1977. Kommentar til innledningsforedraget, i Språkvitenskapens forhold til samfunnsvitenskapene. Oslo: NAVF, Konferanserapport.

1976. Sosialantropologi, i Forskning om kvinner – en utredning om muligheter og behov for samfunnsvitenskapelig forskning om kvinners livsforhold og stilling i samfunnet. Oslo: Universitetsforlaget.

1974. Sosialantropologiske perspektiver, i R.H. Jensen (red.) Ressurser og planlegging. Trondheim: Norges tekniske høgskole, IBR.

Regional:
Norge/norske bygdesamfunn, Vestindia, India

Tematisk:
Sosial organisasjon (slektskap, etnisitet), sosiolingvistikk, interaksjons og kommunikasjonsteori, etnomusikologi og –koreologi.

Interdisiplinære prosjekter:

1964-66 Sosiolingvistisk undersøkelse av språkbruk i Rana-regionen.

1977-82 Talemål hos ungdom i Bergen (TUB).

1982-85 Tettstedsutvikling – Mosjøen

1987-91 Struktur og historisk lagdeling norske tradisjonsdanser.

1994-05 Hardingfeleprosjektet: registrering av eldre norskbygde feler.


Egne prosjekter:

1958 – dags dato: Folkemusikk og –dans i Norden: komparative studier av uttrykksformer og sosiale/historiske sammenhenger.

1962 Røldal og tilstøtende fjordkommuner: Økologisk symbiose mellom kyststrøk og en fjellbygd.

1966 (vår): Dansetradisjoner blant innvandrere fra Balkan og Midtøsten og deres betydning for folkedansbevegelsens dansekunnskap i et uniersitetsmiljø (Berkeley)

1966 (sommer og høst): Landsbyliv i et øysamfunn: sydlige Bahamas.

1971 (juli-desember): Avbrutt feltarbeid i Rajasthan, India.

2004-09 Nettpresentasjon av funn fra hardingfeleprosjektet -- se www.hardingfeler.no