Hjem
Johan Randulf Petter Giertsens bilde

Johan Randulf Petter Giertsen

Professor
 • E-postgiertsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 46
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2005). Avtaler. Pensumtjeneste.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2007). Gransking. Kritisk juss.
 • Vis forfatter(e) (2006). EU åpner for internasjonale fusjoner. Lov og Rett. 371-377.
 • Vis forfatter(e) (2003). Selskapsrettslige spørsmål som reiser seg når advokater er styremedlemmer i aksje- eller allmennaksjeselskaper, når advokaten har selskapet som klient. www.jus.no/asset/31960/1/31960.
 • Vis forfatter(e) (2003). Aksjeselskapsretten som obligasjonsrettslig disiplin. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 53-69.
 • Vis forfatter(e) (2002). Spår trøbbel med statsstyrte sykehus. Nettavis for Universitetet i Bergen www.uib.no/elin/php.
 • Vis forfatter(e) (2000). Trekantfusjon Selskapsrettslige problemer. Tema Faglig utdrag fra 2000-landsmøtet Temahefte nr. 69. 7-15.
 • Vis forfatter(e) (2000). Trekantfusjon Selskapsrettslige problemer. Tema Faglig utdrag fra 2000-landsmøtet Temahefte nr. 69. 7-15.
 • Vis forfatter(e) (1999). Ugyldighet og forutsetningssvikt ved skifterettslig gjeldsovertagelse. Jussens venner. 218-228.
 • Vis forfatter(e) (1998). Overtakelse av deltakeransvar i ansvarlig selskap etter deltakers død. Lov og Rett. 617-630.
 • Vis forfatter(e) (1998). Ansvar på privat skifte for forpliktelser pådratt etter dødsfallet. Jussens venner. 300-305.
 • Vis forfatter(e) (1998). "Fordringsmodellen" ved trekantfusjon - svekket kreditorvern? Juristkontakt. 26-28.
 • Vis forfatter(e) (1995). Uskifte og lovvalg. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 261-324.
 • Vis forfatter(e) (1994). Revisors erstatningsansvar ved forsømt eller mangelfull kontroll av selskapets økonomiske stilling. Juristkontakt. 2-9.
 • Vis forfatter(e) (1994). Revisors erstatningsansvar ved forsømt eller mangelfull kontroll av selskapets økonomiske stilling. Juristkontakt.
 • Vis forfatter(e) (1993). Påliteligheten av den norske selvmordsstatistikken (The reliability of the Norwegian suicide statistics). Nord Med. 58-59.
 • Vis forfatter(e) (1993). Bone strength in infants. For Sci Int. 111-119.
 • Vis forfatter(e) (1993). Bone strength in infants. Forensic Science International. 111-119.
 • Vis forfatter(e) (1992). Uventet død hos yngre diabetikere. Tidsskrift for Den norske legeforening. 926-927.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2018). NOU 2018: 9 Regnskapsførerloven (leder lovutvalget). .
 • Vis forfatter(e) (2017). NOU 2017: 15 Revisorloven (leder lovutvalget). .
 • Vis forfatter(e) (2006). NOU 2006: 19 Akademisk frihet. .
 • Vis forfatter(e) (2002). NOU 2002: 6, Lov om samvirkeforsøk (Medlem av samvirkelovutvalget med ansvar for å skrive det vesentligste av fremstillingen av gjeldende samvirkerett og spesialmotivene til den foreslåtte lov om samvirkeforetak.). .
 • Vis forfatter(e) (1994). Succession in Family Business in Norway. An Overview of some legal problems. 51. 51. .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2005). Særnorsk internasjonalisering.
 • Vis forfatter(e) (2004). Formulering av problemstillinger i rettsdogmatiske arbeider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Hva karakteriserer en "spennende" avhandling?
 • Vis forfatter(e) (2000). Trekantfusjon.
 • Vis forfatter(e) (2000). Telia/Telenor.
 • Vis forfatter(e) (2000). Aksjonæravtaler.
 • Vis forfatter(e) (2000). Aksjonæravtaler.
Annet produkt
 • Vis forfatter(e) (2005). Særnorsk Internasjonalisering?
 • Vis forfatter(e) (2005). EU åpner for internasjonale fusjoner.
 • Vis forfatter(e) (2005). Avtl. § 39 - direkte og analogisk anvendelse.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2009). Vitenskapelig uredelighet og Granskingsutvalget. Tidsskrift for Den norske legeforening.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2000). Anmeldelse av Magnus Aarbakke, Jan Skåre, Gudmund Knudsen, Tone Ofstad og Asle Aarbakke: Aksjeloven og allmennaksjeloven. Lov og Rett. 123-127.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2019). Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2007). Rett og toleranse Festskrift til Helge Johan Thue. Gyldendal Akademisk.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2019). Kontrakter – ytelse og pris.
 • Vis forfatter(e) (2014). Avtaler.
 • Vis forfatter(e) (2012). Avtale (2. utgave).
 • Vis forfatter(e) (2008). Gransking.
 • Vis forfatter(e) (2006). Avtaler.
 • Vis forfatter(e) (1999). Fusjon og fisjon.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (1996). Selskapsfinansierte aksjeerverv. Kan et selskap stille midler til råd ighet for erverv av aksjer i selskapet? Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1996). Pliktmessig avhold. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1995). Generasjonsskifte. Kontrakts- og arverettsspørsmål som oppstår når et foretak overføres til livsarving. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1994). Generasjosskifte. Juridiske spørsmål. Næringslivets forlag, Oslo.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2002). Selskapsfinansierte aksjeerverv Aksjeloven og allmennaksjeloven § 8-10. Revisjon og Regnskap. 18-23.
 • Vis forfatter(e) (1998). "Fordringsmodellen" ved trekantfusjon etter aksjelovene av 1997. Revisjon og Regnskap. 12-17.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2006). Tåler vi en ny gransking? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2000). Anmeldelse av Magnus Aarbakke, Jan Skåre, Gudmund Knudsen, Tone Ofstad og Asle Aarbakke: Aksjeloven og allmennaksjeloven. Lov og Rett. 123-127.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (1994). Generasjonsskifte. Kontrakts- og arverettsspørsmål som oppstår når et foretak overføres til livsarving. (Levert til bedømmelse for den juridiske doktorgrad 4.8.1993).
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). EU styrer forbrukerkontraktsretten . 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Forbrukerretten europeiseres. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Avtalelovene – hva nå? 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Samarbeidsproblemer som bortfallsgrunn for fusjon. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Triangle Mergers: A Distinctive Norwegian Type of Trasactions. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Selskapsrettslig tilbakeføring og konkursrettslig omstøtelse. Belyst ved dansk og norsk rett.
 • Vis forfatter(e) (2003). Company Law as a Contract Law Dicipline. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Skjevdeling av foretak: Avgrensing og verdsettelse av skjevdelingsformuen. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Har aksjonæravtaler selskapsrettslige virkninger? 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Fusjon som avtaletype. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Kan en ektefelles omstøtelseskrav gjøres gjeldende mot medkontrahentens godtroende suksessorer? 9 sider.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2006). Akademiske rettigheter i internasjonalt lys. 57-61.
 • Vis forfatter(e) (2006). Akademisk ytringsfrihet. 50-52.
 • Vis forfatter(e) (2006). Akademisk frihet vs. arbeidsgivers styringsrett. 53-56.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (2010). Jusstudentar, skriv nynorsk. 59-60.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.