Hjem
Johs. Hjellbrekkes bilde
Foto:
Eivind Senneset, UiB

Johs. Hjellbrekke

Professor
 • E-postjohs.hjellbrekke@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 65
 • Besøksadresse
  Rosenbergsgaten 39
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Arbeid, kunnskap, økonomi og utdanning https://www.uib.no/fg/akeku

Analysar av sosiale klassar, elitar, makt, ulikskap og sosial mobilitet. Arbeidslivssosiologi, historisk sosiologi, statistiske metodar for analyse av kategoriske datamengder, vitskapshistorie og vitskapsteori.


Dei seinare åra har forskinga særleg omhandla sosiale klassar, elitar, kapitalstrukturar, mobilitetskanalar og mobilitetsbarrierar i det norske sosiale rommet. I tidsrommet 2008-2013 var dette arbeidet knytt til NFR-prosjektet Elites in an Egalitarian Society, og vidareført i perioden 2013-2016 som del av det NFR-støtta ISPSAM-prosjektet "New directions in studies of social differentiation, power, class, status and elites", begge leia av prof. Olav Korsnes. 

Forskinga på elitar, makt, klassar og sosial ulikskap vert vidareført fram mot 2024, både i form av norske og internasjonale samarbeid. 

Det norske samarbeidet er knytt til to prosjekt:  "ProTrust. Profesjoner: Tillit og status", ved SPS, HiOA (http://www.hioa.no/Om-HiOA/SPS/Profesjoner-tillit-og-status), og FRIHUMSAM-prosjektet "Paradoxes of Wealth and Class: Historical Conditions and Contemporary Configurations", leia av prof. Marianne Nordli Hansen, UiO.   

Forskinga på eliteformasjonar er knytt til eit europeisk forskarnettverk for samanliknande analysar, med forskarar frå Danmark, Frankrike, Noreg, Russland, Storbritannia og Sveits som deltakarar. Nettverket har LSE International Inequalities Institute, leia av prof. Mike Savage, som organisatorisk sentrum. Ei første oversikt over prosjektet kan finnast her http://eprints.lse.ac.uk/108580/1/LSE_III_working_paper_58.pdf

Forskinga mi på sosial ulikskap, kulturelle praksisar og kulturelle preferansar vil dei næraste åra vere knytt til H2020-prosjektet "European Inventory of Societal Values of Cultureas Basis for Inclusive Cultural Policies", INVENT, der eg er del av den franske forskargruppa, leia av prof. Frédéric Lebaron, ENS, Paris-Saclay.

 

MET102 Samfunnsvitskapleg metode

SOS103 Samfunnsstrukturar i endring

SOS116 Klasse, stratifikasjon og sosial mobilitet

SOS322 Arbeid, klasse og utdanning.

Phd-/forskarkurs, multippel korrespondanseanalyse.

Phd-/forskarkurs, nyare retningar innan klasseanalyse.

Phd-/forskarkurs, elitesosiologi

Rettleiing:

Rettleia/birettleia 6 phd-studentar fram til phd-grad pr. okt. 2018.

Rettleia/birettleia 10 studentar fram til cand.polit.-grad 1995-2007.

Rettleia 20 studentar fram til mastergrad i sosiologi, 2005- desember '17.

Gjesteforelesningar/kurs ved andre lærestader (utval):

UC Berkeley, EHESS/Paris, European University Institute (EUI), Firenze , Høgskolen i Oslo, NTNU, Lebanese American University, Beirut, Universite de Limoges, University of Lodz,  London School of Economics and Political Science (LSE), University of Manchester, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, New York University, Universitetet i Oslo, Université Paris Dauphine - PSL, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø, Uppsala Universitet, University of York.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Who you know: The classed structure of social capital. British Journal of Sociology. 505-535.
 • Vis forfatter(e) (2022). Questionable Research Practices and Misconduct Among Norwegian Researchers. Science and Engineering Ethics. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). På veg mot ei ny dansk maktutgreing; makt, hierarki og ulikskap i ein egalitær kontekst. . Økonomi & politik. 125-132.
 • Vis forfatter(e) (2022). Cultural divisions and time: Mapping diachronic homologies using class-specific MCA (CSA). BMS. Bulletin de méthodologie sociologique. 136-158.
 • Vis forfatter(e) (2020). CIRCULATION AT THE TOP: ELITES, SOCIAL MOBILITY AND INTERGENERATIONAL CAPITAL CONVERSION. Revista Pós Ciências Sociais. 189-208.
 • Vis forfatter(e) (2018). Emerging Cultural Capital in the City: Profiling London and Brussels. International Journal of Urban and Regional Research. 138-149.
 • Vis forfatter(e) (2017). «Øvst ved bordet?» Ein analyse av symbolske kapitalhierarki ved Noregs Banks årsmiddag. Tidsskrift for samfunnsforskning. 5-35.
 • Vis forfatter(e) (2017). Trøstesløs asket eller suksessrik kunstner? - Kunstneres holdninger til arbeid, penger og anerkjennelse. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. 29-50.
 • Vis forfatter(e) (2017). Kunstner og entreprenør? Norske kunstneres holdninger til egen økonomi, entreprenørskap og kommersiell suksess. Norsk sosiologisk tidsskrift. 415-435.
 • Vis forfatter(e) (2017). Class, culture and culinary tastes: cultural distinctions and social class divisions in contemporary Norway. Sociology. 128-149.
 • Vis forfatter(e) (2016). Women in the Field of Power. Sociologica – International Journal for Sociological Debate. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Response: Not so fast: A comment on Atkinson and Deeming's 'Class and cuisine in contemporary Britain: The social space, the space of food and their homology'. Sociological Review. 184-193.
 • Vis forfatter(e) (2013). Héritiers et outsiders. Construire le champ du pouvoir en Norvège. Actes de la Recherche en Sciences Sociales. 85-103.
 • Vis forfatter(e) (2013). A new model of social class? Findings from the BBC's Great British Class Survey Experiment. Sociology. 219-250.
 • Vis forfatter(e) (2011). Social capital in the field of power: the case of Norway. Sociological Review. 86-108.
 • Vis forfatter(e) (2010). Nedturar. Deklassering i det seinmoderne Noreg. Nytt Norsk Tidsskrift. 46-59.
 • Vis forfatter(e) (2007). The Norwegian field of power anno 2000. European Societies. 245-274.
 • Vis forfatter(e) (2005). Sosial kapital-strukturar i norske elitar. Tidsskrift for samfunnsforskning. 467-502.
 • Vis forfatter(e) (2004). Educational Mobility Trajectories and Mobility Barriers in the Norwegian Social Space. International Journal of Contemporary Sociology. 163-189.
 • Vis forfatter(e) (2002). Strukturalistisk reduksjonisme eller eit truverdig alternativ til dualismane? Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. 12-27.
 • Vis forfatter(e) (2000). Ulike tilnærmingar til studiet av 'sosial kapital' i sosiologi og statsvitskap. Sosiologisk Tidsskrift. 209-228.
 • Vis forfatter(e) (2000). Den symbolske dominansen og "det kommunikative mistaket". Om Bourdieu sin praksisteori i studiar av det politiske feltet. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 3-32.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (1995). Universitetstudentar og sosialstønad i Bergen 1994. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Om ulikskap i Noreg.
 • Vis forfatter(e) (2019). The Political Economy of Energy: «Green transition and yellow vests: Climate change and global populism.».
 • Vis forfatter(e) (2019). "Hvis det sosiale er viktigst - hvem vinner?".
 • Vis forfatter(e) (2018). Research Integrity in Norway. .
 • Vis forfatter(e) (2018). L'état des universités nordiques.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). »Fra far møterett (H) til frøken studierett (stud. jur)» Sosial mobilitet og sosial reproduksjon blant norske juristar.
 • Vis forfatter(e) (2016). Ulikskap i samfunnet.
 • Vis forfatter(e) (2012). Universitetet for eliten.
 • Vis forfatter(e) (2011). Holberg-prisen 2011 til Jürgen Kocka.
 • Vis forfatter(e) (2010). Utdanning og sosial reproduksjon.
 • Vis forfatter(e) (2010). Klassenedturar.
 • Vis forfatter(e) (2008). Haldningar til lønsfastsetjing og til lønsskilnader.
 • Vis forfatter(e) (2007). Misbruk av sosiologi?
 • Vis forfatter(e) (2006). Utdanningsmobilitet og sosial ulikskap.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kvalitetsreformen og utdanningsmobilitet.
 • Vis forfatter(e) (2000). Om Pierre Bourdieu sin sosiologi.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Analysing temporal stability and temporal change by way of Class Specific MCA (CSA).
 • Vis forfatter(e) (2022). Questionable Research Practices (QRPs) and Perceived Work Environment. .
 • Vis forfatter(e) (2021). Spaces, clusters, trajectories and relations: analyzing the Norwegian writers’ war statistically.
 • Vis forfatter(e) (2021). Om norsk utdanningssosiologi og Tore Lindbekk sitt faglege bidrag. .
 • Vis forfatter(e) (2019). The Murky Waters of QRP - Attitudes and Self-Reported Questionable Research Practices.
 • Vis forfatter(e) (2017). Le champ de pouvoir et ses sous-champs.
 • Vis forfatter(e) (2016). The Structure of Social Capital.
 • Vis forfatter(e) (2016). Les femmes dans le champ de pouvoir.
 • Vis forfatter(e) (2016). Is the landscape changing? A study of the changes in the Norwegian higher education sector.
 • Vis forfatter(e) (2015). Elitar, ulikskap og sosial mobilitet.
 • Vis forfatter(e) (2015). "A Place at What Table? An Analysis of Symbolic Capital Hierarchies at the Norwegian Central Bank's Annual Dinner".
 • Vis forfatter(e) (2014). "Legens barn leker best?" Korleis studere ulikskap i høgare utdanning?
 • Vis forfatter(e) (2013). Twisty Passages, All Different: An exploratory data-analysis of ludo-narrative genres.
 • Vis forfatter(e) (2012). Geometric Data Analysis: Correspondence Analysis, MCA and AHC.
 • Vis forfatter(e) (2012). Distinctions culturelles dans une societe égalitariste.
 • Vis forfatter(e) (2012). Berkeley Geometric Data Analysis Workshop.
 • Vis forfatter(e) (2012). Amphibious Civil Society? Institutions and Neighborhoods in a Field of Hybrid Community- based Organizations.
 • Vis forfatter(e) (2011). The Norwegian Field of Power.
 • Vis forfatter(e) (2011). L'analyse géométrique des données (AGD): Le cas des élites.
 • Vis forfatter(e) (2011). Cultural Distinctions: A Geometric Data Analysis.
 • Vis forfatter(e) (2010). Simple and Multiple Correspondence Analysis.
 • Vis forfatter(e) (2010). Cultural Distinctions in an Egalitarian Society.
 • Vis forfatter(e) (2010). Circulation in the Norwegian Elites.
 • Vis forfatter(e) (2010). Analysing Social Capital Structures in the Field ofPower by Using Multiple Correspondence Analysis andHierarchical Cluster Analysis.
 • Vis forfatter(e) (2009). Omnivores and Social Distinction: Introduction.
 • Vis forfatter(e) (2009). Multiposisjonalitet og sosial kapital i norske elitar.
 • Vis forfatter(e) (2008). The Norwegian Electoral Space.
 • Vis forfatter(e) (2008). The Geometry of the Norwegian Electoral Space.
 • Vis forfatter(e) (2008). Social Capital in the Field of Power.
 • Vis forfatter(e) (2008). Lawyers in the Field of Power.
 • Vis forfatter(e) (2007). The Norwegian Field of Power Anno 2000.
 • Vis forfatter(e) (2007). The Critique Against the Mobility Table.An Empirical Assessment of Variations in Relative Mobility Rates.
 • Vis forfatter(e) (2007). Social capital in the Norwegian field of power.
 • Vis forfatter(e) (2007). How MCA Relates to Other Statistical Techniques.
 • Vis forfatter(e) (2005). Globalisation and transformations in the social embeddedness of economic actors and institutions - the role of national power elites.
 • Vis forfatter(e) (2004). The space of elite opinions. The Case of Norway.
 • Vis forfatter(e) (2004). Social Capital Structures, Mobility Barriers and Mobility Trajectories in the Norwegian Elites.
 • Vis forfatter(e) (2004). Globalisation and transformations in the social embeddedness of economic actors and institutions.
 • Vis forfatter(e) (2004). Examining Capital Structures, Mobility Barriers and Mobility Trajectories in the Elites: The Case of Norway.
 • Vis forfatter(e) (2004). Avoiding "methodological nationalism" in comparative studies of globalization and transformations in the social embeddedness of economic actors and institutions.
 • Vis forfatter(e) (2003). Utdanningsmobilitetsbaner og mobilitetsbarrierer i det norske sosiale rommet.
 • Vis forfatter(e) (2003). Simple and Multiple Correspondence Analysis.
 • Vis forfatter(e) (2003). Le patronat norvégien.
 • Vis forfatter(e) (2003). Det norske maktfeltet.
 • Vis forfatter(e) (2003). Det norske maktfeltet.
 • Vis forfatter(e) (2003). "Le patronat norvégien": State vs. Market? Capital Structures, Oppositions and Political Position Taking in the Norwegian Field of Power.
 • Vis forfatter(e) (2002). Le champ du pouvoir norvégien.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kvifor skal vi klassifisere?
 • Vis forfatter(e) (2002). Korrespondanseanalyse 1 - 6.
 • Vis forfatter(e) (2002). Analysing capital structures in the field of power: the case of Norway.
 • Vis forfatter(e) (2001). Om makt og medisin.
 • Vis forfatter(e) (2001). Om føresetnader og grenser for Bourdieu sin praksisteori i studiar av norsk kulturpolitikk.
 • Vis forfatter(e) (2001). Kan vi stole på meiningsmålingane?
 • Vis forfatter(e) (2001). Enkel og multippelkorrespondanseanalyse, 1-6.
 • Vis forfatter(e) (2000). Studying Mobility Trajectories in the Norwegian Social Space.
 • Vis forfatter(e) (2000). Studying Mobility Trajectories in The Norwegian Social Space.
 • Vis forfatter(e) (2000). On 'social capital'.
 • Vis forfatter(e) (2000). Om studiar av sosial kapital i det politiske feltet.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2001). Om teoretisering, historisk endring, legitimitet og legitimering. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 467-476.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2016). Erik Jørgen Hansen Social mobilitet. Drøm, realitet, illusion København: Hans Reitzels forlag 2015. Sosiologisk Tidsskrift. 68-70.
 • Vis forfatter(e) (2005). Brigitte Le Roux and Henry Rouanet (with a foreword by Patrick Suppes): Geometric Data Analysis: From Correspondence Analysis to Structured Data Analysis • Dordrecht: Kluwer, 2004. 475 pages, 155 Euros. European Sociological Review. 529-531.
 • Vis forfatter(e) (2004). Snartenking om norsk mat. Forskerforum. 26-27.
 • Vis forfatter(e) (2001). Bokmelding "Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode", av Kristen Ringdal. Sosiologisk Tidsskrift. 284-287.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2022). Class Boundaries in Europe. The Bourdieusian Approach in Perspective. . Routledge.
 • Vis forfatter(e) (2018). New Directions in Elite Studies. Routledge.
 • Vis forfatter(e) (2014). Elite og klasse i et egalitært samfunn. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2007). Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigurd Grønmo. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2007). Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet. Unipub forlag.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2018). Multiple Correspondence Analysis for the Social Sciences.
 • Vis forfatter(e) (2012). Sosial mobilitet.
 • Vis forfatter(e) (2006). Sosial mobilitet.
 • Vis forfatter(e) (2003). Det norske maktfeltet: Interne strukturar, homogamitendensar, mobilitetsbaner og -barrierar i norske elitar.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (2015). Skillelinjer i universitets- og høgskolesektoren: Et eksplorerende notat. 13.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2019). Forskningsetikk i Norge: Tid for handling. Forskning.no.
 • Vis forfatter(e) (2012). Utdanning og sosial mobilitet. Lektorbladet. 12-15.
 • Vis forfatter(e) (2001). Kampen om prosentpoenga. Om bruken av meiningsmålingar i ein valkamp. Forskerforum. 16-17.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2019). Fire av ti forskere i Norge har deltatt i diskutable forskningspraksiser.
 • Vis forfatter(e) (2019). 5 prosent av norske forskere bryter ofte god forskningsskikk.
 • Vis forfatter(e) (2019). 4 av 10 seier dei har gjort noko diskutabelt.
 • Vis forfatter(e) (2018). Forskere mangler opplæring En av tre norske forskere oppgir at de aldri har fått opplæring i forskningsetiske retningslinjer.
 • Vis forfatter(e) (2018). En av tre norske forskere sier de aldri har fått undervisning i forskningsetikk.
 • Vis forfatter(e) (2018). 60 prosent av norske forskere har liten eller ingen opplæring i forskningsetikk.
 • Vis forfatter(e) (2017). Tøffe tider i vente for Macron.
 • Vis forfatter(e) (2017). Lover kamp mot Macrons reformer.
 • Vis forfatter(e) (2017). "Makten under lupen på ny".
 • Vis forfatter(e) (2017). "Forskere: Ja, ulikheten øker.".
 • Vis forfatter(e) (2016). Øverst ved maktens bord.
 • Vis forfatter(e) (2016). Advokater med jurist-foreldre får høyere lønn.
 • Vis forfatter(e) (2015). Yrkesprestisje.
 • Vis forfatter(e) (2015). Maktelite også i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2015). Anklages for elitisme.
 • Vis forfatter(e) (2014). Social Mobility High in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2014). Den norske drømmen.
 • Vis forfatter(e) (2014). Bruker kultur som "sin mor og de".
 • Vis forfatter(e) (2014). "Inntektsvinnere resirkuleres".
 • Vis forfatter(e) (2014). "Et elite stykke Norge".
 • Vis forfatter(e) (2013). Undersøgelse gør op med det britiske klassesystem.
 • Vis forfatter(e) (2013). Finkultur! Om kulturforbruk og skillelinjer i "det egalitære Norge" - del 2.
 • Vis forfatter(e) (2013). Finkultur! Om kulturforbruk og skillelinjer i "det egalitære Norge" - del 1.
 • Vis forfatter(e) (2013). Arverekka. Det er klasse over yrkesvalgene i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2012). Intervju - Mæland-saka.
 • Vis forfatter(e) (2010). Utdanning og lønn i arv.
 • Vis forfatter(e) (2010). Elitene reproduserer seg selv.
 • Vis forfatter(e) (2010). Elite-eplet faller ikke langt fra stammen.
 • Vis forfatter(e) (2010). Barn av teknologer faller på samfunnsstigen.
 • Vis forfatter(e) (2010). Akademikerbarn følger foreldrene.
 • Vis forfatter(e) (2009). Forvalter den gode mening.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Nettverk viktigere enn hva du lærer".
 • Vis forfatter(e) (2008). Vi blir ved vår lest.
 • Vis forfatter(e) (2008). Ordensmenn.
 • Vis forfatter(e) (2008). Korttenkt fra Civita.
 • Vis forfatter(e) (2008). I snakkehjørnet.
 • Vis forfatter(e) (2006). "Rike barn leker best".
 • Vis forfatter(e) (2006). "Der ulikhetene gror".
 • Vis forfatter(e) (2005). Tar over etter "fienden".
 • Vis forfatter(e) (2004). Talentmidler slutt etter første runde.
 • Vis forfatter(e) (2004). Næringslivsledere vil ha ulikhet.
 • Vis forfatter(e) (2004). Elitane reproduserer seg sjølve.
 • Vis forfatter(e) (2004). Elitane reproduserar seg sjølve.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2017). NRK Debatten: Ulikhet.
 • Vis forfatter(e) (2017). Mat og makt.
 • Vis forfatter(e) (2016). "Hvem er eliten?" Ekko, P2.
 • Vis forfatter(e) (2014). Sosial mobilitet og mulighet for klassereiser - fleip eller fakta?
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Stability, transformation, and escalation: Norwegian classes and class boundaries 2008–2020. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Historical Epistemology, Sociology and Statistics. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Constructing a Field of Power. Reflections on a Norwegian Case Study. . 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Field Analysis, MCA and Class Specific Analysis: Analysing Structural Homologies Between, and Variety Within Subfields in the Norwegian Field of Power. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). The anatomy of the British economic "elite". 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). On the Reception of Bourdieu in the World's Most Equal Societies. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Introduction. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). A place at what table? An analysis of symbolic capital hierarchies at the annual dinner of Norges Bank (the Norwegian central bank). 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). La sociologie des pratiques culturelles après La Distinction: un etat des enjeux. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Espace culturel britannique et classes sociales. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Distinctions egalitaristes. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Cultural Distinctions in an 'Egalitarian' Society. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Intergenerasjonell mobilitet og sirkulasjon i norske elitar og profesjonar. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Geometrien i det sosiale rommet. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Pierre Bourdieu - maktkritikk som sysifosarbeid. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Nedturar. Ein analyse av deklassering i to norske etterkrigskohortar. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Quantifying the Field of Power in Norway. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kjønn, familie og mobilitet. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). At studere magtfeltet. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Veljarrommets geometri: ein analyse av Valundersøkinga 2001. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Regionale variasjonar i sosial mobilitet. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Maurice Halbwachs. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Innledning. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Strukturelle skilleliner og haldningar til Kvalitetsreforma. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Norske akademiske kapitalhierarki og professorale haldningar. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Datagrunnlag. 5 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Norvège. 604-606. I:
  • Vis forfatter(e) (2020). Dictionnaire International Bourdieu.
 • Vis forfatter(e) (2020). Mobility, Horizontal and Vertical. 2 sider. I:
  • Vis forfatter(e) (2020). The Blackwell Encyclopedia of Sociology (2nd ed.).
 • Vis forfatter(e) (2008). Symbolsk kapital. 307-308. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). Sosiologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2008). Sosialt felt. 291-292. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). Sosiologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2008). Praksisteori. 234-235. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). Sosiologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kritisk realisme. 157-157. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). Sosiologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2008). Homologi. 114-115. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). Sosiologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2008). Bourdieu, Pierre. 37-38. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). Sosiologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (2005). Correspondence Analysis. 118-119. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Oxford Dictionary of Sociology.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2003). Om makt og medisin med utgangspunkt i Pierre Bourdieu sin sosiologi. 37-64.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2022). Sciencists’ Background and Self-Reported Questionable Research Practices. An Exploratory Analysis. .
 • Vis forfatter(e) (2003). "Le patronat norvégien": capital structures and political position-taking in the Norwegian field of power.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utvalde publikasjonar:

"Field Analysis, MCA and Class Specific Analysis: Analyzing Structural Homologies Between, and Variety Within Subfields in the Norwegian Field of Power." (With Olav Korsnes), (2019) in Blasius, Lebaron, Le Roux & Schmitz (eds.) Empirical Investigations of Social Space. Springer Verlag, pp. 43-60. 

Multiple Correspondence Analysis for the Social Sciences. London: Routledge, 2018. (https://www.routledge.com/Multiple-Correspondence-Analysis-for-the-Socia...)

"On the reception of Bourdieu’s sociology in the world’s most equal societies". The Oxford Handbook of Pierre Bourdieu. Oxford: Oxford University Press, s. 68-87. (Medvetz, T. & Sallaz, J. eds.[2018]) (Med Prieur, Annick) (http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199357192.001.0...

Savage, Mike; Hanquinet, Laurie; Cunningham, Niall; Hjellbrekke, Johs. (2018):  Emerging Cultural Capital in the City: Profiling London and Brussels." I: International Journal of Urban and Regional Research 42(1):s. 138-149. DOI 10.1111/1468-2427.12531 (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2427.12531/full)

Savage, Mike; Hecht, Katarina; Hjellbrekke, Johannes; Cunningham, Niall; Laurison, Daniel. The anatomy of the British economic "elite". I: New Directions in Elite Studies. Routledge 2018 ISBN 978-1138059191. s. 150-174

Hjellbrekke, Johs. & Korsnes, Olav (2017). "Øvst ved bordet? Ein analyse av symbolske kapitalhierarki ved Noregs Banks årsmiddag". Tidsskrift for Samfunnsforskning. Vol. 57, 1, s.5-35. https://www.idunn.no/tfs/2017/01/oevst_ved_bordet

Flemmen, Magne, Hjellbrekke, Johs. & Jarness, Vegard (2017) "Class, Culture and Culinary Tastes: Cultural Distinctions and Social Class Divisions in Contemporary Norway". Sociology.http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0038038516673528

Hjellbrekke, Johs. & Korsnes, Olav (2016). "Women in the Field of Power". Sociologica. Italian Journal of Sociology Online, Vol. 10, nr.2. (http://www.sociologica.mulino.it/journal/article/index/Article/Journal:ARTICLE:949/Item/Journal:ARTICLE:949)

Flemmen, Magne & Hjellbrekke, Johs. (2016) "Response: Not so fast: a comment on Atkinson and Deeming's ‘Class and cuisine in contemporary Britain: the social space, the space of food and their homology’". I Sociological Review · February 2016 DOI: 10.1111/1467-954X.12350 (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-954X.12350/abstract)

Reymert, Ingvild, Hjellbrekke, Johs., Aamodt, Per Olaf & Frølich, Nicoline: Skillelinjer i universitets- og høgskolesektoren. Et eksplorerende notat. Arbeidsnotat 13/2015, NIFU.  http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/284596

Hjellbrekke, Johannes; Jarness, Vegard; Korsnes, Olav (2015). "Distinctions egalitaristes: le cas de la Norvege". I Lebaron & Le Roux (eds.) La Methodologie de Pierre Bourdieu en action. Espace Culturel, espace social et analyse des donnees. Paris: Dunod, pp. 131-150. (http://www.dunod.com/sciences-sociales-humaines/psychologie/psychologie-sociale/master-et-doctorat/la-methodologie-de-pierre-bourdieu-en-acti)

Mike Savage, Brigitte Le Roux, Johs. Hjellbrekke, Daniel Laurison (2015) La methodologie de Pierre Bourdieu en action. Espace culturel, espace social et analyse des donnees, Edited by Frederic Lebaron, Brigitte Le Roux, 05/2015: chapter Espace culturel britannique et classes sociales: pages 183-2010; Dunod., ISBN: 978-2-10-070384-5

 

Hjellbrekke, Johannes; Jarness, Vegard; Korsnes, Olav. 2014. Cultural Distinctions in an 'Egalitarian' Society. I Coulangeon, Philippe; Duval, Julien. 2014. The Routledge Companion to Bourdieu's 'Distinction'. Routledge, side 187-206. ISBN: 978-0-415-72727-3. (http://www.routledge.com/books/details/9780415727273/)

Hjellbrekke. Johs. & Korsnes, Olav (2014a)  «Intergenerasjonell mobilitet og sirkulasjon i norske elitar og profesjonar»   I Korsnes, Hansen & Hjellbrekke (red). Elite og klasse i et egalitært samfunn,  Oslo, Universitetsforlaget. Side 54-76. Med Olav Korsnes.(http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/profilering%7C%7Caktuelle-boker%7C%7Celite-og-klasse-i-et-egalitaert-samfunn.html)   

Hjellbrekke. Johs. & Korsnes, Olav (2014b): «Geometrien i det sosiale rommet.» I Korsnes, Hansen & Hjellbrekke (red). Elite og klasse i et egalitært samfunn,  Oslo, Universitetsforlaget. Side 77-92. . (http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/profilering%7C%7Caktuelle-boker%7C%7Celite-og-klasse-i-et-egalitaert-samfunn.html)   

“Héritiers et outsiders”. I Actes de la recherché en sciences sociales, #200, Decembre 2013, s. 85-103. Med Olav Korsnes.

Savage, Mike, Fiona Devine, Niall Cunningham, Mark Taylor, Yaojun Li, Johs. Hjellbrekke, Brigitte Le Roux, Sam Friedman, Andrew Miles: "A New Model of Social Class: Findings from the BBC's Great British Class Survey Experiment. Sociology 2013 ;Volume 47 (2) s. 219-250: (http://soc.sagepub.com/content/early/2013/03/12/0038038513481128.abstract

Hjellbrekke. Johs. & Korsnes, Olav. Sosial mobilitet. Oslo: Det Norske Samlaget (2012). (http://www.samlaget.no/nn-no/utdanning/hu/boeker/samfunnsvitskap/sosiologi/sosial-mobilitet.aspx). (2. og utvida utgåve)

François Denord, Johs. Hjellbrekke, Olav Korsnes, Frédéric Lebaron and Brigitte Le Roux: "Social capital in the field of power: the case of Norway". I The Sociological Review, 59:1 (2011), s.86-108.http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-954X.2010.01994.x/full

Hjellbrekke, Johs. & Olav Korsnes: "Nedturar. Deklassering i det seinmoderne Noreg." I Nytt Norsk Tidsskrift, nr. 1-2, 2010 (årg. 27) , s. 46-59. (http://www.idunn.no/ts/nnt/2010/01-02/art22)

Hjellbrekke, Johs. & Oddgeir Osland: "Pierre Bourdieu - maktkritikk som sysifosarbeid". I Pedersen, Jørgen (red.) Moderne politisk teori. Oslo: Pax forlag,(2010), s. 273-293. (http://www.pax.no/index.php?ID=Bok&ID2=Vis&counter=1720)

Hjellbrekke, Johs. & Olav Korsnes: "At studere magtfeltet". I Hammerslev, Hansen & Willig (red.), Refleksiv sociologi i praksis, København: Hans Reitzels forlag, s.147-170. (http://www.gyldendal-akademisk.dk/Books/9788741252834.aspx)

Hjellbrekke, Johs. & Olav Korsnes: "Quantifying the Field of Power in Norway". I Robson & Sanders (eds.) Quantifying Theory: Pierre Bourdieu. Springer Netherlands (2009), pp. 31-46 (http://www.springerlink.com/content/978-1-4020-9449-1).

Hjellbrekke Johs. & Korsnes, Olav. "Kjønn, familie og mobilitet". I Christensen & Syltevik (red.) Kvinners arbeid, Oslo: Unipub (2009), s. 119-140.

Hjellbrekke, J. B. Le Roux, O. Korsnes, F. Lebaron, H. Rouanet and L. Rosenlund. (2007): ”The Norwegian Field of Power anno 2000”. In: European Societies 9 (2), May, p. 245-273. (http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all?content=10.1080/14616690601002749)

”Velgjarrommets geometri – ein multippel korrespondanseanalyse av valundersøkinga 2001.” I Gåsdal, Løyning, Hjellbrekke & Brusdal (red.). Makt, mening og struktur: Festskrift til Sigmund Grønmo. Bergen: Fagbokforlaget (2007). S. 47-66.

”Maurice Halbwachs”, I Scott, John (ed.) 50 Key Sociologists. The Formative Theorists. London: Routledge (2007). S. 61-64.

Hjellbrekke, Johs. & Olav Korsnes: “Sosial kapital-strukturar i norske elitar”. I Tidsskrift for samfunnsforskning, 4/2005, årgang 46. s. 467-502. http://www.idunn.no/servlets/dispatcher?marketplaceId=2000&languageId=1&siteNodeId=1783907

Hjellbrekke, Johs. & Olav Korsnes: “Educational Mobility Trajectories and Mobility Barriers in the Norwegian Social Space.” International Journal of Contemporary Sociology, vol. 41, 2/2004, s. 163-189.

Hjellbrekke, Johs. & Olav Korsnes:Det norske maktfeltet: Interne strukturar, homogamitendensar, mobilitetsbaner og –barrierar i norske elitar. Rapport nr. 71, Makt- og demokratiutgreiinga sin rapportserie. Oslo: Unipub forlag. (2003).http://www.sv.uio.no/mutr/publikasjoner/rapp2003/Rapport71/index.html

”Ulike tilnærmingar til 'sosial kapital' i sosiologi og statsvitskap.” Sosiologisk tidsskrift, 3(2000),209-228.

Johs. Hjellbrekke & Oddgeir Osland "Den symbolske dominansen og «det kommunikative mistaket»: Om Bourdieu sin praksisteori i studiar av det politiske feltet." I Statsvitenskapelig tidskrift nr. 1, 2000, s. 3-32.

Innføring i korrespondanseanalyse, Bergen: Fagbokforlaget, 1999. http://fagbokforlaget.no/?isbn=978-82-7674-442-2

Yard Work and Worker Memories. An Analysis of Fields and Practices of Remembering from a Relationist' Standpoint. Skriftserien, Sosiologisk Institutt, UiB, 2000. (Dr.polit.-avhandling)

Verftet og byen. Ein studie i sosial strukturering av historisk medvit. (Hovudoppgåve).Skriftserien, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.(1993).

Redigerte bøker:

New Directions in Elite Studies. Korsnes, Olav; Heilbron, Johan; Hjellbrekke, Johannes; Bühlmann, Felix; Savage, Mike. (red.) Routledge 2018 (ISBN 978-1138059191) 322 s. (https://www.routledge.com/New-Directions-in-Elite-Studies/Korsnes-Heilbr...)

Elite og klasse i et egalitært samfunn. Olav Korsnes, Marianne Nordli Hansen & Johs. Hjellbrekke (red.) Oslo: Universitetsforlaget. 2014. 270 sider.

Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigmund Grønmo. Gåsdal, Odd, Trond Løyning, Johs. Hjellbrekke og Ragnhild Brusdal (red.): Bergen: Fagbokforlaget. 295 sider

Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet. Festskrift til Olav Korsnes. Hjellbrekke, Johs., Ole Johnny Olsen og Rune Sakslind (red.). Oslo: Unipub. 375 sider.

Utvalde konferansepaper og innlegg på workshopar:

"Begrepet og sosiologien om det kollektive minne." Invitert foredrag, Sommerskole om Det kollektive minne, Roskilde Universitetscenter, august 1996.

"On 'Social Capital': A Comparison of the Notion of Social Capital in the Works of Pierre Bourdieu and James C. Coleman." Invitert paper til "Workshop on Investigating Social Capital", organisert av Makt- og demokratiutgreiinga, Solstrand, 19-21 mai, 2000.

"Studying Mobility Trajectories in the Norwegian Social Space." Paper presentert på "RC-33. The Fifth International Conference on Social Science Methodology", Köln,3.-6.oktober, 2000.

"Le champ de pouvoir norvégien." Foredrag på Colloque franco-norvégienne autour de l’oeuvre de Pierre Bourdieu, Maison des sciences de l’homme, Paris, 3. juni 2002.

"Investigating Capital Structures in the Field of Power: The Case of Norway" Invitert foredrag til Workshop on social capital, British Sociological Association, University of Manchester, 2. november, 2002.

"Capital Structures, Mobility Barriers and Mobility Trajectories in the Elites: The Case of Norway." Presentert på vårkonferanse i Research Committee 28 (RC28), Neuchâtel Meeting, 7.-9 May, 2004. Social Stratification, Mobility and Exclusion. Med Olav Korsnes.

“The Critique Against the Mobility Table. An Empirical Assessment of Variations in Relative Mobility Rates.” Presentert på vårkonferanse i Research Committee 28 (RC28) Brno Meeting, 23.-25.May, 2007. Med Olav Korsnes.

”How MCA Relates to Other Statistical Techniques.” Invited Paper på BJS-konferansen Methodological Challenges for the Twenty First Century; Manchester, UK, 22.-23.11. 2007.

“Social Capital in the Field of Power” Invited Paper til konferansen “Putting Bourdieu to Work IV; Manchester, UK, 29.-30.5, 2008, Organisert av Loïc Wacquant og Mike Savage. Med Olav Korsnes.

"Paradoxes of wealth and class: historical conditions and contemporary configurations" (HISTCLASS). https://www.sv.uio.no/iss/english/research/projects/histclass/

"ProTrust. Profesjonar: Tillit og status" (SPS, HiOA, http://www.hioa.no/Om-HiOA/SPS/Profesjoner-tillit-og-status ) 

New directions in studies of social differentiation, power, class, status and elite
(Research institution-based strategic project - ISPSAM)
(2012-2016)

Elites in an Egalitarian Society. NFR-prosjekt (FRISAM) om rekruttering, sirkulasjon og reproduksjon av norske elitar, 2009-2012.

Network for the Studies of Cultural Distinctions and Social Differentiation(SCUD). http://www.socsci.aau.dk/scud/About%20SCUD/network.htm

"Comparative Investigations of French and Norwegian Social Space." Finansiert av AURORA/NFR, 2003-2004

Capital, Power and Mobility: An Analysis of Mobility Trajectories in the Norwegian Social Space.” Postdoktorprosjekt, finansiert av Norges Forskningsråd. 2001-2004.

Prosjekt i Makt- og demokratiutgreiinga om “Det norske maktfeltet”, saman med professor Olav Korsnes, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, 2002-03.

"Chercheur associé", IDHES, ENS Paris-Saclay, CNRS, 2021-2025.

Direktør, Det norske universitetssenter i Paris, 1.7.2016-30.6.2020

Professor, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, sept. 2010-d.d.

Førsteamanuensis, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen febr. 2005 - sept. 2010.

Dr. polit. i sosiologi, Universitetet i Bergen, 1999.

Cand. polit. i sosiologi, Universitetet i Bergen, 1993.

Bistilling, forskar II (20%) ved Rokkansenteret (2005) og ved International Research Institute of Stavanger (IRIS) (2006-2009)

Redaktør av Sosiologisk tidsskrift, 2003-2005.

Gjesteforskaropphald:

Gjesteforskar, Centre de sociologie européenne, EHESS, Paris, vår 2002.

Visting Fulbright Scholar, Department of Sociology, New York University, vår 2003.

Visiting professor, UC Berkeley, april 2008

Visiting professor, University of York, UK, haust 2011.

Gjesteforskar, Centre de sociologie européenne, EHESS, Paris, vår 2012.

Gjesteprofessor, Institut de sociologie, Université de Limoges, mars 2014.

Gjesteprofessor, CESSP, EHESS, 2020-2021.

Vurdering av vitskapleg arbeid:

Medlem/administrator av vurderingskomite, 7 dr.polit/phd-avhandlingar (Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Aalborg Universitet, Københavns Universitet, European University Institute, Firenze, Institut d'études politiques de Paris, Université de Lausanne).

Medlem/administrator av vurderingskomité, 4 stipendiatstillingar (UiB, HiOA), 2 postdok-stillingar (UiB, UiO), 3 førsteamanuensisstillingar (Politihøgskolen, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø), 3 lektorat (Aalborg Universitetet, Roskilde Universitetscentrum, Uppsala Universitet) 1 dosentur (University of Turku, Finland), 2 professorkomitear (SPS/Høgskolen i Oslo og Akershus, Institut d'etudes politiques de Paris [Sciences Po]).

Referee, Acta Sociologica, Agorà, American Journal of Sociology, Cultural Sociology, Dansk Sociologi, Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory, European Societies, International Journal of Cultural Policy, Occupational Health Southern Africa, Poetics, Politica, Quality and Quantity, Sociological Quarterly, The Sociological Review, Sosiologi idag, Sosiologisk tidsskrift, Young - Nordic Journal of Youth Research,

Fagbokkonsulent, AdNotam Gyldendal, Aschehoug, Daidalos, Manifest forlag, Sage Publications (QASS-series), Universitetsforlaget.

Expert Reviewer/Panel Member, Det sveitsiske forskingsrådet (2011), European Research Council (2013), Det Frie Forskningsråd|Samfund og Erhverv , Danmark (2014-2016), COST (2015), NORFACE (2016-17), CHANSE ("panel chair", finanisert av H2020 og 27 ulike forskingsråd) (2021).  

Verv (utval):

Forskingsleiar, Sosiologisk institutt, 2021-2025.

Nestleiar, styret for Det norske universitetssenter i Paris (2015-2016, varamedlem 2011-2015)

Medlem, Den sentrale klagenemnda, UiB, 2009-2013.

Medlem, organisasjonskomité/chair, posterkomité, World Social Science Forum, Bergen, 10.-12.mai, 2009. (http://www.rokkan.uib.no/wssf/)

Undervisningsleiar, Sosiologisk institutt, UiB, aug. 2005 – aug. 2007. April-juni 2013.

Leiar, undervisningsutvalet, Sosiologisk institutt, 2005-2007. April-juni 2013.

Medlem, instituttrådet, Sosiologisk institutt, 2005-2009.

Instituttstyremedlem, Sosiologisk institutt (gruppe B), 1996.

Observatør, Fakultetsstyret, gruppe B, Samf.vit. fak, UiB, 1996.

Medlem, Forskingsutvalet (1996) og Undervisningsutvalet (1997), SV-fakultetet, UiB.