Hjem
Johs. Hjellbrekkes bilde

Johs. Hjellbrekke

Professor, I tidsrommet 1.7.2016-30.06.2020: Direktør for Det norske universitetssenter i Paris. (https://www.paris.uio.no/) (tlf: +33 6 79 15 75 51)
 • E-postJohs.Hjellbrekke@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 65
 • Besøksadresse
  Centre Universitaire de Norvège à Paris, FMSH
  54, boulevard Raspail
  75270 Paris
  Rom 
  I Paris: 54, bd. Raspail, rom A3-08. I Bergen: Rosenbergs gaten 39, rom 421. Treffetid: Etter avtale.
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Arbeid, kunnskap, økonomi og utdanning https://www.uib.no/fg/akeku

Analysar av sosiale klassar, elitar, makt, ulikskap og sosial mobilitet. Arbeidslivssosiologi, historisk sosiologi, statistiske metodar for analyse av kategoriske datamengder, vitskapshistorie og vitskapsteori.


Dei seinare åra har forskinga særleg omhandla sosiale klassar, elitar, kapitalstrukturar, mobilitetskanalar og mobilitetsbarrierar i det norske sosiale rommet. I tidsrommet 2008-2013 var dette arbeidet knytt til NFR-prosjektet Elites in an Egalitarian Society, og vidareført i perioden 2013-2016 som del av det NFR-støtta ISPSAM-prosjektet "New directions in studies of social differentiation, power, class, status and elites", begge leia av prof. Olav Korsnes. 

Forskinga på elitar, makt, klassar og sosial ulikskap vert vidareført fram mot 2022, både i form av norske og internasjonale samarbeid. 

Det norske samarbeidet er knytt til to prosjekt:  "ProTrust. Profesjoner: Tillit og status", ved SPS, HiOA (http://www.hioa.no/Om-HiOA/SPS/Profesjoner-tillit-og-status), og FRIHUMSAM-prosjektet "Paradoxes of Wealth and Class: Historical Conditions and Contemporary Configurations", leia av prof. Marianne Nordli Hansen, UiO.   

MET102 Samfunnsvitskapleg metode

SOS103 Samfunnsstrukturar i endring

SOS116 Klasse, stratifikasjon og sosial mobilitet

SOS322 Arbeid, kunnskap, utdanning og økonomi

Phd-/forskarkurs, multippel korrespondanseanalyse.

Phd-/forskarkurs, nyare retningar innan klasseanalyse.

Phd-/forskarkurs, elitesosiologi

Rettleiing:

Rettleia/birettleia 4 phd-studentar fram til phd-grad pr. des. 2014.

Rettleia/birettleia 10 studentar fram til cand.polit.-grad 1995-2007.

Rettleia 20 studentar fram til mastergrad i sosiologi, 2005- desember '17.

Gjesteforelesningar/kurs ved andre lærestader (utval):

UC Berkeley, EHESS/Paris, European University Institute (EUI), Firenze , Høgskolen i Oslo, NTNU, Lebanese American University, Beirut, Universite de Limoges, University of Lodz,  London School of Economics and Political Science (LSE), University of Manchester, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, New York University, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø, Uppsala Universitet, University of York.

Vitenskapelig artikkel
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav. 2020. CIRCULATION AT THE TOP: ELITES, SOCIAL MOBILITY AND INTERGENERATIONAL CAPITAL CONVERSION. Revista Pós Ciências Sociais. 189-208.
 • Savage, Mike; Hanquinet, Laurie; Cunningham, Niall; Hjellbrekke, Johannes. 2018. Emerging Cultural Capital in the City: Profiling London and Brussels. International Journal of Urban and Regional Research. 138-149.
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav. 2017. «Øvst ved bordet?» Ein analyse av symbolske kapitalhierarki ved Noregs Banks årsmiddag. Tidsskrift for samfunnsforskning. 5-35.
 • Heian, Mari Torvik; Hjellbrekke, Johannes. 2017. Trøstesløs asket eller suksessrik kunstner? - Kunstneres holdninger til arbeid, penger og anerkjennelse. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. 29-50.
 • Heian, Mari Torvik; Hjellbrekke, Johannes. 2017. Kunstner og entreprenør? Norske kunstneres holdninger til egen økonomi, entreprenørskap og kommersiell suksess. Norsk sosiologisk tidsskrift. 415-435.
 • Flemmen, Magne; Hjellbrekke, Johannes; Jarness, Vegard. 2017. Class, culture and culinary tastes: cultural distinctions and social class divisions in contemporary Norway. Sociology. 128-149.
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav. 2016. Women in the Field of Power. Sociologica. 20 sider.
 • Flemmen, Magne; Hjellbrekke, Johannes. 2016. Response: Not so fast: A comment on Atkinson and Deeming's 'Class and cuisine in contemporary Britain: The social space, the space of food and their homology'. Sociological Review. 184-193.
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav. 2013. Héritiers et outsiders. Construire le champ du pouvoir en Norvège. Actes de la Recherche en Sciences Sociales. 85-103.
 • Savage, Mike; Devine, Fiona; Cunningham, Niall; Taylor, Mark; Li, Yaojun; Hjellbrekke, Johannes; Le Roux, Brigitte; Friedman, Sam; Miles, Andrew. 2013. A new model of social class? Findings from the BBC's Great British Class Survey Experiment. Sociology. 219-250.
 • Denord, Francois; Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav; Lebaron, Frédéric; Le Roux, Brigitte. 2011. Social capital in the field of power: the case of Norway. Sociological Review. 86-108.
 • Hjellbrekke,, Johs.; Korsnes, Olav. 2010. Nedturar. Deklassering i det seinmoderne Noreg. Nytt Norsk Tidsskrift. 46-59.
 • Hjellbrekke,, Johs.; Le Roux, Brigitte; Korsnes, Olav; Lebaron, Frédéric; Rosenlund, Lennart; Rouanet, Henry. 2007. The Norwegian field of power anno 2000. European Societies. 245-274.
 • Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav. 2005. Sosial kapital-strukturar i norske elitar. Tidsskrift for samfunnsforskning. 467-502.
 • Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav. 2004. Educational Mobility Trajectories and Mobility Barriers in the Norwegian Social Space. International Journal of Contemporary Sociology. 163-189.
 • Hjellbrekke, Johs. 2002. Strukturalistisk reduksjonisme eller eit truverdig alternativ til dualismane? Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. 12-27.
 • Hjellbrekke, Johs. 2000. Ulike tilnærmingar til studiet av 'sosial kapital' i sosiologi og statsvitskap. Sosiologisk Tidsskrift. 209-228.
 • Hjellbrekke, Johs.; Osland, Oddgeir. 2000. Den symbolske dominansen og "det kommunikative mistaket". Om Bourdieu sin praksisteori i studiar av det politiske feltet. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 3-32.
Rapport
 • Drivdal, Laura Elisabet; Kaiser, Matthias; Hjellbrekke, Johannes; Rekdal, Ole Bjørn; Skramstad, Heidi; Torp, Ingrid S.; Ingierd, Helene. 2019. Forskningsintegritet i kontekst: resultater fra en kvalitativ studie. .
 • Hjellbrekke, Johannes; Ingierd, Helene; Kaiser, Matthias. 2019. Diskutabel forskningspraksis: holdninger og handlinger. . .
 • Hjellbrekke, Johannes; Drivdal, Laura Elisabet; Ingierd, Helene; Rekdal, Ole Bjørn; Skramstad, Heidi; Torp, Ingrid S.; Kaiser, Matthias. 2018. Etikk og integritet i forskning - resultater fra en landsomfattende undersøkelse. .
 • Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav. 2003. Det norske maktfeltet: Interne strukturar, homogamitendensar, mobilitetsbaner og –barrierar i norske elitar. .
 • Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav. 2003. Det norske maktfeltet: Interne strukturar, homogamitendensar, mobilitetsbaner og -barrierar i norske elitar. 71. 71. .
 • Hjellbrekke, Johs. 2002. Globalisering som utfordring til samfunnsvitskapane. 13. 13. .
 • Hjellbrekke, Johs. 2002. Globalisering som utfordring til samfunnsvitenskapana. 13. 13. .
 • Bøyum, Bjug Olav; Hjellbrekke, Johannes. 1995. Universitetstudentar og sosialstønad i Bergen 1994. .
Faglig foredrag
 • Hjellbrekke, Johannes. 2019. The Political Economy of Energy: «Green transition and yellow vests: Climate change and global populism.».
 • Rege, Mari; Hjellbrekke, Johannes. 2019. "Hvis det sosiale er viktigst - hvem vinner?".
 • Hjellbrekke, Johannes. 2018. Research Integrity in Norway. .
 • Hjellbrekke, Johannes. 2018. L'état des universités nordiques.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Hjellbrekke, Johannes. 2016. »Fra far møterett (H) til frøken studierett (stud. jur)» Sosial mobilitet og sosial reproduksjon blant norske juristar.
 • Hjellbrekke, Johannes. 2016. Ulikskap i samfunnet.
 • Hjellbrekke, Johannes. 2012. Universitetet for eliten.
 • Hjellbrekke, Johannes. 2011. Holberg-prisen 2011 til Jürgen Kocka.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2010. Utdanning og sosial reproduksjon.
 • Hjellbrekke,, Johs.; Korsnes, Olav. 2010. Klassenedturar.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2008. Haldningar til lønsfastsetjing og til lønsskilnader.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2007. Misbruk av sosiologi?
 • Hjellbrekke,, Johs. 2006. Utdanningsmobilitet og sosial ulikskap.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2006. Kvalitetsreformen og utdanningsmobilitet.
 • Hjellbrekke, Johs. 2000. Om Pierre Bourdieu sin sosiologi.
Vitenskapelig foredrag
 • Hjellbrekke, Johannes; Kaiser, Matthias; Ingierd, Helene. 2019. The Murky Waters of QRP - Attitudes and Self-Reported Questionable Research Practices.
 • Hjellbrekke, Johannes. 2017. Le champ de pouvoir et ses sous-champs.
 • Hjellbrekke, Johannes; Alecu, Andreea Ioana; Helland, Håvard. 2016. The Structure of Social Capital.
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav. 2016. Les femmes dans le champ de pouvoir.
 • Reymert, Ingvild; Hjellbrekke, Johannes; Frølich, Nicoline. 2016. Is the landscape changing? A study of the changes in the Norwegian higher education sector.
 • Hjellbrekke, Johannes. 2015. Elitar, ulikskap og sosial mobilitet.
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav. 2015. "A Place at What Table? An Analysis of Symbolic Capital Hierarchies at the Norwegian Central Bank's Annual Dinner".
 • Hjellbrekke, Johannes. 2014. "Legens barn leker best?" Korleis studere ulikskap i høgare utdanning?
 • Aarseth, Espen; Hjellbrekke, Johannes. 2013. Twisty Passages, All Different: An exploratory data-analysis of ludo-narrative genres.
 • Hjellbrekke, Johannes. 2012. Geometric Data Analysis: Correspondence Analysis, MCA and AHC.
 • Hjellbrekke, Johannes. 2012. Distinctions culturelles dans une societe égalitariste.
 • Hjellbrekke, Johannes; Le Roux, Brigitte; Lebaron, Frédéric. 2012. Berkeley Geometric Data Analysis Workshop.
 • McQuarrie, Mike; Hjellbrekke, Johannes. 2012. Amphibious Civil Society? Institutions and Neighborhoods in a Field of Hybrid Community- based Organizations.
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav. 2011. The Norwegian Field of Power.
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav. 2011. L'analyse géométrique des données (AGD): Le cas des élites.
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav. 2011. Cultural Distinctions: A Geometric Data Analysis.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2010. Simple and Multiple Correspondence Analysis.
 • Hjellbrekke,, Johs.; Korsnes, Olav. 2010. Cultural Distinctions in an Egalitarian Society.
 • Hjellbrekke,, Johs.; Korsnes, Olav. 2010. Circulation in the Norwegian Elites.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2010. Analysing Social Capital Structures in the Field ofPower by Using Multiple Correspondence Analysis andHierarchical Cluster Analysis.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2009. Omnivores and Social Distinction: Introduction.
 • Hjellbrekke,, Johs.; Korsnes, Olav. 2009. Multiposisjonalitet og sosial kapital i norske elitar.
 • Hjellbrekke,, Johs.; Korsnes, Olav. 2008. The Norwegian Electoral Space.
 • Hjellbrekke,, Johs.; Korsnes, Olav. 2008. The Geometry of the Norwegian Electoral Space.
 • Hjellbrekke,, Johs.; Korsnes, Olav. 2008. Social Capital in the Field of Power.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2008. Lawyers in the Field of Power.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2007. The Norwegian Field of Power Anno 2000.
 • Hjellbrekke,, Johs.; Korsnes, Olav. 2007. The Critique Against the Mobility Table.An Empirical Assessment of Variations in Relative Mobility Rates.
 • Hjellbrekke,, Johs.; Korsnes, Olav. 2007. Social capital in the Norwegian field of power.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2007. How MCA Relates to Other Statistical Techniques.
 • Korsnes, Olav; Hjellbrekke, Johs. 2005. Globalisation and transformations in the social embeddedness of economic actors and institutions - the role of national power elites.
 • Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav. 2004. The space of elite opinions. The Case of Norway.
 • Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav. 2004. Social Capital Structures, Mobility Barriers and Mobility Trajectories in the Norwegian Elites.
 • Korsnes, Olav; Hjellbrekke, Johs. 2004. Globalisation and transformations in the social embeddedness of economic actors and institutions.
 • Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav. 2004. Examining Capital Structures, Mobility Barriers and Mobility Trajectories in the Elites: The Case of Norway.
 • Korsnes, Olav; Hjellbrekke, Johs. 2004. Avoiding "methodological nationalism" in comparative studies of globalization and transformations in the social embeddedness of economic actors and institutions.
 • Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav. 2003. Utdanningsmobilitetsbaner og mobilitetsbarrierer i det norske sosiale rommet.
 • Hjellbrekke, Johs. 2003. Simple and Multiple Correspondence Analysis.
 • Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav. 2003. Le patronat norvégien.
 • Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav. 2003. Det norske maktfeltet.
 • Hjellbrekke, Johs. 2003. Det norske maktfeltet.
 • Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav. 2003. "Le patronat norvégien": State vs. Market? Capital Structures, Oppositions and Political Position Taking in the Norwegian Field of Power.
 • Hjellbrekke, Johs. 2002. Le champ du pouvoir norvégien.
 • Hjellbrekke, Johs. 2002. Kvifor skal vi klassifisere?
 • Hjellbrekke, Johs. 2002. Korrespondanseanalyse 1 - 6.
 • Hjellbrekke, Johs. 2002. Analysing capital structures in the field of power: the case of Norway.
 • Hjellbrekke, Johs. 2001. Om makt og medisin.
 • Hjellbrekke, Johs. 2001. Om føresetnader og grenser for Bourdieu sin praksisteori i studiar av norsk kulturpolitikk.
 • Hjellbrekke, Johs. 2001. Kan vi stole på meiningsmålingane?
 • Hjellbrekke, Johs. 2001. Enkel og multippelkorrespondanseanalyse, 1-6.
 • Hjellbrekke, Johs. 2000. Studying Mobility Trajectories in the Norwegian Social Space.
 • Hjellbrekke, Johs. 2000. Studying Mobility Trajectories in The Norwegian Social Space.
 • Hjellbrekke, Johs. 2000. On 'social capital'.
 • Hjellbrekke, Johs. 2000. Om studiar av sosial kapital i det politiske feltet.
Leserinnlegg
 • Hjellbrekke, Johs.; Osland, Oddgeir. 2001. Om teoretisering, historisk endring, legitimitet og legitimering. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 467-476.
Anmeldelse
 • Hjellbrekke, Johannes. 2016. Erik Jørgen Hansen Social mobilitet. Drøm, realitet, illusion København: Hans Reitzels forlag 2015. Sosiologisk Tidsskrift. 68-70.
 • Hjellbrekke, Johs. 2005. Brigitte Le Roux and Henry Rouanet (with a foreword by Patrick Suppes): Geometric Data Analysis: From Correspondence Analysis to Structured Data Analysis • Dordrecht: Kluwer, 2004. 475 pages, 155 Euros. European Sociological Review. 529-531.
 • Hjellbrekke, Johs. 2004. Snartenking om norsk mat. Forskerforum. 26-27.
 • Hjellbrekke, Johs. 2001. Bokmelding "Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode", av Kristen Ringdal. Sosiologisk Tidsskrift. 284-287.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Korsnes, Olav; Heilbron, Johan; Hjellbrekke, Johannes; Bühlmann, Felix; Savage, Mike. 2018. New Directions in Elite Studies. Routledge.
 • Korsnes, Olav; Hansen, Marianne Nordli; Hjellbrekke, Johannes. 2014. Elite og klasse i et egalitært samfunn. Universitetsforlaget.
 • Gåsdal, Odd; Løyning, Trond; Hjellbrekke, Johs.; Brusdal, Ragnhild. 2007. Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigurd Grønmo. Fagbokforlaget.
 • Hjellbrekke, Johs.; Olsen, Ole Johnny; Sakslind, Rune. 2007. Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet. Unipub forlag.
Vitenskapelig monografi
 • Hjellbrekke, Johannes. 2018. Multiple Correspondence Analysis for the Social Sciences.
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav. 2012. Sosial mobilitet.
 • Hjellbrekke,, Johs.; Korsnes, Olav. 2006. Sosial mobilitet.
 • Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav. 2003. Det norske maktfeltet: Interne strukturar, homogamitendensar, mobilitetsbaner og -barrierar i norske elitar.
Kompendium
 • Reymert, Ingvild; Hjellbrekke, Johannes; Aamodt, Per O; Frølich, Nicoline. 2015. Skillelinjer i universitets- og høgskolesektoren: Et eksplorerende notat. 13.
Mastergradsoppgave
 • Rafoss, Tore Witsø. 2009. Tillitens årsaker En komparativ undersøkelse av befolkningens og elitens institusjonelle tillit.
 • Friis-Ottessen, Ragnhild. 2009. SLANK-TYNN-SUNN En sosiologisk analyse av helse- og matbegrepene i norske dameblader.
 • Madsen, Kjartan. 2009. Arbeidsorientering og sosial ulikhet En kvantitativ studie av variasjoner i orientering til arbeid.
 • Mjåland, Kristian. 2008. Logikker, aktører og myndighetsstrukturer. En institusjonell analyse av rusfeltet etter rusreformen.
 • Winde, Lee. 2008. Doktorsgradsutbildningen i Norge vs i Sverige - En traditionsbunden eller jämställd rekrytering?
 • Winde, Lee; Hjellbrekke,, Johs. 2008. Doktorgradsutbilding i Norge vs i Sverige -En traditionsbunden eller jämställd rekrytering?
 • Skoland, Kathrine. 2007. Klasseforskjeller i rekrutteringen i høyere utdanning "En sammenligning av to klasseskjema og en yrkesprestisjeskala".
 • Jarness, Vegard. 2007. Heretiske gitarer.
 • Hestetun, Per Esko. 2007. Det norske velgerrommet En korrespondanseanalytisk tilnærming.
Kronikk
 • Kaiser, Matthias; Hjellbrekke, Johannes; Rekdal, Ole Bjørn; Ingierd, Helene; Drivdal, Laura Elisabet; Torp, Ingrid S. 2019. Forskningsetikk i Norge: Tid for handling. Forskning.no.
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav. 2012. Utdanning og sosial mobilitet. Lektorbladet. 12-15.
 • Hjellbrekke, Johs. 2001. Kampen om prosentpoenga. Om bruken av meiningsmålingar i ein valkamp. Forskerforum. 16-17.
Intervju
 • Hjellbrekke, Johannes; Amundsen, Bård. 2019. Fire av ti forskere i Norge har deltatt i diskutable forskningspraksiser.
 • Hjellbrekke, Johannes; Larsen, Hege. 2019. 5 prosent av norske forskere bryter ofte god forskningsskikk.
 • Hjellbrekke, Johannes; Kaiser, Matthias; Strand, Hilde Kristin. 2019. 4 av 10 seier dei har gjort noko diskutabelt.
 • Hjellbrekke, Johannes; Kaiser, Matthias. 2018. Forskere mangler opplæring En av tre norske forskere oppgir at de aldri har fått opplæring i forskningsetiske retningslinjer.
 • Hjellbrekke, Johannes; Kaiser, Matthias; Lauritsen, Eivind Nicolai. 2018. En av tre norske forskere sier de aldri har fått undervisning i forskningsetikk.
 • Hjellbrekke, Johannes; Kaiser, Matthias; Silvola, Nils Martin. 2018. 60 prosent av norske forskere har liten eller ingen opplæring i forskningsetikk.
 • NTB, Journalist; Hjellbrekke, Johannes. 2017. Tøffe tider i vente for Macron.
 • NTB, Norsk telegrambyrå; Hjellbrekke, Johannes. 2017. Lover kamp mot Macrons reformer.
 • Hjellbrekke, Johannes; Torvik, Yngvild Gotaas. 2017. "Makten under lupen på ny".
 • Hjellbrekke, Johannes; Blix Huseby, Vilde. 2017. "Forskere: Ja, ulikheten øker.".
 • Hjellbrekke, Johannes; Ekeberg, Emilie. 2016. Øverst ved maktens bord.
 • Hjellbrekke, Johannes; Skjevestad, Henrik. 2016. Advokater med jurist-foreldre får høyere lønn.
 • Hjellbrekke, Johannes; Valle, Viggo. 2015. Yrkesprestisje.
 • Hjellbrekke, Johannes; Skurdal, Mari. 2015. Maktelite også i Norge.
 • Hjellbrekke, Johannes; Gullestad, Frida Holsten; Frølich, Nicoline. 2015. Anklages for elitisme.
 • Hjellbrekke, Johannes. 2014. Social Mobility High in Norway.
 • Hjellbrekke, Johannes. 2014. Den norske drømmen.
 • Hjellbrekke, Johannes; Jarness, Vegard. 2014. Bruker kultur som "sin mor og de".
 • Hjellbrekke, Johannes. 2014. "Inntektsvinnere resirkuleres".
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav; Hansen, Marianne Nordli. 2014. "Et elite stykke Norge".
 • Hjellbrekke, Johannes. 2013. Undersøgelse gør op med det britiske klassesystem.
 • Hestholm, Marion; Hjellbrekke, Johannes; Jarness, Vegard. 2013. Finkultur! Om kulturforbruk og skillelinjer i "det egalitære Norge" - del 2.
 • Hjellbrekke, Johannes; Jarness, Vegard; Hestholm, Marion. 2013. Finkultur! Om kulturforbruk og skillelinjer i "det egalitære Norge" - del 1.
 • Hjellbrekke, Johannes. 2013. Arverekka. Det er klasse over yrkesvalgene i Norge.
 • Hjellbrekke, Johannes. 2012. Intervju - Mæland-saka.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2010. Utdanning og lønn i arv.
 • Hjellbrekke, Johannes. 2010. Elitene reproduserer seg selv.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2010. Elite-eplet faller ikke langt fra stammen.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2010. Barn av teknologer faller på samfunnsstigen.
 • Korsnes, Olav; Hjellbrekke,, Johs. 2010. Akademikerbarn følger foreldrene.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2009. Forvalter den gode mening.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2009. "Nettverk viktigere enn hva du lærer".
 • Hjellbrekke,, Johs.; Lande, Frank. 2008. Vi blir ved vår lest.
 • Hjellbrekke,, Johs.; Kicstat, Karsten. 2008. Ordensmenn.
 • Hjellbrekke,, Johs.; Lillebø, Sandra. 2008. Korttenkt fra Civita.
 • Hjellbrekke,, Johs.; Roti Dahl, Åse Johanne. 2008. I snakkehjørnet.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2006. "Rike barn leker best".
 • Hjellbrekke,, Johs.; Korsnes, Olav. 2006. "Der ulikhetene gror".
 • Hjellbrekke, Johs.; Grimen, Harald; Mjøset, Lars; Ramberg, Bjørn; Hovden, Jan-Fredrik; Fidjestøl, Alfred. 2005. Tar over etter "fienden".
 • Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav. 2004. Talentmidler slutt etter første runde.
 • Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav. 2004. Næringslivsledere vil ha ulikhet.
 • Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav. 2004. Elitane reproduserer seg sjølve.
 • Korsnes, Olav; Hjellbrekke, Johs.; Styve, Elin F. 2004. Elitane reproduserar seg sjølve.
Programdeltagelse
 • Torp, Ole; Hjellbrekke, Johannes. 2017. NRK Debatten: Ulikhet.
 • Hjellbrekke, Johannes; Eilertsen, Trine; Sørbø, Tommy; Neumann, Iver B; Eckhoff, Rikke. 2017. Mat og makt.
 • Hjellbrekke, Johannes; Eckhoff, Rikke. 2016. "Hvem er eliten?" Ekko, P2.
 • Hjellbrekke, Johannes. 2014. Sosial mobilitet og mulighet for klassereiser - fleip eller fakta?
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav. 2019. Field Analysis, MCA and Class Specific Analysis: Analysing Structural Homologies Between, and Variety Within Subfields in the Norwegian Field of Power. 18 sider.
 • Savage, Mike; Hecht, Katarina; Hjellbrekke, Johannes; Cunningham, Niall; Laurison, Daniel. 2018. The anatomy of the British economic "elite". 25 sider.
 • Hjellbrekke, Johannes; Prieur, Annick Ingrid. 2018. On the Reception of Bourdieu in the World's Most Equal Societies. 20 sider.
 • Heilbron, Johan; Bühlmann, Felix; Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav; Savage, Mike. 2018. Introduction. 28 sider.
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav. 2018. A place at what table? An analysis of symbolic capital hierarchies at the annual dinner of Norges Bank (the Norwegian central bank). 20 sider.
 • Lebaron, Frédéric; Hjellbrekke, Johannes; Jarness, Vegard; Korsnes, Olav; Prieur, Annick Ingrid; Rosenlund, Lennart. 2015. La sociologie des pratiques culturelles après La Distinction: un etat des enjeux. 17 sider.
 • Savage, Mike; Le Roux, Brigitte; Hjellbrekke, Johannes; Laurison, Daniel. 2015. Espace culturel britannique et classes sociales. 28 sider.
 • Hjellbrekke, Johannes; Jarness, Vegard; Korsnes, Olav. 2015. Distinctions egalitaristes. 20 sider.
 • Hjellbrekke, Johannes; Jarness, Vegard; Korsnes, Olav. 2015. Cultural Distinctions in an 'Egalitarian' Society. 20 sider.
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav. 2014. Intergenerasjonell mobilitet og sirkulasjon i norske elitar og profesjonar. 23 sider.
 • Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav. 2014. Geometrien i det sosiale rommet. 6 sider.
 • Hjellbrekke,, Johs.; Osland, Oddgeir Kjell. 2010. Pierre Bourdieu - maktkritikk som sysifosarbeid. 21 sider.
 • Hjellbrekke,, Johs.; Korsnes, Olav. 2010. Nedturar. Ein analyse av deklassering i to norske etterkrigskohortar. 15 sider.
 • Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav. 2009. Quantifying the Field of Power in Norway. 16 sider.
 • Hjellbrekke,, Johs.; Korsnes, Olav. 2009. Kjønn, familie og mobilitet. 20 sider.
 • Hjellbrekke,, Johs.; Korsnes, Olav. 2009. At studere magtfeltet. 24 sider.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2007. Veljarrommets geometri: ein analyse av Valundersøkinga 2001. 19 sider.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2007. Regionale variasjonar i sosial mobilitet. 16 sider.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2007. Maurice Halbwachs. 4 sider.
 • Olsen, Ole Johnny; Hjellbrekke,, Johs.; Sakslind, Rune. 2007. Innledning. 13 sider.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2006. Strukturelle skilleliner og haldningar til Kvalitetsreforma. 20 sider.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2006. Norske akademiske kapitalhierarki og professorale haldningar. 11 sider.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2006. Datagrunnlag. 5 sider.
Leksikonartikkel
 • Hjellbrekke,, Johs. 2008. Symbolsk kapital. 307-308. I:
  • Korsnes, Olav. 2008. Sosiologisk leksikon.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2008. Sosialt felt. 291-292. I:
  • Korsnes, Olav. 2008. Sosiologisk leksikon.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2008. Praksisteori. 234-235. I:
  • Korsnes, Olav. 2008. Sosiologisk leksikon.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2008. Kritisk realisme. 157-157. I:
  • Korsnes, Olav. 2008. Sosiologisk leksikon.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2008. Homologi. 114-115. I:
  • Korsnes, Olav. 2008. Sosiologisk leksikon.
 • Hjellbrekke,, Johs. 2008. Bourdieu, Pierre. 37-38. I:
  • Korsnes, Olav. 2008. Sosiologisk leksikon.
 • Hjellbrekke, Johs. 2005. Correspondence Analysis. 118-119. I:
  • Scott, John; Marshall, Gordon. 2005. Oxford Dictionary of Sociology.
Annet
 • Hjellbrekke, Johs. 2003. Om makt og medisin med utgangspunkt i Pierre Bourdieu sin sosiologi. 37-64.
Poster
 • Hjellbrekke, Johs.; Korsnes, Olav. 2003. "Le patronat norvégien": capital structures and political position-taking in the Norwegian field of power.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utvalde publikasjonar:

"Field Analysis, MCA and Class Specific Analysis: Analyzing Structural Homologies Between, and Variety Within Subfields in the Norwegian Field of Power." (With Olav Korsnes), Forthcoming (2019) in Blasius, Lebaron, Le Roux & Schmitz (eds.) Empirical Investigations of Social Space. Springer Verlag. 

Multiple Correspondence Analysis for the Social Sciences. London: Routledge, 2018. (https://www.routledge.com/Multiple-Correspondence-Analysis-for-the-Socia...)

"On the reception of Bourdieu’s sociology in the world’s most equal societies". The Oxford Handbook of Pierre Bourdieu. Oxford: Oxford University Press, s. 68-87. (Medvetz, T. & Sallaz, J. eds.[2018]) (Med Prieur, Annick) (http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199357192.001.0...

Savage, Mike; Hanquinet, Laurie; Cunningham, Niall; Hjellbrekke, Johs. (2018):  Emerging Cultural Capital in the City: Profiling London and Brussels." I: International Journal of Urban and Regional Research 42(1):s. 138-149. DOI 10.1111/1468-2427.12531 (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2427.12531/full)

Savage, Mike; Hecht, Katarina; Hjellbrekke, Johannes; Cunningham, Niall; Laurison, Daniel. The anatomy of the British economic "elite". I: New Directions in Elite Studies. Routledge 2018 ISBN 978-1138059191. s. 150-174

Hjellbrekke, Johs. & Korsnes, Olav (2017). "Øvst ved bordet? Ein analyse av symbolske kapitalhierarki ved Noregs Banks årsmiddag". Tidsskrift for Samfunnsforskning. Vol. 57, 1, s.5-35. https://www.idunn.no/tfs/2017/01/oevst_ved_bordet

Flemmen, Magne, Hjellbrekke, Johs. & Jarness, Vegard (2017) "Class, Culture and Culinary Tastes: Cultural Distinctions and Social Class Divisions in Contemporary Norway". Sociology.http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0038038516673528

Hjellbrekke, Johs. & Korsnes, Olav (2016). "Women in the Field of Power". Sociologica. Italian Journal of Sociology Online, Vol. 10, nr.2. (http://www.sociologica.mulino.it/journal/article/index/Article/Journal:ARTICLE:949/Item/Journal:ARTICLE:949)

Flemmen, Magne & Hjellbrekke, Johs. (2016) "Response: Not so fast: a comment on Atkinson and Deeming's ‘Class and cuisine in contemporary Britain: the social space, the space of food and their homology’". I Sociological Review · February 2016 DOI: 10.1111/1467-954X.12350 (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-954X.12350/abstract)

Reymert, Ingvild, Hjellbrekke, Johs., Aamodt, Per Olaf & Frølich, Nicoline: Skillelinjer i universitets- og høgskolesektoren. Et eksplorerende notat. Arbeidsnotat 13/2015, NIFU.  http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/284596

Hjellbrekke, Johannes; Jarness, Vegard; Korsnes, Olav (2015). "Distinctions egalitaristes: le cas de la Norvege". I Lebaron & Le Roux (eds.) La Methodologie de Pierre Bourdieu en action. Espace Culturel, espace social et analyse des donnees. Paris: Dunod, pp. 131-150. (http://www.dunod.com/sciences-sociales-humaines/psychologie/psychologie-sociale/master-et-doctorat/la-methodologie-de-pierre-bourdieu-en-acti)

Mike Savage, Brigitte Le Roux, Johs. Hjellbrekke, Daniel Laurison (2015) La methodologie de Pierre Bourdieu en action. Espace culturel, espace social et analyse des donnees, Edited by Frederic Lebaron, Brigitte Le Roux, 05/2015: chapter Espace culturel britannique et classes sociales: pages 183-2010; Dunod., ISBN: 978-2-10-070384-5

 

Hjellbrekke, Johannes; Jarness, Vegard; Korsnes, Olav. 2014. Cultural Distinctions in an 'Egalitarian' Society. I Coulangeon, Philippe; Duval, Julien. 2014. The Routledge Companion to Bourdieu's 'Distinction'. Routledge, side 187-206. ISBN: 978-0-415-72727-3. (http://www.routledge.com/books/details/9780415727273/)

Hjellbrekke. Johs. & Korsnes, Olav (2014a)  «Intergenerasjonell mobilitet og sirkulasjon i norske elitar og profesjonar»   I Korsnes, Hansen & Hjellbrekke (red). Elite og klasse i et egalitært samfunn,  Oslo, Universitetsforlaget. Side 54-76. Med Olav Korsnes.(http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/profilering%7C%7Caktuelle-boker%7C%7Celite-og-klasse-i-et-egalitaert-samfunn.html)   

Hjellbrekke. Johs. & Korsnes, Olav (2014b): «Geometrien i det sosiale rommet.» I Korsnes, Hansen & Hjellbrekke (red). Elite og klasse i et egalitært samfunn,  Oslo, Universitetsforlaget. Side 77-92. . (http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/profilering%7C%7Caktuelle-boker%7C%7Celite-og-klasse-i-et-egalitaert-samfunn.html)   

“Héritiers et outsiders”. I Actes de la recherché en sciences sociales, #200, Decembre 2013, s. 85-103. Med Olav Korsnes.

Savage, Mike, Fiona Devine, Niall Cunningham, Mark Taylor, Yaojun Li, Johs. Hjellbrekke, Brigitte Le Roux, Sam Friedman, Andrew Miles: "A New Model of Social Class: Findings from the BBC's Great British Class Survey Experiment. Sociology 2013 ;Volume 47 (2) s. 219-250: (http://soc.sagepub.com/content/early/2013/03/12/0038038513481128.abstract

Hjellbrekke. Johs. & Korsnes, Olav. Sosial mobilitet. Oslo: Det Norske Samlaget (2012). (http://www.samlaget.no/nn-no/utdanning/hu/boeker/samfunnsvitskap/sosiologi/sosial-mobilitet.aspx). (2. og utvida utgåve)

François Denord, Johs. Hjellbrekke, Olav Korsnes, Frédéric Lebaron and Brigitte Le Roux: "Social capital in the field of power: the case of Norway". I The Sociological Review, 59:1 (2011), s.86-108.http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-954X.2010.01994.x/full

Hjellbrekke, Johs. & Olav Korsnes: "Nedturar. Deklassering i det seinmoderne Noreg." I Nytt Norsk Tidsskrift, nr. 1-2, 2010 (årg. 27) , s. 46-59. (http://www.idunn.no/ts/nnt/2010/01-02/art22)

Hjellbrekke, Johs. & Oddgeir Osland: "Pierre Bourdieu - maktkritikk som sysifosarbeid". I Pedersen, Jørgen (red.) Moderne politisk teori. Oslo: Pax forlag,(2010), s. 273-293. (http://www.pax.no/index.php?ID=Bok&ID2=Vis&counter=1720)

Hjellbrekke, Johs. & Olav Korsnes: "At studere magtfeltet". I Hammerslev, Hansen & Willig (red.), Refleksiv sociologi i praksis, København: Hans Reitzels forlag, s.147-170. (http://www.gyldendal-akademisk.dk/Books/9788741252834.aspx)

Hjellbrekke, Johs. & Olav Korsnes: "Quantifying the Field of Power in Norway". I Robson & Sanders (eds.) Quantifying Theory: Pierre Bourdieu. Springer Netherlands (2009), pp. 31-46 (http://www.springerlink.com/content/978-1-4020-9449-1).

Hjellbrekke Johs. & Korsnes, Olav. "Kjønn, familie og mobilitet". I Christensen & Syltevik (red.) Kvinners arbeid, Oslo: Unipub (2009), s. 119-140.

Hjellbrekke, J. B. Le Roux, O. Korsnes, F. Lebaron, H. Rouanet and L. Rosenlund. (2007): ”The Norwegian Field of Power anno 2000”. In: European Societies 9 (2), May, p. 245-273. (http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all?content=10.1080/14616690601002749)

”Velgjarrommets geometri – ein multippel korrespondanseanalyse av valundersøkinga 2001.” I Gåsdal, Løyning, Hjellbrekke & Brusdal (red.). Makt, mening og struktur: Festskrift til Sigmund Grønmo. Bergen: Fagbokforlaget (2007). S. 47-66.

”Maurice Halbwachs”, I Scott, John (ed.) 50 Key Sociologists. The Formative Theorists. London: Routledge (2007). S. 61-64.

Hjellbrekke, Johs. & Olav Korsnes: “Sosial kapital-strukturar i norske elitar”. I Tidsskrift for samfunnsforskning, 4/2005, årgang 46. s. 467-502. http://www.idunn.no/servlets/dispatcher?marketplaceId=2000&languageId=1&siteNodeId=1783907

Hjellbrekke, Johs. & Olav Korsnes: “Educational Mobility Trajectories and Mobility Barriers in the Norwegian Social Space.” International Journal of Contemporary Sociology, vol. 41, 2/2004, s. 163-189.

Hjellbrekke, Johs. & Olav Korsnes:Det norske maktfeltet: Interne strukturar, homogamitendensar, mobilitetsbaner og –barrierar i norske elitar. Rapport nr. 71, Makt- og demokratiutgreiinga sin rapportserie. Oslo: Unipub forlag. (2003).http://www.sv.uio.no/mutr/publikasjoner/rapp2003/Rapport71/index.html

”Ulike tilnærmingar til 'sosial kapital' i sosiologi og statsvitskap.” Sosiologisk tidsskrift, 3(2000),209-228.

Johs. Hjellbrekke & Oddgeir Osland "Den symbolske dominansen og «det kommunikative mistaket»: Om Bourdieu sin praksisteori i studiar av det politiske feltet." I Statsvitenskapelig tidskrift nr. 1, 2000, s. 3-32.

Innføring i korrespondanseanalyse, Bergen: Fagbokforlaget, 1999. http://fagbokforlaget.no/?isbn=978-82-7674-442-2

Yard Work and Worker Memories. An Analysis of Fields and Practices of Remembering from a Relationist' Standpoint. Skriftserien, Sosiologisk Institutt, UiB, 2000. (Dr.polit.-avhandling)

Verftet og byen. Ein studie i sosial strukturering av historisk medvit. (Hovudoppgåve).Skriftserien, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.(1993).

Redigerte bøker:

New Directions in Elite Studies. Korsnes, Olav; Heilbron, Johan; Hjellbrekke, Johannes; Bühlmann, Felix; Savage, Mike. (red.) Routledge 2018 (ISBN 978-1138059191) 322 s. (https://www.routledge.com/New-Directions-in-Elite-Studies/Korsnes-Heilbr...)

Elite og klasse i et egalitært samfunn. Olav Korsnes, Marianne Nordli Hansen & Johs. Hjellbrekke (red.) Oslo: Universitetsforlaget. 2014. 270 sider.

Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigmund Grønmo. Gåsdal, Odd, Trond Løyning, Johs. Hjellbrekke og Ragnhild Brusdal (red.): Bergen: Fagbokforlaget. 295 sider

Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet. Festskrift til Olav Korsnes. Hjellbrekke, Johs., Ole Johnny Olsen og Rune Sakslind (red.). Oslo: Unipub. 375 sider.

Utvalde konferansepaper og innlegg på workshopar:

"Begrepet og sosiologien om det kollektive minne." Invitert foredrag, Sommerskole om Det kollektive minne, Roskilde Universitetscenter, august 1996.

"On 'Social Capital': A Comparison of the Notion of Social Capital in the Works of Pierre Bourdieu and James C. Coleman." Invitert paper til "Workshop on Investigating Social Capital", organisert av Makt- og demokratiutgreiinga, Solstrand, 19-21 mai, 2000.

"Studying Mobility Trajectories in the Norwegian Social Space." Paper presentert på "RC-33. The Fifth International Conference on Social Science Methodology", Köln,3.-6.oktober, 2000.

"Le champ de pouvoir norvégien." Foredrag på Colloque franco-norvégienne autour de l’oeuvre de Pierre Bourdieu, Maison des sciences de l’homme, Paris, 3. juni 2002.

"Investigating Capital Structures in the Field of Power: The Case of Norway" Invitert foredrag til Workshop on social capital, British Sociological Association, University of Manchester, 2. november, 2002.

"Capital Structures, Mobility Barriers and Mobility Trajectories in the Elites: The Case of Norway." Presentert på vårkonferanse i Research Committee 28 (RC28), Neuchâtel Meeting, 7.-9 May, 2004. Social Stratification, Mobility and Exclusion. Med Olav Korsnes.

“The Critique Against the Mobility Table. An Empirical Assessment of Variations in Relative Mobility Rates.” Presentert på vårkonferanse i Research Committee 28 (RC28) Brno Meeting, 23.-25.May, 2007. Med Olav Korsnes.

”How MCA Relates to Other Statistical Techniques.” Invited Paper på BJS-konferansen Methodological Challenges for the Twenty First Century; Manchester, UK, 22.-23.11. 2007.

“Social Capital in the Field of Power” Invited Paper til konferansen “Putting Bourdieu to Work IV; Manchester, UK, 29.-30.5, 2008, Organisert av Loïc Wacquant og Mike Savage. Med Olav Korsnes.

Direktør, Det norske universitetssenter i Paris, 1.7.2016-30.6.2020

Professor, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, sept. 2010-d.d.

Førsteamanuensis, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen febr. 2005 - sept. 2010.

Dr. polit. i sosiologi, Universitetet i Bergen, 1999.

Cand. polit. i sosiologi, Universitetet i Bergen, 1993.

Bistilling, forskar II (20%) ved Rokkansenteret (2005) og ved International Research Institute of Stavanger (IRIS) (2006-2009)

Redaktør av Sosiologisk tidsskrift, 2003-2005.

Gjesteforskaropphald:

Gjesteforskar, Centre de sociologie européenne, EHESS, Paris, vår 2002.

Visting Fulbright Scholar, Department of Sociology, New York University, vår 2003.

Visiting professor, UC Berkeley, april 2008

Visiting professor, University of York, UK, haust 2011.

Gjesteforskar, Centre de sociologie européenne, EHESS, Paris, vår 2012.

Gjesteprofessor, Institut de sociologie, Université de Limoges, mars 2014.

Vurdering av vitskapleg arbeid:

Medlem/administrator av vurderingskomite, 6 dr.polit/phd-avhandlingar (Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Aalborg Universitet, Københavns Universitet, European University Institute, Firenze, Institut d'études politiques de Paris).

Medlem/administrator av vurderingskomité, 4 stipendiatstillingar (UiB, HiOA), 2 postdok-stillingar (UiB, UiO), 3 førsteamanuensisstillingar (Politihøgskolen, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø), 3 lektorat (Aalborg Universitetet, Roskilde Universitetscentrum, Uppsala Universitet) 1 dosentur (University of Turku, Finland), 2 professorkomitear (SPS/Høgskolen i Oslo og Akershus, Institut d'etudes politiques de Paris [Sciences Po]).

Referee, Acta Sociologica, Agorà, American Journal of Sociology, Cultural Sociology, Dansk Sociologi, Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory, European Societies, International Journal of Cultural Policy, Occupational Health Southern Africa, Poetics, Politica, Quality and Quantity, Sociological Quarterly, The Sociological Review, Sosiologi idag, Sosiologisk tidsskrift, Young - Nordic Journal of Youth Research,

Fagbokkonsulent, AdNotam Gyldendal, Aschehoug, Daidalos, Manifest forlag, Sage Publications (QASS-series), Universitetsforlaget.

Expert Reviewer/Panel Member, Det sveitsiske forskingsrådet (2011), European Research Council (2013), Det Frie Forskningsråd|Samfund og Erhverv , Danmark (2014-2016), COST (2015), NORFACE (2016-17).  

Verv (utval):

Nestleiar, styret for Det norske universitetssenter i Paris (2015-2016, varamedlem 2011-2015)

Medlem, Den sentrale klagenemnda, UiB, 2009-2013.

Medlem, organisasjonskomité/chair, posterkomité, World Social Science Forum, Bergen, 10.-12.mai, 2009. (http://www.rokkan.uib.no/wssf/)

Undervisningsleiar, Sosiologisk institutt, UiB, aug. 2005 – aug. 2007. April-juni 2013.

Leiar, undervisningsutvalet, Sosiologisk institutt, 2005-2007. April-juni 2013.

Medlem, instituttrådet, Sosiologisk institutt, 2005-2009.

Instituttstyremedlem, Sosiologisk institutt (gruppe B), 1996.

Observatør, Fakultetsstyret, gruppe B, Samf.vit. fak, UiB, 1996.

Medlem, Forskingsutvalet (1996) og Undervisningsutvalet (1997), SV-fakultetet, UiB.

 "ProTrust. Profesjonar: Tillit og status" (SPS, HiOA, http://www.hioa.no/Om-HiOA/SPS/Profesjoner-tillit-og-status ) 

New directions in studies of social differentiation, power, class, status and elite
(Research institution-based strategic project - ISPSAM)
(2012-2016)

Elites in an Egalitarian Society. NFR-prosjekt (FRISAM) om rekruttering, sirkulasjon og reproduksjon av norske elitar, 2009-2012.

Network for the Studies of Cultural Distinctions and Social Differentiation(SCUD). http://www.socsci.aau.dk/scud/About%20SCUD/network.htm

"Comparative Investigations of French and Norwegian Social Space." Finansiert av AURORA/NFR, 2003-2004

Capital, Power and Mobility: An Analysis of Mobility Trajectories in the Norwegian Social Space.” Postdoktorprosjekt, finansiert av Norges Forskningsråd. 2001-2004.

Prosjekt i Makt- og demokratiutgreiinga om “Det norske maktfeltet”, saman med professor Olav Korsnes, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, 2002-03.