Hjem
Jon Petter Ruis bilde

Jon Petter Rui

Professor, Professor II ved Det juridiske fakultet
 • E-postJon.Rui@uib.no
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
  Rom 
  710
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Bøker
 • Rui, Jon Petter; Sieber, Ulrich. 2015. Non-Conviction-Based Confiscation in Europe. Possibilities and Limitations on Rules Enabling Confiscation without a Criminal Conviction. Duncker & Humblot. 306 sider. ISBN: 978-3-428-14883-7.
 • Rui, Jon Petter. 2012. Hvitvasking: Fenomenet, regelverket, nye strategier. Universitetsforlaget. 533 sider. ISBN: 978-82-15-02054-9.
 • Rui, Jon Petter. 2011. "Geldwäsche in norwegischen Recht: Eine Übersicht und Bewertung der repressiven und präventiven Massnahmen". 10 sider. ISBN: 9789636424282.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2009. Fra kyst til vidde - Festskrift til Jusshjelpa i Nord-Norge. Gyldendal Akademisk. 415 sider. ISBN: 978-82-05-39224-3.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2009. Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning (ne bis in idem). Universitetsforlaget. 564 sider. ISBN: 978-82-15-01283-4.
 • Johansen, Jon Petter Rui; Lie, Markus hoel; Haagensen, Thorbjørn Riise. 2008. Kommenterte høyesterettsavgjørelser i forvaltningsrett. Fagbokforlaget. 320 sider. ISBN: 9788245004861.
Tidsskriftartikler
 • Rui, Jon Petter. 2019. Taushetsplikt og hvitvaskingslov: Om Tilsynsrådets uholdbare rettsoppfatninger og trussel mot advokater. Advokatbladet. 50-51.
 • Rui, Jon Petter. 2019. Høyesterett i "skyen". Lov og Rett. 261-262.
 • Rui, Jon Petter; Søreide, Tina. 2019. Governments' Enforcement of Corporate Bribery Laws: A Call for a Two-Track Regulatory Regime. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 132: 132-162. doi: 10.18261/issn.1504-3096-2019-02-02
 • Rui, Jon Petter. 2017. Fra menneskerettighetsdomstolen. Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning: Prinsipiell strorkammerdom mot Norge. Tidsskrift for strafferett. 1. 57-68. doi: 10.18261/issn.0809-9537-2017-01-07
 • Rui, Jon Petter. 2017. Retten til en rettferdig rettergang i straffesaker anno 2017. Jussens venner. 52: 123-184. doi: 10.18261/issn.1504-3126-2017-03-01
 • Rui, Jon Petter. 2017. Fra EU-domstolen: Grenser for myndighetenes lagring av og tilgang til trafikk- og lokaliseringsdata. Tele2 Sverige og Watson og andre, C-203/15 og C-698/15, storkammerdom 21. desember 2016. Tidsskrift for strafferett. 2. 146-168. doi: 10.18261/issn.0809-9537-2017-02-06
 • Rui, Jon Petter; Stridbeck, Ulf. 2017. NOU 2016:24 - under debatt. Tidsskrift for strafferett. 17. doi: 10.18261/issn.0809-9537-2017-04-01
 • Rui, Jon Petter. 2016. FNs menneskerettslige traktatorganer og norsk rett. Lov og Rett. 55: 393-394.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Rui, Jon Petter; Strandbakken, Asbjørn; Marthinussen, Hans Fredrik. 2016. Manifest for en norsk grunnlovsdomstol. Morgenbladet. 1 sider. Publisert 2016-04-01.
 • Rui, Jon Petter. 2015. Skyldprinsippet. Lov og Rett. 54: 511-512.
 • Rui, Jon Petter. 2014. Straffeprosessen i perspektiv. Jussens venner. 6. 382-443.
 • Rui, Jon Petter. 2014. Uskyldspresumsjonens vern mot omtale av straffesaker før straffedom og etter frifinnelse. Tidsskrift for strafferett. 2014: 119-143.
 • Rui, Jon Petter. 2014. Varsleren må vernes. Dagens næringsliv. 30-31. Publisert 2014-02-28.
 • Rui, Jon Petter. 2014. Om rammene for siling av bevisanker etter straffeprosessloven § 321 annet ledd. Lov og Rett. 33-44.
 • Rui, Jon Petter. 2014. Bokanmeldelse: Hans Kristian Bjerke, Erik Keiserud og Knut Erik Sæther: Straffeprosessloven Kommentarutgave Bind I, 4. utgave, Universitetsforlaget, Oslo 2011. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 1. 95-102.
 • Rui, Jon Petter. 2013. Forslag til lov om Forsvarets ansvar for å avverge luftbårne terroranslag og Forsvarets bistand til politiet: Mer demokratisk forankring er nødvendig. Lov og Rett. 9. 579-580.
 • Rui, Jon Petter. 2013. Om advokaters taushetsplikt og ransaking og beslag ved advokatkontor. Tidsskrift for strafferett. 13: 296-340.
 • Rui, Jon Petter. 2013. "Fra menneskerettighetsdomstolen: Rettssikkerhetsgarantier ved advokaters rapporteringsplikt til myndighetene ved mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering". Tidsskrift for strafferett. 1. 117-126.
 • Rui, Jon Petter. 2013. "Mer effektiv gjennomføring av hovedforhandling i storestraffesaker - Bruk av saksdokumenter, skriftlige redegjørelser og forberedende rettsmøte". Lov og Rett. 3. 248-253.
 • Rui, Jon Petter. 2013. The Interlaken, Izmir and Brighton declarations : towards a paradigm shift in the Strasbourg Court's interpretation of the European convention of human rights? Nordic Journal of Human Rights. 31: 28-54.
 • Rui, Jon Petter. 2012. Advokaters rapportering om mistanke om hvitvasking bør gjøres via Advokatforeningen. Lov og Rett. 9. 513-514.
 • Rui, Jon Petter. 2012. "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 2. 235-247.
 • Rui, Jon Petter. 2012. "Non Conviction Based Confiscation in the EU: an assessment of Art. 4 in the Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the freezing and confiscation of proceeds of crime in the European Union". ERA Forum. Journal of the Academy of European Law. 3. 349-360. doi: 10.1007/s12027-012-0269-5
 • Rui, Jon Petter. 2012. "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 1. 108-132.
 • Rui, Jon Petter. 2012. Inndragning av utbytte fra alvorlig organisert kriminalitet: Nye strategier er nødvendig. Tidsskrift for strafferett. 12: 424-454.
 • Rui, Jon Petter. 2012. Leder: Temanummer om inndragning. Tidsskrift for strafferett. 4. 373-374.
 • Rui, Jon Petter. 2011. "The Civil Asset Forfeiture Approach on Organised Crime: Exploring the Possibilities for an European Model". eucrim (The European Criminal Law Associations´Forum. 3. 153-161.
 • Rui, Jon Petter. 2011. "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 3. 328-337.
 • Rui, Jon Petter. 2011. "Politiets behov for støtte fra Forsvaret: Lovgivning er nødvendig". Lov og Rett. 50: 445-446.
 • Rui, Jon Petter. 2011. Ørnulf Øyen: Selvinkrimineringsvernet i straffeprosessen - bokanmeldelse. Lov og Rett. 3. 183-186.
 • Rui, Jon Petter. 2010. "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 3. 290-299.
 • Rui, Jon Petter. 2010. "Ne bis in idem". Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 3. 496-506.
 • Rui, Jon Petter. 2010. EMK-retten frem mot 2020. Tidsskrift for strafferett. 4: 366-384.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2009. Den nye kampen mot hvitvasking. Dagens næringsliv. 3-3. Publisert 2009-04-15.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2009. Om retten til å forholde seg taus og retten til ikke å måtte bidra til egen domfellelse. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 122: 47-68.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2009. Fra menneskerettighetsdomstolen. Tidsskrift for strafferett. 1. 112-129.
 • Rui, Jon Petter. 2009. "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 4. 434-468.
 • Rui, Jon Petter. 2009. "Komparasjon innen strafferett og -prosess". Tidsskrift for strafferett. 4. 504-518.
 • Rui, Jon Petter. 2009. "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 2. 229-251.
 • Rui, Jon Petter. 2009. "Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning (ne bis in idem) i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon protokoll 7 artikkel 4 - på ny. Lov og Rett. 48: 283-298.
 • Rui, Jon Petter. 2009. "Hvilken vekt må norske domstoler legge på internasjonale domstolers avgjørelser?". Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 126.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2008. Fra menneskerettighetsdomstolen. Tidsskrift for strafferett. 1. 92-102.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2008. "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 3. 348-364.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2007. Fra menneskerettighetsdomstolen (1). Tidsskrift for strafferett. 1. 92-98.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2007. Fra menneskerettighetsdomstolen (2). Tidsskrift for strafferett. 2. 181-196.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2007. Fra menneskrettighetsdomstolen (3). Tidsskrift for strafferett. 3. 322-337.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2007. La prohibición de procesamientos múltiples en el derecho Noruego ("Ne bis in idem"). Estudios Penales y Criminológicos. XXVII: 395-431.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2006. "Fra menneskerettighetsdomstolen", Utvalgte avgjørelser fra perioden 31. juli - 8. november 2006. Tidsskrift for strafferett. 6: 327-340.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2006. "Fra menneskerettighetsdomstolen", Utvalgte avgjørelser fra perioden 12. april - 30. juli 2006. Tidsskrift for strafferett. 6: 198-215.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2006. "Fra menneskerettighetsdomstolen", Utvalgte avgjørelser fra perioden 22. desember 2005 - 11. april 2006. Tidsskrift for strafferett. 6: 193-205.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2006. "Fra menneskerettighetsdomstolen", Utvalgte avgjørelser for perioden 1. oktober 2005 til 22. desember 2005. Tidsskrift for strafferett. 1. 54-67.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2005. Det materielle straffebegrepet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 2005: 294-369.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2005. "Fra menneskerettighetsdomstolen", Rapport for perioden 1. april 2005 til 30. september 2005. Tidsskrift for strafferett. 4. 404-417.
Bokkapitler
 • Rui, Jon Petter. 2015. Chapter 1. Introduction. Introduction, sider 1-11. I:
  • Rui, Jon Petter; Sieber, Ulrich. 2015. Non-Conviction-Based Confiscation in Europe. Possibilities and Limitations on Rules Enabling Confiscation without a Criminal Conviction. Duncker & Humblot. 306 sider. ISBN: 978-3-428-14883-7.
 • Rui, Jon Petter; Sieber, Ulrich. 2015. Chapter 10. Non-Conviction-Based Confiscation in Europe. Bringing the Picture Together. Chapter 10, sider 245-304. I:
  • Rui, Jon Petter; Sieber, Ulrich. 2015. Non-Conviction-Based Confiscation in Europe. Possibilities and Limitations on Rules Enabling Confiscation without a Criminal Conviction. Duncker & Humblot. 306 sider. ISBN: 978-3-428-14883-7.
 • Rui, Jon Petter. 2010. Den norske juryordningen anno 2010: Moden for revisjon. Artikkel, sider 411-429. I:
  • Elholm, Thomas; Greve, Vagn; Asp, Petter; Bragadóttir, Ragnheiður; Frände, Dan; Strandbakken, Asbjørn. 2010. Liber amicarum et amicorum Karin Cornils - Glimt af nordisk straffrätt og straffeprosessrett. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 555 sider. ISBN: 978-87-574-2279-5.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2009. Kriminalomsorgens adgang til å kontrollere innsattes kommunikasjon. Artikkel i festskrift, sider 246-260. I:
  • Johansen, Jon Petter Rui. 2009. Fra kyst til vidde - Festskrift til Jusshjelpa i Nord-Norge. Gyldendal Akademisk. 415 sider. ISBN: 978-82-05-39224-3.
 • Rui, Jon Petter. 2009. Internationalisation of National Law: Latest Developments and the Road Ahead. Artikkel, sider 52-63. I:
  • Shinkareva, Elena Yurevna. 2009. Aktualnye problemy zastsjity prav tjeloveka. 410 sider. ISBN: 978-5-88086-868-1.
 • Johansen, Jon Petter Rui. 2004. Ikke inkorporert folkerett i konflikt med norsk rett. 10, sider 117-131. I:
  • Christiansen, Per. 2004. Fra Driftssentralen til Teorifagbygget. 220 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.