Hjem
Jon Petter Ruis bilde

Jon Petter Rui

Professor
 • E-postJon.Rui@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 1047965545
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
  Rom 
  710
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). The third country problem under the GDPR: Enhancing protection of data transfers with technology. International Data Privacy Law (IDPL). 225-243.
 • Vis forfatter(e) (2023). Sport and Nutrition Digital Analysis: A Legal Assessment. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). 577-588.
 • Vis forfatter(e) (2023). Om bankers rett til avslag/oppsigelse og plikt til avvisning og avvikling av kundeforhold grunnet i hvitvaskingsloven. Tidsskrift for forretningsjus. 2-49.
 • Vis forfatter(e) (2023). Algorithms that forget: Machine unlearning and the right to erasure. Computer Law and Security Review.
 • Vis forfatter(e) (2022). Straff som inngrep i menneskerettigheter og krav om legitimt formål og forholdsmessighet. - Noen kommentarer til HR-2022-731-A. Lov og Rett. 613-633.
 • Vis forfatter(e) (2021). Sanksjonsregimer for foretak . Tidsskrift for strafferett. 273-299.
 • Vis forfatter(e) (2021). Fra menneskerettighetsdomstolen: Grenser for kriminalisering og bruk av straff i konkrete saker. Lacatus mot Sveits, søkenummer 14965/15, dom av 19. januar 2021. Tidsskrift for strafferett. 191-198.
 • Vis forfatter(e) (2020). Fra menneskerettighetsdomstolen. Unntak fra bevisumiddelbarhetsprinsippet ved opplesing av vitneforklaring under hovedforklaring avgitt av vitne som møter, men ikke vil forklare seg. Tidsskrift for strafferett. 92-99.
 • Vis forfatter(e) (2019). Governments' Enforcement of Corporate Bribery Laws: A Call for a Two-Track Regulatory Regime. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 132-162.
 • Vis forfatter(e) (2018). Fra menneskerettighetsdomstolen: G.I.E.M. og andre mot Italia. Ingen straff uten skyld (nulla poena sine culpa). Tidsskrift for strafferett. 202-215.
 • Vis forfatter(e) (2017). Retten til en rettferdig rettergang i straffesaker anno 2017. Jussens venner. 123-184.
 • Vis forfatter(e) (2017). Fra menneskerettighetsdomstolen. Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning: Prinsipiell strorkammerdom mot Norge. Tidsskrift for strafferett. 57-68.
 • Vis forfatter(e) (2017). Fra EU-domstolen: Grenser for myndighetenes lagring av og tilgang til trafikk- og lokaliseringsdata. Tele2 Sverige og Watson og andre, C-203/15 og C-698/15, storkammerdom 21. desember 2016. Tidsskrift for strafferett. 146-168.
 • Vis forfatter(e) (2014). Uskyldspresumsjonens vern mot omtale av straffesaker før straffedom og etter frifinnelse. Tidsskrift for strafferett. 119-143.
 • Vis forfatter(e) (2014). Straffeprosessen i perspektiv. Jussens venner. 382-443.
 • Vis forfatter(e) (2014). Om rammene for siling av bevisanker etter straffeprosessloven § 321 annet ledd. Lov og Rett. 33-44.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Interlaken, Izmir and Brighton declarations : towards a paradigm shift in the Strasbourg Court's interpretation of the European convention of human rights? Nordic Journal of Human Rights. 28-54.
 • Vis forfatter(e) (2013). Om advokaters taushetsplikt og ransaking og beslag ved advokatkontor. Tidsskrift for strafferett. 296-340.
 • Vis forfatter(e) (2013). "Mer effektiv gjennomføring av hovedforhandling i storestraffesaker - Bruk av saksdokumenter, skriftlige redegjørelser og forberedende rettsmøte". Lov og Rett. 248-253.
 • Vis forfatter(e) (2013). "Fra menneskerettighetsdomstolen: Rettssikkerhetsgarantier ved advokaters rapporteringsplikt til myndighetene ved mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering". Tidsskrift for strafferett. 117-126.
 • Vis forfatter(e) (2012). Inndragning av utbytte fra alvorlig organisert kriminalitet: Nye strategier er nødvendig. Tidsskrift for strafferett. 424-454.
 • Vis forfatter(e) (2012). "Non Conviction Based Confiscation in the EU: an assessment of Art. 4 in the Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the freezing and confiscation of proceeds of crime in the European Union". ERA Forum. 349-360.
 • Vis forfatter(e) (2012). "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 108-132.
 • Vis forfatter(e) (2012). "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 235-247.
 • Vis forfatter(e) (2011). "The Civil Asset Forfeiture Approach on Organised Crime: Exploring the Possibilities for an European Model". eucrim (The European Criminal Law Associations´Forum. 153-161.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 328-337.
 • Vis forfatter(e) (2010). EMK-retten frem mot 2020. Tidsskrift for strafferett. 366-384.
 • Vis forfatter(e) (2010). "Ne bis in idem". Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 496-506.
 • Vis forfatter(e) (2010). "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 290-299.
 • Vis forfatter(e) (2009). Om retten til å forholde seg taus og retten til ikke å måtte bidra til egen domfellelse. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 47-68.
 • Vis forfatter(e) (2009). Fra menneskerettighetsdomstolen. Tidsskrift for strafferett. 112-129.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Komparasjon innen strafferett og -prosess". Tidsskrift for strafferett. 504-518.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Hvilken vekt må norske domstoler legge på internasjonale domstolers avgjørelser?". Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 434-468.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 229-251.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning (ne bis in idem) i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon protokoll 7 artikkel 4 - på ny. Lov og Rett. 283-298.
 • Vis forfatter(e) (2008). Fra menneskerettighetsdomstolen. Tidsskrift for strafferett. 92-102.
 • Vis forfatter(e) (2008). "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 348-364.
 • Vis forfatter(e) (2007). La prohibición de procesamientos múltiples en el derecho Noruego ("Ne bis in idem"). Estudios Penales y Criminológicos. 395-431.
 • Vis forfatter(e) (2005). Det materielle straffebegrepet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 294-369.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Sustainable commercial fishing: Digital inspectors to the rescue.
 • Vis forfatter(e) (2022). Njord: An out-in-the-wild real world fish vessel catch analysis dataset.
 • Vis forfatter(e) (2022). Digital overvåking innen fiskeriene: Hvilke rammer oppstilles i menneskerettighetene og EU-retten?
 • Vis forfatter(e) (2021). Rettslige rammer for selvrapportering ved bruk av foretaksstraff.
 • Vis forfatter(e) (2021). Lovforslag om sivilrettslig inndragning.
 • Vis forfatter(e) (2020). Administrativ inndragning etter havressursloven § 54: pønal reaksjon uten skyld og forholdsmessighet?
 • Vis forfatter(e) (2017). Transocean-saken, saksbehandling og prosess: Hva kan vi lære?
 • Vis forfatter(e) (2017). Forslag til ny straffeprosesslov - noen hovedlinjer.
 • Vis forfatter(e) (2017). Det rettsstatlige vernet av retten til konfidensiell rettslig bistand.
 • Vis forfatter(e) (2014). Vernet mot selvinkriminering og forslag til ny forsvarsundersøkelseslov.
 • Vis forfatter(e) (2014). Human Rights Standards in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2014). Administrativ inndragning/civil asset forfeiture.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2013). Nytt i strafferett og -prosess.
 • Vis forfatter(e) (2009). Ny straffelov.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). The Third Country Problem under the GDPR: Technology to the Rescue .
 • Vis forfatter(e) (2021). Rettspolitisk metode (eller rettskritisk metode).
 • Vis forfatter(e) (2021). Privatising the Rule of Law: legal, ethical and social implications.
 • Vis forfatter(e) (2021). Book launch and panel discussion: Proportionality in Crime Control and Criminal Justice.
 • Vis forfatter(e) (2019). Introduction: Effectiveness and proportionality - typological considerations.
 • Vis forfatter(e) (2019). Exploring the Legal Architecture in Next Generation Technologies. -Privacy, Security and the Rule of Law.
 • Vis forfatter(e) (2019). Effectiveness and Proportionality. Modern Challenges in Security Law and Criminal Justice: bringing the picture together and the road ahead.
 • Vis forfatter(e) (2016). Preventive detention.
 • Vis forfatter(e) (2014). Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning.
 • Vis forfatter(e) (2012). "Non Conviction Based Confiscation in the EU".
 • Vis forfatter(e) (2012). "Introduction to the Project: Preliminary Considerations".
 • Vis forfatter(e) (2012). "Closing Remarks".
 • Vis forfatter(e) (2010). Decisions from the European Court of Human Rights: Influence on Norwegian Criminal Law and Criminal Procedural Law.
 • Vis forfatter(e) (2010). "Ne bis in idem i Norden".
 • Vis forfatter(e) (2009). Massnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
 • Vis forfatter(e) (2009). Geldwäsche in Norwegen und Deutschland: Aktuelle rechtsvergleichenden Entwicklungen.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Geldwäsche im norwegischen Recht".
 • Vis forfatter(e) (2008). "The Process of Internationalisation of National Law in the Scandinavian Countries".
 • Vis forfatter(e) (2008). "Internationalisation of International Law in Norway, Germany and the United States: Latest Developments and the Road Ahead".
 • Vis forfatter(e) (2008). "Betydningen av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon med særlig vekt på temaer innenfor straffeprosess og forvaltningsrett".
Leder
 • Vis forfatter(e) (2022). Straff av tunge rusmisbrukere for bruk av narkotika og besittelse til eget bruk. - Grunnloven § 102 som skranke mot straff uten legitimt formål. Lov og Rett. 53-58.
 • Vis forfatter(e) (2020). Temanummer om strafferettslig medvirkning. Tidsskrift for strafferett. 337-338.
 • Vis forfatter(e) (2020). Forholdsmessighetsprinsippet ved bruk av straff. Lov og Rett. 323-324.
 • Vis forfatter(e) (2019). Høyesterett i "skyen". Lov og Rett. 261-262.
 • Vis forfatter(e) (2018). Grunnlovens krav om forholdsmessighet ved inngrep i grunnlovsfestede menneskerettigheter. Lov og Rett. 129-130.
 • Vis forfatter(e) (2017). NOU 2016:24 - under debatt. Tidsskrift for strafferett.
 • Vis forfatter(e) (2016). FNs menneskerettslige traktatorganer og norsk rett. Lov og Rett. 393-394.
 • Vis forfatter(e) (2015). Skyldprinsippet. Lov og Rett. 511-512.
 • Vis forfatter(e) (2013). Forslag til lov om Forsvarets ansvar for å avverge luftbårne terroranslag og Forsvarets bistand til politiet: Mer demokratisk forankring er nødvendig. Lov og Rett. 579-580.
 • Vis forfatter(e) (2012). Leder: Temanummer om inndragning. Tidsskrift for strafferett. 373-374.
 • Vis forfatter(e) (2012). Advokaters rapportering om mistanke om hvitvasking bør gjøres via Advokatforeningen. Lov og Rett. 513-514.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Politiets behov for støtte fra Forsvaret: Lovgivning er nødvendig". Lov og Rett. 445-446.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2014). Bokanmeldelse: Hans Kristian Bjerke, Erik Keiserud og Knut Erik Sæther: Straffeprosessloven Kommentarutgave Bind I, 4. utgave, Universitetsforlaget, Oslo 2011. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 95-102.
 • Vis forfatter(e) (2011). Ørnulf Øyen: Selvinkrimineringsvernet i straffeprosessen - bokanmeldelse. Lov og Rett. 183-186.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2021). Proportionality in Crime Control and Criminal Justice. Hart Publishing Ltd.
 • Vis forfatter(e) (2021). Proportionality in Crime Control and Criminal Justice. Hart Publishing Ltd.
 • Vis forfatter(e) (2015). Non-Conviction-Based Confiscation in Europe. Possibilities and Limitations on Rules Enabling Confiscation without a Criminal Conviction. Duncker & Humblot.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Geldwäsche in norwegischen Recht: Eine Übersicht und Bewertung der repressiven und präventiven Massnahmen". Universitas Quinqueecclesiensis.
 • Vis forfatter(e) (2009). Fra kyst til vidde - Festskrift til Jusshjelpa i Nord-Norge. Gyldendal Akademisk.
Vitenskapelig kommentarutgave
 • Vis forfatter(e) (2021). Hvitvaskingsloven. Lovkommentar.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Advokatbladet: Finansdepartmentets lovtolking fremstår som uriktig. Advokatbladet.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2021). Nytt verktøy må til i kampen mot kriminaliteten. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2021). Granskere, rapporteringsplikt og konfidensialitet. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2020). Tiltakene mot hvitvasking koster mer enn de smaker. Dagens næringsliv. 30-30.
 • Vis forfatter(e) (2016). Manifest for en norsk grunnlovsdomstol. Morgenbladet. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Varsleren må vernes. Dagens næringsliv. 30-31.
 • Vis forfatter(e) (2009). Den nye kampen mot hvitvasking. Dagens næringsliv. 3-3.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2019). Korrupsjonsbekjempelse i virksomhetsforhold.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2021). Økonomisk kriminalitet som samfunnsproblem.
 • Vis forfatter(e) (2021). Svenske storbanker fikk milliardbøter etter hvitvaskingsrefs - DNB måtte ut med 400 millioner kroner.
 • Vis forfatter(e) (2021). Ropstad risikerer straffeforfølgelse etter ny avsløring, mener jusprofessor.
 • Vis forfatter(e) (2021). Rekordmange personer er rapportert for hvitvasking.
 • Vis forfatter(e) (2021). Klokt å lytte til etaten.
 • Vis forfatter(e) (2021). Jusprofessor: Stortinget risikerer bøter og straffeskatt.
 • Vis forfatter(e) (2021). Jus-eksperter mener norske myndigheter tar feil om etterretningstjenestens overvåkingssystem.
 • Vis forfatter(e) (2020). Tviler på lovligheten av landlovsnekten.
 • Vis forfatter(e) (2020). Skandaleomsust gråmegler selger igjen - under falskt navn.
 • Vis forfatter(e) (2020). Oljefondet har eierandeler i bankene omfattet av hvitvaskings-lekkasje.
 • Vis forfatter(e) (2020). Forsvinningsdramaet: Reagerer på politiets utspill: -Spesielt.
 • Vis forfatter(e) (2020). Endret politikerne loven slik at de kan lyve til velgerne?
 • Vis forfatter(e) (2020). Danske Bank nedprioriterte norske hvitvask-regler - får flengende kritikk.
 • Vis forfatter(e) (2020). Avslører mistanke om hvitvasking over hele verden.
 • Vis forfatter(e) (2019). Tror Samherji-saken kan få store konsekvenser for nordnorske Nergård.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kjennelsen blir satt til side.
 • Vis forfatter(e) (2019). Jusprofessor tviler på Jensens sjanser i ny rettssak.
 • Vis forfatter(e) (2019). Jeg tror dette sender et sterkt signal til banksjefer i mange land.
 • Vis forfatter(e) (2019). Få rapporter.
 • Vis forfatter(e) (2019). Eirik Jensen-saken - Dette mener ekspertene om Jensen-dramaet.
 • Vis forfatter(e) (2019). Det er et svart hull i hvitvaskingsloven.
 • Vis forfatter(e) (2018). Tidligere Økokrim-direktør: To grunner til at norske banker er ekstra utsatt for hvitvasking.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ny hvitvaskingslov trer i kraft i dag. Den kan sette advokatene i en klemme.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kritiserte etterforsking - ble anmeldt av politileder.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ekspert tror USA kan gå etter Danske Bank-toppene.
 • Vis forfatter(e) (2017). Tatt etter ulovlig politihacking.
 • Vis forfatter(e) (2017). Retten godkjende politiavhøyr utan å ha sett dei.
 • Vis forfatter(e) (2017). Mye felles med Orderud-saken.
 • Vis forfatter(e) (2017). Klager staten inn til Menneskerettighetsdomstolen.
 • Vis forfatter(e) (2017). Jusprofessor: Jensen har bedre sjanser i lagmannsretten.
 • Vis forfatter(e) (2017). Jusprofessor: -Politiets talljuks er alvorlig.
 • Vis forfatter(e) (2017). Juryordningen avskaffes etter nyttår.
 • Vis forfatter(e) (2017). I dag faller jensen-dommen: Dette er de mulige utfallene.
 • Vis forfatter(e) (2017). Høyesterett avviser hacking-anke i FBI-sak.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hva sier loven om FBI-hackingen?
 • Vis forfatter(e) (2017). Facebook som gapestokk.
 • Vis forfatter(e) (2017). Er misfornøyd med 15 år i fengsel - om tre uker kan han få enda mer.
 • Vis forfatter(e) (2017). Ambassadør-saken: Statsadvokaten vil ha svar fra UD.
 • Vis forfatter(e) (2017). Alle statsadvokatene i Hordaland kan være inhabile i cruise-saken.
 • Vis forfatter(e) (2017). 43 nordmenn hacket ulovlig av FBI.
 • Vis forfatter(e) (2017). 15 dømt etter ulovlig FBI-hacking.
 • Vis forfatter(e) (2016). Økokrim bør starte etterforsking av DNB.
 • Vis forfatter(e) (2016). Statsadvokaten kan være inhabil.
 • Vis forfatter(e) (2016). Professorer mener Bergen-politiet bryter loven.
 • Vis forfatter(e) (2016). Nå skal Transocean-saken granskes.
 • Vis forfatter(e) (2016). Krevde erstatning for kriminelle penger.
 • Vis forfatter(e) (2016). Jusprofessor oppfordrer til gjennomgang av reglene for innhenting og lagring av DNA.
 • Vis forfatter(e) (2016). Innsyn på eiernes nåde.
 • Vis forfatter(e) (2016). Drevland-vurderingen må ha blitt gjort grundig denne gangen.
 • Vis forfatter(e) (2016). Derfor kunne politiet ta ny DNA-prøve av den overgrepssiktede 41-åringen 16 år senere.
 • Vis forfatter(e) (2016). DNB: Her gjaldt ikke hvitvaskingsloven.
 • Vis forfatter(e) (2016). Aktor ikke inhabil.
 • Vis forfatter(e) (2015). Undersøkte aldri Drevlands bindinger.
 • Vis forfatter(e) (2015). Uakseptabelt at de ikke drøfter foreldelsen.
 • Vis forfatter(e) (2015). Storkammersak om forbud mot gjentatt straffeforfølgning.
 • Vis forfatter(e) (2015). Kristin-saken: Derfor kan politiet sikte en frikjent mann på nytt.
 • Vis forfatter(e) (2015). Krekar sendes på landet med streng meldeplikt.
 • Vis forfatter(e) (2015). Kan verne skattesvikere.
 • Vis forfatter(e) (2015). Juss-topper uenige om Krekar-vedtak.
 • Vis forfatter(e) (2015). Dømmer politiets lovtolking nord og ned.
 • Vis forfatter(e) (2015). Derfor kunne Kristin-siktede pågripes på nytt.
 • Vis forfatter(e) (2015). Den som medvirker til drap kan få samme straff som den som dreper.
 • Vis forfatter(e) (2015). Cruiseturen hans kan stanse Drevland-oppdrag.
 • Vis forfatter(e) (2014). Slik vil riksadvokaten slå kloa i skurkenes gods og gull.
 • Vis forfatter(e) (2014). Om gjenåpning av straffesaker.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kravet til effektiv etterforsking av mulige straffbare forhold etter EMK.
 • Vis forfatter(e) (2014). Jus-eksperter: Forsvaret bryter menneskerettighetene.
 • Vis forfatter(e) (2014). Human Rights in Criminal Proceedings.
 • Vis forfatter(e) (2014). Effektiv metode tar pengene fra forbryterne - kan bli innført i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2012). Skitten hvitvasking.
 • Vis forfatter(e) (2012). "Es ist schwierig, hier objektiv zu sein".
 • Vis forfatter(e) (2009). "Dommer får strafferåd".
 • Vis forfatter(e) (2007). "Må vente tre uker på Hundvåg-dom".
 • Vis forfatter(e) (2006). "Forventet drapsanke".
 • Vis forfatter(e) (2005). "Vi skal være forsiktige med å spekulere".
 • Vis forfatter(e) (2003). "Jusstrid om BAHR-bot".
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). The Typology of Proportionality. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). The Typology of Proportionality. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Om skillet mellom overtreder og medvirker i strafferetten. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Künstliche Intelligenz und der Grundsatz der Verhältnismässigkeit. 33 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Artificial Intelligence and the principle of proportionality (Künstliche Intelligenz und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit). 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Chapter 10. Non-Conviction-Based Confiscation in Europe. Bringing the Picture Together. 60 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Chapter 1. Introduction. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Den norske juryordningen anno 2010: Moden for revisjon. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kriminalomsorgens adgang til å kontrollere innsattes kommunikasjon. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Internationalisation of National Law: Latest Developments and the Road Ahead. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Ikke inkorporert folkerett i konflikt med norsk rett. 15 sider.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2022). Sustainable commercial fishing: Digital inspectors to the rescue. Arctic Frontiers : Abstracts.
 • Vis forfatter(e) (2022). Njord: An out-in-the-wild real world fish vessel catch analysis dataset. Arctic Frontiers : Abstracts.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2007). Fra menneskrettighetsdomstolen (3). Tidsskrift for strafferett. 322-337.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fra menneskerettighetsdomstolen (2). Tidsskrift for strafferett. 181-196.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fra menneskerettighetsdomstolen (1). Tidsskrift for strafferett. 92-98.
 • Vis forfatter(e) (2006). "Fra menneskerettighetsdomstolen", Utvalgte avgjørelser fra perioden 31. juli - 8. november 2006. Tidsskrift for strafferett. 327-340.
 • Vis forfatter(e) (2006). "Fra menneskerettighetsdomstolen", Utvalgte avgjørelser fra perioden 22. desember 2005 - 11. april 2006. Tidsskrift for strafferett. 193-205.
 • Vis forfatter(e) (2006). "Fra menneskerettighetsdomstolen", Utvalgte avgjørelser fra perioden 12. april - 30. juli 2006. Tidsskrift for strafferett. 198-215.
 • Vis forfatter(e) (2006). "Fra menneskerettighetsdomstolen", Utvalgte avgjørelser for perioden 1. oktober 2005 til 22. desember 2005. Tidsskrift for strafferett. 54-67.
 • Vis forfatter(e) (2005). "Fra menneskerettighetsdomstolen", Rapport for perioden 1. april 2005 til 30. september 2005. Tidsskrift for strafferett. 404-417.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Taushetsplikt og hvitvaskingslov: Om Tilsynsrådets uholdbare rettsoppfatninger og trussel mot advokater. Advokatbladet. 50-51.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.