Hjem
Jon Petter Ruis bilde

Jon Petter Rui

Professor
 • E-postJon.Rui@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 1047965545
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
  Rom 
  710
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Sanksjonsregimer for foretak . Tidsskrift for strafferett. 273-299.
 • Vis forfatter(e) (2021). Fra menneskerettighetsdomstolen: Grenser for kriminalisering og bruk av straff i konkrete saker. Lacatus mot Sveits, søkenummer 14965/15, dom av 19. januar 2021. Tidsskrift for strafferett. 191-198.
 • Vis forfatter(e) (2020). Fra menneskerettighetsdomstolen. Unntak fra bevisumiddelbarhetsprinsippet ved opplesing av vitneforklaring under hovedforklaring avgitt av vitne som møter, men ikke vil forklare seg. Tidsskrift for strafferett. 92-99.
 • Vis forfatter(e) (2019). Governments' Enforcement of Corporate Bribery Laws: A Call for a Two-Track Regulatory Regime. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 132-162.
 • Vis forfatter(e) (2018). Fra menneskerettighetsdomstolen: G.I.E.M. og andre mot Italia. Ingen straff uten skyld (nulla poena sine culpa). Tidsskrift for strafferett. 202-215.
 • Vis forfatter(e) (2017). Retten til en rettferdig rettergang i straffesaker anno 2017. Jussens venner. 123-184.
 • Vis forfatter(e) (2017). Fra menneskerettighetsdomstolen. Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning: Prinsipiell strorkammerdom mot Norge. Tidsskrift for strafferett. 57-68.
 • Vis forfatter(e) (2017). Fra EU-domstolen: Grenser for myndighetenes lagring av og tilgang til trafikk- og lokaliseringsdata. Tele2 Sverige og Watson og andre, C-203/15 og C-698/15, storkammerdom 21. desember 2016. Tidsskrift for strafferett. 146-168.
 • Vis forfatter(e) (2014). Uskyldspresumsjonens vern mot omtale av straffesaker før straffedom og etter frifinnelse. Tidsskrift for strafferett. 119-143.
 • Vis forfatter(e) (2014). Straffeprosessen i perspektiv. Jussens venner. 382-443.
 • Vis forfatter(e) (2014). Om rammene for siling av bevisanker etter straffeprosessloven § 321 annet ledd. Lov og Rett. 33-44.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Interlaken, Izmir and Brighton declarations : towards a paradigm shift in the Strasbourg Court's interpretation of the European convention of human rights? Nordic Journal of Human Rights. 28-54.
 • Vis forfatter(e) (2013). Om advokaters taushetsplikt og ransaking og beslag ved advokatkontor. Tidsskrift for strafferett. 296-340.
 • Vis forfatter(e) (2013). "Mer effektiv gjennomføring av hovedforhandling i storestraffesaker - Bruk av saksdokumenter, skriftlige redegjørelser og forberedende rettsmøte". Lov og Rett. 248-253.
 • Vis forfatter(e) (2013). "Fra menneskerettighetsdomstolen: Rettssikkerhetsgarantier ved advokaters rapporteringsplikt til myndighetene ved mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering". Tidsskrift for strafferett. 117-126.
 • Vis forfatter(e) (2012). Inndragning av utbytte fra alvorlig organisert kriminalitet: Nye strategier er nødvendig. Tidsskrift for strafferett. 424-454.
 • Vis forfatter(e) (2012). "Non Conviction Based Confiscation in the EU: an assessment of Art. 4 in the Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the freezing and confiscation of proceeds of crime in the European Union". ERA Forum. Journal of the Academy of European Law. 349-360.
 • Vis forfatter(e) (2012). "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 235-247.
 • Vis forfatter(e) (2012). "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 108-132.
 • Vis forfatter(e) (2011). "The Civil Asset Forfeiture Approach on Organised Crime: Exploring the Possibilities for an European Model". eucrim (The European Criminal Law Associations´Forum. 153-161.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 328-337.
 • Vis forfatter(e) (2010). EMK-retten frem mot 2020. Tidsskrift for strafferett. 366-384.
 • Vis forfatter(e) (2010). "Ne bis in idem". Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 496-506.
 • Vis forfatter(e) (2010). "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 290-299.
 • Vis forfatter(e) (2009). Om retten til å forholde seg taus og retten til ikke å måtte bidra til egen domfellelse. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 47-68.
 • Vis forfatter(e) (2009). Fra menneskerettighetsdomstolen. Tidsskrift for strafferett. 112-129.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Komparasjon innen strafferett og -prosess". Tidsskrift for strafferett. 504-518.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Hvilken vekt må norske domstoler legge på internasjonale domstolers avgjørelser?". Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 229-251.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 434-468.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning (ne bis in idem) i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon protokoll 7 artikkel 4 - på ny. Lov og Rett. 283-298.
 • Vis forfatter(e) (2008). Fra menneskerettighetsdomstolen. Tidsskrift for strafferett. 92-102.
 • Vis forfatter(e) (2008). "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett. 348-364.
 • Vis forfatter(e) (2007). La prohibición de procesamientos múltiples en el derecho Noruego ("Ne bis in idem"). Estudios Penales y Criminológicos. 395-431.
 • Vis forfatter(e) (2005). Det materielle straffebegrepet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 294-369.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Rettslige rammer for selvrapportering ved bruk av foretaksstraff.
 • Vis forfatter(e) (2021). Lovforslag om sivilrettslig inndragning.
 • Vis forfatter(e) (2020). Administrativ inndragning etter havressursloven § 54: pønal reaksjon uten skyld og forholdsmessighet?
 • Vis forfatter(e) (2017). Transocean-saken, saksbehandling og prosess: Hva kan vi lære?
 • Vis forfatter(e) (2017). Forslag til ny straffeprosesslov - noen hovedlinjer.
 • Vis forfatter(e) (2017). Det rettsstatlige vernet av retten til konfidensiell rettslig bistand.
 • Vis forfatter(e) (2014). Vernet mot selvinkriminering og forslag til ny forsvarsundersøkelseslov.
 • Vis forfatter(e) (2014). Human Rights Standards in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2014). Administrativ inndragning/civil asset forfeiture.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2013). Nytt i strafferett og -prosess.
 • Vis forfatter(e) (2009). Ny straffelov.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Rettspolitisk metode (eller rettskritisk metode).
 • Vis forfatter(e) (2021). Privatising the Rule of Law: legal, ethical and social implications.
 • Vis forfatter(e) (2021). Book launch and panel discussion: Proportionality in Crime Control and Criminal Justice.
 • Vis forfatter(e) (2019). Introduction: Effectiveness and proportionality - typological considerations.
 • Vis forfatter(e) (2019). Exploring the Legal Architecture in Next Generation Technologies. -Privacy, Security and the Rule of Law.
 • Vis forfatter(e) (2019). Effectiveness and Proportionality. Modern Challenges in Security Law and Criminal Justice: bringing the picture together and the road ahead.
 • Vis forfatter(e) (2016). Preventive detention.
 • Vis forfatter(e) (2014). Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning.
 • Vis forfatter(e) (2012). "Non Conviction Based Confiscation in the EU".
 • Vis forfatter(e) (2012). "Introduction to the Project: Preliminary Considerations".
 • Vis forfatter(e) (2012). "Closing Remarks".
 • Vis forfatter(e) (2010). Decisions from the European Court of Human Rights: Influence on Norwegian Criminal Law and Criminal Procedural Law.
 • Vis forfatter(e) (2010). "Ne bis in idem i Norden".
 • Vis forfatter(e) (2009). Massnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
 • Vis forfatter(e) (2009). Geldwäsche in Norwegen und Deutschland: Aktuelle rechtsvergleichenden Entwicklungen.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Geldwäsche im norwegischen Recht".
 • Vis forfatter(e) (2008). "The Process of Internationalisation of National Law in the Scandinavian Countries".
 • Vis forfatter(e) (2008). "Internationalisation of International Law in Norway, Germany and the United States: Latest Developments and the Road Ahead".
 • Vis forfatter(e) (2008). "Betydningen av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon med særlig vekt på temaer innenfor straffeprosess og forvaltningsrett".
Leder
 • Vis forfatter(e) (2020). Temanummer om strafferettslig medvirkning. Tidsskrift for strafferett. 337-338.
 • Vis forfatter(e) (2020). Forholdsmessighetsprinsippet ved bruk av straff. Lov og Rett. 323-324.
 • Vis forfatter(e) (2019). Høyesterett i "skyen". Lov og Rett. 261-262.
 • Vis forfatter(e) (2018). Grunnlovens krav om forholdsmessighet ved inngrep i grunnlovsfestede menneskerettigheter. Lov og Rett. 129-130.
 • Vis forfatter(e) (2017). NOU 2016:24 - under debatt. Tidsskrift for strafferett.
 • Vis forfatter(e) (2016). FNs menneskerettslige traktatorganer og norsk rett. Lov og Rett. 393-394.
 • Vis forfatter(e) (2015). Skyldprinsippet. Lov og Rett. 511-512.
 • Vis forfatter(e) (2013). Forslag til lov om Forsvarets ansvar for å avverge luftbårne terroranslag og Forsvarets bistand til politiet: Mer demokratisk forankring er nødvendig. Lov og Rett. 579-580.
 • Vis forfatter(e) (2012). Leder: Temanummer om inndragning. Tidsskrift for strafferett. 373-374.
 • Vis forfatter(e) (2012). Advokaters rapportering om mistanke om hvitvasking bør gjøres via Advokatforeningen. Lov og Rett. 513-514.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Politiets behov for støtte fra Forsvaret: Lovgivning er nødvendig". Lov og Rett. 445-446.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2014). Bokanmeldelse: Hans Kristian Bjerke, Erik Keiserud og Knut Erik Sæther: Straffeprosessloven Kommentarutgave Bind I, 4. utgave, Universitetsforlaget, Oslo 2011. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 95-102.
 • Vis forfatter(e) (2011). Ørnulf Øyen: Selvinkrimineringsvernet i straffeprosessen - bokanmeldelse. Lov og Rett. 183-186.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2021). Proportionality in Crime Control and Criminal Justice. Hart Publishing Ltd.
 • Vis forfatter(e) (2015). Non-Conviction-Based Confiscation in Europe. Possibilities and Limitations on Rules Enabling Confiscation without a Criminal Conviction. Duncker & Humblot.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Geldwäsche in norwegischen Recht: Eine Übersicht und Bewertung der repressiven und präventiven Massnahmen". Universitas Quinqueecclesiensis.
 • Vis forfatter(e) (2009). Fra kyst til vidde - Festskrift til Jusshjelpa i Nord-Norge. Gyldendal Akademisk.
Vitenskapelig kommentarutgave
 • Vis forfatter(e) (2021). Hvitvaskingsloven. Lovkommentar.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Advokatbladet: Finansdepartmentets lovtolking fremstår som uriktig. Advokatbladet.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2021). Nytt verktøy må til i kampen mot kriminaliteten. Dagens Næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2021). Granskere, rapporteringsplikt og konfidensialitet. Dagens Næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2020). Tiltakene mot hvitvasking koster mer enn de smaker. Dagens næringsliv. 30-30.
 • Vis forfatter(e) (2016). Manifest for en norsk grunnlovsdomstol. Morgenbladet. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Varsleren må vernes. Dagens næringsliv. 30-31.
 • Vis forfatter(e) (2009). Den nye kampen mot hvitvasking. Dagens næringsliv. 3-3.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2019). Korrupsjonsbekjempelse i virksomhetsforhold.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2021). Politiet overlater etterforskningen av økonomisk kriminalitet til de mistenkte.
 • Vis forfatter(e) (2021). Ledere sørger for å ikke vite om korrupsjon, mener jusprofessor.
 • Vis forfatter(e) (2021). Jusprofessor ber Stortinget revurdere skatteamnestiet: -Det er ikke likhet for loven.
 • Vis forfatter(e) (2020). UiT-professor skeptisk til smitteappen: -Råder alle til å sette seg inn i hvordan den fungerer.
 • Vis forfatter(e) (2020). Tviler på lovligheten av landlovsnekten.
 • Vis forfatter(e) (2020). Tangen-saken.
 • Vis forfatter(e) (2020). Skandaleomsust gråmegler selger igjen - under falskt navn.
 • Vis forfatter(e) (2020). Professor: Ulovlig å bruke inndragning som straff.
 • Vis forfatter(e) (2020). Onsdag kan Nordea sperre din konto.
 • Vis forfatter(e) (2020). Oljefondet har eierandeler i bankene omfattet av hvitvaskings-lekkasje.
 • Vis forfatter(e) (2020). Endret politikerne loven slik at de kan lyve til velgerne?
 • Vis forfatter(e) (2020). Avslører mistanke om hvitvasking over hele verden.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ansettelsen bør granskes.
 • Vis forfatter(e) (2019). Uten sidestykke den største saken som har rammet en bank i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2019). Tror Samherji-saken kan få store konsekvenser for nordnorske Nergård.
 • Vis forfatter(e) (2019). Lekkelandet.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kritiserer Tilsynsrådets nye veileder om hvitvasking.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kjennelsen blir satt til side.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kan ta lang tid å få mulla Krekar utlevert fra Norge.
 • Vis forfatter(e) (2019). Jusprofessor tviler på Jensens sjanser i ny rettssak.
 • Vis forfatter(e) (2019). Jeg tror dette sender et sterkt signal til banksjefer i mange land.
 • Vis forfatter(e) (2019). Her havnet penger som knyttes til mulig hvitvasking gjennom Nordea - ekspert mener saken må etterforskes.
 • Vis forfatter(e) (2019). Få rapporter.
 • Vis forfatter(e) (2019). Flere overføringer fra DNB-kontoer: Penger skal ha gått direkte til ministerens svigersønn.
 • Vis forfatter(e) (2019). Finanstilsynet refser Vipps i en fersk tilsynsrapport: -Det er oppsiktsvekkende.
 • Vis forfatter(e) (2019). Eirik Jensen-saken - Dette mener ekspertene om Jensen-dramaet.
 • Vis forfatter(e) (2019). Dette kan skje med mulla Krekar.
 • Vis forfatter(e) (2019). Det er et svart hull i hvitvaskingsloven.
 • Vis forfatter(e) (2019). Derfor kan det være lurt å vedta fartsboten på stedet.
 • Vis forfatter(e) (2019). Bankene dobler innsatsen mot hvitvasking - og nå kommer bøtene.
 • Vis forfatter(e) (2018). Venter ny legevurdering av tiltalt (46) i Valdres-saken.
 • Vis forfatter(e) (2018). Tidligere Økokrim-direktør: To grunner til at norske banker er ekstra utsatt for hvitvasking.
 • Vis forfatter(e) (2018). Slik kan Ubåt-Madsen gå fri for drapet på Kim Wall.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ny hvitvaskingslov trer i kraft i dag. Den kan sette advokatene i en klemme.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kritiserte etterforsking - ble anmeldt av politileder.
 • Vis forfatter(e) (2018). Krever at politiet etterforsker mirakelpredikant.
 • Vis forfatter(e) (2018). Justisdepartementet om russisk spion.
 • Vis forfatter(e) (2018). Jusprofessor: Å filme vold kan være psykisk medvirkning.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ingen i denne saken har krenket ytringsfriheten.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ekspertutvalg frarådet svartelister.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ekspert tror USA kan gå etter Danske Bank-toppene.
 • Vis forfatter(e) (2018). DNB kan risikere bot for dårlig hvitvaskingsarbeid - må rydde opp raskt.
 • Vis forfatter(e) (2018). Aleris-ansatte måtte kjøre beboer til Oslo så hun kunne kjøpe narkotika.
 • Vis forfatter(e) (2017). Tatt etter ulovlig politihacking.
 • Vis forfatter(e) (2017). Retten godkjende politiavhøyr utan å ha sett dei.
 • Vis forfatter(e) (2017). Klager staten inn til Menneskerettighetsdomstolen.
 • Vis forfatter(e) (2017). Jusprofessor: Jensen har bedre sjanser i lagmannsretten.
 • Vis forfatter(e) (2017). Jusprofessor: -Politiets talljuks er alvorlig.
 • Vis forfatter(e) (2017). Juryordningen avskaffes etter nyttår.
 • Vis forfatter(e) (2017). I dag faller jensen-dommen: Dette er de mulige utfallene.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hva sier loven om FBI-hackingen?
 • Vis forfatter(e) (2017). Facebook som gapestokk.
 • Vis forfatter(e) (2017). Er misfornøyd med 15 år i fengsel - om tre uker kan han få enda mer.
 • Vis forfatter(e) (2017). Ambassadør-saken: Statsadvokaten vil ha svar fra UD.
 • Vis forfatter(e) (2017). Alle statsadvokatene i Hordaland kan være inhabile i cruise-saken.
 • Vis forfatter(e) (2017). 43 nordmenn hacket ulovlig av FBI.
 • Vis forfatter(e) (2017). 15 dømt etter ulovlig FBI-hacking.
 • Vis forfatter(e) (2016). Økokrim bør starte etterforsking av DNB.
 • Vis forfatter(e) (2016). Statsadvokaten kan være inhabil.
 • Vis forfatter(e) (2016). Professorer mener Bergen-politiet bryter loven.
 • Vis forfatter(e) (2016). Nå skal Transocean-saken granskes.
 • Vis forfatter(e) (2016). Krevde erstatning for kriminelle penger.
 • Vis forfatter(e) (2016). Jusprofessor oppfordrer til gjennomgang av reglene for innhenting og lagring av DNA.
 • Vis forfatter(e) (2016). Innsyn på eiernes nåde.
 • Vis forfatter(e) (2016). Drevland-vurderingen må ha blitt gjort grundig denne gangen.
 • Vis forfatter(e) (2016). DNB: Her gjaldt ikke hvitvaskingsloven.
 • Vis forfatter(e) (2016). Aktor ikke inhabil.
 • Vis forfatter(e) (2015). Undersøkte aldri Drevlands bindinger.
 • Vis forfatter(e) (2015). Uakseptabelt at de ikke drøfter foreldelsen.
 • Vis forfatter(e) (2015). Storkammersak om forbud mot gjentatt straffeforfølgning.
 • Vis forfatter(e) (2015). Kristin-saken: Derfor kan politiet sikte en frikjent mann på nytt.
 • Vis forfatter(e) (2015). Krekar sendes på landet med streng meldeplikt.
 • Vis forfatter(e) (2015). Kan verne skattesvikere.
 • Vis forfatter(e) (2015). Juss-topper uenige om Krekar-vedtak.
 • Vis forfatter(e) (2015). Dømmer politiets lovtolking nord og ned.
 • Vis forfatter(e) (2015). Derfor kunne Kristin-siktede pågripes på nytt.
 • Vis forfatter(e) (2015). Den som medvirker til drap kan få samme straff som den som dreper.
 • Vis forfatter(e) (2015). Cruiseturen hans kan stanse Drevland-oppdrag.
 • Vis forfatter(e) (2014). Slik vil riksadvokaten slå kloa i skurkenes gods og gull.
 • Vis forfatter(e) (2014). Om gjenåpning av straffesaker.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kravet til effektiv etterforsking av mulige straffbare forhold etter EMK.
 • Vis forfatter(e) (2014). Jus-eksperter: Forsvaret bryter menneskerettighetene.
 • Vis forfatter(e) (2014). Human Rights in Criminal Proceedings.
 • Vis forfatter(e) (2014). Effektiv metode tar pengene fra forbryterne - kan bli innført i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2012). Skitten hvitvasking.
 • Vis forfatter(e) (2012). "Es ist schwierig, hier objektiv zu sein".
 • Vis forfatter(e) (2009). "Dommer får strafferåd".
 • Vis forfatter(e) (2007). "Må vente tre uker på Hundvåg-dom".
 • Vis forfatter(e) (2006). "Forventet drapsanke".
 • Vis forfatter(e) (2005). "Vi skal være forsiktige med å spekulere".
 • Vis forfatter(e) (2003). "Jusstrid om BAHR-bot".
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). The Typology of Proportionality. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Om skillet mellom overtreder og medvirker i strafferetten. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Künstliche Intelligenz und der Grundsatz der Verhältnismässigkeit. 33 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Chapter 10. Non-Conviction-Based Confiscation in Europe. Bringing the Picture Together. 60 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Chapter 1. Introduction. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Den norske juryordningen anno 2010: Moden for revisjon. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kriminalomsorgens adgang til å kontrollere innsattes kommunikasjon. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Internationalisation of National Law: Latest Developments and the Road Ahead. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Ikke inkorporert folkerett i konflikt med norsk rett. 15 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2007). Fra menneskrettighetsdomstolen (3). Tidsskrift for strafferett. 322-337.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fra menneskerettighetsdomstolen (2). Tidsskrift for strafferett. 181-196.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fra menneskerettighetsdomstolen (1). Tidsskrift for strafferett. 92-98.
 • Vis forfatter(e) (2006). "Fra menneskerettighetsdomstolen", Utvalgte avgjørelser fra perioden 31. juli - 8. november 2006. Tidsskrift for strafferett. 327-340.
 • Vis forfatter(e) (2006). "Fra menneskerettighetsdomstolen", Utvalgte avgjørelser fra perioden 22. desember 2005 - 11. april 2006. Tidsskrift for strafferett. 193-205.
 • Vis forfatter(e) (2006). "Fra menneskerettighetsdomstolen", Utvalgte avgjørelser fra perioden 12. april - 30. juli 2006. Tidsskrift for strafferett. 198-215.
 • Vis forfatter(e) (2006). "Fra menneskerettighetsdomstolen", Utvalgte avgjørelser for perioden 1. oktober 2005 til 22. desember 2005. Tidsskrift for strafferett. 54-67.
 • Vis forfatter(e) (2005). "Fra menneskerettighetsdomstolen", Rapport for perioden 1. april 2005 til 30. september 2005. Tidsskrift for strafferett. 404-417.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Taushetsplikt og hvitvaskingslov: Om Tilsynsrådets uholdbare rettsoppfatninger og trussel mot advokater. Advokatbladet. 50-51.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.