Hjem
Jørn Øyrehagen Sundes bilde

Jørn Øyrehagen Sunde

Professor
 • E-postJorn.Sunde@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 54
 • Besøksadresse
  Det juridiske fakultet, UiB
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
  Rom 
  444
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Rettskultur

Rettshistorie

Komparativ rett

Juridisk metode

Domstolar og rettsstat

 

Fagansvarleg for JUS134: Rettshistorie og komarative rett - Rettskultur i eit Eruopa i endring

Fagansvarleg for JUS398: Stormasterprogrammet

Førelesar på JUS398/399: Metode for masterskrivande studentar

Fagansvarleg (saman med professor Ragna Aarli) på ERASMUS-kurset Courts and Society in Transaction

Førelesar på Legal History (Bocconi University, Milano, Italia)

 

 


 

Vitenskapelig foredrag
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. To good to be true? The Norwegian Supreme Court and the backlog problem in the 1980s.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Nadim, Morten. 2016. The Personal Injury Claim Process in Norway.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. The Bergen Court Records Project.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. The Art of Being a Non-Political Court With a Political Task.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Norsk juridisk metode gjennom rettshistorie.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Magnus Lagabøters Landslov av 1274 - korleis kunne det umogelege verta mogeleg?
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Gud og framveksten av den tidlege rettsstaten i høgmellomladeren.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Grunnlova § 16 i 2064.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Closing remarks - Judicial Independence in recent Norwegian legal history.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Bygdelag i Finnmark sin lovfesta rett til sjøfiske.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2016. Annleisdomstolen - Norsk høgsterett i eit komparativt perspektiv.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Two of a kind - A comparison between the Norwegian and the American Supreme Courts.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. The times they are a-changin' - Frå Bob Dyland til Tore Schei.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. The legitimacy of judicial Power in a modern democratic state - how it the legitimacy established, and how to maintain it?
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. The Norwegian Supreme Court from a court of appeal to a court of precedent.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. The Nordic legal culture between the common and civil law traditions.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. The End of History - rettshistorie som metodisk grep i juridiske doktorgradsavhandlingar.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Samspelet mellom juridisk metode og teknologi.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Rettskulturell analyse av personskadeerstatningssaker i norsk rett.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Personskadesaker og norsk rettsutvikling dei siste 50 åra.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Norsk mellomalderhistorie som ei kjelde til Grunnlova av 1814.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Mor, far eller barnet sin rett? Dei castbergske barnelovene i eit rettstryggleiksperspektiv.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Magnus Lagabøters Landslov from 1274.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Magnus Lagabøter si Landslov - då Noreg var europaleiande i lovgjeving.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Korleis formidla Landslova av 1274? .
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Høgsterett sine utfordringar med ei reformert Gunnlov og i ei meir internasjonalisert verd.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Høgsterett og frisleppet av individet - ei demokratiutfrodring?
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Høgsterett og fremveksten av eit transnasjonalt rettsregime.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Høgsterett og demokratiet i 200 år - konflikt eller samarbeid?
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Høgsterett og demokratiet 200 år. Høgsterett sin plass som statsmakt i det 20. og 21. hundreåret.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Høgsterett frå appell- til prejudikatsdomstol 1965-2015 (og kva konsekvensar det har for heile det norske domstolshierarkiet).
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. From skeyting bref to schound bill - the Destiny of Norwegian Law at Shetland in the 16th and 17th century.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Fisk, forteiing og forteljing - ein nedslåande forteljing om historiske argument i norsk fiskeriregulering.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Exploring Norwegian Law from the Middle Ages to the Present.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Donasjonar til kyrkjer, skular, omsorgsinstitusjonar, fattige og andre naudlidande i Bergen 1606-1772.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Demokratiet og Høgsterett på veg inn i ein transnasjonal verd.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Dei castbergske barnelovene.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Changes in Communication and Law - the Transnationalisation of Law in a Legal Historical Perspective.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Bortfall av ættestrukturar som bakgrunn for Landslova.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Avkriminalisering av leiermål i 1812.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. A Theory of the Internationalisation of Law.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Ðui at hann er ifir login skipaðr – fordi han står over lova; norsk konstitusjonalisme i Landslova av 1274.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Verdige trengande og late omstreifarar. Om fremveksten av humanitet og omsorg for fattige og marginaliserte i samfunnet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. The Legal Cultural Impacts of the Publication Rate of Norwegian Legal Science 1716-2014.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Silings av tvistesaker til andre og tredje instans - restansar, politikk og menneskerettar i Noreg, Norden og Europa 1994-2014.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Romatikk og realitet - Grunnlova av 1814 og tingtradisjonen frå mellomalderen.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Rettseinskap v. rettsutvikling - retten i det 21. hundreåret.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Religion og grunnlaget for, og metoden som instrument fo rå verkleggjera det strafferettslege skuldprinsippet i norsk rettshistorie.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Produksjon og kommunikasjon av rettsleg materiale i Noreg 1965-2015.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Når vart vi konstitusjonelle? Konstitusjonelle erfaringar og forventningar frå Gulating til Stortinget.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Når vart vi konstitusjonelle?
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Montesquieu, arven fra enevelde og lovkodifikajsonen som aldri kom - Maktfordeling mellom parlament og Høyesterett etter Grunnloven av 1814 til 2014.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Maktkamp - Norsk Høgsterett 1815-2015.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Maktfordeling mellom Storting og domstolane/Høgterett1814 og 2014.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Lovgjeving - Bryssel eller Løvebakken?
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Kvifor omsetja Landslova av 1274?
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Kven lovgjev, utøver forvaltningsmakt og dømer 200 år etter Grunnlova?
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Korleis skriva Hgøsteretts historie 1965-2015.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Juss på nynorsk.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Høgsteretts historie 1965-2015.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Høgsterett som politisk organ? Seks tesar om Høgsterett, norks statsrett og eit Europa i endring dei siste 50 åra.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Historical development of property rights in Norwegian fisheries.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Gud og rettskulturen (og Grunnlova).
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Gud og konstitusjonen - Gud i Landslova av 1274 og i Grunnlova av 1814.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Gud og Grunnlova.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Grunnlova av 1814 og koreis Noreg vart eitt rike i 1894.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Grunnlova av 1814 og framveksten av demokratiet i Noreg.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Frå Gud og neste til stat og medborgar - gudsførestillingar og Grunnlova av 1814.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Frostatingslova og Grunnlova av 1814.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. From courts of appeal to courts of precedent - The Scandinavian Supreme Courts in transit the last 50 years.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Eigedomsretten til fiske i sjø.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Drap og forhandling - Det gamle Gulating fram til 1274.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Dommarerfaring og 1814.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Den mellomalderske tingtradisjonen og grannestemne fra mot 1814.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Den mellomalderske tingtradisjonen og Grunnlova av 1814.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Demokrati og dygder - Kva skal samfunnet med ei lov om trus- og livssynssamfunn?
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. Agatunet og rettshistoria.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. "Vandrer med freidig mot" - Høgsterett mellom den vest- og aust-nordiske, den kontinentale og britiske rettstradisjonen.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. "Strøetanker, som Materialer til vor Ststsbygning", Grunnlova 200 - Koren, Hertzberg og kvifor Grunnlova vart 200 år, 2 versjon.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. "Strøetanker, som Materialer til vor Ststsbygning", Grunnlova 200 - Koren, Hertzberg og kvifor Grunnlova vart 200 år, 1 versjon.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2014. "For Borger-Samfundet - Korleis "Staten" og "Borger" vart erstatta av "Gud " og "næste" 1789-1814.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Verksame ord: Ny tale.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. The call of the wild - courts and cosntitutional justice, and the communication revolution.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. The Pragmatic Path Between Civil and Common Law.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. The Image of God in Court Records from the western part of Norway from the mid of the 17th Century till the 1800s.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. The Approach to Legal Reception during the Middle Ages and the Early Modern Period - Interaction between different Legal Cultures.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Skuld og religiøse førestillingar i norsk rettshistorie.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Samfunn, samhald og styring i Gulating.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Rettsutvikling ai Noreg (og Europa) dei siste 50 åra.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Rettstilhøva i Sunnhordland.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Rettsleggjering i det norske samfunnet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Retten til fiske og bonden sitt matfat.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Report from the Hinterlands - the role of the Nrowegian countryside in the trade with Scots towns in the 16th and 17th centuries.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Presentasjon av Landslovsprosjektet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Lausungar før og no.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Kvinner si rettslege stilling og barn født utanfor ekteskap.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Kvinnene på Rosendal.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Høgsterett i rettsutviklingslabyrinten.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. How Nordic are the Nordic Laws?
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Gjerde og møte som grannesemjar - lokalstyre i det gamle bondesamfunnet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Frostatingslova som rettshistorisk fundament gjennom 1000 år.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Forskingspolitikk på norske universitet og Forskargruppa for Rettskultur ved Det juridiske fakultet, UiB.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Forskingsleiing og formidling.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Fengselsvesenet i norsk rettshistorie.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Exploring the Nordic Legal Culture.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Ein digitaliseringsskeptikar sitt vitnesbyrd.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. Eigedomsrett til fiske i sjø og utskiftning av slike rettar.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2013. "I hine haarde Dage" - Vaksdal 1642-1802.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Tidleg institusjonalisering av næringsfiskerettar i Noreg.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Tid for Grunnlov - eller kvifor det gjev meining å feira eit 200 års jubileum.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. The art of being supreme through subordination.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Samhald og lokal regulering - den sosiale og rettslege funksjonen til Onarheimsgildet i mellomalderen.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Rettsliggjering og samfunnet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Norwegian legal literature 1190 till today.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Norsk politikk og Dei europeiske menneskerettane og EU-retten.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Magnus Lagabøtar si Landslov av 1274 - eit europeisk storverk.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Legal cultural dependancy of the Norwegian legal method.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Law in the Norwegian Realm outside the Norwegian Mainland in the 12th and 14th Century.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Høgsterett som politisk organ - Høgsterett si rolle i demokratiutviklinga i ein periode med rettsleg og politisk internasjonalisering.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Gud og djevel i Nordhordland, Hardanger og Sunnhordland og intellektuelle epokar mellom 1650 og 1800.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Grunnlovsrevisjonen og tilhøvet til den tredje statsmakta.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Ein gordisk knute - møte mellom ulike fiskeriforvaltningsregime.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Domstolane og rettsstat.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Dei lange linjene i ein metodisk revolusjon - metode i norsk Høgsterett 1965-2015.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Dei lange linjene i ein metodisk revolusjon - metode i norsk Høgsterett 1965-2012.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Dei lange linjene i ein metodisk revolusjon - metode i norsk Høgsterett 1965-2012.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Constitution and power in the Norwegian realm 1274 to 1319.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Arverett og rettskultur - arverettsreformar i skjeringspunktet mellom det historiske, det naturlege, det statistiske og det komparative.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2012. Aga og Rosendal i rettshistorisk lys.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Why and How a Nordic Legal Culture.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Vilje til tradisjon og endring - Forstatingslova mellom makt, politikk og samfunnsendring.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Understanding the past and present to make the law for the future.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. The abolishion of 'foreign laws' on Shetland and Orkney in 1611.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Samfunn og individ, moral og straff i norsk rettshistorie.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Riksrett og høgsterett sine plenumsdommar som unnatakstilstand.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Rettskulturelle argument i den konstitusjonelle debatt.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Ordo iudiciarius Bergensis i ein norsk rettshistorisk kontekst.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Naturretten og Om de gamle Danskes Rettssædvaners Autonomie.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Mellomalderlovas bokstav.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Law, language and culture.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Law and Poetry.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Fordi du er eit menneske - utviklinga av strafferettspleia i norsk mellomalderrett.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Ei forteljing om ein varsla revolusjon - Høgsterett før og etter Carsten Smith.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Domspolitikk og rettspolitikk i Høgsterett 1965-2010 - ei rettskulturell analyse.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Dissensar i norsk Høgsterett 1965-2010 - ein rettskulturell analyse.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Dissensar i Høgsterett 1965-2009 - ei rettskulturell analyse.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. Dissensar i Høgsterett - ei rettskulturell analyse.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2011. An Eye for an Eye - Violence as an Instrument for Conflict Resolution in Norwegian Medieval Law.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. When elephants fight, might the mouse prevail? The making of Shetland law 1602-1612.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Vegen over havet - utstillingsføredrag.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Tradition, reception and innocation concerning fixed time periods as a creterion for the acqusition and loss of rights according to Norwegian law ca. 1200 till 1274.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. To Pick and Choose - Norwegian Ideology of Legal Reception.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. The Norwegian Bureautic Aristocracy and Their Manor Houses in the 13th and 14th Century.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. The History of the Norwegian Legal Culture.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. The Gulathing Law.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. The Boundaries of the Criminal Law - Cultural Contigency in the Criminal Law.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Rettskultur som rettsvitskapleg analyseverktøy.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Religion, kriminalitet og Gud snærvær i Petter Dass si samtid.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. P.A. Munch og historia i juridisk arguemntasjon.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. On the Importance of Legal Historical Perspectives.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Norwgian legal legacy in Shetland law 1602-1612.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Kunsten å skapa viten.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Gudstru i Sunnhordland og Nordhordland i eldre tid.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Gudstru i Nordhordland, Sunnhordland og Hardanger på 1600- og 1700-talet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2010. Aga and the Aristocracy in Hardanger and Sunnhordland in the Middle Ages.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Teaching legal history and comparative law in a Europe in change.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Rettshistorie i rettsvitenskapen - om bruk av rettshistoria i rettsvitskapleg refleksjon.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Rettshistoria i rettsvitskapen - om bruk av rettshistoria i rettsvitskapleg refleksjon, særleg under skriving av doktorgradsavhandlingar.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Mixing and remixing when shaping conflict resolution in the Norwegian Code of the Realm of 1274.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2009. Exclusive rights to fishery in the sea in a geographical and historical perspective.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. The Lay Tribunal "nemnd" as it Appears in the National Code of 1274 and in Legal Practice 1300-1520.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. The Hanseatic League and the Internationalisation of Norwegian Law between 1300 and 1800.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. Prescription, adverse possession and fixed time limits in the Norwegian medieval laws.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. From a Shetland Lairdship to a Norwegian Barony - The Mowat-family and the Barony Rosendal.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. Fishery Resources and State Authorized Legal Sources.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2008. Bibelen som antikk rettstekst og aktuell tekst.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. Tidlegmoderne rettsvitskapleg diskurs i Norden.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. The Three Ghosts of Legal Concepts part, present and future.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. Spelemenn, spøkjelse og syndarar - Om retten og mennesket sin kvardag og deira grunnleggjande førestillingar.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. Notarius Publicus in Norwegian Legal History and Present Norwegian Law.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. Kvinner, kvinnfolk og kvinnemenneske i Nordhordland 1642-1802 - Eit døme på korleis ein kan nytta elektronisk søkbare rettsprotokollar.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. Internationalisation - with Norwegian Legal History as an Archemedes Fulcrum.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2007. Eigedom i fortid, notid og framtid - det relasjonelle eigedomsomgrepet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2006. The Art of Internationalization, the Art of Internationalizing and the Art of being Internationalized- a Meta History with Norwegian Law as an Archimedes fulcrum.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2006. Internasjonaliseringa av retten i mellomalderen som forskningsutfordring.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2006. Framveksten av eit rettssystem, med særleg vekt på utviklinga av rettferds- og rettstenking.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2006. Eigedomsrettsomgrepet, eigedomsrett og eigedom - Ei metahistorie.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2006. Christian Wolff, Charles Montesquieu og prøvingsretten i Danmark-Noreg på 1700-talet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2005. Rettskjeldelæra i høve til den praktiske kvardagen.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2005. Fishing rights in the sea according to Norwegian law.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2005. Fisekrettar i saltvatn - eit døme på lex non scriptum i norsk rett.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2004. Trolldomsprosessane og overgangen frå en rettsorden til eit rettssystem på 1700-talet.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2004. The Juridical Revolution.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2004. Rettshistorie brukt i juridiske doktoravhandlingar.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2004. Retten og det magiske.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2004. P. A. Munch, adelssaka og unionspolitikk.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2004. Overgangen frå ein rettsorden til eit rettssystem i Noreg, med vekt på forordningar frå 1735/36.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2004. Om rettvis krig og norsk rett i mellomalderen.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2004. Norwegian legal history in the Middel Ages.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen. 2004. Hovudtrekk og kuriosia i norsk bevislære opp gjennom rettshistoria.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 Kompetanse:

Rettskultur

Rettshistorie

Komparativ rett

Juridisk metode

 

Fagleg bakgrunn:

 • 2010: Leiar for forskargruppa for rettskultur ved Det juridiske fakultet i Bergen
 • 2008: fagansvarleg for JUS134: Rettshistorie og komparativ rett - Rettskultur i eit Europa i endring
 • 2008-2010: Professor 2 ved Center for Medieval Studies i Bergen
 • 2007: Professor ved Det juridiske fakultet i Bergen
 • 2007: Dr.juris ved Det juridiske fakultet i Bergen
 • 2007: Fyrsteamanuensis ved Det juridiske fakultet i Bergen
 • 2006. Forskar ved museet Baroniet Rosendal
 • 2004: Opptatt på doktorgradsprogrammet ved Det juridiske fakultet i Bergen
 • 2001: Opptatt på doktorgradsprogrammet ved Det juridiske fakultet i Tromsø
 • 1999-2000: Sivilarbeidar ved Statsarkivet i Bergen
 • 1992-1999: Student ved Det juridiske fakultet i Bergen
 • 1991-1992: Sophmore/junior ved St. Olaf College, Northfield MN, USA, med historie og statsvitskap som fagleg fokus

 

Verv:

 • 2014: Varamedlem i Det faglitterære fond
 • 2012-2015: Leiar av Høgsterettsjubileumskomiteen ved Universitetet i Bergen
 • 2012- : Medlem av redaksjonskomiteen til Glossae - European Journal of Legal History
 • 2012- : Medlem av redaksjonskomiteen til Acta Scandinavica (Brepols)
 • 2009-2011: Styremedlem i Det faglitterære fond
 • 2008-2010: Medlem av styringsgruppa for Norsk Senter for Eigedomskunnskap
 • 2006-2008: Medlem av redaksjonen i Sunnhordland - Årbok frå Sunnhordland folkemuseum og sogelag
 • 2003-2006: Medlem av den norske redaksjonen i det nordiske tidsskriftet Retfærd
 • 2003-2011: Varamedlem i Kjeldeskriftkommisjonen, Riksarkivet
 • 2002-2006: Medlem av Referansegruppa for Digitalarkivet, Riksarkivet

 

Bistillingar:

 • 2002-: Forskar ved museet Baroniet Rosendal

 

Seminar/ arrangement/ redaktøroppgåver/ prisar

 • 2015: Arrangerte workshop om rett og religion saman med Halvor Nordhaug 11.05.2015
 • 2015: Arrangerte historisk seminar på museet Baroniet Rosendal 09.05.2015
 • 2014: Arrangerte seminar om Høgsteretts historie saman med Forde Ulvund 26-27.10.2014
 • 2014: Arrangerte historisk seminar på museet Baroniet Rosendal 10.05.2014
 • 2014: Redigerte Constitutionalism before 1789
 • 2014: Arrangerte grunnlovsseminaret "Vår grunnlov? saman med Gunnar Skirbekk 09.04.2014
 • 2013: Redigerte Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice nr. 2 2013
 • 31.08.2013
 • 2013: Tildelt Meltzerprisen for framifrå formidling
 • 2012: Tildelt målprisen 2012 av Juristmållaget
 • 2012: Arrangerte historisk seminar ved museet baroniet Rosendal 03.09.2012
 • 2012: Arrangerte konferansen "Constitutionlism in Europe before 1789" 25-26.04.2012
 • 2011: Tildelt førelesarprisen av studentane ved Det juridiske fakultet, UiB
 • 2011: Arrangerte workshop på Det juridiske fakultet i Bergen om Legal Culture in a Europe in Change
 • 2010: Arrangerte workshop på Centre for Medieval Studies: Encounter of Legal Cultures in the Nordic Realms in the High Midle Ages - Criminal law, 15-16.09.10
 • 2010: Arrangerte Arrangerte historisk seminar på museet Baroniet Rosendal: Kulturhistorie, 28.08.10
 • 2010: Tildelt førelesarprisen av studentane ved Det juridiske fakultet, UiB
 • 2010: Laga utstillinga "Vegen over havet" på museet Baroniet Rosendal, saman med Elisabeth Akselvoll
 • 2010: Arragnerte workshop på Centre for Medieval Studies: Encounter of Legal Cultures in the Nordic Realms in the High Midle Ages - Propterty law, 24-25.03.09
 • 2010: Redigerte antologien "Rendezvous of European Legal Cultures" saman med Knut Einar Skodvin
 • 2009: Arrangerte workshop på Centre for Medieval Studies: Encounter of Legal Cultures in the Nordic Realms in the High Midle Ages - Conflict Resolution, 21-22.10.09
 • 2009: Arrangerte lokalhistorisk seminar på museet Baroniet Rosendal: Norsk-skotsk samkvem, 12.09.09
 • 2008: Haldt The Tom Henderson Memorial Lecture på Shetland Museum & Archives, Hey's Dock Shetland: From a Shetland Lairdship to a Norwegian Barony - The Mowat-family and the Barony Rosendal, 30.10.08
 • 2008: Arrangerte lokalhistorisk seminar på museet Baroniet Rosendal: Nye bidrag til baroniet Rosendal si historie, 06.09.08
 • 2008: Redigerte antologien ”Dekalogen - 13 essay om menneske og samfunn i skjeringspunktet mellom rett og religion”
 • 2008: Arrangerte det 9. REUNA-møtet for nordiske rettshistorikarar ved Det juridiske fakultet i Bergen: Perspectives on the civil and common law traditions, 12-14.05.08
 • 2008: Arrangerte den andre work shop i Law and Legislation ved Centre for Medieval Studies: The jury in Medieval Nordic Law, 26-27.03.08
 • 2007: Arrangerte historisk seminar på museet Baroniet Rosendal: Norsk-skotsk samkvem frå høgmellomalderen til 1700, 25.08.07
 • 2007: Redigerte ”Rettshistoriske studier nr. 17: Rettstekstar i mellomalderen - Idé og praksis”
 • 2006: Arrangerte lokalhistorisk seminar på museet Baroniet Rosendal: Reiser, 26.08.06
 • 2005: Arrangerte unionshistorisk seminar på museet Baroniet Rosendal: Rett, nasjon, union, 03.09.05
 • 2004: Arrangerte historisk seminar på museet Baroniet Rosendal: Norsk politisk, sosial og rettsleg historie 1500 til 1800, 25.09.04
 • 2003: Arrangerte nordisk seminar i rettshistorie i Oslo saman med professor Dag Michalsen: Nordisk mellomalderrett i eit internasjonalt perspektiv, 10.10.03
 • 2003: Arrangerte lokalhistorisk seminar på museet Baroniet Rosendal: Baroniet Rosendal si kulturhistorie, 27.09.03
 • 2002: Arrangerte internasjonalt symposium i rettshistorie i Tromsø saman med professor Dag Michalsen: Readings of legal Pasts, 13-14.06.02
 • Landslovsprosjektet 2014-2024
 • Rettsstatsprosjektet 2015-
 • North Sea Court records 2016-
 • Encounter of Legal Cultures in the Nordic Realms 1100-1400 (2010-2015)