Hjem
Kari E Wærnesss bilde

Kari E Wærness

Professor emerita
 • E-postKari.Warness@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 58
 • Besøksadresse
  Rosenbergsgt. 39
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Lærebok
 • 1999. Blir omsorgen borte? Eldreomsorgens hverdag i den senmoderne velferdsstaten. Ad Notam Gyldendal.
Vitenskapelig artikkel
 • 2011. Deprofessionalization of a female occupation: Challenges for the sociology of professions. Current Sociology. 42-58.
 • 2008. National context and spouses housework in 34 countries. European Sociological Review. 97-113.
 • 2008. 'National Context and Spouses' Housework in 34 Countries. European Sociological Review. 97-113.
 • 2006. Likestilling og husarbeid: Norden i komparativt perspepektiv. Tidsskrift for samfunnsforskning. 163-192.
 • 2005. ”Vi vil vel være prototypen på likestilt økonomi” Om økonomiske forvaltningssystemer i norske barnefamiliehushold. Sosiologisk Tidsskrift. 29-44.
 • 2004. Skandinavisk forskning om velferd og omsorg-relevant for dagens utviklingsforskning? Sosiologisk Tidsskrift.
 • 2004. Skandinavisk forskning om velferd og omsorg - relevant for dagens<BR/>utviklingsforskning? Sosiologisk Tidsskrift. 167-178, 230.
 • 2004. Deprofesjonalisering av helsesøsteryrket? Sosiologisk Tidsskrift. 325-341.
 • 2001. National Context, Individual Characteristics and Attitudes on Mothers'Employment: A Comparative Analysis of Great Britain, Sweden and Norway. Acta Sociologica. 67-79.
 • 2001. Kontantstøttereformen; en ideologisk vending i familiepolitikken? Tidsskrift for velferdsforskning.
 • 2001. Kontant evaluering. Tidsskrift for velferdsforskning. 252-258.
 • 1999. Reactions to Global Processes of Change Attitudes toward Gender Roles and Marriage in Modern Nations. Comparative Social Research. 161-195.
 • 1999. Normative vurderingers plass i velferdsforskningen. Tidsskrift for velferdsforskning. 51-54.
 • 1998. Svein Olav Daatland: De siste årene. Eldreomsorgen i Skandinavia 1960-95. Tidsskrift for velferdsforskning. 61-64.
 • 1998. De fleste nordmenn vil ha selvstendige, ikke lydige, barn. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. 45-46.
 • 1998. Barnet er viktigst. Kvinneforskning. 5-12.
 • 1997. Norsk Sosiologi: Fortid og framtid. Tidsskrift for samfunnsforskning. 95-102.
 • 1996. Ideali e realta nella divisione del lavoro tra genitore. Inchiesta.
 • 1996. Er ekteskapet som institusjon på vei ut i Skandinavia? Tidsskrift for samfunnsforskning. 299-327.
 • 1996. 'Barnet lider av at mor er yrkesaktiv...' Betydning av kjønn og andre forklaringsfaktorer for syn på kvinners mors- og yrkesrolle. Sosiologisk Tidsskrift. 3-24.
Rapport
 • 1998. Landsomfattende undersøkelse om erfaringer med barnevernloven i kommunene. Dokumentasjonsrapport. 148. 148. .
 • 1998. Erfaringer med barnevernloven i kommunene. Dokumentasjon av kategoriene "andre" og "annet" fra spørreskjemaundersøkelsen til kommunale barnevernarbeidere. 151. 151. .
 • 1996. Bedre omsorg? Kommunal eldreomsorg 1980-95. 135. 135. .
 • 1995. Fra pasient til bruker. Utvilklingen fra tradisjonll kommunal eldreomsorg til rehabiliteringsorienterte hjemmetjenester i Hurum kommune. 115. 115. .
 • 1995. Fra pasient til bruker. Utviklingen fra tradisjonell kommunal eldreomsorg til rehabiliteringsorienterte hjemmetjenester i Hurum kommune. 115. 115. .
 • 1994. Arbeidssituasjonen i hjemmebasert omsorg. 102. 102. .
 • 1994. Arbeidssituasjonen i hjemmebasert omsorg. 102. 102. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2005. A vritical view on gender equality measures and Norwegian gender policy.
 • 1998. Makt og verdier.
Vitenskapelig foredrag
 • 2008. Family provision in late modernity.
 • 2006. Gender and Equality in Housework:the Nordic Countries in a Comparative Perspective.
 • 2005. Økonomisk likestilling og fordeling av husarbeid i norske familier- finnes det noen sammenhenger?
 • 2005. Research on Care: What impact on Policy and Planning?
 • 2005. How Modernisation has changed the context of death and dying.
 • 2004. Care work in global perspective.
 • 2004. Between sharing and individualisation � Changing norms of gender equality among Norwegian couples?
 • 2001. Gender, Family Policy and Challenges for the "Women-Friendly" Welfare State.
 • 1998. Familie og velferd - forskningsmessige utfordringer.
 • 1994. Den uformelle omsorgen.
Leserinnlegg
 • 2018. Gutter inn, omsorg ut? Klassekampen.
Anmeldelse
 • 2007. Kjønnsforskning .En grunnbok (red.) Jørgen Lorentzen og Wencke Mühleisen. Tidsskrift for samfunnsforskning. 291-294.
 • 2006. Socialt arbete - en grundbok , Ann Meeuweisse m.fl.(red)Andra utgåven,Natur och Kultur 2006. Socialvetenskaplig tidskrift. 365-366.
 • 2005. Rolf Rønning: Omsorg som vare? Kampen om omsrogens sjel i norske kommuner. Sosiologisk Tidsskrift. 203-205.
 • 2004. Bok anmeldelse av Edgeir Benum mfl.(red) Den mangfoldige velferden Featskrift til Anne-Lise Seip. Tidsskrift for velferdsforskning.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2010. Meeting the Challenges of Elder Care: Japan and Norway. Kyoto University Press.
 • 2004. Dialogue on Care. University of Bergen. Centre for Women's and Gender Research.
Fagbok
 • 1999. Blir omsorgen borte? Eldreomsorgens hverdag i den senmoderne velferdsstaten. Ad Notam Gyldendal.
 • 1998. Kjønn og velferdsstat. Alma Mater.
 • 1993. Livsløp blandt gamle i Norden. NGI rapport. [Mangler utgivernavn].
 • 1993. Livsløp blandt gamle i Norden. NGI rapport. [Mangler utgivernavn].
Mastergradsoppgave
 • 2008. Hva er det med Norge? En studie av polske arbeidsinnvandrere i Bergen.
 • 2008. Der arbeidslivet møter famililivet. En kvalitativ studie om hvordan en bedrifts fleksible ordninger fungerer for mødre og fedre i det grenseløse arbeidslivet.
 • 2007. Gender relatons in the family A qualitative study of gender attitudes among higher educated young urban Russian women.
Kronikk
 • 2016. Schjelderups dristige valg. Bergens Tidende.
 • 2015. Til hvilken pris byråd Ljosland? Bergens Tidende.
 • 2011. Dyr og villedende markedsføring. Bergens Tidende.
 • 2008. Roboter i eldreomsorgen. Bergens Tidende.
 • 1998. Menneskeverd og omsorgstjenester. Dagbladet.
 • 1998. Anmeldelse av Daatland, Svein Olav (red.) De siste årene - Eldreomsorgen i Skandinavia 1960-95. Tidsskrift for velferdsforskning. 61-64.
 • 1994. Hva er en "slafsete" begrepsbruk? Nytt Norsk Tidsskrift.
 • 1994. Bare for karriereforeldre? (Kronikk). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Doktorgradsavhandling
 • 2009. Det blir i familien : en kvalitativ studie av ektepars erfaringer med å leve med leddgikt.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2018. Long-term care services in Norway: a historical sociological perspective. 14 sider.
 • 2017. Omsorg i ett globalt perspektiv. 16 sider.
 • 2013. Hvilken innflytelse har humanistisk og sosiologisk omsorgstenkning og omsorgsforskning hatt på utviklingen av norske helse- og omsorgstjenester? 10 sider.
 • 2008. Epilogue - The unheard voices of care workers and care researchers. 12 sider.
 • 2007. Omsorg i et globalt perspektiv. 20 sider.
 • 2007. Må husarbeidet avskaffes for å oppnå likestilling mellom menn og kvinner? 21 sider.
 • 2007. How modernization has changed the context of caring for the terminally ill and dying. 12 sider.
 • 2006. Resarch on care:what impact on policy and planning? 11 sider.
 • 2005. Social Research, Political Theory and the Ethics of Care in Global Perspective. 19 sider.
 • 2005. Perspektiv i forskning om äldreomsorg- Personliga tillbakablickar samt trender i akademiska avhandlingar 1995-2004. 50 sider.
 • 2004. Det rasler i lenker - forsørgernormer i endring? 28 sider.
 • 1999. The Gender Division of LabourBetween Norwegian Parents in the 1990s: Ideals and Realities. 16 sider.
 • 1999. The Gender Division of Labour Between Norwegian parents in the 1990s: Ideals and Realities. 16 sider.
 • 1999. Omsorg, omsorgsarbeid og omsorgsrasjonalitet - refleksjoner over en sosialpolitisk diskurs. 17 sider.
 • 1999. Kan travelhet skape grusomhet i den offentlige omsorgstjenesten? 9 sider.
 • 1999. Den offentlige eldreomsorgen ved tusenårsskiftet. 18 sider.
 • 1998. The Changing 'Welfare Mix' in Childcare and Care for the Frail Elderly in Norway. 22 sider.
 • 1997. Rationality and Management in Public Care Services. 9 sider.
 • 1997. Aging and Modernization in the Nordic Countries. 14 sider.
 • 1996. The rationality of caring. 25 sider.
 • 1996. Familieendringer og alderdom. 13 sider.
 • 1996. Er det mulig å organisere offentlig omsorg på basis av omsorgsrasjonalitet. 10 sider.
 • 1996. 'Omsorgsrationalitet'. Reflexioner over ett begrepps karriar. 18 sider.
 • 1994. Women and the Welfare State: Common and Conflicting Interests in the Years to Come.
 • 1993. Utviklingen av den offentlige omsorg for eldre og funksjonshemmete i 1980-åra (bakgrunnsnotat til kap. 10, Omsorg).
 • 1993. Revitalization of Family Sociology: A Backlash for Feminist Research?
 • 1993. En komparativ ansats.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • 2013. Noen refleksjoner over utviklingen av norsk kvinne- forskning, likestillingsforskning og kjønnsforskning fra 1970 og til i dag. 173-185.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Publications in English and German

 

Wærness, K. (1978): "The Invisible Welfare State: Women's Work at Home", Acta Sociologica, 21:193‑208 

 

Wærness, K. (1982): "Changes in the Life Patterns of Families in Norway" in Changes in the Life Patterns and Families in Europe, Volume II, Current Research Reports from Vienna Centre, Vienna 1982

 

Wærness,K. (1984) “ Caring as Women’s Work in the Welfare State” in H. Holter(ed.)

Partriarchy in a Welfare Society, p.67-87, Oslo:Universitetsforlaget

 

Wærness, K. (1984): "The Rationality of Caring" in Söder, M. (red), Economic and Industrial Democracy, London: Sage Publications, s. 185‑212. Published also in A.S. Saasson (eds.) (1987): Women and the State. London: Hutchinson.

 

Wærness, K. (1996): "The Rationality of Caring" in Gordon, S., P. Bender and N. Noddings. (eds), Caregiving, Philadelphia: PENN, s. 231‑255

 

Wærness, K. (1984): "Women's culture and the care crisis in Scandinavian countries" in Women on the move, Paris: UNESCO, s. 271‑282

 

 

Wærness, K. (1984): "The Effects of Ageing and Pension System on Family Relations" in Hatunen, H. (red), Family and Population, Helsinki: Publication of Vaestoliitto, s. 181‑202

 

 

Wærness, K. and S. Ringen. (1987): "Women in the Welfare State: The Case of Formal and Informal Old‑Age Care" in Erikson, R., E. J. Hansen, S. Ringen and H. Uusitalo. (eds), The Scandinavian Model, New York: Shape, s. 161‑173

 

 

Wærness, K. (1988): Ulla Lund, Mårten Søder and Kari Wærness: "Nursing theories - Some Critical Views". Paper presented at the International Nursing Research Congress. Edinburgh July 29 and 30 1987. Published in IMAGE, Journal of Nursing Scholarship, 1988. (Published in Swedish version: "Omvårdnadsteorier - några kritiska synpunkter". Socialmedisinsk Tidskrift nr. 2 1988)

 

Wærness, K. (1988): "Social Policy and Disability" in Tidskrift för rättssociologi Vol 5 1988, nr. 1

 

Wærness, K. (1989): "Caring" in Boh, K., M. Bak, C. Clason, M. Pankratova, J. Qvortrup, G. B. Sgritta and K. Wærness. (eds), Changing Patterns of European Family Life, London: Routledge, s. 217‑247

 

Wærness, K. (1989): "A More Symmetrical Family ‑ A Greater Demand for Public Care?" in Boh, K., G. B. Sgritta and M. B. Sussman. (eds), Marriage and Family Review. Cross‑Cultural Perspectives on Families, Work, and Change, New York: The Haworth Press, s. 41‑67

 

Wærness, K. (1989): "Dependency in the Welfare State" in Bulmer, M., J. Lewis and D. Piachaud. (eds), The Goals of Social Policy, London: Unwin Hyman, pp. 170‑175

 

Wærness, K. (1990): "Informal and formal care in old age: What is wrong with the ideology of "community care" in Scandinavia today?" in Ungerson, C. (red), Gender and Care, London: Harvester Wheatsheaf, s. 110‑132

 

 

 

Wærness, K. (1990): "A Feminist Perspective on the New Ideology of 'Community Care'" in Acta Sociologica 1987 (30), 2: 113 - 135

 

Wærness, K. (1991): "The modernisation of the welfare state services ‑ how has it changed the provision of public care?" in Lehto, J. (red), Deprivation, Social Welfare and Expertise, Helsinki: VAPK‑Publishing, s. 88‑91

 

Wærness, K. (1994): "Women and the Welfare State: Common and Conflicting Interests in the 1990s" in Simonen, L. (eds), När gränserna flyter, Helsingfors: STAKES, s. 97‑110

 

Wærness, K. (1994): "A Gender Perspective on Becoming Care‑Recipient in Old Age" in Øberg, P., P. Pohjolainen and I. Ruoppila. (eds), Experiencing Ageing, Helsinki: Fors­kningsinstituttet, s. 238‑249

 

 

 

Wærness, K. (1994): "Bettering the Public Care Services - The Only Realistic Alternative for strengthening the Welfare of Ordinary People in Need of Care", in Jorma Sipilä (eds) Sociaali palvelujen Kehitystrendejä eri maissa. Tampere 1992

 

Wærness, K. (1995): “The division of Labour between Younger Parents in Norway: Ideals and Realities” in Oliver Hufton and Yota Krevariton (eds) Gender and The Use of Time, Kluver Law International

 

Wærness, K. (1995): "Die normativen und ideologischen Grundlagen des skandinavischen Sozialstaats: Ist er in der Zukunft überlebensfähig?" in Fricke, W. and E. Fricke. (eds), Jahrbuch Arbeit und Technik: Zukunft des Sozialstaats, Bonn: Dietz, s. 319‑328

 

Wærness, K. (1997)  “Aging and modernization in the Nordiv Countries” in S. Grønmo and B. Henrichsen  Society,  University and World Community essays for Ørjar Øyen, p.162-165.Oslo:Scandinavian University Press

 

Næss, S. and K. Wærness (1997) “Rationality and Management in Public Care services” ,in A. Evers Developing Ouality in Personal Social Services , European Vienna Centre Aldershot:Ashgate

 

Wærness, K. (1998): “The Changing “Welfare Mix” of Childcare and Care for the Frail Elderly in Norway” in Jane Lewis: Gender, Social Care and Welfare State in Europe. Aldershot: Avebury

 

Knudsen, K and Wærness, K. (1999): “Reactions to Global Processes of Change: Attitudes toward Gender Roles and Marriage in Modern Nations” in Comparative Social Research. Family Change: Practises, Policies and Values 18, 161-196

 

Wærness, K. (2000): “Fürsorgerationalitat” in Feministische Studien, 18 Jahrgang, extra

 

Knudsen, K. and Wærness, K (2001) “National Context, Individual Characteristics and Attitudes on Mothers Employment: A Comparative Analysis of Great Britain, Sweden and Norway” in Acta Sociologica,  ,vol 44 ,No 1 :68-79

 

Wærness, K (2002): “Social Research, Political Theory and the Ethics of Care” in Research Reviews, Institute of African Studies, vol. 17, No 1

 

Wærness, K. (ed)  (2004)  Dialogue on Care ,Vol 16  Skriftserien, Centre for Women’s and Gender Studies, University of Bergen, Norway

 

Wærness,K. (2005 ) “Social Research, Political Theory and the Ethics of Care in a Global Perspective in H.M.Dahl and T.R. Eriksen (eds) Dilemmas of Care in the Nordic Welfare state Continuity and Change,”Aldershot:Ashgate

 

Wærness, K (2006) “ Research on care:what impact on policy and planning ?” in C. Glendinning and P.A.Kemp (eds) Cash and Care Policy Challenges in the Welfare state. The Polity Press, UK

 

Wærness, K. “How modernisation has changed the context of caring for the terminall ill and dying “ in Strength in Broken Places Marginalisation and Empowerment, Beregn ;UNIFOB  forlag.     

 

Wærness. K.(2008) “Epilogue: The unheard voices of care workers and care researchers” in Sirpa  Wrede et.al.(eds) Care Work in Crisis Reclaiming the Nordic Ethos of Care , Malmø:Studentlitteratur.

 

Wærness, K.(2009) “Ethics of Care” in  J.Peil and I.van Staveren (eds) Handbooks of Economics and Ethics,  Cheltenham:Edward Elgar

 

Knudsen, K. and Wærness,K. (2009)  “National Context and Spouses’ Housework in 34 Countries” in European Sociological Review, 24  (1):97-113

 

Knudsen,K and Wærness K. (2009) “Shared or Separate? Money Management  and Changing norms of Gender Equality among Norwegian Couples” in Community, Work and Family, 12:1, 97-113.

 

Oppong,C., K. Wærness and P.Antwi (eds.)  (2009) Care of the Seriously Sick  and Dying Perspectives from Ghana, IAS studies in the Changing Cultures of Care,  Legon/Bergen: BRIC.

 

Publikasjoner på norsk og svensk etter 1995

 

Wærness, K. (1996): “Omsorgsrationalitet: Reflextioner över ett begrepps karriär” i R. Eliasson (eds) Omsorgens skiftningar. Begreppet, vardagen, politiken, forskningen

 

Knudsen, K. and Wærness, K. (1996): “Barnet lider av at mor er yrkesaktiv…” i Sosiologisk Tidsskrift, årgang 3, nr. 1: 2- 23

 

Knudsen, K. and Wærness, K. (1996): “Er ekteskapet som institusjon på vei ut i Skandinavia?”, Tidsskrift for Samfunnsforskning, årgang 37, 3: 299- 327

 

Wærness,K (1997) ”Familieendringer og alderdom” i B.Brandt og K,Moxnes (red) Familie for tiden  Stabilitet og forandring , Tano-Aschehoug

 

Wærness, K (1997) ”Välfärden åter?” i Välfärdsstatens återkomst? Rapport från forsarseminaret i Umeå januari 1997’, Stockholm: Försäkringskassaförbundet

 

Knudsen, K. og K Wærness ( 1997) ” Norsk sosiologi;fortid og framtid” i  Tidsskrift for samfunnsforskning, no1,:95-101.

 

Wærness. .K (1998) ”Kvinner og velferdsstat-fellesinteresser og konflikter i årene som kommer” i A .H .Nagel (red) Kjønn og velferdsstat Bergen: Alma Mater

 

Wærness, K (1999): “Et personalperspektiv på eldreomsorg i den skandinaviske velferdsstaten” i 2000-tallets äldrevård och äldreomsorg, Spri- rapport nr. 49, Stockholm

 

Thorsen, K. and Wærness, K (red.) (1999): Blir omsorgen borte? Oslo: Ad Notam Gyldendal

 

Söder, Mårten and Wærness, K. (1999): “Normative vurderingers plass i velferdsforskning”, Tidsskrift for Velferdsforskning, vol 1: 51-55

 

Wærness, K (2000): Hvem skal være hjemme? Bergen, Fagbokforlaget

 

N.Berven, M-L Magnussen og K.Wærness (2001)  “Kontantstøttereformen: en ideologisk vending i familiepolitikken, Tidsskrift for velferdsforskning, vol 2:91-105

 

Wærness, K. (2001) ” Kontroll over reproduksjon og  fertilitet. Et feministisk tilbakeblikk på 1900-tallet- og et lite blikk fremover”, Tidsskrift for velferdsforskning,  vol .4:66-73

 

 

Wærness, K.(2001)  “Omsorgsetikk, omsorgsrasjonalitet og forskningens  ansvar”  I K.W.Ruyter og A.J.Vetlesen(red.) Omsorgens tvetydighet-egenart, historie og praksis, Gyldendal, Akademisk,

 

Wærness, K (2001) “Den norske velferdsstaten i en tid preget av individualisering og globalisering”, A.H. Bay m.fl.(red) Virker velferdsstaten? Høyskoleforlaget

 

Wærness, K.(2001) “Hvem skal yte omsorgsarbeid?”  i  Svekket kvinnemakt? Gyldendal, akademisk

 

Wærness, K (2001): “Omsorgens globalisering” in Makt og kjønn i offentlig omsorgsarbeid, Rapportserien nr. 34, Makt- og demokratiutredningen 1998- 2003

 

Knudsen, K and Wærness, K (2001): “Kontant evaluering” in Tidsskrift for velferdsforskning, årgang 4, nr. 4: 252- 258

 

Wærness, K. (2003) ”Noen refleksjoner omkring det velgende individ, feministisk omsorgsetikk og den sosiologiske tradisjon” Sosiologisk tidsskrift no.1:12-22.

 

Syltevik,L. and K.Wærness  (2004) ”Rasler i lenker- forsørgernormer i endring? I A.L. Ellingsæter and A.Leira (red) Velferdsstaten og familien Utfordringer og dilemmaer

 

Wærness, K. (2004) ”Skandinavisk forskning om velferd og omsorg-relevant for dagens utviklingsforskning? in  Sosiologisk Tidsskrift,Årgang 12, nr 2.

 

Andrews, T. and K.Wærness (2004) ”Deprofesjonalisering av helsesøsteryrket ?” i Sosiologisk tidsskrift, Årgang 12, nr.4

 

Bøe,J.B. and K.Wærness (2005) ” ”Vi vil vel være prototypen på likestilling” Om økonomiske forvaltningssystemer i norske barnefamiliehushold”, Sosiologisk Tidsskrift , vol 13  nr.1, s.29-44

 

Knudsen, K. and K. Wærness . (2006) ”Likestilling og husarbeid - Norden  i et komparativt perspektiv.” ,Tidsskrift for samfunnsforskning, vol2,s.163-192.. 

 

 Knudsen, K and K.Wærness (2007) ” Må husarbeidet avskaffes for å oppnå likestilling mellom menn og kvinner?” i Gåsdal,O et.al (red) Makt,mening og struktur Festskrift til Sigmund GrønmoBergen: Fagbokforlaget.p.140-162.

 

Wærness,K (2007) ”Omsorg i et globalt perspektiv” i S. Johansson (red.) Social omsorg i socialt arbete.  Malmø: Gleerups utbildning

 

Wærness, K. (2008) ”Barndommens feminisering og en grånende befolkning-hvilke utfordringer for den skandinaviske velferdsstat?” , Tidsskrift for velferdsforskning,no2,128-131.

 

Født i Leknes i Lofoten i 1939. Hun ble cand. mag. i 1963, ved Universitetet i Bergen, med fagene matematikk, kjemi og fysikk, underviste i gymnaset i Mosjøen 1963-69, kom så tilbake til Universitetet i Bergen hvor hun fikk cand. polit.-graden med sosiologi som hovedfag i 1972. Hun hadde forskjellige forskningsassistentjobber, bl.a. ved Institutt for hygiene og sosialmedisin og ved Sosiologisk institutt. Hun ble amanuensis i sosiologi fra 1977 og professor i 1987. Hun var i 1981-82 knyttet til Arbetslivscentrum i Stockholm, og i 1988 til Department of Social Policy and Administration ved University of Lancaster. Hun har vært medlem av en rekke styrer og råd og vært leder for flere store forskningsprosjekter.

Hun deltok i prosjektgruppen "Changing Family Patterns in Europe" under European Coordination Centre for Research and Documentation in Social Sciences (Wiensenteret) 1977-85, og hun ledet Forskningsrådets programutvalg for kvinnestudier i samfunnsvitenskapene i 1989-94.

I perioden 1986-91 var hun medlem av en nordisk arbeidsgruppe for komparativ eldreforskning (oppnevnt av Nordiska Forskningspolitiska Rådet) og ledet det nordiske komparative forskningsprosjektet "Livsformer, aldring og velbefinnende". Fra 1992 til 1995 deltok hun i et forskningsprosjekt finansiert av Socialvetenskapliga Forskningsrådet i Sverige om omsorgyrkenes utvikling i Finland, Norge og Sverige. Hun har vært opponent ved flere doktordisputaser Norden rundt, og hun har også vært medlem av bedømmelseskomiteer for en rekke professorater i Norge og Sverige. Hennes forskningsinteresser ligger innenfor områdene kvinnesosiologi, familien, omsorgsproblematikk og sosialpolitikk, og hun har gjennomført flere forskningsprosjekter om hvordan endringer i betingelsene for den uformelle omsorgen påvirker etterspørselen etter offentlig omsorg. Hun var en av pionerene på dette området i nordisk sammenheng. Fra 2003 til 2008 var hun norsk ko-ordinator for NUFU-prosjektet "Globalisation and Changes in the Cultures of Survival and Care: the Case of Ghana".

Hun har vært styrer av Sosiologisk institutt (1988-90), og i 1986-88 var hun Det samfunnsvitenskapelige fakultets prodekanus. Fra 1999 til 2005 var hun forskningsleder for Senter for kvinne- og kjønnsforskning.

I anledning Kari Wærness' 60-årsdag ble det utgitt et festskrift, Omsorgens forvitring? redigert av Karen Christensen og Liv Johanne Syltevik. I anledning Kari Wærness’ 70- årsdag ble boken Kvinners arbeid også redigert av Karen Christensen og Liv Johanne Syltevik utgitt.

Æresdoktor, Uppsala Universitet, 2004. Sosiologforeningens ærespris 2008. Meltzerfondets forskningspris 2009.