Hjem
Karin Anna Petersens bilde

Karin Anna Petersen

Professor, Sykepleievitenskap, Leder af forskningsgruppen Praxeologi
 • E-postKarin.Petersen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 61 60
 • Besøksadresse
  Kalfarveien 31
  Rom 
  124
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Videnskabeteori, og videnskabssociologi, Praxeologi

Forskningsgruppen Praxeologi deltar i Nettverket ETHOS som finansieres af Riksbanken i Sverige og er sammensatt av en gruppe forskere samt magisterstudenter som er geografisk spredt ved forskellige læresteder i Sverige, Norge og Danmark. Forskernes virksomhet hører til ulike forskningstradisjoner innen medisin, sykepleie, omsorg og utdannelse. De hører inn under både humanistiske og samfunnsvitenskapelige tradisjoner og forenes i sin interesse for medisinske-pedagogiske grenseområder. Forskningen er rettet mot utvikling av teori omkring sosiale praksiser eller praxeologi, med særlig fokus på de såkalte semiprofesjonelle grupper.

 

Nettverket har som mål å utvikle et nytt forskningsområde innen Norden og fremme forskning omkring:

o   semiprofesjonenes sosiale rekruttering, profesjonsutdannelse og kariæremuligheter innen områder som sykepleie, pedagogikk og sosialt arbeid

o   pedagogisk praksis innen felt som medisin, sykepleie og ulike typer undervisning

o   kunnskapsutvikling i grenseområdet mellom medisin, pedagogikk og samfunnsvitenskap, for eksempel i forhold til utviklingen av evidensbasert kunnskap

o   sosiale dominansforhold, som klasse og normalitet innenfor og mellom de forskjellige yrkesgruppene

 

Nettverket skal også:

o   etablere en offisiell og institusjonell base for medlemmene og på sikt kunne tilby doktorander og forskere innen nettverket et dynamisk og berikende forskningsmiljø. Det arbeides også med å etablere en felles forskerskole.

o   bedre erfaringsutveksling og kommunikasjon mellom forskere fra ulike fagtradisjoner som pedagogikk, sykepleie og sosiologi, samt forskjellige universiteter og høgskoler i Norden.

 

 

Forskningsgruppen Praxeologi ble etablert som en av instituttets grupper i 2009. The research group within Praxeology focuses on practices within Medicine, Education, Nursing and Caring Practices. Praxeologi kan defineres som empiriske og teoretiske studier av sosial praksis. Å gjennomføre praxeologiske studier innebærer å stille seg objektivt og dermed kritisk til det som blir utforsket. Vitenskapelig utviklede teorier blir anvendt i empiriske studier for å utvikle ny kunnskap. Hensikten med denne kunnskapen er å gi yrkesutøvere mulighet til å reflektere over sin egen praksis ut fra et nytt og utvidet kunnskapsgrunnlag. Yrkesutøveren vil på denne måten gjennom refleksjon og forskeren ved hjelp av sosioanalyser kunne utvikle nye strategier for alternativ framtidig praksis. De teoretiske tilnærminger som anvendes er mange, for eksempel kan nevnes teoretikere som Pierre Bourdieu, Francine Muel- Dreyfus, Pierre Bourdieux, Michel Foucault, Aron Cicourel, Margaret Archer, Andrew Sayer og den norske teoretikeren Kari Martinsen.

Tilknyttet master i Helse og samfunn

Nedenfor er en oversikt over forskningsprosjekt som tilhører praxeologigruppen fra 2009-:

Research Projects in Praxeology 

PhD Projects in Praxeology (Supervisor Professor Karin Anna Petersen)

 • Å arbeide i dødens nærhet – En observasjonsstudie
 • Opplevelse av tid ved langtkommet uhelbredelig sykdom – En kvalitativ studie
 • Hva gir energi i fysikken? En studie av fysikklærere i den videregående skole, deres undervisningspraksis og genese
 • Struktur og genese for pedagogisk meritering – Myten om pedagogisk skikkelighet
 • Sykepleierutdanning – Rekruttering og yrkesidentitet under omstrukturering
 • Samhandling mellom kommune og helseforetak i løsning av komplekse oppgaver – En studie om tjenesteyting til barn med funksjonsnedsetting
 • Konsekvenser av formalisering av utdannelse til klinisk veileder – En studie av den kliniske veilederens praksis i relasjon til veiledning av sykepleierstudenter i den kliniske delen av utdannelsen
 • Eksistensielle og åndelige fenomeners betydning hos pasienter med alvorlig kronisk lungesykdom
 • How the idea of evidence based practice transformed into a concrete initiative in shape of a set of research and developmental networks in a regional Swedish health care setting, could be understood by use of Foucault’s theory of discipline.
 • En feltmetodisk studie av pleiekulturen i sykehjem

 

 

Master’ Degree Projects in Praxeology (Supervisor Professor Karin Anna Petersen)

 • Å forholde seg til alvorlig syke og døende pasienter - hvordan gjør man det i praksis?
 • Sykepleiere forteller fra sin hverdag og praksis på palliativ enhet på sykehjem - en livshistorisk studie
 • Eldreomsorg i kommunen
 • Sjukepleiernes tilgang til Akademia
 • Å leve med kronisk sykdom og en endret kropp - eksempelet arthritis
 • Menn i sykepleie
 • Faget vitenskapsteori i bachelorutdannelsen i sykepleie

 

Praxeologigruppen arbeider med alle former for empiriske studier fra etnografi til sosiologi, og fra strukturerte spørreskjemaer til de mest åpne intervjutyper.

Kompetansefelt 

Forskergrupper