Hjem
Karin Anna Petersens bilde

Karin Anna Petersen

Emerita, Professor emerita, Sykepleievitenskap
 • E-postkarin.petersen@uib.no
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
  Rom 
  124
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Videnskabeteori, og videnskabssociologi, Praxeologi

Forskningsgruppen Praxeologi deltar i Nettverket ETHOS som finansieres af Riksbanken i Sverige og er sammensatt av en gruppe forskere samt magisterstudenter som er geografisk spredt ved forskellige læresteder i Sverige, Norge og Danmark. Forskernes virksomhet hører til ulike forskningstradisjoner innen medisin, sykepleie, omsorg og utdannelse. De hører inn under både humanistiske og samfunnsvitenskapelige tradisjoner og forenes i sin interesse for medisinske-pedagogiske grenseområder. Forskningen er rettet mot utvikling av teori omkring sosiale praksiser eller praxeologi, med særlig fokus på de såkalte semiprofesjonelle grupper.

 

Nettverket har som mål å utvikle et nytt forskningsområde innen Norden og fremme forskning omkring:

o   semiprofesjonenes sosiale rekruttering, profesjonsutdannelse og kariæremuligheter innen områder som sykepleie, pedagogikk og sosialt arbeid

o   pedagogisk praksis innen felt som medisin, sykepleie og ulike typer undervisning

o   kunnskapsutvikling i grenseområdet mellom medisin, pedagogikk og samfunnsvitenskap, for eksempel i forhold til utviklingen av evidensbasert kunnskap

o   sosiale dominansforhold, som klasse og normalitet innenfor og mellom de forskjellige yrkesgruppene

 

Nettverket skal også:

o   etablere en offisiell og institusjonell base for medlemmene og på sikt kunne tilby doktorander og forskere innen nettverket et dynamisk og berikende forskningsmiljø. Det arbeides også med å etablere en felles forskerskole.

o   bedre erfaringsutveksling og kommunikasjon mellom forskere fra ulike fagtradisjoner som pedagogikk, sykepleie og sosiologi, samt forskjellige universiteter og høgskoler i Norden.

 

 

Forskningsgruppen Praxeologi ble etablert som en av instituttets grupper i 2009. The research group within Praxeology focuses on practices within Medicine, Education, Nursing and Caring Practices. Praxeologi kan defineres som empiriske og teoretiske studier av sosial praksis. Å gjennomføre praxeologiske studier innebærer å stille seg objektivt og dermed kritisk til det som blir utforsket. Vitenskapelig utviklede teorier blir anvendt i empiriske studier for å utvikle ny kunnskap. Hensikten med denne kunnskapen er å gi yrkesutøvere mulighet til å reflektere over sin egen praksis ut fra et nytt og utvidet kunnskapsgrunnlag. Yrkesutøveren vil på denne måten gjennom refleksjon og forskeren ved hjelp av sosioanalyser kunne utvikle nye strategier for alternativ framtidig praksis. De teoretiske tilnærminger som anvendes er mange, for eksempel kan nevnes teoretikere som Pierre Bourdieu, Francine Muel- Dreyfus, Pierre Bourdieux, Michel Foucault, Aron Cicourel, Margaret Archer, Andrew Sayer og den norske teoretikeren Kari Martinsen.

Tilknyttet master i Helse og samfunn

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). To work theoretically and reflexive with empirical data view through the Bourdieu perspective. Praxeologi - Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Emergence and discontinuation of professional nursing science at the University of Bergen (1979-2019). Praxeologi - Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Omsorg som glasur over ein medisinsk logikk i statlege føringar for norsk sjukepleieutdanning . Tidsskrift for omsorgsforskning. 1-16.
 • Vis forfatter(e) (2019). Reflections on interviews: Official accounts and social assymmetry. Praktiske grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab. 207-220.
 • Vis forfatter(e) (2019). Helsefagleg vaksenopplæring som er basert på ekstravakter. Ein praxeologisk studie frå Noreg. Praktiske grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab. 67-80.
 • Vis forfatter(e) (2019). Exclusion and inclusion of parents of hospitalized children in Norway in the period 1877–2017. BMC Nursing.
 • Vis forfatter(e) (2018). The traditional care culture and the Western nursing culture in Cameroon. International Journal of Nursing Practice. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2018). Foreldre utfører mesteparten av pleien og omsorgen ved barns korte sykehusopphold. Klinisk Sygepleje. 80-93.
 • Vis forfatter(e) (2018). A spouse in the nursing home: The conflicting experience of separation. Nordic journal of nursing research. 38-46.
 • Vis forfatter(e) (2017). The impact of bathroom design on privacy for users with spesial needs. Ageing International. 1-18.
 • Vis forfatter(e) (2017). Introduction. Praktiske grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab. 5-6.
 • Vis forfatter(e) (2017). Clinical didactics in a Profession Perspective. Klinisk Sygepleje. 243-256.
 • Vis forfatter(e) (2016). Muligheter og begrensninger ved analyser av sykepleiepraktikker i et Foucault-perspektiv . Klinisk Sygepleje. 31-44.
 • Vis forfatter(e) (2016). How nursing science materializes related to historical origin – knowledge in the field of tension between the clinic and academia . Nordisk tidsskrift for helseforskning. 77-92.
 • Vis forfatter(e) (2016). Fra 1960-tallet har det blitt forventet at foreldre skal være inkludert i pleien av barn på sykehus. Barn – forskning om barn og barndom i Norden. 23-37.
 • Vis forfatter(e) (2016). Crucial dimensions constituting dignity experience in persons living with dementia. Dementia. 578-595.
 • Vis forfatter(e) (2016). A critical review of research on hospitalization from nursing homes; what is missing? Ageing International. 3-16.
 • Vis forfatter(e) (2015). Transformering av vitenskapsteori og forskningsmetode i sykepleierutdanningen. Klinisk Sygepleje. 27-40.
 • Vis forfatter(e) (2015). Tenkning i sykepleie om eksklusjon av foreldre ved barns innleggelse i sykehus. Nordisk tidsskrift for helseforskning. 76-85.
 • Vis forfatter(e) (2015). Relational interactions preserving dignity experience: Perceptions of persons living with dementia. Nursing Ethics. 577-593.
 • Vis forfatter(e) (2013). Dignity-preserving dementia care: A metasynthesis. Nursing Ethics. 861-880.
 • Vis forfatter(e) (2013). Dementia care supported by memory stimulating surroundings - Caregiver experience with environmental reminiscence approach. Nordisk sygeplejeforskning. 269-286.
 • Vis forfatter(e) (2011). Kari Martinsen, Ridder av 1. klasse. Klinisk Sygepleje. 10-12.
 • Vis forfatter(e) (2010). Klinisk betyder empirisk. Gjallerhorn. 30-41.
 • Vis forfatter(e) (2006). Dansk-svensk-auto-socioanalyse in spe. In: Mikael Börjesson, Ingrid Heyman, Monica Langerth Zetterman, Esbjörn Larsson, Ida Lidegran, Mikael Palme, (2006): Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady. Skeptronserien.
 • Vis forfatter(e) (2005). Ivor Goodson - en introduktion. Gjallerhorn. 12-17.
 • Vis forfatter(e) (2003). Sygepleje – sygeplejeforskning – fra plejeassistent til forskningsassistent eller teoretisk empirisk forsker om sygepleje. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 40-63.
 • Vis forfatter(e) (2003). International Master uddannelse i sygepleje, Master of health Science, Nursing. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 14-22.
 • Vis forfatter(e) (2001). Udviklingen af sygeplejerskeuddannelsen. NYS, Nyhedsbrev. Udviklingsinitiativet for Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Amt. 04-07.
 • Vis forfatter(e) (2001). Sygepleje/kvalificering. Didaktiske overvejelser i et studie om sygepleje. Uddannelsesnyt. 11-15.
 • Vis forfatter(e) (2001). Kvalificering av sjuksköterskeutbildningen. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 123-129.
 • Vis forfatter(e) (2001). Hvad skal indholdet i sygeplejefaget på studiet være?”,. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 39-50.
 • Vis forfatter(e) (2001). At studere sygepleje – på vej mod en teori om professionsdidaktik. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 37-60.
 • Vis forfatter(e) (2000). Om projektet i Viborg. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 12-26.
 • Vis forfatter(e) (2000). Nursing education in Sweden Recruitment from different socio-economic backgrounds. Vård i Norden. 19-23.
 • Vis forfatter(e) (2000). Høring om forslagene den 2. Marts 2000 – landstingssalen på Christiansborg. I anledning af lovforslagene om MVU, CVU, DPU. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 78-83.
 • Vis forfatter(e) (1999). Årsberetning fra Viborg Amt ´a 10 marts 1999. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 45-56.
 • Vis forfatter(e) (1999). Underviserkvalifikationer og stillingsstruktur på Sygeplejeskoler i Danmark. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 33-40.
 • Vis forfatter(e) (1999). Spontane generelle kommentarer om Rapport: kompetenceprofil af en sygeplejerske som grundlag for autorisation, sundhedsstyrelsen Bente Høy. Høringsudgave august 1999! FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 57-63.
 • Vis forfatter(e) (1999). Forslag til model for stillingsstruktur på en grunduddannelse i sygepleje/omsorg, der modsvarer bachelorniveau i Danmark. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 24-32.
 • Vis forfatter(e) (1998). Forskningsenhed for pædagogiske og sundhedsvidenskabelige fagfelter i Viborg Amt. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 06-15.
 • Vis forfatter(e) (1993). Offentliggørelse af et forskningsprojekt og publicering. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. 98-108.
 • Vis forfatter(e) (1993). At konstruere en teori om sygepleje 1. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. 39-73.
 • Vis forfatter(e) (1989). Professionalisering - og/eller videnskabelighed? Fokus på Sygeplejen 90. 123-139.
 • Vis forfatter(e) (1987). “Et intensiveret program for pleje og rehablitering i hospital og hjem for mennesker med opereret hoftenær femurfraktur – Demonstration og Evaluering”, Nordic College of Caring Science. nr. 15. 1/87, pp. 2-4.Præsenteret på WHO, World Health Organizations, konference – europakontoret, København. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 02-04.
 • Vis forfatter(e) (1987). Ny inspiration til plejen af den tungeste patientgruppe. Sygeplejersken: tidsskrift for sygeplejersker. 4-7/32.
 • Vis forfatter(e) (1987). Er sundheds- og sygeplejens erkendelsesinteresse naturvidenskabelig? Sygeplejersken: tidsskrift for sygeplejersker. 20-24/32.
 • Vis forfatter(e) (1983). Uddannelsesreform - sygeplejebehov eller politisk nødvendighed? In: PERSPEKTIV. Sygeplejersken: tidsskrift for sygeplejersker.
 • Vis forfatter(e) (1983). Derfor er der krise i sundhedsvæsenet. Ugeskrift for Læger. 1822-1824.
 • Vis forfatter(e) (1983). Anvendelse af systemteori i syge-og sundhedsplejen. Ugeskrift for Læger. 1109-1110.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2006). PIVO-programmet 1999-2005. 6. 6. .
 • Vis forfatter(e) (2005). Rekrytering till omvårdnadsutbildningar i Sverige 1993-2003 OMOM-projektet: Sjuksköterskeutbildningar: Rekrytering och yrkesidentitet under omstrukturering. 2. 2. .
 • Vis forfatter(e) (2005). Distansutbildning för sjuksköterskor relaterad till sjuksköterskeprogrammet – en projektsammanfattning. 5. 5. .
 • Vis forfatter(e) (1990). Arbejdspapirer. Resumé. Kommentarer og umiddelbare bemærkninger til redegørelse og froslag til klinisk vejledning for sygeplejestuderende og niveau II-elever. udarbejdet af Ulrich Thostrup, Birthe Reindahl, Anders Christian Jensen og Margit Asser. .
 • Vis forfatter(e) (1989). Habitusbegrebet hos Bourdieu. Teoretiske overvejelser og indledende metodediskussion til empirisk indkredsning af sygeplejehabitus. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). Obviously-brave-proud.
 • Vis forfatter(e) (2010). About Praxeology as a perspective on Research on Nursing Practices.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). Professionnnal and economic Challenges and solutions in European nursing and hospitals: Nursing science - myth or reality? .
 • Vis forfatter(e) (2015). Praxeological Nursing (Science) - The thoughts behind Praxeological research design and methodology.
 • Vis forfatter(e) (2015). Evidence - Challenges to Today's Health Care - Clarified as Knowledge and Theory I, For and About Nursing.
 • Vis forfatter(e) (2014). The transfer University College to become a university education.
 • Vis forfatter(e) (2013). What opportunities and constraints do we have for producing knowledge in the professional programs?
 • Vis forfatter(e) (2013). Possibilities and constrains in producing knowledge in professions.
 • Vis forfatter(e) (2013). Core values in new framework - Danish-Norwegian conference 2013.
 • Vis forfatter(e) (2012). What opportunities and constraints do we have for producing knowledge in the professional programs?
 • Vis forfatter(e) (2012). To study for a professional bachelor in nursing.
 • Vis forfatter(e) (2011). Research in practice -analytical perspectives from Bourdieu, Foucault and Goffman.
 • Vis forfatter(e) (2010). Hvordan kan omsorg utformes for å ivareta pasienter og pårørende. Verdighet relatert til pasient og pårørende perspektivet i sykehjem.
 • Vis forfatter(e) (2009). what is a scientific subject_.
 • Vis forfatter(e) (2009). What is art, practical theory and science?
 • Vis forfatter(e) (2009). Practise and the Birth of the clinic.
 • Vis forfatter(e) (2009). Nursing Science - Myth or reality? .
 • Vis forfatter(e) (2006). What is a Subject? What do we want for the Nursing Profession?
 • Vis forfatter(e) (2006). Bourdieu and research in professions.
 • Vis forfatter(e) (2003). Objectivering .
 • Vis forfatter(e) (2003). Nursing research from a social science perspective.
 • Vis forfatter(e) (2003). Nursing from a Social Science Perspective .
 • Vis forfatter(e) (2003). Knowledge base in a professional education. Knowledge and Theory I, FOR and OM Nursing in Late Modern Society.
 • Vis forfatter(e) (2002). What is a subject?
 • Vis forfatter(e) (2002). The many faces of Nursing.
 • Vis forfatter(e) (2001). Symposium: Job and identity in the Network Society - MANUEL CASTELL's work.
 • Vis forfatter(e) (2001). Samhällsförandring och utbildning -yrkesliv, habitus och identitet i nätverkssamhället/Societal change and education - working life, habitus and identity in the network community.
 • Vis forfatter(e) (2001). Educational aspects of the health sector.
 • Vis forfatter(e) (2001). Danish-Norwegian conference on learning and professional development in the nursing topic.
 • Vis forfatter(e) (2001). Continuing education of health nurses module 2.
 • Vis forfatter(e) (2001). Bourdieus theory of practice, and the relation between research and science and practice.
 • Vis forfatter(e) (2001). Arts, Practical Theory and Science - Folk University Roskilde.
 • Vis forfatter(e) (2001). ART, Practical knowledge and Science.
 • Vis forfatter(e) (2000). Pedagogy and philosophy - a basic module for supervisors and educators.
 • Vis forfatter(e) (2000). Educational aspects of health care.
 • Vis forfatter(e) (1999). What is a subject?
 • Vis forfatter(e) (1999). Trainee trainees in the health care Programme regarding the new born child and young kid - training and collaboration with practice; relationship theory and practice.
 • Vis forfatter(e) (1999). Theoretical research, art, practice theory and science.
 • Vis forfatter(e) (1999). Theme series in Nursing Theories.
 • Vis forfatter(e) (1999). Teori/praksis: Et fags identitet og udvikling.
 • Vis forfatter(e) (1999). Relationship between theory and practice in nursing, theoretical knowledge versus practical knowledge.
 • Vis forfatter(e) (1999). Nursing Science - Myth or Reality?
 • Vis forfatter(e) (1999). Lecture on PhD thesis: Nursing Science - Myth or Reality?
 • Vis forfatter(e) (1999). Knowledge form in nursing.
 • Vis forfatter(e) (1999). How the cultural structures are reflected in our practices in primary school.
 • Vis forfatter(e) (1999). How the course subject thinking could be implemented in the nursing school, compared to the current framework, cf. Executive Order No. 143 of 2 March 1990, and the school's dimension of 81.
 • Vis forfatter(e) (1999). How do we describe the subject Nursing?
 • Vis forfatter(e) (1999). Hospital Fyn Focuses on development in nursing.
 • Vis forfatter(e) (1998). Knowledge and will - does it gain the ability to know? Practical relevance of nursing theory. Intensive course in Nordlänk.
 • Vis forfatter(e) (1998). From payroll culture to career and development culture in nursing schools. Implications for pedagogy and management.
 • Vis forfatter(e) (1996). Clinical rationality and constitution of a new field of knowledge.
 • Vis forfatter(e) (1995). Shall we train reflective practitioners or scientific researchers?
 • Vis forfatter(e) (1992). How to get started with scientific work.
 • Vis forfatter(e) (1992). How do we get started with research .
 • Vis forfatter(e) (1992). Discussion with Kari Martinsen, norwegian Philosopher.
 • Vis forfatter(e) (1987). An intensified programme for Care and Rehabilitation in Hospital and Home for Female 65+ Following Repair of Fracture of the Femur - Demonstration and Evaluation.
 • Vis forfatter(e) (1986). An Intensified Programme for Care and Rehabilitation in Hospital and Home for female 65+ following surgical repair of fracture of the femur - Demonstration and Evaluation.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2023). Memorial — Staf Callewaert died on May 13, 2023, aged 90. Uniavisen Københavns Universitet.
 • Vis forfatter(e) (2016). Teori og praksis er to ulike logikkar. Tidsskriftet sykepleien.
 • Vis forfatter(e) (2016). Mastergrader i sykepleie ved UIB og HIB er komplementære. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2016). Det er ikke nødvendig å nedlegge Sykepleievitenskap for å imøtekomme fakultetets mandat. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2016). Bevar sykepleie som vitenskapsfag på Universitetet i Bergen. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2007). Doktorgrad i sygepleje - en grad der ikke findes. FASID Forum for Akademiske sygeplejersker i Danmark. 18-22.
 • Vis forfatter(e) (2006). Udkast til en praksisteori – indledt af tre studier i kabylisk etnologi” – anmeldelse af bogen: Pierre Bourdieu. Oversat fra fransk af Peer Bundgård og med forord af Annick Prieur. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. 39-40.
 • Vis forfatter(e) (1994). ISSN 0900-3002: Anmeldelse: “An Invitation to reflexive Sociology. Pierre Bourdieu og Löic Wacquant. Polity Press, 1992, 332 p”. Tidsskrift for Sygeplejeforskning (Nedlagt 2014).
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2010). Hvorfor dog Bourdieu? Forlaget HEXIS.
 • Vis forfatter(e) (2008). PIERRE BOURDIEU Centrale tekster inden for sociologi og kulturteori. Frydenlund Academic.
 • Vis forfatter(e) (2008). At sætte spor på en vandring fra Aquinas til Bourdieu – æresbog til Staf Callewaert. Forlaget HEXIS.
 • Vis forfatter(e) (2007). Livshistorieforskning og kvalitative interview. Viborg: Forlaget PUC Viborg.
 • Vis forfatter(e) (2006). Til kritikken af den pædagogiske teori - en antologi. Viborg: Forlaget PUC Viborg.
 • Vis forfatter(e) (2004). Praktikker i erhverv og uddannelse. Frydenlund Academic.
 • Vis forfatter(e) (2003). Nursing Science - myth or reality. Uppsala universitet.
 • Vis forfatter(e) (2003). Networksociety and the demand of educational changes. Uppsala universitet.
 • Vis forfatter(e) (2003). Fra Bourdieus og Foucaults verden - pædagogik og sociologi, diskurser og praktikker, efter det moderne. Akademisk Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2003). A study of Life Trajectories at two Nursing Schools. Uppsala universitet.
 • Vis forfatter(e) (2002). Interview med Staf Callewaert den 23. juni 2001. Viborg: Forlaget PUC Viborg.
 • Vis forfatter(e) (2002). FORORD: IN:Videnskab & Engagement;Staf Callewaert, 70 år, den 16. juni 2002. Viborg: Forlaget PUC Viborg.
 • Vis forfatter(e) (2002). Callewaert. Videnskab & Engagement. Viborg: Forlaget PUC Viborg.
 • Vis forfatter(e) (2000). Om Bourdieus praktikteori - som professionsteori. Viborg: Forlaget PUC Viborg.
 • Vis forfatter(e) (1996). Den situationsbundne kundskab- om praktikernes egenlogik, In: Sundhedsvidenskabelige praktikker. Et bud på fagindhold for medicinsk humaniora, Emmy Brandt Jørgensen (Ed.), pp. 321-331. Akademisk Forlag.
 • Vis forfatter(e) (1995). PRAKTIKTEORI i SUNDHEDSVIDENSKAB. Akademisk Forlag.
 • Vis forfatter(e) (1995). Hvorfor Bourdieu? In: Fokus på Sygeplejen, pp. 124-143. Munksgaard Forlag.
 • Vis forfatter(e) (1994). PIERRE BOURDIEU Centrale tekster inden for sociologi og kulturteori. Akademisk Forlag.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2013). Praxeologisk sygeplejevidenskab - hvad er det? En diskussion med det subjektivistiske og det objektivistiske alternativ.
 • Vis forfatter(e) (2007). Professionel Viden, Professionelt liv. Studier af uddannelse og forandring.
 • Vis forfatter(e) (1989). Den praktiske sans – sygeplejens skjulte principper. En fremstilling og forslag til et observationsstudie af sygeplejepraksis og en afdækning af principper for sygeplejehandlinger, med Pierre Bourdieus teori om habitus som ledetråd. 4.
 • Vis forfatter(e) (1988). Sygeplejen undervejs med at etablere sig som selvstændig videnskabelig disciplin? Et forsvar for teoretisk sygepleje/kritisk videnskabelighed. 1.
 • Vis forfatter(e) (1987). Omstilling i sundhedsvæsenet – modelprogram 1.(udaf 2) Om omsorg og rehabilitering af kvinder over 65 år med hoftenær femurfraktur i København og Hvidovre kommuner. x.
Leksikon
 • Vis forfatter(e) (2010). Sygeplejeforskning.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Er RETHOS-varianten av sjukepleieutdanning ei yrkesfagleg utdanning eller ein bachelorgrad? Tidsskriftet sykepleien.
 • Vis forfatter(e) (2017). Helsevesenet detaljstyres utenfra. Sykepleien.
 • Vis forfatter(e) (2017). Bachelor i Sykepleie må få ny rammeplan. Tidsskriftet sykepleien. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Søknad avslått, rett i søpla? Tidsskriftet sykepleien. 66-69.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2016). Dei som ikkje kan seie nei. Tidsskriftet sykepleien.
 • Vis forfatter(e) (2016). Dei som ikkje kan seie nei. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2013). Standardsituasjoner kun i bøker. Tidsskriftet sykepleien. 82-83.
 • Vis forfatter(e) (2005). Mindeord i anledning af Margrethe Lorensens død 30. oktober 2005, 63 år gammel. Vård i Norden. 14-14.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2020). Fordeling av gaver og oppgaver. En praxeologisk studie av hjelpe- og utvekslingspraksiser mellom eldre med hjelpebehov, familien og ansatte i kommuna.
 • Vis forfatter(e) (2018). Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? Om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden.
 • Vis forfatter(e) (2018). Private hjem som utstillingsvindu og tildekket miskjent tvang? Om re-oppdragelse av psykisk lidende og påføring av samfunnets orden .
 • Vis forfatter(e) (2016). The Institutional Practice. Dynamics of practice at nursing homes: An ethnographic study of variation in hospitalization amidst uncertainty and continuity.Hva kjennetegner sykehjem med høy og lav sykehusinnleggelse?
 • Vis forfatter(e) (2016). The Institutional Practice. Dynamics of practice at nursing homes: An ethnographic study of variation in hospitalization amidst uncertainty and continuity.
 • Vis forfatter(e) (2016). Like barn leikar best”. Ein praxeologisk studie om habilitering av hjelpetrengande barn og unge.
 • Vis forfatter(e) (2016). Interprofessional Professions of Welfare: Inter-collaboration as a Social Practice for the Professions of the Neoliberal Danish Welfare State .
 • Vis forfatter(e) (2015). TIME OF YOUR LIFE AND LIFE IN TIME Most of the time when long come and incurable disease A phenomenological study.
 • Vis forfatter(e) (2015). Dignity-preserving care for persons living with dementia.
 • Vis forfatter(e) (2014). To be treated and to respond A study on merit in the appointment of lecturers at Uppsala University. 136.
 • Vis forfatter(e) (2014). Inclusion and exclusion of parents care of children hospitalized The analyzes are historical and contemporary and has basis in Norwegian textbooks in nursing, pictures, literature and other documents from period 1877-2013, and interviews and observations with parents and Nurses at a children's section in 2007 .
 • Vis forfatter(e) (2013). “Vi berre gjer det”- beskrivingar av skjult pleiepraksis i sjukeheim. .
 • Vis forfatter(e) (2013). The Nursing Education in Denmark:Reform Efforts, Recruitment Patterns and Basic Habitual Orientations. 131.
 • Vis forfatter(e) (2012). Kliniken flyttar hemSjuksköterskans institutionella praktik inom specialiseradpalliativ hemsjukvård.
 • Vis forfatter(e) (2012). Difficulties in breathing.
 • Vis forfatter(e) (2011). Formalisering af professionspædagogiske praksisformer i praktikuddannelse – en undersøgelse af den kliniske vejleders undervisningspraksis i den praktiske del af sygeplejerskeuddannelsen.
 • Vis forfatter(e) (2007). The glow and shadows of the Medicine. Doxa and symbolic power in the area of services to young children with disabilities 19601980. 116.
 • Vis forfatter(e) (2006). Parental identities in life stories.
 • Vis forfatter(e) (1999). Nursing Science - Myth or reality About the genesis and structure of the field of academich educations and reserach in Nursing in Denmark.
Dokumentar
 • Vis forfatter(e) (2016). Uverdige forhold.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2008). Homologier. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Dominikaneren og pietisten. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Om erhvervskaldet. Francine Muel-Dreyfus' metodologiske overvejelser. Forholdet mellem felt og habitus fra studiet om folkeskolelærere og socialarbejdere - et tekstnært resume. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kort præsentation og strukturering af bogens artikler. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Antologiens tilblivelse. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Teorier och teoretiska referensramar i patientundervisning, Kunskapssammanställning. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Sygepleje - som selvstændigt fag? 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). How to construct nursing theories, concepts and techniques from the empirical nursing practices? 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Om teoriens rolle i professionspraktikker og uddannelser hertil. 39 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kort præsentation af bogens kapitler. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kort omtale af miljøet omkring Bourdieu-programmet - at udvikle teori om pædagogiske og sundhedsfaglige praktikker. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (1995). Ligheder og forskelle i nyere teori om praktikernes erkendelsesgrundlag. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (1995). Kort præsentation af de enkelte bidrag. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (1995). Indledning: At udforske medicinske praktikker. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (1993). At konstruere en teori om sygepleje. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (1988). Subjektivitetens institutionalisering. Om socialisering til omsorg. 39 sider.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2005). Gustave (Staf) Joséphe Marie (Reginald) Callewaert Professor emeritus i pædagogik ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Retorik,Københavns Universitet. 121-124.
 • Vis forfatter(e) (2005). Grundutbildningen uppdrag från Medicinska fakulteten till Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet Pedagogik med inriktning mot vård och omsorg. 125-127.
 • Vis forfatter(e) (2005). Aktuella forskningsprojekt knutna till Sjuksköterskeprogrammet. 128-131.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2019). Social and professional practices in a praxeological perspective. Praktiske grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab. 5-6.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2017). Dignity-preserving dementia care: A metasynthesis.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2013). Kari Martinsen og dansk sygepleje, filosofi, forskning og videnskab. Klinisk Sygepleje. 04-07.
Forord
 • Vis forfatter(e) (2008). Forord. 9-12.
Briefs
 • Vis forfatter(e) (2017). Ulla Qvarnström - en pioner er død.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). Hverdagsrehabilitering byr på lite nytt. Tidsskriftet sykepleien. 58-60.
 • Vis forfatter(e) (2014). Søknad avslått, rett i søpla? Tidsskriftet sykepleien. 66-69.
 • Vis forfatter(e) (2014). Oppkomsten av vitenskapsteori og forskningsmetode i norsk sykepleierutdanning. Klinisk Sygepleje. 45-57.
 • Vis forfatter(e) (1990). Sundhedsuddannelse på tværs af faggrænser. Ergoterapeuten (dansk). 08-12.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Nedenfor er en oversikt over forskningsprosjekt som tilhører praxeologigruppen fra 2009-:

Research Projects in Praxeology 

PhD Projects in Praxeology (Supervisor Professor Karin Anna Petersen)

 • Å arbeide i dødens nærhet – En observasjonsstudie
 • Opplevelse av tid ved langtkommet uhelbredelig sykdom – En kvalitativ studie
 • Hva gir energi i fysikken? En studie av fysikklærere i den videregående skole, deres undervisningspraksis og genese
 • Struktur og genese for pedagogisk meritering – Myten om pedagogisk skikkelighet
 • Sykepleierutdanning – Rekruttering og yrkesidentitet under omstrukturering
 • Samhandling mellom kommune og helseforetak i løsning av komplekse oppgaver – En studie om tjenesteyting til barn med funksjonsnedsetting
 • Konsekvenser av formalisering av utdannelse til klinisk veileder – En studie av den kliniske veilederens praksis i relasjon til veiledning av sykepleierstudenter i den kliniske delen av utdannelsen
 • Eksistensielle og åndelige fenomeners betydning hos pasienter med alvorlig kronisk lungesykdom
 • How the idea of evidence based practice transformed into a concrete initiative in shape of a set of research and developmental networks in a regional Swedish health care setting, could be understood by use of Foucault’s theory of discipline.
 • En feltmetodisk studie av pleiekulturen i sykehjem

 

 

Master’ Degree Projects in Praxeology (Supervisor Professor Karin Anna Petersen)

 • Å forholde seg til alvorlig syke og døende pasienter - hvordan gjør man det i praksis?
 • Sykepleiere forteller fra sin hverdag og praksis på palliativ enhet på sykehjem - en livshistorisk studie
 • Eldreomsorg i kommunen
 • Sjukepleiernes tilgang til Akademia
 • Å leve med kronisk sykdom og en endret kropp - eksempelet arthritis
 • Menn i sykepleie
 • Faget vitenskapsteori i bachelorutdannelsen i sykepleie

 

Praxeologigruppen arbeider med alle former for empiriske studier fra etnografi til sosiologi, og fra strukturerte spørreskjemaer til de mest åpne intervjutyper.