Hjem
Knut Bjarne Hidles bilde

Knut Bjarne Hidle

Professor
 • E-postKnut.Hidle@uib.no
 • Telefon+47 55 58 30 67
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Jeg har to forskningsinteresser jeg er særlig interessert i. Det ene er mobilitet, internasjonal migrasjon og sted. Jeg er interessert i hvordan mobilitet knytter sammen og fører til endringer og nye spørsmål vi må forholde oss til enten vi snakker om regional, nasjonal eller internasjonal mobilitet. Innenfor dette feltet er jeg også interessert i hvordan sosiale grupper og individer som flytter til eller lever i en eller annen form for mobil tilværelse erfarer steder og etablerer former for tilhørighet. Pendling, fritidsmobilitet, arbeidsmigrasjon, internasjonal migrasjon, flytting osv. faller innunder dette.

Min andre forskningsinteresse er planlegging og stedsutvikling ut fra økonomiske og politiske aspekter. Jeg har vært særlig opptatt av urbane områdeløft, regionaliseringsprosesser i byregioner og rural stedsutvikling i kjølvannet av naturverntiltak.

Disse to forskningsinteressene har blitt knyttet sammen i min forskning og dekker urban, rural, økonomisk, politisk og sosial geografi. Ofte forsøker jeg å knytte sammen kulturelle, politiske og økonomiske faktorer i min forskning.

Andre forskningsinteresser er generell samfunnsplanlegging, og vitenskapsteori og hva som er med på å skape forklaring innen samfunnsgeografien.

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). The strategic value of contradictions: exploring the practices of climate planning in Bergen, Norway. Journal of Environmental Planning and Management.
 • Vis forfatter(e) (2019). How national parks change a rural municipality's development strategies ? The Skj?k case, Norway. Journal of Rural Studies. 174-185.
 • Vis forfatter(e) (2019). How Does Place Matter to Highly Skilled Migrants? Work/Non-work Experiences of International Physicians in Norway and Sweden. Nordic Journal of Migration Research. 51-68.
 • Vis forfatter(e) (2014). Policy strategies for new regionalism: different spatial logics for cultural and business policies in Norwegian city regions. European Planning Studies. 126-142.
 • Vis forfatter(e) (2013). Who can govern? Comparing network governance leadership in two Norwegian city-regions. European Planning Studies. 115-130.
 • Vis forfatter(e) (2013). Performing home in mobility: second homes in Norway. Tourism Geographies: an international journal of tourism space, place and environment. 250-267.
 • Vis forfatter(e) (2013). A crisis of definition : culture versus industry in Odda, Norway. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography. 147-161.
 • Vis forfatter(e) (2010). Political conceptions of second home mobility. Sociologia Ruralis. 139-155.
 • Vis forfatter(e) (2009). Urban-rural flows and the meaning of borders. Functional and symbolic integration in Norwegian city-regions. European Urban and Regional Studies. 409-421.
 • Vis forfatter(e) (2009). Hyttemobilitet som samfunnslim- et innspill til norsk distriktspolitikk. Tidsskriftet UTMARK.
 • Vis forfatter(e) (2006). Market, commodity, resourse, strength. -Logics of Norwegian rurality. Norsk Geografisk Tidsskrift. 56-59.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2020). Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol.74, No. 5, December 2020. 5. 5. .
 • Vis forfatter(e) (2020). Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol.74, No. 2, May 2020. 2. 2. .
 • Vis forfatter(e) (2013). Levekår i mottak for enslige mindreårige asylsøkere. 2013:003. 2013:003. .
 • Vis forfatter(e) (2007). Organisasjoner for identitet og integrering. .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2011). Transnational migration and connectivity: How skilled labour migrants connect to places and cultures.
 • Vis forfatter(e) (2011). Mobile homing - The culture of second home mobility.
 • Vis forfatter(e) (2011). Innovasjon – ide og materie.
 • Vis forfatter(e) (2006). Norwegian City Regions and Functional Integration: The Cases of Everyday Regional Interaction and Business Policy.
 • Vis forfatter(e) (2001). Transnational student mobility. How transnational networks and mobility influence students’ geographical life path and work related career plans.
 • Vis forfatter(e) (2001). Postmodernisme, poststrukturalisme og geografi.
 • Vis forfatter(e) (2001). Humanistisk, postmoderne og poststrukturalistisk geografi.
 • Vis forfatter(e) (2000). Romlige identiteter - Om identitet og det romlige.
 • Vis forfatter(e) (2000). Place and the Concept of Diaspora - A Methodological Approach.
 • Vis forfatter(e) (2000). Humanistisk geografi, postmodernistisk og poststrukturalistisk geografi.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2018). Njøs, Rune 2018. The Role of Multilevel Dynamics and Agency in Regional Industrial Renewal. Norsk Geografisk Tidsskrift. 315-316.
 • Vis forfatter(e) (2014). Å finne sted: Metodologiske perspektiver på stedsanalyser. Norsk Geografisk Tidsskrift. 64-65.
 • Vis forfatter(e) (2014). Politics, planning and homes in a world city. Urban Studies. 224-226.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2018). Mobilisering gjennom regionalt utviklingsarbeid - En case-studie av forprosjektet Lister regionalpark.
 • Vis forfatter(e) (2018). Et attraktivt, levende og ekskluderende byrom. En studie av gårdeierstrukturens betydning i revitaliseringen av Torggata i Oslo.
 • Vis forfatter(e) (2018). Bybanens betydning for stedsforståelse. Hverdagspraksis og stedskonstruksjoner på Nesttun i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2017). Nye og gamle identiteter på Straume: en stedsanalyse.
 • Vis forfatter(e) (2016). Produksjon av makt. En studie av interessekonflikten tilknyttet Nussir ASAs gruveplaner i Repparfjord.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hvordan håndtere hytteturisters midlertidige tilstedeværelse?  En studie av kommunene Mandal og Bykle.
 • Vis forfatter(e) (2015). Meningsinnhold og planstrategi i områdesatsingen Ytre Arna, Bergen – Kan meningsinnhold og planstrategi ses i sammenheng?
 • Vis forfatter(e) (2013). Utfordringer ved offentlig-privat nettverksstyring – et casestudie fra planleggingen rundt Damsgårdssundet, Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2013). The introduction of smart meters in Norway: Challenging a sense of home?
 • Vis forfatter(e) (2013). Corporate Social Responsibility - re-territorialisation of global business. Grounding foreign companies in local context through CSR - the case of Norwegian Business in Indonesia.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2017). Contested energy spaces. Disassembling energyscapes of the Canadian North.
 • Vis forfatter(e) (2004). Migrasjon og stedsmyte Sted, migrasjonserfaringer og romlige forståelser i Kristiansand.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2004). Ikke lett å være annerledes.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2014). The conditions for hospitality in the Norwegian asylum reception system. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Second homes in Norway - changing cabins, changing ruralities. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Regional samhandling for innovasjon. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Hvordan forholde seg til ideer og materie i studier av innovasjonspraksis? 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Hvordan forhold seg til ideer og materie I studier av innovasjonspraksis? 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Hyttemobilitet som kulturfenomen. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). The Development of City-Regions in Norway. 23 sider.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2001). Place, geography and the concept of diaspora – a methodological approach. 41-53.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2023). Stedets territorialitet. Hvordan etablering av nasjonalparker kan utfordre lokale strategier for stedsutvikling. . I:
  • Vis forfatter(e) (2023). Innføring i samfunnsgeografi. Fagbokforlaget.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

PUBLICATIONS

International journals

Hidle, K. (2019) How national parks change a rural municipality's development strategies – The Skjåk case, Norway. Journal of Rural Studies.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.10.001

Povrzanović Frykman, M., Guribye, E., Hidle, K. and Mozetič, K. (2019) How Does Place Matter To Highly Skilled Migrants? Work/non-work experiences of international physicians in Norway and Sweden. Nordic Journal of Migration Research. DOI: 10.2478/njmr-2019-0026, 9(3).

Hidle, K. and Leknes, E. (2014) Policy strategies for New Regionalism: Different spatial logics for cultural and business policies in Norwegian city regions. European Planning Studies, 22:1, 126-142.

Cruickshank, J. Ellingsen, W. and Hidle, K. (2013) A Crisis Of Definition: Culture Versus Industry In Odda, Norway. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography 95 (2): 147-161.

Hidle, K. and Leknes, E. (2012) Policy strategies for New Regionalism: Different spatial logics for cultural and business policies in Norwegian city regions. European Planning Studies. DOI: 10.1080/09654313.2012.741565.

Hidle, K. and Normann, R. (2012) Who Can Govern? Comparing Network Governance Leadership in Two Norwegian City-Regions. European Planning Studies, DOI: 10.1080/09654313.2012.722924.

Ellingsen, W. and Hidle, K. (2012) Performing home in mobility - second homes in Norway. Tourism Geographies: An International Journal of Tourism Space, Place and Environment, DOI: 10.1080/14616688.2011.647330.

Hidle, K., Cruickshank, J. and Ellingsen, W. (2010): Political Conceptions of Second Home Mobility. Sociologia Ruralis Vol. 50, nr 2: 139-155

Hidle, K., Farsund, A., Lysgård, H.K. (2009): Urban-Rural Flows and the Meaning of Borders - Functional and symbolic integration in Norwegian city-regions.European Urban and Regional Studies. 16(4): 409-421

Hidle, K. (2007): Mobilitet og det multikulturelle byrom: Hva skjer med stedsmyten, grenser og forskjellighet? Eksempler fra Kristiansand, Norge. Nordisk Museologi nr. 2:2007.

Hidle, K., Cruickshank, J. and Nesje, L.M. (2006): Market, commodity, resource, strength. – Logics of Norwegian rurality. Norsk Geografisk Tidsskrift Vol. 60, nr. 3. pp 189-198. Oslo. ISSN 0029-1951.

 

Norwegian journals

Hidle, K. (2009): Territorialitetens kategoriske grenser og mobilitetens ambivalens. – Romlighetens strukturerende betydning I sysselsettingsperspektivet med bosetting av flyktninger i norske kommuner. Norsk Tidsskrift for Migrasjonsforskning. Vol 10, nr 2: 67-79.

Hidle, K. og Nesje, L.M 2006: Hverdagsmobilitet i fem norske byregioner in Plan– Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling, Nr. 3-4/2006, ss. 66-71.

Cruickshank, J., Hidle, K. og Ellingsen, W. (2009) Hyttemobilitet som samfunnslim – et innspill til norsk distriktspolitikk. Utmark nr. 1/2009. Lillehammer.

 

Chapters in books

Karlsen, M-A, Drangsland, K. A. and  Hidle, K. (2014) The conditions for hospitality in the Norwegian asylum reception system, in Nordic Work With Traumatised Refugees: Do We Really Care? Pp 284-299. Cambridge Scholars Publishing.

Fløysand, A., Hidle, K. and Jakobsen, S-E. (2013) Hvordan forholde seg til ideer og materie i studier av innovasjonspraksis? In Birgit Abelsen, Arne Isaksen and Stig-Erik Jakobsen (red.) Innovasjon - organisasjon, region, politikk. Pp 323-338. Oslo: Cappelen Damm.

Normann, R.H., Abelsen, B., Eikeland, S., Farsund, A. A., Fosse, J. F., Hidle, K. and Kvidal, T. (2013) Regional samhandling for innovasjon. In Birgit Abelsen, Arne Isaksen and Stig-Erik Jakobsen (red.) Innovasjon - organisasjon, region, politikk. Pp. 273-300. Oslo: Cappelen Damm.

Hidle, K. (2013) Second homes in Norway – changing cabins, changing ruralities, in Rusten, G., Potthoff, K. & Sangolt, L. (eds.) Norway: Nature, Industry and Society. Fagbokforlaget, Bergen. pp 235-250.

Hidle, K. and Ellingsen, W. (2011) Hyttemobilitet som kulturfenomen. In Gansmo, H.J., Berker, T. and Jørgensen, F.A. (eds.) Norske hytter i endring. Om bærekraft og behag. Trondheim: Tapir forlag. p 91-105.

Farsund, A. Hidle, K, Lysgård, H.K. 2008: The Development of City Regions in Norway: The Importance of Everyday Regional Interaction and Economic Development Policy. In Bukve, O., Halkier, H. and de Souza, P. (eds.) Towards New Nordic Regions. Politics, administration and regional development. Aalborg Universitetsforlag. p. 137-160

Hidle, K. 2007: Place, Geography and the Concept of Diaspora – A Methodological Approach. In: Ajaya Kumar Sahoo and Brij Maharaj (eds.), Sociology of Diaspora: A Reader, pp. 94-112. New Delhi: Rawat Publications

 

PhD thesis

Hidle, K. 2004: Migrasjon og stedsmyte. Sted, migrasjonserfaringer og romlige forståelser i Kristiansand. PhD-thesis. University of Bergen.

 

Reports

Guribye, E., Hidle, K. og Nyhus, E.K. (2014) Innvandrerdrivet. Skolearbeid og inkludering blant minoritets- og majoritetselever i videregående opplæring i Kristiansand. En pilotstudie. FoU rapport nr.7/2014.

 

Guribye, E. Ellingsen, W. og Hidle, K. (2014) Underskudd i bosettingen av flyktninger. En analyse av saksfremlegg og kommunale vedtak i Region Sør. FoU rapport nr. 3/2014.

 

Guribye, E., Hidle, K. og Vangstad, A. (2014) Hvor ble de av? En studie av mobilitetsmønstre blant unge i Kristiansand bo- og arbeidsmarkedsregion etter videregående skole. FoU rapport nr 2/2014.

 

Drangsland, K.A., Ellingsen, W., Karlsen, M-A. (2010) Asylmottak og lokalsamfunn. FoU rapport nr.1/2010.

 

Hidle, K., Ellingsen, W., og Vangstad, A. (2009) Internasjonalisering av arbeidsmarkedet i Agderfylkene. Omfang, strategier og migrasjonsløp. FoU rapport nr. 12/2009. Agderforskning, Kristiansand.

Drangsland, K.A.K., Fuglseth, B.B., og Hidle, K. (2009) Sosiokulturell stedsanalyse av Haugenstua. FoU rapport nr. 11/2009. Agderforskning, Kristiansand.

Hidle, K., Ellingsen, W. og Vangstad, A. (2009) Internasjonalisering av Arbeidsmarkedet. Suksesskriterier som kan bidra til at høykompetent arbeidskraft blir værende i bedrift og region. FoU rapport nr. 4/2009. Agderforskning, Kristiansand.

Hidle, K. og Sørheim, S. (2008) Økt bosetting av flyktninger i Knutepunkt Sørlandet kommunene. Lokale og regionale forutsetninger. FoU-rapport nr. 6/2008. Agderforskning, Kristiansand

Hidle, K. og Vangstad, A. (2008) Arbeidsrettet bosetting av flyktninger i norske kommuner. Forvaltningspraksis, kunnskapsgrunnlag og innspill til metodikk. FoU-rapport nr. 3/2008, Agderforskning, Kristiansand.

Hidle, K. og Normann, R. (2008) Lederholdninger på Sørlandet. Analyse av verdier hos regionale ledere i næringslivet, offentlig sektor og politikk. Prosjektrapport nr. 24/2008. Agderforskning, Kristiansand.

Hidle, K. (2008) Regionalisering og eksogene drivkrefter. Teoretiske og metodologiske innspill. Prosjektrapport nr. 23/2008. Agderforskning, Kristiansand.

Hidle, K. (2008) Regionalitet og regionalisering, Bodø. Prosjektrapport nr. 18/2008. Agderforskning, Kristiansand.

Hidle, K. (2008) Regionalitet og regionalisering, Bergen. Prosjektrapport nr. 16/2008. Agderforskning, Kristiansand.

Hidle, K. (2008) Regionalitet og regionalisering, Ålesund. Prosjektrapport nr. 17/2008. Agderforskning, Kristiansand.

Nødland, S. I, Hidle, K. and Kvaale, G. (2007) Organisasjoner for identitet og integrering. Rapport IRIS 2007/064, International Research Institute of Stavanger og Agder Research. Kristiansand/Stavanger.

Hidle, K, Ellingsen, W, Nesje, L.M. og Vangstad, A. (2007) Entreprenørskap blant etniske minoriteter på Agder. FoU-report 1/2007, Agder Research.

Hidle, K. et.al. (2005) Samspill i fem norske byregioner. FoU-report 4/2005, Agder Research.

Book reviews

Hidle, K. (2014) Førde, A., Kramvig, B., Gunnerud Berg, N og Dale, B.: Å finne sted. Akademika forlag. Norwegian Journal of Geography 68 (1) pp 64-65.

Hidle, K. (2014) Duncan Bowie: Politics, Planning and Homes in a World City. Routledge. Urban Studies. 51(1) pp 224-226.

 

 

Forskergrupper