Hjem
 • E-postKristin.Stromsnes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 14+47 901 18 906
 • Besøksadresse
  Christies gate 15
  Rom 
  15-103A
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Kristin Strømsnes er professor ved Institutt for sammenliknende politikk. Hennes mest sentrale forskningsinteresser er politisk deltakelse og mobilisering, frivillig organisering og sosial kapital, samt samisk medborgerskap.

Kristin Strømsnes er våren 2020 emneansvarlig for:

Sampol107 - 'Politisk mobilisering'

Sampol324 - 'Politisk engasjement: Praktisk, empirisk forskning'

Hun er også PhD-koordinator (siden 2014), og veileder på PhD-, Master- og Bachelornivå

Høsten 2020 skal hun ha emneansvar for 

Sampol306 - 'Masterseminar i samanliknande politikk'

 

Tidligere undervisningsansvar:

Masteroppgaven (Sampol350) (2019)

Politisk mobilisering (Sampol107) (2014-2018)

Politisk engasjement: Praktisk, empirisk forskning (Sampol324) (2017-2018)

Bacheloroppgave i sammenliknende politikk (Sampol260) (2016)

Politisk engasjement: Endringer og utfordringer (Sampol324) (2015-2016)

Samfunnsvitenskapelig metode (Met102) (2008-2014)

Changes and Challenges in Political Engagement (Sampol341) (2013)

Velferd og demokrati: Sametinget og den nye samiske offentligheten (Sampol345) (2012)

Velferd og demokrati: Sivilsamfunnets rolle (Sampol322) (2009-2010)

Rettigheter og representasjon i den skandinaviske velferdsmodellen (Sampol322) (2008)

Prosjektarbeid (Sampol303) (2006)

Forprøven i samfunnsvitenskapelig metode (Mesaf) (1993-1996)

 

Bidrag til kurs:

"Norsk og skandinavisk frivillighet i et internasjonalt perspektiv" - Politikk, styring og endring i helse- og velferdssektoren (sa6-409)

"Politikk i Norden" - Examen facultatum: Innføring i sammenliknende politikk (Sampol100)

"Alternative forms of civil society participation" - Political Mobilization: Social Movements, Organizations and Political Parties (Sampol212)

"Social Capital in Scandinavia" - Scandinavian Politics and Government (Sampol120)

"Ethnic minorities" - Scandinavian Politics and Government (Sampol120)

"Sosial kapital og regional utvikling" - Region og regionalisering (GEO327)

"Universelt demokrati: Likestilling" - Stats- og nasjonsbygging: Institusjoner og aktører (Sampol110)

 

Veiledning - ferdige PhD-avhandlinger:

Consistent Citizens? Exploring and Explaining Mechanisms of Opinion Change - Åsta Dyrnes Nordø, 2019

Creating Democratic Citizens? An analysis of Mock Elections as Political Education in School - Julie Ane Ødegaard Borge, 2016

Climate Change: Challenging democracies, challenging parties - Sondre Båtstrand, 2015

Non-governmental participation within authoritarian constraints. Twenty years of organizational growth and institutional development around AIDS in China - Hans Jørgen Gåsemyr, 2015

 

Veiledning - ferdige master/hovedoppgaver:

Kjønnsperspektiv i norsk asylforvaltning. En casestudie av UDIs tolkning av kjønnsperspektivet i asylvurderingen - Lena Aastrøm, 2019

Mange politiske mål på få mål jord – ein analyse av partipolitikkens rolle i forvaltninga av norske jordressursar - Lina Hamre, 2017

Bosetting av flyktninger: Kommunene i et krysspress? - Hege Gotteberg Eide, 2017

Changing narratives? An analysis of the Effects of the European Debt Crisis on the European Integration Narratives of the SPD and the CDU/CSU - Marte Utgård Malones, 2016

Miljøpartiet de Grønne på Stortinget: En studie av et partipolitisk gjennomslag - Bjørn Siem Knudsen, 2016

"Balansekunstnerne" - Utforskende casestudie av ideologiske tankesmier i Norge - Maria Dyrhol Sandvik, 2015

Veien til økt kvalitet. Internasjonalisering av norsk høyere utdanning - Belinda Gloppen Helle, 2015

Motiv for fiskeribistand. En kvalitativ analyse av to norske bistandsprosjekt til fiskerisektoren - Amalie Statland Fantoft, 2015

Hva skyldes forskjellene? – En vekstkurveanalyse av politisk representasjon av kvinner i 20 demokratier over tidsperioden 1970-2013 - John Martin Roaldset, 2014

To sider av same sak. Ein kvantitativ casestudie av kommunesamanslåingar og politisk legitimitet - Marius Myklebust, 2013

Det regionale nivåets framtid. En komparativ studie av holdninger til forvaltningsordningen blant fylkestingspolitikere på Vestlandet - Torben Tøsse Blindheim, 2013

The Development of Political trust. A multilevel analysis of cross-curtain differences in State-citizen relationships - Fredrik Herdlevær Sagafos, 2011

The Norwegian Voluntary Sector in Change. The Impact of Changes in Organizational Type, Structure, and Membership on Local Voluntary Associations' Political Involvement - Karoline Garshol, 2011

Explaining Compliance: What makes the polluter turn green? An event history analysis of member state compliance with the Montreal Protocol - Åsta Dyrnes Nordø, 2010

Norske nasjonale ekspertar – ein kanal for innverknad eller gratis arbeidskraft til Brussel? - Marte Nes, 2009 

”Om ikke akkurat grasrot, så nesten litt” Miljøverndepartementets bruk av ’sivilsamfunnsinitiativer’ som virkemidler for økt folkelig miljøengasjement - Ingrid Sælensminde, 2008

Sivilsamfunns demokratiske rolle. Er Norge og Danmark så ulike? - Marit Jacobsen, 2007

Grøn politisk ideologi og den norske miljøvernrørsla - Heidi Kristin Reppen, 1998

 

Siste bøker: 

Civic Engagement in Scandinavia. Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. (Henriksen, Strømsnes & Svedberg (red.), Springer 2019)

Scandinavian Civil Society and Social Transformations. The Case of Norway. (Enjolras & Strømsnes (red.), Springer 2018)

 

 • Strømsnes, Kristin. 2020. – Olu jienas­teaddjit gávpo­giin daga­hit ođđa hástal­usaid sáme­politihkas.
 • Strømsnes, Kristin. 2020. Velgere på flyttefot. By og land i den moderne samepolitikken.
 • Strømsnes, Kristin. 2020. Samisk sivilsamfunn.
 • Strømsnes, Kristin. 2020. Samepolitikkens grenser.
 • Strømsnes, Kristin. 2020. Det samiske sivilsamfunnet i Sametinget og i samepolitikken.
 • Strømsnes, Kristin. 2019. – Vi må kjempe for det vi har kjært.
 • Strømsnes, Kristin. 2019. – Skolestreik en mektig aksjonsform.
 • Strømsnes, Kristin. 2019. Why Take to the Streets when Everything is Going Well? A Fourth Logic of Protest.
 • Strømsnes, Kristin. 2019. Velferdsstat og sivilsamfunn i den nordiske sivilsamfunnsmodellen: Frivillig sektor under press fra stat og marked.
 • Henriksen, Lars Skov; Strømsnes, Kristin; Svedberg, Lars. 2019. Understanding Civic Engagement in the Scandinavian Context. 31 sider.
 • Strømsnes, Kristin. 2019. The state of civil society and civil society research in Norway.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin; Svedberg, Lars; Ibsen, Bjarne; Henriksen, Lars Skov. 2019. The Scandinavian Organizational Landscape: Extensive and Different. 34 sider.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2019. The Challenging Position of Civil Society Service Production within the Norwegian Welfare State. 19 sider.
 • Strømsnes, Kristin. 2019. Sterk velferdsstat fremmer frivillig arbeid. Dagens næringsliv. 30-30.
 • Strømsnes, Kristin. 2019. Political activism in a well-functioning democracy: The case of Norway.
 • Strømsnes, Kristin. 2019. Norway Night.
 • Strømsnes, Kristin. 2019. Norsk og skandinavisk frivillighet i et internasjonalt perspektiv.
 • Strømsnes, Kristin. 2019. Klimaaktivisme: Kloden koker!
 • Strømsnes, Kristin; Skov Henriksen, Lars; Svedberg, Lars. 2019. Forskere: En omfattende stat giver et omfattende civilsamfund. Altinget.
 • Henriksen, Lars Skov; Strømsnes, Kristin; Svedberg, Lars. 2019. Comparative and Theoretical Lessons from the Scandinavian Case. 9 sider.
 • Henriksen, Lars Skov; Strømsnes, Kristin; Svedberg, Lars. 2019. Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature.
 • Strømsnes, Kristin. 2019. Building an Institutional Theory of Scandinavian Civic Engagement .
 • Strømsnes, Kristin. 2019. Building an Institutional Theory of Scandinavian Civic Engagement.
 • Strømsnes, Kristin. 2019. Bompengelisten sliter med å nå damene.
 • Strømsnes, Kristin. 2019. Befolkningsundersökningen om medborgerligt engagement - noen kommentarer sett fra Norge.
 • Strømsnes, Kristin. 2019. "Våre barns blod".
 • Strømsnes, Kristin. 2018. ‘Få samer tar høyere utdanning’ - Innslag i forbindelse med Samefolkets dag.
 • Enjolras, Bernard; Strømsnes, Kristin. 2018. The Transformation of the Scandinavian Voluntary Sector. 24 sider.
 • Strømsnes, Kristin. 2018. The Scandinavian Organizational Landscape.
 • Enjolras, Bernard; Strømsnes, Kristin. 2018. The Reconfiguration of the Norwegian Voluntary Sector. 21 sider.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin; Loga, Jill M. 2018. State and Civil Society: A Regime Change? 47 sider.
 • Enjolras, Bernard; Strømsnes, Kristin. 2018. Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer.
 • Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin. 2018. Politiske rettigheter på vandring. Urbanisering av moderne urfolkspolitikk.
 • Strømsnes, Kristin; Gjerde, Steinar. 2018. Politiske aksjoner i Norge: Hvilken rolle spiller organisasjonene? 32 sider.
 • Strømsnes, Kristin. 2018. Omfattende stat, omfattende sivilsamfunn. Saktuelt.
 • Strømsnes, Kristin. 2018. Ny bok om frivillig innsats i Skandinavia.
 • Strømsnes, Kristin. 2018. Mange hindre for amerikanske velgere. Bergens Tidende.
 • Strømsnes, Kristin. 2018. Lite forpliktende klimastøtte. Saktuelt.
 • Strømsnes, Kristin. 2018. Klimavalg2013.
 • Strømsnes, Kristin. 2018. Frivillighetens forandringer.
 • Strømsnes, Kristin. 2018. Forms of political activism in Norway from 1983 to 2015.
 • Strømsnes, Kristin; Henriksen, Lars Skov; Svedberg, Lars. 2018. Can Large Welfare States and Strong Civil Societies Coexist? Lessons from Scandinavia.
 • Strømsnes, Kristin. 2018. Aktivisme før og nå. Saktuelt.
 • Strømsnes, Kristin; Gjerde, Steinar. 2017. The voice from the streets - ad hoc based or heavy organized? Demonstrations, protests and marches in Norway, 1983-2015.
 • Falch, Torvald; Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2017. The Sámi: 25 Years of Indigenous Authority in Norway.
 • Strømsnes, Kristin. 2017. Samisk og norsk samtidig - er det mogleg?
 • Strømsnes, Kristin. 2017. Mer lønn til flere forelesere.
 • Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin. 2017. Is urbanization of modern indigenous politics possible?
 • Strømsnes, Kristin. 2017. Internasjonal panel - Arctic Governance: Shared experiences among indigenous and nordic peoples.
 • Strømsnes, Kristin. 2017. Er en urbanisering av den moderne urfolkspolitikken mulig?
 • Strømsnes, Kristin. 2017. Er Sápmis fremtid i byene?
 • Skov Henriksen, Lars; Strømsnes, Kristin. 2017. Building an Institutional Theory of Scandinavian Civic Engagement.
 • Nilsen, Heidi Rapp; Strømsnes, Kristin; Schmidt, Ulla. 2017. A broad alliance of civil society organizations on climate change mitigation: political Strength or legitimizing support? Journal of Civil Society. 20-40.
 • Strømsnes, Kristin. 2016. Valgforskere: - Rotete folkeavstemninger.
 • Falch, Torvald; Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2016. The Sámi: 25 Years of indigenous authority in Norway. Ethnopolitics. 125-143.
 • Strømsnes, Kristin; Loga, Jill. 2016. Relasjoner stat og sivilsamfunn.
 • Strømsnes, Kristin. 2016. Professor om valgdeltakelse.
 • Strømsnes, Kristin. 2016. Menn jobbar mest frivillig.
 • Strømsnes, Kristin. 2016. Mener studenter har mer glede av kreative oppgaver.
 • Strømsnes, Kristin. 2016. Luftige planar - og folkets dom.
 • Strømsnes, Kristin. 2016. Kristin Strømsnes om dugnad.
 • Strømsnes, Kristin. 2016. Frivillighet i et samfunnsperspektiv: Hvordan måle frivilligheten?
 • Strømsnes, Kristin. 2016. Frivillighet i Norge.
 • Strømsnes, Kristin. 2016. 101 Civil Society Organizations on climate change mitigation: The attempt to establish a broad civil society alliance on the climate issue in Norway.
 • Strømsnes, Kristin. 2016. - Mer problematisk i politikken.
 • Strømsnes, Kristin. 2015. Ændringstræk i norsk frivillighed.
 • Strømsnes, Kristin. 2015. Syv av ti nordmenn stoler på hverandre.
 • Strømsnes, Kristin. 2015. Social Media - Enablers or Challengers for Voluntary Organizations?
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2015. Sivilsamfunnet og Sametinget som 'støvsuger'. 35 sider.
 • Strømsnes, Kristin. 2015. Ny bok om samefolket.
 • Gåsemyr, Hans Jørgen. 2015. Non-governmental participation within authoritarian constraints: Twenty years of organizational growthand institutional developmentaround AIDS in China.
 • Strømsnes, Kristin. 2015. Kven bryr seg om Sametinget?
 • Strømsnes, Kristin. 2015. Kva kjenneteikner dei frivillige og kva har endra seg?
 • Strømsnes, Kristin. 2015. Hvor viktig er det med frivillighet?
 • Folkestad, Bjarte; Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Selle, Per. 2015. Hovedfunn: Frivillig innsats i Noreg 1998-2014.
 • Strømsnes, Kristin. 2015. Frivillig sektor i endring - den gamle og den nye frivilligheten.
 • Folkestad, Bjarte; Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Selle, Per. 2015. Frivillig innsats i Noreg 1998-2014 : Kva kjenneteikner dei frivillige og kva har endra seg? 2015-4. 2015-4. .
 • Strømsnes, Kristin. 2015. Det er langt frå Kautokeino til Grünerløkka.
 • Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin; Nordø, Åsta Dyrnes. 2015. Den samiske medborgeren.
 • Strømsnes, Kristin. 2015. Den samiske medborgeren.
 • Strømsnes, Kristin. 2015. Den engasjerte samen.
 • Strømsnes, Kristin. 2015. Dei unge stemmer ikkje.
 • Båtstrand, Sondre. 2015. Climate change: Challenging democracies, challenging parties.
 • Strømsnes, Kristin. 2015. Betydelsen av kyrkobesök och medlemskap i religiösa frivilligorganisationer för skapandet av socialt kapital. Ideelt forums skriftserie. 6-15.
 • Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin. 2014. Urbanisering av den samiske befolkningen - en utfordring for det samepolitiske prosjektet?
 • Strømsnes, Kristin; Semb, Anne Julie. 2014. Sámit viššalat politihkket.
 • Strømsnes, Kristin. 2014. Samenes doble politiske medborgerskap.
 • Strømsnes, Kristin; Semb, Anne Julie. 2014. Samene tror på systemet.
 • Strømsnes, Kristin. 2014. Frivillig sektor i endring - den gamle og den nye frivilligheten.
 • Strømsnes, Kristin. 2014. En arena for gateslag og sultestreik. Bergens Tidende.
 • Strømsnes, Kristin. 2014. Damer farlige for Erna.
 • Strømsnes, Kristin. 2014. Christian Albrekt Larsen: The Rise & Fall of Social Cohesion. Tidsskrift for velferdsforskning. 59-61.
 • Eimhjellen, Ivar; Wollebæk, Dag; Strømsnes, Kristin. 2014. Associations online: barriers for using web-based communication in voluntary associations. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 730-753.
 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per. 2014. Aksjoner i det representative demokrati. 26 sider.
 • Strømsnes, Kristin. 2014. Aksjoner i det representative demokrati.
 • Nordø, Åsta Dyrnes; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin. 2013. Samisk urbanisering - en utfordring for det samepolitiske prosjektet?
 • Strømsnes, Kristin. 2013. Norsk frivillighetspolitikk - ny och enhetlig? 13 sider.
 • Strømsnes, Kristin. 2013. Medlemmene mindre viktige. Bergens Tidende. 17-17.
 • Ivarsflaten, Elisabeth; Strømsnes, Kristin. 2013. Inequality, Diversity and Social Trust in Norwegian Communities. Journal of Elections, Public Opinion, and Parties. 322-342.
 • Enjolras, Bernard ; Strømsnes, Kristin. 2013. Frivillighet i Norge : Senterets sluttrapport etter 5 år. 2013. 2013. .
 • Strømsnes, Kristin. 2013. Frivillig arbeid. Bergens Tidende. 16-17.
 • Strømsnes, Kristin. 2013. Folkelige bevegelser og aksjonisme.
 • Strømsnes, Kristin. 2013. Endringstrekk i organisasjonssamfunnet.
 • Strømsnes, Kristin. 2013. De pengesterke dominerer frivilligheten.
 • Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin. 2013. Citizenship identity among Norwegian Sami in core Sami areas. Citizenship Studies. 712-727.
 • Strømsnes, Kristin. 2013. Bjørnøy krever at kulturministeren gjør det enklere for de frivillige.
 • Selle, Per; Nordø, Åsta Dyrnes; Strømsnes, Kristin; Wollebæk, Dag. 2012. The Importance of Changes in Organizational Form for the Role of the Voluntary Sector in Scandinavia.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2012. Sápmelaččat bellodagain ja válggain. 31 sider.
 • Strømsnes, Kristin. 2012. Sosial kapital og frivillighet. 122-133.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2012. Samer i parti og valg. 32 sider.
 • Strømsnes, Kristin. 2012. Samer i parti og valg.
 • Strømsnes, Kristin. 2012. Samer i parti og valg.
 • Strømsnes, Kristin. 2012. Plutseleg oppdaga av det offentlege.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2012. Organisasjonene og det offentlige : Har vi fått en ny frivillighetspolitikk? 2012-6. 2012-6. .
 • Strømsnes, Kristin; Ivarsflaten, Elisabeth. 2012. Mangfold, økonomisk ulikhet og tillit i norske lokalsamfunn.
 • Loga, Jill; Selle, Per; Strømsnes, Kristin; Trägårdh, Lars. 2012. Klemt mellom staten og markedet. Bergens Tidende.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2012. Innledning. 5-7.
 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per. 2012. Endringer i frivillighetspolitikken nasjonalt og lokalt.
 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per. 2012. En ny og helhetlig frivillighetspolitikk? 16 sider.
 • Eimhjellen, Ivar; Strømsnes, Kristin; Wollebæk, Dag. 2012. Civil Society Online? Voluntary Organizations' Online Representation.
 • Wollebæk, Dag; Strømsnes, Kristin; Nordø, Åsta Dyrnes. 2012. An Integrated Perspective on Organizational Survival: The Case of Local Voluntary Associations in Norway, 1980-2009.
 • Wollebæk, Dag; Strømsnes, Kristin; Nordø, Åsta Dyrnes. 2011. The local organizational society in Norway after the turn of the century: Changes in scope, type and structure.
 • Strømsnes, Kristin. 2011. Svenskene knuser oss.
 • Strømsnes, Kristin. 2011. Størst tilbakegang for religiøse lag.
 • Selle, Per; Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin. 2011. Sosial kapital blant norske samer. 28 sider.
 • Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin. 2011. Sami citizenship: Challenging identities.
 • Strømsnes, Kristin; Aars, Jacob. 2011. Pendling og sosial kapital innenfor norske storbyregioner. 19 sider.
 • Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin. 2011. Organisasjonslivet i Hordaland under lupen. Lokalhistorisk magasin. 14-18.
 • Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Wollebæk, Dag. 2011. Organisasjonene i Hordaland 1999-2009. 2011-3. 2011-3. .
 • Strømsnes, Kristin. 2011. Is commuting bad for civil life? Evidence from three Norwegian cities.
 • Strømsnes, Kristin. 2011. Fra bedehus til ballbinge.
 • Ivarsflaten, Elisabeth; Strømsnes, Kristin. 2011. Etnisk mangfold, økonomisk ulikhet og sosial kapital. 20 sider.
 • Strømsnes, Kristin. 2011. Endringer i norsk frivillighetspolitikk.
 • Strømsnes, Kristin; Christensen, Dag Arne; Wollebæk, Dag. 2011. Endringar i det lokale organisasjonssamfunnet. Presentasjon av resultat frå Hordalandsundersøkinga 2009.
 • Strømsnes, Kristin. 2011. Endring av organisasjonslivet i Hordaland dei siste 30 åra. Korleis er idretts- og friluftslivsorganisasjonane si evne til å tilpasse organisasjon og aktivitetar til dei unge?
 • Strømsnes, Kristin. 2010. Vekst og fall i det lokale organisasjonslivet.
 • Strømsnes, Kristin; Wollebæk, Dag. 2010. The Strange Coexistence of Passive Memberships and High Social Capital in Scandinavia. 18 sider.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2010. Sámi citizenship marginalisation or integration? Acta Borealia. 66-90.
 • Strømsnes, Kristin. 2010. Sosial kapital og regional utviktling.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2010. Sami Citizenship: Marginalisation or Integration? Acta Borealia. 66-90.
 • Strømsnes, Kristin; Christensen, Dag Arne. 2010. Online Political activism: The use of new information and communication technology during phases of political mobilization.
 • Strømsnes, Kristin; Christensen, Dag Arne. 2010. Online Political activism: The use of new information and communication technology during phases of political mobilization.
 • Strømsnes, Kristin; Christensen, Dag Arne. 2010. Online Political Activism: The Use of new information and communication technology during phases of political mobilization. 6. 6. .
 • Strømsnes, Kristin. 2010. New Media Technologies and Cause-Oriented Political Mobilization: A Case Study.
 • Wollebæk, Dag; Strømsnes, Kristin. 2010. Is commuting bad for civil life? Evidence from three Norwegian cities.
 • Wollebæk, Dag; Strømsnes, Kristin. 2010. Is commuting bad for civil life? Evidence from three Norwegian cities. VII. VII. .
 • Wollebæk, Dag; Strømsnes, Kristin. 2010. Is Metropolitan Sprawl Bad for Civic Life? Evidence from Three Norwegian Cities.
 • Semb, Anne Julie; Strømsnes, Kristin. 2010. Integrert eller fremmedgjort? Politisk interesse, -tillit og -deltakelse i den samiske befolkningen.
 • Strømsnes, Kristin. 2010. Inequality, Diversity and Social Trust in Norwegian Communities.
 • Ivarsflaten, Elisabeth; Strømsnes, Kristin. 2010. Inequality, Diversity and Social Trust in Norwegian Communities.
 • Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin. 2010. Democracy or Do-ocracy: The Activist Group "Byen Vår" and the Mobilisation against Clear Channel in Bergen. 14 sider.
 • Strømsnes, Kristin. 2010. Betydningen av sosial kapital og frivillighet.
 • Strømsnes, Kristin; Christensen, Dag Arne. 2009. The Activist Group ‘Byen Vår’ and the use of ICT in the Mobilization against Advertisement-Financed Public Furnishings in Bergen. VI. VI. .
 • Strømsnes, Kristin. 2009. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
 • Strømsnes, Kristin. 2009. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
 • Strømsnes, Kristin. 2009. Political Consumerism - A Substitute for or Supplement to Conventional Political Participation? Journal of Civil Society. 303-314.
 • Strømsnes, Kristin. 2009. Moderne dugnad.
 • Strømsnes, Kristin. 2009. Moderne dugnad.
 • Strømsnes, Kristin. 2009. Fra fellesskap til individ. Individualisme skaper krise i det gamle Forenings-Norge.
 • Strømsnes, Kristin. 2009. Fra fellesskap til individ. Individualisme skaper krise i det gamle Forenings-Norge.
 • Strømsnes, Kristin. 2009. Finner forskerne løsningen?
 • Strømsnes, Kristin. 2009. Finner forskerne løsningen?
 • Strømsnes, Kristin. 2009. Etnisk heterogenitet og sosial kapital.
 • Strømsnes, Kristin. 2009. Etnisk heterogenitet og sosial kapital.
 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per; Grendstad, Gunnar. 2009. Environmentalism between state and local community: why Greenpeace has failed in Norway. Environmental Politics. 391-407.
 • Strømsnes, Kristin. 2009. Endringsprosesser i frivillige organisasjoner.
 • Strømsnes, Kristin. 2009. Endringsprosesser i frivillige organisasjoner.
 • Strømsnes, Kristin. 2009. Endringer i frivillig sektor 1998-2008.
 • Strømsnes, Kristin. 2009. Endringer i frivillig sektor 1998-2008.
 • Strømsnes, Kristin. 2009. Beyond socialization: The strange coexistence of passive membership and high social capital in Scandinavia.
 • Wollebæk, Dag; Strømsnes, Kristin. 2008. Voluntary associations, trust, and civic engagement: A multilevel approach. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 249-263.
 • Strømsnes, Kristin. 2008. The Importance of Church Attendance and Membership of Religious Voluntary Organizations for the Formation of Social Capital. Social Compass. 478-496.
 • Strømsnes, Kristin; Christensen, Dag Arne. 2008. The Activist Group ‘Byen Vår’ and the use of ICT in the Mobilization against Advertisement-Financed Public Furnishings in Bergen.
 • Strømsnes, Kristin. 2008. The Activist Group 'Byen Vår' and the use of ICT in the Mobilization against Advertisement-Financed Public Furnishings in Bergen.
 • Strømsnes, Kristin. 2008. Reklamefinansiering av byromsmøbler - Hvem eier byen?
 • Strømsnes, Kristin. 2008. Political Consumerism - a new kind of civic engagement?
 • Strømsnes, Kristin. 2008. Political Activism in an Urban Context: The Activist Group ‘Byen Vår’ and the use of ICT in the Mobilization against Advertisement-Financed Public Furnishings in Bergen.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2008. Marginalisering eller integrering? Samisk politisk interesse og deltakelse. 32 sider.
 • Wallace, Claire; Strømsnes, Kristin. 2008. Introduction: European Identities. Perspectives on European Politics and Society. 378-380.
 • Strømsnes, Kristin; Hatlestad, Espen. 2008. Intervju i Hordaland i dag.
 • Strømsnes, Kristin. 2008. Frivillighetsfeltet i endring.
 • Wollebæk, Dag; Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2008. Endringsprosesser i norsk frivillighet: En kunnskapsoversikt. 6. 6. .
 • Strømsnes, Kristin. 2008. Aktører og arenaer i endring - en utfordring for demokratiet?
 • Sælensminde, Ingrid. 2008. "Om ikke akkurat grasrot, så nesten litt". Miljøverndepartementets bruk av "sivilsamfunnsinitiativer" som virkemidler for økt folkelig miljøengasjement.
 • Strømsnes, Kristin. 2007. Politisk forbruk - et alternativ til konvensjonell politisk deltakelse? 28 sider.
 • Strømsnes, Kristin. 2007. Political consumerism - an alternative to conventional political participation?
 • Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin. 2007. Political Activism in an Urban Context: The Activist Group 'Byen Vår' and the use of ICT in the Mobilization against Advertisement-Financed Public Furnishings in Bergen.
 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per; Grendstad, Gunnar. 2007. Norwegian Environmentalism Between State and Local Community: Why Greenpeace Failed in Norway. 5. 5. .
 • Strømsnes, Kristin. 2007. Norges eldste 40-årslag.
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin. 2007. Marginalisering eller integrering? Samisk politisk interesse og deltakelse.
 • Strømsnes, Kristin; Wollebæk, Dag. 2007. Mapping Voluntarism – Scandinavia in Comparison. 5. 5. .
 • Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin. 2007. IKT i aktivistnettverk. Aksjonsgruppen Byen Vår og mobiliseringen mot reklamefinansiering av bymøbler i Bergen. 32 sider.
 • Strømsnes, Kristin. 2007. Grønn råtass.
 • Strømsnes, Kristin. 2007. Flere tar tak for miljøet.
 • Aars, Jacob; Strømsnes, Kristin. 2007. Contacting as a channel of political involvement: Collectively motivated, individually enacted. West European Politics. 93-120.
 • Strømsnes, Kristin; Wollebæk, Dag. 2007. Beyond socialization: The strange coexistence of passive memberships and high social capital in Scandinavia.
 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per; Grendstad, Gunnar. 2006. Why Greenpeace Failed in Norway.
 • Kleppe, Ingeborg Astrid; Strømsnes, Kristin. 2006. Political Consumerism. 227-227.
 • Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin. 2006. IKT: Politisk kommunikasjon, deltakelse og mobilisering i storbyer.
 • Strømsnes, Kristin. 2006. Citizenship: The History of an Idea, by Paul Magnette. West European Politics. 614-615.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Pågående:

Sametingsvalgundersøkelsen 2017, 2016-2020,  Sametinget.

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, 2020-2025, Kulturdepartementet.

 

Tidligere:

Samepolitikkens grenser: Innenfor- og utenforposisjoner i samisk samfunnsbygging, 2017-2019, Norges Forskningsråd.

Digital Revolutions: Assessing the Role, Influence, and Potential of New Information Technology Tools in 21st Century Politics and in Applied Research, 2015-2017, CMI/UiB.

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, 2013-2019, Kulturdepartementet.

Towards a new Chinese welfare state: Chinese perceptions of distributive justice, 2013-2017, Norges Forskningsråd.

Folkelige bevegelser og aksjonisme. Bidrag til Stortingets historie 1964-2014, 2011-2014, Stortinget.

Social media and the new public sphere: Consequences for citizenship and democracy, 2011-2013, Norges Forskningsråd.

Evaluering av forsøket med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget 2011, 2010-2013, Kommunaldepartementet.

Virtuelt senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor; http://www.sivilsamfunn.no (prosjektleder/forskningskoordinator), 2008-2013, Kultur- og kirkedepartementet.

Kunnskapsoppsummering knyttet til frivillighetsarbeid (prosjektleder), 2008, Kultur- og kirkedepartementet.

Nye storbyregioner - endret deltakelse. Borgere, partier og frivillighet, 2006-2009, Norges Forskningsråd.

Ett land, to folk – en studie av dobbelt politisk medborgerskap (prosjektleder), 2006-2007, Universitetet i Bergen.

CINEFOGO. Civil Society and New Forms of Governance in Europe - the Making of European Citizenship, 2005-2008, norsk partner, EU Network of Excellence.

IKT: Utfordringer for demokratisk styring og kontroll, 2003-2007, Norges Forskningsråd.

Nye utfordringer for demokratisk medborgerskap, personlig post doc, 2003-2006, Norges Forskningsråd.

Bok fra Medborgerundersøkelsen (prosjektleder), 2001-2003, Makt- og demokratiutredningen.

Miljøvernundersøkelsen 1995 (prosjektkoordinator), 1995.

Frivillig organisering og miljøvernpolitikk, personlig doktorgradsstipend, 1994-2000, Norges Forskningsråd.

Twitter