Hjem
 • E-postKristin.Stromsnes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 14+47 901 18 906
 • Besøksadresse
  Christies gate 15
  Rom 
  15-103A
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Kristin Strømsnes er professor ved Institutt for sammenliknende politikk. Hennes mest sentrale forskningsfelt er politisk deltakelse og mobilisering, frivillig organisering og sosial kapital, samt samisk medborgerskap. Hun er en aktiv forsker, som alene eller i samarbeid med andre har publisert 8 bøker, og mer enn 45 fagartikler og kapitler. Hun er, sammen med Mari Helliesen, koordinator for forskningsgruppen Medborger, opinion, representasjon, som oppnådde høyeste skåre og ble vurdert som Excellent i evalueringen av samfunnsvitenskapene i 2018.

For tiden har hun emneansvar for kurs i Politisk mobilisering på bachelornivå (Sampol107), har ansvar for Masterseminaret i sammenliknende politikk (Sampol306) og har siden 2013 hatt ansvar for forskerutdanningen ved instituttet (sammen med Cornelius Cappelen siden 2018). Hun var blant de første ved instituttet som tok i bruk digitale komponenter og alternative innleveringsformer i undervisningen, og ble nominert til Studiekvalitetsprisen av Studentutvalget ved fakultetet for dette.

Det akademiske året 2018-2019 var hun Visiting Democracy Fellow ved Harvard Kennedy School, Ash Center for Democratic Governance and Innovation, og hun har også hatt kortere forskningsopphold ved Uppsala universitet, Aalborg universitet og University of Michigan, Ann Arbor.  Strømsnes har hatt full stilling ved UiB siden 2008, og har i tillegg lang erfaring fra instituttsektoren (LOS-senteret, Rokkansenteret, Uni Research, Norce).

Strømsnes var med på å etablere Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i samarbeid med kollegaer ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo i 2008, og hun ledet senterets virksomhet i Bergen de første fem årene. Hun er også en av forskningslederne i SFF-initiativet Visions of the Arctic. I 2013 var hun leder for Kvinnestemmerettsjubileet ved UiB. Hun er for tiden representant i Instituttrådet ved Institutt for sammenliknende politikk, er 1. vara til fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, sitter i styringskomiteen for the European Non-Territorial Autonomy Network og er vararepresentant til styret for Det norske universitetssenteret i Paris.

 

Jeg er for tiden emneansvarlig for Sampol107 - Politisk mobilisering og Sampol306 - Masterseminar i samanliknande politikk. Jeg underviser også på Sampol350 - Masteroppgåve

Jeg har vært PhD-ansvarlig siden 2014, og veileder på PhD-, Master- og Bachelornivå.

 

Tidligere undervisningsansvar:

Masterseminar i samanlinande politikk (Sampol306) (2020)

Masteroppgaven (Sampol350) (2019-2020)

Politisk mobilisering (Sampol107) (2014-2021)

Politisk engasjement: Praktisk, empirisk forskning (Sampol324) (2017-2020)

Bacheloroppgave i sammenliknende politikk (Sampol260) (2016)

Politisk engasjement: Endringer og utfordringer (Sampol324) (2015-2016)

Samfunnsvitenskapelig metode (Met102) (2008-2014)

Changes and Challenges in Political Engagement (Sampol341) (2013)

Velferd og demokrati: Sametinget og den nye samiske offentligheten (Sampol345) (2012)

Velferd og demokrati: Sivilsamfunnets rolle (Sampol322) (2009-2010)

Rettigheter og representasjon i den skandinaviske velferdsmodellen (Sampol322) (2008)

Prosjektarbeid (Sampol303) (2006)

Forprøven i samfunnsvitenskapelig metode (Mesaf) (1993-1996)

 

Bidrag til kurs:

"Norsk og skandinavisk frivillighet i et internasjonalt perspektiv" - Politikk, styring og endring i helse- og velferdssektoren (SA6-409), Politikk, styring og endring i utdanningssektoren (SA6-410), Politikk, styring og endring i offentlig sektor (SA6-411)

"Politikk i Norden" - Examen facultatum: Innføring i sammenliknende politikk (Sampol100)

"Alternative forms of civil society participation" - Political Mobilization: Social Movements, Organizations and Political Parties (Sampol212)

"Social Capital in Scandinavia" - Scandinavian Politics and Government (Sampol120)

"Ethnic minorities" - Scandinavian Politics and Government (Sampol120)

"Sosial kapital og regional utvikling" - Region og regionalisering (GEO327)

"Universelt demokrati: Likestilling" - Stats- og nasjonsbygging: Institusjoner og aktører (Sampol110)

 

Veiledning - ferdige PhD-avhandlinger:

Consistent Citizens? Exploring and Explaining Mechanisms of Opinion Change - Åsta Dyrnes Nordø, 2019

Creating Democratic Citizens? An analysis of Mock Elections as Political Education in School - Julie Ane Ødegaard Borge, 2016

Climate Change: Challenging democracies, challenging parties - Sondre Båtstrand, 2015

Non-governmental participation within authoritarian constraints. Twenty years of organizational growth and institutional development around AIDS in China - Hans Jørgen Gåsemyr, 2015

 

Veiledning - ferdige master/hovedoppgaver:

The Norwegian labour market, a gender equality paradox? A qualitative case study of Norway from the 1970s until today - Kaja Eriksrød, 2021

Bompengeopprøret i Rogaland. Hets, truslar og bompengar - Agnes Hoshovde Bernes, 2020

Skandalepolitikk og medienes rolle. En emnemodellering av mediedekningen av metoo-kampanjen - Vilde Smedsvik, 2020

Climate and Conflict: A logistic multilevel analysis of the relationship between climate variability and violent conflict - Ola Nestvold Grendal, 2020

Kjønnsperspektiv i norsk asylforvaltning. En casestudie av UDIs tolkning av kjønnsperspektivet i asylvurderingen - Lena Aastrøm, 2019

Mange politiske mål på få mål jord – ein analyse av partipolitikkens rolle i forvaltninga av norske jordressursar - Lina Hamre, 2017

Bosetting av flyktninger: Kommunene i et krysspress? - Hege Gotteberg Eide, 2017

Changing narratives? An analysis of the Effects of the European Debt Crisis on the European Integration Narratives of the SPD and the CDU/CSU - Marte Utgård Malones, 2016

Miljøpartiet de Grønne på Stortinget: En studie av et partipolitisk gjennomslag - Bjørn Siem Knudsen, 2016

"Balansekunstnerne" - Utforskende casestudie av ideologiske tankesmier i Norge - Maria Dyrhol Sandvik, 2015

Veien til økt kvalitet. Internasjonalisering av norsk høyere utdanning - Belinda Gloppen Helle, 2015

Motiv for fiskeribistand. En kvalitativ analyse av to norske bistandsprosjekt til fiskerisektoren - Amalie Statland Fantoft, 2015

Hva skyldes forskjellene? – En vekstkurveanalyse av politisk representasjon av kvinner i 20 demokratier over tidsperioden 1970-2013 - John Martin Roaldset, 2014

To sider av same sak. Ein kvantitativ casestudie av kommunesamanslåingar og politisk legitimitet - Marius Myklebust, 2013

Det regionale nivåets framtid. En komparativ studie av holdninger til forvaltningsordningen blant fylkestingspolitikere på Vestlandet - Torben Tøsse Blindheim, 2013

The Development of Political trust. A multilevel analysis of cross-curtain differences in State-citizen relationships - Fredrik Herdlevær Sagafos, 2011

The Norwegian Voluntary Sector in Change. The Impact of Changes in Organizational Type, Structure, and Membership on Local Voluntary Associations' Political Involvement - Karoline Garshol, 2011

Explaining Compliance: What makes the polluter turn green? An event history analysis of member state compliance with the Montreal Protocol - Åsta Dyrnes Nordø, 2010

Norske nasjonale ekspertar – ein kanal for innverknad eller gratis arbeidskraft til Brussel? - Marte Nes, 2009 

”Om ikke akkurat grasrot, så nesten litt” Miljøverndepartementets bruk av ’sivilsamfunnsinitiativer’ som virkemidler for økt folkelig miljøengasjement - Ingrid Sælensminde, 2008

Sivilsamfunns demokratiske rolle. Er Norge og Danmark så ulike? - Marit Jacobsen, 2007

Grøn politisk ideologi og den norske miljøvernrørsla - Heidi Kristin Reppen, 1998

 

Siste bøker: 

Civic Engagement in Scandinavia. Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. (Henriksen, Strømsnes & Svedberg (red.), Springer 2019)

Omtale: 

 • "To those with a keen interest in the interaction between voluntarism and social democratic governance, this is essential reading." Lawrence Cumming i Voluntas. 

 

Scandinavian Civil Society and Social Transformations. The Case of Norway. (Enjolras & Strømsnes (red.), Springer 2018)

 

 • Vis forfatter(e) 2021. Det samiske sivilsamfunnet i Sametinget og i samepolitikken . 38 sider.
 • Vis forfatter(e) 2020. Urbanization of the Sámi electorate: An emerging dividing line within modern Sámi politics? Tidsskrift for samfunnsforskning. 101-123.
 • Vis forfatter(e) 2020. Rokkan, Stein (1921 - 1979). . I:
  • Vis forfatter(e) 2020. The Palgrave Encyclopedia of Interest Groups, Lobbying and Public Affairs. Palgrave Macmillan.
 • Vis forfatter(e) 2019. Understanding Civic Engagement in the Scandinavian Context. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. The Scandinavian Organizational Landscape: Extensive and Different. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. The Challenging Position of Civil Society Service Production within the Norwegian Welfare State. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Sterk velferdsstat fremmer frivillig arbeid. Dagens næringsliv. 30-30.
 • Vis forfatter(e) 2019. Forskere: En omfattende stat giver et omfattende civilsamfund. Altinget.
 • Vis forfatter(e) 2019. Comparative and Theoretical Lessons from the Scandinavian Case. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature.
 • Vis forfatter(e) 2018. The Transformation of the Scandinavian Voluntary Sector. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. The Reconfiguration of the Norwegian Voluntary Sector. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. State and Civil Society: A Regime Change? 47 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer.
 • Vis forfatter(e) 2018. Politiske aksjoner i Norge: Hvilken rolle spiller organisasjonene? 32 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Omfattende stat, omfattende sivilsamfunn. Saktuelt.
 • Vis forfatter(e) 2018. Mange hindre for amerikanske velgere. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 2018. Lite forpliktende klimastøtte. Saktuelt.
 • Vis forfatter(e) 2018. Aktivisme før og nå. Saktuelt.
 • Vis forfatter(e) 2017. The Sámi: 25 Years of Indigenous Authority in Norway.
 • Vis forfatter(e) 2017. A broad alliance of civil society organizations on climate change mitigation: political Strength or legitimizing support? Journal of Civil Society. 20-40.
 • Vis forfatter(e) 2016. The Sámi: 25 Years of indigenous authority in Norway. Ethnopolitics. 125-143.
 • Vis forfatter(e) 2015. Sivilsamfunnet og Sametinget som 'støvsuger'. 35 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Hovedfunn: Frivillig innsats i Noreg 1998-2014.
 • Vis forfatter(e) 2015. Frivillig innsats i Noreg 1998-2014 : Kva kjenneteikner dei frivillige og kva har endra seg? 2015-4. 2015-4. .
 • Vis forfatter(e) 2015. Den samiske medborgeren.
 • Vis forfatter(e) 2015. Betydelsen av kyrkobesök och medlemskap i religiösa frivilligorganisationer för skapandet av socialt kapital. Ideelt forums skriftserie. 6-15.
 • Vis forfatter(e) 2014. En arena for gateslag og sultestreik. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 2014. Christian Albrekt Larsen: The Rise & Fall of Social Cohesion. Tidsskrift for velferdsforskning. 59-61.
 • Vis forfatter(e) 2014. Associations online: barriers for using web-based communication in voluntary associations. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 730-753.
 • Vis forfatter(e) 2014. Aksjoner i det representative demokrati. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Norsk frivillighetspolitikk - ny och enhetlig? 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Medlemmene mindre viktige. Bergens Tidende. 17-17.
 • Vis forfatter(e) 2013. Inequality, Diversity and Social Trust in Norwegian Communities. Journal of Elections, Public Opinion and Parties. 322-342.
 • Vis forfatter(e) 2013. Frivillighet i Norge : Senterets sluttrapport etter 5 år. 2013. 2013. .
 • Vis forfatter(e) 2013. Frivillig arbeid. Bergens Tidende. 16-17.
 • Vis forfatter(e) 2013. Citizenship identity among Norwegian Sami in core Sami areas. Citizenship Studies. 712-727.
 • Vis forfatter(e) 2012. Sápmelaččat bellodagain ja válggain. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Sosial kapital og frivillighet. Tidsskrift for velferdsforskning. 122-133.
 • Vis forfatter(e) 2012. Samer i parti og valg. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Organisasjonene og det offentlige : Har vi fått en ny frivillighetspolitikk? 2012-6. 2012-6. .
 • Vis forfatter(e) 2012. Klemt mellom staten og markedet. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 2012. Innledning. 5-7.
 • Vis forfatter(e) 2012. En ny og helhetlig frivillighetspolitikk? 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Sosial kapital blant norske samer. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Pendling og sosial kapital innenfor norske storbyregioner. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Organisasjonslivet i Hordaland under lupen. Lokalhistorisk magasin. 14-18.
 • Vis forfatter(e) 2011. Organisasjonene i Hordaland 1999-2009. 2011-3. 2011-3. .
 • Vis forfatter(e) 2011. Etnisk mangfold, økonomisk ulikhet og sosial kapital. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. The Strange Coexistence of Passive Memberships and High Social Capital in Scandinavia. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Sámi citizenship marginalisation or integration? Acta Borealia. 66-90.
 • Vis forfatter(e) 2010. Sami Citizenship: Marginalisation or Integration? Acta Borealia. 66-90.
 • Vis forfatter(e) 2010. Online Political Activism: The Use of new information and communication technology during phases of political mobilization. 6. 6. .
 • Vis forfatter(e) 2010. Is commuting bad for civil life? Evidence from three Norwegian cities. VII. VII. .
 • Vis forfatter(e) 2010. Democracy or Do-ocracy: The Activist Group "Byen Vår" and the Mobilisation against Clear Channel in Bergen. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2009. The Activist Group ‘Byen Vår’ and the use of ICT in the Mobilization against Advertisement-Financed Public Furnishings in Bergen. VI. VI. .
 • Vis forfatter(e) 2009. Political Consumerism - A Substitute for or Supplement to Conventional Political Participation? Journal of Civil Society. 303-314.
 • Vis forfatter(e) 2009. Environmentalism between state and local community: why Greenpeace has failed in Norway. Environmental Politics. 391-407.
 • Vis forfatter(e) 2008. Voluntary associations, trust, and civic engagement: A multilevel approach. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 249-263.
 • Vis forfatter(e) 2008. The Importance of Church Attendance and Membership of Religious Voluntary Organizations for the Formation of Social Capital. Social Compass. 478-496.
 • Vis forfatter(e) 2008. Marginalisering eller integrering? Samisk politisk interesse og deltakelse. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Introduction: European Identities. Perspectives on European Politics and Society. 378-380.
 • Vis forfatter(e) 2008. Endringsprosesser i norsk frivillighet: En kunnskapsoversikt. 6. 6. .
 • Vis forfatter(e) 2007. Politisk forbruk - et alternativ til konvensjonell politisk deltakelse? 28 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Norwegian Environmentalism Between State and Local Community: Why Greenpeace Failed in Norway. 5. 5. .
 • Vis forfatter(e) 2007. Mapping Voluntarism – Scandinavia in Comparison. 5. 5. .
 • Vis forfatter(e) 2007. IKT i aktivistnettverk. Aksjonsgruppen Byen Vår og mobiliseringen mot reklamefinansiering av bymøbler i Bergen. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Contacting as a channel of political involvement: Collectively motivated, individually enacted. Western European Politics. 93-120.
 • Vis forfatter(e) 2006. Unique Environmentalism. A Comparative Perspective.
 • Vis forfatter(e) 2006. Citizenship: The History of an Idea, by Paul Magnette. Western European Politics. 614-615.
 • Vis forfatter(e) 2005. Political Consumption in Norway: Who, why - and does it have any effect? 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Kirkegang og medlemskap i religiøse organisasjoner: Den brede vei til sosial kapital? 26 sider.
 • Vis forfatter(e) 2003. Miljøvern uten grenser. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 2003. Folkets makt. Medborgerskap, demokrati, deltakelse. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) 2003. Det vanskelige dyrevernet. Stavanger Aftenblad.
 • Vis forfatter(e) 2003. "Politikk i aksjonsform". Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 2002. Samspillet mellom frivillig organisering og demokrati: Teoretiske argument og empirisk dokumentasjon. 9. 9. .
 • Vis forfatter(e) 2002. Miljøvern uten grenser?
 • Vis forfatter(e) 2001. Norsk miljøvernorganisering mellom stat og lokalsamfunn.
 • Vis forfatter(e) 2001. Membership and Democracy. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 1999. 組織メンバーシップと民主主義 : 受動的なメンバーを深刻に考えなければならないか? Chiba Journal of Law and Politics. 143-166.
 • Vis forfatter(e) 1998. Organized Environmentalists: Democracy as a Key Value? VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 319-343.
 • Vis forfatter(e) 1997. Medlemskap og demokrati: Må vi ta passivt medlemskap på alvor? Politica - Tidsskrift for politisk videnskab. 31-48.
 • Vis forfatter(e) 1996. Voter turnout in Norway: Time, Space and Causality. Scandinavian Political Studies. 379-400.
 • Vis forfatter(e) 1996. Preferansedanning og rasjonalitet. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 1996. Norske miljøvernorganisasjoner: En demokratisk folkebevegelse? 28 sider.
 • Vis forfatter(e) 1996. Natur og kultur. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 1996. Miljøvernundersøkelsen 1995. Dokumentasjonsrapport. .
 • Vis forfatter(e) 1996. Miljøvernpolitikk og miljøvernorganisering mot år 2000. Aschehoug & Co.
 • Vis forfatter(e) 1996. Miljøvernpolitikk og miljøvernorganisering. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 1996. Mario Dianis Green Networks. A Structural Analysis of the Italian Environmental Movement. Acta Sociologica. 332-335.
 • Vis forfatter(e) 1995. Kjønn og politisk kunnskap. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) 1995. En bedre organisert offentlig sektor. Forskning ved LOS-senteret i perioden 1987 - 1994 innen området 'En bedre organisert offentlig sektor'. .
 • Vis forfatter(e) 1994. Rettferdighet som det rasjonelle? En diskusjon av forutsetningenen bak Rawls' teori om rettferdighet. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 113-131.
 • Vis forfatter(e) 1992. Politikk - fra økonomi til kultur. Nytt Norsk Tidsskrift. 25-267.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Pågående:

Network-CORE, 2020-2024, Norges Forskningsråd

Sametingsvalgundersøkelsen 2021, 2021-2025,  Sametinget

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, 2020-2025, Kulturdepartementet

 

Tidligere:

Sametingsvalgundersøkelsen 2017, 2016-2020,  Sametinget

Samepolitikkens grenser: Innenfor- og utenforposisjoner i samisk samfunnsbygging, 2017-2019, Norges Forskningsråd

Digital Revolutions: Assessing the Role, Influence, and Potential of New Information Technology Tools in 21st Century Politics and in Applied Research, 2015-2017, CMI/UiB

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, 2013-2019, Kulturdepartementet

Towards a new Chinese welfare state: Chinese perceptions of distributive justice, 2013-2017, Norges Forskningsråd

Folkelige bevegelser og aksjonisme. Bidrag til Stortingets historie 1964-2014, 2011-2014, Stortinget

Social media and the new public sphere: Consequences for citizenship and democracy, 2011-2013, Norges Forskningsråd

Evaluering av forsøket med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget 2011, 2010-2013, Kommunaldepartementet

Virtuelt senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor; http://www.sivilsamfunn.no (prosjektleder/forskningskoordinator), 2008-2013, Kultur- og kirkedepartementet

Kunnskapsoppsummering knyttet til frivillighetsarbeid (prosjektleder), 2008, Kultur- og kirkedepartementet

Nye storbyregioner - endret deltakelse. Borgere, partier og frivillighet, 2006-2009, Norges Forskningsråd

Ett land, to folk – en studie av dobbelt politisk medborgerskap (prosjektleder), 2006-2007, Universitetet i Bergen

CINEFOGO. Civil Society and New Forms of Governance in Europe - the Making of European Citizenship, 2005-2008, norsk partner, EU Network of Excellence

IKT: Utfordringer for demokratisk styring og kontroll, 2003-2007, Norges Forskningsråd

Nye utfordringer for demokratisk medborgerskap, personlig post doc, 2003-2006, Norges Forskningsråd

Bok fra Medborgerundersøkelsen (prosjektleder), 2001-2003, Makt- og demokratiutredningen

Miljøvernundersøkelsen 1995 (prosjektkoordinator), 1995

Frivillig organisering og miljøvernpolitikk, personlig doktorgradsstipend, 1994-2000, Norges Forskningsråd

Twitter